hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1107
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Dahlin, Annie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Jonsäll, Britta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Modermålsverksamhetens inkluderande och exkluderande principer i en förskola: En intervjustudie om uppfattningar2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of our examination was to survey how one preschool works with so called language groups, if the mother tongue is important and if the informants can see any complex of problems in the inclusive/exclusive way of working with language groups in the preschool. The literature review provides for example the three most important areas of mother tongue, which are the emotional, the social and the intellectual (Ladberg, 2000). Further it describes the difference between the conceptions integration and inclusion, when today the concept inclusion is preferred (Tøssebro, 2004). We were inspired by qualitative interviews as our method and from a phenomenographic perspective described the informants’ perceptions about the named phenomenon. Three preschool teachers and three mother tongue educationalists constitute the represented informants. The result of our examination shows a clear opinion about the great importance of mother tongue and that the mother tongue educational programme is not considered to be an excluded activity, since the children already are used to the constant groupings in the preschool. Our examination shows many areas in need of improvement, for example the engagement from the municipality and further education for the pedagogues. Further research of the subject is also of importance to be able to improve the mother tongue educational programme with didactic guidelines.

 • 102.
  Dahlin, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Hedlund, Christine
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Varannan vatten - Ett rekommenderat sätt att dricka: en intervjustudie om unga vuxnas upplevelser av fenomenet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Högtider är i Skandinavien förknippade med alkohol och festligheter, detta är en del av vår kultur. Konsumtionstillfällena är få och oftast placerade vid veckoslutet, det är mer accepterat att vara full en fredagskväll är mer än en måndagsmorgon. Beslut från regeringen avser mål och insatser för bland annat användandet av alkohol samt att minska bruket av det. Att begränsa alkoholens negativa effekter har länge varit en viktig fråga för folkhälsan. I och med detta skapades kampanjen Varannan vatten, för att minska berusningsdrickandet i samhället. Detta är en intervjustuide där fyra unga vuxna har tillfrågats om deras upplevelse kring kampanjen Varannan vatten. Studien avser också att undersöka huruvida informanterna anser att kampanjen är ett verktyg för att påverka attityder till berusningsdrickande. Resultatet visar att informanterna upplever kampanjen som positiv och att den utgör en funktion då det finns ett problem kring berusningsdrickande. Dock visade resultatet tecken på informanternas svårigheter att ta till sig budskapet då det enligt dem upplevs motsägelsefullt. Studien kan i framtiden utvecklas till att undersöka hur individerna själva anser kunna förändra attityder och beteenden.

 • 103.
  Dahlström, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Pedagogiska rådet.
  Fransson, GöranHögskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken2004Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  I denna antologi analyserar, problematiserar och diskuterar lärare och forskare vid Högskolan i Gävle olika sidor av att undervisa inom Högskolan. Exempelvis fokuseras möjligheter och dilemman som kan uppstå när lärare försöker att mäta och värdera kvalitativa aspekter av studenters kunskap; hur ett pedagogiskt utvecklingsarbete kan bedrivas i den egna ämnesgruppen; hur ett processorienterat skrivande kan användas för att utveckla studenternas skriftliga språk; vikten av att göra djupare analyser av kursutvärderingar samt hur högskolelärare förstår sin egen kompetens.

  Texterna har vuxit fram som en, av flera, examinationsuppgifter inom ramen för en kurs i högskolepedagogik som genomförts vid Högskolan i Gävle.

 • 104.
  Dalvald, Momo
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Korrelerar startlereaktion med reaktionstid?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bilder av potentiella hot upptäcks snabbt och leder till en snabbare reaktionstid än bilder av icke-potentiella hot. Potentiella hot stjäl också fokus och kognitiva resurser, med en långsammare reaktionstid som följd. Rädsla, som kan mätas genom startlereflexen, leder till antingen ökad handlingsberedskap (snabbare reaktionstid) eller kognitiv distraktion (långsammare reaktionstid). Fem försöksdeltagare fick reagera på en visuell probe som lades ovanpå djurbilder, både potentiella hot och icke-potentiella hot i ett kombinerat reaktionstids- och startleprobeexperiment, där ljudstötar utdelades i hörlurar. Startlereaktion, hjärtfrekvens och reaktionstid mättes, varefter korrelationskoefficienter räknades ut. Resultatet visade på en svag negativ korrelation mellan reaktionstid och startlepotentiering på gruppnivå, men inga signifikanta samband påvisades på individnivå. Resultatet på gruppnivå kan bero på att de individuella resultaten tenderar samlas i kluster och därför skapar ett skensamband. Även en positiv korrelation mellan hjärtfrekvensförändring och startlereaktion påvisades, men ingen korrelation mellan hjärtfrekvens och reaktionstid.

 • 105.
  Dambergs, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Nordin, Sara
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  En studie om kognitiv beteendeterapi som undersöker vad som eventeullt kan påverka och förändra individers beteendemönster.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet i denna studie var att granska närmare hur kognitiv beteendeterapi (KBT) eventeullt kan leda till att individer gör beteendeförändringar. För att kunna granska kognitiv beteendeterapi i ett sammanhang, valdes sömnprogram som ett exempel där det arbetas med kognitiv beteendeterapi som metod. I studiens undersökning valdes att genomföra intervjuer för att uppnå ett relevant resultat som sedan kan bearbetas och analyseras i denna studie. Metoden var att intervjua två terapeuter som arbetar med KBT, samt göra telefonintervjer med deltagare som medverkat i sömnprogram baserat på KBT. Utifrån intervjuerna kunde sedan en redogörelse och jämförelse utföras på resultatet för att möjligen kunna se hur kognitiv beteendeterapi eventuellt kan påverka individerna till en beteendeförändring. Resultatet visade på att inom kognitiv beteendeterapi finns det olika moment som deltagarna ska följa. Teraputerna tror att det är en kombination mellan alla dessa, som är avgörande för om individen eventullt ska kunna göra en beteendeförändring. Deltagare som medverkat i studiens undersökning, visar i resultatet på att de upplever att inte alla moment är avgöradne för om individen ska kunna göra en beteendeförändring.

 • 106. Danciu, Magda
  et al.
  Clarke, Marie
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Citizenship Education in First Cycle: undergraduate Teacher Education Courses2005Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 107.
  Delén, Wanja
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Identifiering av barn i förskolan: Fördelar  och nackdelar med en tidig ADHD diagnos2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att belysa hur viktiga personer i barnets sociala omgivning, såsom förälder, förskole- och specialpedagoger och förskolechef, resonerar kring identifiering av barns svårigheter samt värdet av en tidigt fastställd ADHD- diagnos. På så sätt åsyftas en tydligare och en mer fördjupad förståelse, av den betydelse som tillskrivs tidig identifiering samt diagnostisering, erhållas. Sex stycken kvalitativa intervjuer har föredragits som undersökningsmetod. Utifrån studiens syfte har den kommit att bearbetas utifrån en humanvetenskaplig ansats, där inspiration hämtats från hermeneutiken.

  I resultatet framkommer att begreppen ADHD och diagnostisering används ytterst sällan inom förskolan. Diagnosens huvudsakliga förtjänst uppges vara att den bibringar förståelse hos omgivningen, för barnets sätt att vara och dess behov. Paradoxalt till en avig inställning till diagnostisering av förskolebarn, kartläggs barn i allt högre grad. Ökade förfrågningar och utredningar av barn, tycks stå i relation till att barn i behov av särskilt stöd ökar. Samhälleliga faktorer så som ekonomiska aspekter och förändrad samhällsstruktur, tycks spela en avgörande roll i huruvida diagnostisering av barn i förskolan får genomslag eller inte. Aktuell studies resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning.

 • 108.
  Dolk, Jenny
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Barnens illustrationer: speglar det omkringliggande2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbetets syfte är att undersöka barnens samspel under bildskapande tillfällen och forskningsfrågan lyder; Hur samspelar barnen med varandra då de bildskapar gemensamt?

  Bildskapandet är en stor del av förskoleklassens vardag, så stor att det ibland kallas för att ”jobba” och det bör därför uppmärksammas. Tidigare forskning visar att flickor och pojkars bildskapande skiljer sig åt och att barnens bilder kan ge indikationer för hur långt barnet kommit i sin utveckling. I det här examensarbetet kommer jag att bortse från barnens bilder som objekt och har istället valt att fokusera på bildskapandet som en process.  

  I litteraturgenomgången redogörs för det sociokulturella perspektivet. Kulturen i samhället och det sociala samspelet med andra människor är avgörande för hur människan utvecklas. Vi människor är aktiva och kreativa i vår natur och vi lär i gemenskap med andra. Språket ger oss människor ett redskap att arbeta med, vi kan samtala med andra om nuet, dåtiden och framtiden, liksom vi kan anamma och delge varandra information. Fantasi och kreativitet är mänskliga förmågor som ger oss möjligheten att utveckla nya erfarenheter. Genom att vi förvandlar, omgrupperar, förminskar, särskiljer mm så har vi förmågan att omskapa situationer eller föremål till något nytt.  Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet och möjliggör för bl.a. det konstnärliga.

  Barnens bilder skapas utifrån deras erfarenheter, de inspireras av det omkringliggande och behöver därmed tolkas utifrån den rådande situation där bilden uppstod.

  Grunden för mitt examensarbete är videodokumentation när barnen skapar bilder. Resultatet visar att barnen skapar bilderna tillsammans med varandra och att bilden i sig kan vara svår att tolka rätt om man inte sett processen där den skapades. Barnen utmanas, kritiseras och inspireras av varandra i mycket hög grad när de bildskapar gemensamt.

   

   

   

   

 • 109.
  Duveskog, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Johansson, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Hur bra koll har de egentligen?: Intentioner och användning av elevdokumentation i skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur elevdokumentation så som portfolio, individuella utvecklingsplaner samt loggböcker fungerar i praktiken och dess värde vid överlämnande samt övertagande av elever från år 6 till 7. Undersökningen är grundad på kvalitativa intervjuer genomförda i två olika kommuner med lärare i år 6 och 7 samt rektorer på två F-9 skolor. Enligt skolans styrdokument ska lärarna följa upp eleverna och möta dem där de är genom att anpassa undervisningen efter varje individuellt behov. Olika faktorer som försvårar detta kan vara för få lärare i för stora klasser. Ute på skolorna finns olika verktyg för att hjälpa lärare att uppnå detta mål, men problemet som uppstått är att olika skolor/lärare arbetar på väldigt olika sätt och att innehållet i elevdokumentationen då blir väldigt varierande och därför inte tas tillvara vid övertagandet av elever i år 7. I arbetet har det framkommit att elevdokumentation kan, om den används rätt, vara ett värdefullt redskap i arbetet med att synliggöra elevers sätt att lära och skapa en röd tråd från F-9. Men det förutsätter att lärare som tillämpar arbetssättet är på det klara med syftet och de förändringar som krävs för att sätta elevernas lärande i fokus, den kan i annat fall stjälpa i stället för att hjälpa och tillslut förkastas. Vår slutsats blir därför att det är lärarnas syn på elevdokumentation som avgör om den blir till en ryggsäck eller resurs för både lärare och elever.

 • 110.
  Edling, David
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Barns agerande framför datorn i förskolan: datorn - redskap eller leksak2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag valt att undersöka barns agerande framför datorn och hur samspelet ser ut mellan barnen. Teknik omger oss överallt i samhället och många förskolor har idag tillgång till datorer. Forskning visar att datorer kan uppmuntra till ett givande samspel mellan barn i förskolan men även att datorn ofta har en mer underordnad roll i verksamheten. Tidigare forskning pekar även på att datorn kan användas ur ett pedagogiskt perspektiv med olika slags inlärningsmetoder.

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur barn på två olika förskolor agerar framför datorn, samt hur samspelet ser ut mellan barnen på dessa förskolor när de använder sig av datorerna. Syftet har även varit att undersöka hur personalen ser på datorns roll i verksamheten. De frågeställningar jag har använt mig av har varit hur förskolorna i studien placerar datorn i verksamheten, hur personalen ser på datorn som verktyg i förskolan, om de upplever att de har tillräcklig kunskap för att använda datorn i verksamheten, hur barnen agerar framför datorn och hur barnen samspelar med varandra framför datorn.

  Jag valde att använda mig av observationer och intervjuer som metod och dessa utfördes på två förskolor. Barnen i observationerna är i åldern fyra till fem år gamla och båda observationerna genomfördes när barnen spelade datorspel. Observationerna följdes sedan upp av intervjuer med förskollärare på de båda förskolorna.

  Resultatet visar att barnen i observationerna ofta väljer bort olika uppgifter i spelen och skyndar vidare till nästa moment. Detta agerande kan bero på att spelen är för svåra, att momentet är tråkigt, eller att de har utfört momentet förut. Barnen upprepar även samma moment flera gånger i spelen. Resultatet visar också att barn samarbetar framför datorn genom att hjälpa varandra vid behov och att de samspelar genom att diskutera olika lösningar på problem. Barnen väljer dock ofta att bortse från kommentarer och råd från kamrater. Hur samspelet och barnens agerande ser ut beror också på situationen och vilka barn det handlar om. Resultatet visar vidare att den ena förskolan har ett bestämt mål med datorn. De försöker låta datorerna komplettera den övriga verksamheten, samtidigt som den andra förskolan använder sig av datorerna på ett mindre konkret sätt. Personalen på de båda förskolorna har inte fått gå någon datorutbildning eller liknande men anser sig vara självlärda. Genom att använda mer pedagogiskt uppbyggda datorprogram och datorspel kan barns kreativa tänkande samt samarbetsförmåga övas upp.

 • 111.
  Edlund, Nadja
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen: Utifrån kvalitativ textanalys uförd på ett urval av Astrid Lindgrens verk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Examinationsnivå: Examensarbete, 15 högskolepoäng, inom lärarprogrammet Högskolan i Gävle

  Titel: Barns mångkulturella formningar genom barnlitteraturen: Utifrån kvalitativ textanalys utförda på ett urval av Astrid Lindgrens verk

  Författare: Edlund, Nadja                                                                                                         Termin och år: Ht 2008                                                                                                           Institution: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi.

  Handledare: Daniel Pettersson                                                                                    Nyckelord: Mångkultur, litteratur perspektiv, barns formning, Astrid Lindgren

   

  Syftet med uppsatsen är undersöka vilka värderingar som ingår i benämningen mångkultur

  samt hur barns mångkulturella uppfattningar formas genom barnlitteratur representerad av

  utvalda verk författade av Astrid Lindgren.

  . Frågeställningen i denna C-uppsats lyder:

  Vilka mångkulturella uppfattningar formas barn av genom barnlitteraturen?

  Metod som använts för att ta reda på frågeställningen är kvalitativ textanalys. Genom denna

  metod kom det relevanta fram som behövdes för att sammanställa ett urval av mångkulturella

  uppfattningar och tänkanden de olika figurerna i Astrid Lindgrens böcker förmedlar i texten.

  Det faktum att pedagoger och föräldrar läser det som andra läst för dem när de själva var barn

  kan ha en påverkan i varför böckerna följer med i dagens samhälle.

  Uppsatsen belyser mångkulturens innehåll i de utvalda verk av Astrid Lindgren som valts och

  hur barns uppfattningar och formning ser ut utifrån det litterära perspektivet. Med mångkultur

  menas etnicitet, religion, bakgrunder, förhållningsätt, klasskillnader samt förutfattade

  meningar. Med formning menas barns uppfattningspräglingar och värderingsskapande som

  sker i barnens utveckling.

  Uppsatsens statistik och listor är utdragna från året 2006. Med anledning av att det med beslut

  från regeringen var mångkulturens år. Det kändes också aktuellt att kort nämna nuvarande

  statistik samt äldre statistik för att visa ett brett tidsperspektiv på Astrid Lindgrens böckers

  existens på topplistorna. Resultatet redovisar det som genom en kvalitativ textanalys

  upptäckts och innefattar det som ingår i begreppet mångkultur. Detta redovisas i utdrag, citat

  och genom ord som förekommer i Astrid Lindgrens böcker.

  I diskussionen framkommer det faktum att barns formning till stora delar sker genom

  litteraturen och att Astrid Lindgren fyller en stor del av den litteraturen som läses av barn och

  det automatiskt påverkas deras formning och uppfattningar. Mångkultur presenteras och

  framställs både ur positiva och negativa aspekter i Astrids böcker. Det är därför viktigt att det

  existerar en medvetenhet hos pedagoger för vad för slags värderingar vi förmedlar genom

  exempelvis litteratur som läses för barnen.

 • 112.
  Eiman, Lotta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Bäck, Liselott
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Företags hälsa ur ett ledarperspektiv: - hur, vad, varför?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet var att undersöka ledares syn på hälsa och hälsofrämjande arbete samt hur det eventuella hälsofrämjandet arbetet såg ut på deras företag. Vidare undersöktes ur ledarens synvinkel, hur, vad och varför ledaren och företaget arbetar som de gör med hälsa på sin arbetsplats. Metod: Författarna har genom intervju frågat ledare vid fyra företag med kontorsverksamhet vad de anser om hälsa och hälsofrämjande arbete och hur företagets hälsoarbete ser ut. Resultat: Resultatet visade att ledarnas syn på hälsa och hälsofrämjande arbete påverkar hälsoarbetet på företaget. Resultatet visade även att tre av fyra företag hade ett välutvecklat hälsofrämjande arbete. Slutsats: Samtliga ledare visade intresse för hälsa och hälsofrämjande arbete om än i olika grad och ledarnas intresse har en påverkan på det hälsofrämjande arbetet.

 • 113.
  Ek, Emelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Kvalitet i förskolan: en studie om föräldrainverkan ur pedagogperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Emelie Ek (2009): Kvalitet i förskolan – en studie om föräldrainverkan ur pedagogperspektiv.

  Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 2009.

  Sammanfattning

  Det här examensarbetet handlar om föräldrainverkan i förskolan. Huruvida föräldrar som på olika sätt medverkar i förskolans verksamhet, på något vis påverkar kvaliteten på den samma. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, ska förskolorna erbjuda forum för föräldrarna så att de kan delta i och lämna förslag om planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Samtidigt framgår det även av samma dokument, att föräldrainverkan endast får förekomma på så vis att den inte hindrar förskolan från att nå upp till de internationella mål som presenteras i skollag och läroplan. Häri ligger en balansgång som det är upp till varje enskild förskola att ta ställning till, samtidigt som deras olika organisationsformer även ställer krav på hur föräldrainverkan bör skötas.

  Den teoretiska utgångspunkten i det här examensarbetet behandlar kvalitet ur ett samhällsperspektiv och ett förskoleperspektiv samt föräldrasamverkansperspektiv och inflytandeperspektiv. Kvalitet ur ett samhällsperspektiv belyses ur två synvinklar av bland andra Sheridan (2001) och Dahlberg, Moss och Pence (2002). Den ena synvinkeln beskriver kvalitet som någonting subjektivt och kontextberoende som inte går att mäta eller jämföra med andra verksamheter. Det andra synsättet innebär att det är möjligt att mäta kvalitet genom utarbetade kriterier som är mätbara och därigenom jämförbara. Kvalitet ur ett förskoleperspektiv belyser olika metoder att mäta kvalitet, samt definitionen av den samma i en förskolekontext genom fyra nivåer som är framtagna av Skolverket (2004). Föräldrasamverkan och inflytande behandlar rättigheter och skyldigheter som både förskolepedagoger och föräldrar har för att samverka rörande en bra vardag för barnen i förskolan. Bland annat belyses Regeringens (2004/2005 & 2009) dokument som vid upprepade tillfällen betonar vikten av samarbete och inflytande.

  Undersökningen som ligger till grund för resultatredovisningen är en komparativ studie mellan en kommunal förskola och en förskola som drivs i form av ett föräldrakooperativ. Metoden som används i studien är semistrukturella intervjuer med nio anställda som arbetar i den pedagogiska verksamheten på de två förskolorna. Datamaterialet som redovisas består av inspelade intervjuer med de anställda som sedan har bearbetats. I bearbetningen har likheter och skillnader plockats ut, samt uttalanden som skiljer sig från övriga svar.

  Resultatet visar att arbetssättet då det gäller föräldrainverkan som skiljer sig mellan de två olika förskolorna. Föräldrakooperativet arbetar nära med föräldrarna och den kommunala förskolan arbetar för att skapa ett större engagemang och ett närmare samarbete. Även inställningen till att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten skiljer sig åt. Den föräldrakooperativa förskolans syn på föräldrars delaktighet i den pedagogiska verksamheten är avvaktande. Majoriteten av den pedagogiskt ansvariga personalen på den kommunala förskolan anser däremot att föräldrar som tar eget initiativ och deltar i verksamheten endast är positivt. Dock är de båda förskolorna överens om att det är positivt att föräldrarna kommer med förslag, men att personalen som har det pedagogiska ansvaret har rätt att göra ett urval. Resultatet visar även, att det tyngsta argumentet från den föräldrakooperativa förskolan gällande begränsad föräldrainverkan i den pedagogiska verksamheten handlar om att föräldrarna inte har någon pedagogisk utbildning. Dock visar resultatet att så även är fallet med majoriteten av den personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten.

  Nyckelord: Förskola, föräldrainverkan, föräldrakooperativ, kvalitet

 • 114.
  Ekelöf , Marie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Kjellin, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Ordning och reda i skolan - är regler lösningen?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på om pedagogers och rektorers agerande och ledarskap har betydelse för ordningen och arbetsron i skolan. Undersökningen är utförd genom kvalitativa intervjuer med fyra lärare och två rektorer på två kommunala högstadieskolor. Med utgångspunkt i frågeställningarna delades våra intervjusvar upp i teman för att analyseras. Resultatet av undersökningen visar att rektorers ledarskap, agerande och inflytande har stor betydelse för hur ordningen och arbetsron i skolan ser ut. Vi har sett att förankringen av regler skiljde sig åt på de undersökta skolorna. Lärarens arbete i klassrummet påverkas indirekt av rektorns ledarskap, vad det gäller ordningen och arbetsron. En slutsats vi kan dra är att om rektorn på skolan bedriver och förespråkar en tydlig och kontinuerlig förankring av ordningsregler så skapar det gynnsamma förutsättningar i värdegrundsarbetet för skolans personal och elever.

 • 115.
  Eklund, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Sohlberg, Malin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom den svenska tillverkningsindustrin är det många företag som genomgår förändringar och implementerar nya arbetssätt (Hägg, 2009). På ett produktionsavsnitt på Sandvik Materials Technology (SMT) pågår en implementering av Totalt Produktivt Underhåll (TPU). TPU som arbetsmetod ger möjlighet till att arbeta med underhåll på ett nytt och effektivt sätt (Nakajima, 1992

  ). Syftet med denna uppsats är att utvärdera första delen i implementeringen av TPU på SMT genom att undersöka hur denna förändring har uppfattats av dem som berörs av implementeringen. Det är en process som förväntas ta lång tid och utvecklas under arbetets gång, därför berörs frågor som vad har uppfattats vara bra respektive dåligt och vad kan förbättras i fortsatt implementeringsarbete. Detta är en formativ utvärdering som inspireras av fenomenografi och fokusgruppsintervjuer har använts som metod. Resultatet visar bland annat att respondenternas uppfattningar av konceptet TPU, eller operatörsunderhåll som SMT valt att kalla det, är positivt i den bemärkelsen att det förebyggande arbetet innebär att maskinerna blir renare och att det är lättare att hitta fel. Respondenterna ser potential med arbetssättet men på grund av brist i kommunikation mellan ledning och anställda har det uppstått ett motstånd till förändringen. Den bristande kommunikationen har påverkat respondenternas arbetsmotivation negativt och kan innebära problem för fortsatt implementeringsarbete. Slutsatsen är delvis att ledningen behöver förbättra kommunikationen i företaget för att öka arbetsmotivationen hos dem som berörs av implementeringen för att den ska bli lyckad.

 • 116.
  Ekström, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Korpisalo, Linda
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Välkomna vårdnadshavare!: en studie om den initiala kontakten i skolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om den initiala kontakten med vårdnadshavare och syftet är att undersöka hur lärare på olika sätt kan möta vårdnadshavare som är nya för läraren och verksamheten. Arbetet jämför också lärares arbetssätt inom samma stadium och mellan stadier. Den tidigare forskningen säger inte mycket om just den första kontakten vilket stärks av Seitsinger, Felner, Brand och Burns (2007) forskning. Det enda som behandlas ytligt är inskolningen i förskolan. Fokus har lagts på kommunikation och samarbete då dessa kan ses som två grundstenar i en tillfredsställande relation mellan lärare och vårdnadshavare. Utifrån dessa grunder har arbetets frågeställningar och intervjufrågor utformats.

  Studien är av kvalitativ karaktär och det insamlade materialet består av semistrukturerade intervjuer med tio lärare. Avsikten var att få veta hur lärare arbetar med den initiala kontakten. Intervjufrågorna behandlade ämnen som kommunikation, samarbete, etnicitet och genus. Ämnena etnicitet och genus valdes för att undersöka ifall det fanns någon skillnad i bemötandet rörande dessa faktorer.

  Materialet har analyserat utifrån ett kommunikativt perspektiv. Utgångspunkten var att en människa kan påverka sin kommunikation som då förhoppningsvis leder fram till ett tillförlitligt och tryggt samarbete.

  Undersökningen visar bland annat att informanterna ansåg att samarbete är ett givande och tagande mellan människor. För att detta ska fungera menade de att det är viktigt att våga prata med varandra. Viktiga begrepp för lärarna visade sig vara delaktighet, förtroende och att vårdnadshavarna ska känna sig välkomna att vara delaktiga i skolans verksamhet, därav studiens titel. Angående genus valde flertalet av lärarna att se personligheten före könet. De flesta av lärarna upplevde att de största svårigheterna i mötet med vårdnadshavare är att parterna inte förstår varandra. Detta kan bero på språkskillnader gällande både olika modersmål men även då parterna talar samma språk men har olika sociala bakgrunder.

 • 117. Eliasson, I
  et al.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Westerberg, U
  Thorsson, S
  Lindström, F
  Urban climate spaces: A multidisciplinary project2006Inngår i: The sixth International Conference on Urban Climate, 2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 118. Eliasson, I
  et al.
  Thorsson, S
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Klimatet vänder turistströmmar2009Inngår i: Miljöforskning, ISSN 1650-4925, nr 1, s. 24-25Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 119.
  Eliasson, Ingegärd
  et al.
  Urban Climate Group, Physical Geography, Department of Earth Sciences, Göteborg, Sweden.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Westerberg, Ulla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Thorsson, Sofia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet. Urban Climate Group, Physical Geography, Department of Earth Sciences, Göteborg, Sweden.
  Lindberg, Fredrik
  Urban Climate Group, Physical Geography, Department of Earth Sciences, Göteborg, Sweden.
  Climate and behaviour in a Nordic city2007Inngår i: Landscape and Urban Planning, ISSN 0169-2046, E-ISSN 1872-6062, Vol. 82, nr 1-2, s. 72-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Four urban public spaces, representing various designs and microclimates, were investigated in Gothenburg, Sweden, in order to estimate how weather and microclimate affect people in urban outdoor environments. The research strategy was both multidisciplinary and interdisciplinary and included scientists from three disciplines: architecture, climatology and psychology. The project is based on common case studies carried out during four seasons, including measurements of meteorological variables, interviews and observations of human activity at each place. Multiple regression analysis of meteorological and behavioural data showed that air temperature, wind speed and clearness index (cloud cover) have a significant influence on people's assessments of the weather, place perceptions and place-related attendance. The results support the arguments in favour of employing climate sensitive planning in future urban design and planning projects, as the physical component of a place can be designed to influence the site-specific microclimate and consequently people's place-related attendance, perceptions and emotions.

 • 120.
  Eliasson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Reiterer, Emma
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Motivation i samband med Fysisk aktivitet på recept: Förhållandet mellan motivationsfaktorer och den transteoretiska modellen.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar. Då syftet med FaR är att människor ska skapa sig ett mer fysiskt aktivt liv kan det vara av intresse att veta vad som motiverar FaR-patienter att vara fysiskt aktiva. Syftet med den här studien är att belysa de olika motivationsfaktorer som kan förekomma hos personer som fått FaR samt att koppla samman typen av motivationsfaktorer med den transteoretiska modellen.

  Den metod som användes var semistrukturerade intervjuer med frågor kring transteoretiska modellen samt motivation. Tre personer från olika träningsanläggningar valdes ut med ändamålsenligt urval. Kravet var att personerna skulle ha fått fysisk aktivitet på recept.

  Resultatet visade på en stor vidd av motivationsfaktorer. Dessa har sammanfattats i ökat fysiskt välbefinnande, positiv inställning, stöd samt receptet som motivationsfaktor. De tre respondenterna befann sig i tre olika stadier i den transteoretiska modellen. Slutsatsen är att de som kommit längre i förändringsprocessen motiveras mer av inre faktorer än de som precis påbörjat sin förändring.

 • 121.
  Ellgrim, Barbro
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Hur går man till väga för att se mera vuxen ut?: Unga kvinnor berättar2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur unga kvinnor gör för att få ett mer vuxet utseende, om de kan redogöra för detta samt motivera sina val. Vidare undersöktes om deras uppfattning av ett vuxet utseende stämmer överens med en vuxens uppfattning om en ung vuxen kvinnas utseende. Dessutom studerades vuxna personer med erfarenhet av åldersbedömning och de som inte har denna erfarenhet. Nio kvinnor, 16 - 18 år, intervjuades och fotograferades före och efter sin utseendeförändring för att se mera vuxen ut. Genom en diskursanalys studerades intervjuerna. Före och efterbilderna visades också för 15 experter och 15 noviser på åldersbedömning som skattade kvinnornas ålder. Studierna visade att unga kvinnor ansåg att attityd och balansgång, att inte överdriva, var viktigare än smink för att lyckas se mera vuxen ut. Den visade också att vuxna överskattade de unga kvinnornas ålder mer på efterbilder än på före-bilder.

 • 122.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Attention, please!2009Inngår i: Human Rights and Citizenship Education / [ed] Peter Cunningham, London: London Metropolitan University , 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 123.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Interaction in pre-school science education2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 124.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Interaktion och naturvetenskap i en förskola och en förskoleklass2008Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 125.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Tattoo. The Analytic Transcription Tool2007Inngår i: Citizenship Education in Society: Proceedings of the Ninth Conference of the Children's identity and Citizenship in Europe / [ed] Alistair Ross, London: London Metropolitan University , 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 126.
  Elm, Annika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Young Children´s Concerns for the Future2006Inngår i: Citizenship Education: Europe and the world: proceedings of the eighth conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Thematic Network / [ed] Alistair Ross, London: CiCe , 2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 127.
  Elm Lindgren, Amelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att vara kvalificerad för att bli legitimerad: - en enkätundersökning av förskolechefers värderingar om förskollärares kompetens2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Det här examensarbetet syftar till att undersöka vilka kvalifikationer som förskolechefer beaktar vid bedömning av nyexaminerade lärares yrkeskompetens. De övergripande frågorna handlar om hur förskollärares skicklighet värderas av förskolechefer, vilka kvalifikationer som betraktas vara specifika för en bra förskollärare, vilka aspekter som fokuseras i bedömningssituationer idag samt hur förskolechefer ser på frågan om bedömning av förskollärare.

   

  Inledningsvis presenteras betänkandet SOU 2008:52 avseende en legitimering av läraryrket. I examensarbetets teoretiska del behandlas tre begrepp: kunskap, kompetens och bedömning. Innebörden av de tre begreppen lyfts fram utifrån olika teoretiska perspektiv och bildar därmed grund för tolkning och förståelse av examensarbetets empiri. Med en enkätundersökning som riktats till förskolechefer har det empiriska underlaget samlats in. Det var 103 förskolechefer som besvarade enkäten. Resultatet visar att förskolechefer ser positivt på införandet av en yrkeslegitimation för förskollärare. Det kan innebära både en höjd yrkesstatus och en kvalitetssäkring för yrket. I dagsläget är 92 % i hög och i ganska hög grad av förskolecheferna positiva till en legitimering för förskollärare. Av förskolecheferna anser 76 % i hög och i ganska hög rad att det är de som ska bedöma lämpligheten. Det är 50 % av förskolecheferna som menar att det handlar om en helhetsbedömning av förskollärares yrkeskvalifikationer och anger att det är svårt att värdera specifika förmågor. Till de specifika förmågor som ändå förefaller att prioriteras vid bedömningssituationer hör organisations-, samarbets-, pedagogisk och emotionell förmåga. Andra aspekter som lyfts fram är förskollärares förmåga att skapa förutsättningar för barns sociala och språkliga utveckling.

   

   

   

  Nyckelord: bedömning, förskolechef, förskollärare, kompetens, kunskap, legitimation

 • 128.
  Elofsson, Tommy
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Inre motstånd: En okänd fiende på vägen tillbaka från utanförskapet?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

   

  Inner resistanceThe aim of this study was to investigate the existence of an internal resistance to a work-related change in people who are long-term sick, and if this is related to an identification as “long-term sick”. A second purpose to the study was to research in which way this internal resistance to a work-related change manifests and point to possible solutions. A qualitative study was conducted with interviews of experts and people on sick leave to illuminate the subject. The main result was divided into interviewed groups. The result of the experience suggest that internal resistance to a work-related change associated with an identification exists and is ingrained thought patterns that often manifests itself as learned helplessness, learned limitations and fear of an unknown future. As solutions were suggested mental training, improved goal setting and more positive attitude. The focus of these answers pointed in the same direction for both the interviewed groups.

   

 • 129.
  Engdahl, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen Skiftarbetarkörkortet en utvärdering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andersson, A. (2008) Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen Skiftarbetarkörkortet – en utvärdering. C-uppsats i pedagogik, 15hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle.

  Skiftarbete är något som många förknippar med oregelbundna kost- och sovvanor. Tidigare forskning visar att detta är en riskfaktor för en rad framtida risktillstånd samt följdsjukdomar till exempel bör nämnas högt blodtryck, minskad insulinkänslighet och övervikt. Med

  anledning av detta har en utbildning som kallas Skiftarbetarkörkortet tillkommit som syftar till att öka kunskaperna inom områdena kost-, sömn- och alkoholvanor.

  Denna studie har för avsikt att med hjälp av fokusgrupper studera hur medarbetare på en avdelning inom stålindustrin och som genomgått utbildningen Skiftarbetarkörkortet upplever om den ökade kunskapen har påverkat deras levnadssätt. Studien är en utvärdering utifrån

  medarbetarnas egna upplevelser och urvalet skedde med hjälp av en förfrågan hos det aktuella företaget.

  Resultatanalysen visade att medarbetarna upplever det som positivt att företaget satsar på deras hälsa och välmående samt att utbildningen berörde många viktiga områden så som kost, sömn, alkohol, fysisk aktivitet och skiftgången. Däremot ansåg ett flertal av deltagarna att informationen till stor del var för ytlig. Med det menas att kunskapen som förmedlades redan var känd för de som arbetade skift. Det efterfrågades en djupare bakomliggande orsak till

  varför ovannämnda risktillstånd uppstår lättare vid skiftarbete.

 • 130.
  Englin, Brita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Malmqvist, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Att hålla lågan brinnande: En studie kring pedagogiska strategier för elever med diagnosen ADHD2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ADHD är ett funktionshinder som innebär avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet samt impulsivitet. Som pedagog är det viktigt att ha en förståelse för funktionshindret och möta eleverna utifrån sina förutsättningar och ge det stöd de behöver. Syftet med studien är att studera några personers erfarenheter kring den pedagogiska verksamheten och hur den bör anpassas för att underlätta för elever med diagnosen ADHD. Frågorna som ligger till grund för studien är: Vilka pedagogiska strategier anser informanterna behövs för att undervisa elever med diagnosen ADHD? Vilka uppfattningar framkommer vad det gäller specifika hjälpmedel avsedda att hjälpa elever med diagnosen ADHD? Hur anses struktur skapas för elever med diagnosen ADHD enligt informanterna? Genom intervjuer har rådata insamlats. Resultatet visar att det inte finns några generella strategier utan att det är viktigt att se ur ett individuellt perspektiv när stöd utformas, eftersom alla elever är olika. Struktur är något som informanterna ser som en viktig pedagogisk strategi i undervisningen av elever med ADHD. Vår slutsats är att de två informanter som arbetar utanför skolan besitter en större kunskap vilket är av intresse för vidare forskning. Skulle resultatet vid en större studie kunna generaliseras och vilka är i så fall de bakomliggande orsakerna till att informanterna utanför skolan besitter en större kunskap?

 • 131.
  Englund, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Englund, Josefina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Fyra förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation2008Student paper second term, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fyra förskollärare använder sig av pedagogisk dokumentation i förskolan samt vad de har för syfte med den pedagogiska dokumentationen.

  För att uppnå syftet med uppsatsen användes två frågeställningar, Hur arbetar fyra förskollärare med pedagogisk dokumentation och Varför och för vems skull används pedagogisk dokumentation?

  Metod

  En metod i form av ostrukturerade intervjufrågor användes. Totalt intervjuades fyra kvinnliga förskollärare som varit verksamma inom förskolan mellan 5 och 29 år.

  Resultat

  Samtliga förskollärare använde sig av pedagogisk dokumentation, men med olika tillvägagångssätt. Den vanligast förekommande dokumentationsformen var enligt portfoliometoden, även där med olika tillvägagångssätt.

  Beträffande varför och för vems skull förskollärarna använde sig av pedagogisk dokumentation varierade svaren. Två av förskollärarna ansåg att det i första hand var för barnen skull och de andra två tyckte att den pedagogiska dokumentationen var till för pedagogerna i första hand.

  Nyckelbegrepp: pedagogisk dokumentation, portfolio, förskola, förskollärare

 • 132.
  Engman, Jonna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Internationellt adopterades barns identitetsformning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att en del internationella adopterade barn ges förutsättning till att utvecklas och anpassa sig till den svenska miljön och samhället samt vilka problem det kan leda till och hur de formas identitetsmässigt. Målet är att få en bild av vilka faktorer som kan påverka den adopterades utveckling samt den psykiska hälsan som formar de till den person som just de blir och för att få svar på mitt syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: Vilka faktorer påverkar adopterades barns utveckling? Vilka faktorer formar adopterade barns identitet (jaget)? Vem är jag?

  Jag valde en kvalitativ metod. En metod som skulle ge mig en bra inblick i informanternas upplevelser kring sin identitetsformning och psykiska hälsan. En fenomenologisk art (analys av företeelser sådana de framträder för den som analyserar) då jag vill få en bild av varje individs egna upplevelser kring deras längtan och mående. Undersökningens resultat analyseras med hjälp av teorier kring identitet, psykisk hälsa och adoption.

  Informanterna har någon gång under sitt liv haft ett intresse för en speciell upplevelse och formats efter den liksom sin identitet och det är idag många som tror sig veta att de gjort bra val i livet som stärkt deras identitet och format dem till individen. De slutsatser jag kommit fram till, att det finns allmänna faktorer utifrån informanternas upplevelser genom livet som kan ha påverkat deras identitet. Men det finns faktorer som påverkat för enskilda informanter, till exempel har identiteten för någon berott på någon stark upplevelse som gjort att de formats på just det sättet, medan det för någon annan berott på andra händelser i exempelvis familjen. För en informant har familjeförhållandet varit den faktor som har påverkat att personen inte formats efter sin egen person utan utifrån adoptivföräldrarnas uppfostran och att informanten känt sig trygg i sig själv. Det som för någon har påverkat att de var adopterad kan ha format deras identitet fast den påverkan märks inte markant.

 • 133.
  Engström, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Kulturell mångfald, finns den i alla förskolor?: en studie av verksamma förskollärares och snart nyexaminerade förskollärares uppfattningar samt hanteranden av kulturell mångfald i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mångfalden i dagens samhälle har bidragit till större krav på förskollärarna att verka i mångkulturella förskolor samt till att förbereda barnen för ett mångkulturellt samhälle. Denna mångfald ställer även ökade krav på lärarutbildningen när det gäller att förbereda nyblivna förskollärare. Det här examensarbetet syftade till att undersöka hur verksamma förskollärare med arbetsvana i en mångkulturell förskola och snart nyexaminerade förskollärare från en mångkulturell inriktning, tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt förhållningssätt. De forskningsfrågor som studien har utgått ifrån handlar om hur verksamma förskollärare från ett mindre samhälle i Gästrikland och lärarstudenter från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle reflekterar gällande att arbeta med kulturell mångfald i förskolan. Följaktligen hur de definierar begreppet interkulturellt förhållningssätt, hur de ser på sin egen kunskapsnivå inom detta område samt hur eventuella likheter och/eller skillnader mellan de båda undersökningsgrupperna kan komma till uttryck.

   

  Studien behandlar en översikt av tidigare forskning gällande mångfald i samhälle, skola och förskola. Förutom dessa ligger även Skolverkets allmänna råd och regeringens propositioner till grund för tolkning och förförståelse av studiens empiriska del, vilken består av en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien ger uttryck för att kulturell mångfald i förskolan innefattar familjer från andra länder samt familjer ifrån Sverige. Vad gäller skillnader och/eller likheter mellan de båda undersökningsgrupperna visar denna studie att dessa snarare ligger på en individnivå än på en gruppnivå. Studiens resultat poängterar även vikten av att pedagoger själva och tillsammans med andra reflekterar över sina egna värderingar. Detta skulle kunna bidra till införskaffande av en viktig förståelse inför förskolans möten med barn och deras familjer. Ett annat resultat utifrån studien är att pedagogernas utbyte av erfarenheter och att dessa diskuteras kan ses som en kompetens­utveckling i sig. En övergripande slutsats utifrån denna undersökning är att olika diskurser kan råda samtidigt i pedagogernas uppfattningar av kulturell mångfald i verksamheten, de intervjuade är positiva till kulturell mångfald samtidigt som studien visar att arbetet med den kulturella mångfalden ofta ligger vid sidan av den vanliga verksamheten.

 • 134.
  Engström, Mirjam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Larsson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Barns aktiva deltagande i rollek: strategier och rollfördelning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en undersökning av barns aktiva deltagande i rollek. Syftet är att försöka förstå vilka strategier barn i förskolan kan använda sig av för att nå ett aktivt deltagande i rolleken samt hur rollfördelningen sker i rolleken. Vi vill dessutom undersöka vilken syn förskolepersonal har angående barns samspel och deltagande i leken. Frågeställningarna för uppsatsen lyder; Vilka strategier kan barn använda sig av för att få en aktivt deltagande roll i rolleken? Vilka faktorer styr och ligger bakom rollfördelningen i leken? På vilka sätt fördelas rollerna i rolleken? Vi använde oss av två kvalitativa metoder för att genomföra vår undersökning. Dessa var skriftliga intervjuer via e-post och observationer med löpande protokoll. Resultatet visar att barn använder sig av olika strategier för att nå ett aktivt deltagande i leken. Vilka strategier barn använder kan bero på deras ålder, språkutveckling, social förmåga samt lekfärdigheter. Exempel på strategier som barn använder kan vara övertalning, självinvitation, kommunikation, hot/muta och säga till personalen. Rollfördelningen kan ske på olika sätt, till exempel genom förhandling, delegering samt att barn tar den roll de vill ha. Det finns flera faktorer som styr och ligger bakom rollfördelningen. Några av faktorerna är lekfärdigheter, fantasi, förmåga till socialt samspel och aktuell utvecklingsnivå. Vad gäller informanternas syn på barns samspel och deltagande i leken, är de medvetna om sin egen betydelse när det gäller att stödja barns samspel och deltagande samt att de besitter en hel del kunskap om rollek.

 • 135.
  Engström, Tommie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Åberg, Stefan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Med värdegrunden i fokus: En intervjustudie om hur lärare arbetar med värdegrunden i skolan2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att beskriva hur grundskollärare arbetar med värdegrunden på en skola som arbetar utifrån en särskild värdegrundsmodell. Skolan har en viktig roll när det gäller att förmedla värderingar till eleverna för att de skall kunna fungera i samspelet i samhället. Därmed blir det viktigt hur lärare arbetar med värdegrunden. Forskning visar att det finns en del svårigheter med värdegrundsarbete.

  För att uppnå syftet med studien genomfördes intervjuer med sex grundskollärare på en skola i Mellansverige där värdegrundsarbetet är i fokus i form av att de arbetar utifrån en särskild värdegrundsmodell. Under intervjuerna användes en intervjuguide med övergripande rubriker och till dessa ställdes följdfrågor för att de intervjuade skulle få möjlighet att vidareutveckla sina svar.

  Resultatet visade att det finns en värdegrundsmodell som påvisas genom värdegrundstavlor som hänger i klassrummen, men även på andra ställen i skolan. Det framgick även att varje klass har avsatt tid en gång i veckan för värdegrundsarbete. Vidare visade resultatet att mycket värdegrundsarbete också sker oplanerat då konflikter hela tiden uppstår mellan eleverna. Värdegrundsarbete är något lärarna försöker få med i hela verksamheten.

 • 136.
  Enhorn, Cina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Återgivning av ordlistor presenterade med alternerande röster: En jämförelse mellan två återgivningsinstruktioner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  In many earlier investigations a recall advantage of auditory lists spoken in a single voice has been found over recall of lists spoken in two alternating voices. One explanation proposed is an organization strategy which makes recall of alternating-voice lists so difficult. The strategy implies sorting same-voice words into same-voice groups at encoding. Based on this proposition, it was assumed that voice-by-voice recall would be better than recall in order of presentation, as then the recall instruction and the organization of items in memory would be in concordance. The present experiment tested and was unable to support this hypothesis. However, an intriguing interaction between recall instruction and the sex of the participants was found, indicating that males perform worse in the voice-by-voice recall instruction than in serial recall while females’ performance did not differ between the two recall instructions. Implications of these results are discussed.

 • 137.
  Enmarker, Ingela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Boman, Eva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi. Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Hygge, Staffan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Structural equation models of memory performance across noise and age2006Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 47, nr 6, s. 449-460Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Competing models of declarative memory were tested with structural equation models to analyze whether a second-order latent variable structure for episodic and semantic memory was invariant across age groups and across noise exposure conditions. Data were taken from three previous experimental noise studies that were performed with the same design, procedure, and dependent measures, and with participants from four age groups (13-14, 18-20, 35-45, and 55-65 years). Two noise conditions, road traffic noise and meaningful irrelevant speech, were compared to a quiet control group. The structural models put to the test were taken from Nyberg et al. (2003), which employed several memory tests that were the same as ours and studied age-groups that partly overlapped with our groups. In addition we also varied noise exposure conditions. Our analyses replicated and supported the second-order semantic-episodic memory models in Nyberg et al. (2003). The latent variable structures were invariant across age groups, with the exception of our youngest group, which by itself showed a less clear latent structure. The obtained structures were also invariant across noise exposure conditions. We also noted that our text memory items, which did not have a counterpart in the study by Nyberg et al. (2003), tend to form a separate latent variable loading on episodic memory.

 • 138.
  Ericson, Viola
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Den lilla gruppens vara eller icke vara: en studie om perspektiv på en skola flör alla2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och förstå den så kallade lilla gruppens funktion i en skola för alla. Detta utifrån de förhållningssätt och synsätt som finns i samhället utifrån olika perspektiv på en skola för alla. Skolans styrdokument strävar mot en integrerad skola där alla elever skall kunna gå tillsammans, samtidigt som varje elev skall få utvecklas och lära efter sin egen förmåga. Detta kräver stora kunskaper hos lärarna som ska kunna bedriva en undervisning som passar alla elever. Det finns dock tecken som visar på brister i kompetensen hos lärare och även i lärarutbildningen. Denna konflikt visar sig även då alla skolor i den kommun som studien gjorts bedriver en segregerande verksamhet av elever i behov av särskilt stöd. Jag har genom kvalitativa intervjuer med speciallärare som undervisar i den lilla gruppen, rektorer och ordförande i barn- och ungdomsnämnden fått tolkningar av detta begrepp och deras synsätt då det gäller inkludering och segregering. Resultatet visar tydligt de svårigheter som ligger i tolkningen av dessa begrepp och dess olika konsekvenser i praktiken. Studien visar att lärare och rektorer ser detta problem utifrån ett individperspektiv och talar om eleverna och deras behov. Kommunpolitikern visar ett mera generellt och resurstänkande perspektiv. I denna studie finns tydliga tecken på denna klyfta som gör det svårt att förstå och genomföra visionen om en skola för alla.

 • 139.
  Eriksson, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Vilken betydelse har vuxnas agerande i mobbningssituationer bland barn?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Denna litteraturstudie behandlar vilken betydelse vuxnas agerande har i mobbningssituationer bland barn. Valet av litteraturstudie som metod om detta problemområde har grundat sig i att kunna få ett bredare perspektiv på vad som redan finns om ämnet. Syftet med undersökningen är att införskaffa fördjupad kunskap om vilken betydelse vuxnas agerande i en mobbningssituation har för effekt på en mobbningssituation och utgången av en sådan situation. Mobbning är inte ett fenomen som är barnens fel, utan mobbning uppstår endast när vuxna tillåter det att hända. En lärare ska förstå hur hans/hennes bemötande påverkar barnen dagligen i deras arbete tillsammans med dem. En kompetent lärare behöver inte vara den som har flest antal tjänsteår, eller den som har en specifik utbildning i ryggsäcken. Varje enskild lärare har olika bakgrund och olika personlighet, vilket leder till att det är upp till var och en av lärarna att bygga upp sin egen självkänsla och trygghet (Darling- Hammond & Bransford 2005). Huvudsaken är att lärarna blir medvetna och tar sin roll som förebild på fullaste allvar. Vuxna ska skydda barnen från all kränkande behandling, och de bör ingripa när tecken på mobbning och utanförskap visas bland barnen. Annars kan budskapet till barnen bli fel. Det är inte barnens uppgift att på egen hand försöka få stopp på trakasserierna, utan hela ansvaret ligger hos de vuxna.

  Slutsatsen av litteraturstudien är att den grundläggande åtgärden till att kränkningar ska kunna bekämpas, är att det finns ett välfungerande arbetslag, i vilket alla delger varandra som gör att gruppens kunskap och bredd i ämnet ökar. Ett annat viktigt resultat är att det är lättare att samarbeta för att lösa ett mobbningsproblem, än att göra det på egen hand.

  Är det något barn som blir illa behandlat har vuxna ett stort inflytande och stor möjlighet till att påverka den pågående situationen. Vuxna får inte vara konflikträdda och tro att allt ska lösa sig, eller tro att ett ingripande skulle kunna göra saken värre. Det värsta är att inte ingripa alls, vilket i sin tur skulle kunna leda till osäkerhet bland barnen. I dessa situationer ska vuxna ha i åtanke att barnen ser upp till och har de vuxna som förebilder och att barn kan ta efter ett sådant negativt beteende. Därför är det viktigt att det skapas en trygg och respekterad kontakt mellan barnen och deras lärare. Genom en god relation där barn och vuxna gemensamt sätter upp de regler som ska följas ger på sikt en större chans att eliminera kränkningar och trakasserier. Detta istället för att reglerna endast skulle bestämmas, diskuteras och cirkulera bland vuxna.

 • 140.
  Eriksson, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Skolans främjande arbete gällande elevers psykiska hälsa: En studie med tre skolor i grundskolans tidigare år2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att få en inblick i Gävles kommunala skolors trygghets- och likabehandlingsplaner, några rektorers definition av trygghet och likabehandling, samt lärarnas/pedagogernas främjande insatser för elevers psykiska hälsa i grundskolans tidigare år. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med tre rektorer på Gävles kommunala skolor för att få en ökad inblick i respektive trygghets- och likabehandlingsplan. Dessutom gjordes en enkätundersökning bland lärare/pedagoger i grundskolans tidigare år på de berörda skolorna. Det visade sig att rektorernas syn på trygghet skiljde sig åt, medan de hade en gemensam syn på likabehandling. Lärarna/pedagogerna gav en oenig bild av det främjande arbetet för barnens psykiska hälsa. De framhöll olika faktorer som viktiga i trygghetsarbetet kring barnen och medan några ansåg att det fanns mycket som kunde förbättras tyckte andra att allt redan var bra. Dessa skillnader i synsätt fanns även inom de enskilda skolorna.

 • 141.
  Eriksson, Elin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Hur vet du vad jag kan?: En intervjustudie om kunskapsbedömning med sex lärare för grundskolans år 1-32007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Detta arbete handlar om lärares bedömningsarbete i grundskolans år 1 t.o.m. 3 och går även igenom betydelsen av begreppet kunskap. Frågan om vad som är kunskap är svår att besvara, mycket på grund utav att svaret ständigt har förändrats genom historien. Vad kunskap innebär skiftar beroende på omständigheterna och med kunskapsbegreppets innebörd som grund för bedömningen av kunskap så innebär detta att det har kommit att utvecklas ett flertal metoder och teorier för hur denna bedömning ska göras och vad som ska ingå. Förutom att lärarna ska veta vad kunskap är och vilken kunskap som ska bedömas hos eleverna ska de dessutom ha kunskap om hur denna kunskap bildas för att kunna planera sin undervisning utefter bedömningarna.

  Syftet med studien är att belysa yrkesverksamma lärares förståelse för kunskapsbegreppet samt hur de gör i sin bedömning av elevers kunskaper. Studien undersöker vidare vilka verktyg för bedömning som är i användning och lärarnas inställning till och tankar om betyg, samt hur lärare kan gå till väga med förmedlingen av sin bedömning till såväl elever som föräldrar.

  Vid studiens genomförande har en kvalitativ ansats använts i form av semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex yrkesverksamma lärare. Samtliga lärare i intervjustudien arbetar inom grundskolans år 1-3 och deras tid inom läraryrket sträcker sig från 6-33 år med en varierande utbildningsbakgrund. Vid studiens genomförande var lärarna i åldrarna mellan 30 och drygt 50 år.

  Studiens resultat visar på ett varierande kunskapsbegrepp även om alla intervjudeltagarna såg på praktisk kunskap som mer äkta än teoretisk. Kunskapsutvecklingen ses till största delen som individuell för varje elev, där fortgången är beroende av mognad mer än något annat. Fem av sex lärare svarade att de lade in bedömningsarbetet som en del av undervisningen och att elevens delaktighet i bedömningen var viktig för att skapa en uppfattning hos eleven om dess egen kunskapsutveckling. Två av lärarna sade sig delge eleven sin bedömning kontinuerligt varje dag i form av samtal omkring skolarbetet. Ett annat resultat av studien visar på att även om lärarna till en början grundar sin bedömning på målen i kursplanen eller olika verktyg som utarbetats därefter, så menar de att bedömning av kunskap görs mycket utifrån erfarenhet som de fått genom yrket. Fyra av dem talar om en vetskap om vad eleverna kan som ”sitter i ryggen” eller ”bakhuvudet”, men som de menar inte finns hos lärare med mindre erfarenhet. Lärarna i intervjustudien visar vidare en utbredd negativ uppfattning om användandet av betyg i de tidigare åren.

  En sammanfattad slutsats som kan dras utifrån studien är att i sin bedömning av kunskap utgår lärare till en början från kursplanerna eller verktyg baserade på dessa, men utvecklar med erfarenhet i yrket efter en tid ett kunnande om hur kunskap visar sig, ett kunnande som de sedan allt mer utgår från i sin kunskapsbedömning. Vidare ser lärare i de tidigare åren olika på kunskapsbegreppets innebörd men är eniga om att den mest sanna formen av kunskap är praktisk och de är för det mesta negativt inställda till betygsättning i de tidigare åren.

 • 142.
  Eriksson, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att döma framåtsyftande: En problematisering av bedömningsbegreppet i aktuell svensk och anglosaxisk forskning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

   

   

  Bedömning inom skolan är något komplext och bedömningsbegrepp likaså, hur de definieras, tolkas och används. Hur bedömning förmedlas till en elev är av stor betydelse för det fortsatta lärandet. Rätt utformad kan denna förmedling resultera i ett ökat engagemang hos eleven och en förbättring av elevens lärande. Behovet av att förstå bedömningsprocesser och olika former av bedömning är idag högaktuellt inom svensk grundskola i och med att landets skolor och rektorer givits i uppdrag att utforma skriftliga omdömen från skolår 1. Även om det gått snart ett år sedan uppdraget gavs är det i kontakter med lärare och rektorer tydligt att utformandet av skriftliga omdömen i många fall är en process som är långt ifrån klar. För att kunna utforma dessa omdömen på tillfredsställande sätt behövs djupare kunskaper om bedömningsbegrepp.

   

  Denna studie är en forskningsöversikt, en analytisk undersökning av aktuell forskning kring bedömningsbegreppet. I översikten problematiseras bedömningsbegreppet inom skolans värld för att tydliggöra hur olika former av bedömning definieras och används inom svensk och anglosaxisk forskning. Undersökningen omfattar 48 källor, varav 27 svenska. Dessa har analyserats genom en studie av definitioner, argument, formuleringar, författarnas perspektiv och eventuella personliga ställningstaganden, samt om de är att betrakta som problematiserande eller enbart konstaterande.

   

  Resultatet visar att det inom den anglosaxiska forskningen, som dominerar den internationella forskningen kring bedömning, finns en betydligt högre grad av problematisering och diskussion kring bedömningsbegrepp än inom svensk forskning. Inom svensk forskning är det istället lätt att tro att det råder konsensus i hur man tolkar och förstår bedömningsbegrepp. Denna villfarelse skapas av en brist på definitioner och en avsaknad av diskussioner kring begrepp. Istället problematiseras summativ bedömning i form av betyg utifrån frågan om likvärdighet, en diskussion som saknas i anglosaxisk forskning.

   

  Vid en jämförelse av svensk och anglosaxisk forskning kring bedömning framträder en tydlig skillnad i fokus, även om svensk forskning börjar närma sig ett anglosaxiskt perspektiv. Detta genom att inta ett övergripande perspektiv på bedömning istället för att se formativ och summativ bedömning som separata företeelser. Att tala övergripande i termer av kunskapsbedömning innebär dock inte att svårigheterna för bedömning att uppfylla kraven för att tillskrivas såväl formativ som summativ karaktär försvinner Detta är något som den anglosaxiska forskningen tydligt vittnar om.

 • 143.
  Eriksson, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Nilsson, Therese
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Attitydundersökning bland vårdtagare i Gävleborgs län angående en integrativ hälsomottaging2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 144.
  Eriksson, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Hanold, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Urval av visor i förskolan: Tas genusperspektivet i beaktande?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Visor är ett vanligt förekommande inslag i förskolans dagliga samlingar. Syftet med visor i förskolan är främst att skapa glädje, känna gemenskap och utveckla språket. Studiens syfte var att belysa hur urvalet av visor sker och förskollärarnas samt barnens reflektioner kring det som sjungs. Undersökningen berör ytterligare barnens förståelse för textinnehållet. Till grund för studien låg genus- samt intersektionalitetsperspektivet, för att belysa och problematisera de föreställningar kring könsroller som uttrycks i visor.

  Studien genomfördes på tre olika förskolor, genom kvalitativa intervjuer av förskollärare och barn, där sex förskollärare samt sex barn deltog. Barnintervjuerna skedde i par, medan förskollärarna intervjuades enskilt. I resultatet framkommer respondenternas tankar kring urval av visor. Vidare lyftes syftet med visor i förskolan samt vad barnen förstår av texterna.

  Av resultatet framgår att visor är ett återkommande inslag i verksamhetens samlingar. Val av visor är ofta styrt av teman, där pedagogen gör urvalet för att innehållet ska passa till ämnet. Barnen upplever spontant att det är ”fröken” som väljer visor. Endast två av de intervjuade förskollärarna hävdade att de granskat vistexter ur ett genusperspektiv. Andra pedagoger menar att de uppmärksammat framställningen av könsroller i texterna, men menar att de valt att ha kvar visorna i repertoaren med argumentet att bevara kulturarvet. Vidare diskuteras i vilken grad framställningen, av traditionella könsmönster i visor, påverkar barnen.

 • 145.
  Eriksson, Linda
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Länken som förenar: En grupp lärares uppfattningar om utvecklingssamtal2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Det här är ett examensarbete som handlar om utvecklingssamtal. Syftet med examensarbetet är att undersöka en grupp lärares uppfattningar om utvecklingssamtal som didaktisk metod. För att kunna få svar på frågeställningarna har litteratur som behandlar ämnet utvecklingssamtal blivit läst samt har intervjuer med åtta lärare på två olika skolor i Sverige skett. Arbetet beskriver även en historisk bakgrund till utvecklingssamtalet. I resultatet kan läsas att informanterna är eniga om att en bra kommunikation och ett nära samarbete mellan skola och hem skapar trygghet och en känsla av samhörighet för eleven. Detta anser lärarna är viktigt för elevens utveckling. Läraren bör därför tänka igenom vad han/hon vill säga och vad som är syftet med samtalet. Utvecklingssamtalet är den länk som förenar lärare, föräldrar och elever.

 • 146.
  Eriksson, Martina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Sundh, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Tycker du om att läsa böcker i skolan?: En studie om den skönlitterära läsundervisningen ur ett elevperspektiv2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att kunna läsa och förstå skriven text är idag en nödvändig kunskap för att fungera i samhället. Trots detta har elevers förmåga till läsning och förståelse av framför allt skönlitteratur försämrats de senaste åren (Skolverket, 2007). Skolan har enligt Lpo94 som mål att sträva mot att elever utvecklar ett varierat språk och på eget initiativ väljer att läsa skönlitteratur. För att se hur en meningsfull skönlitterär läsning, där hela läsprocessen från valet av bok till en fördjupande uppföljning kan ske, har studien till syfte att undersöka elevernas perspektiv på sin läsundervisning. Här står deras egna tankar och funderingar kring den skönlitterära läsning i skolan i centrum för att se om vi genom dem, kan få tips och idéer för hur läsundervisning kan bedrivas på ett meningsfullt sätt. Skolverket har i en undersökning konstaterat att läsundervisning i Sverige oftast bedrivs på ett sätt där fokus ligger på avkodning och att läsförståelse i skönlitterära texter inte uppmärksammas.

   

  Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät utformad med öppna och slutna frågor i två klasser på en skola i skolår 5. Majoriteten av eleverna i studien menar att de tycker om att läsa skönlitterära böcker i skolan och de vill läsa varje dag. Dock sker val av bok ofta slumpmässigt utefter faktorer som en fin framsida och enligt eleverna tipsar sällan lärarna om bra böcker. Uppföljning av de skönlitterära böcker som finns i undersökningsgruppen verkar i viss mån vara frivillig, då en stor del av eleverna uppger att de inte har någon form av detta. Resultatet visar att den skönlitterära läsningen i vår undersökningsgrupp är en lärarstyrd aktivitet.

   

  En viktig slutsats är att lärares yrkeskompetens inom barn och ungdomslitteraturgenren är av yttersta vikt för hur undervisningen kan bedrivas på ett meningsfullt sätt. Studien bidrar med ny och aktuell kunskap om hur läsundervisning kan bedrivas på ett fördjupande plan utifrån ett elevperspektiv och väcka idéer hos pedagoger om hur den skönlitterära läsundervisningen kan bedrivas i skolan så att både elever och lärare får känna sig delaktiga.

 • 147.
  Eriksson, Mårten
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Narratives validate communicative development inventories2001Inngår i: Applied Psycholinguistics, ISSN 0142-7164, E-ISSN 1469-1817, Vol. 22, nr 1, s. 45-60Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The study explores the criterion-related validity of the Swedish version of the Communicative Development Inventories-Word & Sentences (SECDI-W&S). In two follow-up procedures. SECDI-W&S was used to assess vocabulary and grammar skills in 32 children at ages 1;10 or 2;4. At the first follow-up. 14 months later (at ages 3:0 or 3;6). two grammar tasks from the SECDI-W&S and one narrative task (frog story) were given to 27 children. Predictive validity ranged from .50 to .60 for most assessed skills over the 14-month period, whereas concurrent validity scores at ages 3;0 or 3:6 ranged from .48 to .70. The second follow-up at 26 months (at ages 1;0 or 4;6) was conducted with the narrative task only. predictive validity from ages 1:10 or 2:3 for the second follow-up remained high for some of the measures: however, for other measures it diminished, which could be partly accounted for by ceiling effects, The overall results confirm that the criterion-related validity of the SECDI is sound.

 • 148.
  Eriksson, Mårten
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories: May 24-28 2006 Dubrovnik Croatia2007Konferanseproceedings (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 149.
  Eriksson, Mårten
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Sex differences in language development as a topic for cross-cultural comparisons2007Inngår i: Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories: May 24-28 2006 Dubrovnik Croatia, 2007, s. 103-114Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 150.
  Eriksson, Mårten
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Berglund, Eva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Instruments, scoring manual and percentile levels of the Swedish Early Communicative Development Inventory, SECDI2002Rapport (Annet vitenskapelig)
1234567 101 - 150 of 1107
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf