hig.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Trygged, Sven
Publications (10 of 41) Show all publications
Trygged, S. (2019). A promised land or a paradise lost?: Contemporary challenges for the Swedish welfare state (1ed.). In: Sven Trygged & Erica Righard (Ed.), Inequalities and migration: Challenges for the Swedish welfare state (pp. 15-30). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>A promised land or a paradise lost?: Contemporary challenges for the Swedish welfare state
2019 (English)In: Inequalities and migration: Challenges for the Swedish welfare state / [ed] Sven Trygged & Erica Righard, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 15-30Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29318 (URN)978-91-44-11694-5 (ISBN)
Available from: 2019-02-20 Created: 2019-02-20 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Trygged, S. & Righard, E. (Eds.). (2019). Inequalities and migration: Challenges for the Swedish welfare state (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Inequalities and migration: Challenges for the Swedish welfare state
2019 (English)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [en]

Sweden is often pictured as a country with a strong welfare system and low levels of inequality. But it is also described as a country that has undergone fundamental restructurings of its welfare system since the 1990s, and with inequality gaps that are among the fastest growing in Europe. This development is strikingly visible among people with a migration background. The question is how this might be understood. Inequalities and migration set focus on ongoing developments and debates about the Swedish welfare system in relation to migration. It introduces the international reader to ongoing developments of inequalities and migration in Sweden in broad historical and international perspectives. The book also offers in-depth insights to how the dynamics of growing inequality unfolds in regard to a range of phenomena and areas of intervention, including the role of civil society. The selected case studies focus on inequalities and hierarchies with regard to both various forms of cross-border mobility and the increased diversification of Swedish society. The book fills a gap when it comes to English language course literature about contemporary debates regarding social policy and social work in relation to migration in Sweden. At the same time it is well suited for a broader range of readers, including policy makers and practitioners outside of Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. p. 176 Edition: 1
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29317 (URN)978-91-44-11694-5 (ISBN)
Available from: 2019-02-20 Created: 2019-02-20 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Trygged, S. (2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice (1ed.). In: Sven Trygged & Erica Righard (Ed.), Inequalities and migration: Challenges for the Swedish welfare state (pp. 71-87). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice
2019 (English)In: Inequalities and migration: Challenges for the Swedish welfare state / [ed] Sven Trygged & Erica Righard, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 71-87Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-29319 (URN)978-91-44-11694-5 (ISBN)
Available from: 2019-02-20 Created: 2019-02-20 Last updated: 2019-05-09Bibliographically approved
Trygged, S. (2018). Gruppbostad på entreprenad: Vad innebär upprepade byten av huvudman för vårdpersonalen?. In: Per Lindberg (Ed.), FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts. Paper presented at FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle (pp. 141). Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Gruppbostad på entreprenad: Vad innebär upprepade byten av huvudman för vårdpersonalen?
2018 (Swedish)In: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 141-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Sedan 1990-talet har det blivit vanligt att olika vårdverksamheter läggs ut på entreprenad. Trots det är området lite beforskat och det är oklart vad marknadisering och outsourcing innebär för vårdpersonalen. I fokus för undersökningen står en gruppbostad för personer med intellektuella funktionsnedsättningar som genom upphandlingar har bytt huvudman fem gånger under åren 1999-2015. Intervjuer har genomförts med fyra personer som arb-etat under minst fyra olika huvudmän. Därutöver har information insamlats via kommu-nala dokument och informationsintervjuer med kommunala tjänstemän. Undersökningen är en fallstudie och de frågor som ställs till vårdpersonalen rör på vilket sätt personalens arbetsinnehåll, utvecklingsmöjligheter, relation till arbetskamrater och relation till bruk-arna påverkas av upphandlingarna och därmed av byten av huvudman.

Intervjusvaren visar att chefsbyten som kan följa av en upphandling spelar roll för vård-personalen liksom förhållanden som rör arbetstider, ersättningar vid jourtjänstgöring och möjligheten att sätta in vikarier. Studien visar att chefsrollen stegvis ändrats med åren. Från att i början av 2000-talet ha varit en person i arbetslaget med vissa ledningsuppgifter är chefen idag en person med ansvar för många boenden med begränsad närvaro på den enskilda arbetsplatsen och högst begränsat deltagande i de praktiska rutinerna med brukarna. Vid den studerade gruppbostaden tycks detta ha lett till ett ”vacuum” där per-sonal ibland sett sig övergiven med mer slitningar i personalgruppen som följd. Eftersom studien skildrar förändringar under en 16-årsperiod går det inte alltid att säga vad som är knutet till generella förändringar som t ex ökade krav på utbildad personal och vad som beror på respektive företags policy och kompetens. Men upphandlingssystemet kan bidra till att chefen byts, olika administrativa rutiner måste läggas om, anhöriga och personal måste delge information om brukarna osv varje gång byten sker, vilket kan innebära en belastning för vårdpersonalen. Förutom att detta är försummade aspekter som har betydelse för såväl personal som brukare kan det ses som en ”transaktionskostnad” som inte tas med i beräkningen när olika verksamheter upphandlas.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018
Keywords
marknadisering, vårdpersonal, gruppbostad, chefsbyte, brukare
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28860 (URN)978-91-88145-28-4 (ISBN)
Conference
FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?, 10-12 juni 2018, Gävle
Note

Rundabordssamtal

Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2018-12-17Bibliographically approved
Kareholt, I., Lilja, M., Hedstrom, E. & Trygged, S. (2018). Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in sweden. International Journal of Behavioral Medicine, 25(Suppl. 1), S75, Article ID P229.
Open this publication in new window or tab >>Of premature demise - a follow-up study of young men exposed to violence in sweden
2018 (English)In: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 25, no Suppl. 1, p. S75-, article id P229Article in journal, Meeting abstract (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2018
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28661 (URN)000446532700236 ()
Available from: 2018-11-26 Created: 2018-11-26 Last updated: 2018-11-26Bibliographically approved
Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press
Open this publication in new window or tab >>Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan
2018 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Särskolan är en skolform för elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Forskning visar att elever i särskolan, trots olika insatser från olika aktörer, inte erbjuds full delaktighet i samhället. En god förståelse för dessa elevers skolgång är därför viktig för att arbeta för de ska få en så tillfredställande livssituation som möjligt. Syftet med projektet var att få ökad kunskap om vilka samband som finns mellan elevernas socioekonomiska bakgrund, sociodemografiska förhållanden, upplevelse av skolsituation samt deras egna skattningar av hälsa. Särskoleelevernas svar jämförs även med svar från elever i övrig skola. Data bygger på enkätundersökningar som genomförts bland 1320 särskoleelever i högstadium och gymnasium i olika kommuner åren 2003-2015. En jämförelse görs även mellan elever i särskolan och elever i övriga skolan i Stockholm för åren 2013-2015.

Tre frågor har formulerats: Hur upplever elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sin skolsituation och hälsa? Vilka samband finns mellan särskoleelevernas socio-ekonomiska bakgrund, sociodemografiska förhållanden, upplevelse av skolsituation samt deras självskattade hälsa och egenrapporterade hälsobesvär. Finns det några skillnader mellan elever i särskolan och övrig skola avseende skolsituation och hälsa? Data visar att:

  • Ungefär hälften av eleverna i särskolan skattar sin hälsa som mycket bra, ca 10 % anser att den är dålig.
  • Majoriteten särskoleelever upplever skolklimatet som positivt med goda möjligheter till inlärning.
  • Mer än hälften av eleverna i särskolan har förtroende för lärare
  • För självskattad hälsa framträder inga signifikanta samband med utländsk bakgrund. Bland särskoleelever på högstadiet är psykiska besvär mindre vanliga bland invandrarungdomar. Elever i särskolan med utländsk bakgrund är överrepresenterade jämfört med motsvarande andel i grundskolan och gymnasieskolan.
  • Resultaten visar att kön spelar roll. Ser vi till olika uppskattade hälsobesvär gäller genomgående att dessa är vanligare bland flickor. Detta gäller både särskola och övrig skola.
  • Förtroende för föräldrar och skoltrivsel kan kopplas samman med självskattad hälsa både bland elever i särskolan och bland elever i övriga skolan. Ungdomar som har förtroende för föräldrar skattar sin hälsa högre. För skoltrivsel följer sambandet i huvudsak ett mönster där bättre skoltrivsel kopplas till bättre självskattad hälsa.
  • Bland elever på högstadiet i övriga skolan finns en koppling till familjesituation och socioekonomisk bakgrund. Ungdomar som bor hos båda föräldrar eller har växelvis boende redovisar lägre förekomst av psykiska besvär än ungdomar i andra boenden.
  • Bland eleverna i gymnasiesärskolan framträder ett klart samband med förtroende för lärare. De som inte angett att de har förtroende för lärare redovisar högre förekomst av besvär.

Det finns några skillnader mellan elever i särskolan och övrig skola avseende skolsituation och hälsa, men de grundläggande dragen är desamma. Sammantaget tyder resultaten på att det är samma faktorer som påverkar hälsa bland elever i särskolan och i övriga skolan. Det centrala är om eleverna har förtroende för sina föräldrar och hur de trivs i skolan.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Gävle University Press, 2018. p. 42
Series
RD-report, ISSN 1403-8749 ; 48
Keywords
grundsärskola, gymnasiesärskola, skolsituation, elevhälsa
National Category
Social Work Other Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-26444 (URN)
Available from: 2018-05-21 Created: 2018-05-21 Last updated: 2018-07-03Bibliographically approved
Trygged, S. (2017). Open comparisons of social services in Sweden: Why, how and for what?. Cogent Social Sciences, 3(1), Article ID 1404735.
Open this publication in new window or tab >>Open comparisons of social services in Sweden: Why, how and for what?
2017 (English)In: Cogent Social Sciences, E-ISSN 2331-1886, Vol. 3, no 1, article id 1404735Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Open Comparisons is a soft power governance method using data collected from the municipalities for benchmarking their activities. Open Comparisons in Sweden may have different national goals, such as to measure quality, policy development and democratic openness. The overall aim of this paper is to describe and analyze the use of Open Comparisons to monitor the social welfare services—social assistance, child and youth care, and treatment of alcohol and drug abuse. Four focus group interviews were carried out with professionals from eight municipalities. Results show that Open Comparisons measures the technical quality of activities by reviewing what is available, such as routines and agreements, but says little about trickle down to client level. The findings are discussed in a wider context of overall goals of Open Comparisons related to soft power governance and governmentality which includes how the social services may internalize this way of thinking.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
organizational development, soft power governance, social services, governmentality
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-25555 (URN)10.1080/23311886.2017.1404735 (DOI)000418805200001 ()2-s2.0-85051444683 (Scopus ID)
Available from: 2017-11-21 Created: 2017-11-21 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Trygged, S., Backlund, Å. & Elofsson, S. (2017). Patterns of Poor Health among Junior and Senior High School Students in Sweden. Health Behavior and Policy Review, 4(3), 294-305
Open this publication in new window or tab >>Patterns of Poor Health among Junior and Senior High School Students in Sweden
2017 (English)In: Health Behavior and Policy Review, E-ISSN 2326-4403, Vol. 4, no 3, p. 294-305Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: We examined how students’ self-perceived poor health is associated with social background, family, and school situation.

Methods: Questionnaires distributed to 13,006 students in Sweden were examined using logistic regression analyses. The investigation focused on students reporting both poor self-rated health and subjective health complaints, referred to asself-perceived poor health.

Results: Besides age and sex, we found associations between self-perceived poor health and family structure, relationship with parents, and school-related factors such as truancy, grades, and perceived school climate.

Conclusions: Self-perceived poor health is related to both family and school related factors. Therefore, preventive health interventions need to include both school and family. Special attention should be given to truant students.

Place, publisher, year, edition, pages
Oak Ridge, NC (USA): Paris Scholar Publishing Ltd, 2017
Keywords
social background; family situation; self-perceived poor health; health complaints; self-rated health; school truancy
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-23967 (URN)10.14485/HBPR.4.3.10 (DOI)000442420200010 ()
Available from: 2017-05-03 Created: 2017-05-03 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Kalinnikova, L. & Trygged, S. (2014). A retrospective on care and denial of children with disabilities in Russia. Scandinavian Journal of Disability Research, 16(3), 229-248
Open this publication in new window or tab >>A retrospective on care and denial of children with disabilities in Russia
2014 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 16, no 3, p. 229-248Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In tsarist Russia, disability care was little developed, yet showed certain similarities with other European countries. Disabled children received support through charities and private philanthropy. The October revolution of 1917 proclaimed a better future for all the country's citizens. Issues: How did the disability policy discussion change after the Russian revolution? Who took care of the so-called feeble-minded? What did this care consist of? Methodology: Study of political and scientific documentation of the period from the end of the 1800s to 1936, along with reflections on the ongoing situation found in the diaries of the head of one child institution, Ekaterina Gracheva. Outcomes: 'Educable' children received schooling, while 'non-educable' children were placed in separate institutions. This marginalisation was reinforced by the focus on the productive worker. Soviet Russia developed defectology as a science and increased the use of institutional solutions. 

Keywords
child disability policy, feeble-minded, pedology, defectology, institutions, Stalin's constitution
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-15948 (URN)10.1080/15017419.2013.861865 (DOI)2-s2.0-84904815817 (Scopus ID)
Available from: 2014-01-07 Created: 2014-01-07 Last updated: 2018-12-03Bibliographically approved
Trygged, S., Hedlund, E. & Kåreholt, I. (2014). Beaten and poor?: a study of the long-term economic situation of women victims of severe violence. Journal of Health & Social Policy, 29(2), 100-113
Open this publication in new window or tab >>Beaten and poor?: a study of the long-term economic situation of women victims of severe violence
2014 (English)In: Journal of Health & Social Policy, ISSN 0897-7186, E-ISSN 1937-190X, Vol. 29, no 2, p. 100-113Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This 10-year follow-up study based on Swedish national registers compares the economic situation of women victims of violence leading to hospitalization (n = 6,085) to nonexposed women (n = 55,016) in 1992 to 2005. Women exposed to severe violence had a poorer financial situation prior to the assault. Violence seems to heavily reinforce this pattern, indicating a continued need of support from the social work profession. Assaulted women had a worse income development, lower odds for being in employment, and higher odds for having low incomes and means tested social assistance during the 10-year follow-up, independent of having children or not.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2014
Keywords
Violence against women, low income by gender, social assistance, female employment, child poverty
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hig:diva-28905 (URN)10.1080/19371918.2013.776320 (DOI)000329775900002 ()
Available from: 2014-01-27 Created: 2018-12-21Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications