hig.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 2718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Dahlbom, Emilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Andersson, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Barns tidiga läs- och skrivinlärning: En studie av hur läroböcker för årskurs 1 förhåller sig till bokstavsintroduktion och avkodning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att barn i Sverige lär sig läsa och skriva är en självklarhet och en demokratisk rättighet. Det  är  dock  inte  en  självklarhet  hur  inlärningen  går  till.  Vi  vill  med  denna  studie undersöka hur ett mindre urval av läromedel introducerar bokstäver för elever i årskurs 1  utifrån  den  syntetiska  metoden,  vilket  innebär  att  bokstäver  lärs  ut  en  i  taget  och därefter  ljudas  ihop  till  enklare  ord.  Utifrån  det  sociokulturella  perspektivet  och pragmatismen undersöker vi om läromedlen har uppgifter som är utvecklande och bilder som är igenkänningsbara för eleverna.Syftet  med  undersökningen  är  att  ge  en  inblick  i  hur  läromedel  kan  introducera bokstäver och avkodning  för  elever. Vi vill  även veta om materialen använder sig av bokstavsbilder  för  att  hjälpa  eleverna  i  bokstavsinlärningen.  För  att  jämföra  dessa utvalda läromedel har vi använt oss av en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag, där  texterna  analyseras  komparativt  och  ur  ett  kunskapskritiskt  perspektiv.  Vi  jämför läromedlen  utifrån  dessa  fyra  punkter:  bokstavsföljden,  uppgifter  per  bokstav,  hur eleverna tränar avkodningsförmågan samt bokstavsbilder. Resultatet sammanställs först i  en  tabell  för  att  få  en  tydlig  överblick  över  läromedlen  och  sedan  följer  en  mer djupgående analys. Resultatet  visar  att  det  inte  finns  någon  generell  bokstavsföljd  som  förespråkas  utan bokstavsordningen varierar i läromedlen. Avkodningen introduceras på liknande sätt i alla  läromedel  och  uppgifter  per  bokstav  är  relativt  lika  men  omfattar  olika  många moment.  Det  är  mest  skriftliga  uppgifter  i  arbetsboken  som  sedan  kompletteras  med praktiska  uppgifter  som  finns  i  lärarhandledningarna.  Bokstavbilder  finns  i  tre  av  de fyra  läromedlen  vi  undersökt.  I  två  av  dessa  är  det  elevnära  och  igenkänningsbara föremål för eleverna. I ett av läromedlen är föremålen svåra för eleverna att känna igen.

 • 352.
  Dahlgren, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Den moderna kommunikatören: en kvalitativ studie av kommunikatörens strategiska roll2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikatören är en yrkesroll som påstås befinna sig under en förändring. Yrket ska gå ifrån den producerande rollen till vara en alltmer strategisk roll på ledningsnivå. Den moderna kommunikatören ska, enligt litteratur kring ämnet, arbeta med strategisk kommunikation utifrån ett reflexivt förhållningssätt. Detta är en studie som behandlar och undersöker kommunikatörsyrket i en organisation. Syftet är att analysera hur en modern kommunikatör arbetar med strategisk kommunikation ur ett reflexiv perspektiv, för att se hur väl det stämmer överens med litteraturen och undersökningars moderna bild av yrket. Det är relevant att undersöka den moderna kommunikatören både på grund av att yrket påstås vara under en förändring där det tar allt mer plats i organisationer, och eftersom samhällsförändringar även ställer nya krav på informations- och kommunikationsansvariga. Syftet är även att ta reda på vilken ställning kommunikatören har i organisationen, då litteratur och undersökningar hävdar att i och med förändringen som sker så har yrket i allt större utsträckning klivit upp i ledningsposition. Undersökningens avsikt är att med ett kritiskt grepp ställa litteraturens ideal mot verklighet.

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fyra yrkesverksamma kommunikatörer i stora organisationer. Den metod som används är semistrukturerade intervjuer där jag i förhand har definierat olika teman med vissa specificerade frågor. Detta för att få en möjlighet till att ställa följdfrågor och därmed fördjupade svar. Materialet har bearbetats ur ett hermeneutiskt vetenskapligt förhållningssätt, där jag har tolkat intervjupersonernas svar för att kunna bilda en förståelse för yrkesrollen.

  Resultatet visar att det ideal som ställs upp i litteraturen inte avspeglar verkligheten i den mån författarna verkar vilja. Den moderna kommunikatören arbetar strategiskt, men inte utifrån detta reflexiva förhållningssätt. Vidare kan man se att de tillfrågade kommunikatörerna har en kontakt med ledningen och att dess arbetsuppgifter är till störst del strategiska.

 • 353.
  Dahlin, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det är utsidan som räknas: En multimodal undersökning av tre svenska skönhetsklinikers budskap om skönhet, hälsa och ansvar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är klarlägga hur tre svenska skönhetskliniker framställer sina tjänster på respektive webbplats. Jag har valt att använda mig av en multimodal textanalys för att undersöka både skriftliga och visuella element. Materialet begränsas till startsidorna samt webbsidorna om botoxbehandling och fettsugning.

  Analysen avser att besvara hur klinikerna framställer sina ingrepp och behandlingar. De språkliga valen visar om dessa enbart inbegriper erbjudanden med möjligheter eller om det även ligger något ansvar på patienten. Vidare analyseras vilka kriterier den ideala patienten bör uppfylla. Den avslutande diskussionen avser att klargöra vilken inverkan dessa faktorer kan ha på individens fria val. 

  Resultatet visar att klinikerna framställer sina ingrepp och behandlingar som erbjudanden från deras sida, samt att ansvaret till största delen ligger på patienten. Löften realiseras med förbehåll och information talar om att patienten är skyldig att skaffa kännedom om riskerna innan ett ingrepp eller en behandling genomgås. Tidigare forskning har visat att den ideala patienten är frisk, har normal vikt och realistiska förväntningar. Detta har tidigare diskuterats utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv. Mitt arbete fördjupar denna problematik och belyser de kroppsliga normer som skapas för att ens få möjligheten att genomgå ett skönhetsingrepp. Vid exempelvis en fettsugning kan det innebära viktnedgång för en patient som inte redan har en ”någorlunda normal vikt”. Därtill finns det även en problematik kring vem som bedömer vad som är ”realistiska förväntningar”. Är det kliniken eller den som ska leva med resultaten?

  Skriftliga och visuella element hjälper till att förstärka patienternas behov. Tillsammans skapar klinikerna en värld där normerna för utseendet och hälsan förstärks och förnyas. Min konklusion är att det finns tydliga tendenser att vi strävar mot ett samhälle där individens status och framgång än starkare graderas efter utseende.

 • 354.
  Dahlin- Jones, Annelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Janusiewicz, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Filmens roll i svenskundervisningen: En studie av lärares förhållningssätt till mediet i gymnasieskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är en fördjupning i och undersökning av filmens potential som didaktisk redskap i gymnasieskolans svenskundervisning och i vilken utsträckning mediet används. Multimodal teoribildning har studerats och en extensiv litteraturgenomgång genomförts för att identifiera möjliga användningsområden för film. Kvalitativa intervjuer med lärare som är verksamma i svenskämnet i gymnasieskolan idag har utförts. Det huvudsakliga resultatet från studien belyser att lärare är positivt inställda till att använda film i sin undervisning och gör det till viss del, men att det behövs mer vägledning och struktur runt både konsumtion och produktion av film för att lärarna ska kunna nyttja dess fulla multimodala och didaktiska potential i klassrummet.

 • 355.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Andar, Karma och Nangijala: tro och föreställningar bland ett urval gymnasieelever i Gävle2015In: Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] David Carlsson & Peder Thalén, Gävle: Högskolan i Gävle , 2015, p. 71-85Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vad tror egentligen ungdomar i Sverige på idag? I vilken utsträckning lever det kristna arvet kvar hos dem och vilka andra influenser har de gjort till sina? Syftet med min undersökning var att få en förståelse för just detta med utgångspunkt från intervjuer med ett antal ungdomar i Gävle.

 • 356.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Andemedier, profeter och missionärer: religion och medicin bland shonafolket i Zimbabwe1996In: Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap, Vol. 28, p. 33-50Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas möten och konflikter som finns mellan traditionell afrikansk religion och medicin, missionskristendom och inhemska former av kristen religion. Platsen för studien är Mberengwadistriktet i södra Zimbabwe.

 • 357.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Att "rensa" hemsökta hus: En gammaltroendes botandeverksamhet2014In: Helig hälsa / [ed] Jessica Moberg och Göran Ståhle, Stockholm: Dialogos Förlag, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 358.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?2006In: Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring / [ed] Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén, Uppsala: Swedish Science Press , 2006, p. 38-54Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 359.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kuruma: En botanderitual hos Karangafolket i Zimbabwe2002In: Riter och ritteorier: religionshistoriska diskussioner och teoretiska ansatser / [ed] Michael Stausberg, Olof Sundqvist och Anna Lydia Svalastog, Nora: Nya Doxa , 2002, p. 278-Chapter in book (Other academic)
 • 360.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Pokémon Go och den mer-än-mänskliga världens betydelse i det senmoderna Sverige2017In: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 193-216Chapter in book (Refereed)
 • 361.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Recension av: Hallgren, Roland: The vital force.1995In: Svensk religionshistorisk årsskrift, ISSN 0283-0302, p. 127-128Article, book review (Other academic)
 • 362.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Recension av: Kristine Munks bok De döda lever: Religion, tradition och kulturmöte i Sydafrika.1999In: Temenos, ISSN 0497-1817, E-ISSN 2342-7256, no 4Article, book review (Other academic)
 • 363.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  The New Student - individualized and subjectivized2011In: The New Student as a Didactic Challenge / [ed] Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist, Gävle: Högskolan i Gävle , 2011, p. 87-102Chapter in book (Refereed)
 • 364.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap (upphört 080911).
  Tradition och förändring i några indiska filmer2008In: Bogart och Betel: Texter om film och religion, Uppsala: Swedish Science Press , 2008, p. 70-80Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel har jag valt att analysera tre indiska filmer som visades i Sveriges Television under hösten 2007 under en så kallad Bollywood-vecka. Filmerna är Följ ditt hjärta (Dil Jo Bhi Kahey) Tid av glädje, tid av sorg (Kabhi kushi, kabhie gham) och Water. Jag vill undersöka hur man i filmerna förhåller sig till den inhemska kulturella och religiösa traditionen å ena sidan och å andra sidan de moderna influenserna ifrån väst. Artikeln inleds med en kort inventering av centrala indiska traditionella ståndpunkter när det gäller synen på människan och framförallt vilken roll kvinnan har i familjen och samhället. Därefter sammanfattar jag filmernas innehåll. Slutligen analyserar jag och diskuterar filmerna och försöker lyfta fram sådant som jag uppfattar som signifikant i förhållande till mitt syfte. Några avslutande kommentarer ges också utifrån recensioner som filmerna fått inom den indiska kultursfären.

 • 365.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Traditionell religion och kristen tro i södra Zimbabwe2005In: Religionsmöten och religiös mångfald: Religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle / [ed] David Westerlund, Uppsala: Swedish Science Press , 2005, p. 73-80Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 366.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tvärvetenskaplig hälsoforskning vid svenska lärosäten: en omvärldsanalys2008Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 367.
  Dahlin, Olov
  Uppsala universitet.
  Zvinorwadza: being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with patients in a rural area of southern Africa and poses these basic questions: What does it mean to be ill in this part of the world and what do patients' life-worlds look like? In order to find answers to these questions, an in-depth fieldwork was carried out through which I was able to study how patients reacted to illness. I followed twenty patients in their search of ease, of which ten were members of Chief Mataga's family, with whom I was staying. Each patient, some relative(s) and the traditional healer(s) and faith healer(s) consulted constituted a "multi-episodical" case. In addition, a questionnaire was applied in order to collect supplementary information. A further area of research was the various factors which negatively and positively influenced the lives of people in the area. I examined those factors from both the insider and an outsider perspective and concluded that the phenomenon of illness and healing need to be regarded holistically and that it is of crucial importance to acknowledge patients' own ideas concerning those issues.

 • 368.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Zvinorwadza. Being a patient in the religious and medical plurality of the Mberengwa district, Zimbabwe2002Book (Other academic)
 • 369.
  Dahlin-Jones, Annelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The Radical Feminists' Misrepresentation of Catherine Barkley in Ernest Hemingway's A Farewell to Arms.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper will analyze two schools of feminism to see how they criticize female characterizations in literature in general and Catherine Barkley in A Farewell to Arms in particular and discuss whether or not they are being objective in their criticism.

 • 370.
  Dahlkvist, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science. Department of Health and Medicine, Örebro University.
  Nilsson, Annika
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University.
  Skovdahl, Kirsti
  Örebro Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap och medicin.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University.
  Is there a caring perspective in garden/patio design in elderly care?: a description and a comparison of residents' and staff members' perceptions of these outdoor spaces2014In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 28, no 1, p. 85-106Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aimed to describe characteristics of and design elements in gardens/patios at 87 residential living homes for older people and to describe and compare residents’ and staff members’ perceptions of these spaces. The result showed that many gardens/patios had several recommended design elements and at the same time obvious deficiencies. The residents (n=415) valued various aspects of the garden/patio more highly than the staff did (n=667). One conclusion is that managers responsible for residential living homes for older people should pay attention to and takes measures to ameliorate shortcomings and deficient elements in design and accessibility so that the garden/patio can be used as an important health promotion resource in the care of older people. Residents and staff can be seen as very important actors in such development work.

   

 • 371.
  Dahlrot, Erica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gud eller Big Bang: En argumentation mellan religiös tro och den vetenskapliga världsbilden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Jag har gjort en textanalys av fem böcker skrivna av författare och forskare där det gemensamma ämnet för litteraturen är Guds existens. Böckerna är Richard Dawkins Livet flod, Richard Dawkins Illusionen om Gud, John Lennox Guds dödgrävare, Christer Sturmark Tro och vetande 2.0 och Stefan Gustavsson Kristen på goda grunder. De frågor jag ställer mig är om diskussionen mellan den religiösa sidan och den vetenskapliga sidan diskuterar Guds existens på samma plan eller om dessa två sidor diskuterar bevisen på olika nivåer.  Analysen görs med genom en komparativ studie där frågan om arguments hållbarhet och relevans diskuteras. Frågeställningarna i mitt arbete är att visa på vilka argument som används när vetenskap och religion diskuteras samt om det finns några argument som väger tyngre än andra?

       De diskussioner som jag lyft ur litteraturen handlar om tro och vetande, och om dessa står på helt olika sidor av varandra eller inte. De diskussioner som förs rör frågor så som, är tron en blid tro utan underbyggda resonemang eller handlar tron om just dessa underbyggda resonemang. Är vetenskapen en form av bevis för eller emot Gud? Kanske är det så att tron inte är vetandes motsats utan dess förutsättning och ett gensvar på de bevis som finns. Behöver verkligen naturlagarna ha en förklaring? Är förklaringen Gud eller är naturlagarna en förklaring av sig själv. Kan vi få svar på livets mening med hjälp av en Gud eller är det så att det inte finns en mening. Är skapelsen bara en tillfällighet eller handlar det överhuvudtaget inte alls om slumpen för någon av parterna. Är svaret att det finns en högre makt som styr skapelsen eller är det bara vårt DNA som gör vad som krävs för att överleva? Dessa är några av de frågor som diskuteras mellan författarna representerade i min uppsats.

       Visst finns det vissa argument som väger tyngre än andra. Många gånger är det representanterna för den troende sidan som håller sig mest till sakfrågan. Dawkins och Sturmark argumenterar ibland genom att försöka ta poäng i form av humor och ironi. Som jag ser det är det dock tron i detta fall som får försvara sin syn på Gud. Det är även denna sida som står lite i underläge sett utifrån debattens ämne, inte just bara i dessa fall som jag tar upp, utan även sett över tid. Det stora problemet med argumenten är att personerna, som argumenterar, inte alls läser av bevisen på samma sätt. Samt att bara för att det finns hållbara och relevanta förklaringar på Guds ickeexistens så utesluter inte det den psykologiska funktionen Gud har, i form av tröst och mening.

 • 372.
  Dahlrot, Mårten
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Tro, kön och kärlek: en undersökning av fyra prästers uppfattningar om Svenska kyrkans beslut om att viga samkönade par2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en hermeneutisk och queerteoretisk undersökning av fyra prästers uppfattningar om Svenska kyrkans beslut om att viga samkönade par. Materialet är insamlat genom kvalitativa intervjuer. Jag har utgått från frågeställningarna: Vilka ståndpunkter har informanterna i frågorna om vigsel och äktenskap och hur motiverar de dessa? Hur resonerar informanterna kring frågorna om vigsel och äktenskap? Vad anser informanterna om Svenska kyrkans behandling av frågorna om vigsel och äktenskap? Vad tror informanterna att de beslut som kyrkomötet fattade den 22 oktober 2009 beträffande vigsel och äktenskap kommer att leda till? Resultatet visar att skapelseteologi, tradition och heteronorm är centralt för de två informanter som är emot beslutet. De tycker också att kyrkan behandlat frågan illa. För de informanter som är för beslutet utgör olika typer av kärleksmotiv samt hermeneutiskt medvetna tolkningar grunden för deras uppfattningar.

 • 373.
  Dahlvik, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Geospatial Sciences.
  Öster, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Computer and Geospatial Sciences, Geospatial Sciences.
  Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö: En fallstudie i Strömsbro, Gävle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today residential shortage occurs in several municipalities in Sweden. Densification could be a strategy to solve this problem. Areas where cultural heritage exists are vulnerable to new construction. The aim of this study is to examine how densification on a property could adapt to the surrounding cultural heritage and contribute to good quality of life. The objective is to form criteria for new housing in a cultural heritage environment as a foundation of exploitation. A visualization proposal has also been designed by the criteria. The study is delimited to Strömsbro in Gävle, Sweden and have been exemplified at the property Strömsbro 37:2 that is located in the area.  

  The method DIVE has been used to analyze cultural heritage values and to demonstrate future development opportunities. The DIVE-analysis is performed in four steps: Describe, Interpret, Valuate, and Enable. By performing site visits and inventory in the analysis, values have been identified and a perception over the area have been obtained. Interviews and questionnaires have also been a part of the analysis and have contributed to identification of values, to understand the sense of place and to clarify possible developments. Building volumes have been studied as another method of this thesis. Calculations of volumes and floor area ratio of the surrounding environment have provided guidelines for the visualization.  

  The work resulted in a design proposal of attractive new dwellings, considering the cultural heritage values and seclusion to reduce unwanted observation to create better qualities of life. The design proposal resulted in two apartment buildings, one townhouse and one complementary building that pursue traditional formation with modern details. 

  The result can not represent everyone’s opinion regarding cultural preservation. Cultural heritage is a sensitive subject and citizens might get upset with the result. Residents should therefore be involved in an early stage of planning. 

  Physical qualities that are important when planning for new housing in a cultural environment are coloring, material, building placement, street network, roofing and height scale. Volumes and floor area ratio are also important in the physical environment. The design proposal in this study shows how new housing could be implemented in a cultural district regarding the criteria. 

 • 374.
  Dahrén, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Elfstrand, Veronica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Formativ bedömning: En röd tråd från huvudmäns beslutstagande till lärares undervisning i ämnet svenska i samband med skrivande i årskurs 1-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 375.
  Dalgaard, Lene
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Humor och livsmod - för vem?: rapport från nordiska barnboksdagar 7-8 maj 19871987Report (Other academic)
 • 376.
  Danhard, Margareta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  På gränsen mellan liv och död: Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 18002019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. Metoden består av ett textanalytiskt tillvägagångssätt av främst deras rannsakningsprotokoll där åtta påverkansfaktorer identifieras; fyra som påverkade barnens död samt fyra som påverkade vilket straff de anklagade fick. Resultatet visar att även om inga av lägersmännen, de anhöriga eller husbondfolken i mitt material blev anklagade för delaktighet i brottet så finns det försummelser från deras håll som ledde till att barnen dog. I analysen har jag utgått från genushistorikern Joan Scotts genusteori. Utifrån Scotts fyra nivåer har jag i materialet identifierat kulturellt symboliska representationer kopplade till normer på individuell och institutionell nivå, vilket haft betydelse för hur påverkansfaktorerna kunde verka för hur kvinnorna kom att agera under hela processen, från graviditet till rättegång och dom. I samverkan med ett genusperformativt perspektiv har det kunnat utrönas på vilket sätt genus görs i rättssalen och i hushållet som fick betydelse för kvinnornas straff. Resultatet visar både på att genusperformativiteten kunde falla ut till kvinnans nackdel och fördel, två döms till döden, två till fängelse. I de två fall kvinnorna klarar sig från dödsstraff så beskrivs de som varken fräcka eller blödiga, medan kvinnorna i de andra två fallen istället beskrivs utifrån den negativt kvinnligt konnoterade symboliska representationen blödighet. Generellt blir det synligt att barnamordsbrottet gjordes till ett kvinnligt problem. För även om de två lägersmännen som angavs fick sina lönskalägestraff så var de väldigt osynliga fram till barnets död. Även husbönderna och anhöriga kom undan straff även om man kan ana deras påverkan. Ur ett genusperspektiv syns tydligt hur agerandet i rättssalen och i hushållets tjänst skedde utifrån föreställningar om det kvinnliga kontra det manliga. Exempelvis att den kulturellt symboliska representationen blyghet var kopplad till den kvinnliga kyskhetsnormen där fräcket var negativt konnoterat. Medan den kulturellt symboliska representationen utifrån den manliga normen fungerade tvärtom, att där uppfattades fräckhet som mer positivt och blyghet som mer negativt. Och dessa kulturella symbolrepresentationer med dess olika normvärde beroende på kön gjorde att kvinnorna blev mer utsatta vid sedlighetsbrott.

 • 377.
  Davidsson, Angelika
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Makt och kön i kristendomen och islam2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att belysa att mäns maktmissbruk över kvinnor inte beror på religion eller nationalitet, utan är ett mer personligt och psykologiskt betingat beteende. Men i vissa fall kan vissa religiösa påbud och vissa kulturella heteronoma värderingar bidra till att underbygga ett sådant maktmissbruk, för den som väljer att se på saken och tolka påbud och värderingar på ett sätt som gynnar dem i dessa avseenden. I vissa fall är männen kanske även mer eller mindre psykiskt sjuka och i behov av professionell hjälp.

  Jag har kommit i kontakt med en del obehaglig information när jag letade information till den här uppsatsen. En del av den informationen har jag valt att sålla bort och en del har jag valt att behålla. Eftersom mitt val av ämne är både känsligt och obehagligt har det gjort att jag övervägt att byta ämne ett flertal gånger. Nu när uppsatsen är skriven vet jag fortfarande inte om det var rätt val eller inte.

  Mina perspektiv på maktmissbruk har förändrats, sen innan jag började att skriva den här uppsatsen. Insikten om vad härskartekniker innebär tror jag är en värdefull kunskap, även om den inte tar sig så extrema uttryck som jag har belyst i den här uppsatsen, eftersom de kan användas nästan när som helst och var som helst.

  Jag har tagit upp ett vanligt sätt att se på historien inom feminism och gynocentrisk feminism, samlat citat ur bibeln och koranen som är tolkningsbara i den här kontexten, refererat böcker som är skrivna i den här kontexten, visat på klassiska härskartekniker och hittat några själv, jag har diskuterat detta och sedan givit exempel på psykologiska anledningar till mäns maktmissbruk över kvinnor. Slutligen har jag som motvikt till allt detta valt att presentera ett otraditionellt sätt att se på balans mellan man och kvinna.

 • 378.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Postsekulära elever?2011In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 3, p. 10-12Article in journal (Other academic)
 • 379.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Resumé av Nordic Conference of Religious Education (NCRE)2013Conference paper (Other academic)
 • 380.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Trialog i lärarutbildningen: om undervisning i religionsdidaktik och lärande av "religionslärarkunskaper"2012Conference paper (Other academic)
 • 381.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Trialogue in Swedish RE teacher education2013In: NCRE 2013 : Religious education in post-secular (?) societies: Book of abstracts, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to explore what is constructed as key knowledge, essential for an Upper Secondary school RE teacher, in Swedish RE teacher education and to analyze how this knowledge is constructed. This paper sets out to give an overview of the project and discuss some initial results from a pilot study based on one observation of a three-way meeting and interviews with the participants both before and after the trialogue.Swedish Upper Secondary school teacher education is conducted in what can be considered as two different social practices, one being the academic courses at university and the other the in-school training at the partner schools. Accordingly, the teacher students are educated in two educational contexts -the “theoretical” social practice of university and the “practical” social practice of school. The outline sketched above is why this research project sets out not to investigate the regular education in RE teacher education through lectures, seminars etc., the dialogue between teacher student and their teachers respectively, but instead the trialogue between RE teacher student, RE Upper Secondary school teacher and mentor, and the RE university professor. The three-way meeting described is beingundertaken when the teacher student carries out in-school training and the academic professor, the student and the mentor meet for a trialogue concerning the development of the teacher student. In conclusion, the main aim of this paper is to present my PhD student research project, with a focus on initial results from a pilot study.

 • 382.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Trialogue in Swedish RE teacher education2013Conference paper (Refereed)
 • 383.
  Derin, Sukru
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Bilden av Muhammed: en jämförelse av bilden hos några troende muslimer och den man finner i religionshistorisk litteratur2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån en genomgång av den religionshistoriska litteraturen har följande framkommit:

  • Muhammed framställs som en genomärlig person som trodde starkt på sina andliga och religiösa upplevelser. Han var samtidigt bekant med de religiösa och politiska omständigheter som rådde i dåtidens Arabien. I staden Medina märks mer hans politiska egenskaper och han lyckas med sin skicklighet bilda ett nytt samhälle och åstadkomma en stor förändring i stora delen av Arabien under sina levnadsår.

  • Han beskrivs både som en religiös och politisk person. Det sägs också att på den tiden spelade religion och religiositet en viktig roll både i de stora imperiernas statsförvaltning och i enskilda människors liv.

  • Muhammeds liv beskrivs i två perioder. I den ena beskrivs han som en intensiv religiös och andlig person i staden Mecka medan i den andra beskrivs han mera som en politisk och skicklig härförare i staden Medina.

  Utifrån de genomförda intervjuerna har följande framkommit:

  • Muhammed anses vara en vanlig människa som valdes av Gud för att visa den rätta vägen för människorna. Muhammed beskrivs som en lugn, vänlig, faderlig och barmhärtig person.

  • Mina intervjupersoner tycker att vi människor lätt kan göra fel och synda medan Gud via sitt sändebud (Muhammed) hjälper oss att hitta den rätta vägen.

  • Man anser att Muhammed brukade lösa sina konflikter med andra på fredliga sätt. Idag glömmer en del muslimer den mjuka, vänliga, fredliga sidan av islam i Koranen och i Muhammeds sunna.

  • Bilden av Muhammed präglas av deras uppväxtmiljö, Koranen, Muhammeds sunna och haditherna.

 • 384.
  Derin, Sukru
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Larsson, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gemenskap mot alla odds: En undersökning om identitet och identitetsförändringar hos medlemmar i den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med människor som tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan och en genomgång av litteraturstudier.

  Syftet är att genom intervjuer, litteraturunderstudier och våra iakttagelser forska kring identitet och identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar. För att tydliggöra lite mer syftet med vårt arbete är att kyrkans medlemmar kommer från länder, där religionen och en del andra traditionella värderingar spelar en betydande roll i människornas liv. Sverige på många olika sätt är annorlunda inte minst när det gäller synen på religion, familjen, barnuppfostran även synen på demokrati och yttrandefrihet.

  Meningsskiljaktigheter kring etnisk identitet orsakar splitring bland kyrkans medlemmar medan Seyfo som en gemensam identitetsmarkör skapar tillhörighet. Kyrkans roll, som en enda identitetsmarkör och dess betydelse, håller på att förändras hos gruppens medlemmar. Däremot vilken/vilka identiteter kommer att få mest betydelse för kyrkans medlemmar för att skapa gemenskap går det inte med säkerhet att hävda. Det är en brytningstid när det gäller att skapa, definiera, omforma och konstruera en gemensam identitet eller identiteter för kyrkans medlemmar.

  Nyckel ord i denna uppsats är assyrier/syrianer, Seyfo, Syrisk - ortodoxa kyrkan, Södertälje, Vi och Dem, Identitet, identitetsförändringar, gemenskap, anpassningssvårigheter, barnuppfostran, generationskonflikter, kulturskillnader, primär- och sekundärgrupper, enskilda människors religiositet, religiösa dimensioner, globalisering, informationssamhälle och migration.

 • 385.
  Dickfors, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Teaching Literature in English at High School Level: A Discussion of the Socio-Cultural Learning Theory vs the Transmission Theory2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses if teaching English literature in high school classes, in accordance with the socio-cultural learning theory, can be considered to promote language learning substantially better than teaching English literature in accordance with the transmission theory. This essay also investigates and compares how well teaching English literature, in accordance with each of these two learning theories, fulfills stipulations in the Swedish National Curriculum for high school courses English 5, 6 and 7. In order to show differences between the socio-cultural learning theory and the transmission theory there are presentations and discussions of different teaching strategies and learning tasks/exercises in accordance with each of these two learning theories. The base for argumentation in this essay is constituted by analytical and theoretical studies of teaching English literature in accordance with the socio-cultural learning theory and in accordance with the transmission theory. There are also theoretical studies of the Swedish National Curriculum (of high school courses English 5, 6 and 7) and previous empirical research and studies (which include teaching and/or language learning and the socio-cultural learning theory). This essay also includes a presentation and discussion of advantages and disadvantages for each learning theory.   

 • 386.
  Diederichs, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Karlsson, Jean
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Högläsning: Hur används samtalet efter högläsning i klassrummet för att främja elevernas gemensamma kunskapsskapande på Åland2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa och semistrukturerade studien utspelar sig på Åland. Vi har intervjuat fyra lärare från årskurserna 1–3 och gjort två observationer av elever i två olika klasser. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka högläsningsstrategier läraren använder sig av på Åland och klargöra hur högläsningen kan påverka elevernas läsintresse. Examensarbetets teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori. Vi har analyserat våra intervjuer dels genom att koppla resultaten till Vygotskijs utvecklingsteori och dels koppla resultaten till tidigare forskning. Lärarna har fått svara på hur de använder sig av högläsningen i undervisningen och vad eleverna får ut av högläsningen. Det framkommer i den tidigare forskningen att högläsning är en viktig del av elevernas läsinlärning. Eleverna stärker sitt ordförråd, förbättrar sitt tal och högläsningen inspirerar till nya tankar. Resultatet från intervjuerna med lärarna är att de flesta använder sig dagligen av högläsning för att stödja elevernas läsinlärning. Lärarna diskuterade med eleverna och utgående från högläsningsboken kunde man se att eleverna hade möjligheter att dela med sig av sina tankar och idéer som de fått från boken. Utifrån resultatet kunde vi se att högläsningen inverkar positivt på elevernas kreativitet och inspirerar eleverna till att själva läsa böcker och skriva texter.

 • 387.
  Dienstbier, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Magnusson, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”Vad menar du med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?”: En intervjustudie med undervisande lärare i svenska som andraspråk om deras synsätt på lärplattan som pedagogiskt verktyg vid arbete med litteracitet och språk- och kunskapsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande intervjustudie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och dess syfte är att undersöka hur undervisande lärare i svenska som andraspråk resonerar kring lärplattans möjligheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Studien innefattar även lärares syn kring arbete med läs- och skrivutveckling i samband med lärplattan. Resultatet visar att det finns en stor otydlighet hos lärarna i studien om varför lärplattan används som ett verktyg samt vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, och hur lärare arbetar med lärplattan för att gynna denna utveckling hos eleverna. Ytterligare resultat visar även att begreppet litteracitet är obekant för de flesta lärare som deltagit i studien. Lärares utbildningsnivå inom informations- och kommunikationsteknik och ämnet svenska som andraspråk har även undersökts för att belysa hur deras kunskap korrelerar till deras arbetssätt och synsätt.

 • 388.
  Dimitriadi, Rafaela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Willy Loman's Deterioration: From a Psychoanalytical Perspective2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay will analyze the protagonist of Arthur Miller’s, Death of a Salesman, Willy Loman, from a psychoanalytical perspective. The purpose is to establish the reason for his suicide. The thesis is that Willy Loman seems to have developed a narcissistic and borderline personality disorder and as a consequence his mentality was affected and that led him to commit suicide. Willy Loman is a self-centered man who has an obsession with success both as a salesman but also as a husband and a father, in such a way that his mental health is questioned. This suggests that his final decision to commit suicide has been affected by some type of mental disorder that derives from his neuroses. Therefore, Willy Loman’s behavior will be investigated by using Freud’s psychoanalytical theory of neuroses and mental disorders.

 • 389.
  Dogan, Aysenur
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Läroböcker i förändring: om reformationen i läroböcker för gymnasiet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera skildringen av reformationen i olika läromedel för religionskunskap i gymnasieskolan. Detta för att se om och hur läromedlen förändrats, om de har blivit mer objektiva med tiden. De utvalda läromedlen är från 1960-talets slut och 2000-talet. Utifrån de olika skildringarna kommer jag att jämföra läromedlen med varandra.

 • 390.
  Dombaj, Tanja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama som pedagogisk metod i språkundervisningen: En kvalitativ studie om språklärares uppfattningar och erfarenheter om  arbete med drama i språkundervisningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Studiens fokus ligger på att beskriva hur och varför språklärare i engelska, svenska samt svenska som andra språk på grundskole- och gymnasienivå använder pedagogiskt drama som metod i språkundervisningen. Syftet är också att undersöka hur språklärare kopplar drama som metod i språkundervisningen till läroplanen. Resultatet av undersökningen visar att språklärarna använder metoder som grundövningar, samarbetsövningar, rollspel, improvisationer samt dramatisk gestaltning. Vidare visar undersökningen  att  språklärarna använder dramametoder i språkundervisningen för att det engagerar och utvecklar deras elever på ett djupare plan och för att kunskap, förståelse och insikt för språklärandet nås genom aktiv handling och konkreta erfarenheter. Språklärarna använder drama som metod i språkundervisningen vid socialisering av grupper, stärkande av identiteter och fördjupad kommunikation elever emellan. En av språklärarna ser inte någon koppling till läroplanen medan andra språklärare lyfter fram en rad mål och riktlinjer i läroplanen och framhåller att  drama som metod med dess varierande arbetsformer i språkundervisningen skapar resurser för att uppfylla dessa  mål och riktlinjer.

 • 391.
  Doyle, Susan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ambiguity and Ambiguous Identities in Caryl Phillips's Crossing the River2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the first chapter of Crossing the River (1993), Caryl Phillips depicts the dilemma of a fluid identity for the peoples of the African diaspora and their descendants by using ambiguity to simulate feelings of contradiction, liminality and a double consciousness. The first character, Nash Williams, struggles with his cultural identity as an emancipated, black slave and missionary who is repatriated in Africa to convert the pagans of Liberia. A postcolonial reading of Nash’s hybrid position illustrates his experiences of unhomeliness, of religious doubt and realisation in the shortcomings of mimicry. The second character, Amelia Williams is divided by her dual identity as the wife of a slave owning-slave liberator in antebellum America. Via a contrapuntal reading of Amelia as the antagonist of the tale, her hostile manner supports the suggestion that she sought to control the peculiar situation which was threatening her livelihood, depreciating her social status and debasing her imperialist values. Her proslavery standpoint could not, however, be established unequivocally. Nevertheless, both Amelia and Nash are unmistakably troubled by inner conflicts engendered through slavery and polarised ideologies.

 • 392.
  Drion, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Grammar and language structures in a virtual student environment2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish Language Structure has for many years been a subject that caused study delay for many students. SLS is a course in basic grammar including phonology and morphology and is part of the teacher’s program and the Swedish language program at the University of Gävle.When a large part of all our distance courses became completely IT-based, (i.e. without any physical meetings) SLS became an even greater obstacle for students. I decided that I wanted to try to create not only a virtual classroom, but a virtual student environment where students would have the opportunity to communicate in an informal way and become more connected to each other. When I discussed the issues with SLS, and especially the online version in pedagogical forum of humanities at HiG, I was given the opportunity to turn this idea into a pedagogical project with support from the Learning Center.

  I adjusted the course literature, presentations and communication tools so that they were easily used interactively in order to create a safe and inspiring learning environment. I also made use of social media and explored the possibilities of online examination. Finally, I changed the focus in the course from a theoretical, normative perspective on grammar to a practical, descriptive one.

 • 393.
  Drion, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Marston, Pamela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Action research in Swedish LSP practice: Can we do it? Can we get FUNDED for it?2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Action research is an internationally established method of inquiry, primarily within education.  It is not a research method that is widely practiced within Sweden, although given its specific focus, that of a disciplined inquiry undertaken by an instructor with the intent that this research will inform and possibly change her/his teaching practices in the future, this poster will explore the possibilities of using this method within LSP.

  This poster will outline the three basic types of action research ( individual, collaborative, and institutional) and will briefly note the benefits and drawbacks of each type from a Swedish university organizational perspective.  This poster will also present several direct examples/ eventual case studies of action research areas/ types of inquiries within two disciplines, English studies and Swedish studies, at Högskolan i Gävle.

  New research methods are adapted in direct relation to their possibility of being funded, and this poster will also address this.  Several of the major funding agencies in Sweden, including VR, RJ, SI, and STINT, will be examined here in terms of the possibilities of acquiring support for action research within the context of their respective guidelines.  The poster will present various potential inroads and research cluster constellations as possible options.

 • 394.
  Dunder, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Söderlund, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Senja utforskar vattnets kretslopp: Ett didaktiskt lärandematerial2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med produktarbetet var att skapa ett didaktiskt lärandematerial bestående av en bilderbok med tillhörande lärarhandledning med inriktning på vattnets kretslopp, för en hållbar utveckling. Det didaktiska lärandematerialet utformades för att stödja och inspirera förskolepersonalen i sin dagliga undervisning tillsammans med barnen i förskolan. Utformningen av det didaktiska lärandematerialet bygger på det som kom fram i besvarandet kring vår frågeställning: Hur kan ett didaktiskt lärandematerial utformas för att hjälpa förskolepersonalen att ge barn i förskolan tidiga erfarenheter om vattnets kretslopp? Frågeställningen besvarades i relation till den tidigare forskningen som gjorts inom samma ämnesområde. En bakgrund inom redan befintlig barnlitteratur och/eller lärandematerial samt våra didaktiska övervägande kring utformning av barnböcker har också bidraget till produktarbetets resultat. Allt material har samlats in via olika infallsvinklar såsom databassökningar och studiebesök. Materialets insamling har dokumenterats med hjälp av minnesanteckningar, fotografering och ljudupptagningar. I produktarbetets resultatavsnitt presenteras vårt didaktiska lärandematerial som kommer i form av en faktabilderbok med tillhörande lärarhandledning. Utifrån den befintliga barnlitteraturen och lärandematerialen saknas det sen tidigare motsvarande didaktiska lärandematerial, därför blir vår slutsats att vår produkt kan fylla en funktion som inget annat material gör just nu.    

 • 395.
  Duppils Krall, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Skogsråets samband med Freyja2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt G. Granberg kan skogsråföreställningen vara en avspegling av nordbornas psyke vid vissa natur och näringsförhållanden. Dock går inte skogsråföreställningens utformning i Norden att förklara på ovanstående sätt då finnarna samt många av de slaviska folkens skogsråföreställning på många sätt är annorlunda än den svenska/norska föreställningen. Detta trots att naturen samt näringsförhållanden är mycket lika och borde uppvisa liknande föreställningar rörande skogsrået.

  Det Svenska/norska skogsrået är unikt i jämförelse med andra länder runt om, vilkas skogsråföreställningar liknar varandra. Danmark har ellekvinnor som i viss mån påminner om skogsrået. Men ellekvinnan verkar vanligtvis i grupp, ofta tillsammans med män och barn av ellefolket.

  Skogsrået beskrivs uppkommit först efter religionsskiftet. Exakt när sägnerna om skogsrået börjar och blir till ett mytiskt väsen finns det inga uppgifter om, men Odens jakt är en gammal fornnordisk myt vilken någon gång efter religionsskiftet började innefatta Freyja för att sedan vidareutvecklades till sägnen om Odens jakt på skogsrået.

  Freyja med den amorösa karaktären och fruktbarhetsfunktionerna, blev en av de mest anstötliga fornnordiska gudomarna efter religionsskiftet. Freyja blev (tillsammans med de andra fornnordiska gudomarna) demoniserad av de kristna. Asarna Oden och Tor hade inte samma amorösa karaktär som Freyja. På grund av detta förmådde troligtvis Oden och Tor behålla en stor del av sin ursprungliga karaktär trots demoniseringen. Freyja, vilken hade en påtaglig sexuell funktion, försvann till största delen ur människornas liv, men levde kvar, enligt mig, i en nyvunnen skogsråhamn. I rollen som skogsrå kan jag se Freyja transformerad till ett amoröst fruktbarhetsväsen vilkens områden inte bara är fruktbarhet och erotik, utan även kärlek, styrka och förgörelse.

  Om skogsrået är en avspegling av Freyja, vore det inte helt omöjligt att tänka sig Freyjas bror Freyj i skogsmannens gestalt, men då endast som Freyjas partner.

  Med ovanstående redovisat, vill jag mena att skogsrået kan uppfylla kriterierna för att vara arvtagerska till fruktbarhetsgudinnan Freyja.

 • 396.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Analys av entitetupplevelser ur ett jungianskt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Entitetupplevelser (upplevelser med väsen och spöken) kan bestå av närvarokänslor, starka lukter, ljud, apparitioner, fysiska förnimmelser eller tillsynes oförklarlig förflyttning av föremål. Entitetupplevelsernas karaktär samt tolkningarna är mycket individuella. Ulf Sjödins undersökning om vilka människor som tror på entiteter har visat att det främst är ensamma människor och/eller människor med en allmän oro inför framtiden. Syftet med uppsatsen var att med jungianska teorier visa på hur man kan tolka entitetupplevelser, samt belysa en eventuell interaktion mellan percipient och entitetupplevelse. Ett ytterligare syfte med uppsatsen var att pröva Sjödins teorier om vilka människor som tror på entiteter. Uppsatsen är baserad på sju personers entitetupplevelser och förhållanden kring upplevelserna. Slutsatsen är att entitetupplevelser består av primära och sekundära upplevelser och till synes är en interaktion mellan vissa förutsättningar på platsen och percipienten. Beroende på percipientens personlighetstyp kan upplevelsen leda, eller inte leda, till personlig utveckling. Vidare verkar en tro på entiteter främst vara grundade på människors erfarenheter av självupplevda entitetupplevelser.

 • 397.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Andevärlden och den andra världen: Ungdomars och unga vuxnas samtida föreställningar om alternativa existentiella dimensioner2013In: Aura. Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet, ISSN 2000-4419, Vol. 5, p. 73-101Article in journal (Refereed)
 • 398.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Begreppet Kami: den inhemska innebörden av begreppet kami i förhållande till västerländsk tolkning2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Västerländsk litteratur som behandlar asiatiska religioner använder ofta västerländska begrepp för att beskriva religiösa objekt och företeelser. Emellertid överensstämmer inte alltid översättningen med den inhemska innebörden av begreppet. Ett exempel på detta är det japanska konceptet kami, som felaktigt översätts med västerländska begrepp som ”gudomar” och ”andar”. Syftet med denna uppsats är att analysera kamibegreppets semantiska spektrum i en specifik inhemsk religiös textsamling. Boken som valdes för detta ändamål är Sir Ernest Satows översättning av ritualtexter från Yeñgishiki ’Ceremoniella lagen’ som härstammar från 800-talet. Ett vidare syfte med uppsatsen är att påvisa att kamikonceptet innehåller mer än vad som inryms i de västerländska begreppen ”gudomar” och ”andar”. Slutsatsen är att kamikonceptet inte kan tolkas som ”gudomar” eller ”andar” då det innefattar allt som inger vördnad och inspiration hos människan. Detta gör att begreppet kami inte kan översättas till västerländska termer.

 • 399.
  Duppils, Sara
  University of Åbo.
  Den individuella spiritismen i det postsekulära samhället2011Conference paper (Other academic)
 • 400.
  Duppils, Sara
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Entitetkontinuitet: en religionspsykologisk tolkning2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Entity continuity” refers to recurrent transcendent experiences related to certain places (“hauntings”). The experiences are often interpreted to be due to discarnate spirits or folklore entities. Although the entity continuity experience can be regarded as religious experience, they have yet to be fully explored in science of religion.

  The purpose of this paper was to describe entity continuity experiences and map out the scientific discussion in order to provide a psychology of religion that provides an understanding of the phenomena. For this purpose a literature study of theories of jungian psychology, parapsychology, and described experiences was undertaken. The material was thereafter analyzed comparatively.

  The results show that entity continuity experiences can be understood as a form of animism and that the experiences are colored by culture, context, and visual impression. The material also shows that experiences at locations that have played host to entity continuity and poltergeist experiences are equivalent. An altered state of consciousness, a special type of personality, and distinctive environmental stimuli, the atmosphere or “feeling”, is necessary for the occurrence of these experiences. The “percipients” and/or “agents” psychic material is reflected in the atmosphere and becomes expressed as psychic manifestations in the form of entity experiences.

567891011 351 - 400 of 2718
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf