hig.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publikasjoner (10 av 36) Visa alla publikasjoner
Wikman, S. & Rickfors, U. (2017). Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet. Arbetsliv i omvandling (2), 1-52
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet
2017 (svensk)Inngår i: Arbetsliv i omvandling, ISSN 1404-8426, nr 2, s. 1-52Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Våld och hot i statliga myndigheter är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan även ett demokratiproblem. Hantering av arbetsrelaterat våld och hot regleras i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivaren är ansvarig för det förebyggande arbetet som ska utföras i samarbete med skyddsombud och medarbetare.

För att undersöka hur kunskap skapas i säkerhetsarbetet mot hot och våld har vi genomfört en gruppintervju med huvudskyddsombud på ett tiotal statliga myndigheter med krävande klientkontakter. Vi använder två perspektiv hämtade från fältet ”resilience engineering” för att analysera hur arbetsmiljölagen implementeras.

Studien visar att det föreligger betydande diskrepanser mellan vad lagen stadgar gällande arbetstagares rätt till input i säkerhetsarbetet, och i vilken utsträckning det sker i praktiken. En välfungerande organisation förutsätter regler och kontroll, men regelstyrning och formalisering måste balanseras mot ett tillvaratagande av medarbetares omdöme och kompetens. Att arbetstagares input saknas innebär att säkerhetsarbetet inte motsvarar arbetsmiljölagens syfte.

Styrning som inte tar kontextuell hänsyn till arbetstagare eller klienter medför negativa konsekvenser. Strategier som inte harmonierar med det faktiska arbetet och regler som hämmar kreativitet och anpassning innebär en begränsning - inte bara för de scenarion vi i förebyggande syfte kan föreställa oss, utan också för att vi berövas en källa till tillit, diversitet och innovation.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Institutionen för designvetenskaper (LTH), 2017
Emneord
Violence, Workplace, Våld, statliga myndigheter
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25840 (URN)
Prosjekter
Violence and Threat Risk Assessment in three government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-01670
Merknad

ISBN 978-91-87521-10-2 (E-publikation)

ISBN 978-91-87521-11-9

Tilgjengelig fra: 2017-12-20 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. (2017). Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statliga myndigheter: En jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet.. In: FALF KONFERENS 2017: Arbetslivets utmaningar  i staden och på landsbygden. Paper presented at FALF Arbetslivskonferens 2017, 13-15 juni 2017, Alnarp, Sverige.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statliga myndigheter: En jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet.
2017 (svensk)Inngår i: FALF KONFERENS 2017: Arbetslivets utmaningar  i staden och på landsbygden, 2017Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [sv]

År 2010 knivskars en kvinnlig vårdare till döds av en intagen klient på ett LVU-hem. Två chefer dömdes till i hovrätten till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död därför att rätten ansåg att cheferna inte gjort en tillräcklig riskbedömning (2010-B-2098). Det var inte knivdådet i sig som betraktades vara ett brott, utan straffbarheten låg i att arbets-givaren inte har förebyggt risken i tillräckligt hög grad.  Vissa samhällsfunktioner, till exempel förvaring och internering av klienter, kan inte fullgöras om inte arbetstagarna utsätts för vissa former av risker som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Den verksamheten är inte kriminell i sig, förutsatt att riskbedömningar kontinuerligt genomförs och åtgärder vidtas i förebyggande syfte. Det som är straffbart enligt arbetsmiljölagen 8§ är att underlåta att göra en noggrann riskbedömning av verksamheten. Varje arbetsgivare har enligt alltså enligt arbetsmiljölagen (AFS 2001:1) ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I det systematiska arbetsmiljöan-svaret ingår att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ”ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (5§).

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna anges att en viktig utgångspunkt i arbetsmiljöpolicyn är de risker som finns i verksamheten Fokus för den här studien är hur dessa risker identifieras i statliga myndigheter där krävande klientkontakter är vanligt förekommande.I studien beskrivs två perspektiv på säkerhet, stabil och habil. Perspektiven används som verktyg för att analysera hur arbetsmiljölagen implementeras i statliga myndigheters arbete med att göra riskbedömningar för att förebygga våld och hot. Ett genomgående fokus för analysen är en eventuell närvaro av ett arbetstagarperspektiv i säkerhetsarbetet. Kännetecknande för det stabila perspektivet är standardisering av säkerhetsarbetet. Målsättningen är att arbetstagare ska avvika från rutiner i så liten utsträckning som möjligt. Inom det habila perspektivet är arbets-tagarperspektivet centralt för att säkerhetsarbetet ska vara adekvat i relation till hur arbetet ser ut i praktiken. Först beskrivs arbetsmiljö-lagstiftningen som anger hur säkerhetsarbetet ska gå till. Därefter analyseras en gruppintervju med tio huvudskyddsombud från olika statliga myn-digheter för att undersöka hur huvudskyddsombuden upplever att lagstiftningen fungerar i det dagliga arbetet. Analysen görs med riktad innehållsanalys. En genomgång av arbetsmiljölagstift-ningen visar att arbetsgivare uppmanas att utnyttja arbetstagares kunskaper och erfarenheter. Huvudskyddsombuden vittnar dock om att arbetstagares möjligheter till input i säkerhetsarbe-tet saknas i praktiken och att arbetstagarnas faktiska möjlighet till deltagande i säkerhetsarbetet därmed inte motsvarar arbetsmiljölagens syfte. Orsakerna till detta härleds till organisatoriska aspekter samt till en konflikt mellan två olika styrningsideal

Emneord
våld, arbetsliv
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-24094 (URN)
Konferanse
FALF Arbetslivskonferens 2017, 13-15 juni 2017, Alnarp, Sverige
Prosjekter
Violence risk assessments and ethics in Swedish government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670
Tilgjengelig fra: 2017-06-08 Laget: 2017-06-08 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. (2017). Diskriminering i samband med psykisk ohälsa: en kunskapsöversikt. Stockholm: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Diskriminering i samband med psykisk ohälsa: en kunskapsöversikt
2017 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Projektet Din Rätt har varit en treårig satsning hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, mot diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Den här skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för sådan diskriminering. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk hälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.

I kunskapssammanställningen hittas även berättelser från verkligheten och projektets egna kommentarer kring varje samhällsområde. Den avslutas med förslag på åtgärder för att stoppa diskriminering av personer med psykisk ohälsa - något som med gemensamma krafter är fullt möjligt.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, 2017. s. 130
Emneord
discrimination, mental health, diskriminering, psykisk ohälsa
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-24093 (URN)
Prosjekter
Din rätt - ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för delaktighet, YPOS – Yrkesföreningen Personligt Ombud i Sverige, RFS – Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare och Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
Tilgjengelig fra: 2017-06-08 Laget: 2017-06-08 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. (2017). Joel, P. E., Mad-doctors in the dock: Defending the diagnosis, 1760–1913, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2016 [Review]. International Criminal Justice Review, 27(3), 222-223
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Joel, P. E., Mad-doctors in the dock: Defending the diagnosis, 1760–1913, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2016
2017 (engelsk)Inngår i: International Criminal Justice Review, ISSN 1057-5677, E-ISSN 1556-3855, Vol. 27, nr 3, s. 222-223Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
straffrätt; kriminologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25849 (URN)10.1177/1057567717710996 (DOI)
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670]
Tilgjengelig fra: 2017-04-22 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. (2017). Violence and risk assessments in state agencies in Sweden – comparing two perspectives. In: The European Group for the Study of Deviance and Social Control 45th Annual Conference: Uncovering Harms: States, Corporations and Organizations as Criminals. Paper presented at The European Group for the Study of Deviance and Social Control 45th Annual Conference, 31 August–3 September, Mytilene, Lesbos, Greece.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Violence and risk assessments in state agencies in Sweden – comparing two perspectives
2017 (engelsk)Inngår i: The European Group for the Study of Deviance and Social Control 45th Annual Conference: Uncovering Harms: States, Corporations and Organizations as Criminals, 2017Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

According to the Swedish Work Environment Act, the primary responsibility for ensuring a safe and healthy work environment is placed with the employer. The current project aims at studying state agencies in the light of this responsibility. The authorities that was analyzed in this project - for example the Social Insurance Agency, the Migration Board and the National Board of Institutional Care has in common that their clients’ personal welfare is affected by the decisions made by these authorities. The analysis is based around of how to create knowledge about violence and threats in risk assessments in government agencies.

The common occurrence of negative decisions in these authorities is a known risk factor for producing threats and violence aimed at the public officials responsible for the decisions. At the same time these are authorities whose performance and impartiality is vital to maintain a democratic society. This project aims at providing a deeper understanding of how the knowledge that forms the base for the risk-assessment of threats and violence in these authorities is gathered and produced.

Since the explanatory models for violence at work must be sought in complex causal relationships involving both the individual and surrounding systems, it has been relevant to look for inspiration in the knowledge produce by other research traditions. Two perspective from safety science perspective that I call stabile and habile did assist the systematic charting of the correlations between exposure to violence at work and the situational conditions that contribute to producing incidents of threats and violence.

One result of the study is that safety management has so far paid relatively little attention to the habile perspective and thus the aim of the Swedish Work Environment Act is not fulfilled.

Emneord
Violence crime prevention
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-24095 (URN)
Konferanse
The European Group for the Study of Deviance and Social Control 45th Annual Conference, 31 August–3 September, Mytilene, Lesbos, Greece
Prosjekter
Violence and risk assessment i swedish government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670
Tilgjengelig fra: 2017-06-08 Laget: 2017-06-08 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. & Rickfors, U. (2016). Preventing violence against public servants. In: 2016 Stockholm Criminology Symposium: Program and abstracts. Paper presented at The Stockholm Criminology Symposium, 14-16 June 2016, Stockholm, Sweden (pp. 149-150). Stockholm: Brottsförebyggande rådet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Preventing violence against public servants
2016 (engelsk)Inngår i: 2016 Stockholm Criminology Symposium: Program and abstracts, Stockholm: Brottsförebyggande rådet , 2016, s. 149-150Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Preventing violence against public servants

From safety science, we have learned that in light of increasing demands and system complexity, we must adapt our approach to safety. We have to include new practices to look for what goes right, focus on frequent events, remain sensitive to the possibility of failure, to be thorough as well as efficient, and to view an investment in safety as an investment in productivity. But most people still think of safety as the absence of accidents and incidents (or as an acceptable level of risk). In this perspective, which is termed Safety-I, safety is defined as a state where as few things as possible go wrong. According to Safety-I, things go wrong due to technical, human and organizational causes – failures and malfunctions. Humans are viewed predominantly as a liability or hazard. The safety management principle is to respond when something happens or is categorized as an unacceptable risk. Accordingly, the purpose of accident investigation is to identify the causes and contributory factors of adverse outcomes, while risk assessment aims to determine their likelihood. Both approaches then try to eliminate causes or improve barriers, or both. However, the Safety-I view does not explain why human performance practically always goes right. The reason that things go right is not people behave as they are told to, but that people can adjust their work so that it matches the conditions. As systems continue to develop, these adjustments become increasingly important for successful performance. The challenge for safety improvement is to understand these adjustments, beginning by understanding how performance usually goes right. Despite the obvious importance of things going right, safety management has so far paid relatively little attention to this view – Safety-II.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Brottsförebyggande rådet, 2016
Emneord
violence, work, psychosocial, risk, security
HSV kategori
Forskningsprogram
Teknik och hälsa; Filosofi
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25874 (URN)
Konferanse
The Stockholm Criminology Symposium, 14-16 June 2016, Stockholm, Sweden
Prosjekter
Violence and Threat Risk Assessment in government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670
Tilgjengelig fra: 2017-12-20 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. (2016). Varför ökar det arbetsrelaterade våldet?. Paper presented at Falf-konferensen 2015, 10-12 Juni 2015, Lund, Sverige. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 22(2), 49-66
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Varför ökar det arbetsrelaterade våldet?
2016 (svensk)Inngår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 22, nr 2, s. 49-66Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Kriminologer brukar samstämmigt hävda att våldet över tid har minskat. För några arenor gäller inte detta mönster. Arbetslivet är till exempel ett undantag där våldet syns öka sedan 1990-talet. Varför då? Syftet med den här artikeln är att beskriva omfattning och utveckling av våld i arbetslivet, hur våld i arbetslivet uppmärksammats samt vilka åtgärder som föreslås för att komma till rätta med problemet.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Arbetsmarknadsstyrelsen, 2016
Emneord
Workplace violence, Risk management
HSV kategori
Forskningsprogram
Filosofi; Teknik och hälsa
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25865 (URN)
Konferanse
Falf-konferensen 2015, 10-12 Juni 2015, Lund, Sverige
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670]
Tilgjengelig fra: 2016-05-26 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S. (2015). Analyses of violence at work as a social problem. In: : . Paper presented at Eviprg (European Violence in Psychiatry Research Group) meeting, May 7th-9th, 2015, Stockholm, Sweden.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Analyses of violence at work as a social problem
2015 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Fagfellevurdert)
Emneord
Violence Risk Assessment, Juridification
HSV kategori
Forskningsprogram
Filosofi
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25859 (URN)
Konferanse
Eviprg (European Violence in Psychiatry Research Group) meeting, May 7th-9th, 2015, Stockholm, Sweden
Prosjekter
Postdoc grant (FORTE): Violence and Threat Risk Assessment in three government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670]
Merknad

QC 20150520

Tilgjengelig fra: 2015-05-03 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Wikman, S., Gallo, C. & Lundgren, M. (2015). From Kungälv to Sandy Hook: Strategies to prevent violence in schools in Sweden and the USA. In: The Stockholm Criminology Symposium 2015: Program & Abstracts. Paper presented at The Stockholm Criminology Symposium, 8-10 June 2015, Stockholm (pp. 72-72). The National Council for Crime Prevention, Sweden
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>From Kungälv to Sandy Hook: Strategies to prevent violence in schools in Sweden and the USA
2015 (engelsk)Inngår i: The Stockholm Criminology Symposium 2015: Program & Abstracts, The National Council for Crime Prevention, Sweden , 2015, s. 72-72Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Policies to prevent school violence in Sweden and in the United States are different, yet alike. In the US, school violence seems to be a growing problem but in Sweden it is decreasing. Not only have the US had substantially more school shootings; they have also implemented more preventive measures to combat school violence. This paper examines how school violence is handled in Sweden and the United States. The study is based on qualitative content analysis of educational steering documents and interviews with middle and high school principals. Both in Sweden and the US, a crime perspective (that students increasingly are subjected to zero tolerance policies that are used primarily to punish, repress and exclude them), dominates how violence are treated and handled in schools. In the US students are increasingly subjected to a “crime complex” where harsh disciplinary practices by security staff increasingly replace normative functions teachers once provided both in and outside of the classroom. One obvious difference between the two countries is the emergence of a great number of federal and state laws in the US, such as the Gun-Free Schools Act of 1994. Schools in the US are also increasingly turning towards alternative methods like restorative justice as a mean for creating safer schools and social equity. One main point of the paper is also that the key to violence prevention might be found in a comparison of how normalized masculinity is operating in everyday dynamics, rather than differences in policies.

sted, utgiver, år, opplag, sider
The National Council for Crime Prevention, Sweden, 2015
Emneord
School violence, Crime prevention, victimology, risk assessment
HSV kategori
Forskningsprogram
Filosofi
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25871 (URN)
Konferanse
The Stockholm Criminology Symposium, 8-10 June 2015, Stockholm
Prosjekter
Postdoc grant (FORTE): Violence and Threat Risk Assessment in three government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670
Tilgjengelig fra: 2017-12-20 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Gallo, C., Lundgren, M. & Wikman, S. (2015). Preventing school violence: Comparing policies in Sweden (Gothenburg) and US (Oakland). In: Association for Women in Psychology 2015 National Conference: Feminism and Restorative Justice. Paper presented at 40th Annual Conference of the Association for Women in Psychology, San Francisco, USA, 5-8 March 2015. Association for Women in Psychology
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Preventing school violence: Comparing policies in Sweden (Gothenburg) and US (Oakland)
2015 (engelsk)Inngår i: Association for Women in Psychology 2015 National Conference: Feminism and Restorative Justice, Association for Women in Psychology , 2015Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Fagfellevurdert)
Abstract [en]

Based on content analysis of steering documents and interviews with principals in primary schools, this paper examines measures to prevent violence in Sweden and US. In comparison, US has implemented more preventive measures, from federal and state laws to restorative justice but is still struggling with much higher levels of violence.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Association for Women in Psychology, 2015
Emneord
School shootings, workplace violence, ethics
HSV kategori
Forskningsprogram
Filosofi
Identifikatorer
urn:nbn:se:hig:diva-25872 (URN)
Konferanse
40th Annual Conference of the Association for Women in Psychology, San Francisco, USA, 5-8 March 2015
Prosjekter
Postdoc grant (FORTE): Violence and Threat Risk Assessment in three government agencies
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2013-1670
Tilgjengelig fra: 2017-12-20 Laget: 2017-12-20 Sist oppdatert: 2018-03-13bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8186-3662