hig.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Gannbäck, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Törneld, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskollärares uppfattning om jämställdhet och genuspedagogik: En intervjustudie med åtta kvinnliga förskollärare2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna intervjustudie var att undersöka vad förskollärare anser att jämställdhet och genuspedagogik betyder för dem. Dessutom ville vi undersöka om förskollärarna upplevde att de uppnår jämställdhetsmålen i Läroplanen, Lpfö 98 (reviderad 2010). Förutom detta ville vi även ta reda på vem som sågs som ansvarig för fortbildning inom dessa områden. För att ta reda på förskollärarnas åsikter genomfördes sju kvalitativa intervjuer med åtta kvinnliga informanter. Alla informanter hade en förskollärarexamen och var yrkesverksamma på olika förskolor i Mellansverige. De intervjuade förskollärarna beskriver i resultatet att de anser sig vara medvetna om vad jämställdhet betyder för dem samt att de uppfyller jämställdhetsmålen utifrån Läroplanen. Dessutom beskrev förskollärarna vad genuspedagogik betyder för dem genom praktiska exempel, men hade svårare att i korta ord förklara det. Chefen var den som ansågs som ansvarig i bred majoritet för fortbildningen enligt de intervjuade förskollärarna.

 • 302.
  Gehlin, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Föräldraengagemang - reflektioner kring engagemang i barns föreningsidrott: En intervjustudie med fyra föräldrar till barn som deltar i föreningsidrott2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föräldraengagemang är viktigt för barn, även för idrottsföreningar men det ideella arbetet glöms ofta bort. Att vara engagerad idrottsförälder är en balansgång mellan att vara uppmuntrande och att ställa krav och att pressa barnen. Syftet var att undersöka hur föräldrar till barn som deltar i lagidrott ser på sitt föräldraengagemang. Vad uppger föräldrar till barn som är aktiva inom föreningsidrott för omständigheter som inverkar på deras engagemang? Detta för att se om det finns sakförhållanden som föräldrarna uppfattar som väsentliga för deras engagemang. Urvalet var föräldrar till barn som spelar lagidrott i förening i ett län i Mellansverige. Metod för undersökningen var intervju, informanterna fick berätta och reflektera över det egna föräldraengagemanget.  Data tematiserades sedan in i faktorer som påverkat föräldrarnas engagemang. Resultatet redovisas i dessa teman som utgörs av omständigheter som hittats i föräldrarnas reflektioner. Slutsatsen var att föräldrarna engagerar sig i första hand för att deras barn har ett intresse för att idrotta och de vill se att barnen är lyckliga. Att engagemanget bidrar till en gemenskap med andra föräldrar gör det till en positiv erfarenhet. Respondenterna tydliggör att föräldraengagemang sker på den enskilda förälderns egen nivå, alla kan hjälpa till med något. 

 • 303.
  Gidebo, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Helzenius, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Kommunikativa samspel: En studie med observationer på den mångkulturella förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ forskningsstudie med en etnografisk ansatts. Studien belyser hur barn i den mångkulturella förskolan integrerar med varandra genom både icke verbal kommunikation och verbal kommunikation. Genom observationer på två mångkulturella förskolor kan vi se problematiken att samspel och interaktion mellan barnen blir ett hinder då missförstånd och frustration synliggörs på grund av att språket mellan barnen inte samspelar. Genom alla sociala möten barnen befinner sig i kan ett verbalt språk underlätta i de situationer där det icke verbala språkets förutsättningar inte räcker till.

 • 304.
  Gill Lucchesi, Emilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Representation: Kvinnlig och manlig representation i religionsläromedel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how women’s and men’s religious and cultural experiences are represented in three religious studies textbooks for the new curriculum GY11. The chapter on Hinduism in each book has been analyzed and subsequently compared to one another. This study focuses on both qualitative and quantitative representation; how much space is given to each sex and what types of experiences are presented. The method used is framing, which means recurring themes and attitudes about said groups have been looked for. The results show that both the quantitative and qualitative representation of Hindu women and men is relatively even, which shows a positive development from textbooks published a decade ago.  

 • 305.
  Gill, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Elever som kränker och mobbar andra2013In: Kränkningar i skolan – analyser av problem och lösningar, Stockholm: Skolverket , 2013, 1, p. 112-133Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad som särskiljer elever som kränker och mobbar andra undersöks och analyseras i kapitlet. Där berättas om olika roller i mobbningen och begreppen kulturell och strukturell mobbning beskrivs. Utifrån detta analyseras möjligheterna att motverka mobbning med fokus på de som utsätter andra.

 • 306.
  Gill, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Nyanser av våld, maktlekar och mobbning2011In: Angeläget om maktlekar: en antologi / [ed] Sannie Wedberg, Stockholm: ALMAeuropa , 2011, p. 41-58Chapter in book (Other academic)
 • 307.
  Gill, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Flygare, Erik
  Örebro universitet.
  Frånberg, Gun-Marie
  Umeå universitet.
  Johansson, Björn
  Örebro universitet.
  Lindberg, Odd
  Örebro universitet.
  Osbeck, Christina
  Karlstads universitet.
  Söderström, Åsa
  Karlstads universitet.
  Utvärdering av metoder mot mobbning2011Report (Other academic)
 • 308.
  Giselsson, Mats
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Formativa strategier i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att identifiera och därefter systematisera de problem som eleverna kan tänkas ha för bättre måluppfyllelse och därefter komma med förslag på formativa strategier eleverna kan använda sig av för ökad måluppfyllelse. Källmaterialet består av 103 inlämningsuppgifter och den övergripande analysen har gjorts utifrån principerna för aktionsforskning. Inlämningsuppgifterna har analyserats utifrån en teknik som innebär att man jämför elevernas svar med hur och varför eleverna kommer till en annan slutsats alternativt vilken strategi de behöver använda för att komma till en bättre, eller annan, lösning. Det som har undersökts är hur elevernas stavning, meningsbyggnad, stil, bildhantering, struktur, källhantering och fusk påverkat resultatet av inlämningsuppgiften. Därefter ges exempel på olika formativa strategier för att hjälpa eleverna att nå bättre resultat.  Slutsatsen är att eleverna har vaga kunskaper om inte bara vad som påverkar resultatet utan även om de verktyg som krävs för att åstadkomma ett bättre kvalitativt resultat.

   

 • 309.
  Glaas, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Jansson, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Tecken som stöd vid barns språkutveckling.: Fem förskollärares erfarenheter och strategier om tecken som stöd i förskolan.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redan vid tidig ålder börjar människan att bearbeta språket och vi utvecklar det genom att använda alla våra sinnen samt i rika kommunikations världar. Syftet med studien är att belysa vad fem förskollärare har för erfarenheter och strategier om och hur tecken som stöd är ett hjälpmedel för barnets språkutveckling. Då alla barn utvecklas i olika nivåer, det vill säga att en del barn lär sig att tala tidigt i livet medan andra barn tar tid på sig. Därför behövs olika hjälpmedel och även kunskaper hos de vuxna för att kunna möta alla barns olika men ändå unika behov. Som metod till denna studie har vi använt oss av en kvalitativ undersökning då vi har intervjuat fem förskollärare med hjälp av ljudinspelning. I våra intervjuer visade det sig att förskollärarna ser tecken som stöd som ett positivt hjälpmedel till barnets språkutveckling. Men det skiljer sig om hur förskollärarna arbetar med det och hur mycket. Resultatet visar att vid användning av tecken som stöd har samspelet en stor del, både mellan vuxna och barn samt barn och barn. Då det även är viktigt med ögonkontakten mellan individerna som samtalar för att kunna se och uppfatta vad den andre menar. Resultatet visar även att tecken som stöd används som ett hjälpmedel till att varje barn ska kunna uttrycka och göra sig förstådd på ett eller annat vis.

 • 310.
  Godlund, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Mases, Linn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Vilken betydelse har den pedagogiska miljön i Reggio Emilia-inspirerade förskolor?: - En intervjustudie2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Reggio Emilias filosofi kan kortfattat beskrivas likt ett förhållningssätt där man ser barnen som kompetent och utforskande. Det är viktigt att skapa en tillgänglig och tillåtande pedagogisk miljö som uppmuntrar till egna initiativ och självständighet. Syftet med den här studien har varit att undersöka olika förskollärares beskrivningar av den pedagogiska miljön på Reggio Emilia-inspirerade förskolor samt undersöka sambandet mellan en väl utformad miljö, barns utveckling och lärande enligt förskollärare. Vi har valt att basera vår studie på att intervjua sex olika förskollärare och tagit del av deras beskrivningar av den pedagogiska miljön. Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  Förutom genomförda intervjuer har vi också genom litteratur tagit del av vetenskaplig forskning som gjorts kring relationen mellan Reggio Emilia och den pedagogiska miljön. Resultatet har visat att det finns ett starkt samband mellan tidigare forskning och förskollärarnas beskrivningar. Den pedagogiska miljön har stor betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan enligt de förskollärare vi intervjuat. Genom att skapa en tillgänglig och tillåtande miljö ger det barnet möjlighet till att bli självständigt och kompetent. Vi har tillsammans kommit fram till att det är vår uppgift som blivande förskollärare att tillsammans med barnen skapa en stimulerande miljö som uppmuntrar till lärande och utveckling.

 • 311.
  Golrou, Pouya
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Karlsson, Carl Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Vem styr i klassrummet?: en fallstudie av ledarskap i gymnasieskolans estetiska program utifrån sex ledarskapsteorier2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet är att undersöka och försöka förstå ledarskap i klassrummet utifrån sex olika ledarskapsteorier. Inom tidigare forskning har det skett en viss utveckling där man från att kategoriserat ledarskapet inom tydliga ramar, istället börjat se ledarskapet utifrån den kontext där den befinner sig. Resultatet har blivit att man förespråkat ett situationsanpassat ledarskap.Utifrån frågeställningen Hur kan man förstå balansen mellan lärarens kontroll och elevernas självkontroll i två olika ämnen utifrån sex olika ledarskapsteorier? har fallstudie valts som metod. Med hjälp av videoobservationer och halvstrukturerade intervjuer har uppsatsskrivarna följt en musiklärare på gymnasieskolan i hans vardagliga arbete.Utifrån analysen av empirin blirarbetets slutsats att informantens ledarskap är i linje med olika ledarskapsteorier utifrån vilken situation han befinner sig i. Det går också att utläsa att informanten främst växlar mellan mycket hög grad av lärarstyre och mycket hög grad av elevkontroll, men att han inte lika ofta befinner sig i skalan däremellan. Uppsatsförfattarna argumenterar för att det kan bero antingen på en flexibel ledarstil hos informanten, eller att hans personliga ledarstil krockar med vad han anser vara ett korrekt ledarskap utifrån hans uppdrag.

 • 312.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Democratic Education in Different Settings.2005In: The 33rd NERA (Nordic Educational Research Association) Annual Conference: , 2005Conference paper (Refereed)
 • 313.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Framtidens demokratiska medborgare: Om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis attempts to deepen our understanding of the democratic assignment for Swedish schools. The school is a public space that all children and youth are a part of which gives it a prominent opportunity for fostering democratic citizens of the future. The purpose of the study is to increase the knowledge of this assignment, based on the students’ stories of how they experience it. The theoretical framework draws upon a spatial perspective and educational theory inspired by a radical view of democracy. A multiple case study was conducted based on three cases, chosen in order to achieve socioeconomic variation. A mixed method approach has been applied to the study: interviews, observations, documents and quantitative data have been analyzed using a thematic analysis framework. The results show that the democratic assignment of schools is complex and filled with legal, social, ideological, and ethical tensions. For the purpose of creating a school environment that meets the democratic assignment, systematic work and guidelines for school personnel, students, and parents appear to be necessary. The study has clearly shown that the conditions for the democratic assignment may differ markedly between schools and that peer socialization is of great importance for the outcome. The influence and potential of diversity on the democratic assignment of schools is clear. From a curriculum micro perspective, the study has brought attention to how the view of the (non-)competent student is relevant for the democratic assignment, as well as the bases on which this notion of (non-)competence rest. It is suggested that the view of the democratic assignment is extended, from a narrow focus on democratic decision-making processes to a wider focus that also takes into account the ongoing everyday negotiation processes between teachers and students that have impact on what is perceived as political action and democratic arenas.

 • 314.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  On Political Judgment and Emotions in Citizenship Education2013Conference paper (Refereed)
 • 315.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Political Judgement in Education2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper argues that there is a need to bring in the concept of political judgment to the discussion oncitizenship education. There is also a need to enlarge the view on political judgment by recognizing emotionsas an important part of an individual’s cognition and perception. Furthermore, results are presented from acontent analysis of the international ICCS report (IEA, 2009) in which the analysis starts from a distinctionbetween political knowledge and political judgment. In line with the distinction, this paper critiques an overrelianceon the notion of progression in education based on predetermined subject matter and outcomes,which is reflected in the ICCS report (IEA, 2009) as a knowledge-first hegemony. This refers to the skills for afuture democratic citizenship as purely cognitive phenomena, where “knowledge” is to be transferred throughschooling. Drawing on the work of Mouffe (1995) and Biesta (2006, 2007), teachers’ and students’ politicaljudgment – in a wider understanding by also taking into account emotions, beliefs, norms, and values (cf.Bauman, 1995; Marcus, 2000) – becomes a key concept in recognizing and understanding an extended viewof political skills and action in the everyday practices of schooling. In order to strengthen the argument onpolitical judgment, empirical example from multiple case studies conducted at a Swedish school arepresented. These show a recurrent situation in which students enact their political judgment in a settingwhere political action is not recognized as acceptable behaviour. The paper concludes with a discussion ofthe ICCS report in relation to the suggested enlarged view on political judgment.

 • 316.
  Grannäs, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  The Abstract Citizen: Minority Youths Qualifying for Citizenship2014In: Citizenship Teaching and Learning, ISSN 1751-1917, E-ISSN 1751-1925, Vol. 9, no 2, p. 157-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the Swedish school's democratic mission to foster active democratic citizens in relation to fundamental human rights, the National Education Act and the National Curriculum for the compulsory school system. This is done by showing the tension contained in policy documents and giving examples of how this is played out in the everyday practices of schooling. The overall democratic mission for the Swedish school system—to prepare the younger generation for Swedish citizenship—takes place within the nation state and therefore carries with it historical and cultural norms, values ​​and laws that in certain ways become relevant to various minority groups in the country. In this paper, the notion of the abstract citizen is used to elaborate on the imaginary of the nation and its ideal citizens. The empirical material consists of two case studies, both of which are situated in the same Swedish town and have been chosen in order to achieve socioeconomic variation. A mixed method approach has been applied to the study. The results show the complexities that result from the tension that exists in the policy documents with regard to the school’s responsibility to prepare the younger generation for an active, democratic citizenship characterised by virtues such as democratic, pluralistic and tolerant. An important feature is the school staff's professional judgement, i.e. an awareness of the grounds on which students are treated and which opportunities exist for individuals to differ from the majority of the population. Such situations of response and processes of socialising and disciplining create practices of inclusion and exclusion. In democratic terms, the notion of the abstract citizen must be constantly negotiated and renegotiated in the policy implementation and enactment in the everyday practice of schooling. 

 • 317.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Concerns and Student Back-up in the Common Areas in School: The Significance of the Borderlands2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the often neglected preconditions for a productive educational environment is that students feel positive about coming to school and that they have meaningful relationships in school. In this paper, attention is directed towards the common areas that lie within the school but outside of classrooms, e.g. corridors, school yards and dining halls. The concept of the “borderlands of the common areas” in everyday activities at schools is addressed. We explore common area spaces and practices, along with the intentions of the personnel that are responsible for them.

  This paper presents data from a research project aiming at exploring the relational interplay between school personnel and students, its functions and complexity in the secondary school context. A year-long case study is being conducted during the 2012-13 school year at a secondary school that has recently been renovated and where the staff is working to improve the school environment. We make use of multiple data sources, including document analysis, mapping, observations and interviews. In the analyses, spatial theories are applied, a novel approach within the field. These are fruitful for understanding the factors that contribute to positive relational processes within the school context  (cf Author 1 & Author 2; Ferrare & Apple, 2010).  

  The common areas in the school are easily neglected and can be described as “non-places” in the everyday activities. The results indicate that the common areas in the school are used for practices addressing student concerns, aimed at improving conditions for students so that they can concentrate on studying. These borderland practices are viewed as constructed social spaces, where students can feel safe and enjoy coming to school.  These two predicaments are in turn preconditions for enhancing students’ ability to study and to succeed.

 • 318.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  In the face of Neo-Liberalism: Public educators and resources for defending a democratic discourse2014Conference paper (Refereed)
 • 319.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  Uppsala Universitet, Instutionen för didaktik.
  Present vs Absent Presence: Visualizing Uncounted Occurrences In Education2010In: The Nordic Educational Research Association (NERA), 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Globally, the new common vocabulary of educational policies uses rhetoric from business which has redefined education as serving the labor market, bringing concepts as accountability, efficiency and performance standards (Lipman, 2009) For instance in Sweden, the educational system has responded with an increased focus on National tests and other control features (Liedman, 2009; Pettersson, 2008). Various educational reforms have been launched with the purpose of strengthening Sweden’s competition and economic growth (Sundberg, 2005). The underlying logic of these societal and educational developments and the rhetoric that is used make certain features count while others are obscured (see e.g. Apple, 2009; Kumashiro, 2008). Such complexity reduction is a political product which is why one needs to ask “for whom and in whose interest” it is being reduced (Biesta, 2008). In an earlier work (Grannäs & Frelin, 2009) we addressed the political significance of the temporal dimension of education within the current educational climate which constitute a challenge for teachers and students, and directed critique towards the consequences of over-pre-determination of knowledge outcomes for teachers’ working conditions. We argued that in a climate of post-fordism structuring and language render some events obscured and sometimes impossible to address within the educational system. In another work (Frelin & Grannäs, 2010), we argued that the “view of education as exclusively aimed at pre-determined and predictable outcomes /.../ obliterates the possibilities for teachers and students to negotiate the content or other educational issues.” However, in our empirical study we found that despite the conditions, teachers and students worked to attain what we termed intersubjective spaces of negotiation which proved to be significant for education although impossible to plan or predict. They struggled in order to balance demands of the system with the demands that need to be met in order for the system to work, but were impossible to address within it (Frelin & Grannäs, 2010). Over the last 30 years the neo-liberal ideology production has been so pervasive that a massive reframing in society have taken place which have made the managerial discourse a major part of our commonsense (Apple, 2009). This development makes it hard, for teachers, to speak and ‘make sense’ using concepts outside the managerial discourse. Inspired by Apple’s term absent presence (Apple, 1999) we argue that events within the managerial discourse, which can and become allowed to occur within it, are to be termed present presences. That is, what counts can only be within the managerial discourse as present presence. The events that are outside of the managerial discourse or uncounted, but still need to be addressed are termed absent presences. By naming them absent presences we want to achieve two things; first, absent presences acknowledges their presence and significance in educational situations, and second, absent presences visualizes their invisibility within the managerial rhetoric of educational policy, and organizational structure of schools. Based on this research, we suggest that what teachers do in their everyday practices is to take responsibility for the uncounted voices and actions in order to make the counted work – that is absent presence as condition for the present presence.

 • 320.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Spaces of Surveillance2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In several European countries, the number of surveillance cameras in schools has risen dramatically during the last decade. For example, in Sweden, the development has gone from only one school with surveillance cameras in 1997 to 20% of all schools in 2008. In 2012 a survey showed that more than half of these schools had a higher number of cameras than permitted by the National Data Inspection Board, and/or used them longer hours than permitted. In the UK, the instalment of CCTV  cameras have spread, from placements outdoors aimed at protection against intruders to corridors and other indoor spaces aimed at monitoring bad behaviour (Hope, 2009). According to Monahan (2009) one profound effect of surveillance in schools is the integration of law enforcement that may displace other social and educational missions of the everyday school activities. There is interplay between how media describes adolescents and increased camera surveillance in schools. Media contributes to a culture of fear in which schools produce so-called "victims" and "criminals" (Giroux, 2004; Monahan, 2009).

  This paper uses newspaper coverage to map 1) the occurrence of articles regarding surveillance cameras in schools over time, and 2) the stated arguments for using them.

  The articles forming the basis for the analysis were selected using a national data base (Retriever)[1] covering the absolute majority of Swedish newspaper press, including trade press. The selected articles were published spanning the years 2002­­‑2012 and contained the key words “surveillance” and “school”. The search yielded a total amount of 1600 articles. This paper is based on an analysis of the 120 most relevant articles. Data has been analysed using thematic analysis (Boyatzis, 1998).

  The number of articles on camera surveillance in schools rose from 22 in 2002 to 323 in 2010, after which there is a decline. The larger part of the newspapers was located in areas marked by marginalization and segregation.

  The arguments given for placing camera surveillance in schools are (in order from the most common to the least): to 1) reduce vandalism, 2) reduce costs, 3) prevent criminal acts, and 4) improve the work environment for the students and the staff.

  Discussions of underlying causes of problems are rare, and the developments seem to be part of the risk discourse where a wider range of behaviours are criminalized. An overall result of the article analysis is a trend that is in line with the development of surveillance in schools that already have taken place in United States and Great Britain.

 • 321.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Frelin, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Using a spatial perspective for analyzing teachers’ task perception in the educational environment2014Conference paper (Refereed)
 • 322.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Report Work Package 4: Test evaluation and finalizing training program2010Report (Other academic)
 • 323.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  The ASSIST project: Structured in-service training for pre-school assistants and pre-school teachers2011Conference paper (Refereed)
 • 324.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nyman-Kurkiala, Pia
  Åbo Akademi, Åbo, Finland.
  Söderberg, Patrik
  Åbo Akademi, Åbo, Finland.
  Youth, Citizenship and Democracy: A comparative study on regional follow-up of national youth policy in Nordic countries2014Conference paper (Refereed)
 • 325.
  Granström, Klara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lindström, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskolans fysiska inomhusmiljö – en miljö för barns utveckling och lärande: En intervjustudie med åtta verksamma förskollärare2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate preschool teachers' perceptions of how the physical indoor environment should be designed to stimulate children's development and learning. The theoretical basis derived from the socio-cultural perspective, where the human being is seen as inseparable from the culture and the social context he or she lives in. The environment, from this perspective, is given one of great importance, since man's mutual interactions with the surrounding and the environment, affects the opportunities for development and learning. To investigate preschool teachers' perceptions, qualitative interviews have been done. The results revealed that preschool teachers believe that the physical indoor environment, to stimulate children's development and learning, should be designed so that it is discovering, challenging and stimulating. Furthermore appeared “accessibility”, which seems to be affected by a number of factors, as an important aspect that preschool teachers take into account according the design the physical indoor environment. It also emerged that the team, building, finance, time and routines, can provide both opportunities and constraints in the design of the physical indoor environment in preschool. A complex dilemma has appeared: The preschool teachers expressed that they strive to build the physical environment upon the children's interests and needs, when the result of this study at the same time a strong anchor to the curriculum in the design of the environment.

 • 326.
  Green, Debbie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Messias – den utlovade: Varför var inte Jesus judarnas Messias?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad var det som gjorde att Jesus inte kunde vara judarnas Messias, den utlovade?

  Jesus gjorde en hel del i sitt liv på jorden. Bland annat helade han folk, gav dem förlåtelse för sina synder och gav dem kärlek. En av de största anledningarna till hans ankomst var att förena människorna med Gud och ge dem förlåtelse och evigt liv. Detta genom döden och uppståndelsen som ett bevis på att Gud är större än döden. Han var en del av människorna. Jesu intention var inte att ta över översteprästernas eller Pontius Pilatus roll, vilken var kung vid den tiden. Den stora förändringen som Jesus kom med var tron. Det var genom tron som människan skulle få evigt liv, inte genom offer eller handlingar som var vanligt på den tiden.

   

  Trots Jesu handlingar var de stora och utlovade handlingarna som judarna väntade på inte uppfyllda. Judarna hade blivit varnade många gånger för falska profeter och Messias-gestalter. Judarna hade blivit lovade en Messias som bland annat skulle skapa fred på jorden och göra himmelriket på jorden. Han skulle även rädda sitt folk från elände och bedrövelse. Vidare väntade de på en mänsklig gestalt som skulle sitta på Kung Davids tron och regera och göra Jerusalem till världens huvudstad.  Dessa punkter uppnådde inte Jesus.

   

  Vidare talade Jesus om att han skulle återvända en andra gång och då skulle han uppfylla det som inte uppfylldes vid första ankomsten. För judarna har det inte utlovats två ankomster, utan det talas om en ankomst där Messias ska göra ett paradis på jorden, himmelriket på jorden. Betydelsen av himmelriket blev förändrat då Jesus talade om himmelriket inom oss. Det var inte längre ett konkret himmelrike som Jesus talade om och det var det som judarna hade blivit utlovade av Gud. Därmed kunde inte Jesus vara deras utlovade Messias och de väntar än idag på Honom.

 • 327.
  Grip, Jennie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Bland mucklor och kugghjul...: En studie om förskolebarns matematik användande av en applikation på iPaden.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Grip, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Rikare matematik med drama: En hermeneutisk fenomenologisk studie om drama som matematikdidaktiskt verktyg.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna hermeneutiskt fenomenologiska studie har syftet att undersöka dramas potential som matematikdidaktiskt verktyg, dess möjligheter och begränsningar. Forskningsfrågorna är: Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att använda drama som matematikdidaktiskt verktyg? och Vad krävs för att ett lärande i matematik ska ske, med drama som didaktiskt verktyg? Intervju och fokussamtal med erfarna pedagoger genomfördes och analyserades utifrån sociokulturell teori. Resultatet, delvis redovisat som narrativ, visar på många fördelar: drama befäster kunskaperna, ökar motivationen att lära, gör eleverna aktiva och ger ett vidgat perspektiv på matematik. Gestaltandet, experimenterandet och de matematiska samtal som följer i kölvattnet av dramas lyssnande förhållningssätt, ger en djupare och rikare förståelse för matematik och reflektionen binder ihop de olika sätten att förstå. Nackdelar är att det finns lite samlad erfarenhet av metoden och att det krävs mycket av läraren. För att uppnå lärande i matematik, krävs ett tydligt syfte med lektionen, reflektion med eleverna samt ett öppet och prestigefritt klimat. Slutligen visar studien att drama kan användas både för att arbeta med slutna frågor av uppgiftskaraktär och med öppna frågeställningar som syftar till matematiska samtal, vilket är att föredra.

 • 329.
  Gull, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  På kungens befallning eller av inre övertygelse: en undersökning av varför vikingatidens människor konverterade2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om runstensbeståndet i Norge, Danmark och Mälardalen kan säga något om hur dessa områden kristnades. Skillnader mellan de olika områdena i antal runstenar och själva runinskrifternas innehåll tolkas mot bakgrund av den historiska kontext de restes i. Norge och Danmark har relativt få runstenar med kristet budskap och än färre som hänvisar till eskatologiska föreställningar medan Mälardalens runstenars inskrifter påfallande ofta fokuserar på själens öde efter döden. I Norge och Danmark anses allmänt människorna ha konverterat efter påtryckningar från olika kungar. I Mälardalen anses dock kungar med sådan makt att de kunnat framtvinga ett religionsbyte ha saknats under den aktuella tiden.

  Ett tänkbart scenario som kan förklara dessa skillnader presenteras mot bakgrund av detta. Uppsatsens föreslår att i Mälardalen konverterade familj efter familj efter kontakt med omkringvandrande missionärer, vilka i sitt budskap fokuserade på just eskatologiska föreställningar, på himmel, helvete, synd och botgöring för synd, både i detta livet och efter döden i skärselden. Detta framkallade ett behov hos människorna i Mälardalen att hjälpa sina avlidna släktingars själar och försöka förkorta det lidande de antogs utsättas för efter döden. Kungarna utnyttjade sedan de konverterades behov av religiös service som kunde ge syndernas förlåtelse för såväl levande som redan avlidna för att knyta dem närmare sig och på så sätt på sikt kunna etablera en ny typ av kungamakt i området. Detta skedde främst genom att kungarna erbjöd tillgång till kyrkor och präster i den nyanlagda staden Sigtuna.

  I Norge och Danmark stod missionärerna under kungarnas beskydd och kontroll och det budskap de där framförde handlade mer om makt och framgångar i detta livet som den kristna guden kunde ge. Detta framkallade inte något behov av att medelst runstenar uppmana förbipasserande att be förböner för avlidnas själar och detta är anledningen till varför inte särskilt många stenar med uppmaningen att hjälpa en avlidens själ återfinns i dessa områden.

  Den avgörande orsaken till om människor rest stenar som med inskrifter som relaterar till eskatologiska föreställningar är alltså enligt denna undersökning ifall människorna i området konverterat av egen inre övertygelse efter kontakt med frilansande missionärer som fokuserat på frälsning, synd och botgöring eller om de kristnats på någon kungs befallning av missionärer som kontrollerats av sagde kung och som framfört ett budskap som mer handlat om den kristne gudens överlägsna makt.

 • 330.
  Gullbing, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur introducerar man drama för vuxna som inte vill?: Fokussamtal med dramapedagoger2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Som dramapedagog är det vanligt att man får uppdrag att leda vuxengrupper som inte själva har valt att ha drama. I dessa grupper finns ofta en stor rädsla och ett stort motstånd vilket man som dramapedagog måste hantera och förhålla sig till. Frågeställning:

   

  Hur förbereder och planerar dramapedagoger introduktionen av dramapass med vuxengrupper som inte valt att ha drama och hur är deras syn på detta arbete?

   

  Undersökningen är inspirerad av en fenomenologisk-hermeneutisk ansats och metoden har varit fokussamtal där resultatet har redovisats som en gemensam berättelse ur informanternas perspektiv. Resultatet visar bland annat på att den springande punkten för att få ett fruktsamt arbete med vuxna som inte har valt drama är att som dramapedagog tillsammans med gruppen hitta en överenskommelse om hur man min vill arbeta. 

   

  Nyckelord: Dramapedagogik, grupprocess, vuxnas lärande, motivation, fokussamtal, fenomenologi, hermeneutik, team building, drama.

 • 331.
  Gustafson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Några blivande förskollärares syn på högläsningens betydelse för barns språkutveckling2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings syfte var att få kunskap om blivande förskollärares syn på barns språkutveckling i samband med högläsning, samt hur syftet med högläsning vid respektive VFU: platser uppfattades av studenterna. För att få en fingervisning om detta användes kvalitativa studier där fem blivande förskollärare intervjuades. I resultatet framkom att studenterna visade en stor medvetenhet kring högläsningens betydelse för barns språkutveckling. Samtliga menade att högläsning i förskolan är mycket viktigt eftersom effekterna är gynnsamma för barns språkliga utveckling men även för andra delar i dess utvecklingsprocess. Undersökningens resultat visade även att de intervjuade studenters uppfattning rörande högläsningens huvudsyfte vid partnerskolorna, i huvudsak bedömdes vara av praktiskt art men även att ett syfte till vila fanns.

   

 • 332.
  Gustafsson Ahl, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lugnande tro: En statistisk analys av korrelationen mellan religion, stress och psykologiskt välbefinnande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots de diskussioner angående religionens roll som förts mellan ateister och teister på senare år verkar det finnas få statistiska undersökningar på religionens roll som sänkare av stress och höjare av psykologiskt välbefinnande. Denna uppsats bidrar till den forskning på området som finns. Undersökningen utfördes genom att ett antal hypoteser med grund i en amerikansk undersökning från 2001 samt Maslows behovsteorier ställdes upp och testades genom Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient för att hitta samband mellan religiöst deltagande, stress och psykologiskt välbefinnande. Resultaten blev följande: Religion verkar huvudsakligen sänka stress och höja psykologiskt välbefinnande genom att besvara djupa existentiella frågor, medan exempelvis socialt stöd och hälsosamt leverne verkar vara sekundärt. Resultaten från uppsatsen har även visst stöd från den amerikanska undersökningen. Både metod och resultat diskuteras och vidare forskning rekommenderas.

 • 333.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Fakultetsopponenten sammanfattar två avhandlingar med montessoritema2012In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 17, no 3-4, p. 264-270Article in journal (Other academic)
 • 334.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Introduktion till boken och dess teman2012In: Kvalificerad som lärare?: Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson & Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 7-20Chapter in book (Other academic)
 • 335.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Kan erfarenheter från högskolan bidra till diskussionen om legitimation för lärare och förskollärare?2012In: Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson & Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 227-260Chapter in book (Other academic)
 • 336.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies. Universitetet i Uppsala.
  Nasjonal forskerskole for laererutdanningene (NAFOL): En utvärdering efter halva tiden2013Report (Other academic)
 • 337.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Varför finns ingen debatt kring montessoripedagogiken?2010In: Vägval i skolans historia, ISSN 1652-0610, Vol. 10, no 2, p. 3-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 338.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Dahl, Hanne Marlene
  Roskilde University.
  Gaardhöje, Jens Jörgen
  University of Copenhagen.
  Gustafsson, Göran
  Chalmers University of Technology.
  Nexö, Ebba
  Aarhus University.
  Mid-term Evaluation of Five National Research Schools: Report submitted by the evaluation panel2013Report (Other academic)
 • 339. Order onlineBuy this publication >>
  Gustafsson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Fransson, GöranUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Kvalificerad som lärare?: om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka utmaningar möter nya lärare?

  Vilka utmaningar och möjligheter finns det i lämplighetsprövningen av nya lärare och förskollärare?

  Vad betyder lärarlegitimationen för lärares och förskollärarnas professionella positioner?

  I denna bok diskuteras och problematiseras reformerna med introduktionsperiod, mentorskap, lämplighetsprövning och legitimation för lärare och förskollärare. Reformerna innebär att många möjligheter skapas, men de innebär också en hel del nya utmaningar, svårigheter och dilemman. Hur kan reformerna förstås? Vilka utmaningar är förknippade med mentorskapet och lämplighetsprövningen? Hur kan nya lärare och förskollärare uppleva och reflektera kring sitt arbete? Detta är exempel på några teman som problematiseras i denna bok. Till grund för problematiseringarna ligger intervjuer med nya lärare, mentorer, rektorer och högskollärare, enkäter till förskolechefer samt forskningsöversikter och teoretiska genomgångar. Sammantaget bidrar boken med viktig kunskap om reformernas utmaningar och dilemman, om hur nya lärare upplever och försöker hantera den första tiden samt om hur mentorskap och lämplighetsprövning kan förstås och genomföras. Boken vänder sig till alla som vill veta mer om komplexiteten i reformerna och som söker inspiration till lösningar. Den kan med fördel användas inom mentorsutbildningar eller utbildningar av rektorer och förskolechefer inför lämplighetsprövningen. Antologin utgör en rapport inom ramen för forskningsprojektet Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling som finansierats av Vetenskapsrådet och av Högskolan i Gävle.

 • 340.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Morberg, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Att arbeta i högskolan: utmaningar och möjligheter2010 (ed. 2 [omarb.])Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de närmaste åren rekryteras ett betydande antal nya lärare av olika kategorier till högskolor och universitet. Det sker i en tid då studentgrupperna blir större och mer heterogena, då nationell och global konkurrens ökar. Samtidigt skärps de ekonomiska förutsättningarna och kraven på studenternas anställningsbarhet efter genomförd utbildning. En bra yrkesintroduktion ökar lärarnas möjligheter att lyckas väl i sin professionella yrkesutveckling. I boken problematiserar författarna såväl högskolornas uppdrag som förutsättningarna för högskolelärares arbete. De lyfter fram undervisningen i högskolan: föreläsningar, seminarier, handledning, examination, nätbaserad utbildning och värderingar. Boken behandlar även högskolelärares utvecklings- och karriärmöjligheter inklusive en diskussion om dokumentation av meriter. Den nya upplagan har omarbetats grundligt i ljuset av de förändringar som ägt rum på organisations- och styrningsnivå. Kapitlet om nätbaserad utbildning är helt omskrivet och ett kapitel om examination har tillkommit. Att arbeta i högskolan – utmaningar och möjligheter är lämplig för både nya och mer erfarna lärare inom högskolan.

 • 341.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Morberg, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Teaching and Learning in Higher Education: challenges and Possibilities2011Book (Other academic)
  Abstract [en]

  In the next few years a conciderable number of new teachers of different categories will be recruited to higher education institutions. This will also coincide with larger and more heterogeneous student groups and an increase in national and global competition. At the same time, the economic prerequisites and demands for students’ employability after university are becoming much more stringent. A good professional induction increases teachers’ opportunities of succeeding in their professional development.

  In the book the authors problematise the higher institutions’ mandate as the prerequisite for higher education teachers’ work. They highlight the various aspects of teaching in the higher educational institution: lectures, seminars, supervision, examinations, online education and values. The book also addresses the higher education teacher’s development and career possibilities and discusses the documentation of qualifications. This is the English version of Att arbeta i högskolan that was revised in 2010. Teaching and Learning in Higher Education – Challenges and Possibilities is suitable for new and more experienced teachers in a higher education context.

 • 342.
  Gustafsson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Morberg, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nordqvist, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hallström, Monica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Lindgren, Ulla
  Umeå Universitet.
  Professionell och/eller legitimerad? Didaktiska perspektiv på nya lärares professionella utveckling.2010Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 343.
  Gustafsson, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  ABC -Vad är det?: Förskollärares syn på -och roll i små barns intresse för skriftspråket.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning några yrkesverksamma förskollärare hade om hur de själva arbetade mot förskolans läroplans strävansmål rörande barns begynnande läsande och skrivande. Studien har också gjorts med anledning av den politiska satsningen på att kompetensutveckla förskollärare med förskolelyftets kurs Barns litteracitet och matematiska gestaltande. Sex förskollärare i södra Norrland har intervjuats om deras interaktion med förskolebarnen. Av dem har tre läst kursen och tre har inte läst kursen. Detta gjordes för att se om det går att avläsa någon skillnad mellan grupperna i föreställningen om förskollärarens roll i barns intresse för skriftspråket. Ett stort engagemang genomsyrar förskollärarnas berättelser om vad de gör för att bemöta och utmana barnens begynnande intresse för ”ABC”. Resultatet visade att förskollärarna planerar och formar en stimulerande pedagogisk miljö med hjälp av texter och logotyper, för att möjliggöra ett växande litteracitetsintresse. Förskollärarna i studien inspirerade till litteracitetserövrande aktiviteter som kommunikativa lekar och uppmuntrade aktivt deltagande i högläsning och i dialog med andra framför datorn och i den övriga textmiljön. Genom aktiviteter som rim, ramsor och sånger tränades förmågan att skilja på bokstävers ljud och former, och gav möjligheter till ett lekande erövrande av litteracitet. Barnens reflektioner av dokumenterade egna teckningar gav mening åt vidare texterövrande. En liten skillnad mellan grupperna märktes genom att de tyckte sig kunna förklara matematiska ord bättre för barnen på deras nivå av förståelse efter utbildningen.

 • 344.
  Gustafsson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Kunskap och lärande i förskolan2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet. Ett lärande som ska främja barns utveckling samt ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Arbetslagen ska aktivt diskutera begreppen kunskap och lärande.

  Syftet med denna undersökning var att se hur några utvalda förskollärare och förskolechefer som är verksamma inom förskolan ser på begreppen kunskap och lärande, med läroplanen som utgångspunkt. Vilken innebörd de intervjuade lägger i begreppen, hur de synliggör barnens läroprocesser och vilken roll de själva har för att hjälpa barnen i deras utveckling.

  Genom intervjuer har de intervjuade får dela med sig av sina erfarenheter, tankar och konkreta exempel. Grunden för att det ska ske ett lärande är att barnen är trygga, vilket samtliga intervjuade var ense om. Att barnen ska få känna sig betydelsefulla samt utveckla en känsla för samhörighet. Barn lär över hela dagen, i möten med andra och utifrån deras egna behov. Begreppen kunskap och lärande går mycket i varandra och de flesta av de intervjuade ser kunskap som ett resultat av lärandet. Det lustfyllda lärandet betonas och att det gäller att hitta arbetssätt som tilltalar barnen. Genom att använda sig av leken som en medveten process skapas naturliga lärandesituation

 • 345.
  Gustafsson, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Pedagogiska strategier för inkludering av barn inom autismspektrat: en intervjustudie av fyra förskollärares erfarenheter2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån Lpfö98 (Skolverket, 2010) samt Skollagens paragraf 9 (SFS, 2010:800) om särskilt stöd i förskolan, framträder en oklarhet i tillvägagångssättet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Då oklarhet om hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd går tillväga är framträdande, samt att det är förskollärarna som ser och arbetar med dessa barn dagligen, har denna intervjustudie genomförts i syfte att undersöka vilka pedagogiska strategier för inkludering som finns att tillämpa. Samt att se vilka av dessa förskollärare använder sig av vid inkludering av barn inom autismspektrat i förskolan. För att få svar på detta har en intervjustudie utförts, fyra förskollärare har intervjuats. Intervjuerna har varit strukturerade med frågor som enbart varit relevanta i förhållande till studiens syfte. Intervjufrågorna har däremot varit ostrukturerade, då svarsmöjligheterna varit öppna. Trost (2010) beskriver att det är den intervjuade som bestämmer vilken struktur svaret får då frågorna är ostrukturerade. För att analysera det insamlade materialet har ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberats, lyssnats på och lästs ett flertal gånger för att göra ett utrönande av vad den enskilde menar. Trost (2010) skriver att det i analysen av kvalitativa intervjuer kan framträda ett antal mönster ur de intervjuades egna föreställningsvärldar. Dessa mönster presenteras i resultatdelen i studien. De pedagogiska strategier som framkommit i denna studie är att de använder sig av bildscheman, detta för att göra dagarna lättare för barnet och att barnet kan gå till schemat själv och kolla. De kan då se hela dagens planering i bilder och det medför att de för att de känner ett lugn. De delar även in barngruppen i mindre grupper då barn inom autismspektrat har ofta, men inte alltid svårt att vara i en större barngrupp. Förskollärarna som intervjuades uttryckte att de försökte skapa mindre grupper för att barnet i fråga skulle kunna vara med och att när de hade mindre grupper så medförde de en lugnare miljö. De försöker även ha en så strukturerad miljö som möjligt med rutiner för att undvika överraskningar. Dessa strategier medför en lugnare miljö, vilket är precis vad barn inom autismspektrat är beroende av, det medför även att de själva kan känna sig trygga, de kan kommunicera med hjälp av bilder och bildscheman som i sin tur gör att de kan känna att de är en i gruppen och att de kan lyckas.

   

 • 346.
  Gustafsson, Per
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Religiositet och existentiella frågor inom missbruksvården: En kvalitativ intervjustudie om behandlingsassistenters förståelsegrunder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har mitt syfte varit att undersöka hur behandlingsassistenter inom missbruksvården förhåller sig till frågor rörande religion, existentiella frågeställningar och vilken signifikans detta har i det arbete som de bedriver. Vidare undersöker jag också vilka förståelsegrunder som arbetet med missbruks bedrivs utifrån.Min metod har varit kvalitativa intervjuer. Jag har totalt intervjuat fyra behandlingsassister från två olika verksamheter inom kommunal missbruksvård, dessa intervjuer har jag sedan analyserat med hjälp av symbolisk interaktionism. Mina resultat visar att det bland behandlingsassistenterna råder en stor osäkerhet till frågor rörande religion och existentiella frågor och att dessa teman inte är verkar vara förankrade i arbetsgruppernas helhet. Vidare visar också mitt resultat att behandlingsassistenternas förståelsegrunder för hur arbetet med missbruk bedrivs inte kan konkretiseras. I min undersökning är det endast en respondent som tydligt kan redogöra för på vilka vetenskapliga förståelsegrunder arbetet bedrivs. Utifrån min undersökning drar jag slutsatsen att mer forskning bör göras där dessa frågor uppmärksammas utifrån ett större helhetsperspektiv.

 • 347.
  Gustafsson, Ulrika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Har du gjort läxan? - En studie om föräldrars uppfattning om barnens läxor.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 348.
  Gustavsson, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Thorsell, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Uppåt väggarna- inredning för utveckling: Väggarnas pedagogiska möjligheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 349.
  Gyllander Tano, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Forumspel som punktinsats: Dramapedagogers berättelser om lyckade och mindre lyckade projekt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar forumspel som punktinsats utifrån en fenomenologisk hermeneutisk ansats. Två dramapedagoger har genom djupintervjuer delgett sina berättelser om arbetet med forumspelsmetoden under korta insatser. Det övergripande syftet är att skapa kunskap om forumspel som metod och undersökningen belyser informanternas upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Resultatet av djupintervjuerna påvisar dramapedagogernas positiva syn på forumspel som punktinsats. Främst då det utifrånperspektiv punktinsatsen har gör att man som pedagog kan nå kvalitéer en ordinarie verksamhet har svårt att åstadkomma. Punktinsatsen möjliggör möten med många grupper, vilket informanterna finner utvecklande och spännande. Svårigheter som ensamhet i verksamheten samt vem som initierar punktinsatsen belyses. Vidare diskuteras forumspelsmetoden som extra gynnsam metod vid kortare insatser, dramapedagogers arbetssituation och förslag ges på vidare forskning inom ämnet.

 • 350.
  Gyllencraft, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att använda eller inte använda uterummets möjligheter i det språkutvecklande arbetet i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har undersökt om och i så fall hur förskolor bedriver ett språkutvecklande arbete i uterummet. Tidigare forskning och litteratur om språkutveckling och utomhuspedagogik presenterades tillsammans med förskolans styrdokument och jämfördes med det empiriska underlaget. Studiens slutsats blev att det finns tydliga indikationer på att det språkutvecklande arbetet i förskolans uterum kan och bör utvecklas. För att detta ska vara möjligt behöver man arbeta med den rådande kunskapssynen hos såväl ledning som pedagoger verksamma i barngrupp i förskolan. Ett färdigställt material för språkutvecklande arbete i förskolans uterum skulle inte utgöra någon nämnvärd skillnad enligt majoriteten av de pedagoger och beslutsfattare som deltagit i undersökningen, såvida materialet inte kompletteras med teori och utbildning.

45678910 301 - 350 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf