hig.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 118
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Björlestrand, Tim
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Grundberg, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Revisorns anmälningsplikt vid misstankeom brott – verktyg eller börda?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En revisors huvudsakliga arbetsuppgifter består av att granska bolagets räkenskaper och gerådgivning inom revisionens område. I ett led att stärka revisorns brottsförebyggande rollskrevs lagstiftningen om i slutet på förra seklet. 1999 införlivades revisorns anmälningsplikt inya aktiebolagslagen, vilket gav denne en skyldighet att anmäla brottsmisstankar till åklagaresom fattades under revisionsuppdraget. Det var en stor omställning för revisorn som tidigarevarit hindrad av rådande lagstiftning att agera i liknande situationer. 2004 publiceradeBrottsförebyggande rådet en rapport där de följt upp revisorernas inställning tillanmälningsplikten. Den visade på ett brett missnöje inom yrkeskåren där en majoritet avrevisorerna ställde sig kritiska till förändringen.Syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera revisorns anmälningsplikt vidmisstanke om brott och se hur revisorn förhåller sig till den idag – 20 år efter dess tillkomst.Vi har även följt upp och undersökt om lagen fyller sin funktion med att förebyggaekonomisk brottslighet. För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi valt denrättsanalytiska metoden. Vi har även utfört en empirisk undersökning där vi genomkvantitativ och kvalitativ metod skickat ut en enkät till revisorer och intervjuat myndigheterför att få deras bild av anmälningsplikten idag.De slutsatser vi kan dra av studien är att det har skett en tydlig förändring i revisornsinställning till anmälningsplikten. En majoritet av de tillfrågade revisorerna i vårundersökning anser att den fyller en funktion och har en brottsförebyggande effekt. Ävenmyndigheterna vi intervjuat betonar att anmälningspliktens största styrka finns i detpreventiva. Många revisorer vi varit i kontakt med anser att anmälningsplikten fungerar somett verktyg att ha i tjänsten och stärker deras ställning.Efter anmälningspliktens ikraftträdande 1999 kan man även konstatera att det blivit vanligareatt revisorn någon gång gjort en anmälan för misstanke om brott. 42 % av de revisorer vitillfrågat uppger att de har upprättat en anmälan för misstanke om brott till åklagare, vilketgår att jämföra med de 6 % som svarade ja på samma fråga 2004.Många revisorer har dock anmärkt på anmälningspliktens omfattning av brott och menar attmyndigheterna borde ta ett större ansvar kring bokföringsbrott som rör försenadeårsredovisningar. Myndigheterna har kännedom om den kritiken och arbetar för att skapabättre arbetsrutiner i den frågan. Det går även att se ett visst tolkningsutrymme i frågan närrevisorn ska göra en anmälan. Lagen förordar att denne ska ingripa redan vid misstanke, meni vår undersökning framkommer det att många revisorer vill vara 100 % säkra på att ett brottär begånget innan de anmäler. Denna bild delar även de myndigheter som verkar inomområdet.Slutligen kan vi konstatera att slopandet av revisorskravet för mindre aktiebolag för 10 årsedan, har gjort att antalet inkomna anmälningar från revisorer har sjunkit dramatiskt desenaste åren. Reformen har gjort det lättare för bolagen ett begå ekonomiska brott och fleramyndigheter har uttryckt en oro över utvecklingen, däribland Ekobrottsmyndigheten ochRiksrevisionen, och argumenterar för en återgång till revisorsplikten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten - Del I: Begreppet idrott och fysisk träning i den EU-rättsliga regleringen2023In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1, p. 30-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrott och fysisk träning är ett prioriterat område inom EU som anses vara starkt kopplat till hälsa, sociala frågor, sysselsättning och hållbarhet. Detta speglas även i mervärdesskatterätten, där idrottsrelaterade transaktioner under vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaterna har även en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på tjänster som inte omfattas av undantaget. Vad som utgör idrott i en mervärdesskattekontext är däremot inte tydligt definierat. Detta innebär att det inte alltid är självklart om de EU-rättsliga målsättningarna kopplade till idrott får fullt genomslag på nationell nivå. Inom ramen för denna artikel undersöks vad som avses med idrott i en mervärdesskatterättslig kontext och vilka målsättningar som kan motivera att idrottstjänster undantas från den generella mervärdesbeskattningen.

 • 3.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del II: Övriga frågor avseende den EU-rättsliga regleringen2023In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2, p. 88-Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrott och fysisk träning är ett prioriterat område inom EU som anses vara starkt kopplat till hälsa, sociala frågor, sysselsättning och hållbarhet. Detta speglas även i mervärdesskatterätten, där idrottsrelaterade transaktioner under vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaterna har även en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på tjänster som inte omfattas av undantaget. Vad som utgör idrott i en mervärdesskattekontext är däremot inte tydligt definierat. Detta innebär att det inte alltid är självklart om de EU-rättsliga målsättningarna kopplade till idrott får fullt genomslag på nationell nivå. Inom ramen för denna artikel undersöks vilka krav en transaktion ska uppfylla, utöver att det ska handla om idrott eller fysisk träning, för att undantaget från skatteplikt ska vara tillämpligt. Detta jämförs sedan med tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen avseende tillhandahållande av tillträde till idrottsanläggningar och idrottslektioner.

 • 4.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten: Del III: Den svenska implementeringen och tillämpningen2023In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 379-409Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrott och fysisk träning är ett prioriterat område inom EU som anses varastarkt kopplat till hälsa, sociala frågor, sysselsättning och hållbarhet. Dettaspeglas även i mervärdesskatterätten, där idrottsrelaterade transaktionerunder vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaterna har även en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på tjänstersom inte omfattas av undantaget. Vad som utgör idrott i en mervärdesskattekontext är däremot inte tydligt definierat. Detta innebär att det inte alltid ärsjälvklart om de EU-rättsliga målsättningarna kopplade till idrott får fulltgenomslag på nationell nivå. Inom ramen för denna artikel undersöks omden svenska implementeringen och rättstillämpningen är i linje med de slutsatser som tidigare har dragits avseende den mervärdesskatterättsliga regleringen som rör idrott och fysisk träning.

 • 5.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT2022In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1, p. 3-26Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Ek, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Ek, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Implications of the VAT E-commerce Package for the Digital Platform Economy: An Interdisciplinary Perspective2023In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5Article in journal (Refereed)
 • 7.
  Ek, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Schytzer, Jonatan
  Uppsala universitet.
  Mervärdesskattefordrans status i konkurs2021In: Skattenytt, ISSN 0809-4187, no Akademisk årsskrift, p. 51-94Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Erzurum, Aleyna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sjöberg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Väsentlig anknytning och OECD:s modellavtal: Förhållandet mellan nationell rätt och OECD:s modellavtal2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redovisar förhållandet mellan Sveriges regler om väsentlig anknytning och OECD:s modellavtal. Detta görs genom användandet av en rättsdogmatisk metod, därav besvaras uppsatsens syfte utifrån en analys av den gällande rätten.  

  Arbetet är avgränsat till en redogörelse av de två väsentliga anknytningsfaktorerna familj och bostad inrättad för åretruntbruk som återfinns i 3 kap. 7 § Inkomstskattelagen (1999:1229). Denna redogörelse görs genom en presentation av rättsfall och lagstiftning inom ämnet för att läsaren ska få en förståelse av i vilka fall dessa anknytningsfaktorer kan medföra obegränsad skattskyldighet. Vid behandling av OECD:s modellavtal redogörs begreppet hemvist som finns i modellavtalets fjärde artikel och hur begreppet används för att avgöra i vilket land någon ska anses ha sin skatterättsliga hemvist.  

  Syftet med uppsatsen är dels att redogöra för väsentlig anknytning enligt den nationella rätten och artikel 4 i OECD:s modellavtal. Dels att förklara hur dessa förhåller sig till varandra. För att besvara uppsatsens syfte görs en analys av den gällande rätten där likheter och skillnader mellan nationell rätt och modellavtalet klargörs. Analysen innehåller även en kort diskussion angående huruvida det är nödvändigt att avgöra om någon har väsentlig anknytning till Sverige när modellavtalet ändock har företräde.

  I den sammanfattande delen besvaras uppsatsens huvudsakliga syfte och författarna presenterar även egna slutsatser som gjorts under arbetets gång.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Gillberg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Vem äger fastigheten?: Tvister om hävning, återgång och bättre rätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Every year a number of real property disputes about cancellation, return and superior title end up in the district courts. These disputes are notedin the Real Property Register, but without any information on what they are about.

  The research question in this theses is:

  • What are the reasons behind disputes about cancellation,return and superior titlethat endup in the district courts?

  The purpose is to investigate if there are any patterns or recurrent reasons for disputes and if there is anything that can be done to reduce the number of disputes.

  A real property transfer can be cancelled for multiple reasons, for example if the property contains serious faults. A return can happen if a transfer for some reasonis invalid. A claim for superior title can be raised by someone that considers himself better entitled to the property than the one who possess it.

  The method was to examine a number of district court cases based on the real properties that had gotten a dispute notein the Real Property Register in 2015. The disputes were divided into the main groups cancellation, return and superior title and then into sub groups based on the reasons behind the disputes. In total 46 disputes were investigated.

  Out of these disputes there was only one about cancellation, 17 were about returnand 28 were about superior title. The line between return and superior title did prove not to be so sharpe though.

  The following sub groups were created:

  • Cancellation: Only one dispute, no sub groups.
  • Return: Recovering, invalid gifts, forgery.
  • Superior title: Hidden co-ownership, subdivisions, forgery, double transfers, invalid purchases, invalid gifts, individual property, unclear purchases.

  In total the most common reasons were recovering after bankruptcy (10), invalid gifts (7), forgery (7), hidden co-ownership (6) and subdivisions (5). Most of the disputes were between people that already knew each other, many were within family. To reduce the number of disputes mainly electronic real property transfers is discussed

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Grylin, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Fördjupad samverkan utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 598-610Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Grylin, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Passivitetsrätten vid skattetillägg2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. In fact, decisions on tax surcharges may be made due to a taxpayer’s passiveness during a criminal tax procedure, regardless of the intent. However, the European Court on Human Rights has established that a person’s silence is not, in itself, sufficient proof for a conviction. This causes a tension between the obligation to submit information about taxable income and the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure.

  The purpose of this thesis is to analyze the relationship between the Swedish system of tax surcharge and the right to silence and the right against self-incrimination according to the ECHR, the EU Charter, Article 3 Section 1 (e) of Directive 2012/13/EU and Article 7 of Directive 2016/343/EU. The method used to analyze these problems and discuss solutions combines a legal dogmatic method with an autonomous interpretation of the right to silence and the right against self-incrimination. The analysis shows that problems occur after the point where a taxpayer has been charged with a criminal offence according to the autonomous meaning of the concept. This point in time corresponds to the point in time when action is taken by the Swedish Tax Agency that has a substantial impact on the taxpayer. The analysis also shows that if a tax surcharge is levied only because of a taxpayer’s silence, after that point, there has been a violation of the right to silence and the right against self-incrimination according to the autonomous meaning.

  The conclusion of the thesis is that there is a need for an amendment to the STPA, which reinforces the autonomous meaning of the right to silence and the right against self-incrimination in the Swedish tax surcharge procedure. This includes new rules in the STPA, which define 1) a duty for the Swedish Tax Agency to inform taxpayers about the right to silence and the right against selfincrimination, 2) the scope of the taxpayer’s obligation to submit information about taxable income in relation to the right to silence and the right against selfincrimination and 3) rules on exemption from tax surcharge when it violates the right to silence and the right against self-incrimination.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
  Download (pdf)
  SPIKBLAD01
 • 12.
  Grylin, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Surcharges and Penalties in Tax Law: National Report Sweden2016In: Surcharges and Penalties in Tax Law: EATPL Annual Congress Milan 28 - 30 May 2015 / [ed] Roman Seer and Anna Lena Wilms, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2016, Vol. 14, p. 611-640Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Halin, Michaela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Lagerfelt, Marija
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  De generellaränteavdragsbegränsningsreglerna: Problemområden med den nya lagstiftningen som påverkar fastighetsbranschen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 14 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Hambre, Anna-Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Offentlighet och sekretess på skatteområdet 20152015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. 550-569Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Hammas, Henrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Ankerstedt, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Fastighetsjuridiska förutsättningar vid förändradesophämtningsrutiner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It has become common that municipalities must refer a new waste disposal site due to garbage collection contractor's safety officer has established waste collection with protective stops. Hence the household waste can't be collected at the existing waste disposal site and the municipality must find a new waste disposal site for household waste. A new garbage collection site may not be issued just anyhow because it must be done in accordance with the laws and regulations.

  The purpose of this paper is to develop guidelines for what happens when a new garbage collection site for household waste must be issued and how municipalities across the country have solved the problems that have arisen in this context.

  In order to establish a waste disposal site the municipality must have control over the land or have an agreement with the owner of the land for it to be used as a garbage collection site. Municipality respondents have solved the problem in different ways, but generally it has been either the municipality or the property owner's land used for waste collection site for household waste.

  The distance between home and garbage collection site may vary from case to case but Waste Sweden has developed guidelines for the homes of 400-500 meters. Through the questionnaire this work has received some real-life examples, it turned out that municipalities have referred garbage collection location up to 800 meters from the residence.

  We believe that the guidelines about 400-500 meters to the garbage collection site is a reasonable distance for holiday cottages but not for permanent housing. Provided that you always pass this location to and from the holiday cottage. For permanent housing in typical '70s areas, we believe that the distance should not be more than 100-200 meters.

  The design of the garbage disposal site can be solved in many ways, with or without fixed installations. In cases where the garbage disposal site will be used by multiple properties the management of the garbage disposal site can be through a joint facility. A joint facility can be managed through Partnership maintenance or association management.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Swedish Ministry of Finance, Stockholm; Uppsala University, Sweden.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro University, Sweden; Salzburg University, Austria.
  The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles2014In: World journal of VAT / GST law, ISSN 2048-8432, E-ISSN 2048-8440, Vol. 3, no 1, p. 32-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the new OECD international VAT/GST Guidelines on place of supply of B2B Services and Intangibles. The Guidelines were approved by the OECD Committee on Fiscal Affairs in January 2014. The aim of the article is to analyse the new Guidelines from an EU law perspective and also from the perspective of how the Guidelines may contribute to reducing the risks of double taxation and unintended non-taxation.

 • 17.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014, beslut om slutlig skatt 20152014 (ed. 21)Book (Other academic)
 • 18. Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2016 : beslut om slutlig skatt 20172016 (ed. 23)Book (Other academic)
 • 19. Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2017 : beslut om slutlig skatt 20182017 (ed. 24)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20. Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2018 : beslut om slutlig skatt 20192018 (ed. 25)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21. Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2019 : beslut om slutlig skatt 20202019 (ed. 26)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22. Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 20202020 (ed. 27)Book (Other academic)
 • 23. Karlsson, Olle
  et al.
  Kellgren, Jan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Funktionsförsäljning och beskattning2019In: Skattenytt: akademisk årsskrift, ISSN 2000-9801, p. 45-147Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med funktionsförsäljning avses den sortens försäljning som bäst kan beskrivas som tillhandahållandet av en funktion, snarare än av en vara eller en isolerad tjänst. Det kan t.ex. vara fråga om att kunden ska ha tillgång till en viss nivå av ljuskvalitet i sina lokaler istället för till ett antal lampor, kunna disponera en viss lyft- och transportkapacitet istället för ett antal truckar1, få en lösning som ger lastbilen bra väggrepp, lite vibrationer och lågt rullmotstånd istället för ett visst antal däck2 – utan att det är närmare specificerat hur, t.ex. med vilken utrustning, detta ska åstadkommas. Kunden betalar i princip för den funktion som erhålls. Inom ramen för funktionsförsäljning placerar funktionssäljaren ofta ut av denne ägd utrustning hos funktionsköparen. Funktionsförsäljning är en affärsmodell med betydande förtjänster och potential, inte minst med avseende på miljöeffekter och en mer cirkulär ekonomi3, men den ger upphov till ett flertal svårbesvarade frågor och det saknas i Sverige både all form av särskild rättslig reglering av, och rättsvetenskaplig forskning och rättspraxis om, funktionsförsäljning. Därför får rättsläget för affärer av detta slag, så gott det går, uttolkas ur generella regler. P.g.a. modellens olika särdrag är detta ibland, men långtifrån alltid, svårt att göra. I denna artikel kartläggs rättsläget för affärsmodellen funktionsförsäljning med avseende på skatterätt och därmed sammanhängande redovisningsrätt. Internationellt kallas funktionsförsäljning ibland ”Product as a Service”, (Paas) och man talar ibland om ”servitization”.

 • 24. Kleerup, Jan
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kulturen och skatten2016 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 25.
  Kleerup, Jan
  et al.
  Svalner.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Melz, Peter
  Stockholms universitet.
  Öberg, Jesper
  Ernst & Young.
  Mervärdesskatt i teori och praktik2014 (ed. 4)Book (Other academic)
 • 26. Kleerup, Jan
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Öberg, Jesper
  Mervärdesskatt i teori och praktik2016 (ed. 5)Book (Other academic)
 • 27. Kleerup, Jan
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Öberg, Jesper
  Mervärdesskatt i teori och praktik2020 (ed. 7)Book (Other academic)
 • 28. Kleerup, Jan
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Öberg, Jesper
  Mervärdesskatt i teori och praktik2018 (ed. 6)Book (Other academic)
 • 29.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Analys: lagprövning inom ramen för förhandsbesked i beskattningsfrågor2014In: Karnov analyserArticle, review/survey (Other academic)
 • 30.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att styrka avdragsrätt för ingående mervärdesskatt genom faktura2016In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 3, p. 178-190Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda2017In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 111-129Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utifrån EU-domstolens domar Larentia + Minerva och Sveda. Domarna kom år 2015. Larentia + Minerva har resulterat i ett ställningstagande från Skatteverket om holdingbolags avdragsrätt för ingående skatt. Båda domarna har varit föremål för diskussion i doktrinen, av vilken en del återges här. I artikeln ger jag min tolkning av rättsfallen, samt några synpunkter på Skatteverkets ställningstagande i förhållande till Larentia + Minerva. Artikeln utmynnar i slutsatsen att domarna, trots att det kan uppfattas som att EU-domstolen begränsar avdragsrätten i Larentia + Minerva och utvidgar den i Sveda, ligger i linje med varandra och med EU-domstolens tidigare rättspraxis. Rättsfallen belyser komplexiteten i att avgöra hur företeelser som i sig är utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt i olika situationer påverkar företagens avdragsrätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Avdrag för ingående mervärdesskatt i blandad verksamhet: Några principfrågor med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Avdragsrätt för mervärdesskatt – fördelning efter skälig grund”2017In: Festskrift till Christina Moëll / [ed] Pernilla Rendahl, Mats Tjernberg, Henrik Wenander, Lund: Juristförlaget, Lund , 2017, p. 181-194Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Avdragsrätt för verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt2009In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 9, p. 960-967Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: en replik2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 171-175Article in journal (Other academic)
 • 35.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Beskattning av pensioner vid flytt till Portugal2020In: Rättsvetenskap - nu och i framtiden: En antologi från ämnet Rättsvetenskap / [ed] Annina H Persson, Örebro: Örebro University , 2020Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Beskattning av ägarlägenheter2010In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 168-176Article in journal (Other academic)
 • 37.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Book review: Frederik Boulogne, Shortcomings in the EU Merger Directive. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2016. 432 pages. ISBN: 9789041167132. EUR 1652017In: Common market law review, ISSN 0165-0750, E-ISSN 1875-8320, Vol. 54, no 3, p. 962-964Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Comparative studies of national law in the EU harmonized VAT2016In: Nordic Theatre Studies, ISSN 0904-6380, E-ISSN 2002-3898, Vol. 5, no 1, p. 29-40Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Cross-border supplies and VAT groups: the Skandia America Corp judgment2014In: World journal of VAT / GST law, ISSN 2048-8432, E-ISSN 2048-8440, Vol. 3, no 3, p. 219-223Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Deduction of Input VAT: Comparative Studies in Tax Law2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet.
  Den svenska mervärdesbeskattningens utveckling2015In: Sveriges skatter 1945 till 2015: jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år / [ed] Stig von Bahr, Gunnar Björne, Katarina Fast Lappalainen, Sven-Olof Lodin, Stockholm: Jure , 2015, p. 79-89Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mervärdesskatten, eller momsen, är i sin nuvarande form i Sverige förhållandevis ung. Det beskattningssystem i form av en flerledsskatt avsedd att träffa konsumtion som används idag infördes i Sverige så sent som i slutet av 1960-talet. Förhållandevis omfattande förändringar av systemet genomfördes i och med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995. Mervärdesskattelagen från 1994 är den som fortfarande är i kraft idag. Denna artikel handlar om mervärdesskatten i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv.

 • 42.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Digitaliseringen och en förändrad juristroll2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 519-520Article in journal (Other academic)
 • 43.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Discjockeyframträdande: konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 824-831Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 2 februari i år kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked, HFD 2016 ref. 5, att medlemmarna i en discjockeyduo var utövande konstnärer som framförde ett upphovsrättsligt skyddat verk. Deras framförande var därför undantaget från mervärdesskatteplikt. Biljettintäkterna skulle beläggas med sex procent mervärdesskatt, eftersom det var fråga om ett tillträde till konsert eller liknande föreställning.

 • 44.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Efter ne bis in idem2013In: Festskrift till Josef Zila / [ed] Andreas Anderberg, Uppsala: Iustus förlag , 2013, 1, p. 97-106Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog: Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 20142014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 953-961Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 10 mars 2014 kom Skatteverket med en ny riktlinje avseende det som tidigare kallades fördjupad samverkan, och som nu går under namnet fördjupad dialog. Den 12 juni 2014 arrangerade Börje Leidhammar och Eleonor Kristoffersson en konferens vid Högskolan i Gävle om Skatteverkets för-djupade dialog med storföretagen. Konferensen finansierades av stiftelsen Centrum för skatterätt, stiftelsen TOR/Skattenytt och Högskolan i Gävle. Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från konferensen.

 • 46.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Full deduction of input VAT where goods are sold for a price lower than the cost price2016In: World journal of VAT / GST law, ISSN 2048-8432, E-ISSN 2048-8440, Vol. 5, no 2, p. 121-125Article in journal (Other academic)
 • 47.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Förfarandemissbruk och kravet av en skattefördel i ljuset av EU-domstolens dom i C-273/18 Kursu Zeme2019In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. 438-444Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Indirekte Steuern2016In: Europarecht: Jahrbuch 2016 / [ed] Günter Herzig, Wien: NWV Verlag GmbH , 2016, p. 245-261Chapter in book (Refereed)
 • 49.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Indirekte Steuern2017In: Europarecht: Jahrbuch 2017 / [ed] Günter Herzig, Wien: NWV Verlag GmbH , 2017, p. 273-287Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Indirekte Steuern2014In: Europarecht: Jahrbuch 2014 / [ed] Günter Herzig, Wien: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag , 2014, p. 345-361Chapter in book (Other academic)
123 1 - 50 of 118
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf