hig.sePublications
Change search
Refine search result
891011121314 501 - 550 of 18181
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Andersson, Catarina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsberg, Annelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att komma till ön med skatten är inget äventyr: En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. Med hjälp av fantasifulla associationer och färgstarka illustrationer bjuder diktsamlingen in till känslofylld läsning för både barn och vuxna. Utifrån projektets och diktsamlingens arbete med textskapande och estetiska uttrycksformer undersöks i denna studie hur liknande arbetssätt kan vara användbara i skolans verksamhet. Studien syftar till att i diktsamlingen och projektet urskilja återspeglingar av det nutida samhället, samt undersöka på vilket sätt dessa i sin tur kan påverka rådande samhällsstrukturer. De analysmetoder som används i studien är ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys, ikonotext, litteratursociologi och symbolikanalys, dessutom vilar studien på en teoretisk ansats, ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att analysen av diktsamlingen ger en bild av hur barnens tankar och känslor kan uttryckas i form av dikter genom estetiska uttrycksformer och textskapande. Analysen visar även att illustrationerna bidrar till läsupplevelsen och ger texterna ett tydligare djup. Resultate visar också att projektets arbetsmetoder till hög grad överensstämmer med läroplanens riktlinjer och värdegrund, samt att det samhällsperspektiv som diktsamlingen och projektet bidrar med gör att diktsamlingen kan vara användbar vid undervisning i värdegrundsarbete.

 • 502.
  Andersson, Cathrine
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Allvin, Petra
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Hur arbetar företag med att minska antalet sjukskrivningar?: en studie av tre verksamheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi studerat hur företag arbetar för att minska antalet sjukskrivningar. Detta genom att titta på vilka förebyggande samt rehabiliteringsåtgärder som olika företag vidtar. Faktorerna bakom sjukskrivningarna är många, de kan vara psykiska eller fysiska och bero på arbetsmiljön, arbetsuppgifterna eller problem på det privata planet.

  Våra frågeställningar har varit; vilka de största orsakerna till sjukskrivningar är, hur företag går tillväga när en sjukskrivning uppkommer, hur arbetet med att minska sjukskrivningar ser ut samt vilka effekter detta arbete har.

  Den teoretiska referensram som vi använt oss av handlar om förebyggande och rehabiliteringsåtgärder. Vi tar även upp möjliga orsaker och arbetsgivarens ansvar då vi tycker att det är nödvändigt för att få en förståelse av situationen.

  Vår empiri bygger på intervjuer med personer från tre företag; Korsnäs AB, Scana Steel Söderfors AB och en organisation som vill vara anonym, därför kallad Organisation X. Den personalansvariga på varje företag har fritt fått berätta hur deras företag arbetar med att minska antalet sjukskrivningar.

  Det vi kommit fram till i denna uppsats är att företag är medvetna om vilka kostnader en sjukskrivning medför och hur viktigt det är med förebyggande åtgärder. Företagen har olika tyngdpunkt i sitt förebyggande arbetet. Korsnäs lägger tyngdpunkten på att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt, medan Scana och Organisation X lägger tyngdpunkten på att få individen att ta eget ansvar. Företagens förebyggande arbete beskrivs att vara baserat på varje företags egna behov.

 • 503.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Krawe, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sveriges kommuners hållbarhetsmått: om rapporteringen och användningen av dessa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera hur Sveriges kommuner förhåller sig till hållbarhetsmått. Vi ska studera vilka hållbarhetsmått som rapporteras samt vad som påverkar användningen av dessa hållbarhetsmått.

  Metod: Vi har använt oss av en enkätundersökning som skickats ut per mail för att samla in vårt empiriska underlag. Vi har sedan analyserat underlaget med hjälp av programmet IBM SPSS Statistics 22 för att sedan redovisa våra resultat i form av tabeller och löpande text.

  Resultat & slutsats: Resultatet av vår studie visar att kommuner rapporterar hållbarhetsmått i genomsnitt i viss till måttlig utsträckning. Den visar även att kommuner med drivande kommunledning tenderar att rapportera och använda hållbarhetsmått i större utsträckning än andra kommuner. Den pekar också på att antal miljöprojekt som kommunen bedriver samt om kommunen låter sig inspireras av andra kommuner även påverkar utsträckningen av rapporteringen och användningen av hållbarhetsmåtten.

  Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att göra en mer ingående analys av Sveriges kommuners hållbarhetsredovisning då vi på grund av tidsbegränsning inte kunnat göra någon mer ingående analys. Vidare forskning kan granska vilka effekter den bristande hållbarhetsredovisningen i många kommuner orsakar.

  Uppsatsens bidrag: Vår undersökning bidrar till nya insikter om hur Sveriges kommuner hållbarhetsredovisar. Vi belyser vilka hållbarhetsmått som kommunerna rapporterar samt vad som påverkar rapporteringen och användningen av hållbarhetsmåtten.

 • 504.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Thoresson, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Några förskollärares syn på föräldrakontakten i förskolan2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Preschool is a place where children, parents and teachers meet. Preschool is for children but also for the parents, they should feel confident about the place where they leave their children. We who made this study have a common interest to examine how teachers´ attitudes to parental contact in preschool works. The purpose of this study is to examine how teachers relate to parental contact.

  What do the educators think of their professionalism in the profession? Do educators believe that parental contact is important? And how do they work to obtain a good parent contact?

  The study has three questioners holder: How does teachers relate to parental contact in preschool?

  What do the educators think of their professionalism in the profession? And how visible educators child development and learning in daily contact with parents?

  We chose to do qualitative interviews with four preschool teachers at two different preschools in Sweden, to seek answers to our questions. The results of this study show that teachers have a positive attitude to parental contact, and they felt that parents should feel confident about preschool

 • 505.
  Andersson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Strömberg, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Språkutveckling i förskolan: En studie om förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. Dessa förskolor valdes ut för att de alla har en hög andel barn med annat modersmål än svenska och att de profilerar sig som mångkulturella förskolor. Som tolkningsverktyg användes det sociokulturella perspektivet vilket utgår från att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra människor.

  Resultatet av arbetet påvisade en stor variation av material och metoder med syfte att bidra till ett främjande av språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det visade också att förskollärares intresse och engagemang är den mest betydande faktorn när det gäller arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. I studien kunde även vissa skillnader urskiljas mellan de olika kommunerna gällande de förutsättningar förskollärarna har i detta arbete.

 • 506.
  Andersson, Christine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Linderdahl, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Ett förslag till arbetsmiljöplan för underhållsarbete inom bygg: en förenkling av rutiner för arbetsmiljöarbetet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket), accidents among construction workers occur twice as often as other workers. In 2015 the construction industry had over three thousand work accidents resulting in sick leave, which corresponded to eleven percent of Swedens total reported work accidents with sick leave. Considering what a worker in the building and construction industry expose themselves to in their daily work, it is obvious that focus must be towards safety.

  This study has been carried out on the building department for maintenance work at BillerudKorsnäs Gävle Bruk. At the company, there is a need for improving the establishment of safety and health plans within the existing working environment work. The aim and objective of the study is to create a draft template for the safety and health plan that is user friendly and includes the 13 works with special risks according to AFS 1999:3. Hopefully the template will contribute to a simplification of existing procedures in the construction working environment planning, lead to increased safety on site and fewer work accidents.

  To receive a better understanding of the viewpoint of BillerudKorsnäs Gävle Bruks construction workers regarding working environment and risks on site, semi-structured interviews were conducted and together with statistics on accidents and incidents, served as the studies results. In addition, a literature review has been conducted to provide an overview of previous studies in the field.

  The importance in carrying out risk assessments has been confirmed through interviews and becomes more evident as the conditions in the daily construction work varies in large proportion. Every work situation and risk is unique, therefore a risk assessment can not only consist of the 13 works with special risks. The interviews have confirmed the need for a simplification and improvement in the process of establishing a safety and health plan. A template for the safety and health plan should include how the work environment shall be conducted such as general information about the work and a risk assessment.

 • 507.
  Andersson, Christoffer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Bergman, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Elever med ADHD i klassrummet: hur påverkas vi?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today there are many students in schools with a wide variety of different behavioral disorders. Among these disorders you can find ADHD. We have selected to research how pedagogues respond to students with ADHD. The essay will address the issues concerning the pedagogues own knowledge about ADHD. This essay will problematize if pedagogues find their knowledge about ADHD sufficient enough to respond to students with ADHD and other students without diagnoses of one of the class equivalent manner. This essay will show different pedagogical methods which pedagogues use in classrooms to adapt their teaching to students who have ADHD in a proper way according to Lpo 94.

  In order to develop an understanding for this, we have chosen to do interviews which include five different teachers, in different schools in the same community in Sweden.

  As a result of our studies, we have concluded that teachers face a lot of different adversities regarding students with ADHD. Lpo 94 states that “every student is entitled to an equal education, an education that is tailored to student's abilities and skills”. This requires that teachers have the right skills and tools to adjust their pedagogue to fore fill this demand in the best possible way. Gillberg declares that one must take into consideration that every individual is different from the other. Our essay will show why this can be problematic for teachers, especially when they have students with ADHD-diagnosis in their classroom.

   

 • 508.
  Andersson, Claudia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Samverkan i ett lokalt perspektiv: En studie om kommunalpolitikers upplevelser och uppfattningar kring samverkan i relation till folkhälsoarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I framtiden står vi inför stora utmaningar i fråga om hållbar utveckling, fortsatt välfärd och god folkhälsa. Folkhälsan påverkas särskilt av samhällsförändringar och politiska beslut, i synnerhet av beslut tagna på regional och kommunal nivå, eftersom de fastställda besluten berör människors dagliga förutsättningar. Framtidens organisering av välfärden kan samtidigt inte enbart lösas genom enskilda organisationsförändringar utan det behövs ett långsiktigt arbete med attitydförändringar och metoder som stödjer samverkan och nya förhållningssätt. Politikers intresse och kunskaper är därför betydelsefulla för att folkhälsofrågor ska prioriteras, vilket vanligtvis sker genom samverkan. Syftet med studien är följaktligen att skildra samverkan i relation till det lokala folkhälsoarbetet hos ledande kommunalpolitiker och om deras upplevda erfarenheter och uppfattningar av denna samverkan. Ytterligare att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan kring folkhälsofrågor inom ett specifikt svenskt län. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats och ett strategiskt urval av kommunalråd, vilka också besitter rollen som kommunstyrelseordförande, från samtliga kommuner inom det aktuella länet som datainsamlingsmetod. En semistrukturerad intervju valdes för att kunna förstå kommunalrådens uppfattningar om samverkan och det lokala folkhälsoarbetet. Empirin analyserades med hjälp av meningskategorisering och meningskoncentrering. I resultatet framgår det att begreppet samverkan är komplext och att betydelsen kan uppfattas ur flera perspektiv. Resultatet av studien återger således för de mest förekommande aspekter som de intervjuade kommunalråden samtalar om, samverkan som en ekonomisk fråga, samverkan som lärande och gemensam mötesplats, inte för vilka faktorer som är viktigast. Många talar om viljan att göra mer, men att det i praktiken förhåller sig annorlunda. Om inte annat är detta ett nödvändigt arbete som behöver få mer utrymme att implementeras och förankras i den dagliga politiska verksamheten. Det sker genom ett lärande i form av ett ’givande och tagande’ människor emellan. Samverkan ska underlätta folkhälsoarbetet då det handlar om att tillsammans se möjligheter och utmaningar för att bland annat nå resultat, effektivitet och utveckling. Ömsesidigt förtroende och ansvarstagande kommer att vara de komponenter som har mest betydelse för lyckad samverkan, precis som tidigare studier även påvisar. I diskussionen framhålls kommunalrådens både generella och specifika uppfattningar.

 • 509.
  Andersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Exitbeskattning: en utökning av kapitalbeskattningen2018In: Rättsliga och ekonomiska reflektioner över internationell skatteplanering / [ed] Yvette Lind, Uppsala: Iustus förlag, 2018, 1, p. 71-93Chapter in book (Other academic)
 • 510.
  Andersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Land management, GIS.
  Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, Lantmäteriet, first digitised their archived cadastral procedures into the digital archive Arken, the aim was to create a national digital archive for cadastral procedures. Lantmäteriet now have their cadastral procedures digitised in Arken. Some municipalities still have their older analogue cadastral procedures from 1972 and before archived in the office of their local authority. For the cadastral procedure, this means the land surveyor is bound to contact the local authority to reach all information needed for the procedure.

  A digitisation of the remaining older cadastral procedures may improve their availability and make todays cadastral procedure more effective and manageable for Lantmäteriet. This also applies to other users of these older archived documents. This dissertation aims to answer the following questions: 1) How may cadastral procedures become more effective and 2) become more legally certain through a digitisation of the analogue archives? 3) Which impact may a digitisation of these older archives have on the real property market and the Swedish municipalities? The research questions were answered through inventory of cadastral procedures and personal interviews with local authorities and other actors, experienced of or influenced by these matters. The inventory helped answering the amount of work remaining in digitising these archives. The interviews answered which impact a digitisation of the material would have on different users of the information. Interviews were also used together to investigate both the legal certainty of cadastral procedures and the quality of the Swedish land registry.

  The result of the dissertation shows which impact a digitisation would have on different users of the information. The most common effect of digitisation was effectiveness in different aspects, such as timesaving and cost-effectiveness along with legal certainty. Conclusions from the dissertation are: all interviewed users of the older cadastral procedures are positive to a digitisation of the material. More effort in time and finance from the different Swedish local authorities and Lantmäteriet is needed and strongly recommended.

 • 511.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Radarbolaget.
  Björsell, Niclas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Ottoson, Patrik
  Radarbolaget.
  Rönnow, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Radar Images of Leaks in Building Elements2015In: Energy Procedia, ISSN 1876-6102, E-ISSN 1876-6102, Vol. 78, p. 1726-1731Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Through leakage in the building envelope there is a penetration of air, water vapor and particles. The degree of leakage of air can be quantified by existing methods. However, the location of adventitious openings is often not known. In order to overcome the limitations in existing methods, a non-contact and non-destructive method based on ultra-wide bandwidth radar technology is suggested. A test-bed is designed that can measure with different polarization to be able to detect flaws in different directions. Initial measurements shows promising results for further development of the method of using radar images to find leaks in building elements.

 • 512.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Radarbolaget, Gävle.
  Wallin, Kjell
  Radarbolaget, Gävle.
  Javashvili, Otar
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Beckman, Claes
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  M-Sequence UWB Radar for Industrial Applications2010In: Program of GigaHertz Symposium 2010, March 9-10, at Lund University, 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Ultra Wideband Radar has the potential of dramatically improving the control and surveillance of industrial processes in confined areas. An example is the application of UWB radar for surveillance of furnaces for heath treatment of steel billets developed by Radarbolaget in Gävle.

  In our installation at AB Sandvik Materials Technology, we have shown that by using a non-destructive UWB Radar technique it is possible to visualize in real-time the ongoing process inside the furnace behind a 0.5 m thick ceramic wall. Since the operating temperature inside the furnace is 1200 °C, there is today no other known method capable of visualizing the process for the operator of the furnace. The system is therefore designed to sustain high temperatures and powerful electromagnetic disturbances while performing measurement with wide dynamics and high stability.

  The design of this radar is based on the idea of transmitting a continuous m-sequence and then detecting the correlated impulse response (see figure below). The wide bandwidth is a requirement for obtaining high spatial accuracy and resolution but puts further requirements on the design of the antennas and the electronics. Our results show that with this technique it is possible to determine the deformation of the steel billets inside the furnace with an accuracy of less than 5 mm. The radar system is also able to detect deformations in the furnace wall

  The m-sequence radar has many advantages over other UWB radar technologies since it e.g. does not require many analogue components. Its performance is a result of the choice of code length, sampling rate and averaging. However, the resolution is still limited by the impulse response of the analogue antenna (ringing).

  In this paper system parameters that affect the overall performance of an m-sequence radar are reviewed and means of enhancing its performance are discussed.

 • 513.
  Andersson, David
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Olsson, Philip
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Hur kan en skola med högre energianvändning än det svenska genomsnittet energieffektiviseras?: Energikartläggning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The European Union as a whole is one of the largest energy users and has one of the world's largest greenhouse gas emissions. To reduce global warming, targets have been set to ensure that the average temperature on the earth does not increase more than 2 degrees since the pre-industrial time. Nearly 40% of Sweden's total energy use comes from the building and services sector which in context with that the 2020 targets approaching contributes to the increased need of higher energy efficiency of buildings. Energy audits is a tool for determining what has the greatest potential for saving energy before efficiency measures occurs.

  The thesis includes an energy audit of Trödje primary and middle school, administered by Gavlefastigheter. The study was performed using IDA Indoor Climate and Energy simulation tool. IDA ICE was used to modulate the existing building where all data for the school was included. The vision of the thesis is to investigate how much energy which is possible to save through energy saving measures and which action that is most effective.

  The potential energy saving in the school is high, the school uses 42.6 kWh/m2year more than the average for Gavlefastigheter schools, which corresponds to 21 %. The results show that the complexity of the school and the reconstruction, also called the paviljong, are a major factor in the high energy consumption. The school's energy use has a potential to decrease by 17 %, which did not correspond to the 25 % target set for the work. The work shows that the greatest savings potential exists through the exchange of windows and heat exchangers in the ventilation system, but also that the measures that are assumed to give the greatest savings are not always the most effective.

 • 514.
  Andersson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Faktorer som påverkar förskolebarns möjlighet till fysisk aktivitet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag är 83 procent av alla 1-5-åringar inskrivna på förskolan. I läroplanen står det att förskolan skall locka till lek och aktivitet och att det ska finnas utbildade och andra vuxna som ska vägleda barnen. Barn behöver röra mycket på sig för att öva sin grovmotorik genom att bland annat springa, hoppa och klättra. Forskning visar att barn på förskolan rör sig för lite rent generellt. Studier gjorda på utomhusmiljön visar att barn som har en mer stimulerande utomhusmiljö rör på sig mer, dock verkar det inte spela någon roll om det är förskolans egen gård eller i naturen. Syftet med denna studie var att ta reda på om och i sådana fall hur förskolor jobbar med fysisk aktivitet. Tre förskolelärare och en grundskolelärare på fyra olika förskolor har intervjuats. Resultatet visar att förskolor jobbar på olika sätt med fysisk aktivitet som till exempel Mini-Röris, fallskärmen, sång- och musiklekar och planerad och oplanerad lek. De är även ute mycket och besöker gärna skogsområden som finns i nära anslutning till förskolan. Miljön inne och ute spelar in i hur mycket det går att vara fysisk aktiv men är bara pedagogerna kreativa går det att vara det till vissa mått även inne. Utomhusmiljön inbjuder mer till fysisk aktivitet bland barnen eftersom de där får vara större och kan få mer utlopp för att springa och röra på sig. Det är även viktigt att pedagogerna är aktiva under dagen och tycker att det är roligt att röra på sig och på så sätt blir de en modell för barnen som de kan ta efter. Barnen blir lugnare, sover bättre, äter bättre och har lättare att koncentrera sig när de har varit ute och varit aktiva på förskolan. 

 • 515.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Jansson, Madeline
  ”Lärplattan – ett pedagogiskt redskap om den används rätt”: En intervju- och observationsstudie om förhållningssätt och tillgängliggörande av lärplattan för barn i förskolan.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stora delar av samhället är uppbyggt på digitala tekniker och detta ställer därför höga krav på den digitala kompetensen hos varje samhällsmedborgare. Sveriges regering samt Skolverket framhäver att framtidens samhälle bygger på goda kunskaper i digital teknik. Tidigare studier pekar på att det behövs ytterligare kompetensutveckling i förskolan när det kommer till IKT, då det finns stor variation mellan förskolor angående hur man tillgängliggör IKT för barnen i verksamheten. Detta anses främst bero på förskollärares inställning och tidigare erfarenheter med digital teknik. Föreliggande studie syftar till att bidra med kunskap om barns möjlighet till digitalt lärande genom att intervjua och observera fem pedagoger på två olika förskolor. Genom att använda både observationer och intervjuer bidrar det till en mer omfattande bild av hur förskolans pedagoger tillgängliggör lärplattan för barnen i förskolan och hur förskolans pedagoger förhåller sig till barns användning av lärplattan. Studiens resultat har analyserats med stöd av det sociokulturella perspektivet och med hjälp av förskolans styrdokument. Resultatet av föreliggande studie visar att det finns skillnader i pedagogernas kunskaper vad gäller användning av lärplattan. Pedagogernas förhållningssätt till digital teknik skiljer dem också åt. Majoriteten av pedagogerna använde främst lärplattan som redskap för dokumentationspraktiken men de framhöll också att lärplattan är ett potentiellt redskap för att stimulera barns lärande- och utvecklingsprocess. Pedagogerna poängterade också att det finns ett ”rätt” sätt att arbeta med lärplattan tillsammans med barnen och detta är vad pedagogerna strävar efter. Majoriteten av pedagogerna förklarade att de stunder som barnen fick möjlighet att använda lärplattan styrdes av pedagogernas möjlighet att kunna vara delaktiga och närvarande i aktiviteten och när pedagogerna ansåg aktiviteten gynna barnets lärande. Samtliga pedagoger framhöll att utan pedagogens deltagande i barns aktivitet vid lärplattan blir aktiviteten endast ett tidsfördriv. Detta öppnar i sin tur upp för en diskussion om vilka aktiviteter vid barns användning av lärplattan som inte är önskvärda och varför dessa aktiviteter inte anses vara önskvärda.

 • 516.
  Andersson, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Individers resiliens och upplevda positiva emotioner vid stressande motgångar och förändringar.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

  The aim of the present study was, on the basis of the positive psychology perspective, to examine factors that have an impact on individuals' perceived resilience, and to create an understanding of the recovery at various adversities, changes and disruptions in life. Six interviews were made and the data were analyzed by using the ad hoc method. Before the interviews were accomplished, a measurement of the personal resilience of the six individuals was made by using the Swedish version of the Wagnild and Youngs resilience scale. The results of the individual resilience scale tests showed differences in the resilience score. The interviews showed that positive emotions such as freedom, love and happiness were experienced in the context of adversity and change, and that social support was important in the recovery process.

 • 517.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Englund, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Omvårdnadspersonalens beskrivning av sina upplevelser av möter med utåtagerande personer med demenssjukdom och betydelsen av bemötandet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to describe how care givers experience working with people who suffer from dementia and acting out behaviour and to illustrate the importance of the care givers approach. Sixteen caregivers were interviewed from different nursing homes in the middle of Sweden. The interviews were analyzed with qualitative content analysis. The result is divided into two content areas. The analysis of the first content area, care givers experiences of meeting people with dementia and acting out behaviour, resulted in three categories, which deals with the approach. The categories were; to be insecure, to feel a challenge and to be secure. To have co-workers nearby resulted in feeling secure. A challenge was to make the person suffering from dementia feel well once again. To be inexperienced resulted in insecurity among the care givers. The second area of content was, the care givers description of the value of a good approach when meeting people suffering from dementia and acting out behaviour. The analysis of that content area resulted in four categories; to be clear, to be calm, to be experienced and to be accepted. To be calm and use few words was successful. To have knowledge and to be appreciated made the care giving work easier. The result of the study illustrates different approaches from care givers in their contact with patients with dementia and how care givers experienced that contact.

 • 518.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Karlsson, Lovisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Flerspråkighet och identitet: en intervjustudie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns många barn på våra förskolor som är flerspråkiga och enligt läroplanen för förskolan ska barnen främjas i sin modersmålsutveckling liksom i utvecklingen av det svenska språket (Skolverket, 2016). Dessutom hör språk och identitetsutveckling ihop (a.a.). Syftet med denna intervjustudie är således att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbete med flerspråkighet, vilka metoder de använder och vad de anser om flerspråkighet relaterat till identitetsutveckling. Fyra intervjuer har genomförts med fyra förskollärare i fyra olika förskolor. Förskolorna valdes utifrån stort antal flerspråkiga barn och/eller lång erfarenhet av arbete med flerspråkiga barn. Denna studie är utförd utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta eftersom vi utgår från att lärande och utveckling sker i sociala och kulturella möten med olika människor, vilket också är något som Vygotskij menar. Materialet samlades in med hjälp av ljudupptagning och skrevs sedan ut. Därefter analyserades materialet och delades upp i kategorier utifrån den didaktiska frågan Hur, Vygotskijs, teorier om den proximala utvecklingszonen och den mer kompetente andre och utifrån Dahlberg, Moss och Pence teorier om mångfaldiga identiteter. Tre kategorier formades på så vis; Metoder, Mer kompetenta personer och Identitet relaterat till flerspråkighet.

  Resultatet visade att förskollärarna använde metoder som samtal, sång, läsning, tecken som stöd och olika material som till exempel böcker, bildscheman, lärplattor och datorer. Förskollärarna använde sig även av mer kompetenta andra såsom vårdnadshavare och barn med andra språk för att främja flerspråkigheten. En osäkerhet kring hur förskollärarna kunde främja flerspråkigheten på grund av bland annat egna begränsade språkkunskaper kunde dock urskiljas. Förskollärarnas beskrivningar visade hur viktigt det är för den flerspråkiga utvecklingen att barn får befinna sig i den proximala utvecklingszonen och där utvecklas tillsammans med andra personer som är mer kompetenta inom området. Identitetsutvecklingen konstaterades ha en stark förbindelse med språket där förskollärarna även kopplade in kulturen som en del av det hela; flera språk ger barn fler möjligheter till mångfaldiga identiteter.

 • 519.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Maria, Reineck
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Betydande faktorer för effektiva specialtransporter2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To be competitive in the market, companies need to find and use available resources for improvements. Transport is a source to cost-effective and customer accessible logistics system. Both internal and externals transports are important to focus on when processes are optimized in order to obtain lower costs. The main logistics cost in many companies constitutes of transports.

   

  This case study has been conducted in an industrial company. This study intends to make the transports more effective, through better customer service and reduced costs. The transports that have been studied are not directly linked to the production. When a transport is needed an order is made by telephone.

   

  The purpose of the study is to identify significant factors for effective special transports. The factors form a foundation for recommendations to the case company in the future work to have more effective special transports. To answer the purpose literature studies, observations, data analysis, interviews and benchmarking have been carried out. Some significant factors for effective special transports are information, effective logistics and standardization. Some identified waste in the case company is lack of communication and information and the utilization of resources. The significant factors have a correspondence with the identified waste.

 • 520.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Persson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Allmännyttiga bostadsbolags arbete med socialt ansvarstagande och krav på affärsmässighet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med socialt ansvar samt hur deras arbete påverkas av den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag med krav på affärsmässighet.

  Metod: Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Först studerade vi relevanta teorier om CSR för sedan utföra intervjuer med de allmännyttiga bostadsbolagen AB Gavlegårdarna, Sandvikenhus AB samt Gävle kommun och Sandviken kommun. Förutom intervjuerna har vi även använt sekundärdata såsom internetkällor, vetenskapliga artiklar och rapporter. Vår studie bygger på empiriskt material där vi tar stöd från teorier i undersökningen. Information har bland annat hämtas ifrån AB Gavlegårdarna, Sandvikenhus AB, Gävle kommun, Sandviken kommun, Boverket, SABO och regeringen.

  Resultat & slutsats: Det finns ett stort behov av allmännyttiga bostadsbolag då kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar. Det sociala ansvaret har alltid funnits hos allmännyttiga bostadsbolag och är ett av deras grundläggande syften. I och med den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska allmännyttiga bostadsbolag drivas enligt affärsmässiga principer, vilket leder till att de måste redovisa avkastning på sina investeringar. Studien visar att samarbetet mellan allmännyttiga bostadsbolag och kommunen behövs men fungerar idag inte på samma sätt som tidigare då de ses som separata enheter. Den nya lagen uppfattas som otydlig att tolka vilket gör att praxis får avgöra hur den ska tillämpas. Att den uppfattas som otydlig kan innebära att fler tolkningar görs beroende på den boendekontext som styr företagen.

  Förslag till fortsatt forskning: Att studera hur den nya lagen fungerar och tillämpas genom att följa upp den praxis som utvecklats om några år, då det troligtvis är lättare att se skillnader i arbetet med socialt ansvarstagande. En annan fortsatt forskning kan vara att studera hur affärsmässighet mäts hos olika allmännyttiga bostadsbolag.

  Uppsatsen bidrag: Studien bidrar till att få en förståelse för hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med socialt ansvarstagande och hur arbetet påverkas av den nya lagen, där allmännyttiga bostadsbolag ska drivas affärsmässigt. Eftersom det finns få studier som kopplar CSR till allmännyttiga fastighetsbolag bidrar studien till att öka förståelsen för hur de förhåller sig till socialt ansvar vid förändring.

  Nyckelord: CSR, CSP, lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, affärsmässighet, lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsbolag, proposition (2009/10:185) och allmännyttiga bostadsbolag.

 • 521.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wikström, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Faktorer som påverkar en hyresmarknad: en studie av bostadshyresmarknaden i Gävle2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att beskriva och analysera faktorer som vi anser viktiga att beakta för att förstå bostadshyresmarknaden i Gävle 2011. Hur påverkas marknaden av faktorer som politik, ekonomi och befolkning?

   

  Metod: Denna uppsats är av en kvalitativ metod. Först skedde en datainsamling för att sedan kunna utföra expertintervjuer med personer från viktiga aktörer i Gävle. Förutom primärdata finns även sekundärdata som är framtagen av forskare, till exempel vetenskapliga tidskrifter och artiklar.

   

  Detta examensarbete bygger både på en empirisk- och en teoretisk undersökning. Information har bland annat hämtas ifrån Gävle kommun, Gavlegårdarna, Fastighetsägarna, Regeringen, Sveriges rikes lag, Boverket, Länsstyrelsen samt SCB.

   

  Resultat & slutsats: Bostadshyresmarknaden i Gävle är i en stor förändring. Hyresmarknaden i Gävle har styrts av allmännyttans stora marknadsandel, då hyrorna har reglerats efter allmännyttan. Lagar och förordningar påverkar hyresmarknaden, framförallt då den nya lagen 2009/2010:185 där allmännyttan måste drivas affärsmässigt. Gävle kommuns stora befolkningsökning är en faktor som påverkar hyresmarknaden med även höga produktionskostnader och slopade bidrag har sin påverkan på hyresmarknaden i Gävle.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka hur lagen 2009/2010:185 har förändrat bostadshyresmarknaden. Hur har priserna ändrats på hyresrätter, har hyran höjts i centrala delar? Har denna lag bidragit till mer nyproduktion av hyreshus?

   

  Uppsatsen bidrag: Hyresrättens viktiga roll på bostadsmarknaden.  Uppsatsen ger en större förståelse för hur upplåtelseformen hyresrätt påverkar en hyresmarknad där allmännyttan har den största marknadsandelen. Uppsatsen ger även en inblick över viktiga aktörer som påverkar hyresmarknaden samt hur stor påverkan ekonomi, demografi, statliga stöd och lagar och förordningar har på bostadshyresmarknaden. 

 • 522.
  Andersson, Ellinor
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Har ett idrottsmedlemskap som barn någon betydelse för den fysiska aktiviteten som vuxen?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine whether students' memberships in sports clubs has affected their attitudes towards physical activity and physical activity level. It was a qualitative descriptive survey based on individual interviews. Results showed that there was a pattern between the former sports membership and current patterns of physical activity.  For instance, those who liked playing football at a young age, continue to adopt the same type of exercise today. This pattern applies to other types of physical activity, with or without club membership. In addition, many respondents thought that a club membership at a young age could have an impact on their physical activity as adults. This was mainly due to the positive feeling that sportsmen perception, that physical activity was something good and fun. Social cohesion in sport was the one thing that many of those interviewed believed was a major reason why sports, was perceived as positive.

 • 523.
  Andersson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en ökad kunskap om förskollärares erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. Studien är gjord utifrån intervjuer med sex förskollärare på två mångkulturella förskolor. I studiens resultat synliggörs förskollärarnas erfarenheter kring arbetet med flerspråkiga barn. De uttrycker positiva erfarenheter kring arbetet samt att de belyser såväl utmaningar som möjligheter som finns i arbetet med flerspråkiga barn. Att lägga undervisningen på rätt nivå nämns som en utmaning men de uttrycker även möjligheter då de menar att ingå i en mångkulturell förskola bidrar till att fördomar förvinner. Samt att en ökad förståelse för olika kulturer skapas. Förskollärares erfarenheter kring samarbetet med vårdnadshavare beskrivs som en utmanande men viktig del, dels för att informera viktig information om barnet mellan hemmet och förskolan, dels i arbetet med barns språkutveckling. Förskollärarna beskriver att de arbetat mycket med sagor, sånger, rim och ramsor för att främja barns språkutveckling. Att arbeta med det här samt tala tydligt anser förskollärarna bidrar till en bättre språkförståelse hos barnen.

 • 524.
  Andersson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Hållbar utveckling i läroböcker för naturkunskap 1b2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljöundervisning har funnits länge och idag är det fokus på hållbar utveckling som har sitt ursprung från 1970- och 1980-talet. Det är ett begrepp har kritiserats av många för sin komplexitet. Hållbar utveckling har fått mer utrymme i den nyutformade kursplanen för kursen naturkunskap 1b i och med den nya läroplanen Gy11. Hur väl anpassade är då de nya läroböckerna för syfte och centralt innehåll för kursen naturkunskap 1b inom området hållbar utveckling? För att utföra undersökningen har de fem aktuella läroböckerna för kursen naturkunskap 1b lästs i fem omgångar, en analys av textens innehåll, frågor och illustrationer har utförts. Undersökningen visar på att det varierar hur väl de fem olika läroböckerna behandlar hållbar utveckling, samtliga fem läroböcker behandlar dock ämnet. Störst brister finns framförallt inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är generellt mer fokus på att presentera (och lära ut) fakta än att eleverna skall göra ställningstaganden, illustrationerna i läroböckerna är relevanta till texten. 

 • 525.
  Andersson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Undersökningav oosporförekomst från kransalger i sediment från olika provtagningspunkter i en gloflad i Gårdskärsområdet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Längs den svenska kusten verkar landhöjningen, en process där landet höjs efter den senaste istiden. Mest påtaglig är landhöjningen i Östersjön. Till följd av landhöjningen avsnörs grunda havsvikar från havet och bildar nya sjöar, så kallade flader, gloflader och glon. Målet med denna studie var att undersöka sediment från olika provtagningspunkter i en gloflad i Gårdskärsområdet i Lövstabukten (norra Uppland), för att se hur fördelningen av olika arter av kransalger varierat i glofladen under åren när miljön successivt förändrats. För att undersöka detta har oosporförekomst från kransalger i sediment studerats. I det undersökta området får landhöjningen verka ganska ostört, vilket gör det intressant att undersöka just detta område. Denna undersökning visar att Chara aspera, Chara globularis och Chara tomentosa tidigare funnits i den undersökta glofladen. C. aspera förekom vid samtliga fem provtagningspunkter och under längst tid, medan C. globularis noterades vid två provtagningspunkter och C. tomentosa fanns vid endast en provtagningspunkt och är den art som växt i glofladen under de senaste åren. Inga stora skillnader fanns i sedimentet mellan de fem olika provtagningspunkterna. Färgen varierade från mossigt grön och vattenrik i ytsediment till fast lera i de djupare delarna av sedimentet.  

 • 526.
  Andersson, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Lagerbäck, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Effekter på smärta och hälsa av akupunkturbehandling hos personer med fibromyalgi: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I världen lever cirka 3-5 procent av befolkningen med det långvariga smärtsyndromet fibromyalgi. Det är svårt att finna behandlingar mot fibromyalgi då det inte finns någon vetenskap om vad som orsakar syndromet. Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva effekterna på smärta och hälsa av akupunkturbehandling hos personer med fibromyalgi samt beskriva kvaliteten av de valda artiklarnas metod. Studien utformades med en deskriptiv design där 11 vetenskapliga artiklar inkluderades och sammanställdes. Litteratursökningarna utfördes i databaserna Medline (PubMed) samt Cinahl. Resultatet visade att akupunktur gav positiva kortsiktiga effekter på smärta och hälsa i kombination med farmakologisk behandling hos personer med fibromyalgi. Däremot var långtidseffekten av akupunktur inte betydande effektiv. Placebo visade sig även ge en god effekt. Akupunktur gav betydande minskning av smärta genom en förhöjd aktivering av endogena opioidreceptorer samt genom ökat blodflöde i hud och muskler. Slutsatsen av studien var att akupunktur med fördel kan användas tillsammans med farmakologisk behandling till personer med fibromyalgi. För att kunna ge en god omvårdnad är det viktigt att få kunskap och förståelse om akupunktur som behandlingsmetod till denna population. För att dra några slutsatser om akupunktur kan ge några långsiktiga effekter behövs mer forskning inom området.

 • 527.
  Andersson, Emelie
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Rämgård, Linda
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Förskollärares förhållningssätt till genus i barnböcker2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan sker det hela tiden möten mellan barn och vuxna och dessa möten har en stor inverkan på barns utveckling. Vi valde att göra denna undersökning då syftet var att se vad förskollärare har för förhållningssätt till genus i barnböcker. Studien har genomförts genom intervjuer med tre förskollärare i två olika kommuner i Mellansverige. Intervjuernas resultat har varit grunden för underlag till vår analys och diskussion. I resultatet framgick det att förskollärares förhållningssätt till genus är viktigt för utvecklandet av barns värderingar och attityder kring könsroller och att barnböcker kan vara ett sätt att överföra dessa värderingar på. Resultatet visade även att barnböcker i samband med genus behövs uppmärksammas mer på vissa förskolor.

 • 528.
  Andersson, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Scott Pilgrims resa från serie till film och spel2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 529.
  Andersson, Erik
  et al.
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Barthel, Stephan
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering. Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Memory carriers and stewardship of metropolitan landscapes2016In: Ecological Indicators, ISSN 1470-160X, E-ISSN 1872-7034, Vol. 70, p. 606-614Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  History matters, and can be an active and dynamic component in the present. We explore social-ecological memory as way to diagnose and engage with urban green space performance and resilience. Rapidly changing cities pose a threat and a challenge to the continuity that has helped to support biodiversity and ecological functions by upholding similar or only slowly changing adaptive cycles over time. Continuity is perpetuated through memory carriers, slowly changing variables and features that retain or make available information on how different situations have been dealt with before. Ecological memory carriers comprise memory banks, spatial connections and mobile link species. These can be supported by social memory carriers, represented by collectively created social features like habits, oral tradition, rules-in-use and artifacts, as well as media and external sources. Loss or lack of memory can be diagnoses by the absence or disconnect between memory carriers, as will be illustrated by several typical situations. Drawing on a set of example situations, we present an outline for a look-up table approach that connects ecological memory carriers to the social memory carriers that support them and use these connections to set diagnoses and indicate potential remedies. The inclusion of memory carriers in planning and management considerations may facilitate preservation of feedbacks and disturbance regimes as well as species and habitats, and the cultural values and meanings that go with them.

 • 530.
  Andersson, Erik
  et al.
  Department of Systems Ecology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Barthel, Stephan
  Department of Systems Ecology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ahrné, K.
  Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Measuring social – ecological dynamics behind the generation of ecosystem services2007In: Ecological Applications, ISSN 1051-0761, E-ISSN 1939-5582, Vol. 17, no 5, p. 1267-1278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The generation of ecosystem services depends on both social and ecological features. Here we focus on management, its ecological consequences, and social drivers. Our approach combined (1) quantitative surveys of local species diversity and abundance of three functional groups of ecosystem service providers (pollinators, seed dispersers, and insectivores) with (2) qualitative studies of local management practices connected to these services and their underlying social mechanisms, i.e., institutions, local ecological knowledge, and a sense of place. It focused on the ecology of three types of green areas (allotment gardens, cemeteries, and city parks) in the city of Stockholm, Sweden. These are superficially similar but differ considerably in their management. Effects of the different practices could be seen in the three functional groups, primarily as a higher abundance of pollinators in the informally managed allotment gardens and as differences in the composition of seed dispersers and insectivores. Thus, informal management, which is normally disregarded by planning authorities, is important for ecosystem services in the urban landscape. Furthermore, we suggest that informal management has an important secondary function: It may be crucial during periods of instability and change as it is argued to promote qualities with potential for adaptation. Allotment gardeners seem to be the most motivated managers, something that is reflected in their deeper knowledge and can be explained by a sense of place and management institutions. We propose that co-management would be one possible way to infuse the same positive qualities into all management and that improved information exchange between managers would be one further step toward ecologically functional urban landscapes.

 • 531.
  Andersson, Erik
  et al.
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Barthel, Stephan
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Borgström, S.
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Colding, Johan
  The Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Elmqvist, Tomas
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Folke, Carl
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden; The Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Gren, A.
  The Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Reconnecting cities to the biosphere: Stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services2016In: Sustainable Cities: Urban Planning Challenges and Policy, CRC Press , 2016, p. 29-45Chapter in book (Other academic)
 • 532.
  Andersson, Erik
  et al.
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden; Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Barthel, Stephan
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Borgström, Sara
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Colding, Johan
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden; The Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Elmqvist, Thomas
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Folke, Carl
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden; The Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Gren, Åsa
  The Beijer Institute, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden.
  Reconnecting Cities to the Biosphere: Stewardship of Green Infrastructure and Urban Ecosystem Services2014In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209, Vol. 43, no 4, p. 445-453Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within-city green infrastructure can offer opportunities and new contexts for people to become stewards of ecosystem services. We analyze cities as social-ecological systems, synthesize the literature, and provide examples from more than 15 years of research in the Stockholm urban region, Sweden. The social-ecological approach spans from investigating ecosystem properties to the social frameworks and personal values that drive and shape human interactions with nature. Key findings demonstrate that urban ecosystem services are generated by social-ecological systems and that local stewards are critically important. However, land-use planning and management seldom account for their role in the generation of urban ecosystem services. While the small scale patchwork of land uses in cities stimulates intense interactions across borders much focus is still on individual patches. The results highlight the importance and complexity of stewardship of urban biodiversity and ecosystem services and of the planning and governance of urban green infrastructure.

 • 533.
  Andersson, Erik
  et al.
  Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre.
  Colding, Johan
  Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre.
  Understanding how built urban form influences biodiversity2014In: Urban Forestry & Urban Greening, ISSN 1618-8667, E-ISSN 1610-8167, Vol. 13, no 2, p. 221-226Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study seeks to contribute to a more complete understanding of how urban form influences biodiversity by investigating the effects of green area distribution and that of built form. We investigated breeding bird diversity in three types of housing development with approximately the same amount of tree cover. No significant differences in terms of bird communities were found between housing types in any of the survey periods. However, detached housing, especially with interspersed trees, had more neotropical insectivores and higher overall diversity of insectivores. Based on our results and theory we suggest a complementary approach to managing biodiversity in urban landscapes - instead of maximising the value and quality of individual patches efforts could go into enhancing over-all landscape quality at the neighbourhood scale by splitting up part of the green infrastructure. The relatively small differences in bird communities also suggest that different stakeholder groups may be engaged in management.

 • 534.
  Andersson, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Fogelberg, Margareta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Varför stannar hon?: en kvalitativ studie om kvinnomisshandel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose with this study was to create understanding why women stay in destructive relations. To succeed with this a qualitative method was chosen to execute the examination. Interviews were carried through with three women as well as with staff from the women´s crisis center and the police, then the text was analyzed and the result was shown. The result showed that women go through a process where they through adaptation gradually lose themselves. This is done by power and control from the men. The result shows that there is an evident pattern in the women´s experiences that can be referred to Lundgren´s (2004) Normaliseringsprocess (Normalizing process). An important conclusion appeared to be that it depends where in the process the woman is at the moment that determine if she manage to abandon the man. If the woman has not come to that turning-point but has got help from relatives or professionals to abandon the man there is a risk that she might return to the relation. Another conclusion showed that the turning-point is individual for every single woman.

 • 535.
  Andersson, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Persson, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  De yngsta barnens delaktighet och inflytande: En studie på tre förskolor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka de yngsta barnens demokratiska rättigheter och deras rätt till delaktighet och inflytande över sin vardag i förskolan. Syftet är även att studera vilka faktorer som kan inverka på detta. Forskningsfrågorna är ställda utifrån dessa syften och handlar även om lärarens syn på delaktigheten och hur kommunikation sker mellan lärare och barn utifrån delaktighet och inflytande.

 • 536.
  Andersson, Eva-Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Persson, Karin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Friskvårdsförmåner och förändringar i motionsvanor hos brevbärare2010Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to determine if wellness benefits led to any changes in exercise habits among employed postmen. The study was a cross-sectional study carried out by a quantitative method. The collection of data took the form of a questionnaire. The sample consisted of 30 postmen employed at a post office in northern Sweden. The results show that of the postman who use health care benefits, there has been a relatively small change in exercise habits. The results also show that consistently for all respondents was health the main motivation factor for exercise. Time aspect was a factor for not using the wellness benefits. The study showed a state of health is the primary motivational factor to exercise both for those using health care benefits and for those who do not use them.

 • 537.
  Andersson, Filip
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Fred, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Virtuell Kunskapsöverföring: En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Virtual Knowledge Transfer – A qualitative study on how the intranet enables knowledge transfer.

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Filip Andersson och Marcus Fred

  Supervisor: Daniella Fjellström och Signe Jernberg

  Date: 2017 - August

  Aim: The aim of this study is to create an understanding of how employees use the intranet to obtain explicit knowledge 

  Method: This study is based on a hermeneutic perspective. The gathering of empirical material is based on a qualitative research method in form of semi-structured interviews. The theoretical framework is based on prior research within the Knowledge Management field. An interview guide has been formed based on the theoretical framework, the empirical result is therefor based on the interview guide. A thematic analyze is used where themes have been created out of the empirical results.

  Result & Conclusions: The study shows that employees mostly are using the intranet to obtain explicit knowledge in connection to recurrent problems and questions related to work.

  Suggestions for future research: Limitations of the study are based on the problems with the generalizability connected to the semi-structured interviews that are done within one company. More research in a bigger context needs to be done.

  Contribution of the thesis: This study contributes with a more compelling theory when it comes to the usage of the intranet to obtain explicit knowledge. As well as a updated view on relevant models connected to the knowledge transfer research.

  Key words: Knowledge, knowledge management, knowledge transfer, intranet

 • 538.
  Andersson, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Applikationsutveckling för Android2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta projekt handlar om ett applikationsutvecklingsprojekt för Androidplattformen vilket innefattar Androids uppbyggnad, Javaprogrammering, design i XML miljö, grunder i Eclipse samt publicering på Google Play (före detta Android market). Projektet resulterar i en Androidapplikation i form av ett enkelt Pongspel med olika funktioner som highscorelista samt att uppsatsen beskriver det man behöver kunna för att utveckla applikationer för Android.

 • 539.
  Andersson, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utveckling av GIS-applikation för effektivisering av planeringsarbeten för infrastruktur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Planeringsarbeten för infrastruktur sker ofta med hjälp av speciella programvaror som CAD för att skapa ritningar på kartor över områden där tänkta infrastrukturer skall utvecklas. Som en effektivisering för dessa arbeten handlar denna studie om implementering av en GIS-applikation för att motivera fördelar med GIS och sättet för hantering samt visualisering av geografisk information. En webbapplikation som hanterar baskartor samt överliggande vektorlager för infrastruktur utvecklas, samt även att samma kartdata över infrastrukturen kopplas till en mobilapplikation för att effektivisera eventuella inventeringsarbeten av infrastrukur med hjälp av GPS för att kunna positionera infrastruktur på ett bra sätt. Tekniken bakom utvecklingen bygger på HTML, CSS och JavaScript samt molntjänstlagrin av infrastruktursdata i en geodatabas . GIS-applikationen sammanställer svar på frågor som bevisar hur GIS på ett tillfredställande sätt mycket väl skulle kunna implementeras och användas praktiskt i ett utvecklingsarbete för infrastruktur i dagens morderna samhälle. 

 • 540.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Christina, Lindberg
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans vårdande på akutmottagningen – ur ett patientperspektiv: En deskriptiv litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The emergency department has a high patient inflow and this results in increased waiting times for patients with low priority injuries and diseases/conditions. The confidentiality in health care prevents the nurse from giving information on why other patients are prioritized over them. Nurses can with the knowledge of patients' experiences of care in the emergency department, get a better understanding and through this provide more individualized care and increased satisfaction of patients.

  Aim: To describe patients' experiences of care from nurses in the emergency department. Furthermore, the aim of this study was to examine the data collection method of the included articles.

  Methods: A literature study with descriptive design. The twelve included scientific articles were sought out in the databases CINAHL and PubMed. The approaches of these are quantitative, qualitative or mixed.

  Results: Many patients felt that the treatment they received by the nurse in the emergency department was good. The good hospitality, ability to listen and the high competence of the nurse brought a mutual respect between nurse and patient. During the waiting time, however, the patients sometimes felt as a burden on nurses and in some cases even felt ignored. The lack of contact with the nurses during the waiting time meant that the patients did not receive the information they deemed necessary. Patients described that the nurse communication was adequate and that they used an easy to understand language.

  Conclusion: Most patients were satisfied with the care they received by the nurse in the emergency department. They felt that the nurse had a high level of competence and communication was adequate. However, there were patients who felt that the information was inadequate.

 • 541.
  Andersson, Gabriella
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdpersonalens erfarenheter av hot och våld inom demensvård och somatisk vård på särskilt boende: Litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av hot och våld inom demensvård och somatisk vård på särskilt boende. Ett annat syfte var att undersöka vilka förebyggande åtgärder vårdpersonal kan använda sig av vid dessa situationer. Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design.  Artiklar söktes i databasen Cinahl vilket resulterade i tolv inkluderande artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats. Författarna har valt att granska artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall. Resultatet visade att hot- och våldsituationer är vanligt på särskilt boende och ofta uppkommer i samband med hjälp vid personlig hygien, påklädning och toalettbesök. Vårdpersonalens upplevelse av våld beror på deras tidigare erfarenheter och attityder. Varje vårdpersonal har en egen tolkning av vad våld innebär samt att graden av tolerans skiljer sig mellan olika individer. Genom att ha ökad kunskap, förmåga att kommunicera samt en professionell attityd och viljan att konsultera med andra i vårdteamet kan personalen förebygga ett aggressivt beteende på sin arbetsplats. Vårdpersonalen antog flera olika strategier för att hantera hot- och våldsituationer hos personer med aggressivt och utåtagerande beteende, t.ex. distraktion, personcentrerat förhållningssätt och kommunikation. Läkemedelsbehandling ansågs inte vara en förstahandsåtgärd. Inom det kliniska arbetet kommer vårdpersonalen på särskilt boende att stöta på svåra situationer och utåtagerande beteenden hos äldre och äldre med demenssjukdomar. Därför är det viktigt att som vårdpersonal ha kunskap om bemötande samt kommunikation för att kunna hantera dessa situationer.

 • 542.
  Andersson, Gunilla
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Kvinnliga första linjens chefers uppfattning om sin ledarroll inom kommunal äldreomsorg2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   När en person blir utsedd till chef sker det inom en organisation. Ramverk med regler och rutiner finns inom varje organisation. I uppdraget att vara chef ligger att leda och styra verksamheten, med de resurser som finns. Chefen får auktoritets utrymme som ger rätten att fatta beslut och verkställa de med hjälp av sin formella makt. Chefen förväntas göra det som bidrar till fortsatt existens och utveckling och får lösa problem som uppstår i organisationen. Nya krav och behov leder till att en arbetsledare ska kunna agera såväl som ledare och chef. För att utöva ledarskap måste utövaren förstå skillnaden mellan att leda och utveckla nödvändiga möjligheter för att leda och att vara chef samt, utveckla möjligheterna att leda. Ledaren måste vara kreativa, kunna agera och lösa konflikter, värdera problem, lyssna och kommunicera. För att kunna besvara syftet i studien och beskriva kvinnliga första linjens chefers uppfattning av sin ledarroll inom kommunal äldreomsorg, kändes det naturligt att välja en kvalitativ ansats med beskrivande design och 10 kvinnliga chefer intervjuades. Resultatet visade att första linjens chefer upplevde stor arbetsbelastning. Chefen skulle en vara närvarande chef för att kunna stödja personalen i deras arbete. Upplevelsen av krav från många håll och känslan av att inte alltid räcka till upplevdes frustrerande. Konflikter fanns på de flesta arbetsplatserna.

   

   

 • 543.
  Andersson, Gunilla
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Lingvall, Eva-Lotta
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Jehovas Vittnen: elever med en annan trosuppfattning1998Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts som en examinationsuppgift i termin sju på Grundskollärarutbildningen 1-7 vid Högskolan i Gävle.

  Examensarbetets huvudsyfte var att ta reda på hur man som blivande lärare på bästa sätt bemöter en elev som är ett Jehovas vittne med hänsyn till både elevens trosuppfattning och Lpo 94.

  Arbetet grundar sig på litteraturstudier och intervjuer med lärare som har kommit i kontakt med Jehovas vittnen. En intervju har utförts med en lärare som själv är ett vittne.

  Första delen av arbetet består av inledning, metod och en kortfattad historiebeskrivning runt Jehovas samt vad ett Jehovas vittne är och vad som skiljer dem från övriga samhällsmedlemmar.

  Nästa del tar upp hur Jehovas vittnen ser på skola och utbildning samt vad Lpo 94 föreskriver.

  I den sista och avslutande delen behandlas intervjuerna och därefter följer diskussionen.

 • 544.
  Andersson, Gunn
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Bohlin, Ellinor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Åtgärdsprogram mot mobbning: ett steg i rätt riktning?1997Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skollagens första kapitel § 2 är varje skola skyldig att ha någon form av åtgärdsprogram mot mobbning. I den nya läroplanen, Lpo -94, anges att det är rektor som bär det särskilda ansvaret för att skolan verkligen utformar ett sådant åtgärdsprogram.

  Vi valde därför att inleda det här arbetet med att undersöka om skolorna i Gävle kommun, med inriktning på årskurs 1-6, var laglydiga eller inte. Med andra ord, hade de någon form av åtgärdsprogram mot mobbning eller inte?

  I och med Lpo -94, framhålls också skolans ansvar tydligt, när det gäller att ingripa mot alla slags trakasserier eller kränkande behandling. Vi är alltså som lärare, tillsammans med övrig skolpersonal, skyldiga att ingripa om vi misstänker ett fall av mobbning. Gör vi inte detta, begår vi följaktligen ett lagbrott! Till vår hjälp och till vårt stöd, ska vi då bland annat ha detta åtgärdsprogram.

  Vi intervjuade därför, sex lärare samt tre rektorer, på tre utvalda skolor även det inom Gävle kommun. Syftet med dessa intervjuer var att försöka få en uppfattning om hur pass väl åtgärdsprogrammen ute på skolorna är förankrade. Samtidigt försökte vi få svar på en rad andra frågor som vi hade angående dessa åtgärdsprogram. I arbetet presenterar vi också några, i åtgärdsprogrammen, vanligt förekommande metoder och modeller, exempelvis Farstamodellen och Österholmsmodellen. Vi gjorde också en intervju med en representant ur ett mobbningsteam. Mobbningsteamets arbete är ofta en viktig del av innehållet i ett åtgärdsprogram.

  • Vi kom fram till att av 28 tillfrågade skolor, hade bevisligen 27 stycken ett åtgärdsprogram av någon form.
  • Förankringen av åtgärdsprogrammen bland de intervjuade lärarna och rektorerna visade sig, tolkat utifrån våra intervjusvar, inte vara alltför god.
  • Vi fann också att de intervjuade på skolorna, hade väldigt olika uppfattningar om åtgärdsprogrammet och dess innehåll.
 • 545.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Eriksson, Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Motivation på arbetet, en fråga om personlighet?: En kvantitativ studie mellan motivation och personlighet.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Work motivation has shown positive effects on job satisfaction and well-being. Research reports that personality explained some part of what motivates employees. The purpose of this study was to investigate whether the same results could be see on the Swedish labor market. The study measured background factors, motivation through the work values ​​questionnaire (WWQ) and personality through the ten item personality inventory (TIPI). 128 full-time employees answered the survey. The results showed significant correlations for security and conditions (MF1) with personality, gender and education level. Personal development and stimulation (MF3) significantly correlated with personality and employment. A multiple regression analysis showed that agreeableness, gender, age and education level contributed to the explained variance in MF1. Extraversion contributed to the explained variance of MF3. The same results were found in this study as in earlier research, personality traits and background factors stands for a part of the explained variance in motivation.

 • 546.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Malmén, Catharina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Vikten av att vara en grupp: en intervjustudie om gruppens betydelse i viktminskningsgrupper2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur personer som har genomgått viktminskning i grupp upplever att de har påverkats av själva gruppen samt söka få förståelse för själva grupprocessen. Metoden som användes var intervju, där fem personer i åldrarna 32- 48 år ingick, en man och fyra kvinnor. Resultatet som framkom var att gruppen har påverkat personerna på olika sätt, till exempel genom bidragandet av motivation och socialt stöd som för många har underlättat deras resa mot en sundare livsstil. Gruppen hade en större inverkan i de fallen där personerna kände varandra och där det öppnades upp för diskussion och reflektion gruppmedlemmarna sinsemellan, något som också bidrog till lärande. Slutsatsen är alltså; Ja, gruppen har en påverkan, men hur pass stor den påverkan är skiljer sig mellan olika grupper och individerna som befinner sig i dem.

 • 547.
  Andersson, Harald
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Cehlin, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Moshfegh, Bahram
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Energy-Saving Measures in a Classroom Using Low Pressure Drop Ceiling Supply Device: A Field Study2016In: 2016 ASHRAE Winter Conference Papers, ASHRAE, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Between 1990 and 2006 the energy use by ventilation systems in Swedish schools doubled. This is explained by high airflows in schools because of the high occupant density. Studies show that 87% of Swedish schools use constant air volume (CAV), and it is estimated that a change to variable air volume (VAV) could save 0.12-0.33 TWh (4.1*10(12) - 1.1*10(13) Btu) per year. Therefore the aim of this study is to investigate whether it is possible to replace displacement ventilation (DV) with mixing ventilation (MV) to create a comfortable indoor climate in a typical classroom and at the same time decrease the energy use by using VAV and Low Pressure Drop Ceiling Supply Device (LPDCSD). The study used two LPDCSDs which consist of circular channels with 190/228 round jets placed in an interlocking pattern, with a horizontal one/two-way-direction. The field study was carried out in a school which is intended to be extensively renovated. The school currently has DV and CAV. The study was carried out by installing MV with LPDCSD in one of the typical classrooms. Several different air-flow rates were investigated using tracer-gas technology to measure the local mean age of the air in the occupied zone. Simultaneously, thermal comfort and vertical temperature gradients were measured in the room. The results show nearly uniform distribution of the local mean age of air in the occupied zone, even in the cases of relatively low air-flow rates. Since the mixing of air is more or less the same in the entire occupied zone VAV can be used to reduce air-flow rate based on the desired CO2-level. Because of the number of students in each classroom and the fact that changes in air-flow rates have no significant effect on the degree of mixing, it is possible to reduce the air-flow rates for extended periods of time. Finally, since the LPDCSD has a lower pressure-drop than the currently used supply devices and it is possible to use VAV to lower the airflows in cases with reduced heat loads, it is possible to significantly reduce the energy usage in the school while maintaining the IAQ, increasing the thermal comfort and the available floor area of the occupied zone.

 • 548.
  Andersson, Harald
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Cehlin, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Moshfegh, Bahram
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Experimental and numerical investigations of a new ventilation supply device based on confluent jets2018In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 137, p. 18-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In developed countries, heating, ventilation, air conditioning (HVAC) systems account for more than 10% of national energy use. The primary function of a HVAC system is to create proper indoor environment. A number of ventilation strategies have been developed to minimize HVAC systems’ energy use whilst still maintaining a good indoor environment. Among these strategies are confluent jet ventilation and variable air volume. In this study, an air supply device with a novel nozzle design that uses both of the above-mentioned strategies was investigated both experimentally and numerically at three different airflow rates. The results from the numerical investigation using the SST k - ω turbulence model regarding velocities and flow patterns are validated by experimental data carried out by Laser Doppler Anemometry. The results from both studies show that the flow pattern and velocity in each nozzle is directly dependent on the total airflow rate. However, the flow pattern does not vary between the three different airflow rates. The numerical investigation shows that velocity profiles for each nozzle have the same pattern regardless of the airflow rate, but the magnitude of the velocity profile increases as the airflow increases. Thus, a supply device of this kind could be used for variable air volume and produce confluent jets for the airflow rates investigated.

 • 549.
  Andersson, Helena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Äldre motionärers upplevelser av motionsträning: en beskrivande intervjuundersökning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Older people's experiences of exercise training: a survey based on a descriptive design.

  Course: Public Health: Theory and method of application and degree, 30 credits. University of Gävle, health education program.

  Author: Helena Andersson

  Purpose: According to earlier research the western population is aging. This may affect, the older peoples`s physical disability in one form or another. The consequences may be that the need off care can increase. However elderly can prevent a variety of age-related diseases by being physically active. The study will examine how older people view physical activity and participation of other social activities. This is to improve understanding of older people's health and what can be done in the future.

  Method: The study was conducted using a qualitative approach, in which four semi-structured interviews were conducted with older adults who exercise regularly. The interviews were based on a thematic interview guide with specific themes that gave informants space to talk freely about the issues raised. The sample consisted of three women and one man where the youngest was 63 and the oldest 74 years old.

  Results: Exercise was the highest priority of this group of people. It was in the connection with social interaction that the exercise became complete according to the informants. The place for exercise was found to be important; to train with others, seemed to generate joy, power, energy and motivation. This meant that all informants were rarely sick, which also was something that was pointed out. They exercise to obtain more healthy years.

 • 550.
  Andersson, Helena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lundberg, Izabelle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Livet i Bokstavslandet: Tre läseböcker för årskurs 1–3 analyserade ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie undersökt hur män och kvinnor samt pojkar och flickor gestaltas i läromedel riktat till barn i förskoleklass och årskurs 1–3. De utvalda läromedlen är läseböcker i läromedelsserien Livet i Bokstavslandet, som är utgivna mellan år 2015 och 2017. Vi har även undersökt hur materialet svarar mot den samtida läroplanens krav om jämställdhet. Studien har genomförts med en kvalitativ text- och bildanalys med kvantitativa inslag. I analysen av de aktuella läromedlen har vi utgått från Hirdmans genussystem och Connells maskulinitetsteori.

  Resultatet visar att gestaltningen av könen i de analyserade läromedlen i vissa aspekter är i enlighet med rådande styrdokument medan de ur andra hänseenden motsäger dessa. 

891011121314 501 - 550 of 18181
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf