hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Jakobsson, Sonny, Ek.Mag.ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9227-0443
Alternative names
Publications (5 of 5) Show all publications
Fregidou-Malama, M. & Jakobsson, S. (2024). Att etablera en ny marknad för lokala produkter: Projektet Bondens egen Marknad i Gävle. Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Att etablera en ny marknad för lokala produkter: Projektet Bondens egen Marknad i Gävle
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Följande forskning utgör en utvärdering av projektet Bondens egen Marknad i Gävle (BeMiG). Studiens syfte var att öka kunskapen om etablering av BeMiG genom att analysera marknadsdeltagarnas uppfattning om marknaden och dess effekter.

För kartläggning av marknaden har enkäter skickats ut till alla bönder som deltagit i marknaden under 2007 och 2008. Resultatet visar att deltagarna är positiva till marknaden, anser att omsättningen på marknaden har varit bra och att organisering, planering, försäljning och marknadsföring fungerat bra. Marknaden har givit deltagarna kundkontakter och kontakt med andra producenter och affärsidkare. Kunder har hittat till marknaden och till bondens gård eller genom att handlare i Gävle säljer böndernas varor. Studien visar att många lokala produkter som säljs på marknaden är ekologiska produkter och det finns ett positivt samband mellan lokal produktion och ekologisk produktion. Vi tolkar resultat som att gynnsamma förhållanden för BeM har skapats genom samarbete mellan bönder, kunder, andra företagare och den offentliga sektorn.

Sammanfattningsvis visar studien att beviljande myndighetsstöd till projektet har bidragit till att en ny marknad har skapats i Gävle med 38 deltagare. Ett nätverk av lokalproducerade bönder har bildats och lokalprodukter har blivit synliga för konsumenterna. Det återstår att bistå producenterna så att marknaden stabiliseras och utvecklas vilket gynnar bönderna, konsumenterna och en hållbar ekonomisk utveckling i Gävleborgs län. En utveckling av marknaden förutsätter dock en professionell organisering av marknadsföringen och att deltagarna kan finansiera marknaden i framtiden.

Forskning bidrar till att 1) utveckla utvärderingsteorin genom att presentera en realistisk utvärdering och en åtgärdsmodell grundad i en specifik kontext. 2) utveckla kunskap om Bondens Marknad genom att visa att lokala marknader kan påverka ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för bönder, konsumenter och samhället. 

Abstract [en]

This research evaluates a project about the Farmers´ Market in Gävle. The study aimed to increase knowledge about the establishment of the Farmers´ Market in Gävle by analyzing market participants’ perceptions of the market and its effects.

To map the market, questionnaires were sent to all farmers who participated in the market in 2007 and 2008. The results of the analysis of the responses show that the participants are positive to the market and consider that their turnover at the market has been good, and that organization, planning, sales, and marketing have functioned well. The market has provided customer contacts and interactions with other producers and business owners. The customer base has expanded due to customers discovering the market and visiting farmers’ farm shops, as well as local merchants selling farmers’ goods in Gävle.

The study shows that many of the local products sold at the market are organic. We observe a positive correlation between local and ecological production. We interpret the results of the study to mean that favourable conditions for the Farmers´ Market in Gävle have been created through cooperation between farmers, customers, entrepreneurs, and the public sector. 

In conclusion, our study shows that granting government support to the project has contributed to the creation of a new market in Gävle with 38 participants. A network of locally produced farmers has been formed, and local products have become visible to consumers. However, the development of the market requires a professional organization that takes care of marketing and that the participants can finance the market in the future.

Our research contributes with new knowledge to 1) evaluation theory by constructing a measurement program based on specific context reality and 2) develops knowledge on Farmers´ Markets by showing that local markets can affect economic, ecological, and social sustainability for farmers, consumers, and the local society. 

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2024. p. 40
Series
RD-report, ISSN 1403-8749 ; 63
Keywords
Bondens egen Marknad, Farmers’ Market, locally produced foods, relationships and networks, Bondens egen Marknad, lokalproducerade livsmedel, relationer och nätverk
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-45210 (URN)
Available from: 2024-07-12 Created: 2024-07-12 Last updated: 2024-07-12Bibliographically approved
Fregidou-Malama, M. & Jakobsson, S. (2017). Local produced and organic food for sustainable development. In: Eva Åsén Ekstrand (Ed.), Consuming the Environment: . Paper presented at Consuming the Environment 2017 – Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability, 2nd Biennial International and Interdisciplinary Conference, University of Gävle, Sweden, 4–5 December 2017 (pp. 25-26).
Open this publication in new window or tab >>Local produced and organic food for sustainable development
2017 (English)In: Consuming the Environment / [ed] Eva Åsén Ekstrand, 2017, p. 25-26Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

This study analyses the perceptions of consumers with regard to local produced and organic food in the region of Gävleborg, Sweden. The aim of the study is to investigate consumers` attitudes by giving insight in why consumers buy local produced and organic food and how they conceive them. Quantitative data was collected through the use of structured questionnaire. We approached six hundred seventeen consumers outside twelve grocery stores directly after their shopping.  The study shows consumers have the opinion that local produced and organic food have higher quality than other kind of food,  their production supports sustainable environmental development and promotes the local society and local business. Consumers older than 65 years are more positive than younger ones to local produced and organic food and women are willing to pay more for purchasing the food.

The results illustrate that consumers think it is difficult to allocate local produced and organic food in the stores, the assortment is poor and the prices of organic food are high. The correlations between attitudes regarding Organic, Organic Local produced, and Local produced foods show that the consumers consider them as related, but not identical. It also indicates that consumers have vague attitudes about Local Produced foods and lack knowledge to define them.

Differences in price sensitivity demonstrate that consumers are willing to pay more for Organic and Local produced foods, showing there is value in, and demand for reliable guarantee label systems such as KRAV. We suggest a cooperation between public authorities and business organizations to develop trustworthy guarantee label system for Local produced foods.

We see a need for marketing and information campaigns to develop knowledge of what Organic and Local produced foods stand for to increase trust and awareness. By emphasizing on positive partial characteristics such as non-Genetically modified organisms (GMO) in marketing/information campaigns, negative connotation to organic as expensive may be avoided when educating consumers about the definition of organic foods.

We propose comparative studies in other regions and countries as well as studies about visibility and availability of organic and/or local produced foods in the shops.

Keywords
local produced food, organic food, consumer, attitudes, sustainability
National Category
Business Administration Food Science Environmental Sciences
Research subject
Innovative Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25932 (URN)
Conference
Consuming the Environment 2017 – Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability, 2nd Biennial International and Interdisciplinary Conference, University of Gävle, Sweden, 4–5 December 2017
Projects
Ditt val spelar roll – konsumentens roll i den moderna livsmedelsproduktionen
Note

Funding: Länsstyrelsen i Gävleborg

Available from: 2018-01-05 Created: 2018-01-05 Last updated: 2024-01-26Bibliographically approved
Fregidou-Malama, M. & Jakobsson, S. (2008). Etablering av regional yrkeshögskoleutbildning i Hofors och Sandviken. Gävle: Högskolan i Gävle
Open this publication in new window or tab >>Etablering av regional yrkeshögskoleutbildning i Hofors och Sandviken
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna utvärdering behandlar projektet Etablering av två yrkeshögskoleutbildningar i Hofors och Sandviken. Syftet med utvärderingen är att studera projektmedlemmarnas inställning till etablering av programmen. Utvärderingen bygger på intervjuer och fokusgruppdiskussioner med intressenter inom projektet såväl som inlämnat självutvärderingar och annat material. År 2003 påbörjades ett projekt på Högskolan i Gävle (HiG) för att omvandla två Kvalificerade Yrkesutbildningar (KY) till YrkesHögskoleutbildningar (YH). Information om hur YH-utbildningar bör etableras, planering, resurssökning för projektet och marknadsföring av programmen uträttades därför med stor hast, för att utbildningarna skulle kunna fortgå och ej behöva ligga nere under omformningstiden. Resultatet visar att Serie- och Bildprogrammet är väl etablerat, och trots den snabba starten ej hade några allvarliga problem med studentrekrytering. Avståndet till HiG och en diffus ansvarsbild, samt lärarlagsförändringar har dock skapat arbetsbörda och problem i utbildning och supportverksamhet. När det gäller Internetteknologiprogrammet verkar detta fungerat väl, även om den snabba omvandlingen ledde till en låg rekryteringsnivå under första verksamhetsåret. Det har varit problem med lärarlagets uppbyggnad och stabilitet, vilket tillsammans med kulturskillnader mellan programmets och HiGs lärare har gjort att målsättningen att implementera problembaserat lärande ej uppnåtts i önskad grad. Då vissa kostnader redovisades sent och var högre än förväntat gick denna del av projektet över budget. Vår studie visar att även om vissa problem uppstått på vägen är projektet väl genomfört, utvärderat enligt målen att YH-utbildningarna skulle vara väl etablerade; förbereda för uppdragsutbildningsverksamhet; samt att utveckla ett kontaktnät med näringslivet för de båda programmen. Dock har ingen uppdragsutbildningsverksamhet kunnat genomföras men detta har bedömts ej vara en lämplig målsättning i detta tidiga skede. För IT-teknologiprogrammet finns möjligheter att utveckla sådan verksamhet som ett framtida projekt, men den regionala marknaden för Serie & Bildprogrammet anses vara mindre lämplig för uppdragsutbildning. De uppkomna positiva bieffekterna av projektets genomförande är att KY-utbildningarnas resurser har omhändertagits, lärdomar till framtida YH-projekt har erhållits, HiG har spridit akademisk kultur ut på landsbygden och själv berikats av den akademiska kulturen från Sandbacka Park, samt att studenterna i Hofors har fått hyressubventioner i en lugn studiemiljö och Hofors kommun fått sina lägenheter uthyrda. De negativa bieffekterna inkluderar att oklar ansvars- och resursfördelning skapat stress och extraarbete för lärare och studenter, samt att projektet har gått över budget vilket belastat andra verksamheter. Även om programmen nu är etablerade kvarstår problem vilka i framtiden behöver tas hand om. Denna utvärdering har därför utmynnat i rekommendationer om både framtida drift av programmen såväl som för framtida YH-projekt, vilka kan summeras som att: delprojekt i framtiden ges eget budgetansvar och tydliga ansvarsområden; autonomi ges till YH-programmen för både lärarlagsansvar och resurshantering; den akademiska miljöns etablering och utveckling prioriteras och kommunikationer förbättras; kommunkontakter organiseras; samt uppkomna erfarenheter och kompetenser tillvaratas.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Högskolan i Gävle, 2008. p. 48
Series
Working paper, ISSN 1403-8757 ; 40
Keywords
yrkeshögskoleutbildning, Serie- och Bildberättarprogrammet, Hofors kommun, Internetteknologiprogrammet, Sandvikens kommun, utbildningsetablering, Högskolan i Gävle
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-4105 (URN)
Available from: 2009-04-16 Created: 2009-04-16 Last updated: 2018-11-28Bibliographically approved
Jakobsson, S. & Fregidou-Malama, M. (2005). Ditt Val Spelar Roll: Gävleborgs konsumenters attityder till lokalproducerade livsmedel. In: : . Paper presented at Workshop om framtida uthållig matkonsumtion, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Uppsala, 14:e april 2005.
Open this publication in new window or tab >>Ditt Val Spelar Roll: Gävleborgs konsumenters attityder till lokalproducerade livsmedel
2005 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Other academic)
National Category
Food Science Business Administration Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25969 (URN)
Conference
Workshop om framtida uthållig matkonsumtion, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Uppsala, 14:e april 2005
Projects
Ditt val spelar roll – konsumentens roll i den moderna livsmedelsproduktionen
Note

Sammanfattning av preliminära resultat från projekt för Länsstyrelsen i Gävleborg.

På workshopen presenterades och diskuterades även en inventering och översikt av forskningen inom området, med underlaget "Hållbar matkonsumtion – vem gör vad inom forskning och utveckling", av Åsa Sundkvist och Rebecka Engström, Centrum för miljöstrategisk forskning (FMS) vid KTH och Susanne Johansson, CUL, 2005.

Available from: 2018-01-08 Created: 2018-01-08 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved
Jakobsson, S. Hur PM skrivas.
Open this publication in new window or tab >>Hur PM skrivas
(Swedish)Manuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
Metodologi, Formalia, Studieverktyg, Studiehjälpmedel
National Category
Educational Sciences Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-22315 (URN)
Note

Stöddokument skrivet för studenter 2004 och uppdaterad 2005 - Grundläggande råd för skrivande av PM och andra vetenskapliga texter i kurser på universitetsnivå. Skrivet för användning i kurser i företagsekonomi, men allmängiltiga råd kring formalia, texthantering och skrivande användbar inom andra ämnen.

Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2018-06-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9227-0443

Search in DiVA

Show all publications