hig.sePublications
Change search
Refine search result
389390391392393394395 19551 - 19600 of 19777
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 19551.
  Åslund, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  To Peer Into The Abyss: a psychoanalytical analysis of edgar allan poe's the imp of the perverse2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on the premise of psychoanalytical literal theory through a perspective of the author-imprint, or the mirroring neural-effect of the author as an external persona - a force influencing, constructing and enforcing traits, intertextual messages and sublime meanings of the subconscious in the primary text material – the short story Imp of the Perverse, published by Edgar Allan Poe in 1845. The aim is to view this short story in light of Poe's empirically documented destructive personality, proposing that the message of the story, in itself, is more than simply a tale, but part of a larger contextual idea sprung from the pained soul of the author. As primary source for the hypothesis statement, theories by Freud and the later constructions on psychoanalysis as a tool for interpreting literature have been used, such as the collected works of Kurzweil & Phillips (Literature and Psychoanalysis). Further reference will be made to extensive autobiographical works on Poe himself, combined with specific research within the psychoanalytical field by authors such as Dr. Liebig (Criminal Insanity and Hypersensibility in Edgar Allan Poe), M. Bonaparte (The Life and Works of E.A. Poe, a psycho-analytic interpretation) and more. The results of this paper found that the dysfunctional lifestyle and neurotic tendencies of Edgar Allan Poe strongly indicate a connection between his psychological state, his experiences and the message of The Imp of the Perverse. The claim, then, is that Edgar Allan Poe did indeed fuel his short story with direct elements of his own psyche and moral values.

 • 19552.
  Åslund, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Whisky, läder och svarta kläder: En studie i språkbruk av reklam och livsstilsmagasin riktade mot män2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är skriven inom fältet för språkvetenskap med fokus på hur reklamtexter använder värderande språk och språkliga strategier för att tilltala en manlig målgrupp, och i förlängning förstärka fördomar och heteronormativa värderingar genom språket som utgångspunkt. Studien har utgått från kvalitativ innehållsanalys samt diskursanalys för att besvara frågeställningarna, och metoden som brukats är närläsning av materialet som utgörs av diverse reklamannonser och artiklar ur livsstilsmagasin riktade mot män. Den teoretiska bakgrund som använts är genusteori, mediateori och språklig teori i kombination, framförallt utifrån etablerade teorier om den konstruerade och hegemoniska manligheten. Resultatet av studien är att även om källmaterialet varit alltför begränsat för att  dra definitiva slutsatser om den manliga reklamvärldens språkbruk i helhet, finns ändå tydliga tendenser att skaparna av dessa material använder språkliga strategier baserade på normativa värden för att tilltala sin primära konsumentgrupp.

 • 19553.
  Åslund, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pettersson, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  "En hälsofrämjande förskola - utvecklande förhållningssätt": En delutvärdering kring en kommuns pågående projekt angående barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i dagens förskolor startade en mellansvensk kommun ett projekt vars syfte var att öka pedagogers kunskaper kring ämnet samt utveckla och förbättra de kommunala förskolorna. Syftet med denna studie är att göra en delutvärdering av kommunens projekt ” En hälsofrämjande förskola – utvecklande förhållningssätt” för att granska projektets syften och mål är på väg att uppnås eller har uppnåtts.

  Studiens metod är influerad av kvantitativa studier och empirin bygger på enkäter som sedan sammanställdes samt analyserades och tolkades utifrån bland annat Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) samt relevant litteratur. Datainsamlingen skedde med enkäter till kommunens alla förskolechefer, specialpedagoger och pedagoger. Enkäterna var formulerade med både strukturerade och ostrukturerade frågor.

  Resultatdelen är uppdelade i fem kategorier; Värdet av kunskaper, Perception kring delaktighet och den fysiska miljön, Uppfattningar om förtydligande arbetssätt, Uppfattningar om kulturell och språklig bakgrund samt Förberedande verksamhet.

  Resultaten indikerar på tydliga skillnader i svaren mellan de olika arbetsgrupperna, där förskolecheferna och specialpedagogerna i stor utsträckning delar samma syn på projektets förlopp till skillnad mot pedagogernas.

  Studien avslutas med en diskussionsdel där studiens metod samt resultat diskuteras. Hur kommer det sig att svaren skiljer sig åt så pass mycket mellan de olika arbetsgrupperna? Påverkar arbetspositionen informationsflödet angående projektet? Forskning säger att miljön i förskolan är oerhört viktig, stämmer detta med resultaten i studien? Dessa frågor och mer diskuteras. Studien avslutas sedan med en slutsats där det bland annat framkommer att AKK, bildstöd och teckenstöd är återkommande arbetssätt som de arbetar med, att svaren skiljer sig åt mellan de olika arbetsgrupperna samt att projektet har en lång väg kvar till att uppnå vissa av sina mål.

 • 19554.
  Åslund, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Vallin Isaksen, Linda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  En litteraturstudie om patienters erfarenheter av vården i samband med ECT2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19555.
  Åström Ekner, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Inkludering till varje pris: En intervjustudie om ekonomi eller barnens bästa2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies huvudsakliga syfte är att belysa hur kollektivet (i detta fall barngruppen och arbetslaget i en förskola) kan fungera som resurs för att främja lärande och utveckling hos barn i behov av särskilt stöd. Aktuell frågeställning bygger på hur ett inkluderande arbetssätt i praktiken kan se ut för barn i behov av särskilt stöd och ställs mot bakgrunden av sparkrav och nedskärningar som slår mot förskolan på många olika håll i landet och det inflytande det har på förskolans resurser. Som metod för datainsamling har fokusgruppsintervjuer genomförts med förskollärare och den teoretiska anknytningen finns i den sociokulturella teorin. Resultatet visar på tydliga brister i förskollärares möjligheter att jobba utifrån en inkluderande praktik där ambition och prestation sällan går ihop i förskolans vardag med allt för stora barngrupper och för lite personal. Samtidigt erbjuder barngruppen i sig en viktig resurs genom att barnen kan komplettera varandra och hjälpas åt. Slutsatser som dragits är bland annat att de begränsade ekonomiska förutsättningarna i stor utsträckning hindrar förskollärarna i den offentliga förskolan från att införskaffa de verktyg och hjälpmedel som är nödvändiga för att främja lärande och utveckling hos barn med särskilda behov på bästa sätt och väcker därför frågan om inkludering i den stora gruppen i  den offentliga förskolan verkligen passar för alla barn. 

 • 19556.
  Åström, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Innebandytränares upplevda genusskillnader: En intervjustudie om ledarskap, genus och jämställdhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka innebandytränares upplevda skillnader vad gäller att leda flicklag/damlag kontra pojklag/herrlag, hur de resonerar kring kvinnligt respektive manligt ledarskap samt hur de ser på svensk dam- och herrinnebandy. Fyra män och en kvinna i åldern 37-47 år har intervjuats och metoden som användes var semistrukturerad intervju. Resultatet visar att det finns flera skillnader i att leda lag med olika könstillhörighet, men den största skillnaden är hur de kommunicerar inom gruppen. Killar kommunicerar på ett rakt och hårt sätt, medan kvinnor gör det på ett mjukt sätt. Informanternas resonemang kring ledarskap visar att skillnader i sätt att leda inte beror på ledarens kön, utan på individen, men att kvinnor i jämförelse med män har en större förmåga att i sitt ledarskap se varje individ i gruppen och få denne att trivas, medan män använder ett tydligare och hårdare språk. Dam- och herrinnebandy i Sverige är inte jämställt, men det har skett en förbättring. Herrinnebandyn dominerar fortfarande när det gäller antal spelare och ledare, uppmärksamhet i media och ekonomiska förutsättningar. Den största skillnaden innebandymässigt är den fysiska styrkan.

 • 19557.
  Åström, Frida
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Energieffektiviseringsanalys av ventilationssystemet för ett kraftvärmeverk: En fältstudie utförd i samarbete med Bomhus energi AB och ABB2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbeta kommer att utreda vilka det vanligaste energiförlusterna för ett kraftvärmeverk är, med fördjupning på förlusterna i deras ventilationssystem.  Kraftvärmeverket som har analyserats i detta arbete är Bomhus energi AB (BEAB) kraftvärmeverk och utredningen har skett i samråd med ABB Energy Efficiency team.    

  Världens energianvändning kan delas in i tre sektorer: industri, transport samt bostad- och servicesektorn. Industrisektorn kan sedan delas in i flera sektorer där massa och pappersindustrin står för majoriteten av energianvändningen i Sverige. Industrisektorn står för ca 64% utav världens el-energiförbrukning. Detta gör att det finns stort intresse i att se över de komponenter som har hög elförbrukning.     

  Fokuset har i detta arbete varit på ventilationssystemet och dess fläktrift. För att få information om vart det kan finnas komponenter som brukar mycket el så har styrsystemets loggar setts över. Besparingspotential har då identifierats i att installera frekvensomriktare till aggregatens fläktar istället för att använda den befintliga spjällregleringen. ABB har tidigare funnit besparingspotential i pumpdrifter för kraftvärmeverk och är därför nu intresserade av att se om det finns någon besparingspotential i ventilationssystemet.

  BEABs ventilation är uppdelad på process och allmänventilation, och genomlysning utav ventilationssystemet är i detta arbete begränsat till allmänventilationen i pannhuset. Detta då processventilationen anses vara korrekt dimensionerat.

  För att få insikt i hur energieffektivisering utav ventilationssystem kan gå tillväga har olika vetenskapliga artiklar rörande ämnet valts ut och analyserats. Som systemet är uppbyggt så sker regleringen utav ventilationen med spjällreglering. Spjällreglering innebär att fläktarna går på konstant flöde och för att uppnå önskad temperatur och tryck i byggnaden så sitter det tryckreglerande spjäll på taket som släpper ut luft ur byggnaden. Denna typ av styrning är inte särskilt energieffektiv, vilket har motiverat detta arbete till att rikta in sig på frekvensomriktare till aggregaten och hur mycket energi som då skulle kunna sparas.  För att få fram besparingspotentialen har hänsyn tagits till aggregatens: nominella volymflöde, fläktverkningsgrad, transmissionsverkningsgrad, flödesreglering, motoreffekt, motorns verkningsgradsklass, matningsspänning, fläkttyp, pumphjulstyp, varaktighetskurva, årgångstid, energipris samt multiplikatorn för Co2-utsläpp. Data har sedan matats in i ABB Energy Save kalkylatorn som då har tagit fram hur mycket energi och pengar som skulle kunna sparas genom att installera en frekvensomriktare.  Om de frekvensomriktare som då har tagits fram för de olika aggregaten skulle installeras så skulle uppskattningsvis ca 67 000 kr/år kunna sparas för kraftvärmeverket. 

 • 19558.
  Åström, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Wiklund, Elin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Orsaker och preventiva åtgärder gällande fallolyckor hos äldre personer boende på vårdhem: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vad som orsakar fallolyckor hos äldre inom vårdhem, beskriva preventionsåtgärder samt att granska de urvalsmetoder som de granskade artiklarna använde sig av.Metod: Artiklar söktes i databaserna PubMed, Medline samt Cinahl med publiceringsbegränsning mellan år 2008-2013. Totalt 16 artiklar inkluderades.                 Resultat: Föreliggande litteraturstudies resultat delades upp i två huvudkategorier med sex underrubriker varav fyra berörde orsaker till fallolyckor och två behandlade preventionsåtgärder. 1) Individuella faktorer; flera individuella faktorer såsom ålder, ostabil gång samt medicinsk bakgrund visade sig orsaka fallolyckor hos äldre boende på vårdhem. 2) Fysisk vårdmiljö; många aspekter av vårdhemmets miljö orsakade fallolyckor hos äldre boende på vårdhem, exempel på dessa aspekter var rummens utformning samt inredning. 3) Hjälpmedel; ett samband påvisades mellan fallolyckor och hjälpmedlet rullstol där antalet fallolyckor ökade vid användandet av rullstolar. Användandet av fysiska begränsningsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. 4) Läkemedel; medicinering med centralverkande läkemedel orsakade en ökad risk att drabbas av fallolyckor medan icke-centralverkande läkemedel inte visades orsaka fallolyckor. 5) Fysiska preventionsåtgärder; interventionsprogram med fysiska preventionsåtgärder visade sig ha olika effekt på antalet fallolyckor. Det visade sig att olika undergrupper påverkades olika av preventionsåtgärder. 6) Preventionsåtgärder genom vårdpersonal; preventionsåtgärder genom vårdpersonal visade sig inte ha någon effekt på antalet fallolyckor. Metodologisk aspekt gällande urvalsmetod; av de granskade artiklarna framgick en tydlig beskrivning av urvalsmetod i åtta artiklar, i två artiklar beskrevs urvalsmetoden men ej utförligt och sex artiklar saknade helt beskrivning av urvalsmetod.Slutsats: Fallolyckor är ett världsomspännande folkhälsoproblem och förekomsten är stor hos äldre boende på vårdhem. Föreliggande litteraturstudie visade att ett flertal orsaker till fallolyckor hos äldre boende på vårdhem och fallolyckspreventionsåtgärder var belagt i vetenskapliga studier men att mer forskning krävs för att stärka bevisvärdet samt att förbättra preventionsarbetet. För att minska antalet fallolyckor hos äldre boende på vårdhem krävs det att sjuksköterskan ser till individen och arbetar förebyggande samt utvärderar de handlingar som utförs.  

 • 19559.
  Åström, Jesper
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Designvisualisering ur ”First person”-perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att skapa kraftfullare presentationer måste nya metoder implementeras för att visualisera projekt. Ett aktivitetshus för ungdomar visualiseras i detta projekt genom att 3D-modellen av huset placeras i ett filmklipp från den plats där huset skall stå. Stegen som togs för att realisera detta var förarbete i form av inskaffande av ritningar, filmande, matchmoving, 3D-modellering, rendering, compositing och ljuddesign. Resultatet blev ett filmklipp som ur ett första persons perspektiv både visar exteriören och interiören.

 • 19560.
  Åström, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att samtala med småbarn: en studie om verbal kommunikation i förskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet behandlar den verbala kommunikationen mellan pedagog och barn som är mellan 1-3 år i förskolan. Arbetet beskriver även pedagogens påverkan på barns språkliga utveckling och deras ansvar att ha ett arbetssätt som stöder och vägleder barnen framåt i sin utvecklingsprocess. Som teoretisk grund spelar det sociokulturella perspektivet en central roll i det här arbetet. Enligt det sociokulturella perspektivet har den kommunikation och det samspel som finns mellan barnet och människorna i dess närhet en stor påverkan på barnet och hur det kommer att utvecklas.

   

  Undersökningens syfte har varit att studera hur pedagogen verbalt kommunicerar med de yngsta barnen, samt hur barnen tar kontakt med pedagogen i förskolans verksamhet.

  Examensarbetet har begränsats till att endast undersöka en specifik omsorgssituation i verksamheten, nämligen fruktstunden. Arbetet har utförts genom observationsstudier under ett antal fruktstunder på en småbarnsavdelning i förskolans verksamhet.

   

  De forskningsfrågor som det här arbetet har utgått ifrån är följande: (a) Hur ser pedagogens kommunikation till barnen ut under fruktstunden? och (b) Vilken kontakt försöker barnen få med pedagogen under fruktstunden?

   

  Huvudbudskapet i det här examensarbetet är att belysa pedagogens roll i den vardagliga verbala kommunikationen med de yngsta barnen i förskolans verksamhet, och vilken betydelse han eller hon kan ha för barnen och deras lärande- och utvecklingsprocess. De relationer som barnet har i sin närmiljö är betydelsefulla för hur barnet kommer att lära sig nya kunskaper och färdigheter, skapa sig en uppfattning om vem de själva är som person och utveckla sin förståelse av sammanhang i sin omgivning.

   

  Undersökningen kom bland annat fram till att pedagogernas kommunikation bestod till stor del av frågor om vilken frukt barnen vill ha, information om vad som skulle hända under resten av dagen, samt hur barnen skulle uppföra sig. Barnen tog för det mesta bara kontakt med pedagogerna för att uppmärksamma dem om att de ville ha mera frukt. Pedagogerna fungerade som ett stöd för barnen och vägledde dem när de var osäkra angående vilken frukt de skulle välja. Undersökningens resultat ledde bland annat fram till en reflektion om att fruktstundens potential av att vara ett pedagogiskt tillfälle för lärande inte utnyttjades fullt ut av pedagogerna. Då pedagogernas sällan kommunicerade med barnen om frukten i sig och vilka olika egenskaper de har med syftet att förmedla ny kunskap till barnen.

 • 19561.
  Åström, Maarit
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Högläsningens möjligheter: en kvalitativ studie av pedagogers uppfattningar kring högläsning2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att bidra till förståelsen av högläsningens funktion som ett pedagogiskt redskap. Genom kvalitativa intervjuer undersöks hur högläsningen uppfattas av och resoneras om hos pedagoger i förskolan. Sammanlagt har sex pedagoger från två olika förskolor medverkat i min studie.

   

  Forskning har påvisat att högläsning är ett lämpligt pedagogiskt redskap och att det har flera positiva effekter för barns språkutveckling. Forskning visar också att samtal och diskussioner kring böcker är någonting som är betydelsefullt för barns språkutveckling. Det berikar barns förståelse kring olika ord och begrepp.

   

  Resultatet visade att högläsning används i båda förskolorna, både vid en traditionell läsvila och under spontana stunder under dagen. Resultatet visade att de stora barnen ofta får möjlighet till en planerad högläsningsstund medan de små barnen får högläsning spontant under dagen. Resultatet visade att böcker användes både som uppstart i teman men även kontinuerligt, där bland annat samtal och återberättande belystes som stimulans för barns språkutveckling.

 • 19562.
  Åström, Ulla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Läsbarhet i lättlästa nyheter: En jämförande textanalys av lättlästa nyhetsartiklar från 8 Sidors och Sesams papperstidning respektive webbtidning ur ett andraspråksperspektiv2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att beskriva och förklara läsbarheten i lättlästa nyhetsartiklar från 8 Sidor och Sesam, samt att bedöma hur språket fungerar i denna nyhetskontext utifrån ett andraspråksperspektiv. En textanalys gjordes enligt Hellspong & Ledins textmodell (1997). De fem komponenterna i textmodellen sammanställdes. Dessa komponenter var: de kontextuella- de textuella- de ideationella- och de interpersonella stildragen samt framställningssättet. Stilen förklarades utifrån texternas förutsättningar och syfte samt värderades i en syntes. En slutsats som kan dras är att texternas innehåll kan bli vaga och läsbarheten försvåras genom minskat sammanhang då stilen är avskalad, enkel och lätt samt att lättlästa nyhetstexter ingår i en kontext som både deltar och påverkas av sociala förändringar.

   

 • 19563.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Collective Memories of Chernobyl in Gävle2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 41-63Chapter in book (Refereed)
 • 19564.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Collective memories of Chernobyl in Gävle, Sweden2015In: Bridging Divides: Spaces of Scholarship and Practice in Environmental Communication, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Collective memories of Chernobyl in Gävle, Sweden Eva Aasen Ekstrand Department of humanities, University of Gävle, Sweden, Eva.Ekstrand@hig.se Abstract Collective memories of past environmental disasters, which could possibly anticipate and prevent similar future accidents, according to the saying 'never again', can be assumed to stimulate advocacy. But when and in what way is it relevant at all to speak of collective memory? In April 1986 the Swedish town of Gävle suffered a rainstorm which carried Cecium 134 and 137 from the damaged nuclear power plant in Chernobyl, Ukraine. An area of 30 kilometers around Gävle was severely contaminated. Residents were informed by the authorities through media, although it took a few days for the residents to realize that they were exposed to invisible but dangerous radiation. The headlines wrote in large black letters on the casualties and that Sweden was threatened by disaster. This study is a synthesis of the results of a focus group doing “memory work” (Frigga Haug 1983) twentyseven years after the accident and analyses of oral and written memories that were collected by local players, the press and the local theater for the 25 year commemoration of the accident. In line with e.g. Witte’s Extended Parallel Process the memories act as witness to the lack of control over both the danger itself and of the respondents´ own fears. In the light of a broader historical and social context - of a dissolving industrial society- a collective memory begins to crystallize: of the residents as victims, of silent anxiety and of learned helplessness. The study's knowledge contribution is to recognize that collective memories as a potential counterforce requires some form of perceived efficacy. Keywords: Identity, learned helplessness, fear, storytelling, empowerment

 • 19565.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Förstudie av förutsättningarna för en etablering av forskningsdelen av World Internet Institute inom Högskolan i Gävle2010Report (Other academic)
 • 19566.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Fotomontaget som politiskt vapen: Kaj Andersson i trettiotalets "Morgonbris"2014In: Nya röster: svenska kvinnotidskrifter under 150 år / [ed] Anna Nordenstam, Möklinta: Gidlunds förlag, 2014, p. 107-134Chapter in book (Other academic)
 • 19567.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Women's magazines: a research topic2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Dom över död man (eng. Doom over dead man; 2012) the award-winning Swedish-Norwegian film about Torgny Segerstedt, directed by Jan Troell, raises the question about the Swedish resistance against Nazism during the thirties. Torgny Segerstedt, editor of Göteborgs Handels- och Sjöfarts tidning GHT, (1872-1973) during World War II, has been praised for its defence of free speach.  Another critical voice, although not as well known, came from the editor Kaj Andersson in the Socialdemokratiska kvinnoförbundets, SSKF monthly magazine Morgonbris (1904- --). She used the modern photography  and photomontage as a rhetorical weapon in the anti-fascist criticism as well as in supporting the modern welfare state. She arranged a consumer campaign to modernize the Swedish homes and stimulate consumption. A comparison with an American dito is discussed. Studies of how women communicated politics via their magazines may bring new aspects of twentieth century publicity, thus a call is made for a more comprehensive study of research. A first step would be to scrutinize the various genre names in the archives and bibliographies, which obscures the field.

 • 19568.
  Åsén Ekstrand, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Findahl, OlleUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Consuming the Environment 2017: Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability2018Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 19569.
  Åsén Ekstrand, Eva
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Hyvönen, Mats
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Idrott mellan nationalkänsla och lokalpatriotism2009In: Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region / [ed] Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, p. 198-219Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bilder av Bergslagen, denna region utan fasta gränser, som sägs utgöra grunden inte bara för Sveriges utan hela Europas välstånd, vilar i bruksarkiv och i privata fotosamlingar men också i rumsliga iscensättningar av tidigare industrimiljöer. Men även i människors attityder och åsikter. I den här antologin skärskådas regionens gränser och idealiseringen av den vallonska invandringen; flyttmönstren och myterna om Bergslagens ungdom korrigeras; holländarnas och västeråsarnas relation till trakten undersöks liksom kvinnornas företagsamhet; i några essäer diskuteras idrotten, upplevelseindustrin och filosofiska aspekter på vad som gör en plats till en plats.

  De 15 författarna från högskolor och universitet i Bergslagen diskuterar föreställningar om Bergslagen i ljuset av aktuell forskning inom olika områden som medie- och kommunikationsvetenskap, informationsdesign, kulturgeografi, ekonomisk-historia m.m. Boken vänder sig även till läsare utanför akademierna och kan bli en utmärkt reskamrat vid utflykter i trakter, där förändringen från tung industri till kultur- och naturturism blir allt påtagligare för varje år.Fram träder Bergslagen är rikligt illustrerad.

 • 19570.
  Óskarsson, Veturliði
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Mårtensson, LasseUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67/20162016Collection (editor) (Refereed)
 • 19571.
  Öberg, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Douhán, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Arbetsmotivation: En korrelation mellan Generation Y:s behov och organisationens behov2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har länge varit ett mål för forskare att ta reda på varför individer varierar i sin motivation att arbeta samt förstå hur individuella skillnader samverkar med organisatoriska faktorer att påverka individers tillfredställelse och motivation. Generation Y är den snabbast växande generationen i dagens organisationer och arbetsgivarna står inför den stora utmaningen att rekrytera och behålla dessa unga arbetstagare.

  Syfte: Syftet med arbetet är att förstå vad som motiverar Generation Y att stanna kvar på sin arbetsplats.

  Metod: Vår studie har baserats på en kvalitativ metod där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av femton intervjuer med studenter från högskolan i Gävle. Detta bidrog till att vi fick information om vad som motiverar dem till arbete och vilken påverkan organisationens mål och värderingar har på Generation Y:s arbetsinsats.

  Slutsats: Trots att intervjufrågorna till en början var öppna och fokuserade på motivationsbegreppet i allmänhet visade sig mål vara det mest återkommande nyckelordet. Detta tätt följt av utveckling, sociala relationer och feedback. Därigenom stämmer vår studie bra överens med mycket av den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. Vi tror utifrån detta, att mål och värderingar kan hjälpa dagens chefer att tillfredsställa de behov och tillmötesgå de förväntningar Generation Y har på sin kommande arbetsplats och därmed få en arbetsstyrka som är lojal, samt konkurrenskraftig tack vare sin drivkraft att hela tiden utvecklas.

 • 19572.
  Öberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Jämställdhet inom könsintegrerat yrke - ambulanssjuksköterskors uppfattningar: Semistrukturerad intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Tidigare studier tyder på att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad samt att det förekommer en könssegregering av arbetsuppgifter inom samma yrkestitel. Detta innebär att män och kvinnor utsätts för olika typer av mentala och fysiska belastningar. Eftersom arbetshälsovetenskapen delvis har till syfte att studera orsaker till arbetsrelaterade belastningar samt hur arbete kan organiseras för att minska belastningar inom arbetet är jämställdheten på arbetsmarknaden relevant ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattningar av jämställdhet inom yrket. Metod: Kvalitativ studie med fenomenografi som ansats. Semistrukturerade intervjuer med 10 ambulanssjuksköterskor. Huvudresultat: Intervjumaterialet utmynnade i tre kategorier relaterat till jämställdhet inom yrket: samma förutsättningar oavsett kön, kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt förändringar över tid. Resultatet tyder på att ambulanssjuksköterskorna i studien uppfattar yrket som jämställt utifrån att de har samma möjligheter till utbildning, arbetar under samma förutsättningar samt att de har samma rättigheter. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna i studien att manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor behandlas olika från patienter och anhöriga. Ambulanssjuksköterskorna beskrev även uppfattningar om att jämställdheten inom yrket har förändrats över tid då yrket tidigare varit mansdominerat. Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna uppfattade att män och kvinnor verkar under samma förutsättningar inom yrket. En tänkbar förklaring till detta kan vara den tydliga strukturen på arbetsplatsen. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna att kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt att jämställdheten inom yrket har förändrats över tid, då yrket tidigare varit mansdominerat. Framtida forskning bör därmed fokusera på strukturens betydelse för jämställdhet inom arbetslivet samt vilken betydelse genus kan komma att ha på arbetsmiljön.

 • 19573.
  Öberg, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Johansson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fyra timmar för att omvandla en negativ person till en positiv?: anställdas upplevelser av utbildning i medarbetarutveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Four hours to transform a negative person to a positive? – Employees’ experiences of education in employee development.

   

  Level: Bachelor thesis in Business Administration

   

  Author: Maria Johansson and Hanna Öberg

   

  Supervisor: Per-Arne Wikström

   

  Date: 2011 – May

   

  Aim: The project ”Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg” is the input of this essay. It´s a project owned by Region Gävleborg and was created to “coordinate society’s efforts to counter the negative effects of autumn’s rapid recession”. The target group was companies where there was a risk of notice or which had given notice to employees. There was a need for 11 000 education places of the 144 companies that participated. Our purpose is to describe and evaluate how employees at Eco-log experience the education in employee development and how it affected their work situation.

   

  Method: We have worked from a qualitative approach and we have collected data through an inductive approach. The collected information provides the basis for the analysis and conclusion. The empirical data is collected in the form of six interviews, one with the site manager and five with the employees at a company involved in the project. The choice of theories is based on the themes that we believed emerged during the interviews we conducted and the purpose of the education.

   

  Result & Conclusions: The result of the education in employee development is that the employees we interviewed are now more aware of the significance of positive feedback. Although the education was short, it has increased employees awareness of the importance of communication and feedback.

   

  Suggestions for future research: A suggestion to continuing research is that the results from this study can be used as a basis for a quantitative study on the company. You can also formulate questions in a survey based on this study. In the quantitative study you could not only examine the need for this kind of education but also if business leaders believe that employees need to learn so-called soft values. Another suggestion is to extend the evaluation with other companies and compare the experiences of employees between companies.

   

  Contribution of the thesis: The contribution of this essay is that we are describing employees’ experiences of a relatively short education but aimed at developing the so-called soft values among employees. Ours contribution is that we have described that short education can have an effect. Although the education was short the employees had their eyes opened and became aware that communication and feedback are important. The essay can be a support for companies and project that will develop the skills and get important information.

   

  Key words: Feedback, communication, change, corporate culture and employee development.

   

 • 19574.
  Öberg, Karin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics.
  Det behövs ett nytt verktyg för att reparera bristande baskunskaper i matematik: En studie om Elevate My Math´s effekter hos svensla gymnasieelever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mätningar av kunskaperna inom matematik hos svenska elever har under en längre tid visat på en nedåtgående trend. Samtidigt läser vi dagligen om den svenska lärarkårens höga arbetsbelastning. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka en hållbar lösning, som både vänder den nedåtgående kunskapstrenden hos eleverna och dessutom underlättar lärarnas arbete. I Examensarbetet undersöks elevernas upplevelser samt kunskapsutveckling då de  arbetar med det digitala verktyget Elevate My Math.

  Undersökningen, som är både kvantitativ och kvalitativ görs i en ekonomiklass där halva klassen får arbeta med Elevate My Math och den andra halvan får jobba med ett material som vanligtvis används inom undervisningen. Resultaten visar att eleverna upplevelse av att arbeta med Elevate My Math är mycket positiv. Samtidigt visar resultatet att vidare forskning behövs för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling vid användandet av Elevate My Math.

 • 19575.
  Öberg, Kristofer
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Bevisvärdering i brottmål: Går det tillämpa beslutsanalytiska metoder?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete behandlas de grundläggande elementen i en brottmålsprocess med särskilt fokus på hur själva bevisvärderingen går till, särskilt då DNA-bevisning ingår i materialet. Dels beskrivs de vanligast förekommande teorierna och vad som sagts om dessa i doktrinen, dels belyses utvalda rättsfall för att visa hur det hela faktiskt fungerar i praktiken. Problematiken kretsar främst kring hur en domstol kommer fram till att ett visst faktums existens är ställt utom rimligt tvivel. Texten föreslår att de nuvarande metoderna för bevisvärdering bör kompletteras med metoder som utvecklats av besluts-, risk- och policyanalysvetare. Mer specifikt föreslås att domstolar i större utsträckning bör använda metoder så som Bayes teorem för att anpassa sina sannolikhetsuppskattningar då nya bevis förs fram i en process.

 • 19576.
  Öberg, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lindahl, Elinoré
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Mamma, mamma, barn: En studie med fokus på kvinnornas och familjerättssekreterarnas upplevelser av utredningsförfarandet kring faderskap och närståendeadoption i samkönad relation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  In the year 2003 and 2005, several legislative changes were made to same-sex couples advantage. Among other things, lesbian couples were given the right to be tested as adoptive parents and the possibility of assisted reproduction through the county councils. With such changes in law, society and family constellations are evolving today with more forms than the existing nuclear family. Similarly, the choice of approaches to forming a family in a same-sex relationship increases, two alternatives outside the county Council's assisted conception are; Insemination by clinic in another country or home insemination with private donated sperm. When insemination in same-sex relationship occurs at home or by clinic in another country, subsequent paternity investigations and Related adoption are required for the non-biological mother to be considered as legal parent, an investigation requested by the District Court and operated by Social Service in each municipality. With the possibility of same-sex couples to be tested as adoptive parents also follows expectations about the investigation procedure and its guidelines as a partner in the development. The aim of this study is to try to create a synthesized knowledge about the investigation process of paternity investigation and Related adoption, when it occurs in same-sex relationship. This by jointly trying to understand the experiences of women and Social workers ' in the investigation process and its content. The study is based on qualitative interviews with both women who have undergone the process and social secretaries who dealt with these cases. The result is a dominant shared experience of unclear guidelines where there is a demand for nuanced legislation and updated dossiers.

 • 19577.
  Öberg, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Mattsson, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Med hedern mellan sina lår: en kunskapsöversikt kring förståelsen av hedersproblematik2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hedersproblematik inom ramen för socialt arbete samt hur problemet kan begripas av professionella som kan komma att stöta på hedersrelaterat våld och förtryck i sitt yrke. Studien baserade sig på en kvalitativ metod, en kunskapsöversikt som hade en hermeneutisk ansats för att försöka ökan kunskapen för hedersproblematik. Med 11 primärdokument urskiljde vi tre teman; kvinnans underordnade ställning, kultur och generation, lojalitet och makt. Resultaten visade att det finns olika sätt att förklara hedersrelaterat våld och mord, men vi fann överensstämmelser; att flickans oskuld måste vara icke ifrågasatt, om bara så ett rykte om motsatsen förekom fanns det en direkt fara för hennes liv. Kultur var en omdiskuterad förklaring till fenomenet, där resultaten visade att de kulturella normerna och synsätten var olika i en kultur där det praktiserades heder i jämförelse med en kultur utan. Dessa resultat analyserades sedan socialkonstruktionistiskt.  Vår slutsats av denna studie är att hedersrelaterat våld konstrueras beroende på kön, kultur, generation, lojalitet, makt och det samhälle man befinner sig i. Beroende på vem man är i vilken kontext har hedersrelaterat våld och mord olika betydelse och förstås på olika sätt.

 • 19578.
  Öberg, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hjälpfröknar i förskolan: En undersökning om så kallade hjälpfröknar i förskolan ur pedagogernas perspektiv2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka rollen som hjälpfröken i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Litteratur och forskning visar att detta är en roll som flickor i förskolan ofta får på medveten eller omedveten uppmaning från pedagogerna omkring dem. För att synliggöra rollen ur ett helhetsperspektiv är det viktigt att se till det sociala livet på förskolan för alla barn. Det vill säga, barnens interaktioner med andra barn och vuxna på förskolan. Hur de talar till och med varandra samt hur de agerar gentemot varandra. För att undersöka rollen som hjälpfröken ur pedagogers perspektiv har jag intervjuat personal på tre förskolor. Förskolorna ligger i samma lilla kommun, men i olika bostadsområden. Resultatet jag fann är att det finns två sorters hjälpfröknar. Rollen kan ha en positiv eller en negativ form. Den positiva rollen är när barn själva väljer att vara till hjälp medan den negativa handlar om att bli tilldelad rollen mot sin vilja av någon vuxen. Den positiva rollen som hjälpfröken strävar pedagogerna i arbetet mot medan den negativa är en roll de arbetar emot. 

 • 19579.
  Öberg, Marie
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Carlsson, Isabelle
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Några ADHD elevers gemensamma upplevelser av sin egen skoltid: en intervjustudie med 5 elever som har diagnosen ADHD2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om några ADHD elevers upplevelser av sin egen skoltid. Syftet med

  studien var att ta undersöka om det fanns gemensamma upplevelser bland denna grupp.

  Gruppen bestod av fem stycken ADHD elever som valdes ut av en lärare på

  gymnasieprogrammet de ingick i.

  Metoden som användes under studiens gång var intervjuer där både strukturerade och

  ostrukturerade frågor ingick. De fem eleverna av båda könen, intervjuades om sin skoltid.

  Utifrån syfte och frågeställning har resultatet bearbetat och jämfört intervjuresultaten för att

  komma fram till en resultatdel.

  Resultatet i studien pekade på bland annat oförstående lärare som inte satt sig in i elevernas

  situation under skoltiden. Eleverna ansåg även att de inte fått den hjälp och de stödinsatser som de behövde för att klara sin skoltid.

   

 • 19580.
  Öberg, Nathalieé
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Flera gånger om: ett multiplikationsspel testat i årskurs 22017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har haft till syfte att undersöka om ett undervisningsmaterial, i form av ett multiplikationsspel, kan ligga till grund för att elever i årskurs 2 får ett ökat intresse att lära sig automatisera multiplikationstabell 2-5, samt multiplikationstabell 10. Genomförandet har inneburit att eleverna i en årskurs tvåa har spelat multiplikationsspelet under en sju veckors period. Under denna sju veckors period har eleverna gjort tre multiplikationstest, samt en elevenkät, som har sammanställts tillsammans med en lärarenkät under resultadelen. Resultaten visar att majoriteten av eleverna har förbättrat sitt resultat på multiplikationstesten under denna sju veckors period. Eleverna anser att det har varit roligt att spela multiplikationsspelet och läraren ser värdet av att fortsätta använda multiplikationsspelet.

 • 19581.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att studera åldrandet – varför?1994In: SSKH Informerar, no 1, p. 38-40Article, book review (Other academic)
 • 19582.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att åldras i ett estetiserande konsumtionssamhälle – en studie om kroppsbild2000In: Gerontologiske Skrifter, no 8, p. 7-31Article, book review (Other academic)
 • 19583.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att åldras i kroppens tidevarv2000In: Magasinet 50+, no 1, p. 12-15Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19584.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att åldras på 2000-talet: Om åldrandet, kroppen och självbilden2005In: Äldres livsvillkor och behov: Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och socialtjänst : en konferens i Göteborg 5-6 april 2005, Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) , 2005, p. 7-14Chapter in book (Other academic)
 • 19585.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Bakom hotbilder och solskenshistorier: Våra attityder till åldrandet – i siffror2003In: Äldre i Centrum, ISSN 1401-5110, Vol. 16, no 3, p. 18-19Article, book review (Other academic)
 • 19586.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Changing perspectives on, and Demographics of, Ageing2009Conference paper (Other academic)
 • 19587.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Demographical changes and the silver economy: New lifestyles and social structures of older people2011Conference paper (Other academic)
 • 19588.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet .
  Den muntliga intervjun i biografisk äldreforsk­ning1993In: Livslöp blant gamle i Norden / [ed] Kari Waerness, Jan-Erik Ruth & Lars Tornstam, Oslo: Norsk geronto­logisk institutt , 1993, p. 33-50Chapter in book (Other academic)
 • 19589.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Den åldrande kroppen: Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter2005In: Kropp, livslopp och åldrande: några samhällsvetenskapliga persepektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman och Lars-Christer Hydén, Lund: Studentlitteratur , 2005, 1, p. 53-85Chapter in book (Other academic)
 • 19590.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Der abwesende Körper: ein sozialgerontologisches Paradoxen2009In: Die Jungen Alten: Analysen einer neuen Sozialfigur / [ed] Silke van Dyk & Stephan Lessenich, Frankfurt/New York: Campus , 2009, 1, p. 138-159Chapter in book (Other academic)
 • 19591.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet, Sociologiska instutionen.
  Images versus experiences of the ageing body2003In: Aging Bodies: Meanings and Perspectives / [ed] C. Faircloth, Walnut Creek, California: Alta Mira Press , 2003, 1, p. 103-139Chapter in book (Other academic)
 • 19592.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Livet som berättelse: Om biografi och åldrande1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation’s objective is twofold: (1) to show how the life lived is reflected in old age (the articles), and (2) to analyze how life-stories are presented and interpreted from the social constructivist perspective (the comprehensive summary).

       Article I is a critical discussion of two biographical methods of data collection: the “freely-told” life-story and the semistructured biographical interview. Article II addresses the thesis’ first aim. This article presents the data gathered through the qualitative biographical interviews conducted with elderly Finns, which resulted in a typology of six ways of life: The bitter life and Life as a trapping pit, which end up in a problematic old age; Life as a hurdle race, The devoted silenced life, Life as a job career and  The sweet life, which describe different strategies for successful ageing. Article III is a study of Life as a hurdle race, where successful ageing is reached, despite previous difficulties in life. Article IV explains the paradox of the absent body in social gerontology, in light of the dualism of the Platonic-Christian tradition between body and soul.

       The comprehensive summary consists of critical methodological reflections on the conducted research. This summary acknowledges how the conclusions, reached at through analytic induction, where influenced by gerontology’s two myths (misery vs. success). The summary also treats the Renaissance of biographical social research, and the conducted research in relation to the theoretical debate on “the realist perspective” vs. “the story-focused, constructivist perspective.” From the latter perspective it is shown how emplotment shapes the life-story. Finally the summary addresses the generalizability and credibility of my results; results which by virtue of the life history perspective open up for a new qualitative understanding of ageing.

 • 19593.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Livshistorieintervju2011In: Handbok i kvalitativa metoder / [ed] Göran Ahrne & Peter Svensson, Malmö: Liber, 2011, 1, p. 58-70Chapter in book (Other academic)
 • 19594.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Livslopp i förändring2002In: Socialgerontologi / [ed] Andersson, L., Lund: Studentlitteratur , 2002, 1, p. 44-63Chapter in book (Other academic)
 • 19595.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Livsloppsperspektivet2012Conference paper (Other academic)
 • 19596.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Nya äldrebilder, nya livsstilar på 2000-talet2006In: Ikääntyvien elämäntyylit [Livsstilar bland äldre], Helsingfors: Ikäinstituutti - Age Institute , 2006, 1, p. 21-30Chapter in book (Other academic)
 • 19597.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Om gerontologisk överoptimism och åldrandebil­der1993In: Aldring & Eldre, ISSN 0801-9991, no 4, p. 26-29Article, book review (Other academic)
 • 19598.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Självbilden, åldrandet och kroppen1994In: Experiencing ageing – Kokemuksellinen vanheneminen – Att uppleva åldrandet / [ed] Peter Öberg, Pertti Pohjolainen & Isto Ruoppila, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Forskningsinstitutet (FISS) , 1994, 1, p. 148-170Chapter in book (Other academic)
 • 19599.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Skyddandets förnuft – En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet: Recension av Emilia Forssells doktorsavhandling2004In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 3-4, no 11, p. 333-337Article, book review (Other academic)
 • 19600.
  Öberg, Peter
  Finlands Akademi, Helsingfors.
  Suullinen haastattelu ikääntyneiden elämäkerta­tutkimuksessa1991In: Gerontologia, ISSN 0784 0039, Vol. 5, no 4, p. 298-309Article in journal (Refereed)
389390391392393394395 19551 - 19600 of 19777
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf