hig.sePublications
1 - 50 of 50
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Friman, Linnéa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Friman, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Moberg, Josefine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Barns strategier för tillträde till lek: En studie om pedagogers erfarenheter av vilka tillträdesstrategier barn använder sig av för att ta sig in i lek2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har vi valt att studera vad pedagoger har för erfarenheter av hur barn tar sig in i lek och vilka tillträdesstrategier som är de vanligaste. Vi har därför utfört intervjuer med pedagoger som vi spelat in för att ta reda på våra forskningsfrågor. Under intervjerna samt då vi bearbetat materialet har vi utgått ifrån Corsaros 15 tillträdesstrategier samt annan forskning inom forskningsfältet. I resultatet presenterar vi pedagogers tidigare erfarenheter av hur barn tar sig in i lek. Vi tar också upp vilken respons barn får i sina försök till tillträde enligt pedagogerna och vilka strategier pedagoger upplever är mer och mindre förekommande. En annan aspekt vi tar upp i resultatet är vilken roll pedagogen har då barn blir nekad till lek. Studien har visat att det finns två strategier som är mest förekommande enligt de sju pedagoger vi intervjuat och de poängterade även vikten av att vara närvarande som pedagog när ett barn blir nekad till lek för att kunna hjälpa och stötta barnet.

 • Forsell, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Forsell, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Wåhlin, Joanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pojke eller flicka? Individ!: En kvantitativ enkätstudie om genus och könskränkningar i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattning om och förståelse för begreppen genus och kränkningar, samt om examensåret har någon skiljaktig betydelse. Som en förlängning är syftet även att synliggöra förekomsten och utsträckningen av könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar i förskolan.

   

  Metod: Studien är av kvantitativ metod för att sammanställa en större andel förskollärares uppfattningar om och förståelser för begreppen samt för att ha möjligheten till en statistisk sammanställning av syftets förlängning. Studiens data samlades in genom en enkätundersökning i pappersformat som delades ut personligen. Urvalet gjordes genom mailkontakt med förskolechefer och vidare kontakt med förskollärare inom förskolechefernas förskoleområden. Urvalet bestod av 60 förskollärare. Efter sammanställning av enkäterna har materialet kategoriserats och/eller förts in i tabeller och diagram.

   

  Resultat: Syftets första del presenteras i tabeller med en del av respondenternas svar, i form av citat, indelade efter examensår och placerade under passande kategorier. Följande kategorier har analyserats fram inom genusbegreppet: socialt kön, biologiskt kön, jämställdhet, förhållningssätt, arbetssätt och förväntningar. I avsnittet om kränkningar har följande kategorier tagits fram: mottagaren avgör, särbehandling, auktoritet samt generella verbala och fysiska uttryck. Förlängningen av syftet presenteras i diagram som visar antalet förskollärare som anser att könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i förskolan samt sammanställningar av följdfrågor som innefattar var, i vilka situationer, mellan vilka relationer och hur ofta dessa ageranden sker.

   

  Slutsats: Efter analys av och diskussioner om resultatet kan vi konstatera att uppfattningen om och förståelsen för begreppen genus och kränkningar skiljer sig individuellt mellan förskollärarna. Detta betyder att examensåret, i det stora hela, inte har någon betydelse för uppfattningen och förståelsen. Vi kan även konstatera att könsskillnader, skillnader i bemötande och könskränkningar förekommer i olika utsträckningar i förskolan. Hallen och den fria leken är den mest utsatta platsen och aktiviteten för dessa ageranden.

 • Billingsley, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Billingsley, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Sjuksköterskors upplevelse av att vårda människor med depression: En beskrivande litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Depression is a mental illness that relapses and is different from person to person in how long it lasts and how serious the depression is considered. For each new relapse a person has the risk of future relapses increased which can become more serious and more difficult to recover from. Considering that depression is a common disorder that is becoming more common, there is no place in health care where a nurse will not meet these people.

   

  Aim: To describe how nurses experience caring for people who have depression. The aim is also to describe the study groups of the selected articles.

   

  Design: A descriptive study of literature.

   

  Findings: Nurses felt confident in recognizing symptoms of depression, but many depressions remained undiagnosed and untreated. Frustration towards the disease and its treatment were experienced since there was no time or the right knowledge to be able to handle depressed patients. The desire to learn more and be empathetic to the needs of patients was present which supported the need for a good relationship between the nurse and the patient. There was a dominance of women in the 10 selected articles. Everything from newly hired nurses to nurses who've worked for several years participated although most of them were middle-aged.

   

  Conclusion: Nurses are experiencing frustration and powerlessness when they care for people with depression, which leads to the feeling of stigmatization and poor relationships between nurse and patient. The desire to become better at recognizing depression and be a support for people with the disease exists, but the lack of time, knowledge and communication makes nurses feel insecure in their role as caregivers.

 • Hägg, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hägg, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  A study on the use of literature in the second language classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study reports on the use and benefits of fiction as a method to teach English as a second language in primary school. The study was conducted by reading previous research and conducting one-on-one interviews with six active teachers. The teachers all taught English in first to third grade, and they all had received education for it. The interviews contained questions about the use of fiction in both English and Swedish education. The results show that the general idea of using fiction to teach English is positive; however, only one teacher used it in practice. The other teachers list films and speaking exercises as their main tools for teaching English. According to previous research and interviews, the results of using fiction are positive, as it enhances vocabulary, comprehension and pronunciation. It has been shown that reading fiction enhances vocabulary, as the children are interested in what they read and therefore learn more as it engages them.

 • Adén, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Adén, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Barns delaktighet i högläsningen i förskolan: En intervjustudie avseende barns delaktighet i högläsningen genom ett förskollärarperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom sex intervjuer med förskollärare från olika förskolor med olika förutsättningar, undersöka hur förskollärarna upplever att barnen får vara delaktiga och ha inflytande i högläsningen. Resultatet visar att de flesta förskollärare använder sig av liknande metoder för att ge barnen delaktighet och inflytande i högläsningen. Dessa metoder kan vara att låta barnen vara med och välja böcker, att samtala med barnen kring den lästa boken samt att utgå från barnens intressen när man väljer böcker till avdelningen. Resultatet visade även att det finns hinder för barnens delaktighet i läsvilan. Dessa hinder kan vara att en del barn tappar koncentrationen på boken om läsningen blir avbruten för frågor eller andra kommentarer. Ett annat hinder kan även vara den tidsbrist som vissa förskollärare känner finns för den spontana högläsningen. Genom denna studie framkom hur förskollärarna upplever att de arbetar med delaktighet och inflytande i högläsningen samt att de upplever att barnen själva gör sig delaktiga i högläsningen genom att till exempel ställa frågor angående boken under läsningen.

   

 • Svedlund, Emilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Svedlund, Emilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Integritetsuppdraget i förskolan: Förskollärares förståelse av integritetsuppdraget i planering och undervisningsverksamhet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur förskollärare förstår sitt uppdrag att värna om barns integritet i undervisningsverksamhet och planering. Syftet var även att undersöka vilka dilemman som kan uppstå i relation till barns integritet vid planering av undervisningsverksamhet samt hur barns integritet kommer till uttryck i likabehandlingsplaner. Genom fyra intervjuer och innehållsanalys av 20 likabehandlingsplaner så visar resultatet att förskollärare förstår sitt uppdrag att värna barns integritet både som gräns, rättighet, skyldighet och dilemma. Barns integritet kommer till uttryck i likabehandlingsplaner genom att begreppet används eller att det finns tydliga åtgärder för hur förskollärare ska ta hänsyn till barns bästa.

 • Johansson, Per
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Johansson, Per
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Det mångkulturella och tvåspråkiga klassrummet.: En komparativ analysstudie av åtta vetenskapligt granskade artiklar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag ser att vårt samhälle kliver in i en era av en tydligare globalisering och ett mångkulturellt samhälle där vi behöver gå ifrån vårt monokulturalistiska synsätt och se mångkulturen som en framgång och en resurs. Att se mångkulturen som en resurs kan ibland ses som en utopi snarare än en reell framtid, vår uppgift som lärare är tydlig när det kommer till inkludering och att låta alla elever ha rätt till en jämlik skolgång. Alla elever ska ges förutsättningar att klara av den svenska skolan oavsett kulturell och språklig bakgrund.

   

  Med detta arbete vill jag vara med och bidra till debatten om undervisning till elever med annat modersmål än svenska samt annan kulturell bakgrund. Med hjälp av åtta vetenskapligt granskade artiklar genomfördes en komparativ innehållsanalytisk studie där syfte har varit att hitta gemensamma nämnare för vad som kan vara till hjälp för lärare som står inför en ökad mångkulturell fördelning av elever i sina klassrum. Resultatet visar att det finns en tydlig vinning i att förstå och lära sig om elevernas kulturella bakgrund för att skapa en så god lärsituation som möjligt. Det finns också tydlig vinning i att låta eleverna förklara sig och ta hjälp av sitt första språk i undervisningen. Det skall dock tilläggas att det resultat jag fått fram inte på något sätt är problemfritt, flera faktorer spelar in för att lärare skall kunna implementera dessa förändringar i sitt arbete så som tidsaspekten, samt vilket värde lärare lägger på elevernas tidigare skolgång.

 • Riihimäki, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Riihimäki, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Lärplattan - vad, hur och varför?: Barns och förskollärares användande av lärplattan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om lärplattan och dess roll inom förskolan. Lärplattan är idag ett digitalt verktyg som många förskollärare och barn använder sig av i sin verksamhet på förskolan. Det finns många faktorer som avgör vad lärplattan används till, hur den används och varför den används. Skolverket har som vision att öka IT-kompetensen för personalen inom skolväsendet, vilket även inkluderar personalen i förskolan. Skolverket har även som vision att öka användandet utav digitala verktyg, både för barn och för personal. Frågan är hur användandet av lärplattan ser ut i förskolor. Tidigare forskning har antytt att språk, dokumentation och matematik är stora användningsområden för lärplattan och att lärplattan har blivit ett verktyg för barnen. Annan forskning poängterar att lärplattan är ett smidigt verktyg som barnen lätt kan använda sig av och ta med sig vilket skulle öka barnens möjlighet till självständighet. Det här arbetet utgår från den tidigare forskningen och en enkät utformades för att få fram det empiriska materialet. Enkäten har varit webbaserad vilket har gjort att respondenterna har fyllt i enkäten när de har haft möjlighet att göra det. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur lärplattan används förskolor. Studien vill belysa hur förskollärarna anser att de använder sig av lärplattan, varför de gör det och till vad de använder lärplattan. Studien syftar även till att belysa hur förskollärarna upplever att barnen använder sig av lärplattan och varför förskollärarna tror att barnen använder sig av lärplattan.

  Frågeställningen som detta arbete är utformat efter är följande:

   

  • Vad används lärplattan till i förskolan?
  • Varför används lärplattan?
  • Hur ser förutsättningarna runt lärplattan ut?

   

  Denna studie vill i förlängningen försöka bidra till att i en tydligare diskussion om hur digitala hjälpmedel kan användas för att stötta den didaktiska utvecklingen i förskolan.

  Studiens resultat visade att det finns likheter med det som tidigare publicerats angående lärplattan som verktyg inom förskolan men att det finns olikheter också. Genom dessa likheter och olikheter argumenteras det, i detta arbete, om huruvida lärplattan är ett verktyg för barnen eller förskollärarna och huruvida det är ett verktyg som för förskolans verksamhet och barns lärande framåt.

 • Lagerhall, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Lagerhall, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Sjölund Larsson, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  När matematik blir ännu roligare - en barnbok om Fläcken: Ett utarbetat material som stödjer matematikundervisningen i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är inte ovanligt att förskollärare har en pessimistisk inställning till och känner en osäkerhet inför matematikämnet samtidigt som barns kunskaper i matematik har blivit allt sämre. Det krävs en förändring för att barn ska få möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper inom ämnet. Syftet med studien är att skapa en produkt som kan stödja det matematiska lärandet inom samtliga innehållsområden som förskolans läroplan förespråkar, detta för att kunna ge ett bidrag till förskolan. Produkten består av två böcker, en barnbok och en lärarhandledning, som utgör ett arbetsmaterial för de äldre barnen på förskolan. Studien består av en produktutveckling i tre steg. Först har materialet utformats med stor hänsyn till förskolans läroplan, Bishops sex matematiska aktiviteter men också vetenskapligt granskade metoder för undervisning i matematik. Därefter har en enkätstudie utförts genom att materialet delats ut till personer som har koppling till barns lärande i förskolan. Det sista steget består av tolkning av insamlade data och korrigeringar i böckerna efter respondenternas åsikter och kritik angående produkten. Resultatet består av två böcker, vilka finns tillgängliga i PDF-format samt att utdrag ur dessa finns tillgängliga som bilagor i detta arbete. Slutsatsen är att materialet kan stödja barns lärande inom samtliga matematiska innehållsområden som förskolans läroplan förespråkar.

 • Samuelsson, Felix
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Samuelsson, Felix
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Westberg, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Digitala verktyg i samlingen på förskolan: Förskollärares resonemang2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare resonerar om användningen av digitala verktyg i samlingen på förskolan. Den insamlade empirin bestående av nio intervjuer har bearbetats och analyserats. Resultatet i studien synliggör nio förskollärares resonemang om användningen av digitala verktyg i samlingen vilka visade sig innefatta både likheter och skillnader. Förskollärarna hade olika inställningar till vilken betydelse de digitala verktygen bidrog med till barnens utveckling och lärande. Ett redskap som lockar och inspirerar barnen till utveckling och lärande eller ett verktyg som är nödvändigt att använda men som tar för mycket fokus från barnen. Denna undersökning kan bidra med kunskaper om vilka förutsättningar som kan skapas för barns lärande vid användningen av digitala verktyg i samlingen. 

 • Bartling, Tobias
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Bartling, Tobias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Sammalisto, San
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Effektivisering av materialflöden utifrån lean production och flaskhalsteori2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies today are becoming more and more resource-promoting. A way for companies to become more effective with their resources is Lean Production, which is a strategic method that involves eliminating waste. Value stream mapping is a tool that can be used to get a clearer picture of reality and visualize where the problem lies. When the analysis is done, it will often show a machine or station that is slowing down production. Stations like that are called ”bottlenecks”.

  The purpose with this study is to form a methodology for analysis and efficiency of material flows based on bottleneck theory and lean production. The methodology will be tested on Företag AB:s filial.

  The methodology was worked out from literature studies. It consists of two main steps, status report and analyzing discussion. These two steps is supported by different factors within lean production and bottleneck theory. The methodology is applied on our business case and showed to be a structured way to study the current state of production and to discuss improvements.

  Literature studies has been used to gather theoretical knowledge. Within the company interviews and observations were conducted with operators and executives who was involved with the product flow that was investigated, SK23DF.

  Företag AB:s filial works with 150 different types of steel with about 3000 different products. The production flow is also forecast-controlled and intersecting and it is a massive under-taking to streamline these in the best way possible. Conclusions reached is that the staff's current consensus for efficient production is an obstacle to this. The staff should be trained to get a bigger picture of the whole, thus giving them better prospects for change and improvement. All research points to the importance of fully understanding the current situation, by everyone within the organization. This is the key to succeed with change management at streamlining flows.

 • Helgesson, Christian
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Helgesson, Christian
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Minska risken för överbelastning av kallsaxen: En fallstudie i Ovakos finvalsverk i Boxholm2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kallsax på Ovakos finvalsverk i Boxholm ska bytas ut. Efter bytet av kallsaxen vill man undvika att kallsaxens kapacitet överstigs, då det annars finns en risk att den nya kallsaxen går sönder. För att undvika detta utvärderades om inställningarna för stångordnaren, som förser kallsaxen med stänger, kunde automatiseras. Vid automatiseringen programmerades controller och HMI system som redan finns på Ovakos finvalsverk i Boxholm med de extra funktioner som krävdes för automatiseringen. Att använda den befintliga utrustningen för att göra automatiseringen var ett av målen vid automatiseringen. Det finns begränsningar för automationssystemet på grund av att den tekniska utrustningen i finvalsverket inte var tillräcklig. Eftersom den tekniska utrustningen inte var tillräcklig för att använda fullständig automation måste en operatör bestämma när automationen ska användas. I och med att operatören bestämmer när automationen ska användas var det av intresse att veta vilka faktorer som påverkar operatören att använda sig av eller att välja bort automationen. Faktorer som kan påverka operatörers användning av automationssystem är till exempel tilltro till automationssystemet, övertro till automationssystemet, operatörens arbetsbelastning och användarvänligheten hos automationssystemet. Genom en frågeenkät till berörda operatörer, mätdata från controller och MES-systemet har en utvärdering av hur automationssystemet fungerar med den tekniska utrustningen gjorts. Resultatet av utvärderingen pekar ut faktorer som förhindrar att automationen fungerar på ett tillfredställande sätt. Det största problemet med automationssystemet är att det felberäknar antalet stålstänger som får klippas. Andra felkällor vid användning av automationen är att automationssystemet ger en felaktig bild att det fungerar när det inte ger korrekta värden, vilket kan leda till övertro på automationssystemet. Det borde kunna motverkas genom utbildning om automationssystemet, samt att automationssystemet måste tydligare indikera när det inte fungerar, till exempel med larm och meddelanden i HMI-systemet. Resultatet av studien är att en utökning av stångordnarens automation är möjlig, men utifrån studien kan man inte dra slutsatsen om en utökad automation minskar risken för överbelastning av kallsaxen.

 • Rosenblad, Isabelle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Rosenblad, Isabelle
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Skoglund, Ronja
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med typ 1-diabetes: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden type 1-diabetes is the most common chronic disease among children. When a child suffers from type 1-diabetes the parents gets affected as well. The children’s need of support from the parents depends on the child’s age, maturity and individual needs. Aim: The purpose of this study was to describe the parents’ experience of living with a child that suffers from type 1-diabetes, as well as describe the articles research groups. Method: A descriptive literature study that’s based on 11 articles, nine of qualitative approach and two of qualitative- and quantitative approach. Result: Parents to children with type 1-diabetes experienced fear, grief, anxiety and frustration. Type 1-diabetes among children influences parents’ life in many ways. The disease required planning, attention and adjustment. Parents experienced that type 1-diabetes affected school, work, sleep, diet and physical activity. Conclusion: Parents of children with type 1 diabetes experiences that the disease required a great commitment and responsibility. The majority of the care and treatment is handled by the parents, due to the children's lack of self-care. The nurse therefore has an important role to provide information, support and encourage both to patients and their families regarding care and treatment.

 • Khorrami, Fateme
  et al.
  Khorrami, Fateme
  Masson, Frederic
  Nilfouroushan, Faramarz
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Vernant, Philippe
  Saadat, Seyed Abdoreza
  Nankali, Hamidreza
  Hosseini, Sedigheh
  Aghamohamadi, Azadeh
  An up-to-date GPS velocity field of Iran2017In: Geophysical Research AbstractsVol. 19, EGU2017-7268, 2017, 2017, Vol. 19, EGU2017-7268Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we present an up-to-date velocity field of Iran, including the largest number of data ever presentedon this region. It includes both a synthesis of all previously published campaign data (Raeesi et al., 2016) andall data from the Iranian Permanent GNSS Network (IPGN). The IPGN data cover some parts of Iran whichwere previously scarcely documented. These stations have been measured for 7 years. In total, more than 400instrumented sites are presented. From this velocity field, we calculated the strain rate.In this paper, we will show the contribution of this very dense velocity field to the detailed understanding of theactive tectonics of the various regions of Iran (Makran, Zagros, Alborz, ...).

 • Myren, Gunn Eva
  et al.
  Centre for Care Research, Mid-Norway, Steinkjer, Norway; Department of Nursing Science, Mid-Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Myren, Gunn Eva
  Centre for Care Research, Mid-Norway, Steinkjer, Norway; Department of Nursing Science, Mid-Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Enmarker, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science. Centre for Care Research, Mid-Norway, Steinkjer, Norway.
  Hellzen, Ove
  Department of Nursing Science, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Saur, Ellen
  Department of Education, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway.
  The influence of place on everday life: observations of persons with dementia in regular day care and at the green care farm2016In: Health, ISSN 1949-4998, E-ISSN 1949-5005Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Day care services for persons with dementia are becoming an important aspect of community services. Place, therefore, becomes vital concerning how such establishments are organized regarding both the physical and social environment and the programs that are offered. The aim of this study was to describe the influence of place on everyday life in two different organized daycare services for persons with dementia. Based on observations and informal conversations with persons with dementia and staff members at a green care farm and a regular day care, we used an inductive manifest content analysis. The analysis reveals a main category: enabling and collaboration in daily life. The results are discussed in light of Goffman’s analysis of the structures of social encounters from the perspective of the dramatic performance. The main findings in this study involve how place contributes to enabling activities and collaboration between participants and staff, as it influences participants’ ability to achieve an active or passive role in everyday life at the day care services.

 • Normark, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Normark, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Persson, Ronja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Stora barngruppers påverkan på förskoleverksamheten: En enkät- och intervjustudie om pedagogers upplevelser2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskoleverksamheten har en oro bland pedagoger och föräldrar spridit sig, kring de stora barngrupperna (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman, 2015). Det är något som även vi uppfattat då vi varit på verksamhetsförlagd utbildning samt vid arbete på förskolor. Syftet med studien blev därför att undersöka om verksamma pedagoger upplever att de ökande antalet barn i förskolegrupperna påverkat verksamheten på något sätt. I studien redogörs för tidigare forskning kring ämnet stora barngrupper i förskolan samt utifrån läroplanen och andra styrdokument. Studien är gjord ur pedagogernas perspektiv för att få en inblick i deras erfarenheter och upplevelser. Undersökningen utfördes genom enkäter med öppna frågor och intervjuer där respondenterna gavs möjlighet att utveckla sina svar. Sammanlagt fick vi in tio enkäter och vi genomförde intervjuer med fyra pedagoger som arbetat under olika lång tid i förskola. Resultatet visar att det finns olika synsätt på hur de växande barngrupperna påverkat verksamheten. Majoriteten av respondenterna var dock överens om att verksamheten påverkats negativt av att barngrupperna blivit större. De respondenter som arbetat längst menar dock att även då barngrupperna blivit större så har ändå kvaliteten inom förskolan ökat tillsammans med läroplanen. Resultatet har visat att pedagogerna upplever både positiva och negativa aspekter med att arbeta i stora grupper. De är dock överens om att det skapar en stress som påverkar både dem själva och barnen samt arbetet med styrdokumenten.

 • Andersson, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Den stickrädda patienten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Studies show that about 10% of the world population suffer from needle fear. Consequences for the person with this phobia who knows needle fear is anxiety and avoidance of medical procedures involving injections. This can lead to health problems for the individual and in the worst case lead to the person avoiding all healthcare. It is important that the nurse has knowledge of the factors that can lead to needle fear and what the nursing interventions that can alleviate the suffering of the patient.

  Aim: The purpose of this study was to highlight nurses nursing care measures required to preclude the fear of needles in children. The aim was also to describe the selection groups in the included articles.

  Method: A literature review in which the results of the 12 articles reviewed, analyzed and compiled. Searches were conducted in PubMed, CINAHL and PsycINFO.

  Main Results: The result showed that the environment's design is important as children get injections, and how well the child was prepared for needle insertion. The result showed that even small children have the opportunity to benefit from training on needle insertion procedures. Adjusting the time it takes for a baby and a toddler to adapt must be allowed to steer healthcare. Distraction was used as a method before the needle insertion but that the best were of distraction was not needed.

  Conclusions: The environment´s design is important as children get injections and nurse can reduce the feeling of a hospital or clinic by adapting the environment and provide for distracting toys. It is important that children know what would happen at the needle insertion procedure and even smaller children can benefit from education about needle injection procedures and understand the importance of them. The nurse can by adjusting the session time for the child's needs and validate the child's feelings reduce anxiety and fear of the needle fearing children.

 • Nioti, Antonia Eugenia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Machine technology.
  Nioti, Antonia Eugenia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Machine technology.
  Konstruktion av mekanisk anordning för utförande av test- och övningsflyg på en kvadrokopter2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Testing of autonomous flight controllers on a real quadrocopter is a dangerous and challenging process because the quadrocopter can crash in case the flight controller does not function properly or in case the operator has no flight experience. The current solution is to mount the quadrocopter on a teststand, which allow the testing of flight controller in safe environments. The problem with the existing teststands is that they cannot provide realistic free flight conditions as they, to some extent, affect quadrocopter’s movement. Consequently, the developed flight controller is partially able to control the quadrocopter.

  The purpose with this study is to design a mechanical device for use in testing and learning to fly a quadrocopter without the risk of crashing the flying model or harming the people involved. The goal is to provide drawings for developing a test prototype.In order to understand the problem a literature review of previous test devices was carried out. The findings from the literature review were used in combination with Quality Function Deployment technique to create a House of Quality and thus develop a set of engineering specifications. After that, a number of concepts was generated and then evaluated by Pugh’s method. The selected concept was modeled in the CAD-software and based on the virtual model, a real model made of wood was constructed and tested in order to verify the function of the testbed.

  The final result is a spring-balanced test device with six degrees of freedom. It is a structure consisting of a mechanical arm providing three translational degrees of freedom, a swivel joint with three rotational degrees of freedom and a set of extension springs to achieve gravity balancing. The experimental results from the wooden model shows that the quadrocopter is required to fly at full speed in order for it to operate with the arm due to the high friction between the joints.

  Under the condition that the friction between the joints can be managed, the test device seems to fulfill the theoretical requirements for simulating free flight condition. Nevertheless, it requires specialized and advanced testing before any assertion that the test device does not affect the dynamics of quadrocopter and thus it can provide completely realistic flight conditions, can be made.

 • Stridbäck, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Stridbäck, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Förändringsgrad av fysisk aktivitet: En intervjustudie om hinder och möjligheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att vi i dagens samhälle är allt mer fysisk inaktiva, samtidigt som kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet är stor. Hälsofrämjande arbete är ett sätt att främja befolkningens hälsa och det finns många faktorer som påverkar hur aktiva vi är. Studiens syfte var att ta reda på hur deltagare i ett hälsoprojekt upplevde att deras fysiska aktivitetsgrad varierade under projektet och vad de upplevde påverkade förändringen. Studien har även undersökt hur de upplevde att motivationen förändrades under projektet. Semi-strukturerad intervju har använts som undersökningsmetod. Urvalet var fem individer som genomfört ett hälsoprojekt. Resultatet visade att social gemenskap har stor betydelse för att utföra fysisk aktivitet. Gemenskapen medförde även att ett förtroende utvecklades som innebar att inte svika de andra i projektet vilket motiverade till fysisk aktivitet. Undersökningen visade även att projektet i sig var positivt för att öka aktivtetsgraden men att den till viss del sjönk i slutet av projekttiden. Andra påverkansfaktorer som nämns är prioriteringen av tid samt avbrott i aktiviteten såsom semester och jul. Vädret påverkade också valet av att vara aktiv eller inte. 

 • Persson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Persson, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Sandin, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  På spaning efter barnens perspektiv på miljön i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete kommer att handla om barnens perspektiv på miljön i förskolan. Det vi ville ha fram med arbetet är hur barnen tolkar de olika miljöerna utifrån barnens perspektiv och hur barnen påverkas av de olika miljöerna och materialet. Miljöerna som vi tittat på är inomhus, ute på gården och i skogen. Vi har använt oss av intervjuer med femåriga barn och observationer av dem i de olika miljöerna på två olika förskolor. Vi har använt oss av kategoriseringar för att analysera barnens svar på intervjufrågorna i dessa kategorier framkom saker som man kan hålla i/ transportera, bli transporterade av/ bli buren av och saker som barnen saknar. Vi kom fram till att barnen saknar material i de olika miljöerna och att mycket material inomhus är platsbundet. Vi har sett att barnen är begränsade av både rummen och materialen. Vi såg även att barnen är mer rörliga utomhus och i skogen än de är inomhus enligt både intervjusvar och observationer. Vi har uppmärksammat att det finns mer behov av pedagogernas närvaro inomhus än i utomhusmiljöer. Vi har sett i våra observationer en koppling mellan hur barn leker och ytan som de har att använda sig av. Vi har uppmärksammat att läroplanen för förskolan inte har barnens perspektiv i fokus utan har enbart ett barnperspektiv.

 • Högberg, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Högberg, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Renström, Isabelle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Skogen som pedagogisk miljö: Fem förskollärares motiv till att använda sig av skogen i förskolans verksamhet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie handlar om skogen som pedagogisk miljö. Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på varför förskollärarna gör pedagogiska överväganden om att använda skogen i sin undervisning i förskolan. Vi har redogjort för tidigare forskning som visar på skäl till att gå till skogen och kopplat ihop de skälen med förskolans läroplan. Vår litteraturgenomgång redogör för mål utifrån förskolans läroplan, förskollärares pedagogiska överväganden samt skogen som pedagogisk miljö.

  Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie åt det narrativa hållet vilket innebär att använda sig av berättelser i sig som källa. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom de är flexibla och möjliggör till att få fylliga och detaljerade svar. Utifrån den tidigare forskningen utformade vi en intervjuguide med frågor som uppmuntrade respondenterna till att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. I studien deltog fem förskollärare från fyra olika förskolor som alla har någon typ av inriktning mot utomhuspedagogik.

  Resultatet redovisar vi genom narrativa sammanfattningar av intervjuerna. Utifrån dessa har vi gjort en tematisk analys, för att hitta de skäl som respondenterna tycker finns för att använda skogen som en pedagogisk miljö i förskolan. Det insamlade teoretiska materialet används som ett tolkningsverktyg i analysen av resultaten. Resultatet visar på att förskollärarna i studien ser många positiva skäl till att använda skogen som en pedagogisk miljö. Förskollärarna i studien hade flera liknande upplevelser och tankar om skogen som pedagogisk miljö. Deras upplevelser och motiv till att använda sig av skogen som pedagogisk miljö stämde överens med de positiva skäl som den tidigare forskningen visat på, det tolkar vi som ett bevis på att forskningen är en aktiv del i utformandet av verksamheten.

  De motiv förskollärarna har till att bedriva undervisning i skogen som pedagogisk miljö har vi kategoriseras under följande rubriker: lärande och utveckling, rörelse och hälsa, delaktighet och inflytande och skogen som miljö. De skäl som förskollärarna uttryckte är motiv till deras användning av skogen som pedagogisk miljö, utgår alla ifrån att skogen är en miljö som är givande för barn på många olika sätt kopplat till förskolans läroplan.

 • Saari, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Saari, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Malmesjö, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vårda en person i ett palliativt skede i hemmet - närståendes upplevelser: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The need of palliative care continues to increase due to the fact that the aging population is getting larger and many palliative patients choose to recieve care at home the final stages of life. This gives a major responsibility to the relatives that takes on an essential role in the palliative care and acts as an informal caregiver for the patient.

  Aim: The aim of this study was to describe relatives experiences of being a family caregiver for a person at the end of life. The included articles study sample is going to be analyzed in this study.

  Methodology: The present study is a descriptive literature study based on 12 scientific articles with both qualitative and quantitative approaches. The material was gathered through searches of the databases Cinahl and MEDLINE.

  Results: Three major themes appeared in the result; negative experiences with being a family caregiver at home, positive experiences with being a family caregiver at home and experiences of support from health care professionals. The negative experiences were caused due to overwhelming responsibility, loneliness, the effect on every day life and the lack of support. Positive aspects was a deeper relationship and a meaningful experience and also a changed view on life. The support from the nurse was important to how family caregivers experienced the situation, a lack of support and poor communication contributed to a negative experience while adequate support and attention from the nurse relieved the situation and made the experience more positive.

  Conlusions: In palliative care it is important that the nurse gives support and attention to the patient and the relatives. The negative experienes can be reduced by giving the family caregiver adequate support and more focus can be placed on the positive aspects of the caregiver experience.

 • Blomberg, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Blomberg, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Lindberg, Cathrine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Upplevelser av djurterapi hos patienter med psykisk ohälsa: En deskriptiv litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In today’s caring of human beings we find animals to assist in a lot of different ways. Therapy with animals has been studied in younger persons and people with dementia but in persons with psychiatric disorders few studies have been made.

  Purpose: The aim of this article was to describe experiences of animal assisted therapy (AAT) in patients with psychiatric disorders and survey the methodological aspect investigational groups in the articles.

  Method: Search of articles was made at Högskolan in Gävle during autumn 2016 using database MedLine and WebCrawler PubMed, CINAHL and PsycINFO using MeSH search word “Animal assisted therapy”. Words used in free text search were “Mental disorders”, “Psychiatric disorders” and ”experience”. Manual search was also made according to relevance, aim and question formulation. Selected articles were read individually and together results and tables were then compiled.

  Result: This review includes 11 articles. Predominant results were shown regarding experiences as a source of joy, feeling of belonging and to be needed, quality of life, self-esteem and social interaction and lower anxiety. Both positive and negative results were found when it comes to depression.

  Conclusion: AAT seems to have positive influence in patients with psychiatric disorders regarding better self-esteem, encourage managing daily life and facilitate social interaction. In nursing this knowledge might be a tool to use in clinical care-giving. This could help nurses to support patients to conquer interaction and promote health progress. Howsoever few studies have been made in this topic and better basis of knowledge is desirable to be able to use AAT in nursing based on evidence.

 • Abou-Soultan, Nariman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Abou-Soultan, Nariman
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Abujazar, Ahmed
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Hur personer med schizofreni upplever sin livskvalité: En deskriptiv litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Schizophrenia is a form of psychosis, it is rare but a very serious disease and the lifetime risk of becoming sick is 0.8% in Sweden. People with schizophrenia experience altered perception of reality because of symptoms such as hallucinations and delusions. Many relatives of people with schizophrenia argue that there is a lack of knowledge that leads to distorted view of themselves and the environment. The diagnosis of schizophrenia is based on symptoms, which consequently means that nurses have an important role which should include plenty hospitality, communication and understanding of patients' quality of life.

   

  Aim: The aim of this study is to describe how people with schizophrenia experience their quality of life and to describe the method of selection of the articles included.

   

  Method: The present study has a descriptive design and contains a total of 12 articles with qualitative and quantitative effort. The majority of the articles that have been used has the qualitative approach. Data collection has been conducted via PsycINFO.

   

  Main Results: The diagnosis of schizophrenia contributed to confusion and difficulties to accept their disease. Symptoms and side effects of the medicine were the most conspicuous factors that resulted in the loss. Experiences of stigmatization and rejection by the environment were also a contributing factor for a poorer quality of life. The 12 included articles have mainly used the interviews to reach people's subjective experiences of living with schizophrenia.

   

  Conclusion: Schizophrenia affects people's daily lives and relationships with other people negatively which led to the suffering and poorer quality of life. Knowledge of how people with schizophrenia experience their quality of life is important information for nurses that can lead to greater understanding, better reception, care and treatment.

 • Olsson, Ann Sofie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Olsson, Ann Sofie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  God Omsorg: En studie utifrån anhörigas uppfattning om god omsorg inom demensomsorg2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how relatives experience the care in dementia homes and how they perceive the communication with the care staff. The purpose is illuminated through the following research questions: 1) What perceptions do the relatives have of good care? 2) How do the relatives perceive the care that the demented person receives? 3) How do the relatives experiencing the cooperation with the care staff? In order to answer the questions, unstructured qualitative interviews have been conducted. This method has enabled a deeper understanding of the respondents’ perspectives. The interviews have been analyzed with the help of systems theory. The study shows that the care was not as good as it could be. Most respondents expressed dissatisfaction regarding the quality of life and care for the demented person. There were also deficiencies of mental and physical character, lack of stimulation and social interaction for people with dementia. The discontent also concerned a lack of communication between the relatives and the care staff, lack of information and that the relatives had not been taken seriously and not been listened to. According to the relatives, relationships can be built up with factors such as approach, time, continuity and satisfying needs.

 • Ekström, Josefine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Ekström, Josefine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Hansson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Den kommunikativa aspekten av förskolans dagliga rutiner: En komparativ studie om barns kommunikation och socialisation under måltiden, samlingen och den fria leken2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngsta barnen på förskolan kommunicerar och socialiserar med varandra och pedagogerna. Genom videoobservationer har vi studerat barnens kommunikation under de vardagliga rutinerna måltiden, samlingen och den fria leken. Resultatet visar att dessa situationer är ypperliga tillfällen att utmana och utveckla barnens kommunikativa och sociala förmågor. Måltiden och samlingen erbjuder olika möjligheter till samtal där pedagogerna avgör vilka strategier som bör tillämpas för att upprätthålla kommunikationen. Den fria leken präglas av barnens intresse för stunden, därmed avgör barnen vilken typ av kommunikationsform de väljer att tillämpa. I de olika observationerna kunde vi urskilja kommunikation i form av kroppsspråk, gester, tal och tecken som stöd. 

 • Dahlberg, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Dahlberg, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Årstidsmattan: Utvecklingsarbete av ett pedagogiskt material för barn i förskola och förskoleklass.2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett utvecklingsarbete med syfte att på vetenskaplig grund med ett sociokulturellt förhållningssätt arbeta fram det pedagogiska materialet Årstidsmattan. Syftet är att Årstidsmattan kan användas i förskolan och förskoleklass för att på ett lekfullt sätt bidra till lärande om årstider och månader. För att på så sätt ge barnen möjlighet att få kunskap om våra gemensamma referensramar. Utvecklingsarbetet har utförts i en förskoleklass tillsammans med barnen och deras förskollärare. För att undersöka och utvärderat arbetet har samtal med förskolläraren transkriberats och analyserats för att utifrån detta få syn på om syftet med materialet har uppnåtts. I resultatet kan utläsas att i just denna förskoleklass har Årstidsmattan bidragit med kunskap om årets månader och årstider.

 • Blomwood, Lena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Blomwood, Lena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Talundzic, Selma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barns samlärande i språk på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen?

  Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle ska vi beröra betydelsen av språkinlärning. Begreppen språkinlärning och samlärande beskrivs utifrån Piagets och Vygotskijs teorier och är vårt tolkningsverktyg.

  Vi har utfört undersökningen med hjälp av videoobservationer, inspelningen tog sammanlagt 90 minuter. Därefter gjorde vi en kvalitativ analys av empirin där olika kategorier belyser språk och samlärande. Observationer utfördes på tre olika förskolor där vi observerade barns samlärande. Sammanlagt har vi observerat barnen från tre olika kulturer. Resultat som framkommit ur vårt arbete är att både språk och kultur har en avgörande roll för barns samspel och samlärande, samt att språkutveckling påverkas starkt av kulturen.

 • Inch, James
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Inch, James
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Communism and the betrayal of the revolution: a Marxist critique of the post-revolutionary manipulation of the proletariat in Animal Farm2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  George Orwell wrote Animal Farm to warn of the dangers of a totalitarian regime in the practical application of communist ideology. His novella reflects his experience of, and response to, momentous events occurring in Europe in the first half of the twentieth century. It is a acknowledgement of the extent to which totalitarian leaders rely on the manipulation of thoughts and actions in order to maintain power across the class boundaries. In this essay, Orwell’s political and personal standpoints are examined and the book is analysed from a Marxist and socialist perspective. Whereas Animal Farm was written to reflect the terrible experience of Orwell and many of his contemporaries, its message is in many ways limited by his efforts to adhere to a parody of the events in Soviet Russia. Attention is given to the role of propaganda and Squealer, the chief propagandist in Animal Farm. Although Squealer does not wield power overtly in the way that Napoleon does, he is pivotal in the maintenance of a cowed population. Further, and more importantly from the point of view of the Marxist criticism of Orwell's novella, the Author is found wanting in his depiction of the working classes and his ability to champion those upon whom he in actual fact looked down.

 • Doyle, Susan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Doyle, Susan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ambiguity and Ambiguous Identities in Caryl Phillips's Crossing the River2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the first chapter of Crossing the River (1993), Caryl Phillips depicts the dilemma of a fluid identity for the peoples of the African diaspora and their descendants by using ambiguity to simulate feelings of contradiction, liminality and a double consciousness. The first character, Nash Williams, struggles with his cultural identity as an emancipated, black slave and missionary who is repatriated in Africa to convert the pagans of Liberia. A postcolonial reading of Nash’s hybrid position illustrates his experiences of unhomeliness, of religious doubt and realisation in the shortcomings of mimicry. The second character, Amelia Williams is divided by her dual identity as the wife of a slave owning-slave liberator in antebellum America. Via a contrapuntal reading of Amelia as the antagonist of the tale, her hostile manner supports the suggestion that she sought to control the peculiar situation which was threatening her livelihood, depreciating her social status and debasing her imperialist values. Her proslavery standpoint could not, however, be established unequivocally. Nevertheless, both Amelia and Nash are unmistakably troubled by inner conflicts engendered through slavery and polarised ideologies.

 • Lind, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Lind, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolepedagogers syn på miljö, material och barn i den fysiska inomhusmiljön: Får barn möjlighet att utveckla sin självständigt, kreativitet, initiativ och fantasi? : en studie genomförd i Sverige och England2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn som deltar i den svenska förskolan och Englands styrdokument pekar på att barn utvecklas bra i en väl genomtänkt miljö. Detta kräver att förskolepedagogerna reflekterar över hur de väljer att organisera miljön. Studiens syfte är att undersöka hur förskolepedagoger i England och Sverige organiserar deras inomhusmiljöer samt hur de skapar möjlighet för barns inflytande och självständighet. Studien baseras på förskolepedagogernas erfarenheter och mening vilket knyter an till att studien undersöks utifrån en kvalitativ studie. Sex förskolepedagoger deltar i min studie där tre av de intervjuades i Sverige och tre förskolepedagoger i England svarade via en enkät. En del förskolepedagoger i min studie väljer att placera materialen tillgängliga för barnen medan andra väljer att placera materialen i förråd. En annan förskolepedagog hänvisar till att deras förskola har valt att ta bort samlingen för att de inte vill att barns fantasi ska hindras. Baserat på barns inflytande menar en del förskolepedagoger i min studie att barnen bör vara delaktiga i placeringen av material medan andra menar att de förstår vad barnen behöver genom att lyssna och observera barns agerande i miljön. I min studie undersöker jag även om det finns spår från våra klassiska pedagoger på de förskolor jag använder i min studie. Utifrån förskolepedagogernas svar har jag analyserat och tolkat fram deras barnsyn och ställt den emot Reggio Emilia, Waldorf eller Montessoripedagogiken.

  Jag har kommit fram till att barns självständighet, kreativitet och fantasi påverkas av hur den fysiska miljön är utformad och organiserad. Om allt material finns tillgängligt kommer barnen vilja skapa något av det än om de att hela tiden behöver fråga en vuxen om hjälp för att få tillgång till en leksak. Dessvärre är inte allt material tillgängligt på barnens nivå vilket slutligen begränsar barns självständighet.

 • Lindroth Lindgren, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Lindroth Lindgren, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Martinsson, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  "Jag är precis som du": En observationsstudie om barns interaktioner i förskolans inomhusmiljöer - utifrån ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to highlight how children in preschool indoor environmentsconstruct gender in their interactions with peers in the non-adult driven play, from a gender perspective. The study eminates from a feminist post-structuralist-and sociocultural perspective; where aspects such as language, interactions, contexts of meaning and discourses constitute significant factors how gender is understood and how it is constructed. The result of the study show that girls were most likely to take power in interactions with boys and that it generally not was the prevailing socio-normative gender dichotomy that dominated. The result also shows that proactive gender creation of girls and boys takes control and challenge roles and play that generally are attributed to girls or boys

 • Frölin Hagström, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Frölin Hagström, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Larsson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Digitala medel i förskolan: Förskolepedagogers uppfattningar och erfarenheter av IKT i förskolan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med undersökningen var att få djupare kunskap kring IKT i förskolan, hur IKT används samt de pedagogiskt ansvariga i förskolans egna perspektiv och åsikter kring IKT som ett hjälpmedel i verksamheten. Detta har uppnåtts via en enkätundersökning där det både funnits öppna frågor såväl som slutna frågor. De frågeställningar vi haft och använt oss av i denna studie är följande;

  - Vilka digitala medel finns det på förskolorna?

  - Hur använder de pedagogiskt ansvariga sig av IKT i förskolan?

  - Vad är de pedagogiskt ansvarigas syn på digitala medel som verktyg i förskolan?

  Resultatet visar att de pedagogiskt ansvariga i förskolan är generellt positiva till användandet av digitala medel i verksamheten. Samtidigt upplever de flesta att de inte har tillräckligt med kunskap och utbildning för att bedriva en pedagogisk verksamhet där digitala medel används som stöd.

 • Holmstedt, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Holmstedt, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Zetterström, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Matematik på språng: Ett utvärderingsarbete av ett eget framtaget matematikmaterial2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att producera ett eget matematikmaterial att använda ute i naturen för att sedan utvärdera det. I utvärderingen tog vi hjälp av fem förskolor som innefattade 13 pedagoger och dessa fick testa vårt material och sedan fick de fylla i en utvärderingsenkät. Genom utvärderingen har vi kommit fram till att ett färdigt material som är lätt att ta med sig utan förplanering uppskattas av pedagogerna i förskolan. Detta är ett av många bra arbetssätt har både vi och pedagogerna i vår undersökning konstaterat. 

 • Kärna, Päivi
  et al.
  Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finland.
  Kärna, Päivi
  Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finland.
  Sammalisto, Kaisu
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Sorvari, Jaana
  Aalto University, Aalto, Finland.
  Aarrevaara, Eeva
  Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finland.
  Sergienko, Olga
  ITMO University, St. Petersburg, Russia.
  Autio, Sakari
  Lahti University of Applied Sciences, Lahti, Finland.
  Learning sustainability in an intercultural way – Case ERREC2016In: Lahti Cleantech Annual Review 2016 / [ed] Kirsti Cura, Lahti: Lahti University of Applied Sciences , 2016, Vol. 24, 62-70 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  During the year 2016, Lahti University of Applied Sciences coordinated the ERREC - Environmental Responsibility and Resource Efficiency of Companies project, which aims at starting and strengthening the cooperation between Finnish, Russian and Swedish universities around the topic of environmental sustainability of companies. The activities of the project included two workshops with companies, an intensive week, guest lectures and project meetings. The partners were interested to join the project because of the opportunity to learn from each other and develop cooperation with their neighboring countries. The partners of the project are Lahti University of Applied Sciences (Finland), ITMO University (Russia), NOvSU University (Russia), University of Gävle (Sweden) and Aalto University (Finland). Each partner has its own education and research profile. This provides a fruitful starting point for the cooperation that is important for the countries around the Baltic Sea.

 • Eriksson, Philip
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Eriksson, Philip
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Andra slänger mat, inte jag: Nudging för mindre matsvinn i skolor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Food waste is a problem that permeates the whole food supply chain and cause economic losses, negative effects on the climate and environment and depletion of finite resources. The scale of required change necessary to counteract the negative effects is huge. In Swedens schools food waste loss is a matter of a costly wastage, both from an environmental perspective, but also with regard to municipalities' limited resources. Due to this, there is a big demand for waste loss reducing measures. Something that can help mitigate the extent of the food waste problem is behavioral change. Unfortunately, we cannot expect change to occur on one’s own. We need tools that can nudge us in the right direction.

  This thesis is a theoretical base that explores and describes how nudging, a tool for sustainable behaviors, can be a part of the solution to the food waste problem in school canteens. Recommendations for design and implementation of such change strategies are presented, with a special focus on planned interventions (nudges) and practical application. The goal is that the study will contribute to the application of behavioral insights in the environmental field. The foundation of the thesis consists of two earlier studies, a literature study, aimed at examining nudging as a tool for sustainable societal development, and a pilot study, aimed at examining students' behavior in canteens, and how they deal with leftovers. The first study found a number of practical shortcomings if nudging (the tool) is to be used successfully, long-term and more extensively in environmental work. The pilot study found irrationally made decisions among students.

  In order to answer how nudging can be part of the solution to the food waste problem in schools, the thesis applied the strategic framework for sustainable development. According to the strategic framework for sustainable development nudges employs as a catalyzing action while nudging is a tangible tool for strategic behavior change management. In the thesis nudging and nudges are presented as two separate parts of the behavior change management process, this also illustrates how each part can be part of the solution to the problem, because it clarifies the scope of the notions and their role in resolving the issue. Based on knowledge gained from the pilot study, the thesis draws conclusions that there is a theoretical potential to use nudging to encourage sustainable development in school canteens and reduce food waste, especially when students are about to leave the canteen, but also in the serving situation and during everyday school hours. Identified areas to focus on when applying nudges were mainly evaluation and feedback, smart anchors, order, normative messages, commitment, reminders, fewer options, strategic planning, loss disclosure and less social proof.

  In addition to this, the thesis finally gave suggestions for working with nudging from an above- or below perspective (by integrating assessment questions in the decision-making process) to adjust the application of interventions.

 • Ask, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Ask, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Malmqvist, Hans
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Synen på Män i förskolan: En genusstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att forska kring hur synen är på männen i förskolan, ett ämne som fortfarande kan kännas spänt och olustigt att prata om då folk både vill få in fler män i förskolan men samtidigt är rädda för att något otäckt, exempelvis pedofili ska drabba barnen. Tidigare forskningar i ämnet har gjorts kring manlighet och kvinnlighet medan denna studie fokuserar mer på själva mannen som person. Det råder stor brist på material i ämnet från föräldrarnas perspektiv och därför kommer vår forskning att fokuseras mest kring detta. Genom enkäter och intervjuer har vi samlat in materialet och analyserat dem med genusperspektiv för att lättare se skillnader och likheter till tidigare forskning. Resultatet pekar på att trots ett jämställdhetstänk, där kvinnor och män har lika mycket att bidra med, lever vissa könsstereotypiska mönster och roller vidare i vår vardag.

 • Karlsson, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Karlsson, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vagelin, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  IKT som ett pedagogiskt verktyg: En studie om pedagogers syn på IKT i svenska och engelska förskolor.2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to research how ICT is used in a selection of both Swedish and English preschools and what the pedagogues attitude towards the use of ICT is like. The framing of the study is based on the following questions; How to use ICT in preschool? Seen ICT as a limitation or as a support in the preschool? What image have the educators of their own digital competence? The study was performed through a survey where the questions were phrased so that the pedagogues would answer based on themselves and their opinion/reaction to ICT in their work. The study shows that the pedagogues have a positive attitude towards using ICT along with the kids and by themselves as aid in their work. The pedagogues’ opinions affect the use of ICT but all pedagogues are aware of the curriculum and the goals that are listed there.

 • Solyakova Lindqvist, Elena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Solyakova Lindqvist, Elena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolebarn i möten med konst: En komparativ studie om konstpedagogiska aktiviteter för förskolebarn i Sverige och på Irland2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Art Education activities and its importance for preschool children's learning and development are central themes in this study. The study aims to examine the art educational traditions prevailing in various national and international art institutions and identify opportunities and / or constraints to preschool children's development and learning the art educational activities offer. The study examines how art teachers in various art institutions work with preschool children, and how art educational activities are developed in practice. The study also analyzed and discussed the possibilities / limitations to children's influence and participation art educational activities offer. Research methods used in the study is a qualitative interview study and a qualitative content analysis of the data. The study was conducted in two countries: in Sweden and Ireland. The study shows relatively many similarities in the work process of the art educational activities both in Sweden and Ireland. Activities’ content and structure varies and depends on the art department's organization, educational purposes and cooperation between preschool / school and art institutions. Art educators’ views on art and children's learning have many features in common, both at national and international level. The study shows that art educational activities can offer diverse opportunities for children's learning and development, and can be used as an excellent educational tool both in preschool and school.

 • Ahrreman, Jonna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Ahrreman, Jonna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Näsberg, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Inflytande och delaktighet i förskolan: en studie om yngre barns möjligheter och rättigheter2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate young children’s possibility to participation and influence in preschool settings. The specific questions were:  If and how do preschool teachers work with young children's influence and participation? In what way is the preschool teachers approach closely related to young children's opportunity to influence and participate? The results show that preschool teachers do work with young children’s influence and participation by keeping them involved in the preschool settings and considering their interest when planning the activities. The teachers also interpret the children’s ability to express their wishes and needs through nonvocal communication such as gestures and body language. The teacher's approach was shown as closely connected to the children opportunity to influence and participate in consideration to how close the teacher was to the child’s perspective and how they viewed the child. In summary this study concludes that the children’s ability to exert influence and participation will increase by endeavouring to come close to the child’s perspective and balancing the routines of the preschool settings as well as taking the child’s individuality into consideration.

 • Måchtens, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Måchtens, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Språkliga interaktionens betydelse för identiteterna ledare och följare hos förskolebarn2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Language is power. Especially among preschool children, where one of the most coveted identities sought during social interactions is that of the leader. Leadership is not taken; it is given when individuals accept instructions from someone else and let them lead. These individuals then become followers. I decided, after reading various literature and scientific research about children’s peer talk and linguistic interactions, to study how preschool children use linguistic interactions and strategies to form the identities of leaders and followers during free play; scheduled points during the day where activities are based on the children’s interests and not led by preschool teachers, which aids in trying to see things from the children’s perspective. I did a video-enabled microethnographic study over the course of a week as a complete observer to capture the strategies used by five children (ages 5 to 6) to form the identities of leaders and followers during their peer talk and peer group interactions. After transcribing the recorded material where these social interactions were most apparent, I then analyzed at which points the children were given these identities and what strategies were used as resources from a sociolinguistic perspective. Three primary strategies were identified; speech genres, code-switching and language play. I also discovered that the children were inspired by their surroundings and the available materials in choosing what to play and base their linguistic interactions on. I concluded that leadership is closely related to expertise about various subjects and that followers allow individuals with more expertise than them to lead. This is how our society typically works. The children used their various levels of expertise regarding the subject matter and strategies like speech genres, code-switching and language play as resources to raise their own status and attempt to lower the status of others, forming the identities of leaders and followers.

 • Hellqvist, Erik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Hellqvist, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Malmström, Hans-Magnus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  The effect of corporate social responsibility on consumers buying decisions: An empirical study of a Swedish grocery retailer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to analyze how CSR affects consumer behavior and how consumers are affected by, act on and behave as a result of the CSR strategies implemented by Coop grocery stores. If people are aware, have knowledge and what they know about Coop´ CSR work will be analyzed and compared with the help of survey investigations conducted in both Stockholm and Gävle. Like most big food retailers, Coop has a stated policy, but we will investigate if their CSR work makes a difference and if so - how, in the mind of the consumers.

  Method: A survey with 16 questions was constructed and these questions were adjusted to previous research made about CSR and its impact on the consumers and their buying decision process. The data was collected at the entrance of two Coop food retails stores, one in Gävle and the other in Stockholm. People that were at least 18 years of age were asked to participate. A total of more than 200 questioners added together in both cities were willing to participate. The data was analysed with the help of the statistical analyse program SPSS, where a regression analysis was made which we combined with a thematic analysis.

  Result and Conclusion: Our research indicates that consumer doesn't engage in the grocery stores work with CSR. Consumers do consider the ecological assortment but they find the price to be an obstacle when it comes to actually buying ecological products. Our study shows that there is no link between buying ecological products and loyalty towards Coop. For Coop to sell more ecological products, we suggest they should lower the prices or increase the knowledge among consumers to motivate a higher pricing.

  Suggestion to further research: Our study could easily be made on other food retail stores as it would be interesting to investigate if and how the end results would differ.

  Contribution of thesis: Our thesis gives Coop the opportunity to evaluate their CSR work and more importantly, its impact on its consumers, where suggestions are made on how to improve their CSR strategy.

 • Frid, Robin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Frid, Robin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Wikström, Christian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  TAKK och gester i förskolan: TAKK-tavlan som didaktiskt verktyg2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många förskolor arbetar idag med Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) för att gynna barnens språkliga och kommunikativa utveckling. Syftet med studien är att undersöka användningen av TAKK och gester i förskolan samt hur TAKK finns representerad i förskolornas miljö. En frågeställning som undersöks är hur förskollärare och barnskötare i förskolan har lärt sig att använda TAKK. En annan är hur TAKK-tavlor (de bilder som förklarar hur olika tecken utförs) och andra gester, deiktiska och ikoniska, används i förskolan samt vilken roll TAKK-tavlan har som didaktiskt verktyg.

   

  För att besvara frågeställningarna utfördes observationer på två förskolor samt en enkätundersökning riktad till de pedagoger som var delaktiga under observationerna. Resultatet belyser pedagogernas förhållningssätt gentemot TAKK och TAKK-tavlor, hur barn och pedagoger använder sig av TAKK och gester samt TAKK-tavlan som didaktiskt verktyg. Resultatet visar även att alla förskollärare och barnskötare som deltog i studien har lärt sig TAKK och att lika många barnskötare som förskollärare har gått på kurs för att lära sig TAKK. I enkätundersökningen svarade fyra av respondenterna att de helt håller med om att det finns TAKK-tavlor för barnen medan två delvis instämde. En respondent var mer tveksam. Resultatet belyser att pedagogernas användning av TAKK-tavlor, tecken och gester påverkar barnens användning av dessa. Använder pedagogerna på en förskola sig av flera TAKK-tecken men väldigt få deiktiska gester, som att peka på något, visar det sig i barnens användning av dessa gester. En förskollärare menar i enkätundersökningen att även om barnen inte förstår det som tecknas tycker de att det är intressant och att de gärna härmar. I resultatet framkommer det att ett aktivt TAKK-användande kan minska antalet deiktiska gester.

 • Kalles, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Kalles, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Eriksson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  "Det får ju inte vara Candy Crush": En intervjustudie om förskollärares val av applikationer i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka innehåll och urval av applikationer i förskolan samt vilket syfte förskollärare har med sina val av applikationer. Frågeställningarna i studien berör vilka applikationer som används på förskolan och hur de är utformade och designade, hur urval av applikationer sker samt syftet bakom urvalen. Som metod för att få svar på våra undersökningsfrågor genomfördes intervjuer med sju förskollärare där vi fick ta del av deras resonemang kring urval av applikationer samt dess innehåll och struktur.

  Studiens resultat visar att applikationers innehåll och struktur har betydelse för vilka möjligheter eller begränsningar som skapas för barns lärande. När det handlar om val av applikationer framkom av resultatet att förskollärarna har ett syfte med deras val och att valen sker utifrån vad barnen och barngruppen behöver samt vad barnen är intresserade av. Val av applikationer sker även i samklang med förskolans läroplan och strävansmål samt utifrån olika teman som förskolorna arbetar med. Dock framkom att tid, pengar och kompetens är begränsningar som förskollärarna anser kan påverka deras val av applikationer och vilket innehåll barnen får tillgång till.

 • Martinsson, My
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Martinsson, My
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Skillnad i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor inom en könsblandad organisation2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine if there is a difference in job satisfaction between men and women in a mixed-gender organization. This by comparing men’s and women's job satisfaction based on the work as whole, work tasks and division of labor. Previous research differs in this question, when there is not enough clear relationships that strengthen this and varying results have been demonstrated. Through a crosssectional design, based on a survey, employees in two identical supermarkets were included in the study. Three Mann-Whitney U-tests were then carried out to answer the study questions. The results indicate that there is no significant difference in job satisfaction between men and women. Likewise, there is also no marked differences between men and women in the examined variables, age, length of employment, work environment, motivation and work commitment, which is assumed to be a possible explanation to why gender differences in job satisfaction has not been found. As a result of the low sample in the study the results and conclusions that are presented are not reliable. This study can therefore be seen as a preliminary study for future research that intends to examine gender differences in job satisfaction.

 • Dahlgren, Magdalena
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Dahlgren, Magdalena
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Byta lind mot lind: En studie om trädbyten vid historiska anläggningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine how a tree replacement is carried out in a place that is protected as a cultural heritage. The places described are the Baroque garden in Uppsala Botanical Gardens and the baroque garden in the palace garden at Drottningholm. Both gardens are owned by the state and managed by the National Property Board. The National Heritage Board has overall responsibility that the facilities are not distorted. The Botanical Garden in Uppsala belongs to Uppsala University and is managed by the University. The gardens have a high historical value that make them worthy of protection. Because of this there are restrictions and regulations that dictate how the locations should be maintained and administered. The thesis is based on interviews with the project manager for both of the tree-replacements and the garden Director and 1st gardener at the Botanical Garden in Uppsala. The old lime trees at Drottningholm were planted in the late 1600s and early 1700s and was largely dutch lime, Tilia x europaea 'Pallida', imported from Holland. The old lime trees in the botanical garden was planted in the 1970s, when the garden was restored under the direction of Walter Bauer. The tree replacement at Drottningholm was conducted between 1997–2011 in five stages and the restoration in the Botanical Garden is carried out in autumn 2016 and is expected to be completed in June 2017. Both the construction work and a five-year warranty maintenance is performed under contract. The paper describes what influences the choice of the trees at the facilities. There have been studies to determine the species and varieties of the original lime trees in the avenues at Drottningholm. The new lime trees planted there and those that will be planted in the spring of 2017 in the Botanical Garden, are of the same type as the original lime trees at Drottningholm. A large number of measures have been carried out at the installation and maintenance of the trees to ensure that they establish themselves properly and develop well.

 • Public defence: 2017-01-26 13:00 Krusenstjernasalen, Gävle
  Halin, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental psychology.
  Halin, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental psychology.
  A Shield against Distraction from Environmental Noise2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Working in noisy environments can be detrimental to cognitive performance. In order to perform well people have to find a way to attenuate distraction. This thesis aimed to study the balance between distractibility and task demands in the context of office-related tasks as a means by which to better understand how people in the work environment are influenced by environmental noise.

  In Report 1, 2 and 3 higher focal-task difficulty was achieved by manipulating the readability of the text that participants were asked to read (i.e. either displaying the text in hard-to-read font or by masking it with static visual noise). The results of Report 1 and Report 2 showed that background speech impaired performance on proofreading and memory for written stories respectively compared to silence, but only when the focaltask difficulty was low, not when it was high.

  In Report 3 it was shown that background speech, road traffic noise, and aircraft noise impaired performance on text memory compared to silence, but again, only when focal-task difficulty was low.

  In Report 4 it was tested whether higher cognitive load on the focal task would reduce peripheral processing of a to-be-ignored background story. The results of Report 4 showed that participants in the low-load condition recalled more of the information conveyed in the to-be-ignored background story compared to participants in the high-load condition. It was also investigated whether individual differences in working memory capacity (WMC) would influence participants’ memory for written stories (Report 2) and incidental memory of the to-background story (Report 4) differently depending on task demand.

  The results showed that individuals scoring high on the WMC-test were less distracted by background speech in the easy-to-read font condition (Report 2), and recalled less of the information in the to-be-ignored background story in the low-cognitive load condition (Report 4) compared to individuals that scored lower on the WMC-test. These relationships were not found in the hard-to-read font condition in Report 2, or in the high-cognitive load condition in Report 4. Taken together, these results indicate that higher focal-task difficulty can shield against the detrimental effect environmental noise on performance on office-related tasks. Moreover, it shows that higher focal-task difficulty can help individuals with low-WMC to reach a level of performance that is similar to that of high-capacity individuals.

 • Jimenez Herrera, Miriam
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Jimenez Herrera, Miriam
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård av barn med cancer: en beskrivande litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, more than 300 children and adolescents aged 0-18 years are affected by cancer each year. Palliative care is based on an approach aimed at improving the quality of life for both patients and their families facing the problems of life threatening diseases. In healthcare in general, the family is considered to be of high value in nursing.

  Aim: The purpose of this study was to describe parents' experience of support from nurses in palliative care for children with cancer. The purpose of the study was also to examine the data collection method of the articles included in the study.

  Method: This literature review has a descriptive design. The search strategy was based on two databases, PubMed and Cinahl. The keywords used were Childhood Cancer, parents, experience, support and palliative care. Ten articles were selected for review and processing.

  Result: Four cornerstones were identified in the results: communication, participation, continuity and relationship, which is the foundation for the parents' perception of support. Parents' perceptions of support in the meeting with the care of their child with cancer, revolves around nursing staff approach. An honest and good communication, participation, continuity of care and the relationship between the family and the caregivers were perceived as most important among parents. The methodological aspect that was selected for examination in this study, was the data collection method In the review of the articles data collection methods, three different methods were found in the various articles, semi-structured interviews, focus groups and surveys.

  Conclusions: The knowledge among nurses and health professionals about parents' experience of support in the care of a cancer sick child is important, in order to build an open, honest and interpersonal relationship. Communication, participation, continuity and care-relationship is the basis for achieving this interpersonal relationship.

 • Lundberg, Astrid
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Lundberg, Astrid
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Quakkelaar, Linda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Familjens erfarenheter av djurs betydelse för barn med autism: en litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Previous research has shown that Animal Assisted Therapy (AAT) is an efficient method to increase the Sense of Coherence and Quality of Life in pediatric- and geriatric care. A person with autism needs to have an adapted environment to maintain cognitive functions which can promote health and promote Quality of Life. In this case, animals could be a means to create environmental adaptation for a child with autism, since animals have proven to have a positive effect on patients in other areas of care. The main purpose of the AAT is to reduce social, emotional and cognitive problems in the care-plan of the child. When a child has some kind of diagnosis, the whole family gets involved in the caring process. The child with autism also have difficulties to share feelings and life experiences. Therefore the present study is based on the experience of families regarding the importance of animals.

  Aim: To describe families experiences of the importance of animals for children with autism. The aim was also to describe the methodological aspect study group in the included articles.

  Method: A descriptive literature study was conducted. By using inclusion- and exclusion criterias and limits, eleven articles were chosen – nine with quantitative approach and two with interdiciplinary approach – and were reviewed on the basis of the chosen questions.

  Main result: The result has shown that AAT is of great importance for the childs social abilities. Also, positive results were shown in communication, problem solving skills, repetative behaviour, physical strength and motor skills. The study groups were uneven, as they had a gender bias.

  Conclusion: The results showed that AAT have had a positive effect for children with autism and their social life. More research is needed to make AAT an evidential form of treatment in the future.

 • Samuelsson, Kalle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Samuelsson, Kalle
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Barthel, Stephan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  Social-ekologisk stadsbyggnad: perspektiv på urban resiliens och hållbar utveckling2016Report (Other academic)