hig.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 98
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aspgren, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svenssons vilja att söka kunskap: En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-19682012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. Källmaterialet är studieprogram tryckta av ABF-Sandviken samt deras avrapporteringskort under tidsperioden.

  Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:

  • Vilket folkbildningsarbete gjorde ABF-Sandviken?

   • Fanns det någon ökning i antalet studiecirklar mellan åren 1939-1968?

    • Hur står sig resultatet i förhållande till den skedda invånarökning i Sandviken vid samma tidsperiod?

   • Hur såg könsfördelningen ut vid val av studiecirklar?

    • Vid ett eventuellt överslag åt ett av könen, är det då nya studiecirkelämnen som har gjort överslaget möjligt?

   • Hade studiecirklarna vid ABF-Sandviken någon koppling till samtiden?

  För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av samtliga studieprogram och närvarolistor från ABF-Sandviken mellan 1939-1968. Jag har genom detta kommit fram till resultatet att det skedde en ökning av antalet studerande vid ABF-Sandviken på slutet av 1940-talet. Med ökningen av studerande så är en logisk förklaring att det även ökade antalet studiecirklar kopplade till ABF-Sandviken. Fördelningen mellan de olika könens val av studieämnen skiftar även under tidsperioden 1939-1968. Det börjar med ett överslag åt det manliga könet för att sedan under 1950- och 1960-talet göra en växling mot ett mer jämställt sökande.

  Dessa resultat har en grund i folkbildningsreformen år 1947 samt en jämställdhetsdebatt som blossade upp på 1950-talet. Folkbildningsreformen gjorde det möjligt att lättare få bidrag för studiecirklar och det gjorde en ökning in på 1950-talet och toppar på 1960-talet möjliga. Sedan med att fler kvinnor tog sig från den fasta positionen i hemmet och deltog mer i samhället blev deltagandet mellan könen mer jämställt.

  Studiecirkelämnen var påverkade av händelser i samtiden. Till exempel diskuterades andra världskriget och på en mer lokalnivå hur kommunen fungerade, och vart skulle man vända sig?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Aspgren, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hedlund, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Historiskt möte mellan lärare och elev i modern stil: En studie om två undervisningsformer för att ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skillnaden mellan två undervisningsformer, dessa undervisningsformer är lärstilsanpassad undervisning och traditionell undervisning. Undervisningsformerna ställs mot varandra i form av verktyg och hur eleverna upplever att någon av formerna är mer givande för dem samt om någon av undervisningsformerna ger en ökad elevaktivitet. För att följa läroplanen för individanpassning så belyser vi även denna fråga. Våra frågeställningar är:

   

  1. Ger någon av undervisningsformerna, lärstilsanpassad respektive traditionell undervisning i historia 1b ett bättre resultat?
  2. Anser eleverna att det är någon skillnad mellan de olika undervisningsformerna lärstilsanpassad respektive traditionell undervisning?
   1. Upplever eleverna att verktygen och informationen varit mer givande i någon av undervisningsformerna?
   2. Upplever eleverna att de har fått tillfälle att visa sina kunskaper samt tagit eget ansvar för att uppnå betygsmålen?
   3. Är det någon undervisningsform som eleverna föredrar för att kunna ta till sig kunskapen som förmedlats?
   4. Leder någon av undervisningsmetoderna till mer elevaktivitet?
   5. Är någon av undervisningsmetoderna mer individanpassad?

   

  För att få svar på dessa frågeställningar vände vi oss till CVL-Sandviken och fick tillfälle att utföra studien där. Eftersom CVL-Sandviken profilerar sig med lärstilar och lärstilsteori skapad av Rita Dunn och Kenneth Dunn samt Lena Boström föll det naturligt att vi använde oss av samma teori för att skapa vårt lärstilsmoment. Teorierna säger att om man som lärare anpassar sig till elevernas lärstilar så kommer deras resultat att bli bättre. Det är inte bara positiv forskning som finns om lärstilar utan även kritisk forskning. Vårt fokus när det gäller kritik ligger på två artiklar: Learning styles, Concepts and Evidence och The Myths of Learning Styles. Artiklarna fokuserar till att människor enligt psykologin inte har olika sätt att lära sig utan att man bör fokusera på vilket arbetssätt som är bäst för att nå målet. Det vill säga att välja arbetssättet efter ämnet man ska lära sig. Även att anledningen till att eleven lär sig hör ihop mer med intresse, förmågor och bakgrundskunskaper.

   

  Sammanfattningsvis så visar våra resultat på att om eleven är i centrum så är den mer aktiv samt visar en större vilja att lära sig. Lärstilar är en genväg för att som lärare nå fram till eleven men kanske inte är en självklar pedagogisk utgångspunkt som är den bästa för elevens lärande. 

  Download full text (pdf)
  Examensarbete, Historiskt möte mellan lärare och elev i modern stil
 • 3.
  Backström, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Idrottsföreningar i Gävleområdet under folkhemmets första decennier 1945-1960: En komparativ studie om idrottsföreningars sociala sammansättning och uppfostrande betydelse2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin utgångspunkt i folkrörelsebegreppet och behandlar idrottsrörelsen som en folkrörelse under ”folkhemmets” första decennier 1945- 1960. Idrottsrörelsen har av Jan Lindroth beskrivits som relativ ideologilös, medan Johnny Wijk menar att idrotten har en tydlig konsensusideologi. Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur den sociala sammansättningen utifrån klass och kön såg ut i styrelsen och bland medlemmarna i Gefle IF och IFK Gävle och om den förändrades något under perioden 1945-1953/1954, dels att undersöka hur Gefle IF och Valbo AIF såg på ungdomen och sin roll som ungdomsfostrare för att besvara om idrotten kan benämnas som ideologilös eller om det fanns en ideologi bakom fostrande av ungdomen och om denna kunde skilja sig åt.

  Begreppet hegemoni är ett central för denna uppsats. Bakgrunden visar att en mängd förändringar skedde i det svenska samhället under mellankrigstiden och många av dessa var positiva för idrottens fortsatta expansion och popularitet. Uppsatsens källor är föreningarnas medlemsmatriklar/medlemskort, verksamhetsberättelser och olika jubileumsskrifter eller jubileumsdokument. Forskningsläget visar att åtskillig forskning om idrottsrörelsen har bedrivits, varav mycket angränsar till denna uppsats, men Johnny Wijk menar att det finns åtskilligt att fylla på i forskningsväg beträffande idrottens historia efter andra världskriget och Jan Lindroth påvisar att ytterst lite är känt om idrottsrörelsens sociala sammansättning.

  I metoden som använts i undersökningen av den sociala sammansättningen i Gefle IF och IFK Gävle har ett klassificeringsschema använts som har hämtats från Sven Lundkvist och modifierats dels av Kristina Udd, dels av Andreas Backström. Till den kvalitativa delen av undersökningen som rör Gefle IF:s och Valbo AIF:s syn på ungdomen och sin roll som ungdomsfostrare har jag använt mig av en metod som kan benämnas som en komparativ dokumentanalys.

  De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är hämtade från Ferdinand Tönnies samhällsteori om Gemeinschaft och Gesellschaft, samt från Antonio Gramscis teori om begreppet hegemoni. Gramsci menar att borgerligheten inte behållit makten i samhället genom ekonomiska resurser eller politik utan genom kontrollen av ideal och idéer som de fört till de övriga klasserna genom exempelvis idrottsrörelsen. Uppsatsen utgår från en hypotes om att den borgerliga hegemonin inte utmanas i Gefle IF, men att den utmanas i IFK Gävle. Detta för att Gefle IF är äldre som förening än IFK Gävle och för att Gefle IF grundades av förmögna människor, medan ungdomar grundade IFK Gävle.

  Resultatet visar att Gefle IF både år 1945 och 1953 hade anslutna medlemmar från samtliga samhällsklasser, med en dominans av medelklassen i både föreningen och i dess styrelse (i styrelsen fanns inte en enda ledamot från arbetarklassen, men från överklassen). Utifrån en genusaspekt kan det sägas att föreningen hade få kvinnor anslutna, men väl en kvinna i styrelsen år 1953. IFK Gävle hade också anslutna från samtliga samhällsklasser år 1945 och 1953, med arbetarklassen som dominerande klass. Styrelsen domineras år 1945 av medelklassen, men med inslag av överklassen och en från arbetarklassen. År 1954 låg medelklassen på samma nivå i styrelsen som tidigare, men arbetarklassen och studerande hade ökat på bekostnad av överklassen. Beträffande genusaspekten hade föreningen många kvinnor anslutna år 1945, men år 1953 hade de tappat en stor mängd anslutna kvinnor och inte en enda kvinna fanns i styrelsen under undersökningsperioden.

  Gefle IF och Valbo AIF hade en positiv syn på ungdomen. Bägge föreningarna ansåg att idrottsrörelsens och således deras eget syfte var att fostra ungdomen. Dessutom proklamerade Gefle IF och Valbo AIF att de hade målen och verktygen för att lösa ”ungdomsproblemen” men att de behövde medlen. Det som skilde föreningarna åt var att Gefle IF hade en mer själv påtagen fostransroll och inte samarbetade med någon myndighet eller med kommunen i sitt arbete med ungdomen. Valbo AIF hade dock ett nära och uppskattat samarbete med Valbo kommun. Ideologin bakom fostrandet av ungdomen i Gefle IF kan sägas vara den borgerliga ideologin, medan Valbo AIF hade ”folkhemsideologin” som bakgrund vid fostrandet av ungdomen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Byström, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Civiliseringsprocessen i Torneå Lappmark: En studie om civiliseringsprocessen ur ett perifert perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 5. Cananau, Iulian
  A Documentary History of the United States2003Book (Other academic)
  Download (zip)
  attachment
 • 6.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Between Womanhood and Citizenship: A Conceptual-Historicist Approach to Antebellum Women's Literature of Protest2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates the tension between the antebellum ideas of “womanhood” and “citizenship” as represented in three classic texts of women’s literature of protest: the “Declaration of Sentiments” of the Seneca Falls Convention, Margaret Fuller’s Woman in the Nineteenth Century, and Harriet Jacobs’s Incidents in the Life of a Slave Girl. After a brief discussion of what is meant by “literature of protest” and the reasons why these texts belong to this category, I proceed to read them and their historical context following a method inspired by Reinhart Koselleck’s history of concepts (Begriffsgeschichte); I approach “womanhood” and “citizenship” as concepts whose semantic fields can and should be analyzed in their diachronic and synchronic dimensions. Here, however, I will focus on the latter, in an attempt to account for conflicts as well as commonalities between them.

 • 7.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Fictionalisations of American Populism: From Edward Bellamy's Utopia to Angie Thomas's Black Lives Matter Novel2022In: Populism, Democracy, and the Humanities: Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries / [ed] Iulian Cananau and Peder Thalén, Lanham, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers, 2022, p. 183-201Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter discusses three best-selling fictional novels published at key moments in the history of American populism. The first one, Edward Bellamy’s Looking Backward 2000-1887, is a famous utopia and protest novel that helped crystalize the populist movement and exerted influence on the political agenda and organization of the People’s Party in the early 1890s. The second, It Can’t Happen Here, is a realist dystopia written by Nobel Prize laureate Sinclair Lewis in 1935, in an epoch marked by the successes and failures of President Franklin D. Roosevelt’s New Deal and the rise of fascism and communism in the United States and abroad. It was also the time when the populist label had been extended to a special kind of left-wing political profile, one centered on the charismatic leader whose discourse and policies were tainted by demagoguery and authoritarianism. Huey P. Long, the colorful political boss from Louisiana, and Father Charles Coughlin, a Roman Catholic priest turned radio star from Detroit who spoke admiringly of Hitler and Mussolini, are prime examples of that species. The third novel is African American writer Angie Thomas’s bestselling work of young adult fiction The Hate U Give from 2017. This book dramatizes a black teenager’s trauma of witnessing the absurd killing of her friend by a white police officer and follows the protagonist’s transition from innocent bystander to antiracist rioter and protest leader. The narrative and its screen adaptation from 2018 may have played an important role in galvanizing the public opinion in support of the Black Lives Matter movement.   

  Reading these novels and reflecting over their relationship with populism may shed light on the perceptions and manifestations of American populism, based on two opposite approaches to the national democratic project: a view that American democracy has yet to be realized and an anti-democratic one fueled by irrational resentments. In addition, approaching the history of American populism though these novels enables one to focus less on the “supply” side of populist politics (i.e. the populist leader and the populist party), as most analysts and commentators of populism do, and more on the “demand” side of it (i.e. the people/voters’ perception of and need for populist politics and politicians). Out of the many and often contradictory definitions of populism in political science, one is selected, argued for and used throughout the essay.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Putting Context to New Use in Literary Studies: A Conceptual-Historicist Interpretation of Poe's 'Man of the Crowd'2017In: Partial Answers, ISSN 1565-3668, E-ISSN 1936-9247, Vol. 15, no 2, p. 241-261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Poe’s adherence to a strict aesthetic formalism used to be problematic for studies of the relationship between his work and its American context; the methodology of New Historicism has helped to surmount this problem but sometimes with excessive emphasis on socio-historical contexts. This essay examines critical practices at work in the interpretation of Poe’s canonical piece “The Man of the Crowd” in light of the recent debates in literary studies around the problem of context and contextualization in general and the “hegemony” of new historicism in particular. It then suggests an alternative method of reading literary texts and their contexts — one based on Reinhart Koselleck’s history of concepts. It offers an analysis of “The Man of the Crowd” as an illustration of this method.

 • 9.
  Cananau, Iulian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Searching for a point d'appui: Constructions of National Identity in Antebellum American Literature2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the decades before the Civil War, American society witnessed the intensification of political and social tensions over issues such as slavery, Irish immigration, laborers’ rights, and women’s rights; the major economic transformations and the drive toward the new order of free enterprise capitalism (especially in the North); the expansionist policies materialized as Indian removal or military aggression against a neighboring country. Such disruptive forces were taking a heavy toll on the national fabric. At least this is what some American literati feared; through all the tumult and vitality of antebellum America, they discerned a sort of moral groundlessness. The America(s) they imagined seem to point to this ethical dimension as their common denominator. Thoreau is one of those antebellum writers who peeped into the American conscience and tried to find a “point d’appui”, a new ethical foundation for the national project that was underway. This paper investigates his and others’ literary re-constructions of America.

 • 10.
  Cananau, Iulian
  University of Bucharest.
  The U.S. Supreme Court’s Cold War Politics of Racial Equality and "Good Citizenship": Remembering the Decision in Brown v. Board of Education of Topeka (1954)2005In: Our America: People, Places, Times: A Collection of Essays / [ed] Rodica Mihaila and Irina Grigorescu Pana, Bucharest: Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 211-219Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Cananau, Iulian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Thalén, PederUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Populism, Democracy, and the Humanities: Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In this volume, twelve Sweden-based researchers reflect on the phenomenon and concept of populism in relation to democracy and the humanities from the multiple vantage points of various disciplinary backgrounds: philosophy, history of ideas, media and communication, journalism, political science, gender studies, organization science, education theory, popular culture, and literary studies. While the study of populism has attracted a lot of attention in political science, this topic has been rarely explored by scholars in the humanities. Rather than contribute to the already established area of populism studies in social and political sciences, our authors take a more open and exploratory stance through which they attempt to open up new fields and directions for inquiry from an interdisciplinary humanistic perspective.

 • 12.
  Dahlvik, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Geospatial Sciences.
  Öster, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Geospatial Sciences.
  Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö: En fallstudie i Strömsbro, Gävle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today residential shortage occurs in several municipalities in Sweden. Densification could be a strategy to solve this problem. Areas where cultural heritage exists are vulnerable to new construction. The aim of this study is to examine how densification on a property could adapt to the surrounding cultural heritage and contribute to good quality of life. The objective is to form criteria for new housing in a cultural heritage environment as a foundation of exploitation. A visualization proposal has also been designed by the criteria. The study is delimited to Strömsbro in Gävle, Sweden and have been exemplified at the property Strömsbro 37:2 that is located in the area.  

  The method DIVE has been used to analyze cultural heritage values and to demonstrate future development opportunities. The DIVE-analysis is performed in four steps: Describe, Interpret, Valuate, and Enable. By performing site visits and inventory in the analysis, values have been identified and a perception over the area have been obtained. Interviews and questionnaires have also been a part of the analysis and have contributed to identification of values, to understand the sense of place and to clarify possible developments. Building volumes have been studied as another method of this thesis. Calculations of volumes and floor area ratio of the surrounding environment have provided guidelines for the visualization.  

  The work resulted in a design proposal of attractive new dwellings, considering the cultural heritage values and seclusion to reduce unwanted observation to create better qualities of life. The design proposal resulted in two apartment buildings, one townhouse and one complementary building that pursue traditional formation with modern details. 

  The result can not represent everyone’s opinion regarding cultural preservation. Cultural heritage is a sensitive subject and citizens might get upset with the result. Residents should therefore be involved in an early stage of planning. 

  Physical qualities that are important when planning for new housing in a cultural environment are coloring, material, building placement, street network, roofing and height scale. Volumes and floor area ratio are also important in the physical environment. The design proposal in this study shows how new housing could be implemented in a cultural district regarding the criteria. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Eriksson, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsmark och den lokala historien som bidrag till historiemedvetandet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Forsmark och den lokala historien som bidrag till historiemedvetandet
 • 14.
  Gustafsson Ahl, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Det är som att livet stoda stilla här": Gävletidningarna och influensan 19181989Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar tendenser hos två tidningar i deras rapportering och opinion om spanska sjukan under hösten 1918. Syftet är att undersöka likheter och skillnader i tendenser i tidningarnas rapportering och kritik av myndigheter samt huruvida de primärt kan förklaras ideologiskt eller genom ett centrum/periferiperspektiv, samt ifall tidningarna ägnade sig åt objektiv rapportering, lugnande självcensur eller överdrifter. Med avstamp i induktiva slutsatser hos Margareta Åman, Stein Rokkans modell för integrering av nationalstater samt idéanalys konstrueras ett teoretiskt ramverk för en hypotetisk-deduktiv undersökning. De undersökta tidningarna är Norrlandsposten samt Arbetarbladet och tidsramen från juni till december 1918. Analysen visar att rapproteringen karaktäriserades av ett visst manande till lugn. Vidare iakttas en konflikt mellan politisk ideologi och en motvilja att kritisera politiska allierade hos Arbetarbladet, låg nivå av kritik hos Norrlandsposten, samt en tendens mer karaktäristisk av en perifer tidning hos Norrlandsposten. Slutsatsen som dras är att Norrlandsposten troligen medvetet fokuserade mer på Norrland och att Arbetarbladet agerade som många arbetartidningar under tidsperioden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Gustafsson Ahl, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Historiesynens källor: En kvantitativ analys av orsakerna till variation i historiesynen hos gymnasieelever2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar gymnasieelevers historiesyn och historieintresse. Fokus har legat på dessa variablers koppling till elevernas bakgrund, gymnasieprogram, historieundervisning och huruvida historiesyn och historieintresse tenderar att reproduceras socialt. Med avstamp i tidigare forskning och teori formulerades en hypotetisk testbar modell av dessa samband varpå ett antal testbara hypoteser ställdes upp. Därefter formulerades en enkät för att testa hypoteserna. Enkäten fylldes i av 78 respondenter vid kommunala gymnasieskolor i Gävle.Enkätsvaren utsattes för en multipel regressionsanalys för att testa hypoteserna. De första resultaten tydde på ett samband mellan historieintresse och konsumtion av historia på fritiden, mellan historieundervisning och historieintresse, samt mellan funktionalistisk historiesyn och historieintresse. Efter kritisk granskning av stickprovets representativitet, tolkning av resultaten, samt jämförelse med tidigare forskning var de viktigaste slutsatserna:Vid gymnasiets början var eleverna historiesyn övervägande intentionalistisk. Historieintresserade elever, särskilt de som konsumerade historia via Internet på sin fritid, tenderade att få en mer funktionalistisk historiesyn under skolgången. För elever med ett svagt historieintresse gällde det motsatta. Detta oavsett elevens bakgrund och antalet historiekurser i gymnasiet vilket däremot påverkades av historieintresset. Slutligen tenderar historieintresserade elever att konsumera mer historia på sin fritid.

  Download full text (pdf)
  historiesynenskallor
 • 16.
  Hedlund, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Utomäktenskaplig sexualitet i Orust och Tjörns häradsrätt: Från 1662 till 17782012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Jansson, Martin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  "En radioaktiv hemlighet": En studie av Dalarnas lokalpress sätt att skriva om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 19862008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den bild som allmänheten får av en katastrof bygger ofta på den bild som medier ger. I katastrofsituationer finns en paradox för journalister. Det handlar om att man samtidigt som man ska varna om fara så måste man även försöka att bevara samhällslugnet för att inte panik ska utbryta. Denna uppsats handlar om hur tidningarna i Dalarna, Falu Kuriren och Dala Demokraten, hanterade denna paradox vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Var den varnande rapporteringen lugnande eller oroande? Om det fanns tendens till mer oro i någon av tidningarna, skulle det då kunna bero på tidningarnas politiska färg? Syftet med undersökningen är att se hur lokalpressen hanterade oförutsägbara och katastrofala händelser.

   

  De slutsatser jag dragit utifrån undersökningen är att båda tidningarna hanterade nyheten om olyckan på ett bra sätt även fast oroande rapportering förekommer. Det flesta oroande artiklarna publiceras i början av rapporteringen och det som oroar är att man inte kan ge någon heltäckande bild av vad som hänt eftersom man inte får några klara besked från Sovjet vilket kritiseras i båda tidningarna. I övrigt så ger man god information om vad man bör göra för att undvika den radioaktiva strålningen och denna information kommer från experterna på Statens Strålskyddsinstitut (SSI). Bilden av vad som har hänt vid kärnkraftverket klarnar dock ju längre tiden går och i slutet av undersökningsperioden har man en relativt bra bild av händelsen.

   

  Vad det gäller frågan om hur tidningarnas politiska färgning påverkar oron i rapporteringen har problemet varit att tidningarna i undersökningen har samma åsikt i kärnkraftsfrågan. Oron är dock ungefär lika stor i de båda tidningarna vilket också gör att de i alla fall inte avviker från vad tidigare forskning har kommit fram till nämligen att den politiska färgen på tidningen spelar en roll för oron i rapporteringen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Johansson, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Trolldomsprocess i Ångermanland på 1670-talet: En jämförande källstudie rörande trolldom och rannsakning i Torsåkers socken2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras en sedan tidigare obehandlad källa rörande häxprocessen i Torsåkers socken i Ångermanland under 1600-talet. Källan som innehåller två rättsliga protokoll och en berättande text kring den ovan nämnda processen påträffades av en arkivarie vid namn Göran Gullbro i arkivet på länsmuseet Murberget i Härnösand. I och med studien har en avskrift av källan gjorts samt att dess innehåll har studerats och jämförts med redan sedan tidigare kända källor rörande ämnet. Här avses häradsrättens rannsakningsprotokoll från händelsen samt en avhandling i ämnet som publicerades 1771 författad av en Jöns Hornaeus.

   

  Studien ger ett möjligt svar på frågan kring den funna källans beskaffenhet, samt en redogörelse för dess innehåll inför kommande studier. Hypoteserna om Jöns Hornaeus som författare till källans berättande del samt att de två protokollen skulle kunna vara avskrifter av det sedan runt 300 år tillbaka förlorade kommissionsdomstolsprotokollet testas med spännande resultat.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
  Download full text (pdf)
  Avskrift
 • 19.
  Karlsson, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Solidaritet ger popularitet?: en studie av Hofors syndikalister och dess solidaritetsrörelse under det spanska inbördeskriget.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikter och händelser som drabbar människor hårt har under historiens gång ofta engagerat sin omgivning och omvärld till att agera. Så också under det spanska inbördeskriget (1936-39) då general Francos styrkor reste sig mot den sittande regeringen. Runt om i Europa startades insamlingar till förmån för det lidande spanska folket och så också i Sverige i den så kallade Spanienhjälpen. Under den svenska rörelse som kallades Spanienhjälpen var kommunisterna väldigt aktiva och synliga i rörelsen vilket också enligt Bertil Lundviks avhandling,

  Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939, innebar att de kunde gå framåt i såväl kommunval, landstingsval som inom fackföreningsrörelsen. Lundviks resultat kom att stå som grund i denna studie och ledde till denna uppsats syfte. Nämligen om man kan finna fler exempel på organisationer än kommunisterna som fick uppleva något liknande? Att genom ett aktivt och engagerat arbete inom Spanienhjälpen öka sin popularitet såväl som sitt inflytande. Denna studies fokus ligger således inte på kommunisternas Spanienrörelse utan fokus ligger på Hofors syndikalister och huvudfrågeställningen till detta arbete lyder: Ökade syndikalisterna, likt kommunisterna på vissa orter i landet, i Hofors genom ett aktivt engagemang i Spanienrörelsen sitt inflytande och sin popularitet på orten?

  Källmaterialet som har legat till grund för denna studie kommer uteslutande från Arkiv Gävleborg och för att söka svar på mina frågeställningar har jag i huvudsak främst använt mig av protokoll och verksamhetsberättelser från Hofors syndikalister. Men även protokoll från kommunisterna, socialdemokraterna och socialistiska partiet har använts för att bilda mig en djupare uppfattning.

  Hofors syndikalisters arbete i Spanienrörelsen var på intet sätt olik andra organisationers arbete runt om i landet. Man anordnade föredrag, diskussionsmöten, samlade in pengar, uttaxerade sina medlemmar och man anordnade danser för att nämna några exempel. Resultatet av denna studie och svaret på dess huvudfrågeställning är nej, Hofors syndikalister ökade varken sitt medlemsantal eller inflytande på orten under denna period. Faktum är att under de år som denna studie riktar in sig på, 1936-39, var det bara under 1937 som medlemsantalet gick upp. Åren efter 1937 sjönk både organisationens medlemsantal och det tidigare stora engagemanget i Spanienrörelsen vilket styrelsens beklagade och till viss del förklarade med att arbetstillgången på orten gick ner och människor flyttade till andra orter. 35

  Man motarbetades också under perioden av t.ex. LO vilket enligt syndikalisterna fick medlemmar att avbryta sitt medlemskap. Intressant dock är att under det år syndikalisterna var som mest aktiva, 1937, så gick också medlemsantalet också upp. Om detta var en tillfällighet eller om det var ett resultat av aktivt arbete i Spanienrörelsen går bara att spekulera i. För att kunna fastslå att ökningen berodde på ett aktivt arbete i Spanienrörelsen hade det krävts liknande siffror för 1938 och 1939, vilket som sagt ej var fallet.

  Download full text (pdf)
  Solidaritet ger popularitet?
 • 20.
  Karlsson, Sten O
  Tema, teknik och social förändring, Universitet i Linköping.
  Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 21.
  Karlsson, Sten O
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Den proletära offentlighetens epok2010In: Göteborg utforskat: Studier av en stad i förändring / [ed] Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström, Göteborg: Glänta produktion , 2010Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Karlsson, Sten O
  Tema, teknik och social förändring, Universitetet i Linköping.
  När industriarbetaren blev historia: Studier i svensk arbetarhistoria 1965-19951998 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 23.
  Karlsson, Sten O
  Tema, teknik och social förändring, Universitetet i Linköping.
  När Sverige fick sin historia tillbaka: Debatten om museiutställningen Den Svenska Historien1998In: Kulturarvets natur / [ed] Annika Alzén och Johan Hedrén, Stockholm/Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion , 1998, 1, p. 123-150Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Karlsson, Sten O
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  The epoch of the proletariat: Gothenburg 1919-19342010In: (Re)searching Gothenburg: essays on a changing city / [ed] Helena Holgersson, Catharina Thörn, Håkan Thörn & Mattias Wahlström, Göteborg: Glänta Produktion , 2010, 1Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Kvist, Roger
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, History.
  Äktenskap och social status hos Dalregementets underofficerare 1721-18092011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Social status and marriage patterns for 104 long-term serving non-commissioned officers (NCO) that enlisted in Dalregementet 1721-1809 was analyzed.

   

  For 31% of those analyzed, becoming a NCO was the result of social regression, for 40% it was the result of social consistency, and for 29% the result of social progression. 10% belonged to the nobility; 10% each had fathers that were respectively clergymen or bourgeois. Not less than half o the NCO studied had a social background among the ofrälse ståndspersoner (gentlemen or petty gentlemen outside the traditional four-estate system), while only 20% came from the peasantry. About a third of the NCO had fathers that were or had been military men.

   

  The analysis of the marriage patterns shows that about one half of the marriages reveal social homogeneity, while the other half was the result of social regression on part of the groom. That is, in 50% of the marriages the father-in-law was a social equal of the groom (and of his father), while in the other 50 % of cases he did belong to a lower stratum. In about 25 % of the cases, the father-in-law was a military man. A third of the marriages were with peasants’ daughters. In the rest of the marriages the fathers-in-law had occupations within either civil service, church, commerce or mining.

   

  The study confirms previous conclusions that NCOs belonged to a social stratum that only slightly rising above the peasantry.

   

  A further analysis, based on probate inventories, show that the interconnection between economic position (wealth) and social stratum is not very pronounced. This is particulary distinct among the bergsmän (mine and furnace operators) that officially were classified and taxed as peasants, but whose prosperity in many cases must have been significant. Hence their daughters would have been attractive marriage partners for persons that according to conventional social classifications belonged to higher strata.

 • 26.
  Larsson, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Gustav Vasa-monumentet i Gävle: en historiebruksanalys2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  vasamonumentet
 • 27.
  Larsson, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Gävle jubilerar: Historiska berättelser vid Gävles 500-årsjubileum 19462011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Gavle jubilerar
 • 28.
  Lejon, Alexander
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ett museum utställt: En studie av Länsmuseet Gävleborgs historiska utställningar 1940 - 20082011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Alexander_Lejon_Ett museum utställt
 • 29.
  Lejon, Alexander
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Reseideal i förändring: Baedekers Romreseguide åren 1909 & 20082010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Lilja, Sven
  et al.
  Södertörns högskola.
  Emilsson, AnnUniversity of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap.
  Lokala identiteter: historia, nutid, framtid1998Collection (editor) (Other academic)
 • 31.
  Lindgren, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Oönskade barn löser ingen befolkningskris": En studie om abortfrågan på 1930-talet och den moraliska synen på kvinnlig sexualitet genom Moderata Samlingspartiets Kvinnoförening i Gävle och Gävle Socialdemokratiska Kvinnoklubb2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur abortfrågan diskuterades på lokal nivå i Gävle i två kvinnoorganisationer av motsatt politisk ståndpunkt och drar paralleller till hur frågan diskuterades på nationell nivå under 1930-talet. Genom att studera källmaterialet mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk förs även en diskussion om den moraliska synen på kvinnlig sexualitet och ogifta mödrar under den studerade perioden.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Att skapa sin värld: Den epideiktiska retorikens funktioner i svenskt 1600- och 1700-tal2010In: Goda exempel: Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt. / [ed] Henrik Ågren, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2010, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Ljungkvist, John
  et al.
  Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Barthel, Stephan
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden; Department of History, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Finnveden, Göran
  Division of Environmental Strategies Research (fms), KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sörlin, Sverker
  Division of History of Science and Technology, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  The Urban Anthropocene: Lessons for Sustainability from the Environmental History of Constantinople2010In: The Urban Mind: Cultural and Environmental Dynamics / [ed] Paul J.J. Sinclair, Gullög Nordquist, Frands Herschend and Christian Isendahl, Uppsala: Uppsala University: Department of Archaeology and Ancient History , 2010, p. 367-390Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Löfström, Jan
  et al.
  Åbo universitet.
  Ammert, Niklas
  Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Sharp, Heather
  University of Newcastle.
  Avanços na educação ética na aula de história: o prosseguimento das interseções da consciência moral e histórica2022In: Currículo sem Fronteiras, ISSN 1645-1384, Vol. 22, no 1103, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [pt]

  Usar a aula de história como um espaço para a moral e ética na educação é uma tradição de longa duração, mesmo que com contestações. Recentemente, tem havido uma maior ênfase em como incorporar a ética na educação, como é o caso deste artigo, que busca explorar os espaços da moral e ética na educação na sala de aula de história. Argumenta-se aqui que a compreensão da filosofia moral e das teorias da consciência histórica, assim como a relevante psicologia moral e do estudo das emoções morais, são necessários para perceber o potencial do ensino e aprendizagem da história dar suporte à ética na educação. Seguindo essa linha, são identificados neste artigo três espaços de ética aplicados à educação nas aulas de história, entre eles: o raciocínio sobre a qualidade moral da conduta dos atores históricos; o uso da empatia histórica (tomada de perspectiva); e reflexo do significado moral do passado para o presente e o futuro. Como exemplo de como implementar isso, é apresentado um conjunto de atividades de estímulo projetadas para a sala de aula, junto de uma análise qualitativa da resposta dos alunos, a qual explica expressões de raciocínio moral, tomada de perspectiva e consciência histórica dos alunos.

 • 35.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Dans les marges de la Tapisserie de Bayeux2009In: La Tapisserie de Bayeux. Une chronique des temps vikings?: Actes du colloque international de Bayeux 29 et 30 mars 2007, Bayeux: Point de vues , 2009, p. 163-173Chapter in book (Refereed)
 • 36.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för moderna språk (upphört 080911).
  En fängslande historia?: dehumanisering som straff i saga och samhälle2008In: "Vi ska alla vara välkomna!": nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson, Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet , 2008, p. 9-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Far och son-motiv i nordisk hjältediktning och saga2009In: Approaching the Viking Age: Proceedings of the international conference on Old Norse Literature, mythology, culture, social life and language 11-13 October 2007, Vilnius, Lithuania / [ed] Erika Sausverde & Leva Steponaviciutè, Vilnius: Vilnius University Publishing House , 2009, p. 153-162Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap.
  Kalvskinn och skog: Om förutsättningarna för handskriftsproduktion i det medeltida Island respektive storgårdsbyggen i det tidigmoderna Hälsingland2003In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, no 45, p. 95-102Article in journal (Refereed)
 • 39.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, History.
  Namngivning och manlig identitet i Völsunga saga2012In: Namn på stort och smått: Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012 / [ed] Katharina Leibring et al., Uppsala: Namnarkivet i Uppsala , 2012, 1, p. 197-204Chapter in book (Refereed)
 • 40.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Sigurdstraditionens välkomstmotiv i text och bild2009In: Fornaldarsagaerne. Myter og virkelighed: studier i de oldislandske fornaldarsögur Norðurlanda / [ed] Agneta Ney, Ármann Jakobsson og Annette Lassen, Koebenhavns Universitet: Museum Tusculanums Forlag , 2009, p. 143-152Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, History.
  The Welcoming Scene on Gotlandic Picture Stones, in Comparison with Viking Period and Medieval Literary Sources2012In: Gotland's Picture Stones: Bearers of an Enigmatic Legacy / [ed] Maria Herlin Karnell, Visby: Gotlands museum , 2012, 1, p. 73-82Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, History.
  "Uselt är att vara varg": Om vargterminologi i västnordisk litteratur och rättsuppfattning2012In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 132, no 3, p. 483-489Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, History.
  Välkomstmotivet på gotländska bildstenar i jämförelse med litterära källor från vikingatid och medeltid2012In: Gotlands bildstenar: Järnålderns gåtfulla budbärare / [ed] Maria Herlin Karnell, Visby: Gotlands museum , 2012, 1, p. 73-82Chapter in book (Refereed)
 • 44.
  Ney, Agneta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, History.
  Young men's journeys in Heimskringla and the influence of queens2012In: Filologia Germanica, ISSN 2036-8992, Vol. 4, p. 159-170Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Nordlén, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skolan väcker historieintresse till liv: En enkätstudie om gymnasieelevers historieintresse samt historiebruk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Olofsdotter Borg, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Geflekvinnorna organiserar sig!: En undersökning av tre av Gävles kvinnoföreningar under åren 1914-19212012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47. Redin, Johan
  et al.
  Bora, Gabor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Fossils and terrestrial philosophy: Leibniz' Protogaea and aesthetics2006In: Cardanus. Jahrbuch für Wissenschaftsgeschichte, ISSN 1861-9479, Vol. 6, p. 75-86Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Rexhepi, Valmir
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Afghanistan-nytt!: En analys av Svenska Afghanistankommitténs tidskrift Afghanistan-nytt mellan åren 1980-892011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En analys av Svenska Afghanistankommitténs tidskrift Afghanistan-nytt under åren då Sovjet ockuperade Afghanistan 1980-89. Syftet är då att med Afghanistan-nytt som utgångspunkt söka svar i frågorna om vilken bild kommittén ville förmedla till de svenska läsarna om utvecklingen i Afghanistan och det egna solidaritetsarbetet? Teorin diskuteras utifrån aktörerna bakom Afghanistan-nytt och deras koppling till maoismen. Resultatet av undersökningen påvisar att aktörerna bakom tidskriften gett sitt stöd till motståndsrörelsen i Afghanistan (Mujaheddin) som man benämner som frihetskämpar. Flera av redaktionsmedlemmarna var maoister som varit aktiva i bland annat FNL-rörelsen tidigare. De använde Afghanistan-nytt för att styra egna politiska agendor. De misslyckades dock i att få till samma reaktion bland opinionen som de hade med FNL-rörelsen. 

  Download full text (pdf)
  D-Uppsats
 • 49.
  Rexhepi, Valmir
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  "Andra människors krig": En analys av rapporteringen kring det första Tjetjenienkriget sett ur tre svenska tidningar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Roos, Lena
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap (upphört 080911).
  Att studera medeltiden2008Book (Other academic)
12 1 - 50 of 98
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf