hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 895
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Granqvist, Anneli
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Karlsson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur som pedagogiskt redskap: En kvalitativ studie om hur fem lärare bearbetar skönlitteratur och lässtrategier i årskurs 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. Studien berör även de stigande resultaten i internationella mätningar och hur lärare kan arbeta med läsförståelse för att behålla dessa resultat. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs 3 samt observationer av lektioner i deras klasser. Förutom att lägga fram resultat från de medverkande lärarnas bearbetning av skönlitteraturen, kommer även lärarnas uppfattning om hur de använda lässtrategierna påverkar elevers läsförståelse presenteras. Studien visar att det är viktigt att arbeta med olika metoder och strategier för att utveckla en god läsförståelse. I studiens resultat framkommer även vikten av att en vuxen behöver stötta elever i deras val av skönlitterär bok, då det visat sig att de annars har lätt att välja en bok som inte ligger på rätt nivå utifrån deras läsförmåga.

 • 152.
  Grant, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  An Analysis of English Essays Written by Swedish Students2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse essays written in English by Swedish pupils and to map the most common errors made in written communication. The grammatical features selected for the analysis are prepositions, articles, verb forms, subject-verb agreement and word order. Furthermore, the errors will be grouped and ranked according to the Obligatory Occasion Analysis not only to assess the pupils’ development but also to help the teachers to prepare for their lesson planning.

 • 153.
  Grönborg, Ann-Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Renberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Norm eller obestämd form?: En analys av norm och avvikelse gällande genus, etnicitet och sexualitet i barnlitteratur2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur familjekonstellationer med avseende på genus, etnicitet och sexualitet framställs i nyutgiven skönlitteratur för barn i åldrarna 10–12 år, och hur gestaltningarna korrelerar med värdegrunden i läroplanen Lgr 11. De teorier som använts till analysen är dekonstruktion, feministisk litteraturteori, postkolonialism och queerteori, där dekonstruktion även fungerat som metod. Till analysen har fem skönlitterära böcker valts ut. Med avseende på genus visar analysen att kärnfamiljsmammor och kärnfamiljspappor är den vanligaste representationen av föräldrar. De beskrivs oftast normativt med stereotypa drag samtidigt som många avvikande egenskaper även gestaltas. Flickor beskrivs vanligtvis som modiga och framåt, även om de på stereotypt sätt framställs som intresserade av utseende och kärlek. Få återgivningar av pojkar ges och inga specifika drag kan ses som mer framträdande. Gällande etnicitet nämner endast en bok explicit karaktärer med avvikande etnicitet. Angående sexualitet är heteronormativitet den enda representation som återfinns i materialet, med ett undantag. De vuxnas sexualitet ges i princip inget utrymme i skönlitteraturen medan barnens sexualitet och lust får ta något större plats. Analysen av skönlitteraturen visar att böckerna ur vissa aspekter korrelerar med läroplanen.

 • 154.
  Guander, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Bergquist, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Läslust eller lästvång – metoder för att inspirera till läsning: En studie av vilka metoder lärare använder för att främja elevers läslust2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder lärare uttrycker att de använder i klassrummet för att främja elevers intresse för att läsa skönlitteratur och vilka faktorer som påverkar elevers läslust. Ramen för vår studie utgår från våra frågeställningar där vi har undersökt hur lärare ser på begreppet läslust. För att uppnå studiens syfte har vi genomfört en enkät och intervjuer. Materialet som analyserades består av 99 enkätsvar, en intervju med tre bibliotekarier samt en intervju med en lärare i årskurs 4–6. Resultatet visar att lärare främst använder högläsning som arbetssätt för att stimulera elevers läslust, med efterföljande boksamtal som metod där alla elever kan känna sig inkluderade. I vår enkät framkom även bokvalet som en viktig faktor för elevers läslust. Många respondenter vittnar om lärarens och skolbibliotekets roll för att elever ska finna läslust. Det visar sig tydligt att skolbibliotekets vara eller icke vara ser väldigt olika ut på skolorna. Denna brist på likvärdighet mellan skolor och kommuner är oroväckande och kan vara en orsak till elevers bristande läslust. 

 • 155.
  Gustafsson, Ewa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  När vi krockar: Skillnader i syn på kunskapsinhämtning hos flerspråkiga elever och lärare i grundskolan2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 156.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Formens funktion: Ett metodiskt problem i diktanalys: exemplet Karlfeldts2002In: Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren / [ed] Håkan Möller, Otto Fischer, Stockholm/Stehag: Symposion , 2002Chapter in book (Refereed)
 • 157.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Litteraturteorin i teorin och praktiken2002In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 4Article in journal (Refereed)
 • 158.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Litteraturteorins expansion: Svenska doktorsavhandlingar i litteraturvetenskap 1976-19952005In: Universitetsämne i brytningstider: studier i svensk akademisk litteraturundervisning 1947-1995 / [ed] Bengt Landgren, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2005, p. 449-623Chapter in book (Other academic)
 • 159.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Teorins pionjärer: om introduktionen och receptionen av den moderna litteraturteorin i Sverige2008In: Lychnos, ISSN 0076-1648, p. 175-200Article in journal (Refereed)
 • 160.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Text och textobjekt1999In: Textanalys: Introduktion till syftesrelaterad kritik / [ed] Carl Anders Säfström & Leif Östman, Lund: Studentlitteratur , 1999Chapter in book (Refereed)
 • 161.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Textens väsen: En kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori : Exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man1996Book (Other academic)
 • 162.
  Gustavsson, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Nilsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika: En studie om interaktionen av sinnespreferenser i bokstavsinlärningen för elever i årskurs 12017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka undervisningsformer verksamma lärare i årskurs 1 använder i bokstavsinlärningen samt om dessa stämmer överens med elevernas framträdande sinnespreferenser. De sinnespreferenser studien utgår från är: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Kunskapsinhämtningen kan påverkas av samtliga fyra sinnen som beskriver att lärande sker med hjälp av syn, hörsel, kropp och känsel. För att studera detta har vi valt att genomföra intervjuer med fyra lärare i årskurs 1. Intervjuerna avser att ta reda på om, hur och varför lärarna arbetar med sinnespreferenser i bokstavsinlärningen samt om de individanpassar undervisningen utifrån elevernas olika sätt att lära. Vidare innehåller studien en enkätundersökning med de intervjuade lärarnas elever för att ta reda på vilka sinnespreferenser som är mest framträdande. Vi har noggrant undersökt och sammanställt resultatet i vilket samtliga lärare uttrycker att eleverna har olika förutsättningar och behov i relation till inlärning. Undervisningsformerna varierar, dock utgår de till störst del från en visuell och en auditiv lärstil. Lärarna legitimerar framförallt sina val genom auktorisering och moralisk värdering, det är också vanligt förekommande att de intervjuade lärarna rationaliserar sina handlingar. Enkätundersökningen visade att det var en kombination mellan flera olika sinnespreferenser som var vanligast förekommande, därefter kom kroppsligt arbete, det vill säga kinestetiskt som 22 % av eleverna föredrog. Endast en lärare nämner att anpassningar i undervisningen sker utifrån ett individperspektiv. För att eleverna ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan är det av relevans att inkludera samtliga fyra sinnespreferenser i undervisningen.

 • 163.
  Gustrén, Cia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Getting out of Strange Spaces: A Reconstructive Reading of Paul Auster’s Oracle Night2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the title of this essay suggests, Paul Auster’s 2003 novel Oracle Night is studied with regard to what is here considered to be a search for a way out of estrangement. This search, as narrated from the point of view of the protagonist, is followed by a certain recognition of the limits of human existence – which may be essentially meaningless but is nevertheless portrayed as an intentional state of being, not least through the act of writing as a means of subjectification. Thus, the novel is read with a special focus on the thematic representation of writing and human subjectivity. These overarching themes may be approached with reference to two different philosophies or theoretical positions – postmodernism and existentialism. The purpose of the essay is to study the extent to which Oracle Night may be understood in terms of an existentialist (reconstructive) critique of, or challenge to, a postmodernist (deconstructive) perspective. In order to follow this line of inquiry, the analytic method rests on narrative thematics. This kind of narratological study answers the question what Auster’s novel is about and in what ways the theoretical perspectives in question are expressed in the novel. Thematic motifs are examined within the frame of a six-step model of narrative units. These units are based on Carsten Springer’s (2001) elaboration on the theme of identity crisis in Auster’s fiction and made it possible to put different motifs into a context and convey the point of view of the text in a systematic way.   

 • 164.
  Göransson, Catharina
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Text under arbete - samtal under tiden: det akademiska skrivandet som existensiellt, estetiskt och socialt projekt1993Report (Other academic)
 • 165.
  Hadin, Joacim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Learning by Gaming: Investigating the Influence of Playing Video Games on Vocabulary Level among Swedish ESL Learners2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The video game industry is one of the fastest growing markets in the world today. The fact that playing video games has become such a popular recreational activity among youths and adolescents has created a need for research investigating the effects of video game playing. Because of the role of the English language as a global lingua franca, most video games are released in English. Since most video games are released in English, many believe that the utilization of video games can help learners of English to improve their knowledge of how to utilize the English language. The aim of this study is to investigate whether video game playing does positively influence the English receptive vocabulary level of ESL learners. In addition, the present study also investigated the influence of other factors, such as the utilization of online communication tools, the average time spent playing video games, and the type of video games played, on English receptive vocabulary level. The study was conducted using quantitative research methods. Since the aim of the study was to investigate the relation between two separate aspects, the study had to utilize two separate elicitation methods for the data collection: one questionnaire (that was supposed to determine each informant’s video game habits) and one vocabulary test (that was supposed to get an approximation of each informant’s receptive vocabulary level). When the data had been collected, the tests were corrected, and the participants were categorized according to the previously mentioned variables. The mean scores of the categories were later examined and compared to each other. Differences between groups that were of high importance were further examined, with a t-test, to determine whether the difference was statistically significant or not. The results of the study show that the vocabulary level difference between ESL learners that do play video games and ESL learner that do not play video game is insignificant. The results further show that the utilization of online communication tools while playing video games positively influences vocabulary level, as the mean score difference on the vocabulary test between OCT users and OCT non-users was revealed to be significant by the t-test. The analysed data thus show that the influence of the utilization of online communication tools on English receptive vocabulary level are more significant that the influence of playing video games.

 • 166.
  Hallström, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Representations of motherhood in Erdrich’s Love Medicine and Morisson’s Beloved2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a comparative analysis of the African American author Toni Morrison’s novel Beloved and the Native American writer Louise Erdrich’s novel Love Medicine. The focus of this essay will be the theme motherhood. A feminist theoretical and critical approach are used throughout the thesis and focus is laid upon the third wave of feminism which: “borrows from post-structural and contemporary gender and race theories (…) to expand on marginalized populations’ experiences.” (Purdue OWL). In the novel Love Medicine the characters Marie and Lulu are examined. Both characters are strong independent women and through them the author challenges the Western-European image of motherhood, family and female characteristics. In the novel Beloved, the characters Sethe and Baby Suggs are studied with two focus points. The first is the impact that motherhood can have on the development of the self and how Morrison shows this through the character Sethe. The second focus point is the effects that come from slavery and mainly the effects that can come from the denial of motherhood. These novels manage to challenge the western norm of motherhood through different aspects and in different ways.

 • 167.
  Hammermo, Olle
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Sverige2006In: Nordiske språkhaldningar: ei meiningsmåling / [ed] Tore Kristiansen og Lars S. Vikør, Oslo: Novus , 2006, p. 118-141Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken rapporterar en undersökning om nordbors attityder till engelska. I Sverige har 1094 personer intervjuats. Påfallande är att könet tycks ha ganska litet att göra med våra attityder till engelska. Endast i en fråga är skillnaden signifikant så att män är positivare än kvinnor till engelska och det finns en tendens till män i högre grad än kvinnor använder engelska i arbetet. Däremot visar variabeln ålder flest signifikanta skillnader. Viktiga är också datorinnehav och utbildning. Det är de yngre, de mer utbildade och de mer datoriserade som i högre grad än andra är positiva till engelskan. Likaså tycks de som hyllar individuell frihet framför solidaritet och de med högre inkomst vara mer positiva till det engelska inflytandet på svenskan. Dock är man negativ till användningen av engelska som företagsspråk. Många svenska resultat stämmer också överens med resultaten från den övriga Norden.

 • 168.
  Hansen, Charlie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En läroboks modelläsare: En jämförande studie av läroböcker i Svenska 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet analyseras två läroböcker från förlaget Sanoma: Svenska impulser för yrkesprogrammen och Svenska Impulser 1. Bägge böckerna är skrivna för gymnasieämnet Svenska 1 och analyseras utifrån vilken författarnas tilltänkta läsare är för respektive bok. Analysen utgår från Umberto Ecos och Katrin Lilja Waltås teorier om modelläsare och Monica Reichenbergs kriterier för analys av läroböcker, och har genomförts utifrån både kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Resultatet visar att författarna till respektive bok har olika förväntningar på sina modelläsare. Boken Svenska impulser för yrkesprogrammen är skriven för en modelläsare som har begränsade förkunskaper och ett mål att snabbt komma ut i arbetslivet medan Svenska Impulser 1 är skriven för en modelläsare som förväntas ha mer förkunskaper och ett generellt större driv med högre studier som mål.

 • 169.
  Hansson, Josefine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lind, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ”De får helt andra kunskaper när man djuplodar såhär”: En kvalitativ studie om hur lågstadielärare tillämpar metodiken Reading to Learns strategier i undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som undersöker den genrebaserade metodiken Reading to Learn.

  I studien undersöker vi vilka av metodikens strategier lågstadielärare använder samt hur

  strategierna tillämpas i undervisningen. Vi har även undersökt vilka möjligheter och

  begränsningar det finns med metodiken. Underlaget för studiens empiriska material är

  lärarintervjuer och klassrumsobservationer där Reading to Learn har tillämpats i

  undervisningen. Intervjuerna och observationerna har bearbetats genom tematisk analys.

  Fortsättningsvis framgår det genom resultatet att lärarnas val av strategier beror på elevernas

  förutsättningar och behov. I studien framkom det även att tillämpningen av Reading to Learn

  sker på olika sätt i lärarnas klassrum. Enligt vår studie är möjligheterna med metodiken att

  alla elevgrupper kan delta i en helklassundervisning. Dessutom kan eleverna tillägna sig

  svårare texter eftersom Reading to Learn sker i ett socialt samspel. Andra möjligheter är att

  Reading to Learn är ett ämnesövergripande arbetssätt och kan kopplas samman med den

  svenska läroplanen, Lgr11. Begränsningarna som framkom i vår studie var att förberedelserna

  inför arbetet med metodiken är tidskrävande. En annan begränsning är att elevernas skrivande

  hämmas eftersom elevernas kreativitet inte får tillräckligt med utrymme när de utgår från

  strukturen i en modelltext. Utifrån studiens resultat är vår slutsats att alla elevgrupper kan vara

  delaktiga i undervisningen eftersom strategierna kan anpassas efter elevernas förutsättningar

  och behov. Sammanfattningsvis är Reading to Learn inget färdigt recept och det innebär att

  metodiken är ett verktyg för att vägleda läraren och eleverna i undervisningen.

 • 170.
  Hansson, Michelle Folashade
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Signifying in Toni Morrison’s Beloved2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses how language, culture and spirituality are intertwined and used as a defensive mechanism as well as an identity marker, with strong emphasis on Toni Morrison’s Beloved. Language is not just a means of communication, but an interweaving of cultural nuances and a means of establishing identity, demanding autonomy and defying powerlessness. Language is a tool that is embedded in the culture and traditions as well as the experiences of the user of that language. In Morrison’s Beloved, language is not just words used for the purpose of communication, but as a link between that which is real and that which is not; as a representation of a culture that celebrates the importance of remembering – linking the present with the past in a continuum that is particular to the culture, tradition and beliefs of the users. It also symbolises a means of defiance to powerlessness, by defecting from the norm. In Morrison’s Beloved, language as vernacular or “Black Man’s Talk” is characterised by puns, taunts, double-meanings and innuendos that are particular to the Black Race as a way of rejecting the status quo, of defying the white man’s language; of saying “Ah kin signify all Ah please, …., so long as Ah know what Ah’m talkin’ about” (Gates 212).

 • 171.
  Hay, Richard
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Views and perceptions of the use of text and video in English teaching2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates how students studying at upper secondary level perceive the use of text and video as teaching aids as part of their English studies. Students that came from both vocational and preparatory programs completed an online survey and seven of them subsequently took part in interviews.

  Both the survey and the interviews show that a large majority of students would like much more video based teaching material as part of their English courses - some would even prefer all the course material to be video based. The results also show that even though the students want more video, opinion is divided when it comes to how much, and in what way video is best used or incorporated into English teaching. Many of the students that asked for more video said that they found it difficult to read and to understand longer texts, furthermore they found texts to be boring. They pointed out that video was more interesting and motivating. Video was generally seen as being the preferred choice when it came to authentic language, help with pronunciation and access to the culture of different English speaking countries. Text, on the other hand, was seen to provide a much richer and more detailed information which was especially helpful when it came to spelling and grammar. It was also clear that the preference for video was greater among the students from the vocational classes. There was also a general agreement that, although video is used as a teaching aid, it is more usually used by their teachers as a time filler or reward. Finally, even if learning English continues to be based on text and course books, there is a broad consensus among the students that more video should be used, as it is seen as a valuable and an effective complement to traditional text based material.

 • 172.
  Hayward, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Holden Caulfield´s Narcissism Revisited: A Psychoanalytical Study of the Protagonist in J.D. Salinger´s The Catcher in the Rye2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jerome David Salinger´s Holden Caulfield, the protagonist in The Catcher in the Rye, is seen through the lens of psychoanalytical literary criticism. He is a complex character, who is torn between his dreams and emotions. He is often depicted as a liar, a rebel who drops out of school or as a depressed young man who is admitted into care for his mental problems. Some of these issues are hidden in the vernacular teenage language. The image of Holden as having a personality that is in line with narcissism is therefore discussed. The intention is to question whether or not Holden shows symptoms of a narcissistic personality. Contrary to the personality traits that some critics have described, this essay focuses on the sides of Holden´s personality that show empathy, generosity and love, despite the traumas of his childhood.

 • 173.
  Hedlund, Clara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kommuners riktlinjer för sociala medier: Hör de offentliga sektorerna hemma på den digitala arenan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Seminarietid: 2014-06-03 kl. 15.00-16.00

  Författare: Clara Hedlund

  Titel: "Kommuners riktlinjer för sociala medier"

  Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp.

  Syfte: Användningen av sociala medier eskalerar. Fler och fler befinner sig på de digitala arenorna och detta vill företag, organisationer, myndigheter och kommuner utnyttja. Denna undersökning är en fortsatt studie till en B-uppsats som skapades i perioden december till januari 2013/2014. Där undersöktes Gävle kommuns användning av sociala medier och hur de marknadsförde varumärket genom dessa medier. I denna undersökning undersöks vidare Gävle kommun tillsammans med fyra kommuner ytterligare. Då många kommuner använder sig av de sociala medierna kommer syftet i uppsatsen vara att undersöka hur lättillgängliga respektive kommuns kommunikationspolicy för sociala medier är. Hur riktlinjerna är utformade och var någonstans man kan ta del av dessa kommer att undersökas.

  Metod: Textanalys av de fem kommunernas kommunikationspolicyers för sociala medier presenteras samt en undersökning om hur tillgängliga dessa dokument är utformade förekommer i uppsatsen.

  Material: Kommunernas respektive hemsidor kommer att ligga till grund för sökning av kommunikationspolicyer för sociala medier. Det främsta materialet för undersökningen är varje kommuns dokument som innehåller riktlinjerna för användningen av sociala medier. Två stycken intervjuer som har gjorts via mejl med tre personer från Gävle kommun som dagligen arbetar med sociala medier och kommunikation kommer även att användas.

  Huvudresultat: Hypotesen som råder genom undersökningen är att eventuella osäkerheter vad det gäller användandet kan speglas/identifieras genom undersökningen av riktlinjer. Detta stärks i resultatet genom att undersöka var enskild kommuns hemsida så framgår att fler än hälften av de undersökta kommunerna inte har några riktlinjer tillgängliga på hemsidan. Däremot har de riktlinjer för medarbetarna att förhålla sig till, men dessa dokument finns enbart att ta del av internt inom kommunen. Trots detta använder samtliga kommuner sig av sociala medier flitigt.

 • 174.
  Heldemar, Tone
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse: En intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare använder sig av högläsning i elevernas tidiga läsinlärning och utveckling i läsförståelse samt att ta reda på hur högläsning kan påverka elevers läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Tidigare forskning har visat på att högläsning är en viktig del i elevernas läsinlärning. Genom att lyssna till högläsning så får eleverna bland annat ett större ordförråd, en medvetenhet kring språkförståelse och grammatisk förståelse och de får kunskaper om om olika ämnen som de kan ha nytta ut av i sina liv. Utifrån en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har sex lärare i årskurs f-3 fått svara på hur de använder sig av högläsning i undervisningen för att stödja elevernas läsinlärning och utveckling i läsförståelse. Resultatet visar att de intervjuade lärarna använder sig av högläsning nästan varje dag för att främja elevernas läsinlärning. De har diskussioner med eleverna utifrån högläsningsboken och då har eleverna möjlighet att dela med sig av de åsikter, tankar och idéer som de har. Informanternas elever verkar tycka om att lyssna till högläsning, vilket lärarna lägger märke till för att eleverna är tysta och uppmärksammade på att lyssna. Deras elever verkar tycka att det är spännande och intressant att vara med i högläsningssammanhang. 

 • 175.
  Hellstrand, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den moderna skulden: En jämförande sociologisk litteraturanalys av Jonas Karlssons Fakturan och Franz Kafkas Processen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jonas Karlssons novell Fakturan (2011) har visat sig ha flera beröringspunkter med Franz Kafkas Processen (1924). Uppsatsen visar hur dessa verk behandlar individens skuld i det moderna samhället. Karlssons novell som är skriven ca hundra år efter det att Kafka skrev Processen skildrar likväl en problematik som kanske varit gällande ända sedan marknadsekonomin först började att breda ut sig. Uppsatsen analyserar Kafkas och Karlssons verk ur ett sociologiskt perspektiv, där jag använt mig av Marx och Nietzsche som teoretiker. Bermans Allt som är fast förflyktigas har utgjort stommen ur vilken jag lutat mina påståenden om modernitetens inverkan på människan genom tiderna. Uppsatsen visar att skuldproblematiken riktad mot individen i det moderna samhället är likartad men framställs annorlunda i verken. En slutsats båda huvudkaraktärerna möjligtvis drar i berättelsernas slut, är att mänsklig kontakt och samverkan är att föredra, framför den ensamma och egoistiska vägen genom livet.

 • 176.
  Hemgren, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Mottagande av nyanlända elever: En studie av mottagande och resurser på två olika skolor2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 177.
  Henriksson, Åsa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Rajalin, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Samarbete ger kunskap för livet: En jämförande studie mellan Kooperativt lärande och traditionell undervisning i läsförståelse samt ordförståelse2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att jämföra kooperativt lärande och traditionell undervisning i arbetet men ordförståelse och läsförståelse i de lägre årskurserna. Med traditionell undervisning syftar studien på en undervisning där läraren dominerar taltiden och eleverna mestadels arbetar enskilt. För att delta i studien som lärare inom kooperativt lärande behövde läraren ha deltagit i fortbildning inom kooperativt lärande samt kontinuerligt använda metoden i undervisningen. I arbetet ställs hypotesen att eleverna inom kooperativt lärande har bättre förutsättningar att utveckla de förmågor vi undersöker. Litteraturen inom området visar att eleverna inom kooperativt lärande använder språket aktivt under lektionstid, det är ett viktigt verktyg. För att uppnå studiens syfte samt evaluera hypotesen ställdes frågeställningarna:

  1. Har elever som arbetar kooperativt en större ordförståelse och/eller bättre läsförståelse  

      jämfört med elever i mer traditionell undervisning i årskurs 3?

  2. Om det finns en skillnad, hur kan den relateras till lärarens tillvägagångssätt samt

      elevernas arbetssätt?

   

  I studien användes såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Ett test i läsförståelse och ordförståelse genomfördes i samtliga klasser i årskurs 3. Testets syfte var att besvara studiens första frågeställning. För att undersöka elevers arbetssätt samt lärares tillvägagångssätt utfördes observationer i sju klasser samt intervjuer med de observerade klassernas lärare. Dessa sju klasser bestod av fyra klasser i årskurs 3 varav två arbetade enligt kooperativt lärande och två arbetade enligt traditionell undervisning. De resterande tre klasserna bestod av klasser i årskurs 1 varav två arbetade enligt kooperativt lärande och en enligt traditionell undervisning. Skolorna där studien är genomförd är belägna på Åland, Finland. Resultatet av testet var tydligt till den traditionella undervisningens fördel förutom resultatet på första frågan där skillnaden var obetydlig. Vid observationstillfällena konstaterades att taltiden i klasserna som undervisades inom kooperativt lärande dominerades av eleverna, medan det motsatta konstaterades i de klasserna där traditionell undervisning bedrevs. Under intervjuerna hänvisade de lärare som arbetade enligt traditionell undervisning flera gånger till läromedel de använder i undervisningen och lade stor vikt vid innehållet i dem. De lärare som arbetade enligt kooperativt lärande poängterade vikten av sociala färdigheter och menade att i stort sett all undervisning gick att utföra enligt de kooperativa strukturerna och strategierna. 

   

  Nyckelord: kooperativt lärande, traditionell undervisning, läsförståelse och ordförståelse

 • 178.
  Hepworth, Graham
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Manifestations of Capitalism from a Marxist Perspective: A comparison of Cultural Values and Moral Codes in Moby Dick and David Copperfield2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study of Charles Dickens David Copperfield and Herman Melville Moby Dick from a Marxist perspective, exploring the different manifestations of the capitalist system, with critical reference to the theories of Raymond Williams and Terry Eagleton. It will attempt to understand cultural differences, values and moral codes, that the two novels reveal about Victorian England and Antebellum America, at this point in literary history, the decade of time with 1850 at its centre. The thesis will explore how the cultural legacy and ambitions of each nation is represented in each of the novels. By comparing the central themes of each work, the study will attempt to illustrate how capitalism is expressed specifically in each nation. 

 • 179.
  Hernandez Igglund, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Settlin, Martina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Terrorism, upplopp eller galenskap?: En kvalitativ innehållsanalys av 11 september-attackerna, terrordåden i Norge och terrordåden i Frankrike2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ville vi undersöka om nyhetsrapporteringen av terrorism i Sverige har förändrats sedan strax innan terrorattackerna i USA den elfte september 2001 fram till strax efter terrordåden i Paris i november 2015. Vi utförde en kvalitativ innehållsanalys på tjugo utvalda artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Aftonbladet och kom fram till att det idag ställs högre krav på media då tidningarna idag måste förklara varför de väljer att kalla en handling för terrorism. Därtill fann vi också att världsläget lyste igenom journalistiken i och med att man kring attackerna mot USA inte visste hur man skulle agera eller reagera vilket då kunde urskiljas i nyhetsjournalistiken. Detta har utvecklats därefter och ju närmare nutid man kommer desto mer fokus ligger på vilka aktioner man bör ta till efter terrordåd.

 • 180.
  Hillin-Bertäng, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Jackson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Högläsning i skolans årskurs F-3: En studie över verksamma lärares tillämpning av högläsning som undervisningsmetod2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då vi skribenter tagit del av PISA-undersökningar vilka visar att elevers läsförståelse de senaste åren sjunkit vill vidärför ta reda på hur verksamma lärare inom årskurs F-3 arbetar med högläsning. Vårt intresse för högläsning väcktes under våra verksamhetsförlagda arbetsplatsutbildningar (VFU), egna erfarenheter och upplevelser.

  Detta examensarbete bygger på teorier från det sociokulturella perspektivet där teorin utgår från socialt samspel samt från dialogismen som lyfter fram dialogens betydelse. Vår studie visar hur högläsning används av verksamma lärare inom årskurs F-3. Studien utgår från enkätundersökningar, fyra ostrukturerade intervjuer och fyra ostrukturerade observationer som analyseras med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. En femte intervju genomfördes över mail då läraren inte använde högläsning som undervisningsmetod och därför var observation ogenomförbar. Alla som har deltagit i vår studie undervisar i årskurs F-3.

  Resultatet av vår studie visar att majoriteten av alla som deltagit använder högläsning som undervisningsmetod samt har en positiv syn på högläsning. Antalet tillfällen i veckan samt tidsåtgång skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Huruvida informanterna tillåter respektive inte tillåter sidoaktiviteter skiljer sig även detta åt. Alla informanter har sina egna sätt att få eleverna att aktivt lyssna, men majoriteten använder olika röstlägen och gester under högläsning.

  Forskning visar att högläsning stärker elevernas språkutveckling, eleverna får ett ökat ordförråd samt en ökad ordförståelse. Eleverna lär sig olika texters uppbyggnad, skillnaden på tal-och skriftspråk samt att eleverna får en förståelse för att alla individer är olika.

 • 181.
  Hills, Sehten Porshe
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Things Fall Apart & Heart of Darkness: Colonialism: Presenting the same universal ethic in two diametrically opposite ways2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research paper will examine the representation of colonialism in the narratives Things Fall Apart by Chinua Achebe and Heart of Darkness by Joseph Conrad. The aim of this Analysis is to demonstrate that both Achebe and Conrad expressed the same universal ethic in two diametrically opposite ways. The term “universal ethic” refers to the evil that is associated with colonialism, and “evil” represents the psychological, physical and emotional trauma that was suffered by both the colonizers and the colonized people. Therefore, as the basis for analysis, this research uses the psychological, emotional and physical criticisms to expose the evil of colonialism. As a postcolonial, Achebe’s opposition to the concept of colonialism is represented by the psychological and emotional collapse of the Igbo natives in Things Fall Apart. As for Joseph Conrad, a colonizer who was sent to the Congo, the physical abuse of the natives represents the evil of colonialism in Heart of Darkness. Achebe criticizes the evil of colonialism as a postcolonial, while Conrad criticizes the evil of colonialism as a colonial.

  This research was conducted exclusively with the support of textbooks and internet articles as well as Webb publications that address the concepts of postcolonialism and colonialism. A total of six (6) recognized books, as well as twelve (12) Webb publications, were used as references to support the postcolonial theory in this analysis. In addition, this research features twelve pages of close reading that examines the psychological, emotional and physical criticism of colonialism that are used to defend the thesis. Correspondingly, the conclusion is established based on the suitability of the findings. It is then concluded that the evil of colonialism is expressed by Chinua Achebe and Joseph Conrad in two diametrically opposite ways in Things Fall Apart and Heart of Darkness respectively.

 • 182.
  Hjelte, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Spoken ESL in Secondary School: A Study of Spoken English In School and Outside of School2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study investigates the pupils' spoken English in the classroom as opposed to their spoken English outside school, and suggests ways of how the teachers can incorporate the pupils' pre-knowledge into the teaching of ESL. Today the pupils' pre-knowledge of ESL is developed into their own vernacular, which I choose to refer to as “Media English”, as opposed to the “Academic English” they are taught in school. Two classes in year 8 have answered a questionnaire, and the pupils show both willingness to learn, and awareness of the necessity of knowing the English language, since most pupils spend a lot of their free-time on the Internet. Additionally, four teachers have answered a second questionnaire, and both pupils and teachers agree that the pupils rather talk in small groups, if they talk at all, a finding which is supported by previous studies. The conclusion is that pupils and teachers need to collaborate, but most importantly, the teachers need to encourage the pupils to talk.

 • 183.
  Hjortstam, Klas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tunguli kasus: Kasusbruket i Tungulus i Cod. Holm. D 4a2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föremålet för denna uppsats är det fornsvenska verket Tungulus, sådant det föreligger i hand­skriften Cod. Holm. D 4a, daterad till 1457. Dess troliga tillkomstplats är Strängnäs.

  Vid tiden för denna handskrifts tillblivelse var det fornsvenska fyrkasussystemet i upplös­ning. Uppsatsen beskriver i vilken grad och hur kasussystemet används i Tungulus och jämför resul­tatet med vad forskningen säger om systemets status vid 1400-talets mitt.

  Analysen visar att texten bär tydligt vittnesbörd om bortfallsprocessen – att skrivaren var en del av den språkgemenskap som var på väg att lämna kasusbruket. Dock finns en viss konser­va­tiv tendens; delar av kasussystemet är alltjämt i bruk, om än vacklande, och enstaka exempel kan uppfat­tas som arkaiserande. Det vacklande bruket omfat­tar bl.a. maskulina nomina­tiv­än­delsen -er (eeldher, swarter), bestämda feminina ackusa­tiv­ändelsen -a (siälinä) och adjektivens ackusativ­än­del­se -an (diupan). Utjäm­ningen mellan nominativ och ackusativ är långt fram­skriden men inte undan­tags­lös; här finns flera exempel på former som inte skulle komma att överleva kasusbortfallet.

 • 184.
  Horn, Victor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Terrorporträttet: En kvalitativ innehållsanalys av hur den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 skildras i svensk press2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka hur svensk dags- och kvällspress porträtterar den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017. Vidare ämnar undersökningen granska hur pressens språk stärker stereotypiska uppfattningar, samt belysa eventuella likheter och skillnader i framställningen av den misstänkte gärningsmannen. För denna granskning tillämpas en kvalitativ innehållsanalys på totalt 102 artiklar publicerade under en treveckorsperiod i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Ur analysresultaten framgår att den misstänkte gärningsmannen skildras övervägande likartat och konsekvent i de fyra tidningarna, med betoning på dennes nationalitet, religion och ideologi. Utifrån det dras slutsatsen att språket i materialet skildrar den misstänkte gärningsmannen stereotypiskt och därigenom ger upphov till en samhällsomfattande reaktionskedja. Denna reaktionskedja inbegriper bland annat hur allmänhetens åsikter påverkas av stereotyper, hur allmänheten bedömer politiska partier och därigenom hur politiska partier väljs och på så sätt kan påverka medier och allmänheten. Reaktionskedjan kan i sin tur även skapa nya stereotypiska skildringar av inte bara terrorister, utan även terrormisstänkta individer.

 • 185.
  Horvat, Anette
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Johansson, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språkutvecklande undervisning: En intervjustudie med fenomenografisk ansats, gällande pedagogers erfarenheter av språkstimulerande och språkutvecklande undervisning för elever från förskoleklass till och med årskurs 32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogers erfarenheter och upplevelser av språkutvecklande undervisning i grundskolans yngre åldrar ligger till grund för studien och analyseras med en fenomenografisk ansats. Studien har genomförts på fyra skolor med tio pedagoger som undervisar från förskoleklass till och med årskurs tre. Data till studien har erhållits genom halvstrukturerade intervjuer med tillgång till öppna svarsalternativ.

   

  Resultatet visar att de tio pedagogerna har liknande positiva upplevelser av språkstimulerande och språkutvecklande metoder som exempelvis Bornholmsmodellen och genrepedagogik. Dock skilde sig arbetsgången åt och det har vid analys uppkommit intressanta likheter och skillnader gällande val av metoder och material, vilka kan förmodas härröra till pedagogernas utbildning.

   

  Aktuell forskning behandlar i huvudsak andraspråkselevers språkutveckling. Slutsatsen av vår studie är dock att ett språkutvecklande arbetssätt inte gynnar enbart andraspråkselever. Ett språkutvecklande arbetssätt gynnar språkutvecklingen och därmed även kunskapsutvecklingen för samtliga elever i dagens skola.

 • 186.
  Hurtig, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Violent Discoveries: Three theories on the protagonist's journey towards self-discovery through the use of violence in Chuck Palahniuk‟s Fight Club2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following essay analyzes the novel Fight Club by Chuck Palahniuk from three different perspectives; Marxism/capitalism, masculinity, and the Oedipal complex. The aim is to understand why the protagonist in the novel uses violence as a means of expression. In the end it is concluded that all three perspectives are important factors when trying to understand the character's violent behavior.   

 • 187.
  Hägg, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  A study on the use of literature in the second language classroom2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study reports on the use and benefits of fiction as a method to teach English as a second language in primary school. The study was conducted by reading previous research and conducting one-on-one interviews with six active teachers. The teachers all taught English in first to third grade, and they all had received education for it. The interviews contained questions about the use of fiction in both English and Swedish education. The results show that the general idea of using fiction to teach English is positive; however, only one teacher used it in practice. The other teachers list films and speaking exercises as their main tools for teaching English. According to previous research and interviews, the results of using fiction are positive, as it enhances vocabulary, comprehension and pronunciation. It has been shown that reading fiction enhances vocabulary, as the children are interested in what they read and therefore learn more as it engages them.

 • 188.
  Höglund, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  A Lacanian Psychoanalytic Feminist Interpretation of Marie in Louise Erdrich’s Love Medicine2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is an analysis of Marie’s struggle for empowerment within a patriarchal system in Louise Erdrich’s Love Medicine. The main focus of this thesis is the untangling of Marie’s desire: why does she choose the path that she has taken in life and why is she seemingly unable to feel content? Marie’s life takes place within a patriarchal framework and this paper utilizes feminist theory to delineate this framework and demonstrate its oppressiveness. In order to untangle Marie’s desire, this paper also employs a Lacanian psychoanalytic perspective. The object of Marie’s desire seems to be to become empowered within patriarchal society, but she is socially castrated by its gatekeeper, Leopolda. Even though Marie attempts a different path to empowerment, she is unable to be satisfied until she confronts Leopolda once more. In typical Lacanian fashion the object of her desire keeps returning until its form becomes clear: the object of her social castration, that is, the “phallic” spoon.

 • 189.
  Illerhag, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Life or Death: Biopower and Racism in Huxley´s Brave New World2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aldous Huxley´s Brave New World describes how a totalitarian power has taken control over both body and mind of the whole population. A hierarchical caste system, where a person´s role in society is predetermined long before birth, maintains stability together with brain-washing methods and propaganda. Huxley expressed his fears of what might happen if science was used for the wrong purposes, and wrote his futuristic novel Brave New World in the beginning of the 1930s, inspired by the turbulent world around him. It was a time preoccupied with race and classification of populations, which ended in the disastrous Holocaust. Huxley´s novel is equally important today when eugenics is on the comeback and democracy is challenged by nationalist and populist movements. This essay will consist of a close reading of Brave New World, analyzed from the perspective of the theories of French philosopher Foucault. He launched his concept of biopower in the 1970s, where he linked a negative use of controlling citizens with state racism. The focus of this essay will be to explore how biopower and racism are used by the totalitarian state in the novel to maintain control of the population. The argument will be made that racism, internal division and exclusion are vital tools to achieve that purpose.

 • 190.
  Inch, James
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Communism and the betrayal of the revolution: a Marxist critique of the post-revolutionary manipulation of the proletariat in Animal Farm2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  George Orwell wrote Animal Farm to warn of the dangers of a totalitarian regime in the practical application of communist ideology. His novella reflects his experience of, and response to, momentous events occurring in Europe in the first half of the twentieth century. It is a acknowledgement of the extent to which totalitarian leaders rely on the manipulation of thoughts and actions in order to maintain power across the class boundaries. In this essay, Orwell’s political and personal standpoints are examined and the book is analysed from a Marxist and socialist perspective. Whereas Animal Farm was written to reflect the terrible experience of Orwell and many of his contemporaries, its message is in many ways limited by his efforts to adhere to a parody of the events in Soviet Russia. Attention is given to the role of propaganda and Squealer, the chief propagandist in Animal Farm. Although Squealer does not wield power overtly in the way that Napoleon does, he is pivotal in the maintenance of a cowed population. Further, and more importantly from the point of view of the Marxist criticism of Orwell's novella, the Author is found wanting in his depiction of the working classes and his ability to champion those upon whom he in actual fact looked down.

 • 191.
  Isvind, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Diversity is Magical: Teaching representation through fantasy literature in the intercultural classroom.2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The world today is globalized like never before and with countries becoming more multicultural it is important to strive towards an intercultural society. This essay aims to answer the question “In what ways can one teach representation in the intercultural classroom through fantasy literature?”. That is, to illustrate and exemplify how one can use fantasy literature in the English classroom to give students intercultural knowledge through discussions on representation and intersectionality. The discussions in the essay are based in the democratic values stated in the Swedish course curriculum for upper secondary school (Gy11) in relation to the theoretical background. With examples from the book Who Fears Death by Nnedi Okorafor, the essay breaches both difficult and sensitive subjects that can be discussed to make certain issues less alien for the reader. Cultural diversity is magical and it is important that students get the right tools to form deep relationships across cultural borders, and the fantasy genre is a great tool to use in the classroom to lessen these bridges between different cultures since the genre creates an arena for intercultural meetings where ‘the other’ is in focus, which reduces the alienating aspect of different cultures and identities.

 • 192.
  Jakobsson, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  A study of female language features in same-sex conversation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 193. Jakobsson, Ármann
  et al.
  Lassen, AnnetteNey, AgnetaUniversity of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för historia och statsvetenskap.
  Fornaldarsagornas struktur och ideologi: handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8-2.9 20012003Collection (editor) (Refereed)
 • 194.
  Janson, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lättlästa klassiker – svårlästa verk: Litteratur ska finnas till för alla2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 195.
  Jansson, Fredrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Persson, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Världen ur nya ögon: Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats.För att exemplifiera sciencefiction-genrens potential att påverka elevers syn på omvärlden har vi valt att analysera två skönlitterära verk av Margaret Atwood: Oryx och Crake och Syndaflodens år. I analysen har tematiken analyserats med ett ekokritiskt perspektiv. För att stödja analysen har vi använt Grimbeeks (2017) avhandling Margaret Atwood’s Environmentalism: Apocalypse and Satire in the MaddAddam Trilogy och Peter Barrys (2009) Beginning Theory: An introduction to literary and cultural theory. Vi har kommit fram till att tematiken som återfinns i båda verken kan användas didaktiskt för att utveckla elevers kritiska och kreativa tänkande.För att ta reda på hur elever kan påverkas av läsandet av skönlitteratur i sciencefiction-genren har vi undersökt de olika läsarterna efferent, estetisk och kreativ läsning då sättet att läsa på påverkar resultatet av läsningen. Vi har även kommit fram till tre steg som går att följa i arbetet med skönlitteratur: att leda in elever i skönlitteraturen, under läsandets gång och efter läsandet. Utifrån dessa tre steg har vi undersökt olika teorier för lärande, tänkande och läsning. För att beskriva hur elever kan ledas in i skönlitteraturen har vi tagit stöd av bland andra Collie och Slater (1987) som menar att noveller och utdrag kan fungera väl när det handlar om att leda in elever i skönlitteraturen. Vi har även tagit stöd av Bommarco och Parmenius Swärd (2018) som menar att elever kan “skriva sig in i litteraturen” (2018, s. 58). Elever behöver även stöd och motivation under läsandets gång. För att beskriva hur lärare och elever tillsammans kan gå tillväga för att stödja och motivera läsningen har vi tagit stöd av Edvardsson (2016) som menar att elever behöver lära sig olika lässtrategier. Vi har även tagit stöd av Murphy et al. (2016) som menar att litteratursamtal är en viktig del av läsningen och bidrar till en utveckling av nya perspektiv på omvärlden.

 • 196.
  Janusiewicz, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  A Product of Womanism: Shug Avery in Alice Walker's The Color Purple2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Feminism in the early 1980's in the United States revolved much around social and cultural matters such as sexual liberation, self- definition and self- realization for women. Derived from these ideas within feminism comes Alice Walker's Womanism, that is the writer's own definition of the strong and independent woman of color. This paper investigates the character Shug Avery, in The ColorPurple (1983), in relation to feminism and Womanism. It is argued that she is an empowered female because of the characteristics and attributes that come along with being a Womanist, despite moral,cultural and societal conditions that indicate marginalization for Shug and all women.

 • 197.
  Johansson, David
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Borgvald, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Att beskriva personers upplevelser av vardagen och livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Myocardial infarction is one of the most common diseases that lead to sudden death around the world. In Sweden, 25300 people is affected by MI each year. Stress, anxiety, depression and an unhealthy lifestyle are just some risk factors that increase the risk of MI. After a MI, lifestyle changes are required to achieve good health, such as physical activation, healthy diets and smoking cessation. Aim, the purpose of this literature study was to describe how people experience their everyday life and lifestyle changes after a MI. Method, this thesis is a descriptive study that is based on 12 articles with both qualitative and quantitative approach. The articles selected correspond to the purpose of the study. The PubMed database via MedLine was used to find the articles. Main results, the study shows that many patients experience problems in everyday life after a MI and have difficulty adjusting to the lifestyle changes that are necessary after a MI .The result shows that people's mental, emotional, physical health and social life are negatively affected after a MI. This can lead to problems in everyday life, like relationships and intimacy. In conclusion, MI can lead to an emotional, existential and physical daily struggle. The nurse should be able to provide support, information and rehabilitation to the person concerned so that they can return to a more healthy everyday life. People may also need help with different coping strategies by the nurse to better handle the new life situation. People’s experiences of the daily life can provide the nurse with valuable knowledge, which can improve the future care for the person concerned.

 • 198.
  Johansson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den performativa uppväxten: en studie i den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen Den performativa uppväxten syftar till att studera den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar. Som teoretisk grund för undersökningen används såväl Yvonne Hirdmans teori om hur genussystemet bärs upp av de logiska fundamenten isärhållning och könshierarki, som Judith Butlers queerfeministiskt filosofiska dekonstruktion av kön som kategori. De skönlitterära verk som analyseras är Agnes von Krusenstjernas Tony växer upp och Tonys läroår, Jan Guillous Ondskan och Jonas Gardells trilogi En komikers uppväxt, Ett ufo gör entré och Jenny. Genom ett textanalytiskt tillvägagångssätt med komparativa inslag undersöks hur genusstereotyper reproduceras och stabiliserar heterosexualiteten som obligatorisk norm, vidare hur dessa processer gestaltar ungdomars identitetstillblivelse i den skönlitterära skolmiljön. De tre skolskildringarna statuerar exempel som belyser hur grupptryck och okritisk medvetenhet resulterar i kollektiv könsseparerad performativitet. Den komparativa analysen av de olika skönlitterära verken framhäver genussystemets samtidigt stabila och föränderliga karaktär. De olikartade verken stärker tesen om könsnormer som kulturella, samhälleliga och tidsanpassade konstruktioner, där dock samtida manliga och kvinnliga ideal definieras utifrån varandra likt binära motsatser. Dessa, utifrån varandra definierade genus, stabiliserar en biologistisk heteronormativ beroendeställning mellan en dominant manlighet och en underordnad kvinnlighet. Genom applicerandet av Butlers teori om genussymmetri som en naturaliserad diskurs snarare än en biologisk sanning analyseras hur de olika utanförskap som gestaltas i skolskildringarna samtidigt avslöjar och stärker genussystemet.

 • 199.
  Johansson, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sfi inom yrkesutbildning kontra ordinär sfi-utbildning: - en experimentell studie om ordinlärning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 200.
  John, Adam
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Gender differences in syntactic complexity amongst Swedish L2 learners of English2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Internationally, female L2 learners of English are believed to outperform males in all areas including writing. However, in the context of Sweden, the gender gap has been reducing in recent decades. A body of literature focusing on gender differences and syntactic complexity of Swedish high school L2 learners of English using the Uppsala Learner English Corpus (ULEC) has not provided strong evidence to suggest female students outperform male students. Furthermore, the analyses of most of these studies do not take into consideration other important control variables, lack thorough statistical testing and use small datasets. This study uses linear regression analysis to test the hypothesis of whether females outperform males. It uses the ratio of dependent clauses to total clauses (DC/C) as a proxy of syntactic complexity which is estimated using the L2 Syntactic Complexity Analyzer (L2SCA). A total of 663 essays written by year one and year two senior high school L2 learners taken from the ULEC dataset are used in the analysis. The results clearly reject the hypothesis that females outperform males. An inconclusive yet interesting insight which requires further investigation is some evidence from the results which suggests that males may, in fact, outperform females when programme fixed effects are considered.

1234567 151 - 200 of 895
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf