hig.sePublications
123456 1 - 50 of 255
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ödlund, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Berg, Lotta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Omvårdnad vid höftfraktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Patienter med höftfraktur blir allt fler i takt med att medelåldern ökar. Det är en stor och resurskrävande patientgrupp. De har under en längre tid varit underprioriterade vilket har resulterat i långa väntetider till operation.

  Syfte:

  Syftet var att beskriva om det fanns några fördelar att arbeta med höftspår vid höftfrakturer samt att beskriva urvalet av de använda vetenskapliga artiklarna.

  Metod:

  Deskriptiv litteraturstudie med tretton vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat har kategoriserats och sammanställts till fem olika teman.

  Huvudresultat:

  Resultatet visade att det fanns fördelar med att arbeta med omhändertagande via höftspår, detta resulterade i kortare väntetid till operation samt färre komplikationer. Dessa patienter som omhändertogs via höftspår hade även en kortare vårdtid. Risken för mortalitet påverkades inte nämnvärt vid höftspår kontra konventionell vård vid höftfraktur.

  Slutsats:

  I kategorien förkortad tid till operation samt kortare vårdtid kan man se stora positiva skillnader efter införandet av höftspår, i minskade postoperativa komplikationer en viss förbättring. I kategorin minskad risk för dödlighet ses ingen statistisktsignifikant skillnad. Riktlinjerna kring detta höftspår har påverkat omvårdnaden i en positiv riktning. Dessa patienter omhändertas nu med en snabbare och bättre rutin. Det har inte upptäckts några nackdelar med att arbeta med höftspår.

 • Larsson, Lise-Lotte
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjukvårdspersonalens mobiltelefoner - kontaminering med mikroorganismer: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The use of mobile phones has become widespread in the health care system. Studies have been conducted to examine mobile phones pros and cons within the health care system. One of the examined areas is hygiene related to the use of mobile phones. Objective: To describe the extent to which cell phones used by healthcare professionals have been shown to be contaminated, and to describe the types of micro-organisms. To give a description of the scientists ' data collection method. Method: Descriptive literature review, with 17 quantitative articles. Searches were made in Pubmed and Cinahl. The search words were; mobile phone, cell phone, healthcare infection, bacteria, microorganisms, pathogens. The result was presented in categories that are related to the purpose. Results: The results showed that the majority of included mobile phones were contaminated with various types of micro-organisms. Coagulase-negative staphylococci was most common, and other bacteria existed in varying degrees. Eight studies reported the presence of resistant bacteria. Two studies showed the presence of the virus, and one study reported Candida contamination of cell phones. The methodology review showed that the samples had gone to in various ways in the included studies, various sampling materials had been used, and that the researchers described the methods different. Conclusions: A large percentage of mobile phones were contaminated with various types of micro-organisms. Mobile phones could be a potential risk of infection in healthcare settings. Disinfection of mobile phones, and thorough hand hygiene associated with phone use, should be seen as the appropriate action. Further research would be needed in the area.

  Keywords: mobile phones, healthcare professionals, contamination, micro-organisms, bacteria.

 • Strindberg, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Tibbling, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans och distriktssköterskans inställningar till patienter med fetma inom primärvården: En enkätstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Förekomsten av fetma har ökat de senaste decennierna. Inom primärvården vårdas patienter med fetma, följdsjukdomarna är många och kostar samhället mycket pengar. Gävleborg har en högre andel personer med fetma än genomsnittet i riket. Sjukvårdspersonalens inställningar gentemot patienter med fetma påverkar hur de bemöter patienterna. Stigmatisering och diskriminering kan göra att patienter med fetma undviker att söka vård och det är viktigt att undersöka sjuksköterskors och distriktsköterskors inställningar så att man vid behov kan sätta in utbildningsinsatser för att ge bättre bemötande och vård.

  Syftet med studien var att beskriva och jämföra sjuksköterskor och distriktssköterskors inställningar till patienter med fetma som vårdas inom primärvården.

  Metoden var en enkätstudie med deskriptiv och komparativ design med kvantitativ ansats. Urvalsgruppen var sjuksköterskor och distriktssköterskor inom primärvården i Gävleborg, både inom privata och offentliga sektorn. I studien deltog 15 regionstyrda och 9 privata hälsocentraler. Enkäten som delades ut var webbaserad och skickades ut till 191 sjuksköterskor och distriktssköterskor, totalt besvarade 81 enkäten.

  Huvudresultatet visade inga signifikanta skillnader mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor gällande inställningar till patienter med fetma. Signifikanta skillnader sågs mellan mindre yrkesvana och mer yrkesvana sjuksköterskor och distriktssköterskor, de mer yrkesvana har en mer positiv attityd till fetma.

  Slutsatsen av detta examensarbete visade att de sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor med mer erfarenhet hade en mer positiv inställning gällande patienter med fetma. För att ge vård av högre kvalité till dessa patienter krävs utbildning och medvetenhet om det föreliggande problemet.

 • Steele, Hannah Steele
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Sambandet mellan transaktionellt– och transformellt ledarskap, hälsa och produktivitet: En kvantitativ enkätstudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:I takt med att konkurrensen på arbetsmarknaden ökat, har även ohälsa och sjukfrånvaron bland medarbetare blivit högre. The Full Range Leadership Model består av ledarskapsstilarna transaktionellt och transformellt ledarskap. Forskning har visat att chefers ledarskapsbeteende har ett samband med medarbetarnas hälsa vilket gör det viktigt att kartlägga betydelsen av olika ledarskapsbeteenden för att bibehålla och öka medarbetarnas hälsa.Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid produktionsbortfall eftersom upplevda arbetsmiljöproblem kan påverka medarbetarnas prestation negativt. Sambandet mellan transaktionellt- och transformellt ledarskap och produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem är ännu inte kartlagt.

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan transaktionellt och transformellt ledarskap och hälsa samt produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. 

  Metod:Designen var en tvärsnittsstudie och datainsamlingen skedde via en elektronisk enkät. Totalt besvarade 101 individer enkäten. För att mäta hälsa användes en fråga om allmän hälsa ur SF36. Produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem mättes med två frågor. Ledarskapsstil mättes med en modifierad version av Multifactor Leadership Questionnaire. Initialt gjordes en korrelationsanalys med Pearson produktmomentskoefficent för att se vilka oberoende och bakomliggande variabler som hade ett linjärt samband med hälsa respektive produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem.En linjär multipel regressionsanalys användes för att besvara första frågeställningen. 

  Resultat:Transformellt ledarskap hade ett samband med hälsa (b= 0,34, p = 0.02)men inte transaktionellt ledarskap. Transformellt ledarskap var den enda variabeln som hade ett linjärt samband med produktionsbortfall på grund av arbetsmiljöproblem. Däremot var den inte statistiskt signifikant när alfanivån sänktes till 0,05. 

  Slutsats:Resultatet indikerar på att en ledare bör praktisera ett transformellt ledarskap för att främja medarbetarnas hälsa. 

 • Andersson, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Arnestad, Linda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Samverkan behövs för ett gott socialt arbete: En studie om hur socialarbetare upplever samverkan och samarbete kring klienter med missbruksproblematik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The increased specialization of human-welfare organizations put higher demands on collaboration. People with substance abuse often have a complex set of problems that requires collaboration. The purpose of our study was to increase knowledge about the meaning and perception of collaboration around clients with addiction problems. We used a qualitative research method, with data based on interviews with four social workers. Themes were identified in the data and then analysed in relation to the social constructionism, system theory and previous research. We found that collaboration depends largely on the individual social worker’s willingness and persistence to lead the case, for the client’s entire needs. Collaboration was mainly perceived as something important and essential. Organizational barriers and shortcomings were mentioned, but aspects such as working culture, approaches, relationships and respect were considered to be of greater importance. The main conclusion in our study was that collaboration is seen as highly relevant and something positive.

 • Nilsson, Jimmy
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Sundberg, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Bärförmågan för en samverkanspelare: En försöksserie bestående av experimentella försök på betongfyllda stålpelare2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Economic, technical and scientific developments have contributed to the emergence of composite structures. Where composite structures between steel and concrete are increasingly increasing in use in the construction industry. The reason for this is due to the system's efficiency in structural, economical and constructional aspects and that engineers can utilize both construction materials. Steel-concrete composite structures are mostly used in buildings and bridges in the form of composite beams, composite floors and composite columns.

  Extensive experimental and theoretical studies have previously been conducted on composite structures. It is to provide a better understanding on the behavior of the construction system and its components under applied loading.

  In this study, experimental trials and theoretical calculations have been conducted to investigate the load bearing capacity of concrete-filled steel tubes. An important goal of the study has been to investigate the difference between concrete-filled steel pipes with and without the impact of shear studs. Economic and time frames have limited the study to using only scaled samples and only one concrete and steel grade.

  The survey comprised a total of three trial series. Series 1 consisted of only steel pipes, series 2 consisted of concrete-filled steel pipes and series 3 consisted of concrete-filled steel pipes reinforced with shear studs. The study is presented with a careful review of theoretical calculations, sample production and experimental trials.

  The results show that Series 2 consisting of concrete-filled steel pipes had a characteristic compressive strength of 54,6 kN and a minimum standard deviation of 1,46 kN. By reinforcing concrete-filled steel pipes with shear studs, a characteristic compressive strength of 51,8 kN and a standard deviation of 4,06 kN were obtained. It is a decrease in the characteristic compressive strength value compared with concrete-filled steel pipes without the impact of shear studs. Series 1 with only steel pipes had a characteristic compressive strength of 44,1 kN and a standard deviation of 6,86 kN, which was the highest standard deviation.

 • Johansson, Oskar
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Olsson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Sprickbildning i platta på mark orsakad av oliksidig uttorkning: En finit elementanalys2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today concrete is one of the most commonly used building materials and slab on ground is one of the most used foundation types. Problems with cracking are a common occurance for slabs and are probably caused by uneven drying. While drying, concrete shrinks depending on the moisture of surrounding environment. A slab on ground is exposed to different moisture levels on top and bottom of the slab, since the relative humidity of the soil is 100% while the indoor air is much drier. This means that the slab top will display more shrinkage than the slab bottom. This uneven drying leads to a strain gradient through the cross section of the slab, and if the tension exceeds the tensile strength of the concrete cracking occurs. In this study different variants of slab on ground have been simulated using FEM-Design with purpose to examine the effects of uneven drying on cracking. The slabs were square with sizes ranging from 5x5 m2 to 80x80 m2 , 100 mm or 200 mm thickness, with or without joints, free edge or pinned support and exposed to different kinds of drying and reinforcement alternatives. Slabs of one size have been simulated with varying modulus of subgrade reaction, boundary conditions and drying conditions to determine the effect of the modulus of subgrade reaction on cracking in concrete. Beyond this a concrete plank has been simulated in order to verify results from a previous study at the University of Gävle. A total of 1957 slabs were simulated. The results show that uneven drying of slabs on ground creates moment and, depending on boundary conditions and joints, axial loads as well. In many cases the resulting magnitudes of the reactions invoke cracking in the concrete. Conclusions in this study: Uneven drying creates moment and axial loads in slabs on ground. The addition of joints which allow independent subplate movement is an effective way of limiting crack width caused by axial loads. The magnitude of moment, axial loads and crack width for slabs smaller than 30x30 m2 depends on slab size. Slabs on ground ought to be reinforced in the top part of the cross section with respect to cracks from uneven drying. The simulations confirm the conclusion from the earlier study regarding deflections in the plank caused by uneven drying.

 • Nilsson, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Lärares och rektorers uppfattningar och val av undervisningsmiljö i ämnet biologi: En kvantitativ och kvalitativ studie om relationen mellan lärares och rektorers uppfattningar och val av undervisningsmiljö.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares och rektorers val av undervisningsmiljö i ämnet biologi inom årskurserna 4-6 och om deras val sammanfaller med deras uppfattningar om var undervisning bör bedrivas. Undersökningen baseras på metodtriangulering som är en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, i detta fall enkäter och kompletterande intervjuer. Resultatet i undersökningen visade att lärare och rektorer har uppfattningar om att undervisning i biologi bör bedrivas både innanför och utanför skolbyggnaden. De menar dock att undervisning bör ske i större utsträckning utanför skolbyggnaden men att det finns flertal begränsningar som bridrar till att det inte genomförs i den utsträckning de önskar. Resultatet visar därför att lärares och rektorers uppfattningar kring var undervisning bör bedrivas inte sammanfaller med deras undervisningspraktik. Det är därför enligt dem viktigt att lärare och rektorer för samtal med varandra om hur det pedagogiska ledarskapet ska bedrivas i verksamheten. Det kan skapa möjligheter för dem att bedriva varierande undervisning innanför och utanför skolbyggnaden och på så sätt undervisa utifrån deras uppfattningar de har kring framgångsrik undervisning.

 • Lindkvist, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Oravamäki, Michaela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Genus i förskolan: Textanalys av valda genusteorier i förskollärarsstudenters examensarbete2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att studera hur genus hanteras som ett didaktiskt innehåll i förskollärarstudenters examensarbeten. Detta kommer att ske med hjälp av en textanalys av 13 examensarbeten från vårterminen 2017. Urval av arbeten är från högskolor och universitet runt om i Sverige, utifrån detta har ett examensarbete från varje högskola och universitet tagits fram. 

  De frågeställningar som ligger till grund för studien är:

  Vilka syften har förskollärarstudenter i sina examensarbeten som handlar om genus?

  Vilka genusteorier kommer till uttryck i förskollärarstudenters examensarbete?

  Vilka metoder har förskollärarstudenterna använt sig av i examensrbetena?

  Finns det likheter och/eller skillnader mellan universitet och högskolor? Om så är fallet, vilken/vilka?

  Resultatet av denna textanalys är att genus är ett begrepp som tolkas på många olika sätt. Genus i förskolan är ett aktuellt område och det skrivs om ämnet i många examensarbeten utifrån olika syften kopplat till förskolans verksamhet. Syftena i examensarbetena har varierat, dock framkom det att litteracitet/musik var det syfte som flest examensarbeten undersökte. De analyserade examensarbetena har till stor del använt sig av samma genusteorier som teoretiskt ramverk. Däremot finns det arbeten som inte fördjupat sig i begreppet genus. De genusteorier som framkom i denna textanalys är genussystem och genusordning.

 • Söderqvist, Andreas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Brinnen, Per
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Från köp till betalning - Hur digitalisering kan förbättra processer: En fallstudie i en inköpsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Within the constantly developing area of technology where digitalization has become a leading factor for success. Where digitalization in a rapid pace is being applied to the majority of businesses, and organizations now for the most part are constructed and based on digital solutions. To conquer the market space and becoming more competitive through the advantages that digitalization brings. This is where the previously to some extent overlooked part of businesses operations, the purchasing process, have come to be increasingly important. Since the amount of information and data that organizations today deal with, has incorrect management of information and ineffective purchasing processes during longer periods of time been seen to accumulate extensive costs, and in the end, time consuming measures. How can digitalization then contribute to a more efficient process, and in what ways.For the study to be carried out, an abductive approach was used where empirical material was acquired through observations, interviews and ten simple questions. This in combination with collecting theories, allowed the writers to form a perception on how far research has come in terms of connecting digitalization and the purchasing processes. This was done by the fact that the study was performed as a case study on the selected company’s purchasing department and its chosen environment. Furthermore, this opened up for the section regarding the company’s present situation which showed that purchasing mainly was done through two approaches, these are förrådsinköp and fritextinköp, that both contain slightly different activities. In these processes there are a handful of systems and activities that have the potential to increase efficiency in different ways. By comparison with the theoretical reference framework, it turns out that the process itself does not include any strange activities. It also shows that the case company is working on digitization at a level that involves ERP systems and its own developed systems. These systems work primarily towards internal communication and information management needs.Shown in the study is that there are systems that can’t be used as intended. This stems from the fact that unnecessary tasks are taking place, even though there are conditions that would allow these to not exist. These tasks can be seen as the likes of controls, faulty handling of information and poor quality of data. In order for the digitalization to work as efficiently as possible, all systems should be reviewed and designed according to a comprehensive digitalization strategy. Once this is determined, then the efficiency and optimization of existing systems can take shape based on this. As a result of this, work regarding concrete efficiency opportunities related to tasks such as order points, controls, increased integration and new applications can be made possible.

 • Nejad Salim, Ashkan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Said Jabar, Said Jalil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Influence of National Culture on Business and Organizational Culture: Study of Persian Gulf Petrochemical Industries Co. in Iran & UK2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lundgren, Simon
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Åkerlind, Filip
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Förslag på en logistikmodell för ökad sysselsättning inom närproducerad mat – En enkätstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A shift towards a higher interest in locally produced food is in motion. With the increased interest, producers also need to be able to provide the amount of food demanded. Today, producers have difficulty in achieving current and increased customer demand due to costly transportations and too little foodproduction. Local manifactures do not currently have the opportunity to profitably sell to the ammount of customers desired as they do not meet the minimm requirements that the shipping companies have for cooperation.The purpose of this survey is to develop a proposal for a logistics model that can be used by people in the category of locally produced food in Gävleborg County.For the reason that there is not much earlier research and theory on the subject, an inductive approach has been used. In order to obtain relevant information, a quantitative and qualitative approach has been used, with a quantitative questionnaire and qualitative interviews and observations. The creation of questionnaires and interview questions has been done in consultation with local producers and other people and associations which are in some way engaged in locally produced food.Some of the secondary sources used in the study of the questionnaire and interview questions, the proposal of the logistics model, as well as support for the gathering of empirical data include Hub and Spoke, Supply Chain Management, Third Party Logistics, Packagings Tasks and Planning of Transport.The study also analyzed the various sales channels that local food producers use. Some of these are grocery stores, farm shops, restaurants and public kitchens.The end results of the study is presented with a proposal for a logistics model which, as a starting point, has given the producers more time to expand their core business, which is to produce food. This is done through a shipping solution with third party logistics companies, standardized packages for easy loading and prerequisites for reaching out to a larger market. As a result, this leads to increased employment and aims at the goal of Gävleborg County to become self-sufficient.

 • Stenberg, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Tåström, Marica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Fritidspedagogers engagemang: En undersökning kring olika faktorers påverkan på engagemanget hos fritidspedagoger2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka olika faktorer som kan påverka fritidspedagogers engagemang under deras yrkesliv och i så fall på vilket sätt. Arbetets teoretiska perspektiv grundas i relationell pedagogik som har varit utgångspunkten till att tolka respondenternas svar i de intervjuer som först med 15 yrkesaktiva fritidspedagoger. Arbetet grundas även i tidigare forskning och en kvalitativ metod. Resultatet av undersökningen påvisar att det finns många inre såväl som yttre faktorer som kan påverka engagemanget hos fritidspedagogerna som till exempel inre motivation, arbetsmiljö och relationer. Dessa olika faktorer kan påverka engagemanget hos fritidspedagogerna på både ett positivt och negativt sätt och innebära delar som ett givande arbete eller utbrändhet. Resultatet pekar på vikten av goda kollegiala relationer, elevgruppens storlek, samt hur möjligheten till att både självständigt och tillsammans med arbetslaget utveckla verksamheten har en viss påverkan på engagemanget hos fritidspedagogerna.

 • Spajic, Ana-Marija
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Granskning av yogautövares uppfattningar om ekologisk hållbarhet: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fem kvinnor som regelbundet utövar yoga har intervjuats för att undersöka hur deras uppfattning av ekologisk hållbarhet ser ut. Trots att samtliga intervjuade är uppväxta i olika länder - Sverige, Schweiz, Singapore, Filippinerna - är deras svar i hög grad överensstämmande ​med varandra. Det är värt att observera att svaren även stämmer väl överens med nyheter som rapporteras i media. De intervjuade har gett beskrivningar av de bekymmer de ser i miljön samt vilka initiativ de personligen tar till för att minska miljöförstörelse. Störst är temat för konsumtion / överkonsumtion, följt av reducering och återvinning. Det är möjligt att svaren är påverkade av media. Palmolja nämns inte under någon av intervjuerna trots att 3/5 av de intervjuade nämner avskogning / habitatdegradering som ett problem.

 • Blomkvist, Jeanette Jong
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Den didaktiska undervisningsplaneringen: Vilka aspekter framhåller lärare för F-3 på hållbar utveckling från ett ekologiskt synsätt i undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Andersson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Fysisk aktivitets betydelse för hälsan: Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1-3 med detta?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet fokuserar på fysisk aktivitet och hälsa inom årskurs 1–3. Syftet är att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan detta har på eleverna. Urvalsgruppen är verksamma pedagoger. Undersökningen är en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som har kompletterats med ”critical incidents” observationer. Resultatet visar att pedagogerna ofta upprepar fysisk aktivitets betydelse för hälsan för att öka elevernas förståelse kring detta, genom samtal och fysiska aktivitets upplevelser. Kunskap om människokroppen anses även behövas. Slutsatser är att kroppsuppfattning - kunskap om människokroppen, förmåga att använda sin kropp och fysiska aktiviteter - är viktigt för barns förståelse om dess betydelse för hälsan. Studiens resultat ger idéer till pedagoger inom skolan om olika arbetssätt kring fysisk aktivitet för att skapa förståelse, främja hälsosamma vanor och bättre förutsättningar för lärande. Resultatet antyder att elevers totala skolprestationer förbättras av fysisk aktivitet.

 • Mosell, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Utomhuspedagogik som metod i biologiundervisning: Ur ett lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte hur lärare såg på utomhuspedagogik som metod i biologi och dess för och nackdelar. Studien har också undersökt lärarnas syn på kunskapsmålen ”kropp och hälsa” och ”året runt i naturen” samt hur lärarna ser på fysisk aktivitet. Eftersom läroplanen nämner fältstudier och observationer för att uppnå kunskapsmålen i biologi kändes det aktuellt att undersöka hur lärare arbetar med utomhuspedagogik som metod i ämnet. Semistrukturerade intervjuer med åtta lärare genomfördes. Resultatet visade bland annat att lärarna ansåg att utomhuspedagogik bidrar till ett aktivt lärande samt sinnesbaserat lärande. Nackdelar och hinder med metoden ansåg lärarna kunde vara ovana elever och lärarens inställning. Även fysisk aktivitet framhölls som ett bekant begrepp som lärarna ansåg bidra till ökade färdigheter hos eleverna. De fördelar och nackdelar som lärarna framhöll kunde skilja sig mellan lärarna beroende på om de undervisade utomhus regelbundet eller inte. Detta kan betyda att erfarenhet av metoden kan vara betydande för hur lärarna använder utomhuspedagogik i sin undervisning.

 • Fahlborg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Utomhuspedagogik: Vilken effekt har utomhusundervisning på elevernas delaktighet och inställning?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om eleverna föredrar lektioner inomhus eller utomhus samt hur de anser skogen som inlärningsplats. Vidare ville jag undersöka varför pedagogerna väljer utomhusundervisning för lärande framför inomhuslektioner. Studien har genomförts via observationer där jag observerat eleverna samt gjort intervjuer med eleverna och deras två pedagoger. Resultatet är lite tudelat där framförallt eleverna är oense. Det visar att generellt vill hälften av klassen ha utomhuspedagogik under varmare årstider såsom vår och sommar men under vinterhalvåret när kylan är mer påtaglig vill generellt halva klassen ha inomhusundervisning. Pedagogerna anser att det är viktigt att eleverna får röra på sig samt att de får uppleva med sina sinnen där de får lukta, ta och se på vad eleverna får kunskaper om. Mina observationer visar på att eleverna blir mer glada och aktiva utomhus då det är mer tillåtet att prata och skratta. 

 • Forsström, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Läromedel och läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen i årskurserna 4-6: En läromedelsanalys och enkätundersökning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka läromedel och läromedelsanvändning i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen för årkurs 4-6. Tre olika läroböcker undersöktes för att se hur de förhåller sig till det centrala innehållet ”livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer” i Lgr11. Böckerna analyserades utifrån tre olika huvudkategorier och en begreppsanalys genomfördes. En enkätundersökning utfördes också för att ta reda på hur lärare använder sig av läromedel i undervisning om samma centrala innehåll. Undersökningen visade att det finns många olika sätt att använda sig av läromedel i undervisning om livets utveckling och organismers anpassningar i naturen. Det vanligaste är att föreläsa utifrån innehållet i boken, även olika former av läsning av läromedel samt samtal och diskussion är vanligt förekommande. En majoritet av respondenterna ansåg att deras läroböcker är väl anpassade till Lgr11. Läromedel spelar en betydande roll inom undervisning och för elevers lärande och det är därför viktigt att lärare får möjlighet att granska de läromedel de använder sig av. 

 • Ullberg, Andréa
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Begreppsförståelse i de naturorienterande ämnena: Systematisk litteraturstudie och enkätundersökning med aktiva NO-lärare i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Dahlberg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Undervisning i de naturorienterande ämnena: En litteraturstudie och kvantitativ enkätundersökning om undervisningsmetoders påverkan på elevers motivation och förståelse i årskurserna F-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med detta examensarbete var tvåfaldigt, dels att undersöka vad forskningen säger om motivation i de naturorienterande ämnena och hur lärare motiverar sina elever i dessa ämnen, dels att få kännedom om hur undervisningen i dessa ämnen går till samt hur motivation, förståelse och val av undervisningsmetoder hänger ihop.

  Metod: En litteraturstudie av redan framtagen forskning i ämnet har gjorts. Utöver litteraturstudien har även en kvantitativ enkätundersökning med verksamma lärare som respondenter utförts. Denna utfördes för att kunna jämföra tidigare forskning och resultaten från enkätundersökningen med varandra.

  Huvudresultat: Denna studie visar att den forskning som använts och de svar från enkätundersökningen som sammanställts stämmer bra överens med varandra. Motivation, förståelse och val av undervisningsmetod för att påverka dessa faktorer hänger ihop.

  Viktiga slutsatser: En viktig slutsats från min studie är att lärare bör utgå från det som ligger eleverna nära till hands, skapa sammanhang och variera sina undervisningsmetoder. Lärare bör också individualisera sin undervisning på såväl individnivå som på gruppnivå.

 • Modin-Lundin, Amie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Adopterades uppfattningar om sin identitet: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Uppsatsen inleds med en kort inledning och bakgrund, dessa avsnitt visade ämnet över tid samt en del fakta och tidigare forskning som fungerat som bakgrund för uppsatsen. Syftet och problemformuleringarna presenterades. Metoden presenterades sedan och visade hur en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer har använts. Socialpsykologi är den teori som har använts och de delar som valts ut var avgörande för slutsatserna som drogs. Tre adopterade intervjuades och alla tre har haft en komplex relation till sin identitet under livet. Två av dem har haft en relativt problematisk uppväxt, den ena av dem stötte i tonåren på både häftig rasism och nazism. Han tedde sig då till invandrare och var delvis kriminell under några år och mådde stundtals väldigt dåligt. Den tredje personens uppväxt var inte alls så problematisk som de andra tvås men frågor om identitet och ursprung var ofta närvarande. Gemensamt för samtliga var att de känt sig utanför och annorlunda.  De har samtliga upplevt att frågor från utomstående har påmint dem om deras utanförskap. De socialpsykologiska teorierna gick att applicera på materialet som framkom genom intervjuerna, en del av informationen gick därmed att förstås bättre. Tidigare forskning användes för att visa hur forskare har behandlat ämnet. Alla de som medverkade i undersökningen har idag ett mer stabilt förhållande till sin identitet även om frågor angående sin identitet fortfarande finns hos samtliga.

 • Strand, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Homosexuella, bisexuella och transpersoner i läroböcker i religionskunskap: En kritisk diskursanalys av framställningen av hbt med särskilt fokus på transpersoner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discursive positions that are made about lgbt-people in study books for upper secondary school in the religious studies subject. The study uses a critical discourse analysis to uncover how textual formations as well as textual structures shape a discourse that impacts lgbt-people. The study shows that there are some issues at hand concerning the way that the course books present lgbt-people and -themes. The study does show that there are some differences between books produced before and after the implementation of gy11 curriculum which can indicate some changes in the discursive practices which lgbt-people can benefit from.

 • Abdi, Mohammed Bashir
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kadrija, Agron
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De förlorade sönerna återvänder hem: En kvalitativ studie om återvändande Daish-krigare från Göteborg, stadens strategi mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska medborgare har anslutit sig till terrororganisationen Daish. Många av dessa individer kommer från Göteborg. Syftet med denna forskning är att undersöka hur det kom sig att göte-borgare är överrepresenterade bland svenska Daish-medlemmar. Många av Daish-resenärerna har återvänt till Göteborg. I denna forskning undersöks också Göteborg stads strategi för åter-vändande Daish-medlemmar och hur radikaliseringsprocessen ser ut för individer som ansluter sig till våldsbejakande extremism.

  I denna uppsats tillämpade vi kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Materialet i uppsatsen grundar sig på intervjuer med två göteborgare som har anslutit sig till Daish och sedan återvänt till Göteborg. Intervjuer har också hållits med tre poliser och två so-cialarbetare som arbetar mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

  Resultaten visar att Göteborg sticker ut i listan bland Sveriges särskilt utsatta om-råden, och att orsaken till att Göteborg är överrepresenterat beror på segregation och utanför-skap. Resultaten visar att vissa stadsdelar i Göteborg har hög arbetslöshet, låg utbildning och dåliga skolresultat. Klyftan mellan utsatta områden och övriga Göteborg växer. Invånarna i dessa områden upplever detta som orättvist, diskriminerande samt att det väcker frustration. Undersökningen visar att klyftan utnyttjas av individer med religiös, klan eller patriarkal makt som ersätter den demokratiska strukturen i de segregerade stadsdelarna. Terrororganisationen Daish är en av aktörerna som har utnyttjat övriga samhällets frånvaro i utsatta stadsdelar. In-formanterna påpekar att Daish-rekryterare överöser religiös propaganda på individer som redan är frustrerade på samhället.

 • Fontana, Sabina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Gustafsson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Drömmen om att bli någon: En kvalitativ intervjustudie om doping2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka individers erfarenheter av att använda doping.

  Studien är kvalitativ och utgörs av narrativa intervjuer med två före detta

  dopinganvändare. Huvudresultaten visade att deltagarna började med dopingpreparat

  bland annat på grund av låg självkänsla och en vilja att ta revansch. Resultaten visade

  även att deltagarna upplevt både för- och nackdelar med dopingbruket. Båda

  intervjudeltagarna uppgav att bekräftelse och framgångar varit dopingens fördelar samt

  att bieffekter, blandmissbruk och skadade relationer varit de negativa konsekvenserna

  av bruket. Resultaten visade även att deltagarnas avslutade bruk grundat sig i fysiska

  bieffekter och i ett av fallen spelade även socialt stöd en avgörande roll. Den viktigaste

  slutsatsen i studien är att sociala faktorer har en betydande roll för individers beteende

  vid dopingbruk.

 • Henriksson, Linus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Sånglöf, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics.
  Förslag till en modell för effektiv lagerhantering inom textilindustrin: En fallstudie2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globalization, an increasing amount of technology development and higher customer needs put new demands on companies warehousing function. As a result, there is a need for companies to work to further improve their current warehouse processes. The purpose of this paper is to create a model for efficient warehouse operations at a company operating within the textile industry in Jämtland that has stor-age function placed separately from the rest of the business. With the help of observations and interviews as well as a literature review, tools such as Plan-Do-Check Act (PDCA), Value Stream Mapping (VSM), and inventory placement aspects have been highlighted in the creation of a model. The model has also taken into account factors for efficient warehouse operations as well as barriers to implementation of changes. Factors such as management's commitment and motivation as well as obstacles in the form of a lack of a sense of coherence are highlighted. A model is presented that can be used by the company and other companies in similar situations.

 • Jansson, Julia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Najm, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Är influencers vampyrer?: En studie om influencer-baserad marknadsföring och brand recall.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Are influencers vampires? A study about influencer-based marketing and brand recall.

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.

  Authors: Julia Jansson and Christina Najm

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2018 – may

  Aim: The purpose of this study is to investigate how influencer-based marketing, in terms of brand recall, is affected by the time aspect, vampire effect, source credibility and match-up hypothesis.

  Method: Data were collected from two surveys, with 1461 respondents. The respondents answered surveys about two influencers and their collaboration with a company. The data has been analysed and processed with descriptive statistics, T-test, correlation as well as factor and cluster analyses.

  Results & Conclusion: The study showed the importance for companies to choose an appropriate influencer for marketing. These influencers have the ability to reach a large portion of consumers and it is, therefore, important that they can send accurate information about the brand. Regarding the vampire effect, the study showed that it is not necessarily a threat to brand recall, but if the appropriate influencer is chosen, the brand can benefit from influencer-based marketing.

  Contribution of the thesis: The contribution of this study to the marketing research area is an increased knowledge about influencer-based marketing, in terms of brand recall and its effects. The study also contributes with different aspects for companies to consider in selecting an appropriate influencer.

  Suggestions for future research: Future research should examine how the time aspect can affect brand recall, since prior research has been narrowed. We believe that more studies should be done especially about influenced-based marketing and brand recall since it is relatively new and unexplored.

  Key words: Brand recall, the vampire effect, source credibility, match-up hypothesis, influencers, time aspect 

 • Lindström, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Lärarens förståelse av och inställning till begreppet hållbar utveckling: skillnader mellan nyexaminerade och etablerade lärare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är ett begrepp som flitigt används i läroplanen, utan att närmare definieras. Syftet med denna studie var att ta reda på om det finns någon skillnad på förståelsen av och inställningen till begreppet hållbar utveckling mellan de två grupperna bestående av etablerade och nyexaminerade lärare. Dessa grupper valde jag att studera då jag ville se om förståelsen för begreppet skiljer sig beroende på när i tiden lärarna studerade eller om arbetserfarenheten har betydelse för förståelsen. Studien tar sin utgångspunkt i en kvalitativ intervjustudie där respondentens egna tankar om begreppet kommer fram på ett tydligt sätt. Materialet har sedan analyserats via en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka om det finns återkommande teman i de inhämtade materialet. I studien framgår att miljöperspektivet i begreppet hållbar utveckling främst lyfts fram både när det kommer till förståelsen samt prioriteringen av begreppet. Det ekonomiska perspektivet i begreppet är det perspektiv som i störst grad är osynligt och då främst hos de etablerade lärarna. Lärarens egna förståelse är av stor vikt för hur undervisningen av nästkommande generation bedrivs. 

 • Viberg, Ida
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Språkutvecklande arbetssätt inom de naturorienterande ämnena i åk 4–62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskare menar att det är viktigt att lärare medvetet arbetar med det naturvetenskapliga språket i de naturorienterande ämnena för att främja elevers inlärning. Syftet med studien var att undersöka hur olika läromedel inom de naturorienterande ämnena är uppbyggda för att främja språkutveckling samt att studera olika sätt att arbeta språkutvecklande. Detta undersöktes genom en läromedelsanalys, åtta lektionsobservationer samt fyra intervjuer. Fyra lärare, åk 4-6, medverkade i studien. Vissa läromedel saknade språkliga mål men avsaknaden av dessa avspeglades inte i lärarnas sätt att arbeta. Det framkom att 54% av lektionstiden gick till muntlig bearbetning och lyssningsövningar, 22% gick till skriftlig bearbetning av innehållet, 8% gick till textbearbetning och resterande 17% var lektionsbortfall. De språkutvecklande aktiviteter som lärarna använde sig av beskrivs närmare i arbetet. I enighet med tidigare forskning indikerar resultaten att undervisningen inom de naturorienterande ämnena till stor del är muntligt baserad.

 • Sanchez Luque, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Browsing damage by moose in Swedish Boreal Forest2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The browsing damage by moose (

  Alces alces) is an actual and real problem that is happening in Swedish boreal forests nowadays. The browsing can be done for different types of cervids like roe deer, moose and goats, but we will focus on the browsing damage by moose because it is the main browser on pine stand and is causing the biggest problem in Sweden due to the high moose population that currently exist. The moose is the biggest species in the deer family and one of the most spread species in Sweden. We performed our study in fifteen plantation areas of Scots pines (Pinus sylvestris) in Gävleborg county, Sweden. Some of these plantations have a natural origin, whereas others have been created by human. The increase of browsing damage by moose have several consequences including effects on the ecological community and huge economic consequences, as the forest companies are losing, billions of Swedish crowns per year because of the browsing damage on the pine trees. The aim of this study was to investigate how the browsing damage by moose on Scots Pines varies depending on the density of the different deciduous tree species. Some of the most important results that I obtained were a negative relation between the number of deciduous trees and the browsing damage in Scots pine, the positive relation between the number of damaged deciduous trees very close to the Scots pine studied and the browsing damage in Scots pine and finally, the positive relation between the old browsing damage and new browsing damage in Scot pine. In general, I can conclude that when the number of deciduous trees increases in an area, the browsing damage in Scot pine decreases.

 • Ramirez, Bernabe
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Browsing Damage of Moose in relation to plant diversity in Gävlenorg County, Sweden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For several decades, Moose population (Alces alces) in Sweden has been growing considerably. This increase has resulted in a greater impact and damage in trees, especially in Scots pine (Pinus sylvestris) which is the basis of Swedish forestry and, therefore the economical losses are considerable. For this reason, for several years, to know Moose feeding behaviour and to look for measures to reduce it is impact on forestry have marked the guidelines of research. The Moose damages the pine mainly in winter, when there are no herbaceous plants and deciduous trees to eat. This project has focused on reducing the moose damage from a biodiversity point of view, following a line similar to the "Optimal forage theory". According to this theory, a moose selects the food according to the composition and the richness of the species. Results have conducted to relation plant-richness with Moose Browsing Damage on Scots pine and with more abundance of trees around a Scots pine, Moose Browsing Damage decreases considerably. In this project I also study the association between Moose activity and the plant-richness. Both (Moose Browsing damage on Scots pine and Moose activity) were tested with Shannon´s and Simpson´s index, two biodiversity indexes. The amount of different plants species nearby a Scots pine were measured and studied, as well. Also, I did the Pearson´s coefficient as an initial relationship between the variables (and observed if it is negative or positive) and ANOVA analysis. Although the conclusions weren´t as clear as I expected, in my opinion this study offered another tool to reduce the before mentioned impact.

 • Abera, Queen
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Abacioglu, Isabella
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors attityder och erfarenheter i mötet med patienter med schizofreni: En deskriptiv litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i Sverige och innefattar oika psykiska diagnoser och ohälsotillstånd som påverkats av samhällets olika uppfattningar om psykisk ohälsa. Schizofreni är en psykossjukdom som hör till psykisk ohälsa och de vanligaste symtomen för schizofreni är vanföreställningar och hallucinationer. Patienter med schizofreni behöver vård och stöd. 

  Syftet: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskor inom psykiatrisk verksamhets attityder och erfarenheter i mötet med patienter med schizofreni samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupper.

  Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design innehållande tolv vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna Cinahl och PsycINFO.

  Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskor beskrev att de hade positiva och negativa attityder mot patienter som har schizofreni. Sjuksköterskorna beskrev att de hade fått nya erfarenheter av att se hur patienter med schizofrenis vardag såg ut och hur självständiga patienterna kan vara. Andra sjukksöterskor menade att patienter med schizofreni bör vårdas på sjukhus för att de ska få den vård och behandling som de kan behöva. Undersökningsgruppen i studien var sjuksköterskor inom den psykiatriska verksamheten. I studien diskuteras de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupps ålder, kön samt yrkestitel.

  Slutsats: Sjuksköterskorna i de inkluderande artiklarna hade delade meningar om attityder till patienter med schizofreni. Majoriteten av sjuksköterskorna menar att patienter med schizofreni behöver rätt vård,utbildning och stöd från sjukvårdspersonal och familj för att kunna hantera sin livssituation och fullfölja sin behandling.

 • Nejad Salim, Ashkan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Said Jabar, Said Jalil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Influence of National Culture on Business & Organizational Culture in Iran and United Kingdom2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Lård, Agneta Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Samisk livssyn och synen på naturen med särskilt fokus på renskötsel på Hornslandet i Hudiksvall: Konflikt eller samexistens med det svenska storsamhället?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING   

   

  Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera samernas livssyn och syn på naturen och om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med det svenska storsamhället (staten, myndigheter och den svenska allmänheten). I syftet ingår att undersöka vad lagen säger om rennäring. Syftet innefattar även att undersöka om Hornslandet utmärker sig på något sätt när det gäller renskötsel. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats. Samernas rätt till renskötsel och markområden som de nyttjat sedan urminnes tider regleras i rennäringslagstiftningen. Renskötare och sametingets representanter anser att människan är en del av naturen. Samernas livssyn och syn på naturen skiljer sig från storsamhällets syn. En fallstudie har utförts för att få en bild av hur renskötare och storsamhället ser på naturen och rennäringen med fokus på ett kustnära område på Hornslandet i Hudiksvall där renar vistats två vintrar under 2000-talet men inte under de senaste århundrandena. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en natursynsmodell som tillämpats som teoretisk tolkningsram.

  Resultatet visar att renskötare vill bevara renbetesområden och naturen intakt medan storsamhället generellt vill exploatera naturresurser genom storskaligt skogsbruk, vatten­kraftsutbyggnad, uppförande av vindkraftsanläggningar, utbyggnad av infrastruktur, turism och gruvnäring. Storsamhällets vinstintressen går före naturens bevarande och samernas och rennäringarnas intressen. Resultatet från fallstudien visar dock att renskötsel går att tillämpa i kustområdet Hornslandet på statens markområden utan att konflikter uppstår. Det föreligger således skillnader mellan nordsamisk och sydsamiskt område när det gäller konfliktsituationer mellan renskötare och storsamhället. Inom nordsamiskt område förekommer ett flertal konflikter mellan renskötare och storsamhället. Renskötare, sametinget och storsamhället inom både nordsamiskt och sydsamiskt område ser med oro på klimatförändringar.

   

 • Bjuhr, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sjöberg-Kleemair, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Du måste göra dig anställningsbar: En kvalitativ studie om fem utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Gävleborgs län2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. För att analysera det empiriska materialet tillämpades intersektionell teori som syftar till att belysa komplexiteten i maktstrukturer och ojämlikhet. Intersektionell teori innebär att synliggöra faktorer som påverkar människor såsom kön, klass och etnicitet. Genom att se hur de olika faktorerna samspelar kan en fullständig bild av problematiken framträda.  Resultatet från intervjuerna visade att kvinnorna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden oavsett utbildningsbakgrund. Kvinnorna upplever begränsade möjligheterna till arbete i Gävleborgs län. Resultatet visar att kvinnornas integration har påverkats negativt av att ha varit arbetslösa då ett arbete främjar språkets utveckling och bidrar till ett större socialt kontaktnät. Vidare visar resultatet också att kontakten med myndigheter är bristande då kvinnorna upplever att de hade behövt mer stöd. Intervjun med arbetsförmedlarna pekar på att språk, utbildning, kultur och attityder hos arbetsgivare är faktorer som påverkar kvinnornas möjligheter till arbete.

 • Idris Lindgren, Amal
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Johansson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Inte bara anhörig: En kvalitativ studie om hur det är att vara anhörig till en partner med psykisk ohälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Not just a relative”

  A qualitative study on how it is to be a relative of a partner with mental illness

   

  The purpose of the study is to investigate how relatives of a partner with mental illness communicate about their relationship, how employees at a municipal unit work with support of this kind of family while observing from an outside and unbiased perspective, and what kind of support society can offer to prevent problems for the person with mental illness. We have conducted a qualitative survey by interviews and results show that the relatives in the study experience stress, shame, guilt,

  and  have a strong need to portray a better image of their lives towards others and society. The love of the sick partner as well as the will to help the sick partner makes them stay. There is an inner conflict within these relatives between the will to help and how much and what help can be offered or expected while listening to ones body and psyche. All informants have received support from the society. The employees at the municipal unit work to prevent issues and problems arising by communicating with the family early on in the prognosis and they attach great importance to the involvement of the family in the treatment and care, as well as seeing the relatives as a resource.

   

   

  Written by Amal Lindgren and Malin Johansson

   

 • Lindberg, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Vidmark, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Allmänhetens upplevelse av polisiär närvaro: ur ett trygghetsskapande perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study has examined how the presence of the police affect people's feelings of safety and the way the public perceives exposed police equipment. The study, based on Ulrich Becks theory about Risk Society, has primarily been focused on sites that are generally considered safe, but could also be perceived as potentially vulnerable to terrorism. Structured interviews of 148 people in Stockholm and Uppsala has collected data for the study. The data source was analysed by descriptive statistics and by correlation. Results of the interviews suggest police presence can increase the public’s feelings of safety in the examined places. From the data collected, it also emerged that police equipment is instrumental in the perception of police presence and public’s feelings of safety.

 • Östlund, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Blad, Linda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Fysisk aktivitets inverkan på individers mentala hälsa som depression och nedstämdhet vid ischemisk hjärtsjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: One in five individuals with ischemic heart disease suffer from depressive disorders. Depression in individuals with ischemic heart disease leads to increased mortality. Previous research has shown that physical activity has an effect on people`s mental health in depression. Mortality in ischemic heart disease decreases and the need for cardiac rehabilitation increases.

  Aim: The purpose was to investigate the impact physical activity had on the mental health of individuals with ischemic heart disease, as well as describe the study groups of the included studies.

  Method: A descriptive literature study of 11 quantitative scientific articles. The articles were searched in the databases PubMed and Cinahl.

  Main results: Physical activity had a positive effect on depression and sedation in patients with ischemic heart disease. Only the physical exercise`s effect on depression was difficult to measure and prove, but research showed that improved fitness in many cases led to a reduction of depressive disorders. The effects of physical activity tended to differ between men and women. The number of participants in the studies was between 62-522 and more men than women participated. The majority of the studies had an average age of participants between 61-67.5 years.

  Conclusion: Physical activity improved the mental health of individuals with ischemic heart disease. It was difficult to prove that physical activity alone, was what affected mental health, because many aspects apart from physical activity, are part of a rehabilitation program. However, highlighting the importance of physical activity from more than one aspect should increase the conditions to motivate more people to participate in exercise-based cardiac rehabilitation. It will not only be a benefit to the patient but also a profit for the society.

 • Haglund, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Schöön, Josefine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Personlighetsdrag hos säljstudenter på akademisk nivå. Är de som alla andra?: En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big Five”.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Personality traits of business students, are they like everybody else? A study of The Big Five- theory.

  Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration

  Author: Linn Haglund and Josefine Schöön

  Supervisor: Jonas KågströmDate: 2018 – MayAim: The purpose of this study is to analyze students’ at specialized sales programs, at an academic level, personality traits in relation to active, high-performing, professionals using The Big Five.

  Method: We chose to implement a quantitative investigation based on a deductive approach. The empirical material was obtained by a survey that was distributed to 445 real estate students at University of Luleå, University of Malmö and College of Gävle. The recieved data was then analyzed via the analytic and statistical program SPSS where we chose to conduct a descriptive analysis, correlation analysis and cluster analysis.

  Result & Conclusion: The results shows that there is a specific profile for real estate students who are characterized by high values of the personalitytraits openness, conscientiousness, extraversion and agreeablesness along with lower value of neuroticism. This means that those who study to become a real estate agent are more open, conscientious, outward and compassionate as well as less anxious and insecure in general in comparison with other people. The results also shows that the majority of the real estate students have similar personality types as high-performing real estate agents.

  Contribution of the thesis: This essay contributes to an increased understanding of how personality analyzes can bring prospective students into the right industry. The result is also valuable to trainers in real estate brokerage and real estate brokers, as it can provide a better insight into the recruitment of prospective real estate agents. The study also confirms previous research that shows that high values of conscientiousness and targeted work together with low values of neuroticism provide good conditions in the sales sector, which is a contribution to business research.

  Suggestions for future research: Since this study focuses on real estate students and their personalities, it would be interesting to study other programs to see if real estate students differ in comparison with other students, and if they do in which personality traits. It would also be interesting to continue comparing real estate student’s personality profiles with real estate brokers, both those with long experience and those who are newly graduated.

  Keywords: “The Big Five”, personality, sales, real estate brokers, real estate agents

 • Axenfalk Pettersson, Lovisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Ericsson, Wilhelm
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Billigt eller dyrt, udda eller jämt?: - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Cheap or expensive, odd or even?

  - How the price precision effect, affects willingness to pay

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.

  Author: Lovisa Axenfalk Pettersson and Wilhelm Ericsson.

  Supervisor: Jonas Kågström.

  Date: 2018 - May.

  Aim: The aim is to further investigate how the price precision effect associated with

  willingness to pay affects sales of real estate transactions.

  Method: Quantitative method through a survey with experimental elements.

  Result and conclusion: The results in the study indicates, regarding prices on the housing

  market, that it is not only the price that affects pursues and WTP. Regarding the marketed

  list price, which attracts the most potential buyers, they should either be a rounded or just

  below price. The most honest market price is a rounded price. A list price set at a precise

  price, is considered to be listed from a serious real estate broker. It also indicates that the

  real estate broker is knowledgeable and puts a serious price based on what the residence

  is actually worth. To get the highest selling price, it can be all of the price precision effect

  prices, rounded price, precise price or just below price. Why the result of the highest

  selling price differ, is depending on the situation on the market and available information

  for the buyer.

  Contribution of the thesis: The contribution for this study has been to create an increased

  understanding about the price precision effect and its prices for the persons involved in a

  buying process. Furthermore, the contribution is that people are influenced by available

  information, affecting the buyer's WTP and what buyers consider about different prices.

  With knowledge from this study, buyers can gain a better understanding of how the

  marketed list price may affect the buyer's WTP for the real estate they are interested in

  buying and its final selling price.

  Suggestion for future research: To summarize the possibilities for future research this

  paper suggests; to analyze the price precision effect from the sellers point of view. To

  analyze the price precision effect in a real setting instead, where actual transactions are

  being made. To further investigate the ratio between the anchoring effect with the price

  precision effect, and how they affect each other. The final suggestions for future research

  is to involve other aspects into the price precision effect, despite only the price, because it

  is not only the price that affects the house buying market.

  Keywords: Price precision effect, WTP - willingness to pay, rounded price, precise price,

  just below price, list price and real estate transaction.

 • Larsson Kopec, Marlene
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Persson, Ann-Catrin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Delaktighet i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective of this research is to investigate and examine how elementary schools in a medium-sized city in Sweden work to promote participation for students with neuropsychiatric disabilities. The study has three main research questions; how schools encourage and foster participation, how they regard their resources and the difference between resource schools and communal schools. To clarify the scope and these research questions we have conducted a qualitative study with five semistructured interviews with principals and head of unit on three resource schools and two communal schools. The data was then dissected and analysed by deductive analysis method and the system theory. The results show that schools work to promote student participation by first improving their social skills both in class and outdoors, adapting the environment and providing an approach that considers individual needs. We found that the shortage of teachers and staff, as well as the lack of knowledge and experience in such matter, are two main concerns.

 • Sundin-Röstberg, Lotta
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Zachrisson, Åse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Multipel Skleros och Graviditet: Omvårdnad och stöd till kvinnor med MS före, under och efter graviditet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Was to describe MS patients' experiences before, during and after pregnancy. How the MS nurse can support and guide MS patients in issues that may occur before, during and after pregnancy based on evidence-based knowledge. Furthermore, the methodological aspect of the selection / selection criteria in the selected articles of this literature study was examined.

  Method: Literature study with descriptive design. Articles (n=18) were retrieved from Pubmed, PsycInfo,  and Cinahl, as well as manual search based on the reviewed articles in the literature study. The items (n = 18) were 1 number of qualitative, and 17 number of quantitative.

  Result: Women did not often dare to address the subject of pregnancy, treatment, breastfeeding and their illness with their doctor. Studies showed that women receiving some form of decision aid increased their knowledge of pregnancy and got  an increased self-esteem regarding their decision to start a family compared with women who did not receive this support. It is important to be open and discuss the pros and cons of the treatment and that miscarriage and birth defects also can occur in a "normal" pregnancy.

  Conclusion: The MS patient has the same opportunity to conceive and undergo a normal pregnancy and childbirth as a healthy woman.  If the patient is well informed about her illness and questions about her illness, the chance of a successful time before, during and after pregnancy increases. Guidelines are needed for women with MS prior to pregnancy. The MS nurse needs a good medical knowledge of the disease and the different treatment options available to provide good care and support for the woman during this period.

 • Bergström, Louise
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Hjälsten, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Förutsättningar för avgränsning av bilfri zon: Exemplifierat i Gävle stad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Car-free zones are a planning strategy that strives for a sustainable urban environment, focusing on reducing car use in people's everyday lives. The purpose of this study has been to investigate what preconditions that have been taken into account when defining car-free zones, to find out how car-free zones are to be delimited in Swedish cities. The aim of the study was to identify which preconditions that are important when designing a car-free zone. Then the preconditions were applied in Gävle to exemplify where a car-free zone is possible and optimal for the municipality of Gävle.

  The study was carried out with two methods to determine the conditions for the delimitations of car-free zones. First, a qualitative content analysis of four existing and planned car-free zones was carried out through an inductive approach to planning documents, reports, scientific articles, books and organizations' websites. The existing and planned car-free zones were the pedestrian street Ströget, Helsinki, Oslo and the district Vauban. Thereafter four semi-structured interviews were conducted. The interviewees were traffic planners from Gävle Municipality, Sundsvall Municipality, Umeå Municipality and Eskilstuna Municipality. Preconditions emerging from the content analysis and interviews were shown in themed tables to compare the preconditions emerged from the two methods. A comparison between the content analysis and the interviews identified nine preconditions. These nine preconditions are density, trade, public buildings, green spaces, meeting places, cycle paths, public transport, walk paths and multistory car parks. The preconditions were applied to an orthophoto of Gävle in ArcMap 10.6 to illustrate where a car-free zone is possible and most optimal to implement in Gävle city. The application of the preconditions resulted in an area that centered in central Gävle

 • Englin, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Strandskyddets tillämpning i Hälsingland: En granskning av strandskyddslagstiftningen, utifrån Lantmäteriets och länsstyrelsens bedömning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The coasts and shoreline of the world have an important role in society, both for the economy, green areas for recreation and natural aspects. Important aspects that can also adversely affect the world's shoreline. In Sweden, the shoreline is protected by shore protection laws, which aims to protect public and private interests and ensure good conditions for animal and plant life. Shore protection laws is a form of conservation regulations that must always be taken into account when registration of property. The shore protection is generally, which means that all shore and waters in Sweden are affected. The shore protection starts from the shoreline and 100 meters up to land and 100 meters into the water. When registration of property, the surveyors apply the applicable legislation and consult with the relevant authorities in order not to counteract the purpose of shore protection.

  The purpose of the thesis is to analyze the application of the shore protection laws in registration of property, on the decision of the country administrative board and the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Lantmäteriet.

  The goal is to find the difference between how the county administrative board and the Lantmäteriet applies the shore protection in registration of property.

  The method of the study is based on a qualitative analysis, a legal analysis and a literature study. The purpose of the study was to review the shore protection laws regulations from Lantmäteriet and the county administrative board's claims to the appeals, which was carried out by the legal analysis and parts of the literature study. The qualitative study consisted of a questionnaire sent to all participating county administrative boards in Sweden and interviews with surveyors. The study would have been carried out throughout Sweden but implemented only in Hälsingland.

  The result of the study showed that there are differences in the application of the shore protection laws regulations in Hälsingland. The difference may be due to the fact that the shore protection of the is difficult to interpret, which allows for different applications for different registration of property.

 • Ericsson, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Lindberg, Albin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Development opportunities in the land management process in Rwanda: In order to achive a more effective and efficient land use2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A well-functioning property system is a criterion for a country to have good opportunities in social development. This study looks into one of the development opportunities in Rwanda’s real estate system, especially the provision and the updating of the country’s management in the land use process. The problems in Rwanda are described as a combination of lack of communication and knowledge from the authorities and the population. The methods in this study conducted of a qualitative interview combined with a literature review. This in order to gain the fact needed to answer the research questions of this study were the aim was to find some difference between the Master Plan and the physical reality and suggestions in how to establish effective and efficient land use in Rwanda. At first the study aimed to perform a comparative analysis but while performing the methods it was showed that the comparison method was impossible to go through with, instead the study got depended on a literature review along with interviews to be able to answer the research questions of the study. The results from the methods are presented in two steps, first the results from the interviews and then is the results from the literature review presented. The different interviews gave similar results in four main categories which made the conclusion obvious. The land use planning law needs to be reviewed and that the Ministry of Lands and Forestry have a lack of concrete tolls and power to prevent illegal land use.

 • Bolin, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Hellström, Kristin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Nedlagda järnvägar: Intresse och avveckling för annan markanvändning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Railways are of major importance in today´s society and it also affects land usebecause land needs to be claimed to form property for railways. In Swedenthere is currently several disused railways that no one manages. This since thebusiness that once was active is no longer existing. The Swedish Transportadministration has the opinion that railways that not are in use today are achallenge to society because maintenance and care is overlooked. The purposeof the study is to investigate whether there is an interest in using the landwhere disused railways are located for other purpose. The study will alsoshow how land use can be changed in the most efficient way. The aim of thestudy is that it will result in new knowledge in the subject and thus contributeto sustainable social development.A literature study has been made to see what was previously written about thesubject. Some of the scientific papers studied indicate that these disusedrailways are not just a challenge in Sweden, there are also a challenge inseveral other countries in the world. As previous literature on the subject islimited, this study is important for contributing new knowledge on thesubject.To find out if there is an interest in using the land and how to change land useeffectively, a research method has been carefully chosen. Qualitativeinterviews have been conducted with experts in the subject, municipalities, anon-profit organization as well as landowners that are affected or have beenaffected by disused railways.The result of the study shows that there is an interest in using disusedrailways, both from a general and an individual point of view. The result hasalso shown that land use change among other things, most effective throughpurchase, property regulation or the formation of a community facilitydepending on land use. The laws applicable are, Land code, Real property lawand construction law.

