hig.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 53
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hedtorp, Joel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Frivilliga markåtkomstavtal som ett alternativ till tvångsåtgärder: En studie om förundersökningsmedgivande och förundersökningstillstånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förundersökningsmedgivande (MFÖ) är ett avtal som upprättas på frivillig grund mellan Svenska kraftnät och fastighetsägaren. Är fastighetsägaren inte villig att ingå MFÖ-avtal söker Svenska kraftnät istället förundersökningstillstånd hos Länsstyrelsen för att på så sätt få tvångsvist tillträde till fastigheter för att genomföra förundersökningsarbeten inför kommande ledningsprojekt.

  I det här arbetet genomfördes en studie av MFÖ-avtal och förundersökningstillstånd för att ta reda på hur Svenska kraftnät kan få fler fastighetsägare att ingå frivilliga överenskommelser. Detta för att på så sätt få tillträde till fastigheter för att utföra förundersökningsarbeten på frivilliga grunder.

  Fyra rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen studeras för att undersöka på vilka grunder som fastighetsägare överklagade Länsstyrelsens beviljade förundersökningstillstånd åt Svenska kraftnät. Vidare genomfördes fyra intervjuer med sakkunniga inom Svenska kraftnät för att besvara två frågor. Den första var vilken motvilja som de upplevde att det fanns från fastighetsägares sida att ingå MFÖavtal med Svenska kraftnät. Den andra frågan var vad som Svenska kraftnät kunde göra för att öka andelen fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal.

  Resultatet av studien visade att fastighetsägares yrkanden till domstol stämmer överens med de orsaker som sakkunniga inom Svenska kraftnät menade inverkade på fastighetsägares motvilja att ingå MFÖ-avtal. Fastighetsägare lade stor fokus på vad som kan komma att hända i senare skeden i ledningsprojekten, bland annat med avseende på ledningens placering och teknikval.

  För att få fler fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal behövdes det ske bättre kommunikation med fastighetsägare gällande avtalets innebörd. Däremot kunde detta vara lättare sagt än gjort pågrund av hur resurskrävande en sådan åtgärd kan vara.

 • Jonasson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Jonsson, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fibromyalgi är ett långvarigt diffust smärttillstånd som är vanligare hos kvinnor än hos män. Orsaken till fibromyalgi är oklar men de vanligaste symtomen är långvarig smärta och trötthet. Syndromet är svårt att definiera och tidskrävande att både diagnostisera och behandla. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för omvårdnaden kring dessa patienter men anser att de har bristande kunskaper gällande fibromyalgi.

  Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.

  Metod: En litteraturstudie med beskrivande design där tio kvalitativa artiklar inkluderades som söktes vid databasen Medline via PubMed.

  Huvudresultat: Personerna med fibromyalgi upplevde att den ständiga smärtan var det främsta problemet i vardagen vilket hade negativ påverkan på deras psykiska- och sociala liv. Att inte bli trodd på och tagen på allvar inom hälso- och sjukvård upplevdes som frustrerande. Bristfällig kunskap om fibromyalgi hos vårdpersonal var vanligt och personerna upplevde att det ofta tolkades som att de hade psykiska åkommor. Samtliga artiklar i föreliggande studie använde intervjuer som datainsamlingsmetod, där semistrukturerade intervju var vanligast förekommande.

  Slutsats: Personers erfarenheter av att leva med fibromyalgi har visat att de har en stor negativ inverkan på personernas fysiska, psykiska och sociala liv. Smärtan och tröttheten påverkar det dagliga livet och arbetslivet negativt. Personerna beskriver även att de sällan blir trodda på, av vårdpersonal eller samhälle. Sjuksköterskan har en viktig del i bemötandet av personer med fibromyalgi, vilket är betydelsefullt för en god omvårdnad.

 • Clewemar Andersson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning i förskolan: Hur påverkas barns litteracitetsförmåga?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vad tidigare forskning sagt och vad som sägs om litteraturens betydelse och användningsområden i förskolans verksamhet. Frågeställningarna är: Vilken betydelse har litteraturen och högläsningen för barns utveckling av språket?, Hur kan vuxna påverka barnens literacyutveckling? och Hur kan boksamtal utformas i förskolan?

   

  Ett av de återkommande begrepp som beskriver barns lärande och utveckling av skriftspråket är litteracitet, eller engelskans literacy. Begreppet inkluderar både sociala och kulturella aspekter på lärande inom skriftspråkande, men också symboler, tecken, bilder och berättande. Samspelet, interaktionen, med människor i barnets omgivning är viktig i utvecklingen och lärandet och det är något som därför kan koppla litteracitetsutvecklingen till det sociokulturella perspektivet.

   

  Denna systematiska litteraturstudie visar att man på flera håll i världen använder litteraturen för högläsning, men utan att se den som ett verktyg för att öka barnens literacyförmågor. Analysen bygger på fyra studier som på olika sätt beskriver arbetet med barns litteracitet genom intervjuer och observationer. Materialet är hämtat från studier gjorda i Sverige, Australien, Amerika och Storbritannien.

   

  Resultatet visar att det finns stora kunskaper och erfarenheter kring arbetet med barn och literacy, som tyvärr inte framkommer i den dagliga verksamheten. Prioriteringen och planeringen av arbete med litteratur på olika sätt behöver komma fram och vara bland de viktigaste punkterna i förskolans arbete. Man kan ana att resultatet skulle förbättras om arbetet gjordes på en högre kvalitativ nivå än vad som nu är fallet.

 • Andersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När Lantmäteriet skannade sina förrättningsarkiv till det digitala arkivet Arken var syftet att få ett rikstäckande digitalt förrättningsarkiv. Lantmäteriet lagrar idag sitt förrättningsmaterial i Arken. Äldre gällande förrättningsakter, vidare benämnda akter om ej annat anges, som aldrig överlämnats till Lantmäteriet för skanning saknas dock fortfarande i Arken. Dessa akter arkiveras från 1972 och tidigare av respektive kommun som saknar kommunal lantmäterimyndighet i de så kallade byggnadsnämndsarkiven. Detta följde av att dåvarande lantmäteristyrelsen år 1917 gav kommuner möjlighet att bli stadsregisterförare och fastighetsbildare i stad eller samhälle på landsbygden. Behovet av att akterna kommer in i Arken är stort och genom skanning tillgängliggörs de och blir mer lätthanterliga för samtliga aktörer med intresse av dem. Digitalisering av de återstående akterna skulle bidra till att göra både förrättningshandläggning samt arkivering av akterna mer effektiv, tillgänglig och lätthanterlig för Lantmäteriet. Detsamma gäller för kommuner som arkiverar dem, såväl som för privatpersoner och andra myndigheter. 

  Studien syftar besvara vilka effekter en skanning av de återstående akterna kan ha. Frågeställningar som användes var: 1) Hur kan handläggningen av lantmäteriförrättningar effektiviseras och 2) göras mer rättssäker genom skanning av byggnadsnämndernas akter som ännu inte skannats in i Arken? 3) Hur kan kommuner och andra aktörer på fastighetsmarknaden påverkas av skanning av dessa akter? Frågeställningarna besvarades genom inventering av akter samt intervjuer. Inventeringen verifierade de maskinellt uttagna antal akter som saknades i Arken och jämfördes med verkligheten i de kommuner som skannat sina akter. Tillsammans med detta utfördes en manuell inventering av respektive kommun, som inte skannat sitt arkiv. Intervjuerna beskrev förrättningars rättssäkerhet och kvalitet i handläggning och fastighetsregistret. Intervjuerna besvarade även vilka aktörer som kunde påverkas av skanning av de återstående byggnadsnämndsarkiven var samt hur aktörerna påverkades. 

  Med resultatet visas effekterna av skanningen bland annat vara tidsbesparingar och effektivitet för många av de inblandade aktörerna. Rättssäkerhet och kostnadsbesparingar ansågs också kunna åstadkommas hos kommuner och Lantmäteriet genom skanning av de äldre akterna. Slutsatser som drogs i arbetet var att skanningen påverkar de som idag använder akterna positivt och att satsningar inom detta bör satsas på från kommunalt såväl som statligt håll.

 • Persson, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Olsson, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers upplevelser av cancerrelaterad smärta2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas närmare 60 000 personer av befolkningen i Sverige av cancer. Många personer med cancer drabbas av cancerrelaterad smärta också. Sjuksköterskans roll är att vara förstående samt stödja och vårda den drabbade personen på bästa sätt för att personen ska kunna ha en fungerande vardag trots sin sjukdom och smärta.

  Metod: Denna studie är en litteraturstudie med en beskrivande design. Elva stycken artiklar har använts i studiens resultat och artiklarna är hämtade i databasen Cinahl. Den metodologiska aspekten har granskats i samtliga artiklar.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva personers upplevelser av cancerrelaterad smärta.

  Huvudresultat: Cancerrelaterad smärta påverkar personer på olika plan i livet och i vardagen. Vanligt förekommande med cancer är genombrottssmärta och den kan göra så att vardagliga sysslor och aktiviteter inte kan genomföras. Cancerrelaterad smärta kan ge både depression och ångest. Smärtan kan upplevas som både somatisk och neuropatisk. Då smärtan upplevs olika från person till person är en bra relation mellan sjukvården och personen som lider av smärta viktig för att smärtlindring och omvårdnad ska bli så bra som möjligt.

  Slutsats: Den drabbade personen behöver stöd och hjälp från sjukvården men även en förstående familj då smärtan inte alltid syns utifrån. Som sjuksköterska är det mycket viktigt att vårda en person som har cancerrelaterad smärta med empati, lyhördhet och förståelse.

 • Ekman, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Segerqvist, Carolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterad stress2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Det är vanligt att sjuksköterskor har erfarenhet av arbetsrelaterad stress i sitt dagliga arbete, om stressen blir långvarig kan det leda till komplikationer som sömnstörningar och minnessvårigheter. Arbetsgivaren är skyldig att uppmärksamma och motverka arbetsrelaterad stress. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress samt att beskriva undersökningsgrupperna i utvalda artiklar. Metod: Beskrivande litteraturstudie där åtta artiklar med kvalitativ ansats och två artiklar med mixad metod granskades. Huvudresultat: Resultatet visade att flera sjuksköterskor erfor att brist på personal och begränsat med tid var två betydande anledningarna till arbetsrelaterad stress. Även kommunikationen mellan kollegor och arbetsmiljön var anledningar som påverkade den arbetsrelaterade stressen. Personal och tidsbrist ansågs kunna bero på att sjuksköterskorna utförde flera arbetsuppgifter samtidigt. Flera av deltagarna i utvalda studier hade även erfarenheter av att de utförde arbetsuppgifter som inte ingick i deras roll och ansvarsområde som sjuksköterska. För att förebygga uppkomsten av stress framhölls förkortad arbetstid, vilket på ett positivt sätt påverkade erfarenheterna av arbetsrelaterad stress. Bra relationer till kollegor och att hitta egna copingstrategier för att hantera stressen på arbetet och privat framhölls också som positivt för att minska den arbetsrelaterade stressen. Den metodologiska granskningen visade att det var flest kvinnor i åldern 22 – 61 år som deltog i granskade studier. Slutsats: Personal och tidsbrist har stor påverkan på erfarenheterna av arbetsrelaterad stress. Litteraturstudien visar att förkortad arbetstid är en potentiell lösning på problemet och belyser arbetsgivarens ansvar att aktivt arbeta mot och förebygga uppkomsten av arbetsrelaterad stress.

 • Eriksson, Anne-Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med självskadebeteende: En deskriptiv litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självskadebeteende är en avsiktlig handling av vävnadsskada genom att rispa, skära eller bränna huden utan avsikt till suicid. I Sverige under 2016 vårdades cirka 6900 personer på sjukhus till följd av avsiktlig destruktiv handling, varav 62 % var kvinnor.

  Resultat: Kvinnor med självskadebeteende hade ofta växt upp i en otrygg miljö, varit med om trauma eller saknat vuxenstöd. Självskada hade varit ett sätt för att lindra emotionellt lidande och för att kunna fortsätta att leva. Effekten av självskada avtog och blev som ett beroende innan det eskalerade. Känslor av skam, skuld och ensamhet var vanliga. Stigmatisering hindrade hjälpsökande. Bristande bemötande och vård upplevdes. Främjade för tillfrisknad var att behandla bakomliggande orsak till beteendet, finna alternativa åtgärder till att hantera det emotionella och ha ett holistiskt synsätt.

  Slutsatser: Självskadebeteende har för kvinnor inneburit ett oavbrutet lidande, psykiskt och fysiskt. För sjuksköterskan och övrig vårdpersonal är det viktigt att ha kunskap om orsaker till att kvinnor inte söker hjälp för sitt självskadebeteende för att kunna nå och hjälpa dem. I föreliggande studie framkom att hinder för att söka hjälp hade varit vårdens bristande bemötande och okunskap om självskadebeteendet. Sjuksköterskan behöver ökade kunskaper om självskadebeteendet, sträva efter ett empatiskt bemötande och utföra god holistisk omvårdnad.

 • Karlsson, Samuel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi. 1995.
  Le, Tom
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Hur påverkas självkänslan av arbetsidentiteten?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim was to investigate how different types of work identity (personal/collective) predict two types of self-esteem (personal/organizational). A digital survey was sent out to different organizations within the public sector. The survey was based on four well established instruments, and were answered by 64 persons (age M = 39.1, SD = 12.5). In line with one of our hypothesis it was shown that collective compared to personal work identity in higher degree predicted organizational based self-esteem. There was also a weak tendency to significant result indicating that personal compared to collective work identity in higher degree predicted personal self-esteem. In sum, results are in line with previous research reporting that the way we see our self-worth is reflected by the way others think of us.

 • Johansson Cristvall, Angelika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Lundkvist, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av sjuksköterskeledd rådgivning vid livsstilsförändring2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: An unhealthy living and lifestyle contributes to 20 percent of the total

  illness in Sweden and previous research has shown that it is difficult to change lifestyle on

  your own. Nurses meet many of these patients in healthcare and it is of value to get an

  understanding of patients experience of nursled counseling.

  Aim: The aim of the literature study was to describe patient's experience of nursled

  counseling in lifestyle changes and to describe the study group in the chosen articles.

  Method: The design was a descriptive literature study. The result was based on 13

  scientific articles that were sought in the Medline through Pubmed database.

  Result: The main result was divided into two parts; The meeting between the patient and

  the nurse and Nursled counselings impact on the patient. Patients described the importance

  of interaction and the feeling of being involved in managing a lifestyle change. The

  counseling increased patients motivation to make a lifestyle change, ability to implement it

  as well as maintain it. It also gave them insight that self-care is their own responsibility.

  The total amount of participants was 3863 people between 20-88 years. Cause of

  counseling were patients with diagnosed disease in seven studies and preventive health

  care in five studies.

  Conclusion: A summary of the results of the present study shows that the patients

  experienced that interaction and participation was important. They wanted to be

  individually treated and with respect. Patients experienced that nurses was supportive and

  had a positive impact on patients' motivation and ability to implement a new lifestyle. A

  summary of how patients experienced nurseled counseling can be helpful in nursing

  patients in a lifestyle change.

  Keywords:, counseling, lifestyle, lifestyle changes, nurseled

 • Kierkegaard, Greta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Larsson, Veronica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors arbetsrelaterade stress: StressfaktorerKonsekvenser av stress2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Johansson, Siripassorn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Olsson, Daria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Upplevelser i samband med vård hos patienter som talar minoritetsspråk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Migranter som inte behärskar majoritetsspråket har rätt till vård av hög kvalitet och säkerhet som alla andra patienter. Enligt patientlagen (2014:821) har alla patienter rätt till individuellt anpassad information om deras tillstånd och behandling. Detta kan försvåras på grund av dålig kommunikation. Sjuksköterskor behöver därmed ha en tydlig förståelse för hur minoritetsspråkiga patienter upplever vården och vilka utmaningar de ställs inför.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser i kontakt med vården hos patienter som talar ett minoritetsspråk, samt att beskriva undersökningsgrupperna i artiklarna som ingick i litteraturstudien.

  Metod: Studien är en beskrivande litteraturstudie av elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en med mix-metod ansats. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed.

  Huvudresultat: Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i tre huvudteman: 1) upplevelser av utanförskap, på grund av brist på information och delaktighet i den egna vården, 2) upplevelser av försämrad vårdkvalitet i form av felaktig behandling, otillfredsställande bemötande hos vårdgivare och missade möjligheter till vård och stöd, samt 3) upplevelser av beroende av hjälp med tolkning. Det var totalt 536 deltagare i de valda artiklarna. Antal år i det nya landet varierade mellan 0-40 år.

  Slutsats: Språkbarriärer hos minoritetsspråkiga patienter kan leda till negativa upplevelser som sjuksköterskor inte alltid är medvetna om. Kunskap om vilka utmaningar och ångestskapande moment som kan finnas hos patienten kan hjälpa sjuksköterskor att förutse och förebygga språkrelaterade problem och minska de negativa upplevelserna.

 • Askefjord, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Eklind, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Humor i omvårdnad: Sjuksköterskans verktyg och patientens upplevelse2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Humor har en multipel inverkan på människan både psykologiskt och fysiologiskt. Över 80 procent av observerade möten i sjukhusmiljö visades innehålla någon form av humor.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva humor som ett verktyg i omvårdnaden, ur ett sjuksköterskeperspektiv. Syftet var också att utforska hur patienter upplever humor. Vidare var syftet att undersöka den metodologisk aspekten, undersökningsgruppen.

  Metod: En allmän litteraturstudie med beskrivande design som grundades på 12 vetenskapliga artiklar.

  Huvudresultat: Sjuksköterskor använde humor som ett verktyg att bygga relationer, skapa band och framkalla en känsla av gemenskap. Enkel vardaglig humor användes mest inom omvårdnad. Mottaglighet för humor hos patienter var individuellt och sjuksköterskan bör tillämpa, baserat på intuition och erfarenhet, rätt humor till rätt patient. Oerfarna sjuksköterskor kunde bära på en rädsla att framstå som oprofessionella vid användning av humor i vårdsituationer. Sjuksköterskor ansåg att stress hade en god inverkan på kvantiteten av humoranvändningen, dock blev de mindre mottagliga för humor från andra. Patienters upplevelse av humor var välvillig och de önskade humor i vårdrelationer.

  Slutsatser: Humor är en viktig del av omvårdnad. Humor kan bidra till ett bättre samspel, skapa lugn och ge ljus åt de mörkaste situationer. Missförstånd kan uppstå i användandet av humor mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor måste därför vara lyhörda i sin roll och kunna identifiera när och hur humor bör tillämpas. Sjuksköterskor, både nyutexaminerade och mer erfarna bör få mer kunskap om humorfenomenets för- och nackdelar. Detta för att sjuksköterskor ska lita på sin intuition och använda mer humor.

 • Kermanshahani, Leroy
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Entydig faktorisering och Fermats stora sats i fallet n = 32018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna text presenteras, via begreppet entydig faktorisering, Aritmetikens fundamentalsats. Först originalversionen för de ”vanliga” heltalen och senare en anpassad version för så kallade imaginära kvadratiska talringar, där elementen utgör en mer generell form av heltal. Däremellan redogörs för viktiga begrepp som behövs vid studiet av kvadratiska talringar, egenskaper för några olika typer av ringar, speciellt euklidiska, samt sambanden dem emellan. Ett huvudresultat är att entydig faktorisering, vilken gäller för alla ”vanliga” heltal större än 1, snarare är undantag än regel för imaginära kvadratiska talringar. Avslutningsvis ges en tillämpning av Aritmetikens fundamentalsats i form av ett bevis för Fermats stora sats i fallet n = 3.

 • Viirman, Olov
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik. MatRIC, University of Agder.
  Nardi, Elena
  School of Education, University of East Anglia, Norwich, UK.
  Negotiating different disciplinary discourses: Biology students’ ritualized and exploratory participation in Mathematical Modelling activities2018Inngår i: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Non-mathematics specialists’ competence and confidence in mathematics in their disciplines have been highlighted as in need of improvement. We report from a collaborative, developmental research project which explores the conjecture that greater integration of mathematics and biology in biology study programs, for example through engaging students with Mathematical Modeling (MM) activities, is one way to achieve this improvement. We examine the evolution of 12 first-semester biology students’ mathematical discourse as they engage with such activities in four sessions which ran concurrently with their mandatory mathematics course and were taught by a mathematician with extensive experience with MM. The sessions involved brief introductions to different aspects of MM, followed by small-group work on tasks set in biological contexts. Our analyses use the theory of commognition to investigate the tensions between ritualized and exploratory participation in the students’ MM activity. We focus particularly on a quintessential routine in MM, assumption building: we trace attempts which start from ritualized engagement in the shape of “guesswork” and evolve into more productively exploratory formulations. We also identify signs of persistent commognitive conflict in the students’ activity, both intra-mathematical (concerning what is meant by a “math task”) and extra-mathematical (concerning what constitutes a plausible solution to the tasks in a biological sense). Our analyses show evidence of the fluid interplay between ritualized and exploratory engagement in the students’ discursive activity and contribute towards what we see as a much needed distancing from operationalization of the commognitive constructs of ritual and exploration as an unhelpfully dichotomous binary.

 • Eriksson, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Tunc, Evin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp – upplevelser av vården2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sexuella övergrepp är ett stort folkhälsoproblem och antalet sexuella övergrepp på kvinnor fortsätter att öka. Sexuella övergrepp kan leda till ohälsosamma konsekvenser och ett lidande för de utsatta.

  Syfte: Beskriva hur kvinnor upplever vården efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp och beskriva undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna.      

  Metod: Designen till denna litteraturstudie är deskriptiv design och 10 vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts i studien.

  Huvudresultat: Kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever både positiva och negativa erfarenheter av vården. Flera kvinnor upplevde att vårdpersonalen var närvarande, respektfulla och förklarade utförligt hur alla moment i undersökningen skulle ske. Vissa kvinnor tyckte att undersökningen var väldigt jobbig och traumatiserande. Brist på information från personalen resulterade i förvirring och känslan av att inte ha någon kontroll över situationen, samtidigt som tydliga förklaringar av undersökningen ledde till trygghetskänslor. Många kvinnor beskrev vikten av sjuksköterskans närvaro under vårdkontakten och hur betydelsefull den var för deras tillfrisknande. Vid granskning av undersökningsgrupperna i artiklarna redovisades åldern på deltagarna genom medelålder och åldersintervaller, samt att kvinnorna hade blivit utsatta för olika sexuella övergrepp som våldtäkter och våld.

  Slutsats: Sexuella övergrepp leder ofta till känslor av rädsla, ångest och isolering och andra ohälsosamma konsekvenser. Sjuksköterskans närvaro och stöd är av stor betydelse för kvinnorna och deras välbefinnande. Det är viktigt att sjuksköterskan möter dessa kvinnor med respekt och empati. I omvårdnaden av de utsatta kvinnorna bör sjuksköterskan arbeta med ett professionellt förhållningssätt och anpassa vården för varje individ.

 • Kopylov, Nikolay
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wisting, Linus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande i akutsjukvården.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patientbemötande är ett brett begrepp som består av olika komponenter, dessa komponenter är information, kommunikation,respekt och förståelse. Forskning visar att det fortfarande förekommer patientupplevelser av dåligt bemötande inom akutsjukvården. Detta har ett samband med en rad olika faktorer. Dåligt bemötande kan ha en stor inverkan på patientens syn på vården.

 • Morén, Erik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Spets, Margareta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att vårda patienter med suicidproblematik – Vårdpersonalens upplevelser och attityder: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Årligen avlider ca 1100 personer i Sverige och ca 800 000 personer över hela världen på grund av suicid. De största riskfaktorerna för suicid är cancerbesked, tidigare suicidförsök, traumatisk huvudskada, epilepsi, kronisk sjukdom eller smärta samt vissa psykiska sjukdomar och tillstånd. Patienter med suicidproblematik beskriver att relationen med vårdpersonal har betydelse och skamkänslor inför vårdpersonal förekommer.

  Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med suicidproblematik i sjukhusmiljö. Syftet har även varit att granska de datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade artiklarna.

  Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design grundad på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. PubMed och Cinahl har använts vid databassökningarna. Artiklarna har lästs i sin helhet av båda författarna med fokus på resultat och metod.

  Huvudresultat: Litteraturstudien visar att vårdpersonalens känslomässiga upplevelser var likartade. Vårdpersonal som inte har utbildning inom psykiatri kan ha sämre attityder mot patienter än vårdpersonal med utbildning inom psykiatri. Eventuella skillnader i attityder kan finnas hos personal med annan trosuppfattning. Vårdpersonalen har behov av att prata om samt förstå situationen när en patient har suiciderat. Dokumentation ses som en belastning då det tar upp tid som kan läggas på patienten.

  Slutsatser: Majoriteten upplevde en känslomässig belastning vid vårdandet av patienter med suicidproblematik. Vårdpersonal som saknar utbildning inom psykiatrin visar skillnader i attityder gentemot patienter jämfört med vårdpersonal som har utbildning i psykiatri. Detta bör uppmärksammas för att tydliggöra utvecklingsområden inom vården av patienter med suicidproblematik.

 • Holzner, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Utbudet av föreningsidrott för vuxna i Gästrikland: En enkätundersökning i samarbete med Gästriklands Idrottsförbund2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen ämnade undersöka hur möjligheterna för vuxna i åldern 30+, att delta i föreningsbaserad breddidrott ser ut i Gästrikland. Motsatsen är elitidrott eller tävlingsidrott där fokua ligger på förberedande träning inför tävling och bra resultat. Mycket fokus hos föreningsidrotterna ligger idag på barn och ungdom med bidrag, tävlingar etc, och just detta finns väldigt bra kartlagt hur det ser ut i länet. Desto mindre information och kartlagd forskning finns det kring vuxna och föreningsidrott.

 • Olsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Wiklund, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor där ca 8000kvinnor i Sverige insjuknar varje år. Mastektomi är en kirurgisk behandling avbröstcancer där hela bröstet opereras bort. Tidigare forskning visar att kvinnans bröst ärförknippat med femininitet, sexualitet, moderskap och attraktivitet och att bröstcanceroch dess behandling orsakar stort lidande för den drabbade. Sjuksköterskans arbete gårut på att främja hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. Syfte: Att beskrivakvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer. Metod: En beskrivandelitteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatetvisade att kvinnorna upplevde en kränkning av den kroppsliga integriteten och ångestöver att konfronteras med en förändrad kropp. Att förlora brösten var för en del kvinnorförknippat med en sämre självbild och en förändrad identitet. För andra var bröstenförknippade med sjukdom och dessa kvinnor upplevde en lättnad av att brösten varborta. Kvinnornas förändrade relation till deras kroppar påverkade även deraskvinnlighet, sexlust och de intima relationerna med andra. Slutsats: Många kvinnorsom genomgått mastektomi upplevde ångest över en förändrad kropp medan vissaupplevde det som positivt att det sjuka var borta. Kvinnorna upplevde en sämresjälvbild, men även en förändrad identitet och relation till deras kroppar vilketpåverkade deras kvinnlighet, sexlust och intima relationer till andra. Det anses viktigtatt ha kunskap om dessa kvinnors upplevelser för att i det kliniska vårdarbetet kunna geen personcentrerad vård, rätt stöd och hjälp för dessa kvinnor.

 • Johansson, Larisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kuntong, Thawng Thian Neam
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att leva med IBD - personers upplevelser: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: 

  Bakgrund: Inflammatory Bowel Disease, IBD är ett samlingsnamn för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som består av Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Sjukdomen går i skov och har symtom som frekventa diarréer, feber, rektal blödning, buksmärtor och viktnedgång. 

  Syfte:Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med IBD samt att presentera vilken undersökningsgrupp som beskrivits i de inkluderade artiklarna.

  Metod: Studien var en litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 10 artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna söktes i databaser CINAHL och PubMed. 

  Huvudresultat:Personer med IBD upplever att både de själva och omgivningen saknar kunskaper om sjukdomen. De känner oro och osäkerhet över läkemedelseffekter, sjukdomens utveckling och återfall. Personer som hade levt med IBD under många år har utvecklat strategier för att klara av olika situationer. Deltagarna i de inkluderade studier är vuxna män och kvinnor i olika åldrar som kommer från olika länder. 

  Slutsats:Personer med IBD beskriver flertal upplevelser av att leva med sjukdomen. Det framkommer att en stor del av personernas problem uppstår på grund av brister på kunskap om sjukdomen. Det leder till att de drabbade personerna har svårt att hantera sina dagliga sysselsättningar och har oro inför framtiden. Patienterna behöver få bra information och individanpassat stöd för att höja KASAM, utveckla egna strategier och hantera sjukdomen på ett bättre sätt. 

 • Furlani Green, Debbie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Peace-building for promoting well-being of communities in Nepal: Exploring the role of Social Workers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nepal’s history is full of civil turbulence and the socio-economic development has been slow, however the last decade the social changes have been rapid. Some of the social changes include the profession of social work and peace initiative through inter-faith. The aim of this paper is to explore the role of social workers in peace-building in order to promote wellbeing and work-life in Nepal. This paper gives an insight into the life and relationship among the community members in Nepal, and an insight of how culture, religion, and history may impact people’s everyday-life. The data collection of this study was carried out through a field visit, with semi-structured interviews with twenty-five different key informants, during the period of February to May of 2018. The interviewees include grass-root to national level faith-leaders as well as social work academics. The result of this study indicates that there is a lack of trust among the community members, between government and its people, and government and its external influences, which effect community’s socio-economical standard. The findings also conclude that Nepali society lacks adequate and effective information-sharing, which seems to impact the community’s health and work-life. his study gives social workers an insight on how social bonds and trust among groups could be established, which could increase the well-being of the people in rural area of Nepal.

 • Nordin, Elvira
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Östgård, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction: There are high demands on ambulance staff in relation to emergency assessments and treatment measures. In addition to this, staff are constantly exposed to potentially traumatic events. The experience of traumatic events is varied and depends on individual conditions.

  Aim: The aim of this literature study is to describe the ambulance staff's experiences of traumatic events in their profession. The purpose is also to review how the included articles have been selected.

  Method: A compilation has been made of ten scientific articles with qualitative, quantitative and mixed method. Systematic searches for articles were made in two different databases as well as manual searches.

  Result: Ambulance personnel’s experiences of traumatic events are based on mental and practical preparations. Feelings are described depending on the patient's condition, there are emotional differences in caring for children and adults regardless of whether the actions succeed or fail. The relatives' presence can be experienced both as suitable and unsuitable. Internal and external factors affect the experience of caring for the patient depending on circumstances. The need for processing occurs after traumatic events and is practiced in different ways. Care and guilt after an emergency situation is described in terms of different reactions. The need for necessary support is found to manifest itself after a traumatic event.

  Conclusion: The result shows that there is uncertainty regarding copingstrategies before, during and after traumatic events. Therefore, there is a need to improve working conditions for ambulance staff through future research.

 • Fernqvist, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Rundberg, Lovisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ökad tillämpning av hjärt-lungräddning och användande av defibrillatorer har bidragit till att överlevnadsfrekvensen vid hjärtstopp har ökat. Sjuksköterskan möter därmed dessa personer i allt större utsträckning än tidigare i sin yrkesprofession och förhållningssättet kan ha betydelse för den drabbade.

   

  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att överleva hjärtstopp samt att granska datainsamlingsmetoden i de inkluderade vetenskapliga artiklarna.

   

  Metod: En sammanfattning av tidigare forskning har gjorts och sex kvalitativa samt fyra kvantitativa vetenskapliga artiklar utgör resultatet i denna beskrivande litteraturstudie.

   

  Huvudresultat: Att överleva hjärtstopp upplevdes som en livsomvälvande händelse i livet. Återkommande utmaningar i vardagen var rädsla, ångest och osäkerhet. Stöd av vårdpersonal, familj och vänner upplevdes som viktiga komponenter för att uppleva en känsla av trygghet och sammanhang i tillvaron. Ytterligare ett omfattande problem var hjärtstoppets påverkan på minnet. Viktiga återberättare av den traumatiska händelsen var sjukvårdspersonal och andra personer som varit närvarande vid hjärtstoppet. Hos de som överlevde hjärtstoppet sågs ett behov att dela med sig av sina erfarenheter till personer med liknande erfarenheter.

   

  Slutsatser: Majoriteten av de som överlevt hjärtstopp upplevde det som en traumatisk händelse. En händelse som resulterade i känslor som osäkerhet, rädsla och ångest men även en tacksamhet till livet. En sjuksköterska som identifierar patientens individuella behov kan hjälpa patienten att uppleva en ökad känsla av hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet i den rådande livsomvälvande situationen.

 • Imisides, Dinos
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Noland, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Då människan uppnår allt högre ålder beräknas antalet personer med demenssjukdom öka, sjuksköterskor kommer att möta allt fler patienter med demens inom sjukhusvården. Symptomen skiljer sig åt mellan de olika demenssjukdomarna, nya miljöer kan förvärra symptom som förvirring och ångest. Personcentrerad vård är den vårdform som förespråkas för personer med demens och syftar till att öka en persons livskvalité.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö. Samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder.

  Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design där tolv kvalitativa artiklar analyserats. De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod sammanställdes.

  Huvudresultat: Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga till personer med demens var en viktig vårdresurs som skulle bejakas. Vidare upplevdes patienternas kommunikationssvårigheter försvåra sjuksköterskans symptomlindring. Slutligen upplevdes kontexten sjukhusmiljö inte vara anpassad för att ge god omvårdnad till personer med demens och tidsbrist hindrade utförandet av god vård. Sammanställningen av artiklarnas datainsamlingsmetod visade att intervjuer och fokusgrupper användes.

  Slutsats: Det visade sig vara komplext för sjuksköterskor att vårda personer med demens i sjukhusmiljö. Tidsbrist och en icke-demensanpassad miljö gjorde vården mer sjukdomsorienterad och tillät inte sjuksköterskan att vårda utifrån etiska värderingar och ett personcentrerat synsätt. Anhörigas resurser främjade omvårdnaden. Då sjuksköterskor upplevde svårigheter i att kommunicera med personer med demens behövs mer kompetens och utbildning i att vårda personer med demens för att öka sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och skapa bättre förutsättningar för personer med demens som befinner sig på sjukhus.

 • Otterhäll, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Phillipsson, Ellinor
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Upplevelsen av förändring av kostvanor som en del av behandlingen hos personer med diabetes typ två: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Syfte Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av förändring av kostvanor som en del av behandlingen hos personer med diabetes typ två. Syftet var också att granska vilka personer som ingår i undersökningsgruppen.  

  Metod Beskrivande litteraturstudie. 18 vetenskapliga artiklar står till grund för resultatet i denna litteraturstudie.

  Huvudresultat Det som framkom i resultatet var att personer med diabetes typ två hade både positiva och negativa upplevelser och känslor till kostomställningen. De svåraste situationerna var vid sociala sammanhang. Begränsningar var den upplevelse som nämndes flest gånger och att stöd från familj behövdes för att en framgångsrik kostförändring skulle kunna genomföras. Information var viktigt för hur väl deltagarna skulle lyckas med att förändra kosten, en del hade bra upplevelser av informationen från vården och andra hade sämre upplevelser.

  Slutsats Det finns inre och yttre faktorer som påverkar och har betydelse för hur personer med diabetes typ två upplever förändring i kosten.

  För att personer med diabetes typ två ska lyckas förändra kosten krävs stöd från familj, hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården bör vara lyhörd på hur personen upplever förändring i kosten samt se till deras individuella behov.

 • Krans, Lindha
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Patienters skattning av postoperativ smärta efter artroskopisk axelkirurgi: En prospektiv jämförande studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Yang, Angelica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Sandström, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Björklin, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Etablering och utformning av en effektiv uthyrningsverksamhet av byggnadsmaskiner2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Weber, Sophia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Vad i NTA leder till kunskapsutveckling?: Pedagogers åsikter om NTA-konceptet som kompetensutveckling för lärare och kunskapsutveckling för elever.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Johansson, Siripassorn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Olsson, Daria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Upplevelser i samband med vård hos patienter som talar minoritetsspråk: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Migranter som inte behärskar majoritetsspråket har rätt till vård av hög kvalitet och säkerhet som alla andra patienter. Enligt patientlagen (2014:821) har alla patienter rätt till individuellt anpassad information om deras tillstånd och behandling. Detta kan försvåras på grund av dålig kommunikation. Sjuksköterskor behöver därmed ha en tydlig förståelse för hur minoritetsspråkiga patienter upplever vården och vilka utmaningar de ställs inför.

  Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser i kontakt med vården hos patienter som talar ett minoritetsspråk, samt att beskriva undersökningsgrupperna i artiklarna som ingick i litteraturstudien.

  Metod: Studien är en beskrivande litteraturstudie av elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en med mix-metod ansats. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL och PubMed.

  Huvudresultat: Analysen av de inkluderade artiklarna resulterade i tre huvudteman: 1) upplevelser av utanförskap, på grund av brist på information och delaktighet i den egna vården, 2) upplevelser av försämrad vårdkvalitet i form av felaktig behandling, otillfredsställande bemötande hos vårdgivare och missade möjligheter till vård och stöd, samt 3) upplevelser av beroende av hjälp med tolkning. Det var totalt 536 deltagare i de valda artiklarna. Antal år i det nya landet varierade mellan 0-40 år.

  Slutsats: Språkbarriärer hos minoritetsspråkiga patienter kan leda till negativa upplevelser som sjuksköterskor inte alltid är medvetna om. Kunskap om vilka utmaningar och ångestskapande moment som kan finnas hos patienten kan hjälpa sjuksköterskor att förutse och förebygga språkrelaterade problem och minska de negativa upplevelserna.

 • Nijim, Mahmoud
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Påverkan och förändringar i det dagliga livet hos personer med MS: En deskriptiv litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk och försvagande autoimmunmedierad inflammatorisk och neurodegenerativ sjukdom i centrala nervsystemet (CNS).De vanligaste tre MS-typerna är Primär skovvis MS, Primär progressiv MS och Sekundär progressiv MS. Årligen drabbas uppskattningsvis 1 000 individer av MS och är dubbelt så vanligt bland kvinnor än män.

  Syfte: Syftet var att beskriva hur det dagliga livet påverkas och förändras för personer med MS samt att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade studierna.

  Metod: Denna studie hade en deskriptiv litteraturstudie som design, och baserades på 18 studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Cinahl, PubMed och PsycInfo var de tre databaserna som inkluderade studier hämtats från.

  Huvudresultat: Resultatet visade att både fysiska och sociala faktorer påverkades mer eller mindre i förhållande till sjukdomstypen. Trots att motoriken, rörelseförmågan, och kontroll över olika kroppsfunktioner hade påverkats hos majoriteten av personerna, var den allvarligast bland personer med primär- och sekundär progressiv MS. Urvalsgruppernas könsfördelning visade ett överväldigande överskott av kvinnliga deltagare och att den vanligaste MS-typen var primär skovvis MS.

  Slutsats: Personer med MS upplever en mängd fysiska förändringar som ett resultat av deras sjukdom. Dessa förändringar, även om de kan vara milda, har en signifikant inverkan på hur personer med MS fungerar i sitt dagliga liv. Professionella, t.ex sjuksköterskor, som arbetar med personer med MS behöver regelbundet ta itu med de symtomatiska förändringarna hos MS-patienter, samarbeta med dem och erbjuda hjälp och vård för att minska svårigheter och förändringar i deras dagliga liv.

 • Short, Evelina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Short, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers upplevelser efter att ha drabbats av en stroke: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbades år 2016 cirka 26 500 människor av stroke, varav 6900 avled. Att få en stroke innebär att delar av hjärnan blivit utsatt för syrebrist och till följd sker en vävnadsdöd. Det är vanligt med såväl fysiska och psykiska komplikationer efter en stroke. Sjuksköterskan har ett stort ansvar över omvårdnaden för att kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov efter en stroke.

  Syfte: Att beskriva personers upplevelse efter att ha drabbats av en stroke samt att beskriva samtliga studiers datainsamlingsmetod.

  Metod: En litteraturstudie med beskrivande design med ett innehåll av 15 kvalitativa artiklar som sökts fram genom databasen Medline via PubMed.

  Huvudresultat: Efter att ha drabbats av en stroke upplevde personerna en förlorad identitet, en minskad autonomi och en social isolering till följd av de komplikationer som uppstod. Fysiska funktionsnedsättningar som förekom var till exempel pares och dysfagi medan psykiska funktionsnedsättningar som förekom var till exempel trötthet och nedstämdhet. Trots funktionspåverkan upplevde flera deltagare glädje, hopp och motivation i de framsteg som gjordes. Vanligaste datainsamlingsmetoden som användes i åtta studier var semi-strukturerade intervjuer.

  Slutsats: Samtliga deltagare beskrev upplevelser av förlust av sin identitet, minskad autonomi samt social isolering till följd av komplikationer som uppstod efter en stroke. Trots dessa omständigheter upplevde flera deltagare glädje, hopp och motivation. För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om, och i tidigt skede informera patienten om de kvarstående symtom som kan upplevas för att personerna bättre ska kunna begripa och hantera sin situation.

 • Ärlemar, Simone
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Larsson, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Att belysa patienters erfarenheter av att vistas under tvång inom den psykiatrisk heldygnsvården: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett stort problem i samhället som många är drabbade av. Det är en livssituation som kan leda till att man tappar kontrollen över sitt liv och få förödande konsekvenser. Om individen nekar till vård så ger lagen om psykiatrisk tvångsvård rätten till ett omhändertagande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka patienters erfarenheter av att ha varit inlagd på tvång inom den psykiatriska heldygnsvården, samt att beskriva urvalsgrupper inom de valda artiklarna. Metod: En deskriptiv litteraturstudie. Med hjälp av databasen Cinahl har 15 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats objektivt och analyserats av författarna för att uppnå studiens syfte. Huvudresultat: Resultatet innehåller information om patienternas negativa och positiva erfarenheter som presenteras i följande kategorier: Hopp och återhämtning, relationer till vårdpersonal och stigmatisering, relationer till andra patienter, sjukdomsinsikt och information, isolering och livskvalitet, rutiner och regler, miljö.Slutsats: Att vara inlagd mot sin vilja kan upplevas på olika sätt. Sjuksköterskans arbete är viktigt för patientens tillfrisknande och hantering av vardagslivet. Information om kommande behandling samt ett gott bemötande och engagerad personal är betydelsefullt för att stärka patientens autonomi och livslust.

 • AL Hareere, Rafeh Ibraheem Taleb
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Bekic, Kenan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The relationship between leadership and organizational culture: Handelsbanken in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: The Relationship between Leadership and Organizational Culture

  Level: Master Degree in Business Administration 

  Authors: Al Hareere, Rafeh and Bekic, Kenan

  Supervisor: Maria Fregidou- Malama 

  Examiner: Ehsanul Huda Chowdhury

  Date: 2018-10-10

  Aim: The aim of the study is to explore the relationship between leadership and organizational culture in a financial organization. The study has been conducted in Handelsbanken, Sweden.

  Method: The study is based on ten qualitative interviews with managers and employees in Handelsbanken, Mid-Sweden offices. We used inductive approach by comparing findings with existing theory.

  Result & Conclusions: Leadership depends mostly on corporate values and individuals´ personalities within SHB.  We noticed predominantly notion of transformational leadership, consisting of democratic, empowering and participative leadership. SHB´s corporate culture is strong and cohesive, resembling mostly guided missile type of culture. We argue that leadership and corporate culture affect each other, in case of Swedish Handelsbanken through employee motivation and empowerment and internal recruitment and development of future managers.

  Suggestions for future research: We suggest a study where the possible existence of transactional and laissez faire leadership could be proven within a financial organization as well as studies on other types of corporate culture and conducting similar studies within financial organizations to make comparisons between the organizations.

  Contribution of the thesis: This study contributes to theoretical knowledge development about leadership and corporate culture and the interconnection between them within a financial organization, as presented in case of Handelsbanken, Mid-Sweden offices.

  Key words: Leadership, corporate culture, transformational leadership; democratic, empowering, participative leadership; guided missile corporate culture, financial organization

 • Luna Saavedra, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Edmark, Hillevi
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet i parrelationer: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund

  Infertilitet innebär att en individ inte kan bli gravid efter minst tolv månaders oskyddat samlag. Trots utredning får cirka 10–15% som svar att de är oförklarligt barnlösa.

  Syfte

  Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av ofrivillig barnlöshet ur ett parperspektiv samt att beskriva undersökningsgrupperna i utvalda artiklar

  Metod

  Studien var en beskrivande litteraturstudie. Datainsamling genomfördes via databaserna CINAHL och Medline via PubMed, resultatet grundades på 13 stycken vetenskapliga artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats.

  Huvudresultat

  Dataanalysen av de 13 inkluderade artiklarna resulterade i sex teman. ”Förväntningar med livet”, ”Längtan efter barn”, ”Att inte ha kontroll”, ”Stigmatisering och utanförskap”, ”Hur förhållandet påverkas” och ”Att stötta och uppleva stöd”. Artiklarnas urvalsgrupper analyserades utifrån ålder, kön, typ av partnerskap samt studiens land.

  Slutsats

  Längtan efter ett barn resulterade i känslor av ilska, orättvisa och ånger över de prioriteringar som funnits i livet. Många par ifrågasatte meningen med livet och upplevde att de tappat kontrollen. De som drabbats av ofrivillig barnlöshet behöver ses som individer och få anpassad vård efter eget behov, för att ge en ökad trygghet och bidra till ett bättre stöd.

 • Jonsson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Lokal möbelproduktion: Profilerad lokal möbelproduktion i Hälsingland2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hellgren, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Distriktssköterskors erfarenheter av samt förutsättningar till preventivt arbete2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien var att i takt med en ökad kunskap om att en stor andel sjukdomar går att påverka med förändrad livsstil ökar kraven på hälso- och sjukvårdspersonalen att kunna motivera patienter att förändra levnadsvanor. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av samt vilka förutsättningar de har till att arbeta preventivt inom det dagliga arbetet i primärvården. Metoden för studien var kvalitativ studie med deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med öppna frågor och tio distriktssköterskor inom primärvården deltog. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet som framkom i studien var att deltagarna försökte arbeta preventivt i allt de gjorde, att det var något som fanns inom dem och att det var primärvårdens huvudsyfte. Det preventiva arbetet försvårades med att deltagarna inte hade tid eller resurser för utförandet. Något mer deltagarna beskrev försvårade det preventiva arbetet var när patienten inte var motiverad till livsstilsförändringar eller att deltagarna blev begränsade i att de upplevde att ämnet var känsligt att ta upp. För att underlätta det preventiva arbetet önskade deltagarna i studien mer utbildning för att öka kompetensen och höll dem uppdaterade. En osäkerhet framkom gällande arbetsrutiner för preventivt arbete då deltagarna inte alltid visste vilka arbetsrutiner som gällde, vart de kunde hitta dessa samt att de inte följdes. Slutsatsen är att deltagarna i studien beskrev hur de arbetade preventivt i allt de gjorde men det hanns inte med p.g.a. tids- och resursbrist. Till följd av otydliga arbetsrutiner arbetade inte deltagarna på samma sätt

 • Al hamdany, Yarub
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Simulering och energieffektivisering för en kontorsbyggnad iForsmark2018Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  The society changes rapidly and is heavily dependent on energy. The Energy usage in buildings account for about 40% of total Sweden's energy usage, where energy is used by buildings for electricity, cooling and heating. Therefore, energy is an important issue in today's society from an energy use approach to stop the global warming. In this work, a survey was carried out by an office building in Forsmark Kraftgrupp AB to find out about energy use and create a basis for energy-saving measures. The IDA ICE 4.7.1 program was used to simulate the building's energy use by creating a base model of the building. After that, the base model has been compared with different energy efficiency measures to check where the biggest and least energy saving potentials occur. The result shows that the total energy use in the office building is 198 125 kWh / year. The simulations show that energy efficiency measures could reduce energy use in the building by 81 962 kWh / year, which corresponds to 41.4% of the total energy use. Time control of ventilation systems gives the largest energy savings of 51, 2 kWh / m2, year.

 • Färdigs, Desirée
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Johansson, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Personers upplevelser av livskvalité och det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp: En beskrivande litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 2016 rapporterades 7938 fall i Sverige där personer drabbats av hjärtstopp, varav 1317 personer överlevde. Syrebristen som uppstår vid ett hjärtstopp kan orsaka skador på kroppen efter endast några minuter, därför är det av vikt att se hur dessa personer upplever livskvaliteten och det dagliga livet.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av livskvalité och det dagliga livet efter att ha överlevt hjärtstopp, samt vilka undersökningsgrupper som använts i artiklarna.

  Metod: Designen var en beskrivande litteraturstudie som byggde på 14 vetenskapliga artiklar varav fem av kvalitativ ansats och nio av kvantitativ ansats. Artiklarna söktes fram i databasen Medline via PubMed.

  Huvudesultat: Resultatet baseras på 1566 stycken deltagare. Fysiska och psykiska begränsningar förekom och kunde påverkade deltagarnas dagliga liv. Gällande livskvalitén kunde den upplevas olika, även om de flesta upplevde bra livskvalité efter hjärtstoppet. Även deltagarnas sociala liv påverkades och den förändrade livssituationen kunde bli en utmaning. Detta gjorde att stödgrupper kunde vara bra för att hantera det dagliga livet.

  Slutsats: Efter ett hjärtstopp upplevdes livskvalitén hos deltagarna olika. Fysiska, psykiska och sociala begränsningar kunde förekomma vilket kunde ha negativ betydelse för livskvalitén och upplevas som en utmaning i det dagliga livet. Det kan därför vara av vikt för sjuksköterskan att redan vid omvårdnaden av patienten på sjukhus informera och stödja patienten i de förändringar som efter utskrivning kan förekomma, samt att efter utskrivning ge fortsatt stöd till patienterna för att underlätta återhämtningen i det dagliga livet.

 • Carlsson, Marianne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Göransson, Marina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och möta barn som far illa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla barn har rätt till ett liv med utveckling samt att skyddas mot alla typer av våld, försummelse, övergrepp och utnyttjande av vårdnadshavare. Utsatthet i barn och ungdomsåren har visat sig påverka individens utveckling negativt. Barnets vårdnadshavare har det primära ansvaret att tillgodose barnets behov, brister detta är det samhällets ansvar att se till att barnet får den trygghet och omvårdnad som denne behöver. Där har hälso- och sjukvården samt socialtjänsten en viktig uppgift.  Syftet: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och möta barn som far illa.  Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  Resultat: Arbetslivserfarenhet och kunskap stärkte sjuksköterskorna i arbetet med barn som for illa. God relation och kommunikation ansågs viktigt i mötet med barnen och deras familjer. Majoriteten av sjuksköterskorna vittnade om brister i utbildning, riktlinjer, stöd från ledning och samarbete med socialtjänsten. Dessa aspekter i kombination med hög arbetsbelastning ledde till att sjuksköterskorna kände osäkerhet i arbetet med barn som for illa. Sjuksköterskorna berördes emotionellt i mötet med barn som for illa.   Slutsats: Sjuksköterskor behöver stöd från ledning och utbildningsansvariga genom att erbjudas adekvat utbildning och tydliga riktlinjer i arbetet och mötet med barn som far illa, för att stärka och öka tryggheten i yrkesrollen.

 • Kalinnikova, Liya
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Ontologiya neprotivorechivosti sotsialnoi konstruksii spotsialnogo i inklusivnogo obrasovaniya [Ontology of self-consistency of social construction of special and inclusive learning]2018Inngår i: «ИНВАЛИДЫ – ИНВАЛИДНОСТЬ – ИНВАЛИДИЗАЦИЯ» / [ed] Saralieva Z. M., Nizhnii Novgorod: NISOTS , 2018, s. 387-391Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [ru]

  Статьяобозначает несколько центральных вопросов о взаимоотношенииспециального и инклюзивного образования, таких как: что известно об инклюзивномобразовании для детей с нарушениями развития?; культурно-историческийопыт стран и филиация идей инклюзивного образования; цели тысячелетия испециальное образование. Поднимается тема ’онтологической непротиворечивости’ социальнойконструкции специального и инклюзивного образования и роль специальногообразования как ’культурного медиатора’ между ребенком-инвалидом и обществом.

 • Eriksson, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hellberg, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Endometriosis is a chronic disease affecting about 176 million fertile women worldwide. Severe menstrual pain and pain during intercourse are the primary symptoms that characterizes the disease. It often takes a long time to get the diagnosis, the nurse should be responsive and identify the patient's needs.

  Aim: The aim of this literature study was to describe women's experiences of living with endometriosis and the included articles data collection methods.

  Method: Literature study with descriptive design. Data were collected through the databases PubMed and Cinahl, the result is built on eleven scholarly articles with qualitative and mixed designs.

  Main Results: The woman who lives with endometriosis experiences severe pain at different time at the menstrual cycle. The diagnosis could take up to several years for some women to receive, where a common occurrence for most of them were mistrust and normalization of the symptoms from the healthcare. Endometriosis has a major impact on women's everyday life where they are both mentally and socially affected by the disease. Most of the women used their own self-strategies as dietary changes to prevent the symptoms. The eleven scholarly articles in this study used different interview methods to collect the data.

  Conclusion: Endometriosis has a major negative impact on women's everyday life and relationships, the disease causes infertility and social constraints. Increased knowledge in society and in health care can contribute to reduced suffering in these women.

 • Jens, Sjögren
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Studie av positionerings- och kommunikationsteknologier i ett IoT-samhälle under utveckling: LPWAN och Wi-Fi som komplement till GSM och GPS2018Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens informationssamhälle är begrepp som smarta städer och IoT (Internet of Things) heta ämnen. Alla möjliga apparater ska vara uppkopplade på nätet och dessa ska prata och kommunicera med varandra. För att visioner för smarta städer ska förverkligas ställs nya krav på flera befintliga teknologier och även nya tekniker utvecklas för att ersätta eller komplettera de gamla.

  Denna rapport fokuserar på att jämföra äldre tekniker med nya inom områden för positionering och trådlös kommunikation. För positionering jämförs traditionell GPS (Global Positioning System) med Wi-Fi-baserade tjänster och inom kommunikation jämförs GSM (Global System for Mobile communications) med Sigfox, som är speciellt utvecklat för IoT-applikationer.

  En mätutrustning konstrueras av elektronikmoduler och en smarttelefon för att samla in data från olika geografiska områden och miljöer. Från insamlade data kan resultat visa hur positioneringstjänster förhåller sig till varandra och hur täckning kan förväntas av kommunikationsteknikerna. En indikation ges också på hur energiförbrukning kan förväntas vid användandet av de olika teknikerna.

  Till sist ges slutsatser på hur kombinationer av teknologier kan användas och vilka för- och nackdelar som kommer med varje kombination. Detta för att underlätta vid komponentvalet i en produktutvecklingsfas.

 • Disputas: 2018-12-14 13:00 13:111, Gävle
  Gustafsson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Energy efficiency measures in the built environment - some aspects to consider in Sweden2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The traditional energy system as we know it today will change in the future. There is a worldwide concern about the global warming situation and there are different actions implemented to limit the consequences from, mainly, the use of fossil fuels.

  In this thesis, multi-unit apartment buildings have been simulated according to how the global CO2 emissions change when different energy efficiency measures are implemented. The simulated buildings have also been used to investigate how the calculated energy efficiency of a building according to Swedish building regulations varies depending on which technology for heating is used in the building and if the building has a solar PV installation or solar thermal system. When the energy efficiency of a building is calculated accord-ing to Swedish building regulations, this thesis shows that heat pumps are a favored technology compared to district heating. Another result is that electric-ity use/production within the investigated district heating system is the most important factor to consider when minimizing global CO2 emissions.

  This thesis also investigates how the configuration of electric meters owned by the distribution system operator affects the monitored amount of self-consumed and produced excess electricity. Finally, four local low-voltage distri-bution networks were simulated when a future charging scenario of electric vehicles was implemented.

  If a single-family house installs a solar PV installation, this thesis reveals that the configuration of the electric meter is important for the monitored amount of self-consumed electricity. This thesis also shows that the investigated low-voltage distribution networks can handle future power demand from electric vehicles and a high share of solar PV installations, but rural low-volt-age distribution networks will need to be reinforced or rebuilt to manage the investigated future scenarios.

 • Gustafsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Kalander, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Upplevelser av sjukdom och egenvård hos personer med Diabetes mellitus typ 22018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som ökar kraftigt över hela världen, 80-90 procent har diabetes mellitus typ 2 som är den vanligaste sorten. Egenvård är en viktig del av behandlingen som kan förebygga och fördröja att följdsjukdomar och komplikationer uppkommer.

  Syfte: Att beskriva upplevelser av sjukdom och egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2, samt att beskriva hur datainsamlingsmetoden gått till i de granskade artiklarna.

  Metod: En litteraturstudie med beskrivande design.

  Resultat: Personer upplevde det ofta svårt att leva med nya rutiner men med strategier blev det lättare att behålla följsamheten vid egenvården. Personerna upplevde rädsla och ångest över risken att drabbas av följdsjukdomar och komplikationer. Med stöd och information kunde motivationen till livsstilsförändringar öka. En del kände stort stöd av familj och vänner medan andra tyckte att det var jobbigt med pekpinnar eller kände stor besvikelse då hjälpen inte fanns. Sjukvården hade en stor påverkan på egenvården. Majoriteten av de granskade artiklarnas datainsamlingsmetod använde sig av individuella intervjuer.

  Slutsats: Med goda kunskaper om diabetes mellitus typ 2 och vikten av egenvård hos sjukvårdspersonal, kan det bidra till att på ett bra sätt ge information till personer med sjukdomen. Individanpassad vård är avgörande för att personer själv ska kunna påverka sin egenvård vilket gör att risken för komplikationer och följdsjukdomar minskar.

 • Arvidsson, Stefan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Axner, Carolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  En gemensam socialtjänst: En kvantitativ studie om socialarbetares syn på specialisering och samverkan inom Socialtjänst Gävle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the social workers’ views on the working conditions within specialized personal social services. The study was conducted by an online-survey administered to all social workers within personal social services in Gävle. The analysis was supported by previous research, collaboration theory and organization theory. The results showed that the social workers were on an overall level satisfied with the specialized organization. The social workers agreed more on the advantages with specialization than with the disadvantages. Furthermore, the results showed that the social workers were of the same opinion regarding the consequences affecting the clients, for example too many social workers involved in client’s cases. The results also showed that the social workers believed that more knowledge about each other and each other’s areas of responsibility facilitates collaboration. Similarities and differences between how social workers responsible for exercising public authority and those who work with treatment and support experienced a specialized personal social service as well as limitations regarding the work with clients were discussed.

 • Isaksson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Emotionsperception predicerar emotionsreglering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • Berg, Gustav
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Smoketrack - En digital plattform för personer som har bestämt sig för att sluta röka2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan cigaretten introducerades under 1800-talet har rökningens vara eller inte vara debatterats ständigt. Riskerna med rökning har lett till att fler och fler åtgärder införts för att försvåra tillgången till tobak, och möjligheterna att röka överallt har kraftigt begränsats. I samarbete med företaget Deversify och deras produkt Smoketrack avser examensarbetet att skapa en digital plattform i syfte med att erbjuda hjälp till ett rökfritt liv. 

  Arbetet behandlar vilka funktioner en applikation ska innehålla, och processen som ledde fram till det, för att i kombination med produkten Smoketrack uppmuntra till rökavvänjning. Arbetet har utförts genom en designprocess bestående av intervjuer och användartester samt litteraturdata. Resultatet av arbetet gestaltas genom en mobilapplikation med fokus på en community för sina medlemmar.

 • Huq, Asif
  et al.
  Högskolan Dalarna, Mikrodataanalys.
  Hartwig, Fredrik
  Högskolan Dalarna, Företagsekonomi.
  Rudholm, Niklas
  HUI Research.
  Do audited firms have lower cost of debt?2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate if audited financial statements add value for firms in the private debt market. Using an instrumental variable method, we find that firms with audited financial statements, on average, save 1.26 percentage points on cost of debt compared to firms with unaudited financial statements. We also find that using the big, well-known auditing firms does not yield additional cost of debt benefits. Lastly, we find that the effect of audit on cost of debt varies between industries. As such, we find that firms in industries that have been identified in previous studies to have a more complex information structure, and therefore more complex auditing process, also save more on cost of debt relative to other industries when audited.

 • Lim, Nancy Joy
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Modelling, mapping and visualisation of flood inundation uncertainties2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Flood maps showing extents of predicted flooding for a given extreme event have wide usage in all types of spatial planning tasks, as well as serving as information material for the public. However, the production processes that these maps undergo (including the different data, methods, models and decisions from the persons generating them), which include both Geographic Information Systems (GIS) and hydraulic modelling, affect the map’s content, and will be reflected in the final map. A crisp flood boundary, which is a common way of representing the boundary in flood maps, may therefore not be the best representation to be used. They provide a false implication that these maps are correct and that the flood extents are absolute, despite the effects of the entire modelling in the prediction output. Hence, this research attempts to determine how flood prediction outputs can be affected by uncertainties in the modelling process. In addition, it tries to evaluate how users understand, utilise and perceive flood uncertainty information. 

  Three main methods were employed in the entire research: uncertainty modelling and analyses; map and geovisualisation development; and user assessment. The studies in this work showed that flood extents produced were influenced by the Digital Elevation Model (DEM) resolution and the Manning’s  used. This effect was further increased by the topographic characteristic of the floodplain. However, the performance measure used, which quantify how well a model produces result in relation to a reference floor boundary, had also biases in quantifying outputs. Determining the optimal model output, therefore, depended on outcomes of the goodness-of-fit measures used.

   In this research, several ways were suggested on how uncertainties can be visualised based on the data derived from the uncertainty assessment and by characterising the uncertainty information. These can be through: dual-ended maps; flood probability maps; sequential maps either highlighting the degrees of certainty (certainty map) or degrees of uncertainty (uncertainty map) in the data; binary maps; overlain flood boundaries from different calibration results; and performance bars. Different mapping techniques and visual variables were used for their representation. These mapping techniques employed, as well as the design of graphical representation, helped facilitate understanding the information by the users, especially when tested during the evaluations. Note though that there were visualisations, which the user found easier to comprehend depending on the task given. Each of these visualisations had also its advantages and disadvantages in communicating flood uncertainty information, as shown in the assessments conducted. Another important aspect that came out in the study was how the users’ background influence decision-making when using these maps. Users’ willingness to take risks depended not only on the map, but their perceptions on the risk itself. However, overall, users found the uncertainty maps to be useful to be incorporated in planning tasks.

 • Cananau, Iulian
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Democracy and the Teaching of English at the University of GävleManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate these practices, notions, and attitudes as they inform (and are carried out in) the teaching of English as an academic subject at the University of Gävle. The research questions are: 1) What are the conceptions of democracy in education among the English faculty at the University of Gävle? 2) Which norms, structures and practices are considered to foster democracy in higher education and which norms, structures and practices are considered real or potential challenges to democracy in higher education? 3) How does democracy fare in the teaching practice, i.e. in objectives, content, assessment, as well as in the implementation and course/lesson design? 4) What specific advantages does the teaching of English have for democratic education? 5) How well are the teachers acquainted with official documents that outline the University of Gävle’s policy on promoting and maintaining democracy in this institution? To answer these questions, semi-structured interviews have been conducted with four of the six teachers who made up the English faculty at the University of Gävle in the spring semester of 2017. The respondents’ answers and their subsequent analysis constitute the core of this qualitative research.