hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1095
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Dahlström, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Pedagogiska rådet.
  Fransson, GöranHögskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken2004Collection/Antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  I denna antologi analyserar, problematiserar och diskuterar lärare och forskare vid Högskolan i Gävle olika sidor av att undervisa inom Högskolan. Exempelvis fokuseras möjligheter och dilemman som kan uppstå när lärare försöker att mäta och värdera kvalitativa aspekter av studenters kunskap; hur ett pedagogiskt utvecklingsarbete kan bedrivas i den egna ämnesgruppen; hur ett processorienterat skrivande kan användas för att utveckla studenternas skriftliga språk; vikten av att göra djupare analyser av kursutvärderingar samt hur högskolelärare förstår sin egen kompetens.

  Texterna har vuxit fram som en, av flera, examinationsuppgifter inom ramen för en kurs i högskolepedagogik som genomförts vid Högskolan i Gävle.

 • 202.
  Dahlöf, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pettersson, Liiz
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Anmälningsplikten i förskolan,: En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbete i pedagogik, 15 hp. Förskollärarprogrammet.

  Titel:                                   Anmälningsplikten i förskolan.                                             En intervjustudie om kunskaperna hos dem som är skyldig att anmäla sin oro för barn.

  Författare:                         Lina Dahlöf och Liiz Pettersson.

  Termin och år:                  Höstterminen 2014.

  Handledare:                      Maud Söderlund.

  Examinator:                      Peter Gill.

  Enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 § (2001:453) har alla som arbetar inom förskolan skyldighet "att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd".  Tidigare forskning visar att förskola och skola endast anmäler 30-40 procent av de fall som de borde anmäla (Olsson, 2011). Orsakerna till att så pass få fall faktiskt anmäls tycks vara flera men en av dem kan bero på okunskap (Ekelund & Dahlöf 2009). Vårt syfte med denna studie var att se vad de som vi intervjuat har för kunskaper om förskolans anmälningsplikt. Vi ville även se hur samarbetet mellan förskolorna och socialtjänsten ser ut då det handlar om anmälningsplikten. I vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med åtta respondenter som arbetar som förskollärare, förskolechef eller socialsekreterare. Resultatet visar att kunskapen om den anmälningsplikt som finns är något som de allra flesta respondenter har men de känner ändå en viss osäkerhet. Undersökningen visar även att om en anmälan sker så är det via förskolechefen.

  Nyckelord: Anmälningsplikt, barn som far illa, förskollärare och samverkan. 

 • 203.
  Dalkarls, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Rostami, Mahta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  En kartläggning av hur brottare upplever, hanterar och påverkas av stress: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskningens syfte var att kartlägga upplevd stress bland brottare, hur upplevelserna påverkat dem samt vilka copingstrategier som användes. Metoden som användes för denna undersökning var kvalitativa intervjuer med ett fenomenologiskt synsätt. Undersökningen visade att stress var något som alla deltagande brottare har upplevt och som de på olika sätt blivit påverkade utav. De flesta ansåg att stressen främst berodde på tidsbrist, pressen att prestera samt förväntningar från andra. De vanligaste biverkningarna av stressen var framförallt mentala såsom irritation och meningslöshet men också fysiska som magont och nervositet. Vilka copingstrategier som fungerade effektivast för brottarna varierade men de vanligaste strategierna var att lyssna på musik eller att överlåta ansvaret på tränare eller familjemedlemmar.

 • 204.
  Dandanell, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  ”En skola för alla”: - En undersökning av verksamma pedagogers perspektiv på specialpedagogik och specialundervisning på två skolor i en kommun2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en bättre inblick och kunskap om hur specialpedagogiken fungerar på två skolor inom en och samma kommun samt hur skolornas specialundervisning i sin tur är utformad och strukturerad utifrån skollagar, läroplaner och lokala styrdokument. Studien börjar med en teoretisk och historiskt forskningsbaserad bakgrund kring specialpedagogik och specialundervisning samt beskriver vidare hur nationella och internationella lagar och styrdokument förhåller sig till detta samt dess värdegrundsaspekt med grund i ”en skola för alla”. På de två skolor som undersökts har vidare fem personliga intervjuer genomförts med två specialpedagoger, en klasslärare samt de båda rektorerna på skolorna. Fokus har legat på att ta del av deras åsikter och upplevelser av specialpedagogik, specialundervisning och inkludering samt därtill se huruvida klasslärare, specialpedagoger samt rektorer ser lika på specialundervisningens funktion samt hur den bör vara utformad.

   

  Resultatet visade att pedagogerna hade en relativt homogen och likvärdig syn på specialundervisningens funktion på de två skolorna och hur den i sin tur bör vara utformad i ”en skola för alla”. Samtliga informanter betonade vikten av elevfokus och att se till individens bästa då en elev är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar därmed att värdegrunden är av stor vikt i ”en skola för alla” och att organiseringen av elevernas undervisning vidare utformas utifrån denna.

 • 205.
  Danhard, Helen
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Dramalek: En pedagogisk verksamhet för barns sociala utveckling2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  

  Syftet med denna studie var att försöka synliggöra barns sociala lärande genom en dramalek och metoden som använts har varit videoobservationer. Av studiens resultat går det att avläsa att barn lär genom att iaktta och studera varandra. De yngre barnen visade en utveckling på att börja förstå och samspela i leken. Slutsatserna av undersökningen går inte att säkerställa men det finns faktorer i resultatet som pekar på att dramaleken kan ha betydelse för barns sociala utveckling när det handlar om att förstå lekens ramar och regler och hur man samspelar i lek. Detta överensstämmer också med den forskning och kunskap som finns inom området. På frågan om musikens roll i leken finns det tecken i studien att det kan handla om att skapa gemensamhet i leken och ge leken dess karaktär genom den varierade ljudnivån och den gemensamma pulsen då barnen klappade i händerna.

   

   

 • 206.
  Dansk, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Lindström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Tre klassers upplevelser av och tre lärares arbete och uppfattning om elevinflytande2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Emelie Dansk & Maria Lindström. (2010) Tre klassers upplevelse av tre lärares arbete med elevinflytande. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

  Demokrati är en del av det svenska samhället. Då skolan är det ”lilla” samhället som kan anses spegla det ”stora” samhället utanför. Ett av skolans största uppdrag är att fostra eleverna till demokratiska medborgare samt i skollagen poängteras att eleverna skall ha inflytande över sin utbildning. Metoden i denna studie är kvalitativ intervju med 3 klasslärare för åk 5 och kvantitativ enkätundersökning med dess klasser, totalt 52 elever. Syfte med studie är att undersöka om och i sådana fall hur lärares uppfattningar och arbete med elevinflytande påverkar elevernas upplevelser av elevinflytande. För att få syn på detta fenomen var metodvalet en kvalitativ intervju med lärarna och en kvantitativ enkätundersökning med eleverna, där en jämförelse synliggjorde elevernas och lärarnas påverkan och uppfattning av arbetet med elevinflytande. Våra slutsatser av studie visade att lärares arbete med elevinflytande påverkar elevernas upplevelse av elevinflytande, däremot lärare som anser sig ha mycket elevinflytande behöver inte ha elever som upplever det samma. Ju mer inflytande eleven har desto mer vill den bestämma.

 • 207.
  Delén, Wanja
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Identifiering av barn i förskolan: Fördelar  och nackdelar med en tidig ADHD diagnos2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att belysa hur viktiga personer i barnets sociala omgivning, såsom förälder, förskole- och specialpedagoger och förskolechef, resonerar kring identifiering av barns svårigheter samt värdet av en tidigt fastställd ADHD- diagnos. På så sätt åsyftas en tydligare och en mer fördjupad förståelse, av den betydelse som tillskrivs tidig identifiering samt diagnostisering, erhållas. Sex stycken kvalitativa intervjuer har föredragits som undersökningsmetod. Utifrån studiens syfte har den kommit att bearbetas utifrån en humanvetenskaplig ansats, där inspiration hämtats från hermeneutiken.

  I resultatet framkommer att begreppen ADHD och diagnostisering används ytterst sällan inom förskolan. Diagnosens huvudsakliga förtjänst uppges vara att den bibringar förståelse hos omgivningen, för barnets sätt att vara och dess behov. Paradoxalt till en avig inställning till diagnostisering av förskolebarn, kartläggs barn i allt högre grad. Ökade förfrågningar och utredningar av barn, tycks stå i relation till att barn i behov av särskilt stöd ökar. Samhälleliga faktorer så som ekonomiska aspekter och förändrad samhällsstruktur, tycks spela en avgörande roll i huruvida diagnostisering av barn i förskolan får genomslag eller inte. Aktuell studies resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning.

 • 208.
  Dragon, Katarina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Sehlin, Ann-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Genus på skolgården2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur barn uttrycker genus på skolgården, genom grupperingar och val av aktiviteter på rasten. Vi har under en veckas tid observerat barnen på en avdelning av en skola, med totalt 28 informanter i åldrarna 6-9 år, där vi använt oss av observationskartor för att se hur de disponerar skolgården. Vi har även intervjuat 14 barn indelade i fem grupper, där vi ställde frågor om hur de såg på aktiviteterna på skolgården. Det vi fann var att flickor och pojkar ofta leker uppdelat efter kön, väljer olika typer av lekar och grupperar sig olika.

