Publications
Download:
File size:
56 kb
Format:
application/pdf
Author:
Hellzén, Jenny (University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology)
Backman, Linda (University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology)
Title:
Äldre personer och sömn: En litteraturstudie
Department:
University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hp
Undergraduate subject:
Nursing science
Uppsok:
samhälle/juridik
Pages:
19
Year of publ.:
2007
URI:
urn:nbn:se:hig:diva-260
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-260
Subject category:
Nursing
SVEP category:
Nursing
Keywords(en) :
Nursing, Elderly, Sleep disorder/ Insomnia
Keywords(sv) :
Omvårdnad, äldre, sömnproblem/ insomnia
Abstract(sv) :

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omständigheter som påverkade sömnen hos äldre samt vilka icke-medicinska omvårdnadsåtgärder som kan göras för att lindra sömnproblem. Äldre i studien var personer över 60 år, men det var ingen åldersbegränsning i urvalet av studierna. För att besvara frågeställningarna genomfördes en litteratursökning i databaserna Medline (Pubmed), Academic search elite, Science Direct utifrån inkulsionkriterierna. Det var 12 empiriska studier som inkluderades och granskades. Resultatet visade att omsändigheter för sömproblem var att vara äldre och att lida av depression. Yttre omsändigheter som påverkade sömnen var ljud, ljus, obekväm temperatur i rummet och okänd miljö. Inre omständigheter var inkontinens, mindre rölighet, nedsatt kognitiv förmåga, mediciner och smärta. Förebyggande omständigheter var aktivitet på dagen och tillfredställande socialt liv. Lindrande omständigheter på sömnproblemen var självvald musik. Varma och neutrala sockor hjälpte inte äldre personer med sömnproblem, men minskade insomningstiden hos äldre personer utan sömnproblem.

Abstract(en) :

The aim of this literature review was to describe circumstances that affect the sleep in elderly people and to determine which non-pharmacological treatments that can be used to relive sleep disorder. Elderly in the review were people over 60 years, but there where no agelimitations in the selection of the studies. To answer the questions at issue a literature review was done in the following databases, Medline (Pubmed), Academic search elite and Science Direct on the basis of the inclusion criteria’s. There were 12 empirical studies that were included and reviewed. The result showed that circumstances for sleep disorder were to be old and to be depressed. External circumstances that affects the sleep: were noise, light, uncomfortable temperature in the room and an unknown environment. The internal circumstances were incontinence, reduced mobility, impaired cognitive capacity, medication and pain. Preventing circumstances were daytime activity and a satisfying social life. Alleviating circumstance on sleep disturbance was self selected music. Warm and neutral socks did not relive sleep problems in the elderly people with sleep problems, but relived on-set time in the elderly people without sleep problems.

Supervisor:
Fläckman, Birgitta (University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology)
Examiner:
Hedov, Gert (University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology)
Available from:
2008-01-16
Created:
2008-01-16
Statistics:
994 hits
FILE INFORMATION
File size:
56 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
841 hits