hig.sePublications
1234 1 - 50 of 191
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kähäri, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet?: En litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study researches how lyrics as a genre could be used to enrich the Swedish education in upper secondary school, which didactic methods that can be applied to teachings of lyrics and what could be used as a good representation of lyrics for youths. The study includes a study of literature that was evaluated through a discourse analysis and interpretations of lyrical choices. The result of the study showed that lyrics can be used to enrich the didactics of the Swedish subject in upper secondary school as the language development was improved. This was shown as students who studied lyrics gets the opportunity to reflect upon both their own and others' emotions and experiences, which can be used as a tool for the development of self and identity. The study has further shown that studies of lyrics also enrich students with knowledge about important parts of the cultural inheritance and the freedom to explore language and style through the writing of their own poems. Furthermore, lyrics should be applied to a reader oriented education as it focuses on the individual readers' experience of the text, which could awaken interest and purpose for the genre. Finally, the study has shown that there are no given answers regarding what could be used as a representative lyrics for youths in the education as the genre provides the opportunity for the readers to express emotions which should be thought of as timeless and universal. Because of this, it is the teachers task to choose what could be regarded as relevant lyrics for youths based on what kind of discussion will be held and what kind of insight that should be achieved.  

 • Levin, Christoffer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Från ett ord till en värld: Alver i klassrummet: etymologi, folktro och fiktion2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete ämnar undersöka möjliga didaktiska användningsområden av fantasygenren utifrån ett relaterat fantasyelement: alver. Ett flertal tidsperioder undersöks därför för att sätta detta övernaturliga väsen i kontext: de fornnordiska, anglosaxiska, medelengelska, tidigt moderna skotska, viktorianska och moderna perioderna. För dessa perioder undersöks vidare disparata textkällor och narrativ i både folktro och skönlitteratur för att uppmärksamma olika representationer av alver genom tiderna. Genomgångar av akademisk forskning och kritiska läsningar av skönlitteratur utförs. Resultatet visar på skillnader både mellan och inom tidsåldrarna i både narrativ, teman och karakteristika; alver tycks vara ett ambivalent väsen som associeras med vithet, ljushet, godhet och skönhet, men som samtidigt kan vara ytterst farliga och kan skada människor om moraliska transgressioner sker från de senare. Deras roll tycks förändras beroende på vilket behov som finns i människornas samhälle; ibland står de som antagonister och ibland som välvilliga belönare. Detta arbete finner att eftersom alver har en lång och varierad tradition och existerar i skilda sfärer finns det goda möjligheter att arbeta utifrån kritiska didaktiska perspektiv med detta ämne i gymnasieskolan inom ett flertal ämnen och även ämnesöverskridande.

 • Gustin, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Själavård med överlevare till sexualbrott: Berättelsens betydelse – en kvalitativ undersökning med fokus på bibelberättelser och narrativ2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att förstå och analysera, om och hur, narrativ och bibelberättelser kan verka läkande i det enskilda själavårdssamtalet med överlevare av sexuella övergrepp. Undersökningen utförs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med själavårdare inom Svenska Kyrkan. Själavårdens essens och avgränsning mot andra vårdformer berörs och förklaras med hjälp av Okkenhaug och Wikström. För att förstå övergreppets problematik och vad själavården kan tillföra för läkande resurser används primärt Kirsten J. Leslies When Violence is no stranger, Sårade hjältar själavård för män som utnyttjats sexuellt som pojkar av Agneta Sandberg samt Fra skam til Verdighet av Anstorp et al samt artiklar av R. Ruard Ganzevoort. Bibelberättelserna kan utifrån vad som framkommit under intervjuundersökningen fungera läkande genom att bland annat ge identifikation med andra som lidit och upprättats, erbjuda struktur och påvisa en villkorslös kärlek. Vidare kan berättelserna ge möjlighet att sätta ord på trauman som annars inte lyfts fram genom att avpersonifiera med hjälp av berättelser. I denna undersökning är evangelietexterna mest representerade. Avgörande för valet är konfidentens behov och själavårdarens kunnande. En slutsats är att själavårdare som arbetar med denna problematik kan behöva särskild kännedom om bibeltexter som kan vara relevanta för målgruppen. Att få verbalisera sin livshistoria och övergreppserfarenheterna i själavårdssamtalet ger möjlighet till att infoga traumat i ett befintligt narrativ. Genom att utmana skadliga beteenden och roller kan själavårdaren bidra till att konfidenten kan erfara meningsfullhet trots det inträffade traumat. Den trygghet som själavården erbjuder, i samverkan med berättelserna, ger överlevaren förutsättningar att bygga upp sin egen identitet och motverkar stagnation i en offerroll.

 • Forsell, Philip
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Antikens manliga ideal och attribut i nutiden: En studie om manliga attribut inom populärkulturen samt gymnasieelevers associationer till män och manlighet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utreder två frågeställningar rörande män och manlighet inom fiktion. Syftet med denna text är att försöka få en insikt i hur män porträtteras inom film och skönlitteratur, samt hur associationer påverkar gymnasielevers uppfattning av innebörden av att vara man. Skönlitteratur och film som inkluderar karaktärerna Odysseus, Batman, James Bond och Sherlock Holmes samt teoretisk litteratur med fokus på både genus och didaktik används för att besvara frågeställningarna. Dessutom används ett kvantitativt frågeformulär för att få in information om gymnasieelevers syn på män och manlighet. En av slutsatserna som kan dras utifrån undersökningsresultatet är att ideal och egenskaper som användes för att skapa fiktiva manliga karaktärer i antikens Grekland fortfarande är närvarande i moderna fiktiva karaktärer. En annan slutsats är att populärkulturen har en stor inverkan på vilka associationer till män och manlighet som människor har.

 • Hillin-Bertäng, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Jackson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Högläsning i skolans årskurs F-3: En studie över verksamma lärares tillämpning av högläsning som undervisningsmetod2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då vi skribenter tagit del av PISA-undersökningar vilka visar att elevers läsförståelse de senaste åren sjunkit vill vidärför ta reda på hur verksamma lärare inom årskurs F-3 arbetar med högläsning. Vårt intresse för högläsning väcktes under våra verksamhetsförlagda arbetsplatsutbildningar (VFU), egna erfarenheter och upplevelser.

  Detta examensarbete bygger på teorier från det sociokulturella perspektivet där teorin utgår från socialt samspel samt från dialogismen som lyfter fram dialogens betydelse. Vår studie visar hur högläsning används av verksamma lärare inom årskurs F-3. Studien utgår från enkätundersökningar, fyra ostrukturerade intervjuer och fyra ostrukturerade observationer som analyseras med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. En femte intervju genomfördes över mail då läraren inte använde högläsning som undervisningsmetod och därför var observation ogenomförbar. Alla som har deltagit i vår studie undervisar i årskurs F-3.

  Resultatet av vår studie visar att majoriteten av alla som deltagit använder högläsning som undervisningsmetod samt har en positiv syn på högläsning. Antalet tillfällen i veckan samt tidsåtgång skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Huruvida informanterna tillåter respektive inte tillåter sidoaktiviteter skiljer sig även detta åt. Alla informanter har sina egna sätt att få eleverna att aktivt lyssna, men majoriteten använder olika röstlägen och gester under högläsning.

  Forskning visar att högläsning stärker elevernas språkutveckling, eleverna får ett ökat ordförråd samt en ökad ordförståelse. Eleverna lär sig olika texters uppbyggnad, skillnaden på tal-och skriftspråk samt att eleverna får en förståelse för att alla individer är olika.

 • Persson, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hemström, Tove
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Textsamtal: En studie om textsamtalets betydelse för läsförståelsens utveckling i årskurs F-32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stora internationella undersökningar som PISA och PIRLS har visat på sjunkande resultat gällande svenska elevers läsförståelse. Från statlig nivå har åtgärder inletts för att förbättra resultaten och Läslyftet är en av satsningarna. Läsförståelse har hamnat i blickpunkten främst de senaste åren och en mängd modeller har arbetats fram. Modellerna ska främja elevers läsförståelse genom olika strategier och flertalet har textsamtal som grundläggande utvecklingspunkt. Undersökningens syfte är att ta reda på hur lärare i årskurs F–3 använder samtal om texter för att utveckla elevers läsförståelse.  Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer genomförda med verksamma lärare i en mindre kommun i Mellansverige. Studien har tre undersökningsområden som berör dels hur lärare använder sig av textsamtal i undervisningen, dels hur lärare anser att textsamtal påverkar elevers läsförståelse men också om lärares utbildning och erfarenhet avspeglas i användandet av textsamtal. Frågorna utreds från ett sociokulturellt teoriperspektiv och teorin om hur habitus kan förklara erfarenheters påverkan av världsbilder, respondenternas åsikter och inställning av textsamtal står i fokus. Den har dessutom ett komparativt inslag då individers erfarenheters och utbildnings betydelse för val av undervisningsform undersöks. Studien visar att debatten om svensk skola har gjort avtryck inom forskning på språklig medvetenhet, läsförståelse och strategier som främjar läsförståelse. Den visar också att alla respondenter arbetar med någon modell eller strategi som har till syfte att främja elevers läsförståelse. Lärares inställning till textsamtal är övervägande positiv oavsett examensår. Habitus betydelse för individens agerande och uppfattning av samtal i relation till läsförståelse har betydelse, men elevers habitus visar sig påverka mer än lärarnas.

 • Nilsson, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tingelöf, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Strategier för läsförståelse: Skolans årskurs 4–62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats är baserad på en enkätundersökning som är gjord i region Gävleborg och respondenterna består av 136 svensklärare i skolans mellanår. Vi har undersökt hur mycket tid lärare lägger på sin egen lustläsning, vilka läsförståelsestrategier de använder samt lär ut, hur de arbetar med högläsning samt hur de vägleder eleverna i valet av bänkbok. Vi har kommit fram till att de flesta lärarna lustläser och de som läser mest både använder och lär ut flest strategier. Nästan alla lärare arbetar med högläsning men de har olika syften med den. Det är också en relativt jämn fördelning vad gäller vilka strategier för läsförståelse lärarna lär ut i samband med sin högläsning. Endast 12 procent av lärarna uppgav att eleverna får välja bänkbok helt fritt och resterande lärare vägleder sina elever i valet av bänkbok.

 • Lönn, Sarah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hedman, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skrivundervisning i skolans mellanår: En studie om hur grundskolelärare i årskurs 4-6 arbetar med skrivundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma grundlärare i årskurs 4–6 arbetar med elevers skrivande. Vi har undersökt hur lärarna följer upp elevers skrivutveckling, vilka didaktiska redskap och metoder de använder, vad skriftspråket är för dem samt vilka texttyper deras elever vanligast arbetar med. Vi har genomfört tio semistrukturerade intervjuer med verksamma grundlärare i årskurs 4–6 i Sandvikens kommun och Gävle kommun. Det framkom att den vanligaste texttypen är berättande text och det vanligaste undervisningsmaterialet är läromedel. Det förekom olika didaktiska redskap. Det vanligaste redskapet var uppbyggt av ett stegprogram med en tydlig progression i uppgifterna. Alla lärare var överens om att deras didaktiska redskap underlättar undervisningen av texttyper genom sin struktur. För elever är det enkelt att förstå hur de ska arbeta med texttypen om de har en tydlig struktur att följa. Utöver de didaktiska redskapen förekom olika didaktiska undervisningsmodeller, till exempel cirkelmodellen. Alla lärare var överens om att läsning och skrivning är sammanlänkade, ju mer en elev läser desto mer medveten blir eleven i sitt egna skrivande. När eleverna arbetar med sitt skrivande är det viktigt att skrivlusten inte försvinner, därför måste lärarens inblandning i texten hållas på en lagom nivå.

 • BenAïssa, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsberg, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Särskilda resurser för nyanlända?: En jämförelse mellan två skolor, årskurs 4–6 i ämnet svenska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en jämförelse mellan två skolor, med fokus på ämnet svenska i årskurs 4–6 och vilka särskilda resurser som används i undervisningen av nyanlända elever. Syftet är att avgöra om de resurser som används kan anses vara väl fungerande redskap för lärande, enligt de kriterier som fastställs här.

  En kvalitativ undersökning har gjorts med hjälp av ostrukturerade, icke-deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer i årskurs 4–6 på de deltagande skolorna. En kvalitativ innehållsanalys har varit modell för hur analysen av resurserna gått till. Vilka särskilda resurser för nyanlända elever de två skolorna använder sig av, kvaliteten på de resurser som används samt medvetenheten i urvalet av resurserna är vad som framkommer i undersökningen.

  Tydliga brister blir synliga när det handlar om medvetenheten kring nyanlända elever och deras behov av särskilt anpassade resurser i ämnet svenska. Resultatet av denna undersökning visar att de resurser i form av böcker som används för nyanlända elever till stor del är inaktuella och anpassade för yngre åldrar. Det visade sig att fördelningen av de mänskliga resurserna, i förhållande till antalet nyanlända elever på respektive skola inte är proportionerlig. Måluppfyllelsen i ämnet svenska bland de nyanlända eleverna är låg och undersökningen visar att bristande kunskap i läsförståelse samt ord- och begreppskunskap är de största orsakerna till det. 

 • Lillevang, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Dunkels, Kornelia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En resa genom det litterära fältet: En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. Idag är hon invald i Svenska Akademien, har skrivit flera prisbelönta böcker och är känd för sina målande naturbeskrivningar. Syftet med den aktuella undersökningen är att synliggöra eventuella skillnader eller likheter i bildspråk mellan två av Ekmans böcker, en från respektive fält.

  Undersökningen bygger på Metaphor Identification Process Vrije Universiteit (MIPVU), en metod för att identifiera stiltermerna metaforer, liknelser, metonymier och personifie- ringar. Analysen görs på utvalda sekvenser av tematiskt samhöriga scener i Kerstin Ek- mans böcker 30 meter mord (1959) och Händelser vid vatten (1993).

  Resultatet visar att det totala antalet metaforer är marginellt fler i Händelser vid vatten som också innehåller fler liknelser. Dessutom är en större andel metaforer originella i Händelser vid vatten än i 30 meter mord. Vidare pekar resultatet mot att bildspråket med avseende på flertalet undersökta stiltermer är mer komplext i Händelser vid vatten.

  Undersökningen är kvalitativ vilket medför att det inte går att dra några generella slutsat- ser om hur bildspråket skiljer sig åt mellan böcker från de olika fälten. Det går inte heller att utifrån vår undersökning säga att de aktuella böckernas klassificering enbart beror på de skillnader i bildspråket som synliggörs genom MIPVU, eftersom även andra aspekter kan ha påverkat böckernas uppdelning på de två fälten. 

 • Rönn, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Nyanserna i en emoticons leende: En kvantitativ innehållsanalys av språkegenskaper i chattforumet Facebook Messenger2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag undersöker chattmeddelandet i forumet Facebook Messenger för att se om jag kan finna mönster i de språkliga egenskaper som återfinns. Jag undersöker om egenskaperna innehar mest talspråkliga eller mest skriftspråkliga egenskaper, alternativt om egenskaperna kan anses vara unika för internetchatt. Syftet är att betrakta om chattspråk kan anses vara en självständig varietet i svenska språket.

   

  Materialet består av chattkonversationer från tio informanter födda på 1990-talet samt sju informanter födda på 1960-talet. Genom att söka språkliga mönster hos två olika åldersgrupper går det att belysa huruvida konventionella språkegenskaper i chatt kan vara en generationsfråga. Jag använder en kvantitativ innehållsanalys för att analysera mitt material då jag har valt att kvantifiera de chattspråksegenskaper som jag har funnit. Jag har kvalitativa inslag i min analys för att ha möjlighet att tolka mitt resultat.

   

  Det går att finna mönster i informanternas chattspråk. Det är vanligt att informanter brukar två utropstecken på rad, ”!!”, när de vill betona något i sitt meddelande. Det är också vanligt att utelämna information från chattmeddelanden: framförallt subjektspronomen eller prepositioner.

   

  Det finns skillnader åldersgrupperna emellan. De yngre informanterna brukar många emoticoner medan de äldre gör det vid enstaka tillfällen. De yngre informanterna brukar emoticoner som satsavdelare – i stället för punkt och kommatecken – medan de äldre skriver enligt mer formella skriftspråksnormer. De äldre informanterna skriver ofta inledningar och avslutningar på sina meddelanden vilket de yngre inte gör.

   

  Chattspråk, eller internetspråk, kan sägas vara en självständig språkvarietet även om de flesta språkliga egenskaperna inte är genuint nya. Verksamheten för kommunikation styr språket. Syftet med var och varför människor skriver till varandra har förändrats på grund av internet, vilket påverkar språket.

 • Olsson, Mimmi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Andersen, Martine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Klicka och läs vidare: En stilistisk analys av sex internetartiklar och deras klickrubriker2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kommersialisering av hur nyheter förmedlas har skett på redaktionerna där de blivit beroende av en klickekonomi för att få inkomst. Artiklarnas fokus har bytt från objektiv nyhetsförmedling till uppseendeväckande rubriker som ska locka mottagaren till att klicka sig in på artikelsidan. Lotta Halvarsson (2014:33–34) har uppmärksammat att journalistik i dagsläget använder material och källor som är hämtat från PR-byråer vilket har förändrat informationsvärdet. Hennes slutsats är att vad klickjournalistik vill uppnå är att hålla mottagaren nöjd, glad och passiv, för att skapa större benägenhet till att klicka på annonserna vid sidan av artiklarna.

  Vi har uppmärksammat fenomen och har med en stilistisk metod exponerat de stilmarkörer klickjournalistiken använder för att attrahera mottagare. Det analyserade materialet är hämtat från msn.se och består av sammanlagt sex artiklar från hemsidans ”inrikesnyheter” samt ”toppnyheter”. Vi har utfört en kvalitativ undersökning av stilmarkörer och deras effekt på texterna, kompletterad med två kvantitativa metoder för att konkretisera LIX-värde och nominalkvot i artiklarna. Klickrubrikerna och deras stilmarkörer har också analyserats och kopplats till respektive artikel innehållsmässigt och stilmässigt.

  Den här undersökningen har visat tendenser till samband mellan artiklar med likartat innehåll, antingen nöje eller nyhetsförmedling. Detta var inte vårt huvudfokus i undersökningen, men en intressant utkomst av genomförda analyser. De artiklar som var inriktade på nöje visade en mer skönlitterär stil där emotiva drag var inbäddade i texten. Dessa artiklar hade även i större utsträckning en synlig berättare vilket gett dem en mer personlig stil. De artiklar som var inriktade på nyhetsförmedling hade mer opersonliga stildrag i form av en osynlig berättare och färre emotiva inslag.

  Klickrubrikens syfte i förhållande till artiklarna påvisade också en skillnad beroende på artiklarnas förmedlande syfte. Artiklarna som var inriktade på nöje hade en klickrubrik som dolde vad artikeln handlade om och väckte istället mottagarens nyfikenhet för vad klickrubrikens formulering innebar. De mer nyhetsförmedlande artiklarna hade istället klickrubriker med syftet att uttrycka en sammanfattning av artikelns innehåll.

 • Granhall, Malena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Förlåt för att jag våldtog dig: En diskursanalys av Thordis Elvas biografi På andra sidan förlåtelsen – En sann historia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som är aktuella kring våldtäkt samt att undersöka om Thordis Elva genom sin biografi På andra sidan förlåtelsen En sann historia synliggör tendenser till en förändrad diskurs och vad den i så fall skulle kunna innebära. Arbetet med studien har utgått från boken som kom ut under våren 2017 och genom ett diskursanalytiskt angreppssätt har frågor ställts till materialet för att hitta lämpliga teorier och metoder för analysen.

  Ur ett språkvetenskapligt, performativt och genusteoretiskt tvärvetenskapligt perspektiv har en kvalitativ analys utförts i tre nivåer enligt den modell Fairclough tagit fram inom den kritiska diskursanalysen. På mellannivån har den diskursiva praktiken analyserats genom begreppssamling där flytande signifikanter identifierats med hjälp av konstruktion av möjliga och omöjliga ekvivalenskedjor.

  På textnivå har två systemisk-funktionella analyser utförts. I den första av dessa har processtyper och deltagare analyserats ur den del av texten där författaren talar med sin våldtäktsman om det han gjorde mot henne sexton år tidigare. Den andra textuella analysen räknar hennes respektive hans repliker och ord i direkta anföringar i samma del av texten.

  Den tredje nivån – sociala praktiker – har undersökts genom sammankoppling av diskursiv praktik och bakomliggande teori med tidigare forskning.

  Resultatet visar en svag tendens till förändring av den diskursiva praktiken kring våldtäkt. Genom biografin dekonstrueras hegemoniska begrepp som offer–förövare-dikotomin, skam och skuld samt ansvar. Här erbjuds nya sätt att tala kring våldtäkt och personer som utsatts eller som utsatt. Problematisering, dekonstruktion och adderande av perspektiv synliggör och ifrågasätter en bakomliggande social diskurs med hög interdiskursivitet till patriarkala strukturer som hegemoniskt genomsyrar juridiska diskurser, mediadiskurser och andra diskurser kring våldtäkt. 

 • Bigenius, Alexander
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Didricksson, Sven
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Döden är en kolja: Metaforanalys i modern svensk skräcklitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera bildspråket i fyra skräcknoveller av John Ajvide Lindqvist och Anders Fager. De utvalda novellerna av Lindqvist är "By på höjden" (2006) och "Majken" (2006), samt "En punkt på Västerbron" (2011) och "Pigornas trappa" (2011) av Fager. Valet av material och författare har sin grund i att de båda är verksamma inom samma genre men skiljer sig avsevärt från varandra stilistiskt.  

  Syftet med vår undersökning är att granska till vilka metaforiska domäner och bildled författarna förflyttar begrepp för att skapa det ”otäcka.” Som grund för vår analys använder vi oss av George Lakoffs och Mark Johnsons teori om konceptuella metaforer samt Lennart Hellspongs modell för metaforanalys. I teoriavsnittet presenteras, förutom konceptuella metaforer, allmänna teorier om olika typer av bildspråk som liknelser och metonymier. Metodavsnittet beskriver Hellspongs modell och hur vi ämnar använda den samt en kort redogörelse för kvalitativ undersökning. Metodavsnittet innehåller även författarpresentationer och sammanfattningar av de utvalda verken.  

  Vår analys visar att båda författarna rör sig i vardagliga domäner och begrepp för att skapa det otäcka istället för det fantastiska eller sensationella. I diskussionen resonerar vi kring analysen och vilken inverkan metaforerna har på uppbyggandet av skräcken ur kulturellt och kontextuellt perspektiv. Vi uppmanar även till vidare forskning av denna, i Sverige, nya och växande genre.

 • Ardevik, Anton
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Billstein, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sitcom - lika rolig i undertexten?: En studie om undertextöversättning i tre amerikanska sitcomserier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Översättningsforskning är ett relativt nytt forskningsområde (Stålhammar 2015:7–8). Amerikanska sitcomsserier är ett vanligt förekommande audiovisuellt medium i det svenska samhället. Till sitcomsserierna följer därmed undertextöversättning för att innehållet ska vara tillgängligt för den svenska publiken.

  Genom en kvalitativ undersökning kan vi urskilja de problem som kan uppstå vid översättning och vilka strategier som används för att genomföra översättningen. Materialet som används i den här uppsatsen består av tre olika sitcomsserier – How I Met Your Mother, Vänner (Friends) och Skål (Cheers) – och analysen utgår från fem godtyckligt valda avsnitt från varje serie.

  Resultatet visar exempel ur serierna där översättningsproblem förekommer. Vi har kategoriserat översättningsproblemen i åtta kategorier. I resultatet redovisas även olika översättningsstrategier som använts för att kringgå överssättningsproblemen. Slutsatsen är att alla tre serier innehåller Jan Pedersens översättningsstrategier (2007:127) och Rune Ingos tre kategorier av textkomprimering (Ingo 2007:284–294). Slutsatsen är även att det finns överssättningsproblem som kan lösas med strategierna men även några problem där semantik, struktur, stilistik eller innehåll försvinner i översättningen.

 • Frykfors, Alexis
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Strand, Philip
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Sambandet mellan säkerhetskrav och höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen: En fallstudie på Fresenius Kabi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: An organization's ability to control bound material can be the difference between success or failure. Organizations that effectively work with supply chain management has strengthened their positions and increase their competitive edge on the global market. Organizations is the pharmaceutical industry has a major social responsibility by ensuring a continuous flow of medicines as well as pharmaceutical equipment. The industry is controlled by the strict regulations. The stringent security requirements for delivery reliability and delivery precision combined with extensive production regulations have resulted in these organizations having difficulty in maintaining even inventory levels.

   

  Purpose: The study aims to investigating the correlation between high level of safety requirements in the pharmaceutical industry and high inventory levels with the help of a case study. The study wants to investigate consequences of such connection as well investigate potential solution in which organizations can reduce their inventory levels without jeopardizing the delivery precision and delivery safety of pharmaceutical organizations.

   

  A case study has been conducted at the pharmaceutical company Fresenius Kabi who is a global market leader in the production of intravenous nutritional solutions.

   

  Finding: Findings of the study indicates that safety requirements controlling the pharmaceutical industry have a major impact on the organization's production planning and storage. The consequences of the high security requirements results in in uneven production patterns and tied capital in high inventory levels. The consequences also indicated on a Bullwhip-effect. Lean management enables organizations in the pharmaceutical industry to establish even production patterns and reduce their inventory levels.

   

  The study presents a new factor that prevents organizations in the pharmaceutical industry to reduce the number of articles. The new factor has a strong link to why organizations in the pharmaceutical industry have high inventory levels.

 • Tapper Axelsson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Minergård, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det ämnesspecifika språket i matematik: En studie om hur det matematiska språket används av lärare i årskurs 1-32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på det sociokulturella och det kognitivistiska perspektivet. En del av grunden i denna studie har varit hur lärarnas språkliga arbetssätt i matematikundervisningen sett ut i de lägre skolåldrarna och hur det matematiska språket används i matematikböckerna. Genom analyser av matematikböcker, löpande observationer och intervjuer med lärare i de lägre skolåldrarna har kunskap erhållits som sedan har evaluerats. Resultatet av läromedelsanalysen visar både likheter och skillnader mellan läromedel. I en del av matematikböckerna används ett formellt matematiskt språk mer frekvent medan andra nämner några formella begrepp och därefter används ett vardagligt språk. Resultaten från intervjuerna visar att alla lärare är överens om att det matematiska språket har en stor betydelse för inlärningen. De strävar efter att använda ett formellt språk och är medvetna om att det är viktigt, men de menar även att det kan vara problematiskt att få begreppen att komma naturligt. Lärarna anser att de behöver ha de formella begreppen i åtanke och att det lätt händer att det vardagliga språket faller in i undervisningen. Resultaten från observationerna visar att lärarna använder sig av ett vardagligt språk med inslag av ett formellt matematiskt språk. Det matematiska språket har en stor roll i matematiken och det handlar inte bara om att räkna ut svåra tal med siffror. För att eleverna ska klara av de nationella proven bör de ha kunskap om de formella begreppen.

 • Mattsson, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Wiklund, Monica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Läsundervisning i samband med ljudningsstrategi och helordsläsning: En studie om läromedel och olika läsinlärningsstrategier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I juli 2016 kom det nya kunskapskravet om att elever i slutet av årskurs 1 ska kunna läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Vi har i vår studie undersökt vilka strategier för ljudningsstrategi och helordsläsning som några olika läromedel innehåller. Syftet har varit att se vilken progression mellan strategierna som läromedlen med tillhörande lärarhandledningar följer och att se om det finns några likheter eller skillnader avseende detta. Syftet har också varit att ta reda på hur läromedelsförfattarna anser att läsundervisningen ska bedrivas i samband med ljudningsstrategi och helordsläsning. Genom en kvalitativ analys med kvantitativa inslag undersöktes fyra läromedel med tillhörande lärarhandledningar. Samtliga läromedel vi analyserat har enligt vår bedömning ett innehåll som innebär att användning av dem bör göra att eleverna når det nya kunskapskravet. De underliggande strategierna för ljudningsstrategi och helordsläsning i läromedlen är visuell, fonologisk, ortografisk och ordavkodning. Läromedlen liknar varandra och det finns en progression mellan strategierna, även om den ser olika ut. Det kan bero på att det inte finns ett entydigt svar på frågan vilket sätt som är bäst när det gäller att lära ut läsning. Det är tvärtom en ständigt pågående diskussion. När det gäller läromedlens uppgifter är en övervägande majoritet teoretiska men det finns även förslag på praktiska uppgifter, vilket talar för att författarna anser att det är viktigt att det teoretiska varvas med mer lekfulla praktiska övningar.

 • Westin, Jana
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kihlberg, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Läsning och IKT: Lärares val av IKT i årskurs F–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöks vad lärare har för inställning till IKT, vilka för- och nackdelar de upplever samt varför vissa lärare väljer att inte använda IKT i sin undervisning. För att få svar på dessa frågor har vi valt att intervjua tolv lärare som undervisar i årskurs F–3.

  Intervjuerna är semistrukturerade med öppna svar och faller därmed inom ramen för kvalitativ forskning. I vår undersökning framkommer att lärarna använder mer IKT ju högre årskurs de undervisar i. Vidare visar den att lärarna till största del använder den IKT som de har tillgänglig i klassrummet. Samtliga lärare använder sig av dator och projektor. Lärarna uttrycker att de saknar lämpliga digitala material för läsundervisningen. Majoriteten av lärarna önskar mer utbildning för att kunna använda sig av IKT på ett mer pedagogiskt sätt.

  Det är lärare med en positiv inställning till IKT som använder den mest i sin undervisning. Det är även dessa lärare som lägger tid på att göra eget material. Lärarna uttrycker att det som är positivt med att arbeta med IKT är att eleverna är motiverade och att det är enkelt att göra individanpassningar samt formativa bedömningar. Svårigheter som lärarna upplever med att använda IKT i undervisningen är att eleverna inte har tillgång till varsin dator eller surfplatta och att tekniken kan krångla.

  Båda skolorna där de intervjuade lärarna arbetar är väl utrustade med IKT men har inte införskaffat digitala läromedel i samma utsträckning.

 • Klockarås, Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsberg, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Datorskrivandets påverkan på handstilen: En kvantitativ undersökning om skillnader i bokstavsformandet mellan en traditionellt handskrivande klass och en klass med ASL som inlärningsmetod2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie söker vi svar på frågorna om formandet av bokstäver samt förmågan att använda gemener, versaler och punkt skiljer sig mellan elever som arbetat med skrivinlärning genom ett traditionellt arbetssätt jämfört med dem som arbetat med ASL som arbetssätt. För att få svar på dessa frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod där vi undersökte insamlade elevtexter från två kommuner med olika arbetssätt. Elevernas formande av bokstäver samt förmåga att använda gemener, versaler och punkt undersöktes, dokumenterades och till sist jämfördes. Vissa forskningsresultat pekar på att ASL gynnar elevers skrivinlärning och att elever lär sig att forma bokstäverna genom att se dem på dataskärmen. Resultatet av denna studie visar att formandet av bokstäver är bättre bland eleverna som arbetat med traditionell bokstavsinlärning, medan förmågan att använda gemener, versaler och punkt är relativt lika mellan handskrivningsklass och ASL-klass. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det fortfarande är viktigt att skriva med penna. I dagens digitaliserade värld kan det dock vara lämpligt att använda sig av både dator och att skriva för hand i skrivinlärningen.

 • Engman, Caisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Östlund, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Stimuleras och utmanas de högpresterande eleverna tillräckligt?: En studie om lärares och högpresterande elevers syn på utmaningar och stimulans i ämnet svenska, årskurs 132017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på det kognitivistiska perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Vi har undersökt grundskollärares beskrivningar av hur de individanpassar undervisningen för de högpresterande eleverna i ämnet svenska samt deras åsikter om vad skolan kan bidra med för att tillgodose de högpresterande eleverna i undervisningen. Vi har även undersökt hur högpresterande elever upplever sin svenskundervisning.

  Underlaget för studien har erhållits genom ostrukturerade intervjuer med grundskollärare för de yngre åldrarna samt elever i årskurserna 2 och 3.

  Resultatet av undersökningen visar att de berörda lärarna har en tanke med att utmana och stimulera de högpresterande eleverna genom individanpassningar men att det skulle kunna ske i högre utsträckning. Nivågruppering utefter elevernas olika förmågor och berikande effekter sker, medan acceleration förekommer minimalt i lärarens undervisning. De högpresterande eleverna uppger att utmaningar skulle kunna ges i mycket högre grad.

  Kompetensutveckling och samplanering mellan lärarna i syfte att utmana och stimulera de högpresterande eleverna sker minimalt på samtliga skolor som ingår i undersökningen. Ökad kunskap hos samtliga lärare om hur de kan bemöta högpresterande elever samt utökning av kollegialt lärande med fokus på högpresterande elever, skulle kunna bidra till att lärarna kan utmana dessa elever mer på rätt nivå. Vid samplanering skulle även ökad nivågruppering ske ute på skolorna anser lärarna, vilket skulle bidra till att svenskundervisningen individanpassades ytterligare för de högpresterande eleverna.

 • Blom, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vallin, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Läsförståelse är nyckeln till allt": En intervjustudie om åtta lärares arbete med läsförståelse i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. För att ta reda på detta har åtta lärare på fem skolor i tre olika kommuner intervjuats och på så sätt har lärarnas tankar och erfarenheter av begreppet läsförståelse samlats in. Vidare har vi även undersökt hur dessa lärare arbetar för att följa upp elevernas utveckling i läsförståelse. Undersökningen innefattar en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har sedan analyserats i olika kategorier och resultaten diskuteras mot bakgrund av vald forskning, litteratur och ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie framkommer det att lärarna är väl förtrogna med begreppet läsförståelse och lärarna har därmed tillräckliga kunskaper i hur de ska arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse. Vidare visar studien att läraren bör eftersträva ett varierat arbetssätt i undervisningen och att undervisning bör bedrivas i läsförståelsestrategier eftersom detta är något som eleverna inte enbart kan lära sig på egen hand. För att följa upp elevernas utveckling använder sig lärarna av formativ bedömning, vilket är något som lärarna arbetar med kontinuerligt i undervisningen.

 • Backeby, Elina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Thor, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Aktiva pojkar och passiva flickor - genusnormer i berättelser: En textanalys av tre läseböcker ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har ett viktigt uppdrag att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tre av skolans läseböcker från tre olika decennier framställer kvinnor och flickor samt män och pojkar. De tre utvalda läseböckerna är Pojken och Tigern: en Sverige-saga (1986), Djurspanarna B (2001) och Nyckeln till skatten 3B (2013). Vi har även granskat om läseböckerna svarar mot de aktuella läroplanernas krav för demokrati och jämställdhet. För att kunna analysera empirin utgick vi från Hirdmans genusteori som handlar om isärhållning av könen och hierarkin där mannen framställs som normen. Studien genomfördes med en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag.

   

  Resultatet visar att endast en av de tre utvalda läseböckerna svarar mot den nutida läroplanens krav att motverka traditionella könsmönster. De andra två läseböckerna främjar snarare än motverkar traditionella könsmönster då män, pojkar, kvinnor och flickor tillskrivs egenskaper och handlingar som traditionellt förväntas utifrån deras könstillhörighet. 

 • Pedersen, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Watson Trygg, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  PAX - en serie i tiden: Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur PAX-böckerna utifrån språklig uppbyggnad, dramaturgi och illustrationer kan skapa motivation till läsning och stödja läsaren under läsning.

   Vi studerar tre utvalda böcker i PAX-serien: Nidstången, Mylingen och Näcken. PAX-böckerna innehåller spänning, allvar och humor. Genren är urban fantasy med inslag från den nordiska mytologin. Karaktärerna är trovärdiga och möter både vardagliga och övernaturliga problem och utmaningar. Romanerna är riktiga bladvändare med autentiskt språk, häftiga serieliknande illustrationer och korta kapitel som avslutas med spännande cliffhangers. Resultat och analys visar att texten är lättläst och att det finns många strukturer i text och bild som motsvarar vad tidigare forskning visar är stödjande och motiverande faktorer för läsaren. Vidare diskuteras vilken roll skönlitteratur kan spela i undervisningspraktiken både för elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling.

 • Brundin, Jenniefer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hebert, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Attityder till engelska lånord: - awesome eller skräckinjagande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. Enligt en kvantitativ undersökning med ett urval informanter med svenska som modersmål har en klar majoritet av informanterna en positiv attityd till engelska lånord. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar dock att den äldre generationen har en tendens att vara mer negativa till mängden engelska lånord i det svenska språket, och att de direkta lånorden inte är lika godtagbara som andra typer av lånord vilket kan bero på den ortografiska kopplingen till det engelska språket. De positiva attityderna är däremot betydligt fler främst hos den yngre generationen, som anser att engelska lånord har en positiv effekt på det svenska språket.

 • Torstensson, Carina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vad är meningen?: Konnektivbindning och meningslängd i svenska som andraspråkstexter samt fem andraspråkselevers tankar om att skriva på svenska2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur språkutvecklingen ser ut hos fem nyanlända elever, när det gäller meningslängd och användning av konnektivbindning. Eleverna har gått på utbild­ningen Introduktionsprogrammet språkintroduktion sedan den första mars 2016. Vid­are syfte är att under­söka vilka svårigheter de fem språkintroduktionseleverna anser sig ha med att skriva på andra­språket – svenska.

  För att kunna genomföra studien har två kvalitativa undersökningsmetoder använts – text­analys och semistrukturerade elevinter­vjuer. Textanalysen genomförs på elevernas tre texter, som skrevs i maj, i augusti och i oktober 2016. Analysen av de femton elevtexterna utförs i tre moment. I moment ett markeras alla syn­tak­tiska meningar; i moment två markeras alla explicita sats­konnektiver i elevernas texter och i det sista analysmomentet klassi­ficeras elevernas sats­konnek­tiver utifrån textbindnings­typerna additiv, temporal, komparativ eller kausal. De semi­strukturerade elev­inter­vjuerna genomförs för att få fram vilka tankar språk­intro­­duk­tions­­eleverna anser sig ha om att skriva på målspråket.

  Den första kvalitativa undersökningen textanalys, som redovisas kvalita­tivt och kvantitativt i resultatkapitlet, visar att elevernas meningslängd och användning av sats­konnek­tiver ökar i takt med att elevernas skrivuppgifter får en mer kom­plex utform­ning. Eleverna an­vänder fler varianter av konnektivbindningar och fler varianter av satser i skriv­uppgift 3 jäm­fört med skrivuppgift 1 och 2. Elevernas meningar och texter är alltså längre i oktober 2016 än i maj 2016. I den andra kvalitativa undersöknings­metoden, elev­intervjuer, framkommer att de fem språkintroduk­tionseleverna inte anser sig ha några pro­blem med att skriva på andraspråket. De har inga svårigheter att sätta ut punkt och stor bokstav eller att använda konjunktioner, subjunktioner eller konjunk­tionella adverb för att ge texten ett sam­man­hang och för att utöka meningslängden. Trots att eleverna anser sig ha de gramma­tiska kunskaper som behövs för att klara av att skriva korrekta texter visar dock text­analysen att de, vid tillfället för skrivuppgifterna, hade brister i både menings­indel­ning och satskonnek­tiv­­använd­ning.

 • Bahhi, Gusto
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Träningens effekter på testosteronnivån hos äldre överviktiga män: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Minskade testosteronnivåer hos äldre överviktiga män är ett fenomen som varit omtalat i många år. Allvarliga sjukdomar som kan leda till för tidig bortgång kan förekomma vid för låga testosteronnivåer hos män. I många år har äldre överviktiga män använt sig av medicinska ingrepp för att öka sina hormonnivåer med syftet att återfå sin ungdomliga hälsa och undvika sjukdomar. Syftet med denna studie är att göra en sammanfattning av sökt och hittad litteratur om träningseffekter på testosteronnivåer hos äldre överviktiga män med 29+ i BMI. Metoden som författaren valt är en systematisk litteraturstudie. Resultat utgår från hittade studier från databaserna PubMed och Discovery. Med hjälp av sökord och andra begränsningar hittades relevanta vetenskapliga artiklar som analyserades, evidensvärderades och diskuterades av författaren. Resultaten framfördes från sju hittade artiklar där fyra av de visade att testosteronnivåerna kan ökas genom träning för äldre överviktiga män. Träningsformen som visade bäst resultat var aerob träning och denna träningsform användes i fem av samtliga artiklar. Testosteronnivåökning och andra förbättrade hälsotillstånd resulterades av aerob träning i olika former och tidsperioder. Slutsats: Vid utövandet av aerob träning av olika former under olika tidsperioder kan testosteronnivåer öka hos äldre överviktiga män med 29+ i BMI. Kostmodifiering i kombination med aerob träning visar sig öka chansen för att öka testosteronnivåerna hos drabbade.

 • Eriksson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hillman, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att ha varit på flykt: En kvalitativ studie om transferfasens betydelse för immigranters hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative thesis was to examine the transfer-phase, and examine how the transfer-phase affects adult immigrant`s mental and physical health. To capture the subjective dimension of the subject semi-structured interviews with two women and four men were conducted. The interviews showed that all respondents had undergone a difficult transfer-phase. In order to analyze the empirical material, Lazarus and Folkman's coping theory was used. The results obtained in the analysis shows that the transfer-phase is important for immigrant`s health. Furthermore, the results show that the informants used coping strategies as a tool for managing their daily lives. The study may form the basis for other researchers who in the future want to make further studies of the importance of the transfer-phase for the immigrant.   

 • Westergren, Yanina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Trossamfund som intresseorganisationer med politiska mål: En studie av svenska statsbidrag till trossamfund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to analyze the relationship between the state and religious communities in Sweden, using historical and contemporary background and Resource mobilization theory.  Results and conclusions show that Sweden is by law a Christian state. The Swedish state's definition of religion is narrow, and is reflected in legal texts. Furthermore, state subsidies to religious communities are distributed, administered and controlled by the communities themselves through political posts. The state and some religious organizations have, according to Resource mobilization theory, an unequal exchange relationship in which the religious communities get credibility and contributions in exchange for social work and confessional alternatives in public service. The religious organization´s most important resources in terms of money, legitimacy and political affairs come from the state. In this way, the state gives selected religious organizations the opportunity for political influence, while excluding others, according to Resource mobilization theory.

 • Granholm, Kristoffer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Att tänka sig själv lycklig: Attraktionslagens hemlighet, placeboeffekten och människors upplevda känsla av sammanhang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Går det att tänka sig själv lycklig? Rhonda Byrne menar att genom hennes bok The Secret och att lära sig attraktionslagen så kan du få allt du önskar dig i livet, både när det gäller relationer, materiella ting, önskningar och att nå dina mål. Genom intervjuer fick några personer berätta om hur dom upplevde sitt mående innan de läst boken. Samma personer fick under studien göra ett KASAM-test som ett sätt att konstatera deras välbefinnande idag. Med hjälp av den medicinske sociologen Aaron Antonovskys KASAM-teori och den medicinske antropologen Lisbeth Sachs användning av begreppen tillit och placeboeffekten, analyserades det insamlade materialet. En jämförelse mellan The Secret, religiös tro och bön görs också. Slutsatsen är att attraktionslagen knappast är den enda nyckeln till lycka men att det samtidigt sannolikt är möjligt att tänka sig själv lyckligare och må bättre.

 • Wahlström, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  En religionspsykologisk studie av poeten och mystikern Gunnar Ekelöf: Om poeten som mystiker och poesi som mystikens språk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this essay, I mean to investigate if the poetry of the Swedish poet, writer and cultural elitist Gunnar Ekelöf shows signs and meanings of a mystical character. First, I research and compare the theories of Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén and Antoon Geels about mysticism and use these in my interpretation of Ekelöfs poetry.

  It soon becomes clear that Ekelöf is a person with an inner religious reality and in context with the definition of mysticism this essay presents and uses, it goes to show that his poetry can be seen as mystical and furthermore that Ekelöf himself can be considered a mystic. This essay, leads to a discussion about a wider interpretation of mysticism and that mysticism can be seen in poetry.

 • Månsson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  A Discourse Analysis of Masculinity Construction as Climate Change Denial: Hegemonic Masculinity Pushes Back2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis sets out to understand if climate change denial is a way in which industrial hegemonic masculinity is constructed through American conservative political discourse. Rooted in ecofeminist theory and feminist discourse analysis, its main material is the Republican Platform of 2016 with the addition of Fox News and statements by Republican high-profile politicians. It focuses on the presence of value dualisms based on masculinity/culture as opposed to femininity/nature. It finds that hegemonic industrial masculinity devalues femininity and nature as one through the promotion of traditional values of independence, growth and development. It concludes that hegemonic masculinity’s push-back against nature-as-femininity in the time of climate change is a gendered struggle over power.

 • Danielsson, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Sjöberg, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Ta ett steg bakåt och höj blicken: En kvalitativ intervjustudie om att förebygga hot och våld mot ambulanspersonalen i en medelstor svensk region2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study was to create an understanding of how paramedics have experienced situations where they were exposed to threats and violence, and how the staff described how threats and violence could be prevented. Five semistructured interviews was performed in a mid sized region in Sweden. The main result showed that all respondents, at some occasion, have felt threatened. There have also been situations where they have been exposed to violent events. Patients with certain illnesses could contribute to the feeling of being exposed to threats and violence; although, if the employer had provided education and support in this, then maybe the situations could have been prevented. Our most important conclusion was that there have been little to no preventive work against threats and violence, except for a few courses, although, all respondents felt that experience had the biggest impact for how threatening and violent situations were handled.

 • Bernström, Agnes
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Sahl, Henrietta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Ett tydligt ledarskap tycks vara viktigare än typen av ledarskap för upplevelsen av stress och socialt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study was to examine the difference between transformational and transactional leadership and how those correlated with stress and social support. The aim of the study was also to examine how stress and social support correlate with each other and if there are any gender differences. A quantitative study was made with a webquestionnaire containing three parts, stress, social support and leadership. The analys was carried out in SPSS were a correlationanalys and t-tests were made. The result of the study showed that transformational and transactional leadership correlated with each other and that they also correlated with stress and social support. The analyses also showed that stress correlated with social support and that there were no gender diffrences. The conclusion of the study is that the magnitude rather than the type of leadership that is important for the precived stress and the social support for the employees.

 • Axelsson, Emmelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Sjöberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Mellanchefers komplexa arbetssituation: Upplevelser av krav, motstridigheter och motivation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The role of middle managers is complex due to pressures from both managers above and employees under them. Stress, heavy workload, and conflicting objectives are challenges middle managers deal with on a daily basis. Previous studies show that motivation is important among middle managers, because they face high expectations. In this study, eight semi-structured interviews with middle managers from various sectors in Sweden were performed, and analysed with an inductive thematic analysis. To balance demands from senior managers and concurrently be avalible for employee as a major obstacle. These middle managers gain motivation from working with people, see employees thrive, and the opportunity to influence business growth. Despite the stress and difficult tasks, the middle managers interviewed in this study were motivated. The present study provides insights into middle managers’ tough position as well as a deeper understanding of their work motivations.

 • Joel, Öhrling
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Internet of Micropumps: A secure IoT implementation of micropumps2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Internet of Things is a hot topic for development and research right now.More and more devices get connected to Internet by the day, but sometimesthe security of Internet of Things is neglected. Xavitech is a manufacturer ofmicropump that is interested in entering the world of the Internet of Things.This thesis work was done in collaboration with Xavitech and aimed to look athow an Internet of Things implementation for micropump could be designedin a secure manner. The goal was to design a concept application that could beused to calibrate micropumps remotely over the Internet, with primary focuson the security of the in-flight data of the application. When designing thisconcept application, an existing reference model was used as a basis. Acomparison of different protocols suitability for this application was alsoconducted and the most suitable protocol was implemented. The conceptapplication proposed in this thesis is an example of how a secure Internet ofThings implementation for micropumps can be designed.

 • Andersson, Jacob
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Norbäck, Markus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Lokalisering av nya bostadsområden i översiktlig planering: En rumslig multikriterieanalys över Gävle2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urbanization combined with toxic emissions from motor traffic calls forhigher demands when house planning in cities. The purpose of this study is toincrease understanding about how to apply multi criteria analyses whenmaster planning to contribute to a more sustainable society. A more effectivehouse planning connected to existing societal functions might add to the usageof more sustainable transportation alternatives rather than that of cars.

  Using the input from interviews with representatives from both the privateand the public sector, a number of criterias have been developed for theanalysis. Considering existing societal functions, this study was intended toidentify new areas for housing development using a multi criterial analysis.This might contribute to more sustainable transportation because of thedistance to the societal functions. In addition to this, the intention extended tothe investigation of how political interests differs from one another, using aranking system based on the developed criterias.

  The results show that representatives from the two largest political parties in asmall town in Sweden rank the criterias different when it comes to whatsocietal functions a new housing area should have in close proximity. On theother hand, the end results show that the areas chosen for housingdevelopment have similar qualities, in spite of varying housing politics amongthe politicians. This study might contribute to a more effective politicalhandling of business, since political differences does not ultimately showdifferences in where activities or objects should be placed.

 • Helperin, Malin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Småhusfastigheters värde utifrån standard, skick och ägarens innehavstid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about property valuation and how the factors taxed standard, the actual condition of the building and the real estate owner's holding time affect the value of small houses and are written on behalf of Lantmäteriet. The aim is to get broader knowledge of the value factor standard and its relation to the condition of the building and the owner's holding time as well as the standard, condition and holding times impact on the value of small houses.

  In the case of property taxation valuation, the value of the building is determined on the basis of the value factors listed in chapter 8, section 3, of the Property Taxation Act (SFS 1979: 1152), size, age, standard, building category, property rights and value order. According to the Real Estate Tax Act, the value factor is determined by the building materials and equipment of the housing. There is limited research on the value factor standard and its impact on the value of small houses, this suggests that this study is needed and can fill gaps in knowledge about the subject. To investigate this, a representative submarket in Gävle has been selected. "Representative submarketing" means a subset that can represent a general result that can be assumed to be the same regardless of location. Data has been collected about the properties in the selected submarket (collection method), analyzes have been carried out (analysis method), and questionnaires and interviews.

  The study shows that there is a connection between the value of the property and the ownership owners' holding time. Real estate that has a longer holding time has lower square meterprise, and those with a shorter holding time have higher values. There is no connection between standard points and the value or owner's holding time and standard points. The surveys on how the condition affects the value and its relation to the holding time indicates that the condition is the best at the start of the holding period. This is explained by the fact that property owners often choose to carry out renovation measures at the beginning of their holding time. The analysis of the relationship between the number of improvments performed (the condition) and the value shows no relationship or pattern. However, real estate agents consider that there is a correlation between the number of renovation measures and the real estate prices. It is also considered that the quality of the actions taken affects the value as well as what specific actions property owners have chosen to perform and that material and trend choices can affect how much a measure affects the property's final price.

 • Marcher, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Samarbete mellan kommunal översiktsplanering och regional utvecklingsstrategi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish regulation (2007:713) illustrate that the strategic plans of the municipalities should be synchronized with the regional development work. Today there are difficulties in creating a relationship between the municipalities and the regional level. The purpose of this study is to examine how Örebro county and Jönköping county have chosen to develop a collaboration with the municipalities. The aim is to present methods to develop cooperation between the municipal and regional level. The methods of this study are based on qualitative semi-structured interviews. The interviews have been done with one person from each selected region and municipality. The results show that the actors find a need for a more synchronized regional planning, where the main methods to develop a cooperation are dialogue and meeting places. Örebro county and Jönköping county has an ongoing work of structural images of the region. The goal of the structural images is to create a stronger link towards the municipalities. The results show that cooperation between the actors are of great value. There are a present cooperation in various areas such as tourism, education and commuting. The results also show that the cooperation between the actors is important to meet challenges as for example a low population. The Swedish regulation (2007:713) about regional development has created an awareness of the connection between regions and counties. However, the knowledge about how to work with the cooperation is lacking in municipalities and regions and the lack of knowledge leads to difficulties. There is a will and a need for increased cooperation, but there are no working methods or goals for the regional partnership.

 • Olsson, Olivia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Dempwolf, Simon
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Fastighetsbildningen av ägarlägenheter i Sverige: En jämförelse med Norges eierseksjoner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In may 2009 the condominium ownership model was introduced in Sweden. The owner has ownership, unlike with the condominium user right model where the owner only has a legal right to use the apartment. So far, the ownership model hasn’t had quite a breakthrough, as expected by the Swedish legislator. In Norway, the condominium ownership model is more established.

  The aim of this study was to see if the real estate formation of the Swedish condominium ownership model can be made more effective, by comparing it with the formation of theNorwegian condominium ownership model. Documents created in conjunction with the two separate formation processes has been reviewed to find out the differences between the two. Interviews with experts in the area, in both Sweden and Norway was carried through face to face and by e-mail, to get a deeper understanding in the formation process. A comparative method, where the Norwegian formation process of the Norwegian model was compared to the Swedish model, was used to find out if the formation for the Swedish model can be more effective.

  The formation of the Norwegian model and the real estate formation of the Swedish model differentiate a bit in how much responsibility the real estate owner has. Shared spaces are being more regulated at the formation of the Swedish model than the Norwegian model. The real estate boundaries between the units in the different cases separate especially when the real estate boundaries being determined for the Swedish model and the Swedish cadastral authority establish a coordinate list. The user right boundaries made for the Norwegian model don’t have the same accuracy. To introduce changes in the application from how it works in Norway, and establish a checklist for the shared spaces that the person who apply complete, and impliment changes of the establishment of the shared spaces, are possibilities to make the formation more effective for the Swedish model.

 • Gillberg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Vem äger fastigheten?: Tvister om hävning, återgång och bättre rätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every year a number of real property disputes about cancellation, return and superior title end up in the district courts. These disputes are notedin the Real Property Register, but without any information on what they are about.

  The research question in this theses is:

  • What are the reasons behind disputes about cancellation,return and superior titlethat endup in the district courts?

  The purpose is to investigate if there are any patterns or recurrent reasons for disputes and if there is anything that can be done to reduce the number of disputes.

  A real property transfer can be cancelled for multiple reasons, for example if the property contains serious faults. A return can happen if a transfer for some reasonis invalid. A claim for superior title can be raised by someone that considers himself better entitled to the property than the one who possess it.

  The method was to examine a number of district court cases based on the real properties that had gotten a dispute notein the Real Property Register in 2015. The disputes were divided into the main groups cancellation, return and superior title and then into sub groups based on the reasons behind the disputes. In total 46 disputes were investigated.

  Out of these disputes there was only one about cancellation, 17 were about returnand 28 were about superior title. The line between return and superior title did prove not to be so sharpe though.

  The following sub groups were created:

  • Cancellation: Only one dispute, no sub groups.
  • Return: Recovering, invalid gifts, forgery.
  • Superior title: Hidden co-ownership, subdivisions, forgery, double transfers, invalid purchases, invalid gifts, individual property, unclear purchases.

  In total the most common reasons were recovering after bankruptcy (10), invalid gifts (7), forgery (7), hidden co-ownership (6) and subdivisions (5). Most of the disputes were between people that already knew each other, many were within family. To reduce the number of disputes mainly electronic real property transfers is discussed

 • Zutautas, Vaidutis
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Charcoal Kiln Detection from LiDAR-derived Digital Elevation Models Combining Morphometric Classification and Image Processing Techniques2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper describes a unique method for the semi-automatic detection of historic charcoal production sites in LiDAR-derived digital elevation models. Intensified iron production in the early 17th century has remarkably influenced ways of how the land in Sweden was managed. Today, the abundance of charcoal kilns embedded in the landscape survives as cultural heritage monuments that testify about the scale forest management for charcoal production has contributed to the uprising iron manufacturing industry. An arbitrary selected study area (54 km2) south west of Gävle city served as an ideal testing ground, which is known to consist of already registered as well as unsurveyed charcoal kiln sites. The proposed approach encompasses combined morphometric classification methods being subjected to analytical image processing, where an image that represents refined terrain morphology was segmented and further followed by Hough Circle transfer function applied in seeking to detect circular shapes that represent charcoal kilns. Sites that have been identified manually and using the proposed method were only verified within an additionally established smaller validation area (6 km2). The resulting outcome accuracy was measured by calculating harmonic mean of precision and recall (F1-Score). Along with indication of previously undiscovered site locations, the proposed method showed relatively high score in recognising already registered sites after post-processing filtering. In spite of required continual fine-tuning, the described method can considerably facilitate mapping and overall management of cultural resources.

 • Gustafsson, Olof
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Undersökning av kvaliteten av bytet av geodetiskt referenssystem i Ljusdals kommun: Jämförelse mellan passivt och aktivt referensnätverk2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The municipality of Ljusdal changed geodetic reference system from RT R10 2,5 gon V 0:–15 to the new system SWEREF 99. The technical management had an intent to test the quality of the transformation of coordinates which became the purpose of this thesis. A comparison between the formerly known coordinates and plane coordinates, measured at the same points, was carried out.

   

  The equipment in use consisted of a GNSS-receiver of the type Leica GX 1230+GNSS and an antenna of the type Leica AX 1203+GNSS. It was an ambition to manage to measure as many as possible of all the geodetic network points which were located in the densely built-up area of the village of Ljusdal. The measurement efforts were accomplished at 37 points and was pursued during the summer and autumn 2011.

   

  119 series of measurement were accomplished. The result was a weighted average and its standard uncertainty for the coordinates N and E for all of the 37 points. These weighted average values were subtracted by the known value which resulted in a coordinate difference for N, E and radially for all of the 37 points. A root mean square (RMS) value was determined for all coordinate differences in N, E and radially. RMS for the N-coordinates was 9 mm, for the E coordinates it was 11 mm and radially, RMS was 14 mm. That radial RMS value was just slightly bigger than the uncertainty attached to the network RTK-method used in the project. All RMS values are low compared to their analogue data in previous studies.

   

  There were two distinguishing features in results of the survey campaign. Firstly, there was a systematic error in the direction southwest. Secondly, surprisingly low values for the standard uncertainty were achieved. If there was a slight damage on the tripod, that may be an explanation of the systematic error. That could have been detected if the calibration would have been carried out at many more occasions and if the results of the calibration would have been treated in a more rigorous way. One special circumstance may explain the low standard uncertainties – the survey campaign was allowed to take longer time than is usual in professional surveying. Many attempts to measure a point were disrupted due to bad constellation of the GNSS-satellites on the sky. These unsuccessful attempts were resumed at many times. Survey data from four of the points showed big coordinate differences for one direction in all or most of the series of measurement. These four points may have been subjected to deformation.

   

  There are strong reasons to assert that the coordinate transformation of the municipality of Ljusdal gave a good result.

 • Olsson Syväluoma, Joakim
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Östberg, Simon
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Förtätning av känsliga stadsmiljöer: En fallstudie av Östersund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Densification is one of the most discussed subjects of urban planning, partly to achieve sustainable development goals, but also to meet the increased demand for central housing. There are obvious pros and cons of planning for compact citties and densification. The advantages of densifying a city and creating mixed use are that it leads to a reduced car dependency, as there is proximity to the needs, such as business, work and school. There are a variety of ways to densify a city such as vertical extension of existing buildings, rebuilding of existing houses or new construction. Two exemples of planning concepts have shaped the built environment; vertical planning means tall buildings with small footprints and it has become a more common way of planning, and the concept has gained more attention than horizontal planning, building lower buildings on a larger areas. Spatial multicriteria analysis is applied in this thesis to see if there are possible densification areas in the central part of Östersund city.

  The purpose of this thesis is to identify the most suitable places in the central part of Östersund city where a densification can occur. The literature review and interviews form the basis of the development of the analysis, containing the ranking of the criteria and factors. First, literature was reviewed to gain a better understanding as well as a theoretical basis for the factors and criteria that were relevant to manage in the analyses. The criteria and factors were strengthened through interviews with an expert level architect of Östersund municipality office. The factors that were relevant were then ranked by five planners at Östersund municipality office. After that, the factors were weighted. The weighting method used was Rank Sum weights (RS) (Roszkowska, 2013).

  The MCA resulted in nine restriction maps and five factor maps. Then, two result maps were created where the first shows the most suitable places in the neighbourhoods to densify and the other shows the most suitable neighbourhood area to densify. This resulted in four neighbourhoods and five places that received the highest values, and these have been analyzed and evaluated more thoroughly and set against each other to find the most suitable site to densify. The neighbourhoods with the highest value was "Skinnhandlaren" then "Onkel Adam", "Lagmannen" and last "Magistern/ Busstorget". Based on the description and the evaluations of the neighbourhoods, the study has found that the Magister/Busstorget neighbourhood was the most suitable for densification.

 • Berggren, David
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Förnyelselagen, möjlighet eller hot?: Förnyelse av äldre inskrivna avtalsrättigheter, Gävle kommuns hantering av förnyelsekravet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the so-called ”förnyelselagen”, the Renewal Act, all title registration of contractual rights registered before 1 July 1968 will be de-registered from the Real Property Register, unless renewal is applied for the right no later than 31 December 2018. The aim of the degree project is to pay attention to the renewal requirement. The objective is partly to investigate how the municipality of Gävle will handle the renewal requirement, and partly to facilitate the municipality to determine for which registered rights renewal needs to be sought.

  Unnecessary registered rights cause additional work and costs at cadastral procedures and the Renewal Act is considered to be an effective tool to de-register unnecessary registered rights. At the same time, concerns have been expressed that right holders will apply for renewal for all registered rights that are affected, without investigate which of them are unnecessary. In addition, there is also a concern that the renewal requirement may be overlooked by right holders for rights that are still relevant, which can lead to legal loss.

  Three methods were used in the study. Juridical method was used to investigate the legal situation regarding what happens with registered rights that are de-registered from the Real Property Register. To study how a major right holder acts, an investigation of registered rights was made in the Real Property Register regarding the municipality of Gävle. Furthermore, interviews were conducted with representatives of the municipality concerning the work with the renewal requirement.

  A result of the juridical method is that there are four different situations when an unregistered right may end. The result of the inventory in the Real Property Register, shows that there are about 1 400 registered rights that affect the properties of the municipality. The interviews resulted in that the municipality is informed about the renewal requirement and the municipality in most cases will investigate which registered rights should be renewed.

  The first conclusion is that unregistered contractual rights currently remain valid in the same manner as registered rights, but they may end in four situations if they are not monitored by the right holder. Such protection of unregistered rights is found to be practically impossible in most cases regarding the municipality of Gävle. The other conclusion is that the municipality will investigate which registered rights that need to be renewed, therefore the risk of legal loss can be assessed as low. Finally, it can be concluded that the Renewal Act is an opportunity rather than a threat for the municipality of Gävle.

 • Heggem, Annika
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Parkeringsköpets giltighet vid ändrad markanvändning.: Det kommunala myndighetsbeslutets verkan på det civilrättsliga avtalet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Planning and Building Act regulates how municipalities plan the use of land and water. When deciding on the detailed development plan, the respective municipality is responsible for the parking standard in the space that will be allocated for parking and which is made in connection with land construction. The decision is followed up in the building permit process. One of the requirements for building permits being granted is that the parking solution is approved. A public parking lot lease is a solution that is approved by law regarding parking in another area beyond one's own property. The municipality can be a party in the agreement for leasing public parking lots in the role of land access provider and may be responsible for preparing the parking lot. In order to be valid, the lease shall guarantee a measure of permanence over time.

  The rights that accompany the parking lot agreement need to be monitored by authority decisions that cause a change in land use. The municipalities' responsibility to meet the policy's stated objective to increase housing may result in already built-up areas becoming denser. Surfaces such as parking lots may be used for this purpose. Increased density in municipalities requires new detailed development planning.

  Thirty of the country's municipalities with the highest number of completed buildings, specifically multi-family housing, were examined for the time period 2005-2016. The basis for the analysis was experiencing increased density where the land area has been affected in relation to objects for public parking leases. Current legislation is interpreted to find support for the validity of leasing public parking lots in cases of changes in land use.

  This study's research question relates to how the municipality should handle their role in decisions on changed land use, as a party to the civil parking lease agreement and as a public authority.

  The results highlight the validity of agreements to lease public parking lots despite civil authorities' decisions that change the use of land within the area in question. It is suggested that the municipality, as a civil party to the agreement, must monitor legal right by entering into the agreement. As an authority, the municipality has the responsibility to monitor and follow up the underlying decisions of the regulating authority and building permission decisions, the assessment of which may depend on the approval of the suggested solution for parking. Thus, the new decision regarding land use should not be in conflict with the underlying decisions which also continue to be valid.

  It is recommended that municipal administrations and companies cooperate closely in the early stages of the detailed development planning process. This is necessary to ensure that the legal right resulting from agreements to lease public parking lots is taken into consideration. The working documents in the form of geographical information may include demarcated areas which include leased public parking lots.

 • Borén, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Lämplighetsbedömning vid 3D-fastighetsbildning: Hur bedömningen av lämpliga förvaltningsobjekt görs med hänsyn till storlek och andra påverkande faktorer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nowadays it can be seen that smaller and smaller 3D-property units are formed. To form 3D-property units the property formation procedure must have undergone an assessment of suitability where the general suitability conditions in the third chapter of the Property Formation Act should be taken into account. The legislative history and the commentary of the Property Formation Act speak of that the 3D-property units formed should be suitable management objects and be of palpable size. The size perspective on the 3D-property units has, in some cases, been proven challenging to assess for the cadastral authority.

  This study examines how the assessment of suitable management objects is performed and how the assessment can be affected by other factors. To achieve this, a survey, interviews and a study of property information procedure dossiers have been done. The study of dossiers shows that it is difficult to see reasons to why the 3D-property unit has been considered suitable. The survey and interviews show that the assessment is done with the 3D-property unit’s purpose and independence in mind. The independence is dependent on that the 3D-property unit can operate without too many rights, be economically stable and function alone from a management perspective. The size is only of small significance when it comes to the assessment.

  Conclusion is that the suitability for each management object, the 3D-property units, is done according to the general suitability conditions of the third chapter of the Property Formation Act, where the size doesn’t have an impending significance. However, other factors can affect the assessment; factors that are taken into account individually in each 3D-case.

 • Björklund, Leo
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Kommunernas prissättning av kommunal mark vid markanvisningar för bostäder: En granskning av Gävle kommun och Stockholm kommun2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is currently suffering from a major shortage of housing because the number of houses can’t satisfy the demand. To solve the problem more houses needs to be built. In the first half of 2016 approximately 21 000 new houses were built and another 28 000 got started. Before the builders can start the construction of the new houses, there need to be suitable land to build on.

  The municipalities own a large part of the land that is suitable for residential purposes, which means that the builder often are dependant on municipal land. All municipalities who answered the question, in the 2016 housing market survey, if they own suitable land for housing replied “Yes”.

  There are three main questions that will be answered in this paper:

  A. How do the municipalities price land for the construciton of apartmentbuildnings?

  B. How does quality requirements affect the land price and how are theserequirements checked by the municipality?

  C. How does the land price differ between bid and fixed priced landallocations?

  To answer these questions a few different methods have been used. The first method was to review the municipal policy for land allocation which they are requeired by law to have. There were also a review done of land allocation agreements, some that were sold by bid and some that were sold with a fixed price. Finally interviews were performed with questions based on the previously done reviews.

  Through the methods performed, the questions were answered. Both municipalities gives the land a value of SEK/sqm gross area where basements and cold areas are excluded. One difference is that Gävle uses external valuators while Stockholm has two internal units that performs the valuations of the land.

  This work showed that neither of the municipalies have a clear method of following up on the quality requirements. During the interviews it was explained that most of the requirements were tied to the building permits validity.

  The review of the land allocation agreements showed that 4 out of 5 land allocations that were made by bid were priced higher then thoose with a fixed price. It may therefore be of interest to further investigate the question.

 • Danielsson Bergström, Annelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Maracic, Tanja
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Relationen mellan Arbetskaraktäristik och Arbetstillfredsställelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Positive experiences of job characteristics has been found to associate with job satisfaction. The aim was to investigate the relationships between four dimensions of job characteristics (control, workload, complexity and digitization) and job satisfaction. Furthermore, it was examined whether these relationships differed between respondents with long vs. short employment time. 166 53 employees at Lantmäteriet participated in the survey. Data was selected by a web-based survey. The main results showed through regression analysis a significant positive relationship between control and job satisfaction of the whole group, where the model could explain 14% of job satisfaction. The main results showed significant relationships between control and job satisfaction for the whole group of respondents and between workload and job satisfaction for the short time employment.Since only the relationship between perceived control and job satisfaction was significant, the differences for short or long employment time were investigated. A t-test showed that there was no significant difference between respondents with short and long employment time in terms of perceived control.

 • Kehr, Felicia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Larsson, Martina
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Criminology.
  Lustmord eller mordmardröm?: Ett genusperspektiv på svensk press porträttering av en kvinnlig och en manlig gärningsperson2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to reflect how both a female and a male perpetrator were portrayed in the media by observing two different cases that both received media attention and shared a lot of similarities. We wanted to examine the similarities and differences between these two cases with support from gender and criminological theory and see if they could be understood from a gender perspective. We did this through a qualitative content analysis of Swedish newspaper articles. The result showed that the differences were more than the similarities. What we primarily could discuss based on gender perspectives were the different depictions that were made around the perpetrators' motives and approaches. The female perpetrator was portrayed as an extreme case, with a lot of emotions attached to her crime, while the male perpetrator's case was presented in a more neutral progression, focused on him being a misfit and deviant. In conclusion, we discussed and emphasized that this study can be seen as an small section of the field and therefore require additional similar research in order to make the results valuable.