 • Antonsdotter, Rosanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den individuella individuationens mångdimensionella uttryck: En religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling enligt den analytiska psykologin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har en religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling utförts. Syftet med uppsatsen har varit att från ett jungianskt perspektiv få en ökad förståelse för Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling genom en hermeneutisk analys.

     Den genomgående tanken med uppsatsarbetet har varit att undersöka Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling, enbart via Self-Realization Fellowships skrifter, och sedan analysera materialet genom den hermeneutiska metoden och med hjälp av den analytiska psykologin som teoretiskt ramverk.

     Tolkningen av Yoganandas personlighetsutveckling, enligt Jungs teori om individuationsprocessen, visar att Yogananda förefaller som en av de få människor som lyckats genomföra och fullborda individuationsprocessen och uppnå självförverkligande.

     Vidare visar även undersökningen och tolkningen att det förefaller finnas ytterligare ett lager utöver Självet som Yogananda kallar ”The Cosmic Consciousness” vilket Yogananda uppnått via sin guru Sri Yukteswar och som Yogananda gav, under sin levnadstid, vidare via Kriya Yoga och som Yogananda fortsätter att ge vidare ännu idag via organisationen Self-Realization Fellowship som Yogananda själv grundade 1920.

     Slutligen visar tolkningen av Yoganandas personlighetsutveckling att den individuella individuationens uttryck är väldigt komplex och mångdimensionell men bottnar i ett och samma starka behov hos den individuella individen att utforma en egen livsåskådning som skänker helhet och varaktig mening och lycka, inte endast i livet som stort utan även i det vardagliga livet.

   

   

 • Arfwidsson, Linnéa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Warg, Alicia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Traditionella och nya upplåtelseformer av bostadslägenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essays main focus is to further develop the understanding and describe six different types of tenure. The essay investigate similarities and differences between the types of tenure on the Stockholm housing market. The most common types of leaseholds, ownership apartments, and rental apartments will be described but and also new types of leases will be described. Such as cooperative rental apartments, condominiums, low purchase price apartments and rental purchases. The latter two are new forms of types of ownership and have emerged as an attempt by developers to bring young adults and low-wage earners into the housing market.

  Firstly, The qQuestion formulations in this essay are constructed to investigate similarities and differences which exist between the different forms of submission. Secondly, the questions target what kind of current costs for housing and the non-recurrent costs for purchasing. Finally, the purposes for the introduction of the new forms of leasing.

  The study has been conducted through literature studies and also interviews with market developers. Therefore, based on the study questions, respondents have answered the basis for our presentation and discussion of a descriptive analysis of the various forms of submission.

  Based on the results of the study, it can be clarified that the rental apartments can be the most advantageous in terms of the cost. But then it is taken into account that the queue is about 10 years for getting an apartment. Further, the results indicate that individuals that has a capital and the opportunity to purchase a ownership apart, the queue isn’t a matter and the individual has an opportunity to make a profit or loss on a later sale of the residence. Taking account to amortization of loans, an ownership apartment can be most advantageous from an economic perspective. Condominiums has been found to have a relatively low fee but the monthly cost become relatively high depending on the high purchase price.

  The results of this study shows that co-operative rental apartments have been found to have a low monthly cost. But the problem is that they are bothered by a long queue and also that the individual is dependent of a input gains. The two new types of low purchase price apartments and rental purchases on the market are so newly established which makes it difficult to make an accurately interpret of their impact on the housing market today.

 • Lundmark, Johan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Grönlund Häggström, Lukas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Utvärdering av digitala terrängmodeller framtagna med flygburen laserskanning och UAS-fotogrammetri2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last years there has been a rapid development in the UAS-technology (Unmanned Aircraft Systems) and today there are several UAS systems on the market. The fast development has led to differences in both price and capability of taking high-quality images between the systems. The purpose of this study was firstly to investigate how two UAS systems differ in the uncertainty of measurement while making digital terrain models, secondly, to investigate how different UAS systems cope with the laws and requirements that exist for producing digital terrain models for detail projection, SIS-TS 21144:2016 Table 6 level 1-3. A comparative study on two software’s creation of point clouds from picture data was also conducted. In this study, three digital models were made from one specific area. They were created with two different UAS-systems and laser scanning from an airplane. The models were compared and analysed using the RUFRIS method. The UASsystems used were a fixed wings Smartplanes S1C and a rotary wings Dji Phantom 4 PRO. The Smartplanes flew 174 m above the ground and the Dji Phantom 4 flew 80 m above the ground.

  The results from the study show that laser scanning from the airplane created the model with the lowest measurement uncertainty and met all the requirements for each separate type (asphalt, natural soil, grass and gravel) for detail projection according to SIS.TS 201144:2016 table 6 level 1-3. Additionally, the results show that the terrain model produced by the Dji Phantom 4 only met the requirements for asphalt where the mean deviation was 0,001 m. The results produced with “Smartplanes” met the requirements for asphalt and gravel where the mean deviations were -0,007 m and 0,017 m.

  The softwares PhotoScan and UASMaster were compared while creating point clouds from pictures taken by the Smartplanes. The results show that PhotoScan had the lowest uncertainty for asphalt, grass and gravel surfaces while UASMaster produced lower uncertainty for natural soil.

  The results indicate that airborne laser scanning should be the preferred method for collection of topographic data since it created lower measurement uncertainties than the other methods in this study. It is also possible to create digital terrain models with UAS for detail projection for asphalt and gravel surface in accordance with 21144:2016. Finally, it was concluded that the used software programs are showing differences in creating point clouds.

 • Essberg, Ida-Mari
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Carlberg, Kevin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Normbrytare inom islam: Svenska mediers skildring av skapandet av ett liberalt islam, baserat på tre normbrytare ur ett västerländskt perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Islam framställs ofta som en negativ och våldsam religion på sociala medier och i massmedier. Medierapporteringen kring islam är generellt stor, men material om normbrytare brister i relation till den stora mängd artiklar. Vilket gör att de försvinner i mängden. Syftet är att redogöra för hur medierapporteringen i dagstidningar ser ut gällande islamiska normbrytare. En kvalitativ studie med en kritisk diskursanalys med inslag av en feministisk teoribildning har använts. Islam framställs som en splittrad religion med förtryck mellan muslimerna. Det är tydligt att Koranen kan tolkas både på ett traditionellt sätt och på ett modernt sätt. Normbrytarna arbetar med moderna tolkningar av Koranen. Artiklarna är överlag skrivna på ett positivt sätt. Normbrytarna är utvalda för att de arbetar med ett reformarbete för att islam ska bli accepterad i västvärlden som något annat än en terror-religion. Sätten de arbetar på skiljer sig åt, men har ändå likheter. Sherin Khankan och Mariammoskén lyfter kvinnliga imamer och kvinnans rätt i samhället genom att bland annat skapa ett äktenskapskontrakt och bevilja muslimska skilsmässor. Seyran Ates och Ibn-Rushd-Goethe-moskén jobbar för att skapa en liberal plats där kvinnor och män är jämlikar samtidigt som hon är en känd aktivist när det kommer till kvinnliga rättigheter. Ludovic-Mohamed Zahed jobbar för att skapa en plats där män och kvinnor kan be tillsammans, oavsett om de är homosexuella eller heterosexuella. När det kommer till artiklarna är den genomgående diskursen att arbeta mot den traditionella tolkningen av islam. Detta för ett islam där fler ska kunna känna sig välkomna. Det finns flertalet tydliga diskurser. Dessa handlar främst om att arbeta för jämlikhet, rättigheter och allas rätt att vara den de är och tro på vad de vill. Det ord som framstår som den tydligaste diskursen är fredlig vilket förekommer i flera av artiklarna.