hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Axelsson, Benita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan idag. Förskolans styrdokument har gått från rekommendationer till klart uppsatta mål att följa. Med större fokus på lärande för de små barnen än tidigare i historien började förskollärare att diskutera