 • 209.
  Duarte, Jorge
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Salutogena strategier: Att tillämpa friskfaktorer i praktiken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Då det salutogena synsättet och Antonovskys KASAM (känsla av sammanhang) blivit mer uppmärksammad att använda sig av i arbete med människor, har det i samband med detta medfört att det även förekommer hinder som försvårar arbetet. Syftet med studien är att undersöka vilka salutogena strategier som framträder på ett boende med ensamkommande flyktingbarn samt på vilket sätt dessa utspelar sig i praktisk handledning. Kopplat till detta är syftet även att belysa hinder som kan förekomma i det praktiska arbetet gentemot denna målgrupp. Genom semi-strukturerade intervjuer och en kvalitativ innehållsanlys som metod har syftet undersökts. Intervjuerna genomfördes på fyra informanter som alla arbetar i samma verksamhet. Resultatet visar att känsla av sammanhang gör sig påmind genom delaktighet, stöd, information och motiverande samtal. Samtidigt visar även resultatet att det finns hinder, så som avsaknad av samsyn samt för lite resurser, för att tillvägagångssättet ska kunna verka fullt ut. Trots detta finns det goda förutsättningar för att metoden ska kunna fungera i liknade verksamheter.

 • 210.
  Edholm, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Kranshed, Irene
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Värdegrund genom skapande möten: en värdepedagogisk arbetsmodell i förskolan och förskoleklassen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med den ökade uppmärksamheten för värdegrundsfrågor i samhället har också förskolan och skolan skyldighet att utveckla arbetsplaner och åtgärdsprogram för att motverka mobbning, utanförskap och diskriminering. I styrdokumenten för förskola och skola står att det är en viktig uppgift att till barn/elever förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Utifrån dessa aspekter har studiens syfte varit att försöka definiera specifika värdegrundsfrågor som rör bemötande och fördomar. Genom observation och intervjuer har undersökningen genomförts utifrån frågeställningar om hur barnen kunde relatera den egna verkligheten och sitt agerande till det som skedde i en berättelse, och hur barnen förstått bokens budskap samt om de kunnat formulera värdegrunden däri. Vidare beskrevs ett exempel på en arbetsmodell om hur pedagoger i förskolan/skolan skulle kunna arbeta med dessa frågor utifrån barnlitteratur genom en estetisk praktisk metod. Resultatet visade på en utveckling i barnens förståelse för bokens värdegrund från det första tillfället vid gruppintervjun till de avslutande enskilda intervjuerna. Det visade sig även att barnen kunde dra paralleller mellan bokens händelser och det egna agerandet, men detta skedde först i undersökningens slutliga skede. Det deliberativa samtalet har utgjort en avgörande betydelse för resultatet. Med ett ständigt pågående samtal, där man reflekterar och argumenterar med varandra, skulle man kunna utveckla och förstå våra grundläggande värden i ett samhälle i ständig förändring.

 • 211.
  Edling, Silvia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Lärarutbildning i massmedialbelysning2020Inngår i: Om skolans utmaningar och problem / [ed] Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, Lund: Studentlitteratur AB, 2020Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 212.
  Edling, Silvia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Biffi, Elisabetta
  University of Milano-Bicocca Department of Human Sciences for Education Milano.
  Francia, Guadalupe
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Montà, Chiara Carla
  Università degli Studi Milano Bicocca Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa Roasio.
  Children’s right not to be subjected to violence – a comparative discourse analysis of educational policy between Sweden and Italy2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The desire to protect children from violence is clearly formulated in the Children’s Right Convention (CRV). For example, the right of children to be protected from:” /…/all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child is clearly stated in Article 19 of the CRC, which was ratified by Sweden in 1989 (United Nations, 1989). The right of children not to be subjected to various forms of violence is also emphasized in other international treaties signed and/or ratified by the Swedish state (the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention of Human Rights, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2010, the Treaty of Lisbon). In order to assure this right, the Swedish legal framework (Prop., 2009/10:232) stipulates that the subjection of children to violence should be avoided at all cost. Italy assures the right of a childhood free from violence thanks to its legal framework as well. Italy’s legal framework is made up of the international documents previously cited, the CRC (ratified in 1991 with the LEGGE 27 maggio 1991, n. 176. Italy’s legal framework is also made up of national laws, in particular by the founding one: the Constitution. Art. 3. This article is used as a base for the creation of national policy to prevent the subjection of children to violence.

  In this study, the word violence is used in a broad sense to cover the numerous situations in which people are at risk of being physically and psychologically damaged (Hamby and Grych, 2013), such as in cases of discrimination, bullying, violation, or harassment (cf. Greeff and Grobler, 2008; Parkes, 2007). The ambition to oppose and counteract violence through juridification in schools has increased in Sweden through the introduction of the Discrimination Act (SFS, 2008:567) and the paragraph regarding the treatment of others in the Education Act (SFS, 2010:800, paragraph 6). For what concerns the treatment of others and discrimination, Italy refers to the National Plan for educating to the respect of others (Rispetta le differenze. Piano nazionale per l’educazione al rispetto). This plan aims at promoting the values stated in the 3rd article of the Constitution by educating and training students, teachers and families.

  There are several studies conducted in Italy and Sweden about how this particular right is approached in policy (Francia and Edling, 2016, Edling and Francia, 2017, Biffi, 2017). Although, children’s right not to be subjected to violence is given attention in many countries today it is still a question of negotiation as concerns how these rights are materialized in each country’s educational policy as well as why they are described as important to consider. Whereas Sweden is described as a highly secular (previously protestant) and individualistic country, Italy is pictured as a non-secular, catholic country premiering the collective (see Meyer, 2014; Integrationsverket, 2005).  

  Against this background, it becomes of interest to compare how two different countries like Sweden and Italy approach children’s right not to be subjected to various forms of violence by analysing educational policy that presents motifs and directives for teachers in different stages. In Italy, the plan for the 2016-2019 teacher training in chapter 4.6 (Piano per la formazione dei docenti 2016-2019) declares that teachers have to be trained in order to teach them how to promote respect for others in their classrooms in order to prevent violence.

  Method

  The following questions are asked: 1. How do the different policy documents in Sweden and Italy describe and explain teachers’ responsibilities to oppose violence in school? 2. Are there any similarities and/or differences between the countries as regards the question above? If so what kind of similarities and/or differences? To conduct a comparative study, both linkages and differences need to be taken into account. Linkages are created by posing similar questions to the material analysed and differences imply awareness that all comparisons always contain cultural and contextual differences and contestations that need to be addressed (e.g. No´voa & Yariv-Mashal, 2003). As regards linkages, Kazamias (2001) points to the need to use theoretical concepts as lenses to make more 200 coherent comparisons (p. 446) – in this case theoretical understandings of violence. This paper is based on a critical discourse analysis (CDA) of educational policy highlighting teachers’ responsibilities to promote children’s right not to be subjected to violence. Based on Fairclough (1992, 2000, 2001), we argue that CDA facilitates an understanding of the dialectical relation between discourse and social practice. Following Fairclough (2000), the interpretation of the data encompasses three dimensions: (a) text analysis (description), (b) processing analysis (interpretation), and (c) social analysis (explanation). In our study, these dimensions correspond to our research questions.

  Expected outcomes

  The study aims to distinguish how teachers’ responsibilities to oppose violence towards children is expressed and motivated by the various policy documents. The comparison makes it possible to discuss plausible similarities and differences between the countries as well as discuss cultural and political explanations for the findings that can help combat child violence. 

  References

  Biffi, Elisabetta. (2017). Protecting minors against violence: from strategy to practice. Education Sciences & Society. 1, 47-64. Fairclough, Norman. (1989). Language and power. London: Longman. London: Longman. Fairclough, Norman. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. Francia, Guadalupe, & Edling, Silvia. (2016). Children's rights and violence: A case analysis at a Swedish boarding school. Childhood, in process. Greeff, P., & Grobler, A. (2008). Bullying during the intermediate school phase. Childhood 15(1), 127-144. Hamby, Sherry , & Grych, John (2013). The Web of Violence Exploring Connections Among Different Forms of Interpersonal Violence and Abuse. New York, London: Springer Dordrecht Heidelberg. Kazamias, Andreas M. . (2001). ‘Re-inventing the Historical in Comparative Education: Reflection on a Protean Episteme by a Contemporary Player’. Comparative Education, 37(4), 439-450. LEGGE 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. (GU n.135 del 11-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 35-), The Universal Declaration of Human Rights; The European Convention of Human Rights; The Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2010, and the Treaty of Lisbon. Linee Guida Nazionali -art. 1 comma 16 L. 107/2015- Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole -art. 4 L. 71/2017- Meyer, Erin. (2014). The cultrure map. Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business. NY: PublicAffairs US. Nóvoa, Antonio , & Yariv-Mashal, Tali (2003). Comparative Research in Education: A Mode of Governance or a Historical Journey? Comparative Education, 39(4), 423-438. Parkes, Jenny. (2007). The multiple meanings of violence. Children's talk about life in a South African neighbourhood. Childhood 14(4), 401-414. Prop. (2009/10:232). Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Stockholm. SFS. (2008:567). Diskrimineringslag. SFS. (2010:800). Skollag.

 • 213.
  Edling, Silvia
  et al.
  Uppsala Universitet.
  Frelin, Anneli
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Hjälmeskog, Karin
  Uppsala Universitet.
  Grappling with gender: Studying gender as educational content in teacher education2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Education has been given the role to contribute to the aspiration of a socially just society, which includes countering various forms of oppression in society. Teachers are thus given the responsibility for preparing their students not only to be aware of oppressive structures and practices, such as those related to gender oppression, but also to actively counteract them. How does teacher education prepare teachers for this task? In a planned research project, we aim to inquire into teacher education practices directed towards promoting gender equality, from a curriculum perspective. As teacher educators, we share the experience with many others that introducing gender related content is far from easy, and may raise resistance from several students. Our purpose is to increase our knowledge about what actually happens when teachers and students process this content together, when teachers plan and implement education and when students encounter and process it? It is also to open up a new way of inquiring into meaning making in relation to educational content, a way that takes into account the strong emotions that are not something to be done away with through increased knowledge (cf Britzman, 1998). Our theoretical lense draws from Kristeva’s work. Inspired by psychoanalysis, the creation of identity is in Kristeva’s (2000) way of reasoning an inner process that cannot be separated from the social, but where the meaning of the social stems from a person’s way of imagining it. The way a person imagines the world influences her actions and a shift in imagination involves a shift of ‘identity’ constantly evaporating a stable identity via the inside’s encounter with the outside – united through language. She introduces the expression subject-in-process (Kristeva, 2002) which places the attention upon the cumbersum process for an individual to become conscious of her images in relation to others in order to confront them, and if needed change them. In her way of reasoning images do not only operate on a conscious level – during our process of creating meaning unflattering images of oneself as acting subjects or images generally difficult to bear become supressed to the unconscious. This creates a false image of a stabile and “good” identity which renders it difficult to change our own world view and ways of acting even though we hurt other people. The subject-in-process as an unavoidable coalition and intermingle with the social (culture) is for Kristeva the main site for change and strife for opposing social violence. In a pilot study consisting of interviews with one student and one teacher educator, the teacher educator found that for some students, a change of perspective is achieved through distancing oneself from ones experiences, using theoretical concepts. For others it is only achieved through moving from ones concrete experiences towards theory. The teacher educator is aware of that he cannot separate his physical being from the content he deals with, being a male heterosexual. However, several times he has feared that his teaching and the discussions in class, aimed at challenging dichotomies, may have ended up resulting in the opposite.

 • 214.
  Edling, Silvia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Democracy for me is saying what I want”: The teaching profession on free speech, democratic mission and the notion of political correctness in a Swedish context2020Inngår i: Teacher education and the development of democratic citizenship in Europe / [ed] Andrea Raiker, Matti Rautiainen & Blerim Saqipi,, London, NY: Taylor & Francis Group, 2020Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the light of current tendencies for stable democratic states to be challenged by authoritarian forms of governance, issues of democracy and its status in teacher education institutions need to be problematised. This chapter focuses on democracy as an ideological form of governance in Swedish teacher education and discusses the implications that the various views of democracy have on teachers’ professionalism. Teachers’ responsibilities are fleshed out based on the current political guidelines for teacher education and discussed in relation to the tensions between free speech and the importance of taking a stand against oppression. Accordingly, students enrolled in Swedish teacher education institutions are expected to actively create conditions in everyday life that promote equal opportunities for children and students. Whereas some student teachers tend to regard free speech as the cornerstone of democracy, the data gathered from the ICCS study of teachers’ ways of understanding their democratic obligations indicates a more nuanced approach to obligations linked to democracy. The majority of these teachers stress that they actively intervene in discussions when students’ free speech risks violating ethnic groups.

 • 215.
  Edling, Silvia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Liljestrand, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Student teachers’ task perceptions of democracy in their future profession – a critical discourse analysis of students’ course texts2018Inngår i: Australian Journal of Teacher Education, ISSN 1835-517X, Vol. 43, nr 7, s. 82-97, artikkel-id 5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The education system is still important for establishing and maintaining democracy in society. In relation to this, it is reasonable to suggest that teachers’ different interpretations of their mission to teach for democracy will influence their teaching practices. The purpose of this paper is to shed light on student teachers’ task perceptions as a dimension of their professional role to teach for democracy in school. An analysis of Swedish student teachers’ course texts written as an assignment during a course focusing on democracy is conducted using critical discourse analysis as an analytical tool. The task perceptions are described according to two main discourses: as narrow and broad approaches to teaching for democracy. These two approaches are further analyzed in terms of two corresponding strategies for teacher professionalism: outside-in professionalism and inside-out professionalism. The result partly confirms earlier studies of student teachers, where narrow approaches to democracy have been found to be most common.

 • 216.
  Edling, Silvia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Mooney Simmie, Geraldine
  University of Limerick.
  Democracy and teacher education: Dilemmas, challenges, and possibilities2020Bok (Fagfellevurdert)
 • 217.
  Edvinsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Eriksson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Den sociala omgivningens påverkan på kvinnors hälsa: En kvalitativ studie om sju unga kvinnors upplevelser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Edvinsson, J. & Eriksson, I. (2014). Den sociala omgivningens påverkan på kvinnors hälsa - En kvalitativ studie om sju unga kvinnors upplevelser. Kandidatuppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, Akademin för Utbildning och Ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap. Den sociala omgivningen och dess processer har visat sig påverka individers upplevelser av vad hälsa är och även deras hälsoattityder- och beteenden. I dagsläget är däremot medvetenheten liten kring hur processerna påverkar dessa, samtidigt som kvinnor upplever sin hälsa sämre än någonsin. Det behövs mer forskning om fenomenet sociala processer och hälsa, som kan öka medvetenheten kring detta. Därför är syftet med denna studie att undersöka hur unga kvinnor beskriver hälsa samt hur de upplever att deras sociala omgivning påverkar deras hälsoattityder- och beteenden. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju kvinnor mellan 20-30 år. Det insamlade materialet kategoriserades utifrån gemensamma teman och analyserats med inspiration av fenomenologi. Resultatet visade genom samlade upplevelser att kvinnorna upplevde hälsa som en balans mellan psykiskt och fysiskt välmående. Det fanns upplevelser av förväntningar och normer i omgivningen kring hälsoattityder- och beteenden, samtidigt som kvinnorna inte ansåg att dessa har någon påverkan på hur de upplevde hälsa. Omgivningen har med andra ord ingen uttalad påverkan på kvinnornas upplevelser av hälsa. Däremot går det inte att konstatera att påverkan inte sker eftersom det kan vara en omedveten process som sker i samspel med omgivningen.

 • 218.
  Efverström, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrott och hälsa. Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
  Synen på kunskap inom idrott och hälsa: Ett utbildningssociologiskt perspektiv2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 219.
  Ehrson, Ann
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Naturvetenskap och teknik i förskolan: en enkätundersökning i en kommun i mellansverige2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Skolverkets (2009) förslag till förtydligande av läroplanen för förskolan lyfts naturvetenskap och teknik fram som ämnen som ska tydliggöras. Samtidigt visar forskning och utvärderingar att kunskap och intresse inom dessa ämnen sviktar hos svenska ungdomar. Med anledning därav genomfördes denna studie med syftet att undersöka vilken kompetens som finns på förskolan inom ämnena naturvetenskap och teknik samt hur den synliggörs på förskolan i dag. Ytterligare forskningsfrågor som ställdes i denna studie är vad pedagoger själva anser behöver förbättras genom kompetensutveckling och om de upplever att det är någon skillnad på intresset för ämnena hos flickor respektive hos pojkar i förskolan och i så fall på vilket sätt?Denna studie genomfördes med dels en enkätundersökning i en kommun i mellansverige och dels med hjälp av en observationsstudie genomförd på en förskola som profilerar sig mot ämnena naturvetenskap och teknik. Pedagogerna på observationsförskolan deltog även i enkätundersökningen.Viktiga resultat i denna studie visar att en stor andel av pedagogerna anser sig sakna tillräckliga kunskaper i dessa ämnen och att de anser att behovet av kompetensutveckling är stort. Vidare visar studien att flertalet pedagoger anser att det absolut viktigaste med ett naturvetenskapligt arbetssätt är att låta barnen själva få undersöka och experimentera samt att utgå från barnens tankar och funderingar i planeringen av ämnena. Vad gäller genusaspekten så har det framkommit i denna studie att pedagoger på förskolan inte observerar någon skillnad på intresset för ämnet hos flickor respektive pojkar på förskolenivå.

 • 220.
  Eidewing, Annette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Jönsson, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Bland Crème fraiche-burkar och guldmärkta lådor: en observationsstudie om makt och innemiljö i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om att synliggöra makten som finns genom förskolans organisering. Makt är ett värdeladdat ord som sällan förknippas med förskolan och skolan. Sättet som pedagoger organiserar innemiljön avslöjar en del om deras barnsyn. Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98, skall barnens intressen och behov ligga till grund för utformningen av så väl inne som utemiljön. Pedagoger är hela tiden med i en maktutövning oavsett om det gäller i barnens fria lek eller i en styrd aktivitet i förskolan. De har en maktposition gentemot ett barn, inte bara som fysiskt större utan även med förhållningssättet att möta ett barn på, som rikt och kompetent eller med oförmåga, okunskaper och omognad. I den svenska förskolan är det ett utvecklingspsykologiskt tänkande som ligger till grund för hur ett barn utvecklas och bör vara. Förskolan och skolan är byggd på rutiner och handlingsmönster. Dessa reglerar och begränsar handlingsutrymmet och därmed förändringspotentialen inom institutionen.

  Undersökningens syfte har varit att studera olika förskolors innemiljöer utifrån ett maktperspektiv. Barnens tillgång till olika material och hur det i sin tur presenteras är en aspekt av den här studien. En annan aspekt är att synliggöra hur tiden styr över barnens lärande. Metoden som användes i studien var observationer med digitalkamera och anteckningsblock. Bilderna har använts i analyseringen och memoreringen och anteckningarna har fungerat som ett stöd för känslor och intryck från miljöns signaler.

  Resultatet visar stora skillnader i miljöerna på förskolorna i studien. Något som genomsyrade resultaten visar att barnen har mest tillgång till material som inte kladdar ner och material som är lättstädat på förskolorna. Tidsregelringar syntes genom observationerna i form av bl. a veckoscheman. Bestämda platser för barnen förekom också flitigt i studien. Det fanns viktiga skillnader ur ett maktperspektiv i förskolornas sätt att organisera, t ex på den ena förskolan förekom inga höga hyllor, höga bord och höga stolar. På den andra förskolan var det mesta av materialet otillgängligt för barnen och enbart höga bord och höga stolar.

  En slutsats av studien visar att makten över barnens förutsättningar för lärande syns genom sättet hur innemiljön organiserats. Innemiljöns organisering visar tydligt hur pedagoger ser på sitt uppdrag och hur deras kunskapssyn och barnsyn ser ut.

   

 • 221.
  Einarsson, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Institutionens betydelse för människors hälsa: en livsberättelsestudie om äldres uppfattningar om hur det är att bo på äldreboende2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet äldre blir idag allt fler och behovet av vård flyttas upp i åldrarna. Det kräver att insatser inom äldrevård och omsorg håller hög kvalité och placerar människan i centrum för att skapa förutsättningar för äldre att leva ett värdigt, meningsfullt liv och känna välbefinnande. Frågan om mat, trygghet, identitet, social interaktion, anpassning och KASAM är faktorer som påverkar äldres tillvaro på äldreboende. Syftet med studien var att få djupare kunskap och förståelse i äldres livsvärld på äldreboende, hur man som boende upplever sin vardag och vilken betydelse äldreboendet som institution har för deras hälsa. Två livsberättelseintervjuer genomfördes under en timme var med två äldre, en man och en kvinna boende på ett äldreboende i Mellansverige. Resultatet tolkades och analyserades utifrån tidigare forskning, salutogent och patogent perspektiv på hälsa och teorier som KASAM, Maslows behovstrappa och immanent pedagogik. Resultatet visade att deltagarna är väldigt nöjda med sin vistelse på äldreboendet och hänvisar till aspekter som uppskattning av hjälp med mat, trygghet och tillit. Tidigare livserfarenheter och livsförhållanden lyfts fram i samband med uppskattningens betydelse. Dock framgår det även att tillvaron består av begränsningar som gör att personernas viktiga, betydelsefulla områden i livet inte fullt tillgodoses, vilket påverkar de äldres möjlighet att uppleva meningsfullhet i tillvaron. De äldres hälsotillstånd, tidsaspekt gällande personalens möjlighet att tillgodose behov, en fråga om mindre spontanitet och de äldres uppfattningar att inte kunna fodra hur mycket hjälp som helst är påverkande faktorer.

 • 222.
  Eismar, Rose-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Förskollärares syn på lekens betydelse: En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur ser förskollärarna på lekens betydelse?

  Min undersökning bygger på intervjuer med fem förskollärare. Jag har fått reda på resultatet genom kvalitativa intervjuer med förskollärarna. Intervjuerna har skett enskilt i deras egna trygga miljö på förskolan.

  Genom intervjuerna fick jag, sett ur förskollärarnas perspektiv, reda på hur viktig leken är för barns utveckling både socialt och intellektuellt. Förskollärarna var överens om att barnen lär sig att ta hänsyn, turtagande och att visa empati i sina lekar. De blir demokratiska i sina lekar. De lär sig att samsas och lösa konflikter. I lekarna tar barnen upp det som barnen sett, hört eller varit med om. De går igenom olika erfarenheter i sina lekar. Förskollärarna var överens om att den fria leken är den största leken men den går även in i rolleken. De var också rörande överens om att miljön är viktig för leken. Det bör vara en inbjudande miljö som leder till lek. Att man både inomhus och utomhus kan ha platser och rum som är tilltalande för barnen och leder till lek. I (Lpfö98) belyser de att miljön i förskolan är viktig för att barnen ska känna trygghet samtidigt som de ska lockas till lek.

  Förskollärarna som jag intervjuade arbetade ungefär lika med hur de ville att leken skulle användas på respektive förskolor. De var överens om att de skulle lägga stor vikt på leken och att den skulle ha en stor roll i deras pedagogiska verksamhet. De ansåg att leken hade en viktig funktion i barnens utveckling och kommande liv. De beskriver lek genom att barnen utvecklas till en självständig individ och att barnen utvecklas socialt. Jag menar att det finns goda skäl till att samtycka med dessa förskollärare baserat på deras erfarenhet, kompetens och hur samständiga de är i deras åsikter. Jag tycker att det är bra att de "styr" detta arbete via personalen. Det skapar en stor delaktighet vilket naturligtvis också barnen märker.

 • 223.
  Ek, Emelie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Kvalitet i förskolan: en studie om föräldrainverkan ur pedagogperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Emelie Ek (2009): Kvalitet i förskolan – en studie om föräldrainverkan ur pedagogperspektiv.

  Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 2009.

  Sammanfattning

  Det här examensarbetet handlar om föräldrainverkan i förskolan. Huruvida föräldrar som på olika sätt medverkar i förskolans verksamhet, på något vis påverkar kvaliteten på den samma. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98, ska förskolorna erbjuda forum för föräldrarna så att de kan delta i och lämna förslag om planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten. Samtidigt framgår det även av samma dokument, att föräldrainverkan endast får förekomma på så vis att den inte hindrar förskolan från att nå upp till de internationella mål som presenteras i skollag och läroplan. Häri ligger en balansgång som det är upp till varje enskild förskola att ta ställning till, samtidigt som deras olika organisationsformer även ställer krav på hur föräldrainverkan bör skötas.

  Den teoretiska utgångspunkten i det här examensarbetet behandlar kvalitet ur ett samhällsperspektiv och ett förskoleperspektiv samt föräldrasamverkansperspektiv och inflytandeperspektiv. Kvalitet ur ett samhällsperspektiv belyses ur två synvinklar av bland andra Sheridan (2001) och Dahlberg, Moss och Pence (2002). Den ena synvinkeln beskriver kvalitet som någonting subjektivt och kontextberoende som inte går att mäta eller jämföra med andra verksamheter. Det andra synsättet innebär att det är möjligt att mäta kvalitet genom utarbetade kriterier som är mätbara och därigenom jämförbara. Kvalitet ur ett förskoleperspektiv belyser olika metoder att mäta kvalitet, samt definitionen av den samma i en förskolekontext genom fyra nivåer som är framtagna av Skolverket (2004). Föräldrasamverkan och inflytande behandlar rättigheter och skyldigheter som både förskolepedagoger och föräldrar har för att samverka rörande en bra vardag för barnen i förskolan. Bland annat belyses Regeringens (2004/2005 & 2009) dokument som vid upprepade tillfällen betonar vikten av samarbete och inflytande.

  Undersökningen som ligger till grund för resultatredovisningen är en komparativ studie mellan en kommunal förskola och en förskola som drivs i form av ett föräldrakooperativ. Metoden som används i studien är semistrukturella intervjuer med nio anställda som arbetar i den pedagogiska verksamheten på de två förskolorna. Datamaterialet som redovisas består av inspelade intervjuer med de anställda som sedan har bearbetats. I bearbetningen har likheter och skillnader plockats ut, samt uttalanden som skiljer sig från övriga svar.

  Resultatet visar att arbetssättet då det gäller föräldrainverkan som skiljer sig mellan de två olika förskolorna. Föräldrakooperativet arbetar nära med föräldrarna och den kommunala förskolan arbetar för att skapa ett större engagemang och ett närmare samarbete. Även inställningen till att göra föräldrarna delaktiga i verksamheten skiljer sig åt. Den föräldrakooperativa förskolans syn på föräldrars delaktighet i den pedagogiska verksamheten är avvaktande. Majoriteten av den pedagogiskt ansvariga personalen på den kommunala förskolan anser däremot att föräldrar som tar eget initiativ och deltar i verksamheten endast är positivt. Dock är de båda förskolorna överens om att det är positivt att föräldrarna kommer med förslag, men att personalen som har det pedagogiska ansvaret har rätt att göra ett urval. Resultatet visar även, att det tyngsta argumentet från den föräldrakooperativa förskolan gällande begränsad föräldrainverkan i den pedagogiska verksamheten handlar om att föräldrarna inte har någon pedagogisk utbildning. Dock visar resultatet att så även är fallet med majoriteten av den personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten.

  Nyckelord: Förskola, föräldrainverkan, föräldrakooperativ, kvalitet

 • 224.
  Ekengren, Stina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Kouva Cornejo, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  IKT som pedagogiskt verktyg i förskolan: En enkätstudie om pedagogers inställning till IKT i förskolans verksamhet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka pedagogernas inställning till användningen av IKT som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet, både i lärande syfte gällande barnen men även synliggöra förskollärarnas uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som kan uppstå. För att ta reda på detta användes en enkät som kvantitativ analysmetod med hjälp av sajten Survey Monkey. Enkätfrågorna skapades utifrån frågeställningarna och bestod av 22 stycken frågor, enkäten skickades ut i tre olika Facebookgrupper och sammanlagt valde 93 personer att delta. Resultatet delades upp i kategorierna: IKT en del av samhället och framtiden, barns lärande är oändligt, resurser utgör hinder och stora möjligheter med IKT. Det framkom att IKT användandet ses som en nödvändighet och en viktig del att kunna för barnen både nu och i framtiden. Lärandet är också en viktig aspekt där matematik, digitala verktyg, samspel och språk är ämnen som respondenterna såg i användandet av IKT. Hinder som uppstår i IKT användandet är brist på tid, dålig ekonomi och brist på kunskap och utveckling. Möjligheter som uppstår med IKT användningen är oändliga eftersom det finns förutsättningar till att skapa aktiviteter som innefattar läroplansmålen som förskolan ska arbeta för. Denna studie tydliggör pedagogers synsätt på IKT med fokus på barns lärande och det ges en inblick om och hur de använder IKT i förskolans verksamhet.

 • 225.
  Eklund, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Språken och eleven: Några pedagogers syn på flerspråkighet och språkutveckling på en mångkulturell skola2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna uppsats var att ta reda på hur språkutvecklingen kan främjas i skolan, med tanke på det mångkulturella samhälle vi lever i idag. För att göra detta har jag gjort en kvalitativ analys med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag intervjuade sedan fem pedagoger på olika skolor med kunskaper och erfarenheter om det jag ämnar undersöka. Intervjun var uppdelad enligt vissa specifika ämnen, och svaren är sedan redovisade i resultatet enligt dessa. Viss fokus har legat på modersmålets och dess undervisnings vikt för utvecklingen av elevens andraspråk, men också lärarna och föräldrarnas ansvar i denna utveckling.

  Resultatet från litteraturstudier av den tidigare forskningen samt intervjuerna, visade att språkkunskaper har en stor vikt när det gäller att erövra nya språk, vilket gör modersmålsundervisningen mycket aktuell. Samtidigt är också föräldrarnas och lärarnas stöd otroligt viktig för att eleven ska ta vara på sina språk, och se sina språk som ett redskap till kunskap. Informanterna nämner också vikten av att se varje elev utifrån dennes individuella förutsättningar, och ta hänsyn till det bagage varje människa bär med sig. Vidare ser pedagogerna sitt arbete i den mångkulturella skolan som ett arbete mot integrationen och mot samhällets fördomar, och menar att skolan ska spegla det samhälle vi lever i.

   

 • 226.
  Eklund, Elise
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Glad eller ledsen gubbe?: En intervjustudie om barns upplevelser av relationer och miljö på förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien utgår ifrån en intervjuundersökning med förskolebarn i en kommun i Mellansverige utförd efter Skolinspektionens besök i kommunens förskolor och med utgångspunkt från en av de åtgärdspunkter förskolorna fick att arbeta med efter inspektionen. Den åtgärdspunkt som föranledde intervjuundersökningen handlade om att få ett underlag till den plan mot kränkande behandling och diskriminering som varje enhet inom skolväsendet skall upprätta årligen. Underlaget skulle bestå i att förskolebarnen var delaktiga i den process som föregick upprättandet av denna plan. Den del av studien som avhandlas i detta arbete utgick ifrån intervjuerna som utfördes på en av dessa förskolor. De viktigaste frågorna i denna studie var att undersöka om förskolebarnen upplevde sig vara inneslutna i eller uteslutna från lek med andra barn och om de upplevde sig vara utsatta för någon form av kränkande behandling på någon plats i den pedagogiska miljön samt om de ansåg sig ha något inflytande över sin vardag på förskolan. Både under intervjuerna samt under genomgången av dem uppkom många nya frågor och fokus ändrades något. Vad förmedlar barnen i sina svar? Får lärarna verkligen reda på barnens upplevelse av sin tillvaro på förskolan? Resultaten visade att majoriteten barn upplevde att de fick vara med i leken med andra barn och att inget barn förmedlade att det varit utsatt för kränkande behandling samt att drygt hälften av barnen ansåg sig få vara med och bestämma. Det var förhållandevis positiva resultat. Kan det verkligen stämma? Då det är många faktorer som spelar in i en intervjusituation med barn som respondenter blev slutsatsen att resultaten kanske ger en fingervisning om hur barnen upplever miljö och relationer på sin förskola. En annan slutsats blev att det krävs övning i att samtala med varandra och reflektera tillsammans, både för barn och vuxna, för att resultaten ska bli mer tillförlitliga.

 • 227.
  Ekström, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Boksamtal i undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  INLEDNING OCH PROBLEM: När jag under min utbildning genomförde min verksamhetsförlagda utbildning upplevde jag att skönlitteraturen som lästes i klasserna sällan behandlades med samtal. Oftast lärde sig eleverna att skriva ”bokrecensioner”, men de fick aldrig samtala och reflektera om det lästa. Jag funderade över om detta kunde ha en negativ påverkan på elevernas läsintresse. Syftet med studien är att undersöka intresse för boksamtal i grundskolans undervisning som påverkan till ökad förståelse av omvärlden med läsning av skönlitteratur. METOD: Detta är en kvalitativ studie och jag har använt mig av en  narrativ metod. Min undersökning kommer handla mycket om samtal och berättelser och mitt empiriska material i form av intervjuer kommer slutligen utmynna i berättelser. RESULTAT: Samtliga lärare i studien visade intresse för boksamtal. Den lärare som i praktiken provade att hålla ett boksamtal ville gärna fortsätta att testa detta arbetssätt. De andra två lärarna visade också ett intresse för att prova boksamtal som undervisningsmetod. Dock menade de att tiden inte räcker till. Samtidigt menade samtliga lärare att det är viktigt att ge utrymme för samtal och reflektion i undervisningen. Samtliga elever som intervjuades hade medverkat i ett boksamtal. Deras upplevelser av boksamtalet var genomgående positiva. Tidigare hade de värderat böckerna genom att endast göra ”tumme upp” eller ”tumme ner”.

 • 228.
  Ekström, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Hansson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Den kommunikativa aspekten av förskolans dagliga rutiner: En komparativ studie om barns kommunikation och socialisation under måltiden, samlingen och den fria leken2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur de yngsta barnen på förskolan kommunicerar och socialiserar med varandra och pedagogerna. Genom videoobservationer har vi studerat barnens kommunikation under de vardagliga rutinerna måltiden, samlingen och den fria leken. Resultatet visar att dessa situationer är ypperliga tillfällen att utmana och utveckla barnens kommunikativa och sociala förmågor. Måltiden och samlingen erbjuder olika möjligheter till samtal där pedagogerna avgör vilka strategier som bör tillämpas för att upprätthålla kommunikationen. Den fria leken präglas av barnens intresse för stunden, därmed avgör barnen vilken typ av kommunikationsform de väljer att tillämpa. I de olika observationerna kunde vi urskilja kommunikation i form av kroppsspråk, gester, tal och tecken som stöd. 

 • 229.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Faculty of Education and Natural Sciences, Høgskolen i Hedmark, Norway.
  Lindblad, Sverker
  Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Comparative reasoning: curriculum making in the 'grey zone'2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Curriculum making concerns the possibility to decide and prescribe purposes, aims, and contents of schooling, but also how these purposes, aims and contents are legitimized. As such, we see curriculum making from the ‘wide’ interpretation of curriculum. We are in relation to curriculum making especially interested in investigating how some important international actors interact with educational purposes, aims, and contents on a world scale level affecting national level, as well as the very local of educational activities. Hence we are interested in investigating curriculum formulation based on comparative statistical reasoning. The actors we are most interested in are those that have been characterized as ‘grey zone’ actors (Lindblad, Pettersson & Popkewitz, 2015). The idea (and term) of the ‘grey zone’ emerged from a previous review of research and organizations using data from international largeVscale assessments (ILSA) (Lindblad et al., 2015) for comparing education systems. These ‘grey zone’ actors have only at best an indirect mandate in education systems, however they still make explicit statements on how to improve schooling and students’ performances; i.e. a form of curriculum making. It is the indirect mandate combined with relatively strong impact on the governing of education that place these actors in the ‘grey zone’.

  There are at least three important actors that stood out in terms of activities spread to a world scale level; the McKinsey, the OECD and the Pearson Company, which all have arisen as important nodes for knowledge on what education is perceived as and maybe more importantly, should be. Their position within education is further reinforced by the comparative and data driven aspects of the contemporary society (cf. Pettersson, Popkewitz & Lindblad, 2016). We examine, three,  what we call  ‘grey zone’ activities involved in curriculum formulation and how a specific reasoning (cf. Hacking, 1992) is used and evolves in these activities: i) the McKinsey producing international reports on educational improvements and developments. Within the terminology of McKinsey recommendations are produced for these purposes: ii) the OECD not only producing ILSA and recommendations, but also producing newsletters where the results of ILSA are mediated and communicated to policy, research and practice: iii) the Pearson Company not only the winner of the open tender to perform PISA 2018, but also the producer of a vast amount of websites for school development within the frameworks of The Learning Curve (TLC) and The Efficacy Framework as well as producing school textbooks. Hence we investigate how these activities frame education defining what content curriculum making should focus on and as such making prerequisites on what education is and should be perceived as.

  All three of these agencies can be discussed in terms of producing activities important for curriculum making in the ‘wider’ sense of the concept. By analyzing products by the agencies we are in a position to highlight them as important sites for curriculum making on an international level. In our study we especially highlight these products in terms of producing a specific reasoning about education, which creates narratives framing curriculum making on a national as well as on a local school level.

 • 230.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland University, Elverum, Norway.
  Pettersson, DanielHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik. Uppsala universitet.
  New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education: Conducting Empirically Based Research2019Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education discusses contemporary trends and activities related to comparisons and quantifications. It aims to help scholars to conduct empirically based research on how comparisons and quantifications are instituted in practice at different levels in the educational system.

  The book furthers discussions on policy by looking at the kinds of activities that comparisons and quantifications lead to at an international, regional and national level. Most of the book’s chapters are based on empirical research conducted in different research projects. The book thus brings all these projects together and discusses them as activities promoted by the reasoning of comparisons and quantifications.

  New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education will be of great interest to academics, researchers and post-graduate students in the fields of comparative education, curriculum research and policy studies. It will also appeal to those in the fields of teacher education, including student teachers.

 • 231.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland Norway University, Norway.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Soft infusion: Constructing 'Teachers' in the PISA sphere2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 232.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland University, Norway.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Who Governs the Numbers?: The Framing of Educational Knowledge by TIMSS Research2018Inngår i: Education by the Numbers and the Making of Society: The Expertise of International Assessments / [ed] Sverker Lindblad, Daniel Pettersson, Thomas S. Popkewitz, New York: Taylor & Francis, 2018, s. 166-184Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In contemporary society, different tests of educational performance have been given importance in educational research, policy initiatives and curriculum change as well as in media. Consequently, performance in schools has been increasingly judged on the basis of effective student learning outcomes. One of the most active agencies in performing international comparative tests is the IEA—International Association for the Evaluation of Educational Achievement. The IEA has a history dating back to the 1950s (for a discussion on the history of the IEA see, e.g., Pettersson, 2014), and since 1995 an international large-scale assessment with the acronym TIMSS repetitively has been launched. TIMSS, together with other tests staged by either the IEA or other international organizations, has gradually transformed into reference points for general economic and social policies (Pettersson, 2014). In this context, the phenomenon of international large-scale assessments (ILSA) are serving a global governance constituted by a specific reasoning (cf. Hacking, 1992) connected to the use of numbers. ILSA research, for example, studies using data or results from TIMSS, is based on numbers constructed for partly governance reasons and is a growing interdisciplinary and increasingly international field of study (Lindblad, Pettersson, & Popkewitz, 2015). Hence, the scientific development of the field is highly relevant to analyze. However, it is surprisingly few educational studies that have made use of the data rapidly accumulating with the development of various databases and software. Given the importance of this numbered educational discourse as a social and scientific practice, we propose that it is crucial to take into account how this discourse is framed through different written formats.

 • 233.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Forsberg, Eva
  Uppsala universitet, Sweden.
  A Game of Thrones: Organising and Legitimising Knowledge Through PISA-research2017Inngår i: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 16, nr 6, s. 869-884Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates knowledge structures and scientific communication using bibliometric methodsto explore scientific knowledge production and dissemination. The aim is to develop knowledgeabout this growing field by investigating studies using international large-scale assessment (ILSA) data,with a specific focus on those using Programme for International Student Assessment (PISA) data.As international organisations use ILSA to measure, assess and compare the success of nationaleducation systems, it is important to study this specific knowledge to understand how it is organisedand legitimised within research. The findings show an interchange of legitimisation, where majoractors from the USA and other English-speaking and westernised countries determine the academicdiscourse. Important epistemic cultures for PISA research are identified: the most important of whichare situated within psychology and education. These two research environments are epicentrescreated by patterns of the referrals to and referencing of articles framing the formulation of PISAknowledge. Finally, it is argued that this particular PISA research is self-referential and self-authorising,which raises questions about whether research accountability leads to ‘a game of thrones’, whererivalry going on within the scientific field concerning how and on what grounds ‘facts’ and ‘truths’ areconstructed, as a continuing process with no obvious winner.

 • 234.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland University of Applied Sciences, Norway.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Forsberg, Eva
  Uppsala universitet.
  Framing of Curriculum Research: Experts or Algorithms?2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 235.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland Norway University of Applied Sciences (INN University), Norway.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Forsberg, Eva
  Departement of Education, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Scientific Framing of Curriculum Research: Experts or Algorithms?2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Mapping research in relation to research interest is a common act of performing a research review. This kind of activity is an important part of being a researcher both to portray the competence of knowing a field and to frame specific research theoretically and analytically. The act of showing belongingness and relationship to different paradigms and thinkers (Kuhn, 1962) or various epistemic cultures (Knorr-Cetina, 1999) has over time been given different forms within the community of research. In relation to the act of framing research by different systematic research strategies we raise questions on: who inhabits and cultivates the field of curriculum research according to different strategies for scientific communication? Our theoretical framework is based on an argument that acknowledge the importance of investigating scientific reasoning (Hacking, 1992) and epistemic cultures (Knorr-Cetina, 1999) for understanding the intellectual organizing of knowledge, and by that exemplify how scientific ‘facts’ and ‘truths’ are constructed and legitimized, which is knowledge perceived as ‘common sense’ (cf. Gramsci 1992) within different scientific fields.

  We investigate four common systematic research strategies for performing research reviews, most used and reproduced within the community of researchers. We have first the handbooks where experts of a specific field are given the legitimacy to portray a specific field of research; second, the systematic search strategies performed with the help of various databases such as e.g. Web of Science, Scopus or ERIC; third, the investigating act of systematically browsing through research journals of special interest within a specific field, and fourth, the systematic research reviews performed by special institutes set up for performing these tasks, such as e.g. Danish Clearinghouse or EPPI centre, which in turn are used as a source by some researchers for illustrating the findings of more restricted and specific research questions.

  Focusing on four different forms of performing systematic research reviews we describe, analyze and compare the various forms with regards to:

  • how knowledge of/in a research field is constructed,
  • what kind of research that is selected and privileged

   In particular, we are interested in the potential movement of research reviews from an act of collective ‘intellectualizing’ among ‘experts’ to an act of ‘technologizing’ dependent on algorithms and terminology embedded in various databases, in which the amount of data is more important in ‘evidence-making’ than the perceived expertise of the source. To put it differently, the databases with their vast aggregation of data, organized by algorithms and terminology, are perceived as the authority and not the authors or the epistemic cultures in which the authors are embedded.

  We use the field of curriculum research to elaborate on the different forms of research reviews and their consequences for knowledge produced. Within the field of curriculum research, handbooks have had a dominant position in describing the field. Also, explicit research reviews within different journals have been important among researchers in the framing of the field of curriculum. However, in the contemporary, bibliometric analyses grounded in database searches and systematic research review performed by special institutes are more and more employed. 

  Method

  Dependent on which strategies used by researchers for framing different research fields we especially hypothesize on the importance of epistemic cultures and how these epistemic cultures historically have transported research, and how this is transformed, or even disappeared, with the entrance of various databases. First, we chose the collaborative act of ‘experts’ producing handbooks as an example of ‘intellectualizing’ dependent on that some researchers are given, or have taken, the role of ‘experts’. Second, we perform bibliometric searches, for reason of illuminating variances, by using Web of Science and Scopus as examples of ‘technologizing’, where databases more than individual researchers or research groups have transformed into the epistemic culture per se. Third, we will systematically browsing through research journals within the curriculum research field using explicit research reviews, within different journals (e.g. Journal of Curriculum Studies, Curriculum Inquiry, Educational Reviewer). This has been an important practice among researchers within the field of curriculum and hence it is important to capture this approach for framing the field. Fourth, we will analyze some systematic research reviews from special institutes (e.g. Danish Clearinghouse or EPPI centre) addressing curriculum research questions This has to a growing extent become a regular way to produce research reviews. Consequently, we are in a position to elaborate on how the field of curriculum research is portrayed by using different strategies for framing a research. This is most important for understanding how the field of curriculum research today is reproduced in various research settings.

  Expected Outcomes

  The preliminary results indicate that for example the use of handbooks portrays the curriculum field by mostly internationally well-recognized curriculum theory researchers, with resembling results for the use of review articles. The use of Web of Science and Scopus to map the curriculum field portrays both a broader and a narrower picture of the field, where more subject specific topics are included while some research is excluded as a consequence of the character of the corpus of journals and data in the databases. This leads to a picture of the curriculum field where actors are publishing on topics and journals more loosely connected to the core for what can be called curriculum research, this since subject specific topics are not in the same way highlighted in the handbooks. The findings of the reviews from the institutes are still to be elaborated. However, the findings so far indicate that there are important differences in the way a field is portrayed depending on which approach is applied. In sum, the results indicate that the approaches we apply shape how a field is portrayed, and by that also how a specific research field can be interpreted and understood. This is important knowledge and should have consequences for example in the way we guide PhD candidates for performing a systematic research review, as well as adding to researchers’ knowledge of the complexity and challenge of the task. It also indicates notions on how a research field is framed in the contemporary, is it made by ‘experts’ of the field or by algorithms and database specific terminology, which is situated outside well-recognized epistemic cultures? What are the consequences of this movement from defining frames of a research field among peers into a technologizing of this act?

  References

  Gramsci, A. (1992) Prison Notebook. G. Lawrence & Wishart: London.

  Hacking, I. (1992). 'Style' of historians and philosophers. Studies in the History and Philosophy of Science, 23(1), 1-20.

  Knorr Cetina, K. (1999) Epistemic Cultures: How the Science Make Knowledge. Harvard University Press.

  Kuhn, T (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press

 • 236.
  Elde Mølstad, Christina
  et al.
  Inland University of Applied Sciences, Elverum, Norway.
  Pettersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Prøitz, Tine S
  University College of Southeast Norway, Nottoden, Norway.
  Soft Infusion: Constructing 'Teachers' within the PISA sphere2018Inngår i: Education policies and the restructuring of the educational profession: Global and comparative perspectives / [ed] Normand, R., Liu, M., Carvalho, L.M., Oliveira, D.A., LeVasseur, L., Singapore: Springer, 2018, 1, s. 13-26Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since their inception, international large-scale assessments introduced by the OECD, such as PISA, have been widely discussed and disseminated in various social fields, e.g. policy, research, practice and the media. Administrative and political actors have responded to PISA and taken part in discussions about the results (e.g. Pettersson in Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Uppsala University, Uppsala, 2008; Hopmann in European Educational Research Journal 6:109–124, 2007, 2015; Ozga in Fabricating quality in education: data and governance in Europe. Routledge, New York, 2011; Ertl in Oxford Review of Education 32:619–634, 2006; Grek in Journal of Education Policy 24:23–37, 2009).

 • 237.
  Elfving, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hyllsjö, Elsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Wåhlander, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hållbar utveckling, en hållbar utbildning? En kvalitativ fallstudie.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 238.
  Eliasson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Reiterer, Emma
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Motivation i samband med Fysisk aktivitet på recept: Förhållandet mellan motivationsfaktorer och den transteoretiska modellen.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar. Då syftet med FaR är att människor ska skapa sig ett mer fysiskt aktivt liv kan det vara av intresse att veta vad som motiverar FaR-patienter att vara fysiskt aktiva. Syftet med den här studien är att belysa de olika motivationsfaktorer som kan förekomma hos personer som fått FaR samt att koppla samman typen av motivationsfaktorer med den transteoretiska modellen.

  Den metod som användes var semistrukturerade intervjuer med frågor kring transteoretiska modellen samt motivation. Tre personer från olika träningsanläggningar valdes ut med ändamålsenligt urval. Kravet var att personerna skulle ha fått fysisk aktivitet på recept.

  Resultatet visade på en stor vidd av motivationsfaktorer. Dessa har sammanfattats i ökat fysiskt välbefinnande, positiv inställning, stöd samt receptet som motivationsfaktor. De tre respondenterna befann sig i tre olika stadier i den transteoretiska modellen. Slutsatsen är att de som kommit längre i förändringsprocessen motiveras mer av inre faktorer än de som precis påbörjat sin förändring.

 • 239.
  Ellström Larsson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Persson, Susanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Hjälp mig att växa: en studie av förskollärares upplevelser och arbetssätt med inkluderande specialpedagogik i förskolan2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ellström Larsson, S. & Persson, S. (2011). Hjälp mig att växa – en studie av förskollärares upplevelser och arbetssätt med inkluderande specialpedagogik i förskolan. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

  Studien syftar till att undersöka hur verksamma förskollärare upplever och arbetar med inkludering i förskolan, främst med barn inom autismspektrat. I studien används en kvalitativ metod och forskningsansatsen inspirerades av ett fenomenografiskt synsätt. Resultatet pekar på att verksamma förskollärare har en positiv attityd till att inkludera barn med behov av särskilt stöd i verksamheten. För förskollärare är delaktighet något primärt, detta för att ge alla barn i verksamheten en känsla av gemenskap. Resultatet pekar också på vilken avgörande betydelse utformningen av den omkringliggande miljön har, för att på ett så optimalt sätt som möjligt passa de som deltar i den. De resultat som var av mer negativ karaktär, är att förskollärarna hade upplevelsen av att inte alltid ha tillgång till resurser, för att på ett gynnsamt sätt genomföra specialpedagogiskt arbete. Olika hinder som stora barngrupper, brist på tid och avsaknad av fortbildning, redovisades. De fundamentala tongångar som genomsyrar resultatet är betydelsen av att se varje individ för den de är, samt att betona det positiva med att alla människor är olika.

 • 240.
  Elving, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Hansson, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Thunborg, Moa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Organiserade rastaktiviteter i grundskolan: aspekter som enligt skolpersonal kan främja elevers sociala utveckling och fysiska aktivitet : en enkätundersökning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots att rasten utgör en stor del av grundskoleelevers skoldag så finns inga tydliga nationella riktlinjer för vad rasten faktisk ska innehålla. Undersökningens syfte var att studera hur skolpersonal anser att organiserade rastaktiviteter i grundskolan kan främja elevers sociala utveckling och fysiska aktivitet. Detta har genomförts med hjälp av en webbenkät i vilken totalt trettio respondenter deltog. Dessa var fördelade på nitton fritidspedagoger, åtta lärare samt två vikarier/annat. Undersökningen har visat att organiserade rastaktiviteter på olika sätt kan främja social utveckling och fysik aktivitet. Den sociala utvecklingen främst genom gemenskap, vuxennärvaro och demokratiskt förhållningsätt. Den fysiska aktiviteten främst genom rörelseglädje, varierande aktivitetsutbud samt frivilligt deltagande.

 • 241.
  Emil, Thelin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Jonas, Bratt
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Konstruktionen av den icke önskvärda medborgaren: En diskursanalys av tjugo stycken tidningsartiklar i svensk kvällspress som behandlar övervikt och fetma2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Media påverkar alla som tar del av det konstanta mediabruset och påverkar människor på olika sätt. Texter skrivs oftast med en avsikt att informera, påverka, underhålla eller sälja. Syftet med denna studie var att undersöka hur kvällstidningar konstruerar bilden av överviktiga och feta. Med hjälp av diskursanalys analyserade vi tjugo stycken artiklar från Sveriges två största kvällstidningar, aftonbladet och expressen, som publicerats online senaste året. Förutom de verktyg som en diskursanalys tillbjuder användes Foucaults teorier om biopolitik. Resultatet visar att det är en mångfacetterad bild av ansvar och kunskap som målas upp där både samhället och de som bor i det tilldelas ansvar för de faktorer som orsakar övervikt och fetma. Tidningarna beskriver överviktiga och feta som glufsande, okunniga varelser samt att det beskrivs vara ett problem att väga för mycket eller för lite. Även att man som medborgare bör ha kunskap om detta problem. Genom att koppla vissa beteenden till konsekvenser skapas en bild av att det finns önskvärda och därmed icke önskvärda beteenden. Detta ger en bild av att vissa medborgare är önskvärda och andra inte är det då dessa beteenden inte bidrar till att öka nyttan, effektiviteten eller produktiviteten i samhället.     

 • 242.
  Emma, Bergström
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Jana, Kuorikoski
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Barnlitteraturen på förskolan: Fem förskolelärares tankar om användandet av barnlitteratur i verksamheten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 243.
  Engberg, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Barns lärande i naturvetenskap: Pedagogers syn på naturvetenskapen och lärandet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 244.
  Engdahl, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen Skiftarbetarkörkortet en utvärdering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andersson, A. (2008) Medarbetares upplevelser i samband med utbildningen Skiftarbetarkörkortet – en utvärdering. C-uppsats i pedagogik, 15hp. Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle.

  Skiftarbete är något som många förknippar med oregelbundna kost- och sovvanor. Tidigare forskning visar att detta är en riskfaktor för en rad framtida risktillstånd samt följdsjukdomar till exempel bör nämnas högt blodtryck, minskad insulinkänslighet och övervikt. Med

  anledning av detta har en utbildning som kallas Skiftarbetarkörkortet tillkommit som syftar till att öka kunskaperna inom områdena kost-, sömn- och alkoholvanor.

  Denna studie har för avsikt att med hjälp av fokusgrupper studera hur medarbetare på en avdelning inom stålindustrin och som genomgått utbildningen Skiftarbetarkörkortet upplever om den ökade kunskapen har påverkat deras levnadssätt. Studien är en utvärdering utifrån

  medarbetarnas egna upplevelser och urvalet skedde med hjälp av en förfrågan hos det aktuella företaget.

  Resultatanalysen visade att medarbetarna upplever det som positivt att företaget satsar på deras hälsa och välmående samt att utbildningen berörde många viktiga områden så som kost, sömn, alkohol, fysisk aktivitet och skiftgången. Däremot ansåg ett flertal av deltagarna att informationen till stor del var för ytlig. Med det menas att kunskapen som förmedlades redan var känd för de som arbetade skift. Det efterfrågades en djupare bakomliggande orsak till

  varför ovannämnda risktillstånd uppstår lättare vid skiftarbete.

 • 245.
  Englin, Brita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Malmqvist, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Att hålla lågan brinnande: En studie kring pedagogiska strategier för elever med diagnosen ADHD2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ADHD är ett funktionshinder som innebär avvikelser inom områdena uppmärksamhet, aktivitet samt impulsivitet. Som pedagog är det viktigt att ha en förståelse för funktionshindret och möta eleverna utifrån sina förutsättningar och ge det stöd de behöver. Syftet med studien är att studera några personers erfarenheter kring den pedagogiska verksamheten och hur den bör anpassas för att underlätta för elever med diagnosen ADHD. Frågorna som ligger till grund för studien är: Vilka pedagogiska strategier anser informanterna behövs för att undervisa elever med diagnosen ADHD? Vilka uppfattningar framkommer vad det gäller specifika hjälpmedel avsedda att hjälpa elever med diagnosen ADHD? Hur anses struktur skapas för elever med diagnosen ADHD enligt informanterna? Genom intervjuer har rådata insamlats. Resultatet visar att det inte finns några generella strategier utan att det är viktigt att se ur ett individuellt perspektiv när stöd utformas, eftersom alla elever är olika. Struktur är något som informanterna ser som en viktig pedagogisk strategi i undervisningen av elever med ADHD. Vår slutsats är att de två informanter som arbetar utanför skolan besitter en större kunskap vilket är av intresse för vidare forskning. Skulle resultatet vid en större studie kunna generaliseras och vilka är i så fall de bakomliggande orsakerna till att informanterna utanför skolan besitter en större kunskap?

 • 246.
  Englund, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Barns val av aktivitet och lekområde på förskolegården2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 247.
  Englund, Ellen
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  "Jag behandlar inte alla lika": Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Englund, Ellen (2014) "Jag behandlar inte alla lika" – Intervjuer med dramapedagoger om att arbeta genusmedvetet, Kandidatuppsats i Dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle, Sverige.

  Syftet var att undersöka vad det kan innebära för några dramapedagoger att arbeta genusmedvetet. Metoden var enskilda intervjuer. Frågeställningarna undersökte dramapedagogernas uppfattningar om genus betydelse, om vad genusmedvetenhet innebär för deras praktik samt om vilka svårigheter och styrkor det finns i att arbeta dramapedagogiskt med genus. Studien eftersökte utsagornas bredd. Resultatet presenterades genom dramapedagogernas enskilda utsagor. Analysen skedde genom frågeställningarna och genusteoretiska begrepp. Det framkom att informanterna hade en socialkonstruktivistisk och maktkritiskt genussyn, samt att en genusmedveten dramapedagogisk praktik kunde innebära ett integrerat arbete utifrån gruppen, se problem inte deltagarna ser, arbete med könsfrågor, undvikande av att köna verkligheten och fiktionen, verktyg för skapandet av genus/kön, bejakande av queera läckage, reflekterande över praktik och reflektion samt tankar om rätt och fel. Dramapedagogikens teaterförankring uppfattades som en styrka och en svårighet.

 • 248.
  Engman, Jeanette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Sammels, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Yngre barns uppfattningar om mobbning2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi anser att det finns för lite forskning om hur yngre barn uppfattar mobbning, därför har syftet med denna uppsats varit att försöka ta reda på hur barn i förskolan kan uppfatta mobbning, vet de vad fenomenet innebär? En intressant frågeställning som uppkommit under uppsatsens gång är om det finns mobbning i förskolan. I bakgrunden går det att läsa om hur mobbning kan tolkas i förskolan utifrån olika perspektiv. Kan barnen förstå hur deras handlande kan påverka andra barn? Är detta barns sätt att leka eller kan det klassas som mobbning? Andra viktiga aspekter som bakgrunden tar upp är barns tänkande och relationsarbete, samt pedagogernas roll i att skapa trygghet för barn på förskolan. För att ta reda på barns uppfattningar om mobbning hämtade vi inspiration från den fenomenografiska ansatsen, som handlar om människors olika sätt att uppfatta ett fenomen, eftersom att fokus inte låg på absoluta sanningar utan vad barn ansåg om mobbning. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer för att få fram hur barn upplever och tolkar sin verklighet. Sex barn i femårsåldern deltog i intervjuerna, vi genomförde dessa enskilt för att deras svar inte skulle påverkas av någon annan. För att bygga upp ett förtroende till barnen valde vi att vara på förskolan och umgås med barnen tre dagar innan intervjuerna. I resultatet framkom det att barnen i uppsatsen inte hade någon klar uppfattning om vad fenomenet mobbning innebär.  Flertalet av barnen kände dock till vad ”retas” betyder och gav uttryck för att de visste någon som retades eller ofta blir retad. Detta får oss att undra vart gränsen mellan mobbning och retas går, vad är skillnaden?  Vi frågar oss också varför barnen inte har hört talas om mobbning och hur detta kan påverka åtgärderna för att motverka den eventuella mobbningen i förskolan.

 • 249.
  Engström, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Kulturell mångfald, finns den i alla förskolor?: en studie av verksamma förskollärares och snart nyexaminerade förskollärares uppfattningar samt hanteranden av kulturell mångfald i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mångfalden i dagens samhälle har bidragit till större krav på förskollärarna att verka i mångkulturella förskolor samt till att förbereda barnen för ett mångkulturellt samhälle. Denna mångfald ställer även ökade krav på lärarutbildningen när det gäller att förbereda nyblivna förskollärare. Det här examensarbetet syftade till att undersöka hur verksamma förskollärare med arbetsvana i en mångkulturell förskola och snart nyexaminerade förskollärare från en mångkulturell inriktning, tänker kring att arbeta med kulturell mångfald och interkulturellt förhållningssätt. De forskningsfrågor som studien har utgått ifrån handlar om hur verksamma förskollärare från ett mindre samhälle i Gästrikland och lärarstudenter från lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle reflekterar gällande att arbeta med kulturell mångfald i förskolan. Följaktligen hur de definierar begreppet interkulturellt förhållningssätt, hur de ser på sin egen kunskapsnivå inom detta område samt hur eventuella likheter och/eller skillnader mellan de båda undersökningsgrupperna kan komma till uttryck.

   

  Studien behandlar en översikt av tidigare forskning gällande mångfald i samhälle, skola och förskola. Förutom dessa ligger även Skolverkets allmänna råd och regeringens propositioner till grund för tolkning och förförståelse av studiens empiriska del, vilken består av en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien ger uttryck för att kulturell mångfald i förskolan innefattar familjer från andra länder samt familjer ifrån Sverige. Vad gäller skillnader och/eller likheter mellan de båda undersökningsgrupperna visar denna studie att dessa snarare ligger på en individnivå än på en gruppnivå. Studiens resultat poängterar även vikten av att pedagoger själva och tillsammans med andra reflekterar över sina egna värderingar. Detta skulle kunna bidra till införskaffande av en viktig förståelse inför förskolans möten med barn och deras familjer. Ett annat resultat utifrån studien är att pedagogernas utbyte av erfarenheter och att dessa diskuteras kan ses som en kompetens­utveckling i sig. En övergripande slutsats utifrån denna undersökning är att olika diskurser kan råda samtidigt i pedagogernas uppfattningar av kulturell mångfald i verksamheten, de intervjuade är positiva till kulturell mångfald samtidigt som studien visar att arbetet med den kulturella mångfalden ofta ligger vid sidan av den vanliga verksamheten.

 • 250.
  Engström, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Se barnet: Relationsskapande möten i förskoleklass och strategier för inklusion av barn som har ett utagerande beteende. En kvalitativ litteratur och intervjustudie.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa litteratur och intervjustudie var att undersöka pedagogens roll i relationsskapande möten för barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass, i synnerhet med tanke på barn som har ett utagerande beteende. De frågeställningar som låg till grund för denna studie var; Vilka pedagogiska strategier kan bidra till att öka graden av inklusion av barn som har ett utagerande beteende i både didaktiska situationer och i socialt samspel? och: Vilken är pedagogens roll i relationsskapande möten och hur blir detta synligt i arbetet med barn som har ett utagerande beteende? För att få svar på dessa frågeställningar valde jag att först undersöka relevanta internationella forskningsartiklar, leta strategier och presentera de mest frekventa strategierna i en tabell. Då detta resultat kändes statiskt och lämnade flera frågor obesvarade gjordes valet att intervjua en yrkesverksam förskollärare i förskoleklass. Intervjufrågorna baserades på resultatet av litteraturstudien, egna reflektioner och på föreliggande studies teoretiska inramning, det vill säga Martin Bubers relationsfilosofi. Resultatet av delstudie I visar att det finns en mängd pedagogiska strategier som kan bidra till att öka graden av inklusion av barn med ett utagerande beteende. De mest frekventa strategierna utifrån forskningsartiklarna är; Pedagogens förhållningssätt; beröm, uppmuntran och positivt bemötande. Att ha en trygg och tydlig struktur på miljö, uppgifter, förväntningar och på dagen. Skapa en tillåtande och accepterande atmosfär där olikheter ses som tillgångar och arbeta för att skapa goda relationer. Uppmuntra till diskussion, interaktion och samlärande. Undvik särskiljande lösningar som små undervisningsgrupper. Anpassa alla aktiviteter efter individuella behov, förutsättningar och intressen. All träning i sociala förmågor bör sammanflätas med vardagliga aktiviteter samt att ha en god samverkan med föräldrar, kollegor och andra instanser. Resultatet av delstudie II visar att pedagogens roll för att skapa inkluderande relationsskapande möten är betydelsefull. Pedagogens roll är att ge hela barnet möjligheter till lärande och utveckling genom att se, bekräfta, uppmuntra, stödja och lyfta fram det som är enastående och unikt hos varje individ. En medveten pedagog har en förmåga att ta tillvara på relationsskapande möten för att bygga förtroende, tillit och för att skapa en förstående och accepterande atmosfär där olikheter ses som tillgångar. Pedagogens roll är att ha en tilltro till barnets förmågor och ta tillvara på dessa. Arbetssätt och förhållningssätt i detta perspektiv anpassas efter barnens olika förutsättningar, behov och intressen.

2345678 201 - 250 of 1095
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf