hig.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Efverström, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Sports and health. Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  Synen på kunskap inom idrott och hälsa: Ett utbildningssociologiskt perspektiv2011Conference paper (Other academic)
 • 202.
  Ehrson, Ann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Naturvetenskap och teknik i förskolan: en enkätundersökning i en kommun i mellansverige2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Skolverkets (2009) förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan lyfts naturvetenskap och teknik fram som ämnen som ska tydliggöras. Samtidigt visar forskning och utvärderingar att kunskap och intresse inom dessa ämnen sviktar hos svenska ungdomar. Med anledning därav genomfördes denna studie med syftet att undersöka vilken kompetens som finns på förskolan inom ämnena naturvetenskap och teknik samt hur den synliggörs på förskolan i dag. Ytterligare forskningsfrågor som ställdes i denna studie är vad pedagoger själva anser behöver förbättras genom kompetensutveckling och om de upplever att det är någon skillnad på intresset för ämnena hos flickor respektive hos pojkar i förskolan och i så fall på vilket sätt?Denna studie genomfördes med dels en enkätundersökning i en kommun i mellansverige och dels med hjälp av en observationsstudie genomförd på en förskola som profilerar sig mot ämnena naturvetenskap och teknik. Pedagogerna på observationsförskolan deltog även i enkätundersökningen.Viktiga resultat i denna studie visar att en stor andel av pedagogerna anser sig sakna tillräckliga kunskaper i dessa ämnen och att de anser att behovet av kompetensutveckling är stort. Vidare visar studien att flertalet pedagoger anser att det absolut viktigaste med ett naturvetenskapligt arbetssätt är att låta barnen själva få undersöka och experimentera samt att utgå från barnens tankar och funderingar i planeringen av ämnena. Vad gäller genusaspekten så har det framkommit i denna studie att pedagoger på förskolan inte observerar någon skillnad på intresset för ämnet hos flickor respektive pojkar på förskolenivå.

 • 203.
  Eidewing, Annette
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jönsson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Bland Crème fraiche-burkar och guldmärkta lådor: en observationsstudie om makt och innemiljö i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om att synliggöra makten som finns genom förskolans organisering. Makt är ett värdeladdat ord som sällan förknippas med förskolan och skolan. Sättet som pedagoger organiserar innemiljön avslöjar en del om deras barnsyn. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98, skall barnens intressen och behov ligga till grund för utformningen av så väl inne som utemiljön. Pedagoger är hela tiden med i en maktutövning oavsett om det gäller i barnens fria lek eller i en styrd aktivitet i förskolan. De har en maktposition gentemot ett barn, inte bara som fysiskt större utan även med förhållningssättet att möta ett barn på, som rikt och kompetent eller med oförmåga, okunskaper och omognad. I den svenska förskolan är det ett utvecklingspsykologiskt tänkande som ligger till grund för hur ett barn utvecklas och bör vara. Förskolan och skolan är byggd på rutiner och handlingsmönster. Dessa reglerar och begränsar handlingsutrymmet och därmed förändringspotentialen inom institutionen.

  Undersökningens syfte har varit att studera olika förskolors innemiljöer utifrån ett maktperspektiv. Barnens tillgång till olika material och hur det i sin tur presenteras är en aspekt av den här studien. En annan aspekt är att synliggöra hur tiden styr över barnens lärande. Metoden som användes i studien var observationer med digitalkamera och anteckningsblock. Bilderna har använts i analyseringen och memoreringen och anteckningarna har fungerat som ett stöd för känslor och intryck från miljöns signaler.

  Resultatet visar stora skillnader i miljöerna på förskolorna i studien. Något som genomsyrade resultaten visar att barnen har mest tillgång till material som inte kladdar ner och material som är lättstädat på förskolorna. Tidsregelringar syntes genom observationerna i form av bl. a veckoscheman. Bestämda platser för barnen förekom också flitigt i studien. Det fanns viktiga skillnader ur ett maktperspektiv i förskolornas sätt att organisera, t ex på den ena förskolan förekom inga höga hyllor, höga bord och höga stolar. På den andra förskolan var det mesta av materialet otillgängligt för barnen och enbart höga bord och höga stolar.

  En slutsats av studien visar att makten över barnens förutsättningar för lärande syns genom sättet hur innemiljön organiserats. Innemiljöns organisering visar tydligt hur pedagoger ser på sitt uppdrag och hur deras kunskapssyn och barnsyn ser ut.

   

 • 204.
  Einarsson, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Institutionens betydelse för människors hälsa: en livsberättelsestudie om äldres uppfattningar om hur det är att bo på äldreboende2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet äldre blir idag allt fler och behovet av vård flyttas upp i åldrarna. Det kräver att insatser inom äldrevård och omsorg håller hög kvalité och placerar människan i centrum för att skapa förutsättningar för äldre att leva ett värdigt, meningsfullt liv och känna välbefinnande. Frågan om mat, trygghet, identitet, social interaktion, anpassning och KASAM är faktorer som påverkar äldres tillvaro på äldreboende. Syftet med studien var att få djupare kunskap och förståelse i äldres livsvärld på äldreboende, hur man som boende upplever sin vardag och vilken betydelse äldreboendet som institution har för deras hälsa. Två livsberättelseintervjuer genomfördes under en timme var med två äldre, en man och en kvinna boende på ett äldreboende i Mellansverige. Resultatet tolkades och analyserades utifrån tidigare forskning, salutogent och patogent perspektiv på hälsa och teorier som KASAM, Maslows behovstrappa och immanent pedagogik. Resultatet visade att deltagarna är väldigt nöjda med sin vistelse på äldreboendet och hänvisar till aspekter som uppskattning av hjälp med mat, trygghet och tillit. Tidigare livserfarenheter och livsförhållanden lyfts fram i samband med uppskattningens betydelse. Dock framgår det även att tillvaron består av begränsningar som gör att personernas viktiga, betydelsefulla områden i livet inte fullt tillgodoses, vilket påverkar de äldres möjlighet att uppleva meningsfullhet i tillvaron. De äldres hälsotillstånd, tidsaspekt gällande personalens möjlighet att tillgodose behov, en fråga om mindre spontanitet och de äldres uppfattningar att inte kunna fodra hur mycket hjälp som helst är påverkande faktorer.

 • 205.
  Eismar, Rose-Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Förskollärares syn på lekens betydelse: En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur ser förskollärarna på lekens betydelse?

  Min undersökning bygger på intervjuer med fem förskollärare. Jag har fått reda på resultatet genom kvalitativa intervjuer med förskollärarna. Intervjuerna har skett enskilt i deras egna trygga miljö på förskolan.

  Genom intervjuerna fick jag, sett ur förskollärarnas perspektiv, reda på hur viktig leken är för barns utveckling både socialt och intellektuellt. Förskollärarna var överens om att barnen lär sig att ta hänsyn, turtagande och att visa empati i sina lekar. De blir demokratiska i sina lekar. De lär sig att samsas och lösa konflikter. I lekarna tar barnen upp det som barnen sett, hört eller varit med om. De går igenom olika erfarenheter i sina lekar. Förskollärarna var överens om att den fria leken är den största leken men den går även in i rolleken. De var också rörande överens om att miljön är viktig för leken. Det bör vara en inbjudande miljö som leder till lek. Att man både inomhus och utomhus kan ha platser och rum som är tilltalande för barnen och leder till lek. I (Lpfö98) belyser de att miljön i förskolan är viktig för att barnen ska känna trygghet samtidigt som de ska lockas till lek.

  Förskollärarna som jag intervjuade arbetade ungefär lika med hur de ville att leken skulle användas på respektive förskolor. De var överens om att de skulle lägga stor vikt på leken och att den skulle ha en stor roll i deras pedagogiska verksamhet. De ansåg att leken hade en viktig funktion i barnens utveckling och kommande liv. De beskriver lek genom att barnen utvecklas till en självständig individ och att barnen utvecklas socialt. Jag menar att det finns goda skäl till att samtycka med dessa förskollärare baserat på deras erfarenhet, kompetens och hur samständiga de är i deras åsikter. Jag tycker att det är bra att de "styr" detta arbete via personalen. Det skapar en stor delaktighet vilket naturligtvis också barnen märker.

 • 206.
  Ek, Emelie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Kvalitet i förskolan: en studie om föräldrainverkan ur pedagogperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Emelie Ek (2009): Kvalitet i förskolan – en studie om föräldrainverkan ur pedagogperspektiv.

  Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 2009.

  Sammanfattning

  Det här examensarbetet handlar om föräldrainverkan i förskolan. Huruvida föräldrar som på olika sätt medverkar i förskolans verksamhet, på något vis påverkar kvaliteten på den samma. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, ska förskolorna erbjuda forum för föräldrarna så att de kan delta i och lämna förslag om planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Samtidigt framgår det även av samma dokument, att föräldrainverkan endast får förekomma på så vis att den inte hindrar förskolan från att nå upp till de internationella mål som presenteras i skollag och läroplan. Häri ligger en balansgång som det är upp till varje enskild förskola att ta ställning till, samtidigt som deras olika organisationsformer även ställer krav på hur föräldrainverkan bör skötas.

  Den teoretiska utgångspunkten i det här examensarbetet behandlar kvalitet ur ett samhällsperspektiv och ett förskoleperspektiv samt föräldrasamverkansperspektiv och inflytandeperspektiv. Kvalitet ur ett samhällsperspektiv belyses ur två synvinklar av bland andra Sheridan (2001) och Dahlberg, Moss och Pence (2002). Den ena synvinkeln beskriver kvalitet som någonting subjektivt och kontextberoende som inte går att mäta eller jämföra med andra verksamheter. Det andra synsättet innebär att det är möjligt att mäta kvalitet genom utarbetade kriterier som är mätbara och därigenom jämförbara. Kvalitet ur ett förskoleperspektiv belyser olika metoder att mäta kvalitet, samt definitionen av den samma i en förskolekontext genom fyra nivåer som är framtagna av Skolverket (2004). Föräldrasamverkan och inflytande behandlar rättigheter och skyldigheter som både förskolepedagoger och föräldrar har för att samverka rörande en bra vardag för barnen i förskolan. Bland annat belyses Regeringens (2004/2005 & 2009) dokument som vid upprepade tillfällen betonar vikten av samarbete och inflytande.

  Undersökningen som ligger till grund för resultatredovisningen är en komparativ studie mellan en kommunal förskola och en förskola som drivs i form av ett föräldrakooperativ. Metoden som används i studien är semistrukturella intervjuer med nio anställda som arbetar i den pedagogiska verksamheten på de två förskolorna. Datamaterialet som redovisas består av inspelade intervjuer med de anställda som sedan har bearbetats. I bearbetningen har likheter och skillnader plockats ut, samt uttalanden som skiljer sig från övriga svar.

  Resultatet visar att arbetssättet då det gäller föräldrainverkan som skiljer sig mellan de två olika förskolorna. Föräldrakooperativet arbetar nära med föräldrarna och den kommunala förskolan arbetar för att skapa ett större engagemang och ett närmare samarbete. Även inställningen till att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten skiljer sig åt. Den föräldrakooperativa förskolans syn på föräldrars delaktighet i den pedagogiska verksamheten är avvaktande. Majoriteten av den pedagogiskt ansvariga personalen på den kommunala förskolan anser däremot att föräldrar som tar eget initiativ och deltar i verksamheten endast är positivt. Dock är de båda förskolorna överens om att det är positivt att föräldrarna kommer med förslag, men att personalen som har det pedagogiska ansvaret har rätt att göra ett urval. Resultatet visar även, att det tyngsta argumentet från den föräldrakooperativa förskolan gällande begränsad föräldrainverkan i den pedagogiska verksamheten handlar om att föräldrarna inte har någon pedagogisk utbildning. Dock visar resultatet att så även är fallet med majoriteten av den personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten.

  Nyckelord: Förskola, föräldrainverkan, föräldrakooperativ, kvalitet

 • 207.
  Eklund, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Språken och eleven: Några pedagogers syn på flerspråkighet och språkutveckling på en mångkulturell skola2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats var att ta reda på hur språkutvecklingen kan främjas i skolan, med tanke på det mångkulturella samhälle vi lever i idag. För att göra detta har jag gjort en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag intervjuade sedan fem pedagoger på olika skolor med kunskaper och erfarenheter om det jag ämnar undersöka. Intervjun var uppdelad enligt vissa specifika ämnen, och svaren är sedan redovisade i resultatet enligt dessa. Viss fokus har legat på modersmålets och dess undervisnings vikt för utvecklingen av elevens andraspråk, men också lärarna och föräldrarnas ansvar i denna utveckling.

  Resultatet från litteraturstudier av den tidigare forskningen samt intervjuerna, visade att språkkunskaper har en stor vikt när det gäller att erövra nya språk, vilket gör modersmålsundervisningen mycket aktuell. Samtidigt är också föräldrarnas och lärarnas stöd otroligt viktig för att eleven ska ta vara på sina språk, och se sina språk som ett redskap till kunskap. Informanterna nämner också vikten av att se varje elev utifrån dennes individuella förutsättningar, och ta hänsyn till det bagage varje människa bär med sig. Vidare ser pedagogerna sitt arbete i den mångkulturella skolan som ett arbete mot integrationen och mot samhällets fördomar, och menar att skolan ska spegla det samhälle vi lever i.

   

 • 208.
  Eklund, Elise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Glad eller ledsen gubbe?: En intervjustudie om barns upplevelser av relationer och miljö på förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien utgår ifrån en intervjuundersökning med förskolebarn i en kommun i Mellansverige utförd efter Skolinspektionens besök i kommunens förskolor och med utgångspunkt från en av de åtgärdspunkter förskolorna fick att arbeta med efter inspektionen. Den åtgärdspunkt som föranledde intervjuundersökningen handlade om att få ett underlag till den plan mot kränkande behandling och diskriminering som varje enhet inom skolväsendet skall upprätta årligen. Underlaget skulle bestå i att förskolebarnen var delaktiga i den process som föregick upprättandet av denna plan. Den del av studien som avhandlas i detta arbete utgick ifrån intervjuerna som utfördes på en av dessa förskolor. De viktigaste frågorna i denna studie var att undersöka om förskolebarnen upplevde sig vara inneslutna i eller uteslutna från lek med andra barn och om de upplevde sig vara utsatta för någon form av kränkande behandling på någon plats i den pedagogiska miljön samt om de ansåg sig ha något inflytande över sin vardag på förskolan. Både under intervjuerna samt under genomgången av dem uppkom många nya frågor och fokus ändrades något. Vad förmedlar barnen i sina svar? Får lärarna verkligen reda på barnens upplevelse av sin tillvaro på förskolan? Resultaten visade att majoriteten barn upplevde att de fick vara med i leken med andra barn och att inget barn förmedlade att det varit utsatt för kränkande behandling samt att drygt hälften av barnen ansåg sig få vara med och bestämma. Det var förhållandevis positiva resultat. Kan det verkligen stämma? Då det är många faktorer som spelar in i en intervjusituation med barn som respondenter blev slutsatsen att resultaten kanske ger en fingervisning om hur barnen upplever miljö och relationer på sin förskola. En annan slutsats blev att det krävs övning i att samtala med varandra och reflektera tillsammans, både för barn och vuxna, för att resultaten ska bli mer tillförlitliga.

 • 209.
  Ekström, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Boksamtal i undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  INLEDNING OCH PROBLEM: När jag under min utbildning genomförde min verksamhetsförlagda utbildning upplevde jag att skönlitteraturen som lästes i klasserna sällan behandlades med samtal. Oftast lärde sig eleverna att skriva ”bokrecensioner”, men de fick aldrig samtala och reflektera om det lästa. Jag funderade över om detta kunde ha en negativ påverkan på elevernas läsintresse. Syftet med studien är att undersöka intresse för boksamtal i grundskolans undervisning som påverkan till ökad förståelse av omvärlden med läsning av skönlitteratur. METOD: Detta är en kvalitativ studie och jag har använt mig av en  narrativ metod. Min undersökning kommer handla mycket om samtal och berättelser och mitt empiriska material i form av intervjuer kommer slutligen utmynna i berättelser. RESULTAT: Samtliga lärare i studien visade intresse för boksamtal. Den lärare som i praktiken provade att hålla ett boksamtal ville gärna fortsätta att testa detta arbetssätt. De andra två lärarna visade också ett intresse för att prova boksamtal som undervisningsmetod. Dock menade de att tiden inte räcker till. Samtidigt menade samtliga lärare att det är viktigt att ge utrymme för samtal och reflektion i undervisningen. Samtliga elever som intervjuades hade medverkat i ett boksamtal. Deras upplevelser av boksamtalet var genomgående positiva. Tidigare hade de värderat böckerna genom att endast göra ”tumme upp” eller ”tumme ner”.

 • 210.
  Ekström, Josefine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Hansson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Den kommunikativa aspekten av förskolans dagliga rutiner: En komparativ studie om barns kommunikation och socialisation under måltiden, samlingen och den fria leken2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngsta barnen på förskolan kommunicerar och socialiserar med varandra och pedagogerna. Genom videoobservationer har vi studerat barnens kommunikation under de vardagliga rutinerna måltiden, samlingen och den fria leken. Resultatet visar att dessa situationer är ypperliga tillfällen att utmana och utveckla barnens kommunikativa och sociala förmågor. Måltiden och samlingen erbjuder olika möjligheter till samtal där pedagogerna avgör vilka strategier som bör tillämpas för att upprätthålla kommunikationen. Den fria leken präglas av barnens intresse för stunden, därmed avgör barnen vilken typ av kommunikationsform de väljer att tillämpa. I de olika observationerna kunde vi urskilja kommunikation i form av kroppsspråk, gester, tal och tecken som stöd. 

 • 211.
  Elde Møldstad, Christina
  et al.
  Inland University of Applied Sciences, Norway.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Prøitz, Tine S.
  University of Southeast Norway, Norway.
  The Making of Educational Policies: PISA and the Fabrication of Facts on Teaching and Teachers2018In: Education policies and the restructuring of the educational profession: Global and comparative perspectives / [ed] Carvalho, L. M., Min, L., Normand, R. & Andrade Oliver, D., Singapore: Springer, 2018, 1, p. 13-26Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Since their inception, international large-scale assessments introduced by the OECD, such as PISA, have been widely discussed and disseminated in various social fields, e.g. policy, research, practice and the media. Administrative and political actors have responded to PISA and taken part in discussions about the results (e.g. Pettersson in Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Uppsala University, Uppsala, 2008; Hopmann in European Educational Research Journal 6:109–124, 2007, 2015; Ozga in Fabricating quality in education: data and governance in Europe. Routledge, New York, 2011; Ertl in Oxford Review of Education 32:619–634, 2006; Grek in Journal of Education Policy 24:23–37, 2009).

 • 212.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Faculty of Education and Natural Sciences, Høgskolen i Hedmark, Norway.
  Lindblad, Sverker
  Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Comparative reasoning: curriculum making in the 'grey zone'2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Curriculum making concerns the possibility to decide and prescribe purposes, aims, and contents of schooling, but also how these purposes, aims and contents are legitimized. As such, we see curriculum making from the ‘wide’ interpretation of curriculum. We are in relation to curriculum making especially interested in investigating how some important international actors interact with educational purposes, aims, and contents on a world scale level affecting national level, as well as the very local of educational activities. Hence we are interested in investigating curriculum formulation based on comparative statistical reasoning. The actors we are most interested in are those that have been characterized as ‘grey zone’ actors (Lindblad, Pettersson & Popkewitz, 2015). The idea (and term) of the ‘grey zone’ emerged from a previous review of research and organizations using data from international largeVscale assessments (ILSA) (Lindblad et al., 2015) for comparing education systems. These ‘grey zone’ actors have only at best an indirect mandate in education systems, however they still make explicit statements on how to improve schooling and students’ performances; i.e. a form of curriculum making. It is the indirect mandate combined with relatively strong impact on the governing of education that place these actors in the ‘grey zone’.

  There are at least three important actors that stood out in terms of activities spread to a world scale level; the McKinsey, the OECD and the Pearson Company, which all have arisen as important nodes for knowledge on what education is perceived as and maybe more importantly, should be. Their position within education is further reinforced by the comparative and data driven aspects of the contemporary society (cf. Pettersson, Popkewitz & Lindblad, 2016). We examine, three,  what we call  ‘grey zone’ activities involved in curriculum formulation and how a specific reasoning (cf. Hacking, 1992) is used and evolves in these activities: i) the McKinsey producing international reports on educational improvements and developments. Within the terminology of McKinsey recommendations are produced for these purposes: ii) the OECD not only producing ILSA and recommendations, but also producing newsletters where the results of ILSA are mediated and communicated to policy, research and practice: iii) the Pearson Company not only the winner of the open tender to perform PISA 2018, but also the producer of a vast amount of websites for school development within the frameworks of The Learning Curve (TLC) and The Efficacy Framework as well as producing school textbooks. Hence we investigate how these activities frame education defining what content curriculum making should focus on and as such making prerequisites on what education is and should be perceived as.

  All three of these agencies can be discussed in terms of producing activities important for curriculum making in the ‘wider’ sense of the concept. By analyzing products by the agencies we are in a position to highlight them as important sites for curriculum making on an international level. In our study we especially highlight these products in terms of producing a specific reasoning about education, which creates narratives framing curriculum making on a national as well as on a local school level.

 • 213.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland Norway University, Norway.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Soft infusion: Constructing 'Teachers' in the PISA sphere2017Conference paper (Refereed)
 • 214.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland University, Norway.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Who Governs the Numbers?: The Framing of Educational Knowledge by TIMSS Research2018In: Education by the Numbers and the Making of Society: The Expertise of International Assessments / [ed] Sverker Lindblad, Daniel Pettersson, Thomas S. Popkewitz, New York: Taylor & Francis, 2018, p. 166-184Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In contemporary society, different tests of educational performance have been given importance in educational research, policy initiatives and curriculum change as well as in media. Consequently, performance in schools has been increasingly judged on the basis of effective student learning outcomes. One of the most active agencies in performing international comparative tests is the IEA—International Association for the Evaluation of Educational Achievement. The IEA has a history dating back to the 1950s (for a discussion on the history of the IEA see, e.g., Pettersson, 2014), and since 1995 an international large-scale assessment with the acronym TIMSS repetitively has been launched. TIMSS, together with other tests staged by either the IEA or other international organizations, has gradually transformed into reference points for general economic and social policies (Pettersson, 2014). In this context, the phenomenon of international large-scale assessments (ILSA) are serving a global governance constituted by a specific reasoning (cf. Hacking, 1992) connected to the use of numbers. ILSA research, for example, studies using data or results from TIMSS, is based on numbers constructed for partly governance reasons and is a growing interdisciplinary and increasingly international field of study (Lindblad, Pettersson, & Popkewitz, 2015). Hence, the scientific development of the field is highly relevant to analyze. However, it is surprisingly few educational studies that have made use of the data rapidly accumulating with the development of various databases and software. Given the importance of this numbered educational discourse as a social and scientific practice, we propose that it is crucial to take into account how this discourse is framed through different written formats.

 • 215.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Forsberg, Eva
  Uppsala universitet, Sweden.
  A Game of Thrones: Organising and Legitimising Knowledge Through PISA-research2017In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 16, no 6, p. 869-884Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates knowledge structures and scientific communication using bibliometric methodsto explore scientific knowledge production and dissemination. The aim is to develop knowledgeabout this growing field by investigating studies using international large-scale assessment (ILSA) data,with a specific focus on those using Programme for International Student Assessment (PISA) data.As international organisations use ILSA to measure, assess and compare the success of nationaleducation systems, it is important to study this specific knowledge to understand how it is organisedand legitimised within research. The findings show an interchange of legitimisation, where majoractors from the USA and other English-speaking and westernised countries determine the academicdiscourse. Important epistemic cultures for PISA research are identified: the most important of whichare situated within psychology and education. These two research environments are epicentrescreated by patterns of the referrals to and referencing of articles framing the formulation of PISAknowledge. Finally, it is argued that this particular PISA research is self-referential and self-authorising,which raises questions about whether research accountability leads to ‘a game of thrones’, whererivalry going on within the scientific field concerning how and on what grounds ‘facts’ and ‘truths’ areconstructed, as a continuing process with no obvious winner.

 • 216.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland University of Applied Sciences, Norway.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Forsberg, Eva
  Uppsala universitet.
  Framing of Curriculum Research: Experts or Algorithms?2017Conference paper (Refereed)
 • 217.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland Norway University of Applied Sciences (INN University), Norway.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Forsberg, Eva
  Departement of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Scientific Framing of Curriculum Research: Experts or Algorithms?2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Mapping research in relation to research interest is a common act of performing a research review. This kind of activity is an important part of being a researcher both to portray the competence of knowing a field and to frame specific research theoretically and analytically. The act of showing belongingness and relationship to different paradigms and thinkers (Kuhn, 1962) or various epistemic cultures (Knorr-Cetina, 1999) has over time been given different forms within the community of research. In relation to the act of framing research by different systematic research strategies we raise questions on: who inhabits and cultivates the field of curriculum research according to different strategies for scientific communication? Our theoretical framework is based on an argument that acknowledge the importance of investigating scientific reasoning (Hacking, 1992) and epistemic cultures (Knorr-Cetina, 1999) for understanding the intellectual organizing of knowledge, and by that exemplify how scientific ‘facts’ and ‘truths’ are constructed and legitimized, which is knowledge perceived as ‘common sense’ (cf. Gramsci 1992) within different scientific fields.

  We investigate four common systematic research strategies for performing research reviews, most used and reproduced within the community of researchers. We have first the handbooks where experts of a specific field are given the legitimacy to portray a specific field of research; second, the systematic search strategies performed with the help of various databases such as e.g. Web of Science, Scopus or ERIC; third, the investigating act of systematically browsing through research journals of special interest within a specific field, and fourth, the systematic research reviews performed by special institutes set up for performing these tasks, such as e.g. Danish Clearinghouse or EPPI centre, which in turn are used as a source by some researchers for illustrating the findings of more restricted and specific research questions.

  Focusing on four different forms of performing systematic research reviews we describe, analyze and compare the various forms with regards to:

  • how knowledge of/in a research field is constructed,
  • what kind of research that is selected and privileged

   In particular, we are interested in the potential movement of research reviews from an act of collective ‘intellectualizing’ among ‘experts’ to an act of ‘technologizing’ dependent on algorithms and terminology embedded in various databases, in which the amount of data is more important in ‘evidence-making’ than the perceived expertise of the source. To put it differently, the databases with their vast aggregation of data, organized by algorithms and terminology, are perceived as the authority and not the authors or the epistemic cultures in which the authors are embedded.

  We use the field of curriculum research to elaborate on the different forms of research reviews and their consequences for knowledge produced. Within the field of curriculum research, handbooks have had a dominant position in describing the field. Also, explicit research reviews within different journals have been important among researchers in the framing of the field of curriculum. However, in the contemporary, bibliometric analyses grounded in database searches and systematic research review performed by special institutes are more and more employed. 

  Method

  Dependent on which strategies used by researchers for framing different research fields we especially hypothesize on the importance of epistemic cultures and how these epistemic cultures historically have transported research, and how this is transformed, or even disappeared, with the entrance of various databases. First, we chose the collaborative act of ‘experts’ producing handbooks as an example of ‘intellectualizing’ dependent on that some researchers are given, or have taken, the role of ‘experts’. Second, we perform bibliometric searches, for reason of illuminating variances, by using Web of Science and Scopus as examples of ‘technologizing’, where databases more than individual researchers or research groups have transformed into the epistemic culture per se. Third, we will systematically browsing through research journals within the curriculum research field using explicit research reviews, within different journals (e.g. Journal of Curriculum Studies, Curriculum Inquiry, Educational Reviewer). This has been an important practice among researchers within the field of curriculum and hence it is important to capture this approach for framing the field. Fourth, we will analyze some systematic research reviews from special institutes (e.g. Danish Clearinghouse or EPPI centre) addressing curriculum research questions This has to a growing extent become a regular way to produce research reviews. Consequently, we are in a position to elaborate on how the field of curriculum research is portrayed by using different strategies for framing a research. This is most important for understanding how the field of curriculum research today is reproduced in various research settings.

  Expected Outcomes

  The preliminary results indicate that for example the use of handbooks portrays the curriculum field by mostly internationally well-recognized curriculum theory researchers, with resembling results for the use of review articles. The use of Web of Science and Scopus to map the curriculum field portrays both a broader and a narrower picture of the field, where more subject specific topics are included while some research is excluded as a consequence of the character of the corpus of journals and data in the databases. This leads to a picture of the curriculum field where actors are publishing on topics and journals more loosely connected to the core for what can be called curriculum research, this since subject specific topics are not in the same way highlighted in the handbooks. The findings of the reviews from the institutes are still to be elaborated. However, the findings so far indicate that there are important differences in the way a field is portrayed depending on which approach is applied. In sum, the results indicate that the approaches we apply shape how a field is portrayed, and by that also how a specific research field can be interpreted and understood. This is important knowledge and should have consequences for example in the way we guide PhD candidates for performing a systematic research review, as well as adding to researchers’ knowledge of the complexity and challenge of the task. It also indicates notions on how a research field is framed in the contemporary, is it made by ‘experts’ of the field or by algorithms and database specific terminology, which is situated outside well-recognized epistemic cultures? What are the consequences of this movement from defining frames of a research field among peers into a technologizing of this act?

  References

  Gramsci, A. (1992) Prison Notebook. G. Lawrence & Wishart: London.

  Hacking, I. (1992). 'Style' of historians and philosophers. Studies in the History and Philosophy of Science, 23(1), 1-20.

  Knorr Cetina, K. (1999) Epistemic Cultures: How the Science Make Knowledge. Harvard University Press.

  Kuhn, T (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press

 • 218.
  Elfving, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hyllsjö, Elsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Wåhlander, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hållbar utveckling, en hållbar utbildning? En kvalitativ fallstudie.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Eliasson, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Reiterer, Emma
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Motivation i samband med Fysisk aktivitet på recept: Förhållandet mellan motivationsfaktorer och den transteoretiska modellen.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar. Då syftet med FaR är att människor ska skapa sig ett mer fysiskt aktivt liv kan det vara av intresse att veta vad som motiverar FaR-patienter att vara fysiskt aktiva. Syftet med den här studien är att belysa de olika motivationsfaktorer som kan förekomma hos personer som fått FaR samt att koppla samman typen av motivationsfaktorer med den transteoretiska modellen.

  Den metod som användes var semistrukturerade intervjuer med frågor kring transteoretiska modellen samt motivation. Tre personer från olika träningsanläggningar valdes ut med ändamålsenligt urval. Kravet var att personerna skulle ha fått fysisk aktivitet på recept.

  Resultatet visade på en stor vidd av motivationsfaktorer. Dessa har sammanfattats i ökat fysiskt välbefinnande, positiv inställning, stöd samt receptet som motivationsfaktor. De tre respondenterna befann sig i tre olika stadier i den transteoretiska modellen. Slutsatsen är att de som kommit längre i förändringsprocessen motiveras mer av inre faktorer än de som precis påbörjat sin förändring.

 • 220.
  Ellström Larsson, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Persson, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hjälp mig att växa: en studie av förskollärares upplevelser och arbetssätt med inkluderande specialpedagogik i förskolan2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Ellström Larsson, S. & Persson, S. (2011). Help me grow- a study of preschool teachers experiments and practices of inclusive special education in kindergarten. Degree in Education. Teacher education program. School of Education and the Economy. University of Gävle.

  The study aims to examine how effective preschool teachers are experience and working on inclusion in preschool, especially with children within the autism spectrum. The study used a qualitative methodology and research approach was inspired by phenomenographic approach. The results indicate that effective preschool teachers have a positive attitude to the inclusion of the children with special needs in the business. For preschool teachers are participatory one primary, in order to provide all children in the business a sense of community. The results also point the crucial importance of the design of the surrounding environment, for in the most optimal manner possible suit those who participate in it. The results were more negative in nature, is that preschools teachers had the experience of not always having access to resources, to be in a favorable way out special education work. Various obstacles like large groups of children, lack of time and lack of training, were reported. The fundamental tones that permeate the result are the importance of ensuring every individual for who they are, and to emphasize the positive in that all people are different.

 • 221.
  Elving, Marcus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hansson, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Thunborg, Moa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Organiserade rastaktiviteter i grundskolan: aspekter som enligt skolpersonal kan främja elevers sociala utveckling och fysiska aktivitet : en enkätundersökning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the fact that recess is a substantial part of childrens’ day in elementary school, there are no national guidelines regarding recess or what it should contain. The aim of the study was to examine educators’ views on how organized activities during recess can further social development and physical activity among schoolchildren. A web survey was used and a total of thirty respondents participated. The study indicated that organized activities during recess can further social development and physical activity in numerous ways. The social development mainly through kinship, adult presence and democratic approach. The physical activity mainly through joy of movement, a varied range of activities and voluntary participation.

 • 222.
  Emil, Thelin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Jonas, Bratt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Konstruktionen av den icke önskvärda medborgaren: En diskursanalys av tjugo stycken tidningsartiklar i svensk kvällspress som behandlar övervikt och fetma2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Media påverkar alla som tar del av det konstanta mediabruset och påverkar människor på olika sätt. Texter skrivs oftast med en avsikt att informera, påverka, underhålla eller sälja. Syftet med denna studie var att undersöka hur kvällstidningar konstruerar bilden av överviktiga och feta. Med hjälp av diskursanalys analyserade vi tjugo stycken artiklar från Sveriges två största kvällstidningar, aftonbladet och expressen, som publicerats online senaste året. Förutom de verktyg som en diskursanalys tillbjuder användes Foucaults teorier om biopolitik. Resultatet visar att det är en mångfacetterad bild av ansvar och kunskap som målas upp där både samhället och de som bor i det tilldelas ansvar för de faktorer som orsakar övervikt och fetma. Tidningarna beskriver överviktiga och feta som glufsande, okunniga varelser samt att det beskrivs vara ett problem att väga för mycket eller för lite. Även att man som medborgare bör ha kunskap om detta problem. Genom att koppla vissa beteenden till konsekvenser skapas en bild av att det finns önskvärda och därmed icke önskvärda beteenden. Detta ger en bild av att vissa medborgare är önskvärda och andra inte är det då dessa beteenden inte bidrar till att öka nyttan, effektiviteten eller produktiviteten i samhället.     

 • 223.
  Emma, Bergström
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jana, Kuorikoski
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Barnlitteraturen på förskolan: Fem förskolelärares tankar om användandet av barnlitteratur i verksamheten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 224.
  Engberg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Barns lärande i naturvetenskap: Pedagogers syn på naturvetenskapen och lärandet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 225.
  Engdahl, Anna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen Skiftarbetarkörkortet en utvärdering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andersson, A. (2008) Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen Skiftarbetarkörkortet – en utvärdering. C-uppsats i pedagogik, 15hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle.

  Skiftarbete är något som många förknippar med oregelbundna kost- och sovvanor. Tidigare forskning visar att detta är en riskfaktor för en rad framtida risktillstånd samt följdsjukdomar till exempel bör nämnas högt blodtryck, minskad insulinkänslighet och övervikt. Med

  anledning av detta har en utbildning som kallas Skiftarbetarkörkortet tillkommit som syftar till att öka kunskaperna inom områdena kost-, sömn- och alkoholvanor.

  Denna studie har för avsikt att med hjälp av fokusgrupper studera hur medarbetare på en avdelning inom stålindustrin och som genomgått utbildningen Skiftarbetarkörkortet upplever om den ökade kunskapen har påverkat deras levnadssätt. Studien är en utvärdering utifrån

  medarbetarnas egna upplevelser och urvalet skedde med hjälp av en förfrågan hos det aktuella företaget.

  Resultatanalysen visade att medarbetarna upplever det som positivt att företaget satsar på deras hälsa och välmående samt att utbildningen berörde många viktiga områden så som kost, sömn, alkohol, fysisk aktivitet och skiftgången. Däremot ansåg ett flertal av deltagarna att informationen till stor del var för ytlig. Med det menas att kunskapen som förmedlades redan var känd för de som arbetade skift. Det efterfrågades en djupare bakomliggande orsak till

  varför ovannämnda risktillstånd uppstår lättare vid skiftarbete.

 • 226.
  Englin, Brita
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Malmqvist, Anna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Att hålla lågan brinnande: En studie kring pedagogiska strategier för elever med diagnosen ADHD2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD är ett funktionshinder som innebär avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet samt impulsivitet. Som pedagog är det viktigt att ha en förståelse för funktionshindret och möta eleverna utifrån sina förutsättningar och ge det stöd de behöver. Syftet med studien är att studera några personers erfarenheter kring den pedagogiska verksamheten och hur den bör anpassas för att underlätta för elever med diagnosen ADHD. Frågorna som ligger till grund för studien är: Vilka pedagogiska strategier anser informanterna behövs för att undervisa elever med diagnosen ADHD? Vilka uppfattningar framkommer vad det gäller specifika hjälpmedel avsedda att hjälpa elever med diagnosen ADHD? Hur anses struktur skapas för elever med diagnosen ADHD enligt informanterna? Genom intervjuer har rådata insamlats. Resultatet visar att det inte finns några generella strategier utan att det är viktigt att se ur ett individuellt perspektiv när stöd utformas, eftersom alla elever är olika. Struktur är något som informanterna ser som en viktig pedagogisk strategi i undervisningen av elever med ADHD. Vår slutsats är att de två informanter som arbetar utanför skolan besitter en större kunskap vilket är av intresse för vidare forskning. Skulle resultatet vid en större studie kunna generaliseras och vilka är i så fall de bakomliggande orsakerna till att informanterna utanför skolan besitter en större kunskap?

 • 227.
  Englund, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Barns val av aktivitet och lekområde på förskolegården2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 228.
  Englund, Ellen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "Jag behandlar inte alla lika": Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Englund, Ellen (2014) "Jag behandlar inte alla lika" – Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet, Kandidatuppsats i Dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Sverige.

  Syftet var att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. Metoden var enskilda intervjuer. Frågeställningarna undersökte dramapedagogernas uppfattningar om genus betydelse, om vad genusmedvetenhet innebär för deras praktik samt om vilka svårigheter och styrkor det finns i att arbeta dramapedagogiskt med genus. Studien eftersökte utsagornas bredd. Resultatet presenterades genom dramapedagogernas enskilda utsagor. Analysen skedde genom frågeställningarna och genusteoretiska begrepp. Det framkom att informanterna hade en socialkonstruktivistisk och maktkritiskt genussyn, samt att en genusmedveten dramapedagogisk praktik kunde innebära ett integrerat arbete utifrån gruppen, se problem inte deltagarna ser, arbete med könsfrågor, undvikande av att köna verkligheten och fiktionen, verktyg för skapandet av genus/kön, bejakande av queera läckage, reflekterande över praktik och reflektion samt tankar om rätt och fel. Dramapedagogikens teaterförankring uppfattades som en styrka och en svårighet.

 • 229.
  Engman, Jeanette
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Sammels, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Yngre barns uppfattningar om mobbning2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi anser att det finns för lite forskning om hur yngre barn uppfattar mobbning, därför har syftet med denna uppsats varit att försöka ta reda på hur barn i förskolan kan uppfatta mobbning, vet de vad fenomenet innebär? En intressant frågeställning som uppkommit under uppsatsens gång är om det finns mobbning i förskolan. I bakgrunden går det att läsa om hur mobbning kan tolkas i förskolan utifrån olika perspektiv. Kan barnen förstå hur deras handlande kan påverka andra barn? Är detta barns sätt att leka eller kan det klassas som mobbning? Andra viktiga aspekter som bakgrunden tar upp är barns tänkande och relationsarbete, samt pedagogernas roll i att skapa trygghet för barn på förskolan. För att ta reda på barns uppfattningar om mobbning hämtade vi inspiration från den fenomenografiska ansatsen, som handlar om människors olika sätt att uppfatta ett fenomen, eftersom att fokus inte låg på absoluta sanningar utan vad barn ansåg om mobbning. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få fram hur barn upplever och tolkar sin verklighet. Sex barn i femårsåldern deltog i intervjuerna, vi genomförde dessa enskilt för att deras svar inte skulle påverkas av någon annan. För att bygga upp ett förtroende till barnen valde vi att vara på förskolan och umgås med barnen tre dagar innan intervjuerna. I resultatet framkom det att barnen i uppsatsen inte hade någon klar uppfattning om vad fenomenet mobbning innebär.  Flertalet av barnen kände dock till vad ”retas” betyder och gav uttryck för att de visste någon som retades eller ofta blir retad. Detta får oss att undra vart gränsen mellan mobbning och retas går, vad är skillnaden?  Vi frågar oss också varför barnen inte har hört talas om mobbning och hur detta kan påverka åtgärderna för att motverka den eventuella mobbningen i förskolan.

 • 230.
  Engström, Anna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Kulturell mångfald, finns den i alla förskolor?: en studie av verksamma förskollärares och snart nyexaminerade förskollärares uppfattningar samt hanteranden av kulturell mångfald i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mångfalden i dagens samhälle har bidragit till större krav på förskollärarna att verka i mångkulturella förskolor samt till att förbereda barnen för ett mångkulturellt samhälle. Denna mångfald ställer även ökade krav på lärarutbildningen när det gäller att förbereda nyblivna förskollärare. Det här examensarbetet syftade till att undersöka hur verksamma förskollärare med arbetsvana i en mångkulturell förskola och snart nyexaminerade förskollärare från en mångkulturell inriktning, tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt förhållningssätt. De forskningsfrågor som studien har utgått ifrån handlar om hur verksamma förskollärare från ett mindre samhälle i Gästrikland och lärarstudenter från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle reflekterar gällande att arbeta med kulturell mångfald i förskolan. Följaktligen hur de definierar begreppet interkulturellt förhållningssätt, hur de ser på sin egen kunskapsnivå inom detta område samt hur eventuella likheter och/eller skillnader mellan de båda undersökningsgrupperna kan komma till uttryck.

   

  Studien behandlar en översikt av tidigare forskning gällande mångfald i samhälle, skola och förskola. Förutom dessa ligger även Skolverkets allmänna råd och regeringens propositioner till grund för tolkning och förförståelse av studiens empiriska del, vilken består av en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien ger uttryck för att kulturell mångfald i förskolan innefattar familjer från andra länder samt familjer ifrån Sverige. Vad gäller skillnader och/eller likheter mellan de båda undersökningsgrupperna visar denna studie att dessa snarare ligger på en individnivå än på en gruppnivå. Studiens resultat poängterar även vikten av att pedagoger själva och tillsammans med andra reflekterar över sina egna värderingar. Detta skulle kunna bidra till införskaffande av en viktig förståelse inför förskolans möten med barn och deras familjer. Ett annat resultat utifrån studien är att pedagogernas utbyte av erfarenheter och att dessa diskuteras kan ses som en kompetens­utveckling i sig. En övergripande slutsats utifrån denna undersökning är att olika diskurser kan råda samtidigt i pedagogernas uppfattningar av kulturell mångfald i verksamheten, de intervjuade är positiva till kulturell mångfald samtidigt som studien visar att arbetet med den kulturella mångfalden ofta ligger vid sidan av den vanliga verksamheten.

 • 231.
  Engström, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Se barnet: Relationsskapande möten i förskoleklass och strategier för inklusion av barn som har ett utagerande beteende. En kvalitativ litteratur och intervjustudie.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative literature and interview study was to investigate the role of teacher in relationship-buildingsessions with children in need of special needs support in pre-school,particularly with respect to children who have a disruptive behavior. Theissues underlying this study were: Whatpedagogical approaches can help to increase the degree of inclusion of childrenwith a disruptive behavior in both didactic situations and in socialinteraction? and: What is theteacher's role in relational meetings and how this will be visible in the workwith children who have disruptive behavior? To answer these questions, Ichose to first examine relevant international research articles, searchstrategies and present the most frequent strategies in a table. Since thisresult seemed static and left several questions unanswered I chose to interviewa professional teacher in preschool class. The interview questions were basedon the results of the literature review, reflections and this present study theoreticalframe, namely Martin Buber's relational philosophy. The first study shows thatthere are a variety of teacher strategies that can help to increase the degreeof inclusion of children with disruptive behavior. The most frequent strategiesbased on the research articles are; teachers attitude and approach; praise,encouragement and positive feedback. Have a safe and clear structure of theenvironment, tasks, and expectations of the day. Create a permissive andaccepting atmosphere where diversity is seen as an asset and develop goodrelations. Encourage discussion, interaction and co-operative learning. Avoidexcluding solutions such as small teaching groups. Adapt all activities toindividual needs, abilities and interests. All training in social skills shouldbe integrated with everyday activities. Have a good cooperation with parents,colleagues and other agencies. The results of the second study show that theteacher´s role in creating inclusive relational meetings is important. Theteacher's role is to give the child opportunities for learning and developmentthrough to really see, acknowledge, encourage, support and highlight what isoutstanding and unique in each individual. A conscious teacher has the abilityto take advantage of the relationship-building sessions to build confidence,trust and to create an understanding and accepting atmosphere where differencesare seen as assets. The teacher's role is also to have a belief in each child'sabilities and take advantage of these abilities. Work methods and teachersattitudes in this perspective are tailored to meet children's differentcircumstances, needs and interests.

 • 232.
  Engström, Kristin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Lindström, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Fria lekens betydelse på fritidshemmet: En kvalitativ intervjustudie med fem pedagoger2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka verksamma pedagogers syn på fri leken i fritidshemmet. Styrdokument, litteratur och tidigare forskning menar att den fria leken är viktig och tar upp att barn tränar på sin sociala utveckling, sitt språk, problemlösning och samarbete. Uppsatsen är skriven genom en kvalitativ metod med strukturerade intervjuer som gjorts med fem verksamma pedagoger. Resultatet visar kategorierna vikten av fri lek, begränsningar med fri lek, vuxenledd inte fri lek. Studien visar att leken är en viktig del på fritidshemmet där barnen tränar på sociala förmågor och att leken sker varje dag. Slutsatsen är att den fria leken är nödvändig för barnens lärande på fritidshemmet.

 • 233.
  Engström, Veronica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Olsson, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lönearbete och dess påverkan på hälsan: Uppfattningar av lönearbete2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning                                                    

  Situationen på arbetsmarknaden idag ser annorlunda ut än tidigare ur flera olika avseenden, vilket kan påverka människors hälsa både positivt och negativt. Syftet med denna undersökning var att identifiera några uppfattningar av lönearbete, för att genom dessa få en ökad förståelse för människors handlingar utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv samt arbetssituationens påverkan på hälsan. Detta undersöktes genom intervjuer som transkriberades och analyserades, vilket resulterade i beskrivningskategorier. Resultatet visade att lönearbete inte per automatik innebär välmående utan välmående bestäms snarare utifrån individuella faktorer som meningsfullhet och känslan av tillhörighet. Uppfattningarnas gemensamma bild av lönearbete visade att arbetet var en källa till gemenskap och tillägnande av en identitet. Vidare visade resultatet att lönearbete är normen i samhället och uppfattas vara starkt kopplat till det mänskliga värdet. Denna studie har tillfört ny kunskap till forskningsområdet genom att lyfta fram uppfattningar av lönearbete i relation till människors hälsa.

 • 234.
  Engström, Ylva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Frykholm, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Sjöberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Utvecklingssamtal i förskolan: hur några pedagoger upplever planering och genomförande av utvecklingssamtalet i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I litteratur som behandlar utvecklingssamtalet i förskola och skola benämns detta samtal ibland som det svåra samtalet. Hur upplever egentligen pedagoger i förskolan utvecklingssamtalet? Syftet med denna studie var att exemplifiera och diskutera hur några verksamma pedagoger i förskolan upplevde planering och genomförande av utvecklingssamtalet. I första hand utfördes en enkät i kvantitativt syfte där 65 pedagoger (förskollärare och barnskötare) deltog. För att fördjupa studien gjordes sex kvalitativa intervjuer. Resultatet visade att informanterna inte upplevde arbetet med utvecklingssamtalet som svårt, däremot upplevdes utvecklingssamtalets planering som tidskrävande. Planeringstiden uppgav flera informanter vara alldeles för kort, då även andra arbetsuppgifter behövde avhandlas under planeringstiden. En del av informanterna uppgav att den pedagogiska verksamheten blev lidande då pedagogen blev tvungen att försöka hitta ytterligare tid till planering under den dagliga verksamheten.

 • 235.
  Ericsson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”… Det känns som att djuren förstår mig så bra… alltså de dömer ju inte en som människor kan göra...”: En narrativ studie om tre kvinnor med utvecklingsstörning och deras upplevelser och erfarenheter av djurens hälsofrämjande effekter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att belysa vilka hälsofrämjande effekter djur har på människor med en utvecklingsstörning. För att ta reda på detta intervjuades tre kvinnor  med livsberättelseforskning som metod. Informanternas berättelser sammanställdes sedan med hjälp av en narrativ analys, dels var berättelse för sig men även utifrån olika kategorier. Som teoretisk utgångspunkt användes synsätt ur sociokulturellt och salutogent perspektiv samt Weiss relationsteori om ”social tillförsel”. Resultatet av berättelserna lyfter fram de tre informanternas erfarenheter och upplevelser av djurs närvaro. Informanterna berättar exempelvis att deras hälsa främjas genom att spendera tid med djuren. Det framkommer även att djur bidrar till att informanterna känner sig behövda och unika. Djur bidrar också till att det blir lättare för informanterna att bidra i sociala sammanhang. Alla informanterna känner samhörighet och förståelse till djuren och uppger att djur förstår dem bättre än människan. Det ökade välbefinnandet hos informanterna genom djurs påverkan bidrar till att närma sig de uppsatta folkhälsomålen; Delaktighet och inflytande i samhället, Hälsa i arbetslivet samt Fysisk aktivitet.

 • 236.
  Eriksson, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Forsberg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Rörelse i förskolan: En enkätstudie om hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta förskollärare och barnskötare utför planerade rörelseaktiviteter på förskolan och vad som påverkar att vissa av dessa rörelseaktiviteter inte blir av. I bakgrunden ges en översikt om hur rörelsen i förskolan ser ut, hur förskollärarens förhållningssätt till rörelse är samt rörelsens positiva effekter utifrån vetenskapliga artiklar och för ämnet relevant litteratur. Forskning visar att barnen behöver röra på sig för att stärka kroppsuppfattning, motorik och koordination. Genom att dessa delar stärks bidrar det till att barnens koncentrationsförmåga ökar. Forskning visar även att förskollärarnas inställning till rörelse påverkar ifall barnen erbjuds rörelseaktiviteter på förskolan. Genom en enkätstudie som delades ut till 110 respondenter på nio olika förskolor har vi undersökt hur ofta förskollärare och barnskötare planerar rörelseaktiviteter på förskolorna. Av de 110 enkäterna som delades ut fick vi in 103 stycken som vi kunde använda i vår studie. Vi valde att använda oss av pappersenkäter som vi personligen delade ut till varje förskola, för att få ett sådant högt deltagande som möjligt. För att få fram ett resultat har vi analyserat svaren i enkäterna mot varandra med hjälp av figurerna som lyfts i resultatet, där kan det tydligt utläsas vilka svar vi fått in. Avslutningsvis har vi en diskussion där vi diskuterar och jämför våra resultat mot forskning vi lyft i bakgrunden. Vårt resultat visar på att det är förskollärarna som planerar flest rörelseaktivitet på förskolan, och största anledningen till att vissa rörelseaktiviteter inte blir av är för att förskollärarna känner sig rädda för att utföra rörelseaktiviteter, det är stora barngrupper och att det var många ur personalen borta när de hade planerat att utföra rörelseaktiviteterna.

 • 237.
  Eriksson, Anna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Vilken betydelse har vuxnas agerande i mobbningssituationer bland barn?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Denna litteraturstudie behandlar vilken betydelse vuxnas agerande har i mobbningssituationer bland barn. Valet av litteraturstudie som metod om detta problemområde har grundat sig i att kunna få ett bredare perspektiv på vad som redan finns om ämnet. Syftet med undersökningen är att införskaffa fördjupad kunskap om vilken betydelse vuxnas agerande i en mobbningssituation har för effekt på en mobbningssituation och utgången av en sådan situation. Mobbning är inte ett fenomen som är barnens fel, utan mobbning uppstår endast när vuxna tillåter det att hända. En lärare ska förstå hur hans/hennes bemötande påverkar barnen dagligen i deras arbete tillsammans med dem. En kompetent lärare behöver inte vara den som har flest antal tjänsteår, eller den som har en specifik utbildning i ryggsäcken. Varje enskild lärare har olika bakgrund och olika personlighet, vilket leder till att det är upp till var och en av lärarna att bygga upp sin egen självkänsla och trygghet (Darling- Hammond & Bransford 2005). Huvudsaken är att lärarna blir medvetna och tar sin roll som förebild på fullaste allvar. Vuxna ska skydda barnen från all kränkande behandling, och de bör ingripa när tecken på mobbning och utanförskap visas bland barnen. Annars kan budskapet till barnen bli fel. Det är inte barnens uppgift att på egen hand försöka få stopp på trakasserierna, utan hela ansvaret ligger hos de vuxna.

  Slutsatsen av litteraturstudien är att den grundläggande åtgärden till att kränkningar ska kunna bekämpas, är att det finns ett välfungerande arbetslag, i vilket alla delger varandra som gör att gruppens kunskap och bredd i ämnet ökar. Ett annat viktigt resultat är att det är lättare att samarbeta för att lösa ett mobbningsproblem, än att göra det på egen hand.

  Är det något barn som blir illa behandlat har vuxna ett stort inflytande och stor möjlighet till att påverka den pågående situationen. Vuxna får inte vara konflikträdda och tro att allt ska lösa sig, eller tro att ett ingripande skulle kunna göra saken värre. Det värsta är att inte ingripa alls, vilket i sin tur skulle kunna leda till osäkerhet bland barnen. I dessa situationer ska vuxna ha i åtanke att barnen ser upp till och har de vuxna som förebilder och att barn kan ta efter ett sådant negativt beteende. Därför är det viktigt att det skapas en trygg och respekterad kontakt mellan barnen och deras lärare. Genom en god relation där barn och vuxna gemensamt sätter upp de regler som ska följas ger på sikt en större chans att eliminera kränkningar och trakasserier. Detta istället för att reglerna endast skulle bestämmas, diskuteras och cirkulera bland vuxna.

 • 238.
  Eriksson, Elin
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hur vet du vad jag kan?: En intervjustudie om kunskapsbedömning med sex lärare för grundskolans år 1-32007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Detta arbete handlar om lärares bedömningsarbete i grundskolans år 1 t.o.m. 3 och går även igenom betydelsen av begreppet kunskap. Frågan om vad som är kunskap är svår att besvara, mycket på grund utav att svaret ständigt har förändrats genom historien. Vad kunskap innebär skiftar beroende på omständigheterna och med kunskapsbegreppets innebörd som grund för bedömningen av kunskap så innebär detta att det har kommit att utvecklas ett flertal metoder och teorier för hur denna bedömning ska göras och vad som ska ingå. Förutom att lärarna ska veta vad kunskap är och vilken kunskap som ska bedömas hos eleverna ska de dessutom ha kunskap om hur denna kunskap bildas för att kunna planera sin undervisning utefter bedömningarna.

  Syftet med studien är att belysa yrkesverksamma lärares förståelse för kunskapsbegreppet samt hur de gör i sin bedömning av elevers kunskaper. Studien undersöker vidare vilka verktyg för bedömning som är i användning och lärarnas inställning till och tankar om betyg, samt hur lärare kan gå till väga med förmedlingen av sin bedömning till såväl elever som föräldrar.

  Vid studiens genomförande har en kvalitativ ansats använts i form av semistrukturerade intervjuer med sammanlagt sex yrkesverksamma lärare. Samtliga lärare i intervjustudien arbetar inom grundskolans år 1-3 och deras tid inom läraryrket sträcker sig från 6-33 år med en varierande utbildningsbakgrund. Vid studiens genomförande var lärarna i åldrarna mellan 30 och drygt 50 år.

  Studiens resultat visar på ett varierande kunskapsbegrepp även om alla intervjudeltagarna såg på praktisk kunskap som mer äkta än teoretisk. Kunskapsutvecklingen ses till största delen som individuell för varje elev, där fortgången är beroende av mognad mer än något annat. Fem av sex lärare svarade att de lade in bedömningsarbetet som en del av undervisningen och att elevens delaktighet i bedömningen var viktig för att skapa en uppfattning hos eleven om dess egen kunskapsutveckling. Två av lärarna sade sig delge eleven sin bedömning kontinuerligt varje dag i form av samtal omkring skolarbetet. Ett annat resultat av studien visar på att även om lärarna till en början grundar sin bedömning på målen i kursplanen eller olika verktyg som utarbetats därefter, så menar de att bedömning av kunskap görs mycket utifrån erfarenhet som de fått genom yrket. Fyra av dem talar om en vetskap om vad eleverna kan som ”sitter i ryggen” eller ”bakhuvudet”, men som de menar inte finns hos lärare med mindre erfarenhet. Lärarna i intervjustudien visar vidare en utbredd negativ uppfattning om användandet av betyg i de tidigare åren.

  En sammanfattad slutsats som kan dras utifrån studien är att i sin bedömning av kunskap utgår lärare till en början från kursplanerna eller verktyg baserade på dessa, men utvecklar med erfarenhet i yrket efter en tid ett kunnande om hur kunskap visar sig, ett kunnande som de sedan allt mer utgår från i sin kunskapsbedömning. Vidare ser lärare i de tidigare åren olika på kunskapsbegreppets innebörd men är eniga om att den mest sanna formen av kunskap är praktisk och de är för det mesta negativt inställda till betygsättning i de tidigare åren.

 • 239.
  Eriksson, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Från lärare till lärarutbildare: att använda tidigare yrkeserfarenheter i nya sammanhang2012In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 19-32Chapter in book (Other academic)
 • 240.
  Eriksson, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nya lärares uppfattningar om och upplevelser av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare år2012In: Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson och Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 75-101Chapter in book (Other academic)
 • 241.
  Eriksson, Frida
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Hanold, Anna
  University of Gävle, Department of Education and Psychology. University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Urval av visor i förskolan: Tas genusperspektivet i beaktande?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Visor är ett vanligt förekommande inslag i förskolans dagliga samlingar. Syftet med visor i förskolan är främst att skapa glädje, känna gemenskap och utveckla språket. Studiens syfte var att belysa hur urvalet av visor sker och förskollärarnas samt barnens reflektioner kring det som sjungs. Undersökningen berör ytterligare barnens förståelse för textinnehållet. Till grund för studien låg genus- samt intersektionalitetsperspektivet, för att belysa och problematisera de föreställningar kring könsroller som uttrycks i visor.

  Studien genomfördes på tre olika förskolor, genom kvalitativa intervjuer av förskollärare och barn, där sex förskollärare samt sex barn deltog. Barnintervjuerna skedde i par, medan förskollärarna intervjuades enskilt. I resultatet framkommer respondenternas tankar kring urval av visor. Vidare lyftes syftet med visor i förskolan samt vad barnen förstår av texterna.

  Av resultatet framgår att visor är ett återkommande inslag i verksamhetens samlingar. Val av visor är ofta styrt av teman, där pedagogen gör urvalet för att innehållet ska passa till ämnet. Barnen upplever spontant att det är ”fröken” som väljer visor. Endast två av de intervjuade förskollärarna hävdade att de granskat vistexter ur ett genusperspektiv. Andra pedagoger menar att de uppmärksammat framställningen av könsroller i texterna, men menar att de valt att ha kvar visorna i repertoaren med argumentet att bevara kulturarvet. Vidare diskuteras i vilken grad framställningen, av traditionella könsmönster i visor, påverkar barnen.

 • 242.
  Eriksson, Ingela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Andersson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Delaktighet hos barn i behov av särskilt stöd: En studie om hur möjligheten ser ut för barn i behov av särskilt stöd att få vara med och påverka vardagen i förskolans verksamhet2014Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Earlier studies shows that democracy within the preschool is an important and on-going work, but could implicate certain consequences. For example that goals regarding democracy and influence in the preschool, rarely is done in practice but instead remains just words on a paper. It could also mean that the pedagogues lack education and knowledge within the area, but also how they react to the influence of children.

   

  Preschool is expected to be a place for all children, no matter what luggage the child is carrying. The luggage is filled with the life experience, the personality and in this case the needs that the child has. The needs could be anything from nearness to physical and psychological disorders that requires more pedagogical attention. We have in this study looked closer into how children in need of certain support are allowed to influence the everyday work in the preschool. We have observed two different preschools within the same school district, interviewed teachers and handed out questionnaires to parents and legal guardians. The object has been to study if children with disabilities and children without disabilities, gets the same opportunity to influence and to participate in the everyday work in the preschool. Our question formulation in this study is; How does children with special needs get the opportunity to influence the everyday work within the preschool?   By comparing these preschools we have been able to draw the conclusion that differences exist regarding how the children gets to influence the everyday work in the preschool. A lot of it has to do with what approach and viewpoint the pedagogue has regarding inclusion. The goals from the curriculum and other steering documents, often ends up only being guidelines and are not fulfilled. The children we have studied has disabilities which are both neurological and neuropsychiatrical. The result in this study does not represent the entire teacher community. It is only based on the preschools that we have decided to observe.

 • 243. Order onlineBuy this publication >>
  Eriksson, Jeanette
  Gävle kommun.
  Förskolans hall: en kommunikativ möjlighet?2017In: Förskolans kommunikationsmiljö: betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter / [ed] Pettersson, D. & Magnusson, L., Gävle: Gävle University Press , 2017, p. 161-180Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 244.
  Eriksson, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Coaching: En kvalitativ studie om coachers uppfattningar av coaching och dess betydelse för hälsan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 245.
  Eriksson, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Manninen, Hanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskolans fysiska inomhusmiljö: En kvalitativ studie om hur förkollärare förhåller sig till den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans utformning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har gjorts i syfte att se hur förskollärare förhåller sig till den pedagogiska verksamheten i förhållande till den fysiska inomhusmiljön. Vi ville se om lokalerna med dess olika förutsättningar hade betydelse för hur man arbetar utifrån målen för barns utveckling och lärande i förskolans läroplan. En till aspekt var att se hur förskolans inomhusmiljö påverkar välmående hos pedagoger och barn. Genom kvalitativa intervjuer har sex yrkesverksamma förskollärare på olika förskolor i Mellansverige medverkat. Studien har visat att utformningen av den fysiska inomhusmiljön är viktig för barns utveckling och lärande samt välmående i förskolan. Det framkommer att lokalernas planlösning inte är avgörande för hur den pedagogiska verksamheten blir. Däremot utformas verksamheterna olika beronde på hur förskolornas planlösning ser ut och vilka förutsättningar som råder.

 • 246.
  Eriksson, Linnea
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Westman, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ledarskapets betydelse: En kvalitativ studie om två träningsinstruktörers ledarskap och dess påverkan på en grupps engagemang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Träningsresor expanderar runt om i Sverige och i världen. I alla träningsresor finns det ledare som är en bidragande faktor för hur en grupp samspelar med varandra. Syftet med den här studien var att undersöka ledarskapet hos två olika träningsinstruktörer samt se hur de påverkar deltagarnas engagemang under en träningsresa. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Intervjudata sammanställdes och bearbetades med en hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ledarna har en betydande roll för gruppen och att det är viktigt att situationsanpassa sitt ledarskap. Ledarskapet är också en process där båda ledarna har och fortsätter att utvecklas. Resultat visar också att en driven ledare med ett situationsanpassat ledarskap tillsammans med en grupp likasinnade människor upplever starkt engagemang, samhörighet och en “vi-känsla”.

 • 247.
  Eriksson, Micael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Läsning hos elever med svenskt modersmål och med annat modersmål än svenska2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en studie om språkutveckling med fokus på läsning. Jag har genom en enkätundersökning samlat in underlag för att kunna genomföra studien. Under denna undersökning har jag fått fram överraskande resultat. Genom denna studie har jag fått en större insikt om hur det är att inte ha landets officiella språk som modersmål. Resultaten jag har kommit fram till har varit att förväntade samt en del överraskningar. Genom min undersökning har jag kommit fram till att det inte är så stora skillnader i läsningen mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska som ges under utbildningen. Det är avsaknaden av större skillnader som är ett överraskade resultat.  Jag kommer att avsluta studien med att komma med förslag på vidare forskning.

 • 248.
  Eriksson, Therese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lindberg, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En textanalys av sex handlingsplaner för integration2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eriksson, T. & Lindberg, L. (2014). En textanalys av sex handlingsplaner för integration. C-uppsats i Pedagogik, Hälsopedagogiska programmet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

   

   

  Abstrakt

  Det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige då politiska partier med denna typ av värderingar är på uppgång och får allt större plats i det svenska samhället. Integration är en stor utmaning för Sverige och är idag ett omdiskuterat ämne. Syftet med denna studie var att analysera hur kommuner framställer integration i deras handlingsplaner. En kvalitativ textanalys har gjorts på sex handlingsplaner gällande integration, som med hjälp av frågor till dokumenten har besvarat syftet.  I handlingsplanerna framställs invandrare som ”de som skall integreras” och många dokument framhåller att invandrare och flyktingar är i behov av resurser medan andra ser till vad de kan bidra med i samhället. Dokumenten visar tydligt att tillgång till arbete är det eftersträvansvärda målet för att invandrare ska ha möjlighet att integreras i samhället. I handlingsplanerna framkommer det att dokumenten riktar sig till alla medborgare men det är tydligare i vissa delar av texterna att det är med fokus på utrikes födda.   Integrationspolitiken exkluderar i sig själv olika grupper genom att prioritera och fokusera på enbart vissa grupper.  

  Nyckelord: Integration, handlingsplaner, invandrare och flyktingar, textanalys, pedagogik.

 • 249.
  Eriksson, Ylva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Elever med särskild matematisk begåvning: sex elevers tankar om sin grundskoletid2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur ett antal särskilt matematiskt begåvade elever upplevde sin tid i grundskolan, med fokus på ämnet matematik och matematiklektioner. Hur bemöttes eleverna av lärare? Fick eleverna det stöd och den stimulans de var i behov av? Vidare var ambitionen att undersöka hur dessa elever upplevde sig själva som en i klassens gemenskap, då tidigare forskning visar att särskilt begåvade elever inte har lika stort behov av umgänge med jämnåriga som normalbegåvade.

   

  Examensarbetets empiriska underlag baserades på semistrukturerade intervjuer med särskilt matematiskt begåvade elever som slutat grundskolan mellan 2005 och 2008. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med två flickor och fyra pojkar, varav två par är syskon. Arbetets teoretiska utgångspunkter är baserade på forskning och annan litteratur som berör begåvning och särbegåvning ur olika perspektiv, med fokus på det didaktiska perspektivet.

   

  Tidigare forskning visar att särskilt matematiskt begåvade elever kan ha styrkor men också svagheter inom matematikområdet. Då forskning även visar att matematikundervisningen i den svenska skolan idag är dominerad av tyst räkning i läromedel blir möjligheterna för dessa elever att bli upptäckta begränsade.

   

  De erhållna resultaten i denna studie visar att matematiken i grundskolan har upplevts för lätt, men också för tråkig av eleverna. De beskriver en undervisning utan flexibilitet, dominerad av läromedlet. De beskriver repetitioner av moment de redan kunde och en väntan på att de övrig i klassen skulle arbeta ikapp. En av eleverna tappade tidigt intresset på grund av andra intressen. En annan elev försökte hela grundskoletiden att dölja sin matematiska begåvning för att passa in med kamraterna och tappade därför sin studieteknik.

   

  Två av de sex informanterna säger dock att de är tämligen nöjda med undervisningen även om de också beskriver en läromedelsfokuserad undervisning. Dessa två elever har klarat sig på egen hand utan nämnvärd hjälp. Den stimulans de fått är att de blivit tillåtna att arbeta i sin egen takt.

   

  En slutsats av denna undersökning är att som undervisningen ser ut i den svenska skolan idag får elever med särskild matematisk begåvning inte det stöd och den stimulans som de är i behov av. De elever som uttryckte att de var nöjda med undervisningen uttryckte samtidigt att de saknade någon att diskutera med.

 • 250.
  Fagerström, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Lindgren, Ann-Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Populärkulturens betydelse för läs- och skrivlärandet i förskolan: en intervjustudie med 9 pedagoger2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur populärkultur kunde användas i läs – och skrivlärande på förskolan, då populärkultur är en stor del av barnens vardag i dagens samhälle. Syftet var även att undersöka hur pedagogerna bemötte barnens intresse för populärkultur och på vilket sätt det var möjligt att använda sig av populärkultur i en lärandesituation på förskolan.

   

  Examensarbetets empiriska underlag baserades på en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer, med 7 kvinnliga och 2 manliga pedagoger som alla arbetade eller har arbetat inom förskolan. Alla pedagoger hade högskoleutbildning men de skilde sig åt i yrkesverksamma år. Det empiriska underlaget diskuterades sedan gentemot det teoretiska perspektivet och den tidigare forskningen.

   

  Undersökningen visade att pedagogerna var tillåtande till populärkultur i förskolan då populärkultur, i olika former, ofta förekom i barnens vardag. Pedagogerna menade att barnen bör få tillfällen att bearbeta den populärkultur barn i dag ständigt omges av. Bearbetningen kunde ske genom rollekar, samtal och i lärandesituationer. För att möta barnen, på bästa sätt, i deras populärkulturella livsvärldar behövde pedagogerna ständigt hålla sig á jour med populärkulturen. I och med att pedagogerna höll sig uppdaterade med populärkulturen kunde pedagogerna utgå från barnens intressen och ta tillvara detta i till exempel en lärandesituation som kunde innehålla läs – och skrivlärande. Men att hålla sig á jour med populärkulturen var någonting som uppfattades som svårt av pedagogerna på grund av tidsbrist. 

   

  Mot det resultat som framkommit i denna studie, gentemot den tidigare forskningen som gjorts inom samma ämnesområde, framträdde både likheter och skillnader. I likhet med den tidigare forskningen så påvisades barns intresse för populärkultur och att barnen i förskolan praktiserade läsande och skrivande i sin vardag på förskolan. Den mest framträdande skillnaden i denna studie gentemot den tidigare forskningen var att, pedagogerna i undersökningen var tillåtande till barns användande av populärkultur i förskolan, både i lek och i en lärandesituation. Medan den tidigare genomförda forskningen visade att barn inte tilläts att använda sig av populärkultur i förskolan.

   

   

   

2345678 201 - 250 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf