hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 562
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Morberg, Åsa
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Sundström, B.
  Towards a Better Connection between Teacher Education and Induction Year.2005In: Journal of the Comenius Association, no 14, p. 25-27Article in journal (Other academic)
 • 102.
  Morberg, Åsa
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Öhlund, Lennart S
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för folkhälsovetenskap.
  Åhmansson, G.
  Gör didaktik till lärarnas huvudämne2001In: Lärarnas tidning, ISSN 1101-2633, Vol. 10, p. 39-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 103.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Industriskalade potatisar och tråddragningsmaskiner2006In: Fältanteckningar: utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady / [ed] Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran och Mikael Palme, Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, Uppsala universitet , 2006, p. 223-227Chapter in book (Other academic)
 • 104.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  IT och didaktik: exemplet ITiS2002In: Mellan praktik och teori: tio didaktiska berättelser om undervisning i förskola, skola, fritidshem och lärarutbildning / [ed] Gerhard Arfwedson, Stockholm: HLS Förlag , 2002, p. 65-74Chapter in book (Other academic)
 • 105.
  Nyman, Veronica
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Mys i kuddrummet: En intervjustudie om hur ett verksamt arbetslag med förskollärare ser på barns sexualitet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete hade syftet att undersöka vilken syn ett arbetslag med förskollärare har på temat barns sexualitet. Studiens huvudfrågor handlade om hur medvetna pedagogerna i förskolan är om barns sexualitet, hur förskollärarna reflekterar och agerar kring ämnet och barnens sexuella lekar. En utav huvudfrågorna var vilket utrymme barns sexualitet får i vardagen på förskolan.

   

  Den tidigare forskningen är överens om att barns sexualitet länge varit tabubelagt och inget som förskollärare har talat öppet om varken med varandra eller med barnen. Den tidigare forskningen är även överens om att det är viktigt för förskollärare och andra vuxna att tala med barnen om deras sexualitet, och att använda ord och begrepp som är lätt för barnen att förstå för att göra barnens sexualitet synlig och bekräftad.

   

  I den teoretiska delen behandlades tidigare forskning med ett urval av forskare som behandlar barns sexualitet och sexuella lekar. Studiens empiriska underlag består av semistrukturerade intervjuer som riktats till ett arbetslag med fyra kvinnliga förskollärare. Materialet har sammanställts och analyserats och ställts emot den tidigare forskningen.

   

  Undersökningen visar att arbetslaget med förskollärare anser att barns sexualitet är något naturligt, något som finns hos människan redan från födseln. Det visar också att det är något som förskollärarna vill diskutera och samtala mer öppet om. Resultatet visar att i detta arbetslag finns ett positivt förhållningssätt till barns sexualitet som tidigare forskning påpekar är viktigt. Förskollärarna vill inte bara tala om det när det gäller avvikande sexuellt beteende när övergrepp eller dylikt misstänks utan de vill kunna diskutera om det sunda normala beteendet som ingår i den individuella utvecklingen hos barn.

   

  Förskollärarna som deltagit i studien har skilda meningar om sin kunskap på området och de har åsikter om hur vidare kunskap går att få, om det finns utbildningar i området och om det är viktigt eller inte. Vissa ansåg sig ha god kunskap med sig om hur de ska förhålla sig till sexualiteten hos barn och när det gäller ordval för att benämna flickors och pojkars kön. Medan andra menade att det finns ett eget intresse om ökad kunskap på området, att temat borde diskuteras och talas mer öppet om på förskola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Pant, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Lundgren, Johanna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Inskolning förr och nu: Pedagogers och föräldrars uppfattningar2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lundgren, Johanna & Pant, Elisabeth (2009): Inskolning förr och nu. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle.

   

  Sammanfattning

  Förskolans ursprung byggdes på en teori om utveckling där barnets aktiva handlande var drivkraften i läroprocessen. Barns förståelse för olika fenomen i deras omvärld skulle utvecklas genom lärarens aktiva engagemang runt vardagliga upplevelser. Enligt Skolverket (2009) är uppgiften som förskolan har idag att lägga grunden för ett livslångt lärande och vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande. I förskolan ges lek, skapande och utforskande stort utrymme. För alla barn som deltar ska förskolan vara rolig, trygg och lärorik.

   

  Syftet med denna studie är att studera synen på inskolning förr och nu. I studien vill vi undersöka pedagogers och föräldrars upplevelser av inskolning och vad de anser är viktigt vid inskolningen. Vi har gjort en jämförandestudie utifrån litteraturen och intervjuer med pedagoger som arbetat längre än tio år i förskolan, föräldrar som skolade in sina barn för mer än tio år sedan och föräldrar som nyligen skolat in sina barn. I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Dessa har utförts på de tolv respondenterna. Utifrån syfte och frågeställningar har vi bearbetat och jämfört intervjuresultaten med det som framkommit i litteraturstudierna.

  Studiernas teoretiska utgångspunkter baseras på forskarna Daniel Sterns och John Bowlbys teorier. Deras forskning visar att anknytning, trygghet och samspel är centrala begrepp när det gäller barns känslomässiga utveckling. Enligt Stern bygger barn upp sin inre värld utifrån de upplevelser och det samspel som barnets omgivning har förmåga att skapa med barnet. Bowlby visar i sin forskning på hur grundläggande anknytningen är för barnets utveckling. I litteraturstudierna framkommer att barn behöver nära och stabila känslomässiga bindningar till vuxna. Det mest betydelsefulla för barnets utveckling är samspelet mellan barnet och föräldrarna, pedagogerna och andra viktiga vuxna i barnets närhet. Hur barnet kommer att uppfatta sig själv och sin omgivning avgörs av de vuxnas förhållningssätt och samspelets karaktär. Niss (1988) framhåller att förskolan och hemmet ska komplettera varandra. Det mest betydelsefulla under inskolningen är att det skapas goda relationer mellan pedagogerna och barnet för att barnet ska känna trygghet då föräldrarna lämnar barnet. Enligt läroplanen Lpfö98 ska förskolan ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.

  Det har blivit synligt i studierna att inskolningen är betydelsefull och att tryggheten är det väsentliga, både för barn och för föräldrar. En individanpassad inskolning utifrån förskolans förutsättningar samt barnets och föräldrarnas behov efterfrågas idag. Föräldrarnas delaktighet och möjlighet att påverka har blivit mer framträdande, även relationen mellan pedagoger och föräldrar har utvecklats positivt. Lyhördhet har lyfts fram som den viktigaste egenskapen hos en pedagog vid inskolningen.Nyckelord: anknytning, förskola, inskolning, samspel, trygghet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 107.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Internationella jämförande kunskapsmätningar i ett utbildningspolitiskt perspektiv2009In: PISA, pedagogik och politik i Finland / [ed] Mikael Uljens, Åbo Akademi: Pedagogiska fakulteten , 2009Chapter in book (Other academic)
 • 108.
  Provatkina, Nadja
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Didaktisk design för fysiska aktiviteter i förskola: en intervjustudie med sex förskollärare2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om fysiska aktiviteter i fyra förskolor. Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare designar verksamhet i fysiska aktiviteter för förskolebarn. De övergripande frågorna som ligger till grund för detta arbete är vad fysiska aktiviteter i förskola kan vara och vilka förutsättningar för fysiska aktiviteter förskollärare skapar inom området fysisk aktivitet. Examensarbetes teoretiska utgångspunkt är det designteoretiska perspektivet som fokuserar sig på frågor som hur, på vilket sätt och med hjälp av vilka medel ges kunskapen form. Undersökningen genomfördes med hjälp av strukturerade intervjuer med sex förskollärare. Resultatet visar att de medverkande förskollärarna har liknande uppfattningar om fysiska aktiviteter med förskolebarn. Förskollärare designar verksamhet med fysiska aktiviteter utifrån de möjligheter och resurser som finns tillgängliga och deras didaktiska val är i stort sett överensstämmande med varandra. Det finns dock en del begränsningar som förskollärare upplever i sin verksamhet med fysiska aktiviteter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109. Périlleux, Georges
  et al.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Om Dagerman från Sirius: sydlig hälsning på sjuttioårsdagen1993In: Gefle Dagblad, no 5 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikel skriven av Georges Périlleux, professor i litteratur vid universitetet i belgiska Mons och arrangör av det internationella Dagermanseminarium som hölls i Mon/Bryssel 1990. Périlleux disputerade på en avhandling om Dagerman och existentialismen och har även publicerat annat om författaren från Norrgärdet i Älvkarleby.

  Språkgranskning och tolkning Bengt Söderhäll

 • 110. Rami, Justin
  et al.
  Lalor, John
  Berg, Wolfgang
  Lorencovic, Jan
  Lorencovicova, Eva
  Concha, Maiztegui
  Elm Fristorp, Annika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Competencies for educators in citizenship education and the development of identity in first and second cycle programmes. Volume 12006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  These two booklets are structured as Volumes 1 & 2. The working team responsible for researching and writing them come from five member states within the European Union: Czech Republic, Germany, Ireland, Spain & Sweden. This book explores which specific competencies in Citizenship Education and Identity might be included in 1st & 2nd cycle courses that educate/train professionals who will work with children/young people. A secondary aspect of the booklets was to show how the ‘Tuning Principles’1 could be applied to develop Specific Competencies for undergraduate and graduate cycle programmes that relate to Citizenship Education & Identity with respect to young people. Volume One takes a wider, theoretical and more sociological perspective primarily relating to the Bologna Process and the Tuning Principles in a European and National context. It also examines the broader concepts of Teacher Education relating to Citizenship and Identity.

 • 111. Rami, Justin
  et al.
  Lalor, John
  Berg, Wolfgang
  Lorencovic, Jan
  Lorencovicova, Eva
  Maiztegui, Concha
  Elm Fristorp, Annika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Competencies for educators in citizenship education and the development of identity in first and second cycle programmes. Volume 22006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  These two books are structured as Volumes 1 & 2. The working team responsible for researching and writing them come from five member states within the European Union: Czech Republic, Germany, Ireland, Spain & Sweden. This book explores which specific competencies in Citizenship Education and Identity might be included in 1st & 2nd cycle courses that educate/train professionals who will work with children/young people. A secondary aspect of the booklets was to show how the ‘Tuning Principles’1 could be applied to develop Specific Competencies for undergraduate and graduate cycle programmes that relate to Citizenship Education & Identity with respect to young people. Volume Two relates closely to specific country contexts and examines comparables and competencies generated from the research data as well as discussion about the research process. Each Volume can be read independently, but for a greater understanding of the themes and key concepts it is advised that both are read together.

 • 112.
  Rosenqvist, Mia Maria
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Från barnkrubba till undervisning på förskolepedagogisk grund2001Report (Other academic)
 • 113.
  Rosenqvist, Mia Maria
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Lärande - undervisning2001In: Förskoletidningen, Vol. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 114.
  Sjölinder, Arne
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Män, kvinnor - och didaktiska krav2003In: Lek, musik, könsroller och centrala begrepp: Fyra exempel på sociala konstruktioner / [ed] Gerhard Arfwedson, Stockholm: HLS Förlag , 2003, p. 22-33Chapter in book (Other academic)
 • 115.
  Steiner, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Morberg, Åsa
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Instructional Strategies and Student Learning Outcomes2006In: Higher Education Close Up III Conference at the University of Lancaster, 2006, p. 1-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  When planning a new educational program concern has been given to the fact that a new coming student at the University does not know anything about scientific reading and writing. Also a new student does not have an academic study technique. Students have a wage idea of what to do during their studies at the University. Therefore the two first courses in the educational program came to be focusing perspectives on knowledge and learning and an introduction to their studies to come. The article reflects on instructional strategies and learning outcomes in academic studies, using a narrative research approach. Narratives are used in four ways. Student narratives are used for data collection. Teachers use narratives as instructional strategy. Narratives are in this research used as an analytical tool and in this article as a research presentation model. Qualitative narrative statements from students have been taken at four occasions, direct after the courses, three months after, one, two and three years after the courses. Interpretations of the narratives have shown that students forget the course content rather soon after a course where mainly surface instructional strategies are used. They express though, that the surface learning have eased their learning capability when studying subjects later in their study program. This generative effect should be regarded we think when planning academic course programs. Another reflection is that students are better able to fulfil the academic deep learning studies when they get an early introduction of academic studies concerning critical scientific reading and writing. Also instructional strategies that early introduce concepts and views in generative topics make learning more efficient. When teachers and students communicate and are able to create a positive and for the students developing study climate, learning is promoted.

 • 116.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  117 vittesmål om att lämna allt2000In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 8 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 117.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  50 år efter hans död2004In: Gefle Dagblad, no 4 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Under vintern och våren 1946-47 hade Stig Dagerman skrivit en serie resereportage om Tyskland för den nystartade Expressen.

  Artiklarna sammanställdes i boken "Tysk höst" (1947) och året därpå var uppdraget att upprepa succén med en serie researtiklar under arbetsnamnet "Fransk vår".

 • 118.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  A propos en eventuell sammanhållen yrkesutbildning för lärare1997In: U-bladet, no 9, p. 11-12Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Debattinlägg om sammanhållen lärarutbildning

 • 119.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Ack att få vara i Vara: Boken2008In: Gefle Dagblad, Vol. 12 septemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Recensionens inledning:

  "Klockor går sällan alldeles precist rätt. Men en stillastående klocka visar rätt tid två gånger per dygn om det är en sån där med urtavla och visare. Den bilden kommer för mig när jag skrattande läser Erik Anderssons roman ”Den larmande hopens dal”, en roman om Ina Ljungs journalistiska arbete på dagstidningen Varas Värn, en tidning där ingen företeelse i nuet eller det förflutna – aldrig så obetydlig – bedöms oväsentlig."

 • 120.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Adelskvinnans liv inget att sträva efter: Bok i dag1989In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 1 augustiArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 121.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Affisch med budskap1993In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 3 marsArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 122.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Afrikanen: porträtt av en far2008In: Gefle Dagblad, no 5 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  J.M.G. le Clézio: Afrikanen. Porträtt av en far

  Berättelse

  Översättning Ulla Bruncrona

  Elisabeth Grate Bokförlag

  Det finns en rastlöshet i mycket av det J.M.G. le Clézio skrivit, ett överstrykande, ett omtagande, ett backande, ett prövande, ett otålande. Men är det rastlöshet, egentligen?

  I den nyligen på svenska utkomna ”Afrikanen” (i översättning av Ulla Bruncrona på Elisabeth Grates Bokförlag), en berättelse på knappa hundra sidor, minns författaren hur det åttaåriga barn han var slapp undan instängdheten i lägenheten i Nice och hur han fick tillgång till ett sinnligt och kroppsligt liv i Nigeria. Fadern hade han aldrig träffat förr. Fadern var läkare i ett jättelikt distrikt i västra Afrika och hade misslyckats att ta sig till Frankrike för att rädda sin familj till friheten i Afrika och undan den tyska ockupationen. Några år efter krigsslutet blev det dock möjligt att återförena familjen, en tvåårig återförening som skulle bli av avgörande betydelse för den blivande författaren.

  Le Clézios, till omfånget lilla och till innehållet stora, bok, skildrar en far som är läkare, den sorts, om sorter finns, som har nästans behov som mål och mening. Fadern uppväxt på Mauritius, utbildad till läkare i England och utan ekonomisk möjlighet att starta egen praktik hamnar efter examen i Guayana och därefter i Västafrika och blir ’afrikan’, blir människa bland människor, där de två kulturer ’afrikanen’ befinner sig blir något tredje och allmänmänskligt. Den europeiska vetenskapligheten parad med en social och kulturell utstyrsel av annat och kroppsligare slag än den höga kragarnas och instängda kropparnas.

  Och sonen med mottagligheten hos en oskuldsfull, en ännu inte komprometterad, en ännu inte kompromissande – ser, känner och tar in detta andra som vore det det första.

  ”Afrikanen” är en rakt berättad historia om en far och om hur en son kan be-skriva en far. Nittio sidor text som speglar en ofta frånvarande far – en far som författaren förstår allt mer

  - och en saknad efter en ständigt närvarande far som le Clézio förnam som barn, en saknad som ersattes av, som författaren skriver, ”denna sinnliga erfarenhet av Afrika” och ingenstans i berättelsen ens en förnimmelse av något exotiserande.

  Romaner som ”Rapport från Adam” (1964), ”Flykternas bok” (1970), ”Syndafloden” (1968), ”Öken” (1984), ”Skattsökaren” (1990) och novellsamlingar som ”Febern” (1966) och ”Mondo” (1981) blir via ”Afrikanen” infärgade av än fler nyanser, liksom för övrigt essäsamlingen ”Jordisk extas” (1969). Det är som finge författarens gamla texter en ny lyster, som om ”Afrikanen” besegrar en ironisk läsning och ger plats för en i kärleksfullhet formad naiv hållning. Inte så att den ironiska läsningen försvinner, ingalunda, utan så att två samtidiga och med varandra korresponderade läsarter blir möjliga i samma läsandets stund.

  Ja, ”Afrikanen” är en bok som kan vara en referenspunkt för val av hållning vid läsande i det le Clézio frigör sin text från kulturbestämda kategoriseringar. ”Afrikanen” är en av höstens intressantare texter.

 • 123.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Aktuellt tema: Berättelse som berör1999In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. slutet av aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 124.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Alltid någon där i Gaarders värld1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 11 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar Gaarders författarskap.

 • 125.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Amorina intet i rik romanhöst?: Debatt: Augustpriset1999In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 22 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Debattartikel där Bengt Anderbergs roman "Amorina" lyfts fram som exempel på en roman som skulle ha kunnat bli bland de nominerade romanerna...

 • 126.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Arbetardikten ingalunda död: Bok i dag1989In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 31 januariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 127.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Artemis teater sitter som en smäck1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 20 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 128.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Astrid Lindgren: ett författarskap i världsformat1993In: Tidskriften Förr och nu, no 1, p. 52-54Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 129.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att arkivera en spillkråka2002In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 14 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det var torsdag och två dagar för tidigt. Ja, arkivet är ju öppet vardagar från nio på morgonen till tre på eftermiddagen, så för tidigt var det inte att besöka SOFI, Språk- och Folkminnesinstitutet, i Uppsala. Två dagar för tidigt. Med det menas att Arkivens dag inte var den dan SOFI:s famn öppnades för mig, utan redan två dagar förut.

 • 130.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att tänka så det räcker2002In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 9 septemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För drygt tio år sedan gjordes en studie i Upplands Väsby om hur filosofi skulle kunna fungera i undervisning för våra yngsta skolbarn.

  Studien resulterade i boken "Filosofi med barn" (Malmhester, Carlssons) och i den redogörs med noggrannhet för studiens uppläggning, genomförande och resultat. Studien visar att de barn som deltagit aktivt i filosofilektionerna förvärvade en högre grad av abstrakt tänkande än de som ej deltog och därmed även skaffade sig bättre förståelse för matematiska problem och att de utvecklade en god argumentationsförmåga och dessutom blev inre auktoritetsberoende.

 • 131.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att vara elletr inte vara - det är frestelsen1999In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 13 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Viss bakgrund till författarskapet ges i artikeln.

  Ahmad Shamloo fick Stig Dagermanpriset 1999 och i samband med det publicerades diktsamlingen "om jag vore vatten" av Stig Dagermansällskapet med bidrag från Kulturrådet.

 • 132.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Aurélia och härfågeln i Camargue2006In: Gefle Dagblad, no 29 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Gävle teater. En byrå på scenen och ur lådorna dyker armar, fötter, skor och ett ansikte som sitter på ett huvud som sitter på en kropp eller sitter det på flera? Och ett ben och ett till och en fot och en sko och ännu en ur olika lådor och inget hör ihop och ändå blir det fullt begripligt det som sker...

 • 133.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnboken fyller 400 år1991In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 10 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Banboken fyller 400 år som bekant. BS, vår kulturella stämma i Skutskär ger bakgrunden till jubileet och har botaniserat bland nya barnböcker. Hur står sig barnboken efter 400 år?

 • 134.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnboken I: Med fjärrkontroll på Skönheten: BS mitt i barnboksfloden1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 17 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 135.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnboken II: Se, sifferdjävulen kommer!: BS läser böcker för rätt säkra läsare1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 24 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 136.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnbokens vecka1988In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 25 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genomgång av ett trettiotal av höstens böcker tillsammans med en högstadieklass

 • 137.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnböcker för stora och små1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 30 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Några av Gävleborg-regionens författare och illustratörer.

 • 138.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnböcker: Gula, galna bollar, giriga spindlar, Pippi på CD-ROM och lite kärlek1996In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 19 februariArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Översiktsartikel.

  Helsida.

  Underrubriker:

  Bilderböcker för barn - Sagosamlingar - Ungdomsböcker för den läshungrige - Faktaböcker för barn - Svenskproducerade CD-ROM för barn.

 • 139.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnböcker i höstens elfte timme: Uti sagan är allt möjligt1996In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 5 decemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln är ett svep över ett urval böcker inför julen.

 • 140.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barndomslandskap att minnas och berätta1998In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 7 augustiArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Om Ljungby berättarfestival

 • 141.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnens egen topplista1989In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 24 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Klass 7D på Rotskärsskolan har läst och fått tycka om bilderböcker för yngre.

 • 142.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barnets gåta: på FN-dagen en dikt av BS1995In: Gefle Dagblad, no 24 oktoberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Dikten deklamerad FN-dagen på Kastets skola i Gävle på givningsdagen i samband temadag om Barnens Rättigheter.

 • 143.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Beatles i våra hjärtan2006In: Gefle Dagblad, no 9 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad var det som hände där i det västerländska sextiotalet? Själv köpte jag ett par Lee-jeans hos farbror Roos på Björnkläder i den vitrappade kåken med gröna fönsterkarmar för trettionio kronor.

 • 144.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Befria forskningen!2007In: Gefle Dagblad, no 25 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Om "Reclaim the Science! Om vetenskapens avakademisering" skulle det vara lämpligt att skriva mycket - och det för att lyfta till ytan frågor om den högre utbildningens plats i vårt civilisationsbygge.

 • 145.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Belönat storverk: Bok i dag1992In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 25 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 146.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Bengt Söderhäll i en värld av nollor och ettor: Men om strömmen går då?1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 29 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Översiktsartikel där digital kommunikation problematiseras

 • 147.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Bengt Söderhäll på den trettonde Bokmässan: Fragment från en optimistisk vuxenlek...med hat trick för Gävle1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 4 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikel uppbyggd kring de 25 böckerna i topp på omröstningen om århundradets bok med början i Lagerkvists Dvärgen och målgång i Mobergs utvandrarepos.

  Essäform.

 • 148.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Bergslagen som litterär miljö: Litteratur1998In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 5 oktoberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikel om symposium arrangerat av Martin Koch-sällskapet.

 • 149.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Berättande på frammarsch1991In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 10 juniArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 150.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Berättardegen jäser1997In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 20 novemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 101 - 150 of 562
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf