hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Broo, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vad vill vi visa?: Dramapedagogens syn på sin egen roll i förhållande till budskapet i deltagarnas föreställning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur dramapedagogen ser på sin roll i skapandeprocessen samt hur denne resonerar kring och förhåller sig till budskapet i en föreställning som deltagarna skapar själva. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fyra auktoriserade dramapedagoger. Resultatet visade att alla dramapedagoger upplever att de har ansvar för helheten och publikfokuset men att de utgår ifrån elevernas idéer i skapandeprocessen. Förhållandet till budskapet i en föreställning var för tre av de fyra dramapedagogerna underordnat eller oviktigt, något som de inte reflekterat så mycket kring. En dramapedagog uttryckte, till skillnad från de andra, att det är viktigt att arbeta och reflektera med gruppen om föreställningens budskap. Alla dramapedagoger berättade dock att de närmar sig budskapet genom att ibland ställa frågor till deltagarna: Vad vill vi visa? Vad vill vi att publiken ska uppleva? Vad säger den här rollen?  

 • 152.
  Broqvist, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Åtgärder mot mobbning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag valt att fokusera på mobbning i skolan, hur personalen i skolan arbetar med att förebygga och stoppa mobbning samt vilka verktyg de använder sig av. Mobbning är en traumatisk upplevelse. Vi kan ta del av historier om barn som är mobbade, eller varit utsatta för det i exempelvis radio, tv och i självbiografier. Ibland får vi höra om barn som inte får den hjälp de ha rätt till. Skolan och vuxna sviker dem när de behövs som mest. Vissa av barnen mår så dåligt att de börjar skolka, föräldrar står maktlösa när inte skolan hjälper dem på rätt sätt. Min undran är hur skolan och de som är ansvariga tolkar sina uppdrag när det handlar om att stoppa och förebygga mobbning. Den här studien kommer att handla om hur olika personer i skolan arbetar mot mobbning. Jag kommer att göra intervjuer vilket gör denna studie kvalitativ.  Mina intervjufrågor kommer att baseras på tidigare forskning inom området, syftet och mina frågeställningar.                                                                                                                                                 

 • 153.
  Brusman, Sebastian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Jonsson, Simon
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pensionärers intresse till fysisk aktivitet: En enkätstudie med syfte att undersöka intresset för Senior Sport School bland pensionärer i Gävleborgs län2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The average life expectancy in society increases, and with this also the risk increases that older people can suffer different injuries and diseases, this is also a problem that leads to the well-being of the older age group decreases. Physical activity is a method of prevention and care of diseases or injuries, but there is also a method of increasing the welfare of people. The purpose of the study was to examine retirees attitudes and motivations for physical activity and thereby identify the interest for a Senior Sports School. The selection was based on retirees aged 65 and above and living in Gavleborg. Survey was chosen as the method, and the study took place in two different PRO associations and some individual questionnaires handed out via the internet. The results showed that those who were motivated to be physically active is in the current situation more physically active than those who were not motivated and that another motivating factor was to train in groups and meet others. Furthermore, the results show that the retirees who want more knowledge to become more active and healthy is either active very few days a week or all days of the week. The conclusion shows the importance of motivating seniors to be physically active, it is not enough that there are opportunities to be physically active, it is equally important that they have something that motivates them. Another conclusion is the importance of social interaction and community for seniors, then they have through physical activity opportunities to make new contacts and maintain now that they no longer have a job to go to.

 • 154.
  Brändström, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Sääf, Jennifer
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Några elevers uppfattningar om stödundervisning i grundskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig på elevers uppfattningar angående det stöd de får i och utanför klassrummet och på vilket sätt det påverkar deras skolgång. Studien utfördes ur ett fenomenologiskt perspektiv genom intervjuer. Enkäter användes som grund för urval av informanter och intervjuer har utförts med sex elever som har olika erfarenheter av stöd i skolan. Resultatet visar att flera av eleverna vill ha en lugn arbetsmiljö för att lättare kunna koncentrera sig samt att väntan på hjälp i det ordinarie klassrummet ofta är för lång. Samtliga elever som i dagsläget går till en specialpedagog anser att de får det stöd de behöver och att det där finns arbetsro. Det har även framkommit att det finns elever som påverkas negativt av att lämna den ordinarie klassen, genom att de upplever utanförskap. Resultatet av studiens frågeställningar visade sig kretsa mer kring omgivningens påverkan på elevernas arbetsförmåga än den konkreta hjälpen de tillhandahåller under lektionerna. Den tidigare forskning vi hänvisar till visar på likheter med det resultat vi fått fram, trots att vår studie är av relativt liten omfattning.

 • 155.
  Bucher, Tina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ledarskapets betydelse för förskollärares upplevda stress i arbetet.: Jämförelsestudie mellan en kommunal förskola ochen föräldrakooperativ förskola.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress är ett vanligt problem inom näst intill alla yrken och arbeten men som ofta inte upptäcks i tid. På grund av psykiska besvär och sjukdomar har sjukskrivningar ökat påtagligt under följande år. Psykisk ohälsa och stress i arbetslivet har visat stor ökning generellt under 1990-talet. Vi behöver blicka framåt och tänka förebyggande och barnen är vår framtid. Förskollärare har en viktig roll i barnets utveckling och grund till livslångt lärande vilket gör det därför viktigt att identifiera vad som orsakar att de upplever stress i arbetslivet. Syftet i denna studie var att undersöka ledarskapets betydelse till förskollärares upplevelse av stress i sitt arbete. Jag ville ta reda på hur ledarskapet skiljer sig på en kommunal förskola och en föräldrakooperativ förskola och om det finns någon koppling mellan ledarskapet och de eventuella stressorerna. Som datainsamlingsstrategi användes intervjuer och studien baseras på åtta respondenter vilket gjordes av ett strategiskt urval. Resultatet visar att den totala stressupplevelsen på förskolorna gick upp och ned och pågick sällan under längre perioder. De centrala anledningarna till den upplevda stressen visade sig vara förhållande mellan kollegor, ”top-down” och frihet inom arbetet.

 • 156.
  Bucht, Karolina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Roos, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolans arbete kring modersmålsstöd: En studie om hur verksamma i förskolan kan påverka barns flerspråkiga utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie och undersökning är att studera hur verksamma inom förskolan arbetar och bemöter modersmålsstöd i förskolan. Vi vill även titta närmare på hur personalen i förskolan uppmärksammar barnens olika kulturer i verksamheten. Vi har arbetat fram tre frågeställningar: Hur ser verksamma inom förskolan på modersmålsstöd? hur arbetar förskolor med att alla barn ska få ta del av varandras språk och kulturer? och hur arbetar förskolor med dokumentation av språkutveckling? Vi har valt att genomföra en enkätstudie och lämnat ut enkäter till förskolechefer, förskollärare och barnskötare inom två olika kommuner. Vi har även genomfört en kvalitativ intervju tillsammans med en SVA lärare (svenska som andra språk). Av vår studie kan vi se att modersmålet har stor betydelse för barnets individuella utveckling och att förskollärarens förhållningssätt har stor betydelse för hur detta bemöts. Vi har också kunnat se att uppmärksamhet kring varandras kulturer och språk minskar känslan av att vara annorlunda, samt hur arbetet kring detta ser ut i de olika förskolorna vi undersökt. Vi har också sett hur viktigt det är att vi dokumenterar barns språkutveckling för att kunna erbjuda rätta metoder till barns språkutveckling och även hur det bemöts på förskolorna.

 • 157.
  Bulai, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Stauffer, Bernhard
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama i relation till värdegrunden: En intervjustudie om värdegrund- och dramaarbete på förskolor i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla förskolor i Sverige har en gemensam läroplan som beskriver en värdegrund som ska vara grund i den dagliga verksamheten men hur arbetet ska gå till benämns inte. Drama är en metod som har visat positiva effekter och kan därför vara ett sätt för det praktiska arbetet med värdegrunden (Szecsi, 2008). Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera åtta förskollärares praktiska arbete med drama på de förskolor där de arbetar i relation till förskolans värdegrundsmål i kapitel 2.1 (Skolverket, 2011). Genom sex intervjuer på ungefär en timme var samlas resultat för att besvara frågorna “Hur ser det praktiska dramaarbetet ut?”, “På vilket sätt relaterar dramaarbetet till de enskilda målen i läroplanen kapitel 2.1 (Skolverket, 2011)?” och “Hur förhåller sig förskolelärarnas dramaarbete till Deweys och Vygotskijs teorier?” Materialet analyseras i förhållande till Deweys tankar om bland annat lärarens inblandning i undervisningen och Vygotsikijs teori om fantasi och kreativitet och kopplas sedan till tidigare forskning kring estetiska läroprocesser och lärarens inblandning i barns utveckling gjorts. Resultatet visar att pedagogerna på flera sätt arbetade med målen. Femman, mini-forumspel, fantasi i vardagen, värdegrundsteater, årssaga, lekprojekt, barnens sagor och förstärkning är praktiska dramametoder som alla relaterar till värdegrunden.

 • 158.
  Byström, Ulrica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Wesslén, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Mindfulness - ett sätt att leva2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om individer som deltagit i en stresshanteringskurs baserad på mindfulness upplevde att kunskapen i mindfulness hade förändrat deras sätt att hantera och bemöta tillvaron. Syftet var även att fånga kursledarnas syn på vad mindfulness var och hur de praktiskt använde sig av den. Råmaterialet till studien samlades in via tre stycken intervjuer med deltagare som under 2009 deltog i en stresshanteringskurs baserad på mindfulness, samt två stycken intervjuer med de kursledare som under denna period ledde kursen. Resultatet i studien visar på att mindfulness för samtliga deltagare kunde sammanfattas med att kunna vara här och nu. Kunskaperna i mindfulness var någonting som fick individerna att stanna upp i sina liv och reflektera. Detta medför att en livskunskap fick möjlighet att utvecklas. Alla deltagarna bar på olika erfarenheter i sina ryggsäckar, men kunskaperna från kursen och i mindfulness gav dem ett ramverk för att kunna förhålla sig på ett annorlunda vis i sin tillvaro. Samtliga menar att kunskaperna i mindfulness har bidragit till att de har fått verktyg för att bättre bemöta vardagens påfrestningar. Hos kursledarna, som hade betydligt längre erfarenhet av mindfulness, kunde en tydlig skillnad gentemot deltagarna ses. Detta blev tydligt i form av att kursledarna såg på mindfulness som ett förhållningssätt, som blev till en del av livet. Medan deltagarna såg det som ett verktyg att ta till när stressfyllda situationer uppstod.

 • 159. Order onlineBuy this publication >>Bäck, Ann-Louise
  et al.
  Egebrand, Sigrid
  Prolog: Från idé till projekt2017In: Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter / [ed] Pettersson, D. & Magnusson, L., Gävle: Gävle University Press , 2017, p. 7-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 160.
  Bäck, Ann-Louise
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Egebrand, Sigrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Social kommunikation enligt förskollärare: Att göra ett begrepp pedagogiskt2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De som arbetar i förskolan har som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande inom flera områden av ett barns kommande lärande och liv. Betydelsebärande områden i förskolans verksamhet är språklig förmåga och socialt samspel. Dessa två områdens utveckling har visat sig ha stor betydelse för hur barns fortsatta liv kommer att utvecklas och är ett samband som ofta var föremål för diskussion på olika förskolors elevhälsoträffar. I diskussionerna togs olika förmågor och samband upp som visade sig kunna sammanfattas i begreppet social kommunikation. Vid sökande av information och forskning kring begreppet uppdagades att endast andra yrkeskategorier hade beskrivit området. Vid läsning av befintlig litteratur kom det fram att de resultat som presenterades på vissa väsentliga punkter inte stämde med det som förskollärarna såg och beskrev som problemområden. Denna skillnad väckte uppsatsskrivarnas intresse.

  Studiens syfte var att beskriva hur förskollärare bearbetar och förstår begreppet social kommunikation. Denna process följdes och dokumenterades. Metoden som användes för analys av arbetet var kvalitativ innehållsanalys. Denna metod valdes eftersom det i studien söktes efter bärande och centrala begrepp som beskrev social kommunikation som förskollärare såg och förklarade det. Dessa begrepp analyserades och indelades efter det i kategorier av uppsatsskrivarna. Trovärdighet i denna indelning eftersöktes.

  Resultatet visade att tre kategorier gick att finna i förskollärarnas svar angående vilka begrepp de ansåg ingick i den pedagogiska definitionen av social kommunikation. Dessa kategorier blev: miljö som förutsättning för social kommunikation, barns sociala förmåga och förutsättning för social kommunikation och barns språkliga förmåga och förutsättningar för social kommunikation. Frågor som togs upp angående social kommunikation i kollegial handledning visade sig alla ämnesmässigt kunna sorteras in under en av de tre kategorierna. I studien presenterades inte ett slutgiltigt förslag till en pedagogisk definition av begreppet social kommunikation, men ett inledande förslag gjordes.

 • 161. Order onlineBuy this publication >>Bäck, Ann-Louise
  et al.
  Egebrand, Sigrid
  Social kommunikation: om att göra ett begrepp pedagogiskt2017In: Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter / [ed] Pettersson, D. & Magnusson, L., Gävle: Gävle University Press , 2017, p. 25-50Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 162.
  Bäcke, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Malmgren, Lena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder: Förskollärarnas tankar om aktiviteter i utomhusmiljön och vad de anser främjar barnets utveckling2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i detta examensarbete valt att lägga fokus på utomhusmiljön vid fyra förskolor i Mellansverige och hur den används som ett pedagogiskt verktyg samt ur ett utvecklingsperspektiv hos barn i förskolan. Det finns mycket forskning kring inomhusmiljön och dess betydelse för barns utveckling och lärande men väldigt lite kring utomhusmiljön och hur barn kan stimuleras till sin egen utveckling i utomhusaktiviteter, vilket vi nu valt att undersöka och diskutera i detta examensarbete. Vi menar att det finns potential att utnyttja utomhusmiljön på ett liknande sätt som den miljö som finns inomhus på förskolan. Vårt syfte är att ta reda på förskollärarnas tankar kring den utomhusmiljö som idag finns på den förskola de arbetar på och hur den används. Vi diskuterar olika fenomen som påverkar barns utveckling och vi vill därmed lyfta olika begrepp och som är relevanta i sammanhanget. Med stöd utifrån litteratur och aktuell forskning, styrdokument samt våra egna erfarenheter under arbetets gång har vi gjort ett antal spännande upptäckter vad det gäller förskollärares tankar kring utomhusmiljön. Det visade sig att de tankar och funderingar dessa 8 förskollärare hade angående aktiviteter på respektive förskola resulterade i en del skillnader men också likheter. Deras tankar kretsar runt det som gynnar barnets utveckling i den utomhusmiljö som finns på förskolan. Förskollärarna utgår från vilka lekredskap och vilket material som finns att tillgå ute på gården men även det som finns inomhus och som kan tas ut om så önskas av barnen. Hur pass riklig vegetation är och som finns på förskolan och i dess närhet spelar också en stor roll i det pedagogiska arbetet. Den kan förskollärarna ta tillvara på och använda som ett hjälpmedel till barnens utveckling. De menar att de strävar efter att ge barnen så många bitar som möjligt och gör det bästa utav det som erbjuds i utomhusmiljön. De vill skapa utmaningar och aktiviteter för barnen där de kan utveckla olika färdigheter så som att bygga upp sin identitet, fin och grovmotorik, självkänsla och att skapa goda relationer med andra barn och med vuxna.  Förskollärarna var alla fullt medvetna om vilken potential utomhusmiljön har och att den har en betydande roll i förskoleverksamheten i lika stor utsträckning som den miljö som barnen rör sig i inomhus. De anser att den går att förändra utifrån barnens behov och önskemål och att deras uppgift som förskollärare är att bemöta barnen där de befinner sig. Det finns dock en skillnad i förskollärarnas tankesätt beroende på placeringen av förskolan om den ligger i stadsmiljö eller i en lantlig miljö. Utformningen har därför en betydande roll i förskollärarnas tankegångar kring utomhusmiljön och barns utveckling.

 • 163.
  Bäcke, Linda
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Ljusa svenskar och mörka blattar: gymnasiestudenters tankar kring svenskar, invandrare och integration2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är ett mångkulturellt land och det finns intentioner till integration i samhället och dess olika instanser. Skolan är en instans där barn, ungdomar och vuxna med olika bakgrund möts. Studenter med svensk bakgrund och studenter med utländsk bakgrund agerar inom skolan och det sker en kategorisering av studenterna i kategorierna svenskar och invandrare. Syftet med studien är att lyfta fram och tolka gymnasiestudenters tankar kring begreppen svenskar, invandrare och integration. Ett delsyfte är att genomföra en prövning av flödesskrivning som metod. Studien riktar sig till studenter i tredje året på gymnasiet i en kommun i Sverige. Resultatet av studien har visat att flödesskrivning lämpar sig väl som metod och därigenom har tankar lyfts fram kring begreppen. Tankar kring begreppet svenskar rör främst det ljusa som; vit, blond, och vänlighet. Tankar kring begreppet invandrare rör främst det mörka som; svart, bråk och kriminalitet. Tankar kring begreppet integration rör främst bråk och missförstånd och upplevs i stor utsträckning svårt. Ett krav för integration är positiva möten i tidig ålder mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund.

 • 164.
  Bäckius, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Lindwall, Mia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barn till alkoholmissbrukande föräldrar: Om att se och bemöta barn ur de intervjuade förskollärarnas perspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att skapa vetskap om hur några intervjuade förskollärare anser sig ha kunskap om att bemöta barn till alkoholmissburkande föräldrar. För att nå vårt syfte har vi intervjuat fem stycken förskollärare med olika bakgrunder och erfarenheter. Efter vi intervjuat förskollärarna kategoriserade vi in deras svar i fem olika huvudkategorier: kunskap, erfarenhet, symtom/tecken, känslor och relationer. Dessa har vi sedan valt att dela in i mindre underrubriker.

  För att skapa kunskap om barn som lever i familjer med alkoholmissbruk har vi använt oss av sökning i litteratur, databaser och internetbaserade sidor.

  Slutsatsen vi kom fram till utifrån våra intervjuer var att samtliga informanters erfarenhet och kunskap om att bemöta barn till alkoholmissburkande föräldrar såg väldigt olika ut. Dock anser vi att kunskapen är liten då så många som 385 000 barn lever i familjer med alkoholmissbruk.

 • 165.
  Bäckman, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Bäck, Maja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa: Faktorer som påverkar undervisningens innehåll i friluftsliv och utevistelse2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka faktorer som påverkar idrottslärares val av undervisning i momentet friluftsliv och utevistelse. Med faktorer menas idrottslärares habitus, den egna definitionen av friluftsliv samt de förutsättningar och begränsningar som finns i skolan. Idén till undersökningen uppstod efter att ha läst Naturvårdsverkets rapport om naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Ur ett pedagogiskt perspektiv betonas utomhusundervisningens påverkan på kunskaper, attityder och beteenden i naturen samt vilken betydelse naturkontakten har för framväxten av ett mer hållbart samhälle. Denna studie lyfter fram friluftsliv som potentiell undervisningsmetod för att introducera eleverna till naturen. Urvalsgruppen har varit idrottslärare eftersom friluftsliv endast berörs i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Alla idrottslärare i studien är bosatta på orter i närliggande landskap till Gästrikland. Samtliga har förutsättningar till att bedriva friluftsliv och friluftsaktiviteter med hänsyn till den natur som beskrivs i intervjuerna. Resultatet i studien pekar på att idrottslärarnas yrkesmässiga erfarenheter tycks har en mer ofördelaktig påverkan på undervisningen än de personliga erfarenheterna. De personliga erfarenheterna kan sammanfattas med att idrottslärarna, oberoende bakgrund, idag äger både intresse och engagemang för friluftsliv. Vilja att bedriva friluftsundervisning finns hos idrottslärarna, men som ensam ansvarig för momentet blir det svårt att genomföra den undervisning som önskas. Ekonomi, kollegor, organisation och tid är de faktorer som majoriteten av idrottslärarna begränsas av i sin undervisning i friluftsliv och utevistelse. Studien påvisar att miljön kan vara avgörande för vilka aktiviteter som bedrivs, men däremot inte att miljön är avgörande för att kunna bedriva friluftsliv. Alla skolor bevisar att de arbetar med friluftsliv utefter de förutsättningar som finns. Friluftsundervisningen i stort påverkas inte av skolans läge i förhållande till naturen, men däremot friluftsdagarna. Antalet friluftsdagar tycks vara beroende av de naturtillgångar som finns i närområdet.

 • 166.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Make the mathematics visibly in children's free activities in preschool: Challenges for the teaching profession2010Conference paper (Refereed)
 • 167.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies. Åbo Akademi, Finland.
  Matematiskt gestaltande i förskolan2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to study how mathematics is experienced and used in preschool children’s activities and how preschool teachers frame their teaching of mathematical content. The studies include analyses of children’s actions in different activities from a mathematical perspective and preschool teachers’ intentions with and their teaching of mathematics. Preschool teachers’ understanding of the knowledge required in this area is also scrutinised. The theoretical points of departure are variation theory and sociocultural theory. With variation theory the focus is directed towards how mathematical content is dealt with in teaching situations where preschool teachers have chosen the learning objects. The sociocultural perspective has been chosen because children’s mathematical learning in play often takes place in interactions with others and in the encounter with culturally mediated concepts. The theoretical framework also includes didactical points of departure. The study is qualitative, with videography and phenomenography as metholological research approaches. In the study, video observations and interviews with preschool teachers have been used as data collection methods. The results show that in children’s play mathematics consists of volume, geometrical shapes, gravity, quantity and positioning. The situations also include size, patterns, proportions, counting and the creation of pairs. The preschool teachers’ intentions, planning and staging of their goal-oriented work are that all children should be given the opportunity to discern a mathematical content. This also includes making learning objects visible in here-and-now-situations. Variation and a clear focus on the mathematical content are important in this context. One of the study’s knowledge contributions concerns the didactics of mathematics in the preschool. This relates to the teaching of mathematics and includes the knowledge that preschool teachers regard as essential for their teaching. This includes theoretical and practical knowledge about children and children’s learning and didactical issues and strategies. The conclusion is that preschool teachers need to have a basic knowledge of mathematics and the didactics of mathematics.

 • 168.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Meaning making and learning in preschool2010Conference paper (Refereed)
 • 169.
  Callmer, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Söderlind, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "Driva och stanna": Fokusgruppsamtal med dramapedagoger om att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. Att leda arbetet beskrivs som utmanande och förvirrande, men också som fritt och kreativt. Kombinationen av ledarskap upplevs innebära en balansgång mellan att ”driva och stanna”.

   

  I resultatet framkom olika faktorer som påverkar upplevelserna, såsom förväntningar från arbetsplats och gruppdeltagare, en upplevd brist på tillit till dramapedagogernas konstnärliga ledarskap och bristande förståelse för vad dramapedagogik är. Andra faktorer som påverkar upplevelserna är gruppdeltagares känslor av oro och nervositet under föreställningsarbete, tidsramen, samt den utbildning informanterna har.  

   

  I analysen kopplas informanternas utsagor till litteratur och tidigare forskning som berör relationen mellan drama och teater, samt ledarskap inom de båda områdena. En slutsats är att den konflikt som funnits mellan drama och teater, är avklarad på en teoretisk nivå, men fortfarande är en realitet i praktiken och påverkar dramapedagoger som arbetar med scenkonstnärlig produktion. 

 • 170.
  Carlander, Marina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Garplind, Ewa
  Träffpunkten i Gävle - lägg liv till åren!2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Befolkningen blir äldre. Medellivslängden efter 65 år var 2010 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män. Äldre i den tredje åldern ökar vilket ställer nya krav på samhället. Social samvaro är en faktor som gynnar äldres upplevda hälsa positivt. Syftet med undersökningen var att få kunskap om ålderspensionärers, 65 år eller äldre, upplevda hälsa har påverkats av att de börjat besöka träffpunkten i Gävle. För att uppnå undersökningens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta ålderspensionärer i åldersspannet 66-83 år. Resultatet gav följande kategorier meningsfullhet, fysisk och psykisk hälsa, gemenskap, livsharmoni samt hälsokorset. I tolkningen av dessa kategorier drogs slutsatsen att deras upplevda hälsa har påverkats positivt i och med besök på träffpunkten i Gävle.

 • 171.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  The Standard Account of Intentional Action Challenged by Emotion2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 363-382Chapter in book (Refereed)
 • 172.
  Carlsson, Annelie
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Kugge, Katrin
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Att skriva sig till läsning med datorn som verktyg: "Det är bra med datorn för man kan sudda så smart"2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad som har studerats och uppmärksammas om metoden Att skriva sig till läsning samt undersöka lärares åsikter och uppfattningar om metoden och hur de använder datorn i undervisningen. Samt hur pedagoger i spänningsfältet mellan lärare, elev och en specifik metod uppfattar perspektivförskjutningen från läs-och skrivinlärning till skriv-och läsinlärning. Med studien synliggörs en beskrivning av metodens fördelar och nackdelar samt uppfattningar av metodens lämplighet för alla elever. Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med lärare och en deltagande observation. Resultatet visade att lärarna var positiva till arbetssättet där de använder datorn som verktyg i läs-och skrivinlärningen. De betonar även att metoden är lämplig för alla elever utifrån deras förutsättningar. För att metoden ska fungera har tekniken stor betydelse, men lärarna anser att den tekniska biten är ett hanterbart problem för dem.

   

 • 173.
  Carlsson, Irina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Helsing, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Med eller utan diagnos, hur olika får man lov att vara?: en studie om några pedagogers tankar kring diagnostisering vid ADHD i förskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Till förskolan kommer barn med olika förutsättningar och en del av dessa barn kan vara i behov av särskilt stöd. Definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd kan variera, då det kan finnas olika orsaker till särskilda stödinsatser. Barn med ADHD eller ADHD liknande symptom kan vara i behov av dessa insatser. I denna studie har vi för avsikt att ta reda på några pedagogers syn angående diagnostisering vid ADHD hos barn i förskoleåldern, vad diagnosen kan innebära för de inblandade och hur de pedagogiska insatserna kan se ut.

  De svårigheter, vilka ADHD kan bära med sig, kan variera i omfattning och grad och framträder framförallt i det sociala samspelet och det finns många faktorer som kan påverka ett barns beteende, bl. a. miljö och aktiviteter. Verksamheten ska anpassas efter barnen.

  I vår undersökning har sju pedagoger och två specialpedagoger från två kommuner i södra Norrland deltagit. Litteraturanalys har även genomförts för att ge grundläggande kunskaper om ämnet.

  I undersökningen framkommer, att kunskaperna om barn i behov av särskilt stöd samt om ADHD och koncentrationssvårigheter, varierar bland pedagogerna. Ingen av dessa säger sig vara varken för eller emot diagnostisering vid ADHD och menar att den kan bära med sig både för och nackdelar, samt att barnen har rätt till stöd oavsett diagnos eller inte. Pedagogerna framhåller att olikheter ses som en tillgång och bidrar till en mångfald, ur vilken barnen lär av varandra. De påpekar även miljön som en viktig faktor i verksamheterna samt att de stora barngrupperna är ett stort problem.

  De slutsatser, vilka kan dras utifrån vår undersökning är, att det finns tendenser till bristande kunskap bland förskollärarna gällande specialpedagogik samt angående barn i behov av särskilt stöd och däribland barn med ADHD och ADHD liknande symptom. Dessa slutsatser kan givetvis inte vara representativa för hela lärarkollektivet, utan baseras på det undersökningsunderlag vi fick fram från våra studiedeltagare.

 • 174.
  Carlsson, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama som pedagogisk metod i undervisningen: En intervjustudie i tre olika praktiker2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  C-uppsats: ”Drama som pedagogisk metod i undervisningen.” Författare: Linnea Carlsson. Lärosäte: Högskolan i Gävle. Skriven: 2015 – 02 – 19

  Denna studie undersöker lärare och pedagogers syn på drama som metod i undervisningen. Jag har intervjuat tre verksamma lärare som använder sig av drama som metod i undervisningen. I studien framkommer bland annat leken som en viktig del i drama. Lekens funktion blir del av undervisningens lärande och lockar fram elevernas vilja att arbeta i skolan. Begreppet drama som benämning upplevs som missvisande information enligt informanterna. Istället för drama används synonymer som teater, lek eller övning. Studien har även resulterat i ett fokus på lärandets utformning inom drama i undervisningen.

  Nyckelord: Drama, undervisning, lek, teater, lärandet.

 • 175.
  Carlsson, Thim
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ravstis, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Utanförskap i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 176.
  Clason, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Clason, Per-Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En syn på det livslånga lärandet: Litteraturstudie av åtta studentuppsatser2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, we examine what kind of themes that are found in essays written by students who have studied within the teacher programme at universities in Sweden. The goal of our essay is to find themes that are reoccurring in eight student essays, and that can be understood through the concept of lifelong learning. Our essay combines three research methods. It is mainly an essay where we utilize qualitative reading research, but we have also gained inspiration from hermeneutics and the critical thinking.

  The result of our study shows that students within the teacher programme in Sweden are well aware of the strong points found within the concept of lifelong learning. Three themes were found that were reoccurring within all essays. These were the teacher as a role-model, as well as a person of empathy. We also found the need for a teacher to be a reflective practician. Lastly, the teacher needs to be a good communicator.

  The idea of the teacher being a role model were mainly found within essays written towards pre-school education. The need for being a reflective practician were found in essays written towards upper secondary levels as well as adult education, whereas the idea of the teacher being a good communicator were mainly found in essays concerning adult education.

   

 • 177.
  Clavebro, Ellen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  E-utbildning ur kundservicehandläggares perspektiv - en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fler och fler arbetsplatser erbjuder idag e-utbildningar till sina anställda. Syftet med denna studie var att undersöka några anställdas upplevelser av e-utbildning som erbjuds av arbetsgivaren. För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ studieansats. Genom intervjuer med fyra kundservicehandläggare på en myndighet har studiens resultat framkommit. Resultatet av undersökningen visar att de anställda var positivt inställda till e-utbildning men ville gärna att det kombinerades med traditionell utbildning, då samtliga påtalade att de saknade det personliga mötet i e-utbildningar. Studien visar också att konstruktionen av e-utbildningen är viktig för motivationen och deltagandet i e-utbildningar. Uppbyggnaden ska vara så lättförståelig som möjligt för att inte skapa frustration över några hinder som annars kan uppstå och påverka inlärningen och motivationen hos deltagarna. Den tredje slutsatsen i resultatet är att respondenterna, som i denna undersökning arbetar på en kundservice, påtalar att deltagaren bör få tillräckligt med tid när man ska genomföra en e-utbildning. 

 • 178.
  Cowlin, Justin Lee
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Conflicting perceptions of bullying: an investigative study of parents, teachers and pupils' understanding of bullying behaviour.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bullying is a common phenomenon among all social groups, whether that be within the school, at work or among other social spheres. It can have serious consequences for the target and can arise in many visible and not so visible forms. Within the school environment bullying often occurs out of sight and undetected. If schools are to effectively overcome the negative effects of this complex social behaviour teachers, pupils and their parents need to take steps to develop and unify their perception of this common form of abuse in schools. Thus the aim of this essay was to examine teachers, pupils and parents’ perceptions of bullying behaviours in correlation with researchers understanding of this complex social behaviour. A quantitative approach was used in this essay to investigate upper-secondary school teachers, pupils and parents’ perception of the term bullying? Having gathered the results of the empirical data, many of the extracts from the subjects open responses could be categorised, and have been for the purpose of analysis under the appropriate headings pertaining physical and psychological forms of bullying behaviour. The results of this research illustrated a diverse and on occasion inadequate understanding of bullying behaviours among the respondents, despite the implementation of an anti-bullying programme (Likabehandlingsplan), required by Swedish law. Furthermore, many respondents illustrated the tendency to define bullying behaviour solely from the actions of the perpetrator. Are then the schools included within the scope of this essay at fault and failing to inform respondents of the complexity of bullying behaviour? Schools need to listen carefully to what adolescents are reporting as well as help teachers, pupils and parents develop a more inclusive, objective and balanced definition of bullying behaviours. This will not only have a positive effect for the individual (target) but may also help in identifying, reporting and combating incidents of direct and indirect forms of abuse, regardless of how insignificant one first perceives the act of bullying to be.

   

 • 179.
  Curbo, Gun
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jag vet inte jag bara vet: en studie i hur 6-åringen skiljer på bokstäver och siffror2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De grafiska formerna på bokstäver och siffror är lika varandra, men dessa symboler har ändå helt skilda betydelser och användningsområden. Arbetet i barngrupper stärker uppfattningen om att barn ganska tidigt vet om ”krumeluren” är en bokstav eller en siffra. Och detta innan de har förståelse för bokstävers och siffrors användningsområde.

  Hur gör 6-åringen för att skilja symbolerna åt? Studiens syfte var att undersöka hur stor del av en förskoleklass som kan skilja på bokstäver och siffror, men även att studera hur 6-åringar gör för att skilja på de grafiska symbolerna. Undersökningens frågeställningar riktades även mot frågor om genusaspekten och barnets födelsemånad har någon påverkan för resultatet.

  För att undersöka detta genomfördes 23 strukturerade intervjuer i en förskoleklass. Vid intervjuerna användes ett utformat frågeformulär för att intervjua varje barnen enskilt. Resultatet visade att mer än halva (14 av 23) förskoleklassens barngrupp klarade att skilja mellan vilka symboler som var bokstäver och vilka som var siffror, samt att en tredjedel av barngruppen berättade att de tittar på symbolernas former för att veta om det var bokstav eller siffra.

  Resultatet visar även att barnets könstillhörighet samt att 6-åringens födelsemånad på året, januari till juni eller juli till december, har betydelse för deltagarens prestation i den här studien. Studiens resultat visar att den för undersökningen utvalda förskoleklassgruppens förmåga att skilja bokstäver och siffror åt var stor, men även att igenkänning och förståelse för siffror var betydligt mycket större än vad gruppen hade vid bokstavsigenkänning

 • 180.
  Cöster, Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att karaktärisera och belysa cirkelövningar och deras betydelse i drama. Bakgrunden behandlar forskning kring drama och symboler, cirkelns symboliska betydelse, drama som metod, fyra drampedagogiska perspektiv samt personlighetsutveckling genom drama. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är fenomenologisk- hermeneutisk. Den metod som används är fokussamtal som åtta personer med erfarenhet av studier i drama och arbete med drama deltar i. Det empiriska materialet bearbetas med en fenomenlogisk analysmodell som är utarbetad av Pirjo Birgerstam. Genom att söka efter minsta gemensamma nämnare i materialet skapas teman från kärnor som kopplas ihop av betydelseenheter. I resultatet redovisas analysen med hjälp av ett nät med kärnor och teman, utdrag ur referatet som belyser olika teman samt en tabell.  Resultatet tolkas för att ge ökad förståelse samt sammanfattas i summeringen. De olika temana står för olika kvalitativt skilda aspekter av cirkelns betydelse i drama som relaterar till varandra och på så sätt ger en bild av cirkelns karaktär i drama. Genom analysen framträdde ett övergripande tema; dubbeltydighet. Metoden och resultatet belyses och granskas i diskussionen.

 • 181.
  Dackell, Katarina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Eriksson, Susann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Fri lek i förskoleklass: en undersökning om förskollärarnas förhållningssätt till den fria leken2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolreformen som kom 1991 stod det att kommunerna skulle erbjuda sexåringarna plats i sexårsverksamhet i skolans lokaler i mån av plats. I kommunen som denna studie genomförts bereddes plats i skolan för sexårsverksamheten 1993. Innan dess tillhörde sexåringarna daghem eller deltidsgrupper. Daghem var det som idag heter förskola och där barnen vistades medan föräldrarna arbetade eller studerade. Deltidsgrupp innebar att sexåringarna fick gå tre timmar om dagen i den verksamhet som i folkmun kallades "lekis".

  Tidigare forskning visar att lek och lärande är oskiljaktiga i barns utveckling eftersom barn erhåller en mängd olika kunskaper genom leken. Genom leken får barnet möta andras perspektiv och i och med detta utvecklar de en förståelse för andra barns olikheter.

  I denna undersökning har syftet varit att undersöka förskollärarnas förhållningssätt till sexåringarnas fria lek i förskoleklass. Får den fria leken lika mycket utrymme idag som när sexåringarna gick på daghem? Den metod som använts för att få fram resultatet utgick från en kvalitativ undersökning där intervjuer med fem pedagoger genomfördes. Informanterna har även redogjort för deras förhållningssätt gentemot den fria leken idag och hur de förhöll sig till den fria leken innan sexåringarna kom in i skolans lokaler.

  Studien grundar sig på Knutsdotter Olofssons teorier om lek. Den viktigaste synen Knutsdotter Olofsson har är att leken ses som frivillig, spontan och lustfylld. Det finns inga begränsningar vad barn kan lära sig genom lek, i leken bearbetar barnen vad de är med om i verkligheten och får då genom leken insikt om de känslor som de kommer i kontakt med vid olika vardagliga händelser. Genom att leka rollekar får barnen en ökad social kompetens.

  Resultatet visar att alla informanter var eniga om att sexåringarna har, sedan inträdet i skolans lokaler 1993, fått mindre utrymme för den fria leken samt att verksamheten innehåller flera lärarledda aktiviteter.

 • 182.
  Dahlberg, Calle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka var elever med Aspergers syndrom utvecklasbäst när det gäller deras sociala samt kunskapsmässiga färdigheter. För att uppnå detta syfte så harjag utgått ifrån tre centrala frågor som alla är viktiga för att kunna förstå de olika faktorer sompåverkar dessa elevers skolgång. Uppsatsen har utgått ifrån vilka för- och nackdelar som eninkluderad verksamhet för med sig i jämförelse med alternativet, dvs. undervisning i mindrespeciellt anpassade klasser för elever med Aspergers syndrom. Det teoretiska perspektiv som jag haranvänt mig av i denna fråga är det så kallade dilemmaperspektivet, där man hellre lyfter upp enproblematik för diskussion än framhäver ett enskilt svar eller lösning. Med det i fokus så vill jaggenom denna uppsats bidra med att lyfta en viktig fråga till diskussion i hopp om att förändraskolans verksamhet för elever med Aspergers syndrom till det bättre.

  Av studien framkommer det i resultaten att det finns både för- och nackdelar med en inkluderadverksamhet, för både eleven i fråga, dess klasskamrater samt lärare och skolledning. Detta om manuppnår en väl fungerande verksamhet, men resultatet visar också att denna verksamhet mångagånger är svår att få till och då gynnar den verksamheten ingen utav dessa tre grupper. För att uppnåen välfungerande verksamhet för elever med Aspergers syndrom har litteraturen genomgåendetryckt på att lärare och skolledning måste ha kunskap/kompetens om Aspergers syndrom så att dekan skapa en bra studiesituation för dessa elever. Lärarna och skolledning har detta krav på sigutifrån gällande skollag samt läroplaner. Verkligheten visar dock något annat, då en nyundersökning kritiserar skolan och lärarna för deras bristande kompetens när det gäller attupprätthålla en god studiemiljö för dessa elever. Denna undersökning stödjer de erfarenheter somjag har ifrån arbete och vikariat inom området. Detta resultat belyser därför en verklighet som liggerlångt ifrån det som står i skolans styrdokument.

  Slutsatsen av denna studie är att begreppet inkludering innefattar och grundar sig i något mycketmer komplext än det som händer i klassrummet. Inkludering är ett begrepp som bottnar i vårdemokratiska värdegrund och samhällets vision ”en skola för alla ” som menar att skolan ska varaplats för alla, oavsett funktionsnedsättning, handikapp, religion, etnicitet o.s.v. Därför är dennaproblematik med elever med Aspergers syndrom i de ordinarieklasserna således inget problem därman finner ett enkelt svar, utan den speglar samhällets olika värderingar och prioriteringar.

 • 183.
  Dahlberg, Elyse
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Tvåspråkiga pedagoger i enspråkig förskolemiljö2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Undersökningens syfte var att undersöka hur tre tvåspråkiga pedagogerna på en mångkulturell förskola arbetar och resonerar kring tvåspråkighet och kulturmöten. Genom halvstrukturerade intervjuer skedde informationsinsamlingen som sedan sammanfattades och analyserades.

  Aktuell forskning visar att tvåspråkiga barn regelbundet behöver få höra och tala både sitt modersmål och t.ex. svenska för att kunna utveckla likvärdiga ordförråd (Salameh, 2004, Rontu 2005 & Tuomela, 2001). Trots denna forskning, direktiv i läroplanen för förskolan som kräver att pedagoger i förskolan utvecklar barnens modersmål samt en inställning bland de intervjuade pedagogerna (i studien i detta examensarbete) att flerspråkighet är något positivt talar vanligen inte pedagogerna barnens modersmål i förskolan. Istället arbetar man efter en språkmetod utvecklad av Veli Tuomela som ska leda till en utveckling av barnens svenska.

  Slutsatser som går att dra efter studien är att det betraktas som svårt att arbeta med mer än ett tema i förskoleverksamheten och att organisationen kring modersmålspedagogerna försvårar ett samarbete mellan dessa och de ordinarie pedagogerna på förskolan. För att låta språkutvecklingen innefatta fler än ett språk skulle pedagogerna kunna ta del av fortbildning i Lpfö98. Det skulle kunna öka förståelsen kring kultur och språk samt visa på att det inte går att välja bort barnens modersmål eftersom det ingår i pedagogernas uppdrag inom svensk förskola.

 • 184.
  Dahlberg, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Årstidsmattan: Utvecklingsarbete av ett pedagogiskt material för barn i förskola och förskoleklass.2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett utvecklingsarbete med syfte att på vetenskaplig grund med ett sociokulturellt förhållningssätt arbeta fram det pedagogiska materialet Årstidsmattan. Syftet är att Årstidsmattan kan användas i förskolan och förskoleklass för att på ett lekfullt sätt bidra till lärande om årstider och månader. För att på så sätt ge barnen möjlighet att få kunskap om våra gemensamma referensramar. Utvecklingsarbetet har utförts i en förskoleklass tillsammans med barnen och deras förskollärare. För att undersöka och utvärderat arbetet har samtal med förskolläraren transkriberats och analyserats för att utifrån detta få syn på om syftet med materialet har uppnåtts. I resultatet kan utläsas att i just denna förskoleklass har Årstidsmattan bidragit med kunskap om årets månader och årstider.

 • 185.
  Dahlin, Annie
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Jonsäll, Britta
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Modermålsverksamhetens inkluderande och exkluderande principer i en förskola: En intervjustudie om uppfattningar2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our examination was to survey how one preschool works with so called language groups, if the mother tongue is important and if the informants can see any complex of problems in the inclusive/exclusive way of working with language groups in the preschool. The literature review provides for example the three most important areas of mother tongue, which are the emotional, the social and the intellectual (Ladberg, 2000). Further it describes the difference between the conceptions integration and inclusion, when today the concept inclusion is preferred (Tøssebro, 2004). We were inspired by qualitative interviews as our method and from a phenomenographic perspective described the informants’ perceptions about the named phenomenon. Three preschool teachers and three mother tongue educationalists constitute the represented informants. The result of our examination shows a clear opinion about the great importance of mother tongue and that the mother tongue educational programme is not considered to be an excluded activity, since the children already are used to the constant groupings in the preschool. Our examination shows many areas in need of improvement, for example the engagement from the municipality and further education for the pedagogues. Further research of the subject is also of importance to be able to improve the mother tongue educational programme with didactic guidelines.

 • 186.
  Dahlström, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Mot nya höjder: en studie om barns problemlösningsprocesser vid höjd och längd2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte var att bidra med lite mer kunskap kring barns matematikiska utövande, specifikt deras problemlösningsstrategier, samt att synliggöra deras problemlösningsstrategier. Den övergripande forskningsfrågan var: vilka problemlösningsprocesser använder sig barn utav när de inte når de redskap de eftersträvar? De teoretiska utgångspunkterna har en grund i ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen genomfördes på tre förskolor där totalt 33 barn i åldern ett till tre medverkade. De olika problemlösningsstrategierna dokumenterades med hjälp av observationer i form av löpande protokoll.

  Resultatet visade att barnen använt sig utav fem olika problemlösningsstrategier för att lösa hur de ska nå det redskap de eftersträvar.

 • 187.
  Dahlström, Sara
  et al.
  University of Gävle, Pedagogiska rådet.
  Fransson, GöranUniversity of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken2004Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  I denna antologi analyserar, problematiserar och diskuterar lärare och forskare vid Högskolan i Gävle olika sidor av att undervisa inom Högskolan. Exempelvis fokuseras möjligheter och dilemman som kan uppstå när lärare försöker att mäta och värdera kvalitativa aspekter av studenters kunskap; hur ett pedagogiskt utvecklingsarbete kan bedrivas i den egna ämnesgruppen; hur ett processorienterat skrivande kan användas för att utveckla studenternas skriftliga språk; vikten av att göra djupare analyser av kursutvärderingar samt hur högskolelärare förstår sin egen kompetens.

  Texterna har vuxit fram som en, av flera, examinationsuppgifter inom ramen för en kurs i högskolepedagogik som genomförts vid Högskolan i Gävle.

 • 188.
  Dahlöf, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pettersson, Liiz
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Anmälningsplikten i förskolan,: En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete i pedagogik, 15 hp. Förskollärarprogrammet.

  Titel:                                   Anmälningsplikten i förskolan.                                             En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.

  Författare:                         Lina Dahlöf och Liiz Pettersson.

  Termin och år:                  Höstterminen 2014.

  Handledare:                      Maud Söderlund.

  Examinator:                      Peter Gill.

  Enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453) har alla som arbetar inom förskolan skyldighet "att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd".  Tidigare forskning visar att förskola och skola endast anmäler 30-40 procent av de fall som de borde anmäla (Olsson, 2011). Orsakerna till att så pass få fall faktiskt anmäls tycks vara flera men en av dem kan bero på okunskap (Ekelund & Dahlöf 2009). Vårt syfte med denna studie var att se vad de som vi intervjuat har för kunskaper om förskolans anmälningsplikt. Vi ville även se hur samarbetet mellan förskolorna och socialtjänsten ser ut då det handlar om anmälningsplikten. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med åtta respondenter som arbetar som förskollärare, förskolechef eller socialsekreterare. Resultatet visar att kunskapen om den anmälningsplikt som finns är något som de allra flesta respondenter har men de känner ändå en viss osäkerhet. Undersökningen visar även att om en anmälan sker så är det via förskolechefen.

  Nyckelord: Anmälningsplikt, barn som far illa, förskollärare och samverkan. 

 • 189.
  Dalkarls, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Rostami, Mahta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En kartläggning av hur brottare upplever, hanterar och påverkas av stress: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskningens syfte var att kartlägga upplevd stress bland brottare, hur upplevelserna påverkat dem samt vilka copingstrategier som användes. Metoden som användes för denna undersökning var kvalitativa intervjuer med ett fenomenologiskt synsätt. Undersökningen visade att stress var något som alla deltagande brottare har upplevt och som de på olika sätt blivit påverkade utav. De flesta ansåg att stressen främst berodde på tidsbrist, pressen att prestera samt förväntningar från andra. De vanligaste biverkningarna av stressen var framförallt mentala såsom irritation och meningslöshet men också fysiska som magont och nervositet. Vilka copingstrategier som fungerade effektivast för brottarna varierade men de vanligaste strategierna var att lyssna på musik eller att överlåta ansvaret på tränare eller familjemedlemmar.

 • 190.
  Dandanell, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  ”En skola för alla”: - En undersökning av verksamma pedagogers perspektiv på specialpedagogik och specialundervisning på två skolor i en kommun2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en bättre inblick och kunskap om hur specialpedagogiken fungerar på två skolor inom en och samma kommun samt hur skolornas specialundervisning i sin tur är utformad och strukturerad utifrån skollagar, läroplaner och lokala styrdokument. Studien börjar med en teoretisk och historiskt forskningsbaserad bakgrund kring specialpedagogik och specialundervisning samt beskriver vidare hur nationella och internationella lagar och styrdokument förhåller sig till detta samt dess värdegrundsaspekt med grund i ”en skola för alla”. På de två skolor som undersökts har vidare fem personliga intervjuer genomförts med två specialpedagoger, en klasslärare samt de båda rektorerna på skolorna. Fokus har legat på att ta del av deras åsikter och upplevelser av specialpedagogik, specialundervisning och inkludering samt därtill se huruvida klasslärare, specialpedagoger samt rektorer ser lika på specialundervisningens funktion samt hur den bör vara utformad.

   

  Resultatet visade att pedagogerna hade en relativt homogen och likvärdig syn på specialundervisningens funktion på de två skolorna och hur den i sin tur bör vara utformad i ”en skola för alla”. Samtliga informanter betonade vikten av elevfokus och att se till individens bästa då en elev är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar därmed att värdegrunden är av stor vikt i ”en skola för alla” och att organiseringen av elevernas undervisning vidare utformas utifrån denna.

 • 191.
  Danhard, Helen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Dramalek: En pedagogisk verksamhet för barns sociala utveckling2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  

  Syftet med denna studie var att försöka synliggöra barns sociala lärande genom en dramalek och metoden som använts har varit videoobservationer. Av studiens resultat går det att avläsa att barn lär genom att iaktta och studera varandra. De yngre barnen visade en utveckling på att börja förstå och samspela i leken. Slutsatserna av undersökningen går inte att säkerställa men det finns faktorer i resultatet som pekar på att dramaleken kan ha betydelse för barns sociala utveckling när det handlar om att förstå lekens ramar och regler och hur man samspelar i lek. Detta överensstämmer också med den forskning och kunskap som finns inom området. På frågan om musikens roll i leken finns det tecken i studien att det kan handla om att skapa gemensamhet i leken och ge leken dess karaktär genom den varierade ljudnivån och den gemensamma pulsen då barnen klappade i händerna.

   

   

 • 192.
  Dansk, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Lindström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Tre klassers upplevelser av och tre lärares arbete och uppfattning om elevinflytande2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Emelie Dansk & Maria Lindström. (2010) Tre klassers upplevelse av tre lärares arbete med elevinflytande. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

  Demokrati är en del av det svenska samhället. Då skolan är det ”lilla” samhället som kan anses spegla det ”stora” samhället utanför. Ett av skolans största uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska medborgare samt i skollagen poängteras att eleverna skall ha inflytande över sin utbildning. Metoden i denna studie är kvalitativ intervju med 3 klasslärare för åk 5 och kvantitativ enkätundersökning med dess klasser, totalt 52 elever. Syfte med studie är att undersöka om och i sådana fall hur lärares uppfattningar och arbete med elevinflytande påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande. För att få syn på detta fenomen var metodvalet en kvalitativ intervju med lärarna och en kvantitativ enkätundersökning med eleverna, där en jämförelse synliggjorde elevernas och lärarnas påverkan och uppfattning av arbetet med elevinflytande. Våra slutsatser av studie visade att lärares arbete med elevinflytande påverkar elevernas upplevelse av elevinflytande, däremot lärare som anser sig ha mycket elevinflytande behöver inte ha elever som upplever det samma. Ju mer inflytande eleven har desto mer vill den bestämma.

 • 193.
  Delén, Wanja
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Identifiering av barn i förskolan: Fördelar  och nackdelar med en tidig ADHD diagnos2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att belysa hur viktiga personer i barnets sociala omgivning, såsom förälder, förskole- och specialpedagoger och förskolechef, resonerar kring identifiering av barns svårigheter samt värdet av en tidigt fastställd ADHD- diagnos. På så sätt åsyftas en tydligare och en mer fördjupad förståelse, av den betydelse som tillskrivs tidig identifiering samt diagnostisering, erhållas. Sex stycken kvalitativa intervjuer har föredragits som undersökningsmetod. Utifrån studiens syfte har den kommit att bearbetas utifrån en humanvetenskaplig ansats, där inspiration hämtats från hermeneutiken.

  I resultatet framkommer att begreppen ADHD och diagnostisering används ytterst sällan inom förskolan. Diagnosens huvudsakliga förtjänst uppges vara att den bibringar förståelse hos omgivningen, för barnets sätt att vara och dess behov. Paradoxalt till en avig inställning till diagnostisering av förskolebarn, kartläggs barn i allt högre grad. Ökade förfrågningar och utredningar av barn, tycks stå i relation till att barn i behov av särskilt stöd ökar. Samhälleliga faktorer så som ekonomiska aspekter och förändrad samhällsstruktur, tycks spela en avgörande roll i huruvida diagnostisering av barn i förskolan får genomslag eller inte. Aktuell studies resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning.

 • 194.
  Dragon, Katarina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sehlin, Ann-Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Genus på skolgården2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur barn uttrycker genus på skolgården, genom grupperingar och val av aktiviteter på rasten. Vi har under en veckas tid observerat barnen på en avdelning av en skola, med totalt 28 informanter i åldrarna 6-9 år, där vi använt oss av observationskartor för att se hur de disponerar skolgården. Vi har även intervjuat 14 barn indelade i fem grupper, där vi ställde frågor om hur de såg på aktiviteterna på skolgården. Det vi fann var att flickor och pojkar ofta leker uppdelat efter kön, väljer olika typer av lekar och grupperar sig olika.

 • 195.
  Duarte, Jorge
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Salutogena strategier: Att tillämpa friskfaktorer i praktiken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) blivit mer uppmärksammad att använda sig av i arbete med människor, har det i samband med detta medfört att det även förekommer hinder som försvårar arbetet. Syftet med studien är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett boende med ensamkommande flyktingbarn samt på vilket sätt dessa utspelar sig i praktisk handledning. Kopplat till detta är syftet även att belysa hinder som kan förekomma i det praktiska arbetet gentemot denna målgrupp. Genom semi-strukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanlys som metod har syftet undersökts. Intervjuerna genomfördes på fyra informanter som alla arbetar i samma verksamhet. Resultatet visar att känsla av sammanhang gör sig påmind genom delaktighet, stöd, information och motiverande samtal. Samtidigt visar även resultatet att det finns hinder, så som avsaknad av samsyn samt för lite resurser, för att tillvägagångssättet ska kunna verka fullt ut. Trots detta finns det goda förutsättningar för att metoden ska kunna fungera i liknade verksamheter.

 • 196.
  Edholm, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Kranshed, Irene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Värdegrund genom skapande möten: en värdepedagogisk arbetsmodell i förskolan och förskoleklassen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med den ökade uppmärksamheten för värdegrundsfrågor i samhället har också förskolan och skolan skyldighet att utveckla arbetsplaner och åtgärdsprogram för att motverka mobbning, utanförskap och diskriminering. I styrdokumenten för förskola och skola står att det är en viktig uppgift att till barn/elever förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Utifrån dessa aspekter har studiens syfte varit att försöka definiera specifika värdegrundsfrågor som rör bemötande och fördomar. Genom observation och intervjuer har undersökningen genomförts utifrån frågeställningar om hur barnen kunde relatera den egna verkligheten och sitt agerande till det som skedde i en berättelse, och hur barnen förstått bokens budskap samt om de kunnat formulera värdegrunden däri. Vidare beskrevs ett exempel på en arbetsmodell om hur pedagoger i förskolan/skolan skulle kunna arbeta med dessa frågor utifrån barnlitteratur genom en estetisk praktisk metod. Resultatet visade på en utveckling i barnens förståelse för bokens värdegrund från det första tillfället vid gruppintervjun till de avslutande enskilda intervjuerna. Det visade sig även att barnen kunde dra paralleller mellan bokens händelser och det egna agerandet, men detta skedde först i undersökningens slutliga skede. Det deliberativa samtalet har utgjort en avgörande betydelse för resultatet. Med ett ständigt pågående samtal, där man reflekterar och argumenterar med varandra, skulle man kunna utveckla och förstå våra grundläggande värden i ett samhälle i ständig förändring.

 • 197.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Biffi, Elisabetta
  University of Milano-Bicocca Department of Human Sciences for Education Milano.
  Francia, Guadalupe
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Montà, Chiara Carla
  Università degli Studi Milano Bicocca Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa Roasio.
  Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of educational policy between Sweden and Italy2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The desire to protect children from violence is clearly formulated in the Children’s Right Convention (CRV). For example, the right of children to be protected from:” /…/all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child is clearly stated in Article 19 of the CRC, which was ratified by Sweden in 1989 (United Nations, 1989). The right of children not to be subjected to various forms of violence is also emphasized in other international treaties signed and/or ratified by the Swedish state (the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention of Human Rights, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2010, the Treaty of Lisbon). In order to assure this right, the Swedish legal framework (Prop., 2009/10:232) stipulates that the subjection of children to violence should be avoided at all cost. Italy assures the right of a childhood free from violence thanks to its legal framework as well. Italy’s legal framework is made up of the international documents previously cited, the CRC (ratified in 1991 with the LEGGE 27 maggio 1991, n. 176. Italy’s legal framework is also made up of national laws, in particular by the founding one: the Constitution. Art. 3. This article is used as a base for the creation of national policy to prevent the subjection of children to violence.

  In this study, the word violence is used in a broad sense to cover the numerous situations in which people are at risk of being physically and psychologically damaged (Hamby and Grych, 2013), such as in cases of discrimination, bullying, violation, or harassment (cf. Greeff and Grobler, 2008; Parkes, 2007). The ambition to oppose and counteract violence through juridification in schools has increased in Sweden through the introduction of the Discrimination Act (SFS, 2008:567) and the paragraph regarding the treatment of others in the Education Act (SFS, 2010:800, paragraph 6). For what concerns the treatment of others and discrimination, Italy refers to the National Plan for educating to the respect of others (Rispetta le differenze. Piano nazionale per l’educazione al rispetto). This plan aims at promoting the values stated in the 3rd article of the Constitution by educating and training students, teachers and families.

  There are several studies conducted in Italy and Sweden about how this particular right is approached in policy (Francia and Edling, 2016, Edling and Francia, 2017, Biffi, 2017). Although, children’s right not to be subjected to violence is given attention in many countries today it is still a question of negotiation as concerns how these rights are materialized in each country’s educational policy as well as why they are described as important to consider. Whereas Sweden is described as a highly secular (previously protestant) and individualistic country, Italy is pictured as a non-secular, catholic country premiering the collective (see Meyer, 2014; Integrationsverket, 2005).  

  Against this background, it becomes of interest to compare how two different countries like Sweden and Italy approach children’s right not to be subjected to various forms of violence by analysing educational policy that presents motifs and directives for teachers in different stages. In Italy, the plan for the 2016-2019 teacher training in chapter 4.6 (Piano per la formazione dei docenti 2016-2019) declares that teachers have to be trained in order to teach them how to promote respect for others in their classrooms in order to prevent violence.

  Method

  The following questions are asked: 1. How do the different policy documents in Sweden and Italy describe and explain teachers’ responsibilities to oppose violence in school? 2. Are there any similarities and/or differences between the countries as regards the question above? If so what kind of similarities and/or differences? To conduct a comparative study, both linkages and differences need to be taken into account. Linkages are created by posing similar questions to the material analysed and differences imply awareness that all comparisons always contain cultural and contextual differences and contestations that need to be addressed (e.g. No´voa & Yariv-Mashal, 2003). As regards linkages, Kazamias (2001) points to the need to use theoretical concepts as lenses to make more 200 coherent comparisons (p. 446) – in this case theoretical understandings of violence. This paper is based on a critical discourse analysis (CDA) of educational policy highlighting teachers’ responsibilities to promote children’s right not to be subjected to violence. Based on Fairclough (1992, 2000, 2001), we argue that CDA facilitates an understanding of the dialectical relation between discourse and social practice. Following Fairclough (2000), the interpretation of the data encompasses three dimensions: (a) text analysis (description), (b) processing analysis (interpretation), and (c) social analysis (explanation). In our study, these dimensions correspond to our research questions.

  Expected outcomes

  The study aims to distinguish how teachers’ responsibilities to oppose violence towards children is expressed and motivated by the various policy documents. The comparison makes it possible to discuss plausible similarities and differences between the countries as well as discuss cultural and political explanations for the findings that can help combat child violence. 

  References

  Biffi, Elisabetta. (2017). Protecting minors against violence: from strategy to practice. Education Sciences & Society. 1, 47-64. Fairclough, Norman. (1989). Language and power. London: Longman. London: Longman. Fairclough, Norman. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Francia, Guadalupe, & Edling, Silvia. (2016). Children's rights and violence: A case analysis at a Swedish boarding school. Childhood, in process. Greeff, P., & Grobler, A. (2008). Bullying during the intermediate school phase. Childhood 15(1), 127-144. Hamby, Sherry , & Grych, John (2013). The Web of Violence Exploring Connections Among Different Forms of Interpersonal Violence and Abuse. New York, London: Springer Dordrecht Heidelberg. Kazamias, Andreas M. . (2001). ‘Re-inventing the Historical in Comparative Education: Reflection on a Protean Episteme by a Contemporary Player’. Comparative Education, 37(4), 439-450. LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35-), The Universal Declaration of Human Rights; The European Convention of Human Rights; The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2010, and the Treaty of Lisbon. Linee Guida Nazionali -art. 1 comma 16 L. 107/2015- Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole -art. 4 L. 71/2017- Meyer, Erin. (2014). The cultrure map. Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business. NY: PublicAffairs US. Nóvoa, Antonio , & Yariv-Mashal, Tali (2003). Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey? Comparative Education, 39(4), 423-438. Parkes, Jenny. (2007). The multiple meanings of violence. Children's talk about life in a South African neighbourhood. Childhood 14(4), 401-414. Prop. (2009/10:232). Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Stockholm. SFS. (2008:567). Diskrimineringslag. SFS. (2010:800). Skollag.

 • 198.
  Edling, Silvia
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hjälmeskog, Karin
  Uppsala Universitet.
  Grappling with gender: Studying gender as educational content in teacher education2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Education has been given the role to contribute to the aspiration of a socially just society, which includes countering various forms of oppression in society. Teachers are thus given the responsibility for preparing their students not only to be aware of oppressive structures and practices, such as those related to gender oppression, but also to actively counteract them. How does teacher education prepare teachers for this task? In a planned research project, we aim to inquire into teacher education practices directed towards promoting gender equality, from a curriculum perspective. As teacher educators, we share the experience with many others that introducing gender related content is far from easy, and may raise resistance from several students. Our purpose is to increase our knowledge about what actually happens when teachers and students process this content together, when teachers plan and implement education and when students encounter and process it? It is also to open up a new way of inquiring into meaning making in relation to educational content, a way that takes into account the strong emotions that are not something to be done away with through increased knowledge (cf Britzman, 1998). Our theoretical lense draws from Kristeva’s work. Inspired by psychoanalysis, the creation of identity is in Kristeva’s (2000) way of reasoning an inner process that cannot be separated from the social, but where the meaning of the social stems from a person’s way of imagining it. The way a person imagines the world influences her actions and a shift in imagination involves a shift of ‘identity’ constantly evaporating a stable identity via the inside’s encounter with the outside – united through language. She introduces the expression subject-in-process (Kristeva, 2002) which places the attention upon the cumbersum process for an individual to become conscious of her images in relation to others in order to confront them, and if needed change them. In her way of reasoning images do not only operate on a conscious level – during our process of creating meaning unflattering images of oneself as acting subjects or images generally difficult to bear become supressed to the unconscious. This creates a false image of a stabile and “good” identity which renders it difficult to change our own world view and ways of acting even though we hurt other people. The subject-in-process as an unavoidable coalition and intermingle with the social (culture) is for Kristeva the main site for change and strife for opposing social violence. In a pilot study consisting of interviews with one student and one teacher educator, the teacher educator found that for some students, a change of perspective is achieved through distancing oneself from ones experiences, using theoretical concepts. For others it is only achieved through moving from ones concrete experiences towards theory. The teacher educator is aware of that he cannot separate his physical being from the content he deals with, being a male heterosexual. However, several times he has feared that his teaching and the discussions in class, aimed at challenging dichotomies, may have ended up resulting in the opposite.

 • 199.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts2018In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 43, no 7, p. 82-97, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The education system is still important for establishing and maintaining democracy in society. In relation to this, it is reasonable to suggest that teachers’ different interpretations of their mission to teach for democracy will influence their teaching practices. The purpose of this paper is to shed light on student teachers’ task perceptions as a dimension of their professional role to teach for democracy in school. An analysis of Swedish student teachers’ course texts written as an assignment during a course focusing on democracy is conducted using critical discourse analysis as an analytical tool. The task perceptions are described according to two main discourses: as narrow and broad approaches to teaching for democracy. These two approaches are further analyzed in terms of two corresponding strategies for teacher professionalism: outside-in professionalism and inside-out professionalism. The result partly confirms earlier studies of student teachers, where narrow approaches to democracy have been found to be most common.

 • 200.
  Edvinsson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Eriksson, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Den sociala omgivningens påverkan på kvinnors hälsa: En kvalitativ studie om sju unga kvinnors upplevelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Edvinsson, J. & Eriksson, I. (2014). Den sociala omgivningens påverkan på kvinnors hälsa - En kvalitativ studie om sju unga kvinnors upplevelser. Bachelor thesis in Education. University of Gavle, School of Education and Economy, Department of education science.

  The social environment and its different processes have been shown to influence individual’s perception of health and peoples’ attitude toward health and behavior constructions. However, the range of knowledge about these processes and their influence is small, while women perceive their health worse than ever. It is essential that more research be conducted, on the phenomenon of social processes and health, which can increase awareness around this. increase the awareness of health and its benefits. Therefore, the purpose of this study is to investigate how young women describe health and how they perceive that heir social environment and surroundings influences their attitude and behavior toward health. The method that was used in this study was qualitative semi-constructed interviews that were answered by seven women, aged 20-30 years. The data have thereafter been categorized by common themes and was then analyzed with the help and inspiration of phenomenology. The result, the common experiences that these women shared, showed that health was perceived as a balance between psychical and physical wellbeing. The social environment contain expectations and norms regarding the attitudes and behaviors toward health, however the women did not conceive these to have any impact on their experience of health. The environment and surroundings have therefore no pronounced influence over the women’s experience of health. It is impossible, however, to verify that there are no influence what so ever, as it may be an unconscious process in interplay with the surroundings.

1234567 151 - 200 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf