hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 902
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Dahlöf, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pettersson, Liiz
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Anmälningsplikten i förskolan,: En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete i pedagogik, 15 hp. Förskollärarprogrammet.

  Titel:                                   Anmälningsplikten i förskolan.                                             En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.

  Författare:                         Lina Dahlöf och Liiz Pettersson.

  Termin och år:                  Höstterminen 2014.

  Handledare:                      Maud Söderlund.

  Examinator:                      Peter Gill.

  Enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453) har alla som arbetar inom förskolan skyldighet "att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd".  Tidigare forskning visar att förskola och skola endast anmäler 30-40 procent av de fall som de borde anmäla (Olsson, 2011). Orsakerna till att så pass få fall faktiskt anmäls tycks vara flera men en av dem kan bero på okunskap (Ekelund & Dahlöf 2009). Vårt syfte med denna studie var att se vad de som vi intervjuat har för kunskaper om förskolans anmälningsplikt. Vi ville även se hur samarbetet mellan förskolorna och socialtjänsten ser ut då det handlar om anmälningsplikten. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med åtta respondenter som arbetar som förskollärare, förskolechef eller socialsekreterare. Resultatet visar att kunskapen om den anmälningsplikt som finns är något som de allra flesta respondenter har men de känner ändå en viss osäkerhet. Undersökningen visar även att om en anmälan sker så är det via förskolechefen.

  Nyckelord: Anmälningsplikt, barn som far illa, förskollärare och samverkan. 

 • 152.
  Dalebris, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Det sociala samspelet bland de yngsta barnen i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 153.
  Danielsson, Madelen
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Israelsson, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Konflikthantering i förskolan: En naturlig del av livet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikter är en naturlig del av livet och mellan barn på förskolan som uppstår dagligen, framförallt när barnen leker tillsammans. En konflikt kan ses som en utvecklingsmöjlighet och det är därför viktigt att barnen får lära sig om olika strategier för hur man hanterar en konflikt. Många pedagoger inom förskolan känner sig osäkra på hur en konflikt som uppstår mellan barn ska lösas vilket då kan leda till att konfliktsituationerna mellan barnen eskalerar eller förblir olösta. Om förskollärarna går in och hjälper till att lösa en konflikt utan att involvera barnen, så går barnen miste om en möjlighet till utveckling. Det syfte som detta examensarbete har är att ta reda på hur förskollärarna inom förskolan ser på konflikter och vilka strategier de använder sig av för att hantera dem. För att få fram förskollärarnas synsätt så har vi valt att använda oss av intervjuer som forskningsmetod där vi har låtit åtta stycken förskollärare delge oss sin syn på konflikter och belysa de olika strategier som används vid konflikthantering. Resultatet av denna studie har visat att förebyggande konfliktarbeten och pedagogers närvaro i barngruppen har stor betydelse för att barnen ska kunna lära sig hur man hanterar konflikter.

 • 154.
  Danielsson, Magnus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Det matematiska köket: Hur skapas förutsättningar för barns matematiska lärande?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 155.
  Danielsson, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Södervall, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Gör elever skillnad på varandra på grund av kön?: En intervjustudie med 20 elever i åldrarna 6-9 år om jämställdhet i skolan och på fritids2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen är det viktigt att skolans personal arbetar aktivt med att motverka stereotypa könsroller i samhället för att skapa större jämställdhet mellan könen. På grund av detta valde vi att genomföra denna studie för att se hur åsikter angående jämställdhet ser ut i skolan bland lärare och elever. Syftet med denna studie var att undersöka hur elever uppfattar betydelsen av deras kön. Frågorna som studien skulle ge svar på var: leker eleverna olika med varandra beroende på kön, gör lärare skillnad på eleverna efter kön och vad tycker i så fall eleverna om det samt om eleverna anser att det spelar roll om man är pojke eller flicka. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att intervjua tjugo elever i åldrarna 6-9 år. Resultatet visar att eleverna har uppfattningar om vad jämställdhet är men i vissa situationer kan stereotypa mönster mellan flickor och pojkar träda fram. Samtliga elever tyckte att könet inte har någon betydelse men under intervjuerna framkom flertalet åsikter om skillnader mellan könen. Eleverna leker olika beroende på vilket kön lekkamraten har samtidigt som de uppfattar att lärarna ser olika förmågor hos eleverna kopplat till kön. Slutsatser som kan dras av detta är att eleverna är medvetna om hur man bör förhålla sig till jämställdhet men i praktiken fungerar det inte alltid som tänkt.

 • 156.
  Danielsson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vestling, Charlotta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Naturvetenskap med de yngre barnen i förskolan: Förskollärare talar om naturvetenskap i utomhusmiljöer2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att genom intervjuer med förskollärare undersöka hur de arbetar med naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. Vi har valt att undersöka vilka möjligheter samt svårigheter förskollärare säger att de ser med naturvetenskapligt arbete i utomhusmiljöer med de yngre barnen i förskolan och vilken betydelse utomhusmiljön får för förskollärares arbete med naturvetenskap tillsammans med de yngre barnen. Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. Undersökningen är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare på två förskolor. Resultatet av vår undersökning visade att förskollärare har olika syn på naturvetenskap och att de upplevde olika svårigheter och möjligheter med naturvetenskap med de yngre barnen i utomhusmiljöer. De hade olika uppfattningar om svårigheten med att anpassa naturvetenskap till barnens nivå och utvecklingszon. Några förskollärare såg det som en svårighet och några förskollärare såg bara möjligheter med att anpassa naturvetenskap till barnens nivå. Resultatet visade att förskollärarna tog tillvara på barnens intressen i sitt arbete med naturvetenskap.

 • 157.
  Danius, Lena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Individens kunskapskonstruktion och kulturens ramverk: En studie om kunskapens innehåll för att rida hästar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med detta arbete är att diskutera frågan hur kunskap konstrueras för den praktiska förmågan att rida. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: Hur synliggörs kunskap för att rida en häst i tre olika texter om ridning, framförallt med fokus på nybörjarens första möte med fenomenet ridning? Kan olika tankestilar identifieras, och om så är fallet, hur förhåller de sig till varandra?

  Diskussionen utgår från en analys av olika tankestilar som de framträder i tre olika texter. Utgångspunkten är att individen aktivt konstruerar sin egen kunskap men att denna kunskapskonstruktion påverkas av den kultur som individen vistas i. Merparten av tidigare studier om ridutbildning har fokuserat på undervisningen som den utförs av ridläraren eller de kognitiva aspekterna i samband med lärandet hos eleven. Kunskapens innehåll, form och grad samt önskat resultat har inte problematiserats.

  Kunskapens innehåll för att rida hästar belyses i detta arbete både i ett modernt sammanhang och i ett historiskt sammanhang från 1700- och 1800-talen. Metoden som använts för detta arbete är historisk begreppsanalys av tre texter; Ridhandboken Del 1: Grundutbildning för häst och ryttare av Miesner et al. (2003), Ridläran eller ridskolan av Ehrengranat (1836) samt Ridkonsten av de la Guérinière (1731/1828). De begrepp som identifierats i respektive text ses som byggstenar för olika tankestilar.

  Resultatet av begreppsanalysen visar att de tre texterna beskriver två olika tankestilar. Samtliga texter berör begreppen initial sitsträning och inverkan. Ryttarkänsla beskrivs i Miesner et al. (2003) samt Ehrengranat (1836). Vid den djupare analysen av begreppen initial sitsträning, inverkan och ryttarkänsla framträder två tankestilar. En som representeras av Miesner et al. (2003) och som fått namnet den förenklade helheten, samt en som representeras av Ehrengranat (1836) och de la Guérinière (1731/1828) och som fått namnet de blottlagda detaljerna.

  I tankestilen den förenklade helheten fokuseras den initiala sitsträningen på placeringen av ryttarens ben. Ryttaren ska först lära sig att hantera gångarten trav genom att rida lätt med hjälp av stigbyglar för att sedan lära sig sitta ner i sadeln. Kommunikationen med hästen beskrivs som samtidig inverkan från ryttarens hand, skänkel och vikt. Ryttarkänsla beskrivs som ryttarens förmåga att samtidigt inverka med hand, skänkel och vikt i ett väl avvägt samspel. I tankestilen de blottlagda detaljerna utgår den initiala sitsträningen från att ryttaren ska hitta överlivets balans i sadeln, och detta görs utan att ryttaren använder stigbyglar och ryttaren ska lära sig att sitta ner i sadeln i skritt och trav utan stigbyglar. Först därefter kan ryttaren lära sig att korrekt utnyttja stigbyglarna. Ryttarens hand beskrivs som den främsta vägen för kommunikation. Ehrengranat (1836) menar att ryttarens förmåga att ta emot känningar från hästen är utgångspunkten för ryttarkänsla.

  Slutsatsen är den att två olika tankestilar har identifierats, och att den tankestil som identifierats i de äldre texterna är väl värda att utforska. Denna tankestil kan bidra till att belysa den grad och form av kunskap en individ behöver konstruera för att säkert och etiskt rida hästar. 

 • 158.
  Davidsson, Helena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ceder, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pedagogisk dokumentation: Hur förhåller sig pedagogen till pedagogisk dokumentation i förskolan?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) finns ett kapitel om att förskolan ska arbeta med pedagogisk dokumentation, vilket innebär att verksamhetens kvalite i förskolan ska systematiskt uppföljas, utvärderas och utvecklas för att främja barnens lärandeutveckling. Syftet med vår studie är att undersöka pedagogernas förhållningssätt till pedagogisk dokumentation, hur de arbetar med det samt barnens inflytande i dokumentationsarbetet.

  För att få svar på frågorna använde vi oss av 23 enkäter som skickades ut till varje avdelning  i en vald kommun och samtliga avdelningar svarade. För att få en klarare/djupare bild om hur förskollärare förhåller sig till dokumentation så intervjuades två förskollärare.

  Resultatet visar att förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation men på olika sätt. Samtliga förskolor är eniga om att de dokumenterar för barnen, sig själva, föräldrarna och för verksamhetens skull. De ser det som en viktig del att arbeta med och båda respondenterna i intervjun önskade att de kunde arbeta mer med det. Resultatet visar också att tiden som de är tilldelade inte räcker till för alla vilket de ser som en negativ aspekt för att de inte hinner utföra pedagogisk dokumentation i den utsträckning som de vill.

 • 159.
  de Laval, Suzanne
  et al.
  Arkitekturanalys sthlm AB.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Ifous fokuserar: Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö2019Report (Refereed)
 • 160.
  Dienstbier, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Magnusson, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”Vad menar du med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?”: En intervjustudie med undervisande lärare i svenska som andraspråk om deras synsätt på lärplattan som pedagogiskt verktyg vid arbete med litteracitet och språk- och kunskapsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande intervjustudie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och dess syfte är att undersöka hur undervisande lärare i svenska som andraspråk resonerar kring lärplattans möjligheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Studien innefattar även lärares syn kring arbete med läs- och skrivutveckling i samband med lärplattan. Resultatet visar att det finns en stor otydlighet hos lärarna i studien om varför lärplattan används som ett verktyg samt vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, och hur lärare arbetar med lärplattan för att gynna denna utveckling hos eleverna. Ytterligare resultat visar även att begreppet litteracitet är obekant för de flesta lärare som deltagit i studien. Lärares utbildningsnivå inom informations- och kommunikationsteknik och ämnet svenska som andraspråk har även undersökts för att belysa hur deras kunskap korrelerar till deras arbetssätt och synsätt.

 • 161.
  Dienstbier, Ulrika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vad är meningen med konflikter?: Läroplansteoretisk textanalys av konfliktbegreppet i förskolans nationella styrdokument de senaste 30 åren2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera hur begreppet konflikt beskrivs i förskolans nationella styrdokument mellan åren 1985-2015 för att därigenom nyansera förskollärares och forskares förståelse av begreppet konflikt som politiskt innehåll. Metoden för att generera ett resultat och besvara arbetets första två frågeställningar är en läroplansteoretisk textanalys och för att besvara den tredje frågeställningen består metoden av en summativ innehållsanalys. Nationella styrdokument från regering, Skolverket och Socialstyrelsen har legat till grund för resultatet. Resultaten visar att synen på konfliktbegreppet har ändrats under de senaste trettio åren i förskolans nationella styrdokument. Synen på konflikter har gått från något som barn ska lära sig att hantera och förstå genom att betrakta lärare som förebilder till något som pedagoger och personal stöttar och utvecklar tillsammans med barnen. Konflikthantering omnämns senare år som en del i det förebyggande arbetet mot kränkningar, mobbing och diskriminering och som en del av förskolans värdegrundsarbete.

 • 162.
  Djupsjöbacka, Mats
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Utveckling av arbetsmiljöutbildning på yrkesgymnasium för förebyggande av belastningsbesvär och främjandet av ett hållbart arbetsliv för installationselektriker: En förberedande fallstudie2018In: FALF KONFERENS 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? Gävle 10-12 juni 2018: Program och Abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, p. 92-Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte

  Många yrkesprogram på gymnasiet utbildar för yrken där vi vet att anställda ofta drabbas av belastningsrelaterad ohälsa. Exempelvis visar data från Arbetsmiljöverket att 9–12% av alla installationselektriker och elmontörer rapporterar besvär orsakade av påfrestande arbetsställningar och att de rapporterar en ettårsprevalens på 6–10% för besvär i nacke, axlar, arm och rygg till följd av arbetet som varit så svåra att det påverkat arbetsförmågan. Forskning har även visat att elever på elteknikprogram löper särskilt hög risk att drabbas av arbetsskada relativt andra utbildningar. Redan under utbildningen bör åtgärder sättas in för att minska dessa risker.

  En genomgång av litteraturen visar dock att det finns tydliga brister i hur yrkesprogram förbereder eleverna för ett kommande arbetsliv vad gäller arbetsmiljökunskap och att orsakerna till dessa brister troligen finns inom undervisningens innehåll och utformning, lärares kompetens och samverkan med yrkeslivet under utbildningen. Vidare kan elever-nas attityder till arbetsmiljöundervisning utgöra ett hinder. Sammantaget förefaller hin-dren för en bra arbetsmiljöutbildning på yrkesprogram inom gymnasiet vara komplexa och multifaktoriella.

  Innan åtgärder sätts in för att utveckla undervisningen finns därför stort behov av att kartlägga de komplexa orsakssambanden bakom brister inom utbildningen och utifrån det utforma förbättringsåtgärder.

  I vår studie avser vi att svara på forskningsfrågan: Hur anser olika intressenter att olika faktorer inom såväl utbildningen som framtida yrkeskontext interagerar och bidrar till uppkomsten av belastningsbesvär hos installationselektriker?

  Metod och resultat

  Studien har en fallstudiedesign där fokusgrupper och problemträdsanalys används. Pro-blemträdsanalys är en metod för att kartlägga komplexa orsakssamband och att klargöra grundläggande orsaker. Analysen kan därmed säkra att aktiviteter och insatser inte väljs och påbörjas utan att man först har kartlagt kärnproblemets ofta komplexa orsaker grundligt.

  Som underlag till problemträdsanalysen kommer fokusgruppsintervjuer att genomföras där personer från samma kategori intressenter separat samtalar om kärnproblemet. Vi kommer genomföra intervjuer separat med elever, lärare, skolledning och representanter från arbetslivet. Problemträdsanalysen genomförs sedan vid ett tillfälle där 2–3 personer från varje intressent; elever, lärare, skolledningen, representanter från arbetslivet och forskare från projektgruppen deltar. Inför sessionen kommer vi att delge deltagarna underlag baserat på resultaten från fokusgruppintervjuerna och vår litteratursökning så att de kan ta del avSession D:2Individuella presentationer: Fysiskt arbetsliv93vad andra intressegrupper/källor identifierat som möjliga orsaksfaktorer. Efter framtagande av problemträd kommer tänkbara lösningar att formuleras i samverkan med alla intressenter för att skapa ett lösningsträd, vilket kommer att utgöra grund för kommande utvecklingsarbete inom utbildningen.

  Datainsamling och analyser genomförs under våren 2018 och preliminära resultat kommer att presenteras på konferensen.

 • 163.
  Dombaj, Tanja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama som pedagogisk metod i språkundervisningen: En kvalitativ studie om språklärares uppfattningar och erfarenheter om  arbete med drama i språkundervisningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Studiens fokus ligger på att beskriva hur och varför språklärare i engelska, svenska samt svenska som andra språk på grundskole- och gymnasienivå använder pedagogiskt drama som metod i språkundervisningen. Syftet är också att undersöka hur språklärare kopplar drama som metod i språkundervisningen till läroplanen. Resultatet av undersökningen visar att språklärarna använder metoder som grundövningar, samarbetsövningar, rollspel, improvisationer samt dramatisk gestaltning. Vidare visar undersökningen  att  språklärarna använder dramametoder i språkundervisningen för att det engagerar och utvecklar deras elever på ett djupare plan och för att kunskap, förståelse och insikt för språklärandet nås genom aktiv handling och konkreta erfarenheter. Språklärarna använder drama som metod i språkundervisningen vid socialisering av grupper, stärkande av identiteter och fördjupad kommunikation elever emellan. En av språklärarna ser inte någon koppling till läroplanen medan andra språklärare lyfter fram en rad mål och riktlinjer i läroplanen och framhåller att  drama som metod med dess varierande arbetsformer i språkundervisningen skapar resurser för att uppfylla dessa  mål och riktlinjer.

 • 164.
  Dorio, Nunzio, Jason
  et al.
  University of California, Los Angeles, USA .
  Francia, Guadalupe
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Ayik, Bilgehan
  University of California, Los Angeles, USA .
  Abagat Liboon, Christine
  University of California, Los Angeles, USA .
  Children at Our Walls : Dehumanizing Discourses and Policies Challenging the Rights of Asylum-Seeking Minors in the United States and Sweden2019Conference paper (Refereed)
 • 165.
  Duarte, Jorge
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Salutogena strategier: Att tillämpa friskfaktorer i praktiken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) blivit mer uppmärksammad att använda sig av i arbete med människor, har det i samband med detta medfört att det även förekommer hinder som försvårar arbetet. Syftet med studien är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett boende med ensamkommande flyktingbarn samt på vilket sätt dessa utspelar sig i praktisk handledning. Kopplat till detta är syftet även att belysa hinder som kan förekomma i det praktiska arbetet gentemot denna målgrupp. Genom semi-strukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanlys som metod har syftet undersökts. Intervjuerna genomfördes på fyra informanter som alla arbetar i samma verksamhet. Resultatet visar att känsla av sammanhang gör sig påmind genom delaktighet, stöd, information och motiverande samtal. Samtidigt visar även resultatet att det finns hinder, så som avsaknad av samsyn samt för lite resurser, för att tillvägagångssättet ska kunna verka fullt ut. Trots detta finns det goda förutsättningar för att metoden ska kunna fungera i liknade verksamheter.

 • 166.
  Dyplin, Rebecca
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Törnhult, Felicia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”De följer med oss i verksamheten hela tiden”: Förskollärares erfarenheter av språkmaterialet Babblarna2018Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om att undersöka det språkfrämjande materialet Babblarna. Syftet med studien är att öka kunskapen om vad förskollärare har för erfarenheter av att använda materialet Babblarna med barn i förskolan och om förskollärarna gör det utifrån materialets beskrivning och ändamål. Inom denna studie har sju förskollärare intervjuats för att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattning av det språkfrämjande materialet Babblarna. Resultatet av denna studie är att förskollärarna finner materialet Babblarna som lustfyllt, kreativt, språkfrämjande och deras erfarenheter är att barn tycker om Babblarna. Därför används materialet i en mängd olika aktiviteter som baseras på barns intresse. Detta visar att Babblarna används på ett vidare sätt i språkutvecklingssyfte med barn och inte bara för att främja barnens fonologiska medvetenhet. Resultatet visar även att Babblarna används utifrån dess beskrivning och ändamål då materialet handlar om att väcka intresse.

 • 167.
  Edkvist, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Art education and Educational drama.
  Trädgården - en paradoxal plats2014In: Visuella arenor och motsägelsefulla platser: Tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring / [ed] Sten O Karlsson, Göteborg: Daidalos, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 168.
  Edling, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science. University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Lärares val av metod i matematikundervisningen: Med fokus på elever med svenska som andraspråk2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som huvudsyfte att analysera några erfarna lärares olika metoder och val av material i sin matematikundervisning, och hur de motiverar sina val för att genomföra en likvärdig undervisning för alla elever - med fokus på elever med svenska som andraspråk. I detta arbete har jag valt att intervjua fyra lärare från två olika skolor. Då syftet med detta arbete var att analysera lärares val av metoder vid matematikundervisningen utgick jag från lärarnas egna perspektiv. Med inspiration från grounded theory har en kvalitativ dataanalys genomförts från intervjuerna. Både intervjuerna och litteraturgenomgången visar att det inte finns något rätt eller fel vid val av undervisningsmetod, men att vissa metoder ibland fungerar bättre än andra. Det gäller att hitta det sätt som fungerar i den grupp man jobbar i för tillfället. De egenskaper som verkar lysa igenom som några av de viktigare egenskaperna hos en lärare är att vara flexibel.

 • 169.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Between curriculum complexity and stereotypes: Exploring stereotypes of teachers and education in media as a question of structural violence2015In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 47, no 3, p. 399-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper highlights four tendencies in the media reporting of teachers and education: (a) recurring patterns of defining education in crisis, (b) mantling responsibility as exterior spokespersons for education and teachers, (c) excluding teachers’ and educational researchers’ knowledge and experiences in the media and (d) simplifying the notion of a good and bad teacher through stereotypes and dualistic frameworks that overlook task and relational complexity. In this paper, I explore how the simplifications of teachers and education that are often presented in the media can be interpreted as structural violence. In the light of these tendencies, research on structural violence helps to remind us that: (a) teachers are unwillingly forced into a paradoxical (in)visibility, (b) they are squeezed in-between two pressuring external demands, namely the complexities in their professional assignment that are politically steered and stereotypes of the good and bad teacher produced by, in this case, the media, (c) they risk wasting time and energy on addressing prejudices that have nothing to do with the specific work they are expected to do and (d) the logic of binary stereotypes is a power issue that brands teachers into a position of permanent failure.

 • 170.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Between curriculum complexity and stereotypes: Exploring stereotypes of teachers and education in media as a question of structural violence2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper highlights four tendencies in the media reporting of teachers and education: a) recurring patterns of defining education in crisis, b) mantling responsibility as exterior spokespersons for education and teachers, c) excluding teachers’ and educational researchers’ knowledge and experiences in the media, and d) simplifying the notion of a good and bad teacher through stereotypes and dualistic frameworks that overlook task- and relational complexity. In this paper I explore how the simplifications of teachers and education that are often presented in the media can be interpreted as structural violence. In the light of these tendencies, research on structural violence helps to remind us that: a) teachers are unwillingly forced into a paradoxical (in)visibility, b) they are squeezed in-between two pressuring external demands, namely the complexities in their professional assignment that are politically steered and stereotypes of the good and bad teacher produced by, in this case, the media, c)  they risk wasting time and energy on addressing prejudices that have nothing to do with the specific work they are expected to do, and d) the logic of binary stereotypes is a power issue that brands teachers into a position of permanent failure.

 • 171.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Demokratidilemman i läraruppdraget: att arbeta för lika villkor2016 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Läraruppdraget idag är komplext. Lärare förväntas jonglera såväl kunskapsförmedling som frågor kring socialisation och likabehandling. För att hantera detta komplexa arbete behöver läraren kunna förstå och värdera sina val i relation till olika syften. I boken berörs bland annat följande frågor: - Vilka dilemman brottas lärare med i sitt arbete med likabehandling? - Hur kan dessa dilemman förstås med utgångspunkt i forskning om våld? - Med avseende på våldets komplexitet – vilka handlingsstrategier finns att tillgå? Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma lärare. Den ger en repertoar av användbara begrepp och presenterar olika perspektiv som kan vara till stöd i det praktiska arbetet i skolan.

 • 172.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Embodied dimensions of racism – as a means of understanding racism in teacher education2017Conference paper (Refereed)
 • 173.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Ethics of dissensus: Oneapproach to handle plurality in education2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the light of current tendencies where the fear of foreigners is increasing in seemingly stably democratic societies and educational debates tend to emphasize large scale investigations to solve various educational issues the relationship between plurality and ethics becomes important to revive. The purpose of this contribution is to theoretically explore and empirically exemplify how an ethic that take into consideration research about oppression (social) and an awareness about peoples intrical differrence (individual) might contribute to education. Through the concept of ethics of dissensus she brings a fresh dimension into the discussion about ethics in education by providing an understanding that strives not to overlook the complicated presence of difference between the past-present-future, between two subjects and between the inner and the outer life.  Accordingly, Ziarek’s reasoning suggests the need to leave the simplified playing field of ’either-or’ and engage in the communicative negotiation that constitutes the fragile middle-ground between two extreme poles in history education.  

 • 174.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Historical and moral consciousness in the light of Ewa Ziarek’s ethics of disensus: one approach to handle plurality in education2017In: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, Vol. 4, no 1, p. 36-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the light of current tendencies where the fear of foreigners is increasing in seemingly stably democratic societies. This paper aims to revive the presence of the body as a central condition and experience for human interaction. The body as an inevitable source for conscious/unconscious responses to others helps to understand how various forms of violence such as xenophobia and hate crimes come into expression. The purpose of this contribution is to theoretically explore and empirically exemplify the relationship between historical consciousness and moral consciousness as an educational concern by turning to the writings of Ewa Ziarek and her notion of ethics of dissensus. Through the concept of ethics of dissensus she brings a fresh dimension into the discussion of how the relationship between historical and moral consciousness can be understood. She does this by providing concepts and understandings of how (history) education can be approached without overlooking the complicated presence of difference between the past-presentfuture, between two subjects and between the inner and the outer life. Accordingly, Ziarek’s reasoning suggests the need to leave the simplified playing field of ’either-or’ and engage in the communicative negotiation that constitutes the fragile middle-ground between two extreme poles in history education.

 • 175.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  La función de las teorías en la enseñanza como una estrategia para enfrentar la diversidad humana: Dos enfoques diferentes2019In: PROFESORADO, ISSN 1138-414X, E-ISSN 1989-6395, Vol. 23, no 3, p. 223-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past few years, demands for evidence-based teaching have increased, resulting notably in a decrease in the use of theories in teaching elsewhere in Sweden, while research on violence has shown the need for teachers to interact in their school practice with the support of a theoretical framework. This article analyses different approaches to the use of theories in teacher training in relation to their potential to address bullying. For this purpose, some beliefs against which critical research on violence has been struggling are revealed and are directly related to evidence-based positivist research. A theoretical analysis of educational practice is necessary to avoid the existence of pedagogical strategies against violence where the use of dichotomies and essentialist claims dominate, highlighting the controversies that teachers face on a day-to-day in their daily practice. © 2019 Grupo de Investigacion FORCE. All rights reserved.

 • 176.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Let's talk about teacher education! A CDA of media debates (2016-2017) about Swedish teacher education2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the paper is to contribute to international research on the media’s role when it comes to naming and framing the debate about teacher education, by using Sweden as a case. Four major newspapers in 2016-2017 have been analyzed in relation to: a) the challenges/strengths of current teacher education, b) solutions for changes/improvements in current teacher education and c) who the actors for promoting these changes/improvements might be. Drawing on critical discourse analysis, the study shows that the media mainly emphasizes the negative aspects of teacher education, specifically a scepticism towards the scientific basis. An outside-inprofessionalism is emphasized. The desired changes are mainly concerned with altering postmodern perspectives to cognitive ones, followed by organizational changes and the development of teachers’ professional skills. Finally, the debate is fuelled by a few people outside the field of educational research who argue that researchers in psychology and neuroscience should have the power to define the content of education. The results corresponds well with international research, but at the same time provide information about current challenges and solutions that advocators in media highlights in relation to Swedish teacher education. They bring to fore the need for more nuanced debates about teacher education.

 • 177.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Lärarutbildning i massmedialbelysning2020In: Om skolans utmaningar och problem / [ed] Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, Lund: Studentlitteratur AB, 2020Chapter in book (Refereed)
 • 178.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  O Conceito de pluralidade no currículo nacional sueco: Estudando a imortancia de livros didacticos teóricos de formaciao de professores para interpretar e contestar as diferentes facetas de violencia no trabalho diaros de professores [The Notion of Plurality within the Swedish National Core Curriculum: Studying the importance of theoretical text-books at Teacher Educations to interpret and contest the various faces of violence in teachers’ everyday work]2014In: Revista Científica e-curriculum, ISSN ISSN 1809-3876, Vol. 12, no 3, p. 1634-1668Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One aspect within the National core curriculum at Teacher Educations in Sweden is the foundation of democracy that sets the frames for organizations and human conditions. Within this core curriculum plurality is indirectly given a central role and in relation to this the importance to contest various forms of violence such as discrimination and other forms of violation. Drawing on ambitions to contest violence in education the paper challenges ideas that teacher students only need to rely on evidence-based theoretical methods in their future profession. This is accomplished by analyzing and comparing theories of plurality as described in three text-books used in courses at one Teacher Education in Sweden. The textbooks express three different theoretical discourses of approaching social challenges regarding violence, plurality in education, and teacher expectations. Hence, since violence is played out in a variety of ways the logic of evidence based research is insufficient as comes to handle plurality

 • 179.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Två förhållningssätt till teorier i relation till lärares demokratiska uppdrag att motverka våld2015In: Kontroversiella frågor: Om kunskap och politik i samhällsundervisningen / [ed] Ljunggren, Carsten, Unemar, Ingrid & Englund, Tomas, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 115-134Chapter in book (Other academic)
 • 180.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Understanding the declining health of teacher educators through the grid of Dewey’s ‘educational environment': Reviving an old concept to grapple with current phenomenon at teacher education institutions 2016Conference paper (Refereed)
 • 181.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  «Who» Is Teacher Education?: Approaching the Negative Stereotypes of Teacher Education2016In: Curriculum: Decanonizing the field / [ed] João M. Paraskeva & Shirley R. Steinberg, Peter Lang , 2016Chapter in book (Other academic)
 • 182.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Why not simply use the best theory?: A critical discourse analysis of the notion of plurality in three texts used at a teacher education institution in Sweden2014In: Citizenship, Social and Economics Education, ISSN 1478-8047, E-ISSN 2047-1734, Vol. 13, no 3, p. 156-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on ambitions to contest violence in education the paper challenges ideas that teacher students only need to rely on evidence-based theory in their future profession. This is accomplished by analyzing and comparing theories of plurality as described in three text-books used in courses at one Teacher Education in Sweden. The textbooks express three different theoretical discourses of approaching social challenges regarding violence, plurality in education, and teacher expectations. Hence, since violence is played out in a variety of ways the logic of evidence based research is insufficient as comes to handle plurality.

 • 183.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Biffi, Elisabetta
  University of Milano-Bicocca Department of Human Sciences for Education Milano.
  Francia, Guadalupe
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Montà, Chiara Carla
  Università degli Studi Milano Bicocca Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa Roasio.
  Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of educational policy between Sweden and Italy2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The desire to protect children from violence is clearly formulated in the Children’s Right Convention (CRV). For example, the right of children to be protected from:” /…/all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child is clearly stated in Article 19 of the CRC, which was ratified by Sweden in 1989 (United Nations, 1989). The right of children not to be subjected to various forms of violence is also emphasized in other international treaties signed and/or ratified by the Swedish state (the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention of Human Rights, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2010, the Treaty of Lisbon). In order to assure this right, the Swedish legal framework (Prop., 2009/10:232) stipulates that the subjection of children to violence should be avoided at all cost. Italy assures the right of a childhood free from violence thanks to its legal framework as well. Italy’s legal framework is made up of the international documents previously cited, the CRC (ratified in 1991 with the LEGGE 27 maggio 1991, n. 176. Italy’s legal framework is also made up of national laws, in particular by the founding one: the Constitution. Art. 3. This article is used as a base for the creation of national policy to prevent the subjection of children to violence.

  In this study, the word violence is used in a broad sense to cover the numerous situations in which people are at risk of being physically and psychologically damaged (Hamby and Grych, 2013), such as in cases of discrimination, bullying, violation, or harassment (cf. Greeff and Grobler, 2008; Parkes, 2007). The ambition to oppose and counteract violence through juridification in schools has increased in Sweden through the introduction of the Discrimination Act (SFS, 2008:567) and the paragraph regarding the treatment of others in the Education Act (SFS, 2010:800, paragraph 6). For what concerns the treatment of others and discrimination, Italy refers to the National Plan for educating to the respect of others (Rispetta le differenze. Piano nazionale per l’educazione al rispetto). This plan aims at promoting the values stated in the 3rd article of the Constitution by educating and training students, teachers and families.

  There are several studies conducted in Italy and Sweden about how this particular right is approached in policy (Francia and Edling, 2016, Edling and Francia, 2017, Biffi, 2017). Although, children’s right not to be subjected to violence is given attention in many countries today it is still a question of negotiation as concerns how these rights are materialized in each country’s educational policy as well as why they are described as important to consider. Whereas Sweden is described as a highly secular (previously protestant) and individualistic country, Italy is pictured as a non-secular, catholic country premiering the collective (see Meyer, 2014; Integrationsverket, 2005).  

  Against this background, it becomes of interest to compare how two different countries like Sweden and Italy approach children’s right not to be subjected to various forms of violence by analysing educational policy that presents motifs and directives for teachers in different stages. In Italy, the plan for the 2016-2019 teacher training in chapter 4.6 (Piano per la formazione dei docenti 2016-2019) declares that teachers have to be trained in order to teach them how to promote respect for others in their classrooms in order to prevent violence.

  Method

  The following questions are asked: 1. How do the different policy documents in Sweden and Italy describe and explain teachers’ responsibilities to oppose violence in school? 2. Are there any similarities and/or differences between the countries as regards the question above? If so what kind of similarities and/or differences? To conduct a comparative study, both linkages and differences need to be taken into account. Linkages are created by posing similar questions to the material analysed and differences imply awareness that all comparisons always contain cultural and contextual differences and contestations that need to be addressed (e.g. No´voa & Yariv-Mashal, 2003). As regards linkages, Kazamias (2001) points to the need to use theoretical concepts as lenses to make more 200 coherent comparisons (p. 446) – in this case theoretical understandings of violence. This paper is based on a critical discourse analysis (CDA) of educational policy highlighting teachers’ responsibilities to promote children’s right not to be subjected to violence. Based on Fairclough (1992, 2000, 2001), we argue that CDA facilitates an understanding of the dialectical relation between discourse and social practice. Following Fairclough (2000), the interpretation of the data encompasses three dimensions: (a) text analysis (description), (b) processing analysis (interpretation), and (c) social analysis (explanation). In our study, these dimensions correspond to our research questions.

  Expected outcomes

  The study aims to distinguish how teachers’ responsibilities to oppose violence towards children is expressed and motivated by the various policy documents. The comparison makes it possible to discuss plausible similarities and differences between the countries as well as discuss cultural and political explanations for the findings that can help combat child violence. 

  References

  Biffi, Elisabetta. (2017). Protecting minors against violence: from strategy to practice. Education Sciences & Society. 1, 47-64. Fairclough, Norman. (1989). Language and power. London: Longman. London: Longman. Fairclough, Norman. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Francia, Guadalupe, & Edling, Silvia. (2016). Children's rights and violence: A case analysis at a Swedish boarding school. Childhood, in process. Greeff, P., & Grobler, A. (2008). Bullying during the intermediate school phase. Childhood 15(1), 127-144. Hamby, Sherry , & Grych, John (2013). The Web of Violence Exploring Connections Among Different Forms of Interpersonal Violence and Abuse. New York, London: Springer Dordrecht Heidelberg. Kazamias, Andreas M. . (2001). ‘Re-inventing the Historical in Comparative Education: Reflection on a Protean Episteme by a Contemporary Player’. Comparative Education, 37(4), 439-450. LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35-), The Universal Declaration of Human Rights; The European Convention of Human Rights; The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2010, and the Treaty of Lisbon. Linee Guida Nazionali -art. 1 comma 16 L. 107/2015- Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole -art. 4 L. 71/2017- Meyer, Erin. (2014). The cultrure map. Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business. NY: PublicAffairs US. Nóvoa, Antonio , & Yariv-Mashal, Tali (2003). Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey? Comparative Education, 39(4), 423-438. Parkes, Jenny. (2007). The multiple meanings of violence. Children's talk about life in a South African neighbourhood. Childhood 14(4), 401-414. Prop. (2009/10:232). Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Stockholm. SFS. (2008:567). Diskrimineringslag. SFS. (2010:800). Skollag.

 • 184.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Francia, Guadalupe
  Uppsala universitet.
  Newly arrived pupils and violence: a CDA analysis of political advices regarding strategies and responsibilities for various actors in Swedish education2017In: Education Sciences and Society, ISSN 2038-9442, Vol. 8, no 1, p. 137-153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the Convention of the right of the Child (CRC) it is stated that all children should be protected from all kinds of violence. However war, social conflicts and climatic catastrophes have placed immigrant children at risk to object for violence. The purpose of this paper is to study how Sweden politically advice actors within the educational field to approach newly arrived pupils in education by placing it in relation to research about violence. What is particularly payed attention to in the policy document is need to oppose the following risks: b)being in risk of exclusion, c) facing perceptions of assimilation, and f) a lack of clear responsibilities amongst the actors assisting the immigrant children. A fuzziness of responsibilities is at time created with concepts such as “the school should”.

  Education for the Other is the most dominant strategy emphasizing that the newly arrived child’s needs in education should be recognized as well as the importance to distribute what is lacking to promote the pupil’s development. The advices do not say anything about the content of knowledge required amongst various actors in order to do analysis of processes.

 • 185.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Francia, Guadalupe
  Uppsala Universitet.
  Private or public good?: Exploring violent acts at a boarding school in Sweden from a children’s right perspective2016Conference paper (Refereed)
 • 186.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Francia, Guadalupe
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Public or private governance of school violence: a leadership perspective2017Conference paper (Refereed)
 • 187.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Francia, Guadalupe
  Division of Education, School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Publicor private governance of School violence: A leadership perspective2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research question/objective

  Starting from a social justice perspective within the field of leadership (Shields 2007, 2010) this paper aims to contribute in understanding various conceptions of leadership in relation to violent cases at a Swedish boarding school.  More specifically the paper asks the following question: How do leaders in various positions describe their responsibilities as leaders in relation to violent cases that took place at a Swedish boarding school?

  Methodological framework:

  The paper is based on a Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) (1992, 2000, 2001) of different educational and media documents concerning cases of violence at a boarding Swedish schools. This analysis involves following three dimensions: (a) text analysis (description), (b) processing anal- sis (interpretation), and (c) social analysis (explanation). In our study, these dimensions correspond to our research questions.

  The expected conclusions/results

  This study shows that school violence is perceived both as a public or a private matter. When school violence is conceived as a private matter, the leaders point out the necessity of protecting and honoring the privacy of the school. In these cases pupils’ education is considered as a private good and therefore the competency to deal with violent acts is considered as a “family” outside the governance of the public
Based on the libertarian conception of childhood. On the contrary when the school violence is described as a public matter, the leaders claims for government intervention to protect the rights of children as stipulated in Swedish national steering documents and in national and international legislation on children’s rights.

  This result of the study indicates that systemic violence at the boarding school in question can be interpreted as a part of a socialization culture of privileged classes aiming to educate leaders that can maintain and reproduce power positions and privileges in the Swedish society. Four different discourses of child violence emerged in the analysis, namely: (1) violence is created because some few people break the rule, (2) the victims of violence don’t behave properly, (3) boy scams happen but are harmless, and (4) because quarrels are part of family (the private) life. The study provides with examples of a hidden curriculum that endorses leadership models that are not compatible with the development of democracy and diversity in the Swedish society. Taken account that a considerable percentage of boarding school students will have power positions in different areas of the Swedish society in the future, it is important to reflect on the possibilities for democratic, and hence non-violent, socialization the models of leadership presented in this study promote. 

 • 188.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Francia, Guadalupe
  Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden.
  Roma in Europe: Policies and Roma Voices : Exploring and Comparing the Voices of Roma People Expressed on Three Roma Advocacy Webpages2015In: Educational Internationalisation: Academic Voices and Public Policy / [ed] Olson, Jennifer R., Biseth, Heidi and Ruiz, Guillermo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, p. 149-166Chapter in book (Refereed)
 • 189.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Francia, Guadalupe
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Unaccompanied Afghan minors’ rights when restrictive transnational migration policies are in force: The case of Sweden2019In: The International Journal of Children's Rights, ISSN 0927-5568, E-ISSN 1571-8182Article in journal (Refereed)
 • 190.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Francia, Guadalupe
  Luzón, Antonio
  University of Granada.
  Parker-Jenkins, Marie
  University of Limmerick.
  ¿Existe una política educativa de apoyo a los derechos de los menores refugiados? Reflexiones desde Suecia, República de Irlanda y España2016Conference paper (Refereed)
 • 191.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Evidence is not enough for developing democratic values: on the role of theory in teacher education2014In: Citizenship, Social and Economics Education, ISSN 1478-8047, E-ISSN 2047-1734, Vol. 13, no 3, p. 148-155Article in journal (Refereed)
 • 192.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Promoting social justice in Swedish Teacher Education2015Conference paper (Refereed)
 • 193.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Promoting Social Justice in Swedish Teacher Education2015In: International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B) / [ed] Lily Orland-Barak, Cheryl J. Craig, Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2015, p. 305-328Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, the issue of social justice in teacher education (TE) is addressed from a Swedish perspective. The chapter begins by briefly describing the Swedish educational context in schools and TE, with a specific emphasis on the task of educators and teacher educators to promote social justice and as a consequence to this counteract various forms of social violence: such as violation, including bullying, harassment and discrimination. The second section introduces evidence on fruitful strategies for counteracting social violence in school, based on a national research study that takes into account international research. Following this, we exemplify how these findings are interlaced the pedagogies of TE in Sweden. The chapter ends with thoughts on such pedagogies in an international context, and a brief conclusion.

 • 194.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Sensing as an ethical dimension of teacher professionality2016In: Journal of Moral Education, ISSN 0305-7240, E-ISSN 1465-3877, Vol. 45, no 1, p. 46-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on the ethics of alterity and the ethics of dissensus, this study addresses how teacher professionality can be understood in relation to the notion of sensing. Both these ethics indicate a desire to oppose various forms of violence in society. The author challenges the assumption that all that is needed to oppose violence is the moulding of a proper moral character. According to Lévinas’ and Ziarek’s writings on sensing the Other, education alone will not overcome power dynamics and the unconscious distancing between people. Instead, these aspects need to be continuously addressed by teachers. Rather than trying to find the best ethical theory, we contend that theories cannot replace the critical judgement of teachers, which necessarily presumes a more widened view and more thoughtful choices in their ever-changing practices.

 • 195.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Teacher Professionality and Sensing: Engaging in Dialogue About Professionality and Ethics Without a Foundation2015Conference paper (Refereed)
 • 196.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Jenkins-Parker, Marie
  University of Limerick, Limerick, Ireland.
  Francia, Guadalupe
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Education of the Other: education policies targeted to Muslim refugees children in UK and Sweden2016Conference paper (Refereed)
 • 197.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context2019In: Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe / [ed] Andrea Raiker, Matti Rautiainen & Blerim Saqipi,, London, NY: Taylor & Francis Group, 2019Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the light of current tendencies for stable democratic states to be challenged by authoritarian forms of governance, issues of democracy and its status in teacher education institutions need to be problematised. This chapter focuses on democracy as an ideological form of governance in Swedish teacher education and discusses the implications that the various views of democracy have on teachers’ professionalism. Teachers’ responsibilities are fleshed out based on the current political guidelines for teacher education and discussed in relation to the tensions between free speech and the importance of taking a stand against oppression. Accordingly, students enrolled in Swedish teacher education institutions are expected to actively create conditions in everyday life that promote equal opportunities for children and students. Whereas some student teachers tend to regard free speech as the cornerstone of democracy, the data gathered from the ICCS study of teachers’ ways of understanding their democratic obligations indicates a more nuanced approach to obligations linked to democracy. The majority of these teachers stress that they actively intervene in discussions when students’ free speech risks violating ethnic groups.

 • 198.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Let’s talk about teacher education!: Analysing the media debates in 2016-2017 on teacher education using Sweden as a case2019In: Asia-Pacific Journal of Teacher Education, ISSN 1359-866X, E-ISSN 1469-2945Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the paper is to contribute to research on themedia’s role in naming and framing the debate about teachereducation using Sweden as a case study. This is done by analysinghow articles published in four major Swedish newspapers from2016–2017 define: a) the challenges/strengths of current teachereducation and b) the kind of teacher professionalism that thedescriptions give rise to. Using content analysis, the study showsthat the media mainly emphasises the negative aspects of teachereducation and, in particular, scepticism of the scientific basiswhere postmodernism is regarded as problematic and needingto be replaced by cognitive science due to the insufficient knowledgeof teachers and student teachers, the shortage of teachers inthe country as a whole and disciplinary problems in the classroom.The debate is primarily fuelled by those outside the field ofeducational research, who argue that psychology and neurosciencescholars should have the power to define the contentof education, which indicates a view of professionalism as insideout-professionalism. There are more nuanced approaches to teachereducation as well, but these are marginalised.

 • 199.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Liljestrand, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts2018In: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 43, no 7, p. 82-97, article id 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The education system is still important for establishing and maintaining democracy in society. In relation to this, it is reasonable to suggest that teachers’ different interpretations of their mission to teach for democracy will influence their teaching practices. The purpose of this paper is to shed light on student teachers’ task perceptions as a dimension of their professional role to teach for democracy in school. An analysis of Swedish student teachers’ course texts written as an assignment during a course focusing on democracy is conducted using critical discourse analysis as an analytical tool. The task perceptions are described according to two main discourses: as narrow and broad approaches to teaching for democracy. These two approaches are further analyzed in terms of two corresponding strategies for teacher professionalism: outside-in professionalism and inside-out professionalism. The result partly confirms earlier studies of student teachers, where narrow approaches to democracy have been found to be most common.

 • 200.
  Edling, Silvia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Mooney Simmie, Geraldine
  University of Limerick.
  Democracy and emancipation in teacher education: A summative content analysis of teacher educators' democratic assignment expressed in policies for Teacher Education in Sweden and Ireland between 2000-20102018In: Citizenship, Social and Economics Education, ISSN 1478-8047, E-ISSN 2047-1734, Vol. 7, no 1, p. 20-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  How questions concerning democracy and emancipation thread through teacher education is currently under theorized and there is a paucity of cross-national studies examining the problem. In this study, we draw from a number of theoretical frameworks for their discursive positioning of democracy and emancipation in teacher education and what we are calling teacher educators’ democratic assignment. The framework allowed us to identify key words which we then used for a limited content analysis of policy documents in two European countries, Sweden and the Republic of Ireland, in two separate timelines 2000/2002 and 2010/2012. Our findings indicate that despite significant cultural and contextual differences between the two education systems, key words linked to democracy and emancipation have significantly decreased in policy documentation in both countries in this timeline. This prompts our hypothesis that a paradigm shift has occurred in the discursive positioning of teacher educators’ democratic assignment. The findings suggest the need for a deeper discourse analysis of the four documents as the next phase in the research design. The findings while tentative have implications, well beyond two nation states, for contemporary issues in teacher education and society that require collective consciousness and action.

1234567 151 - 200 of 902
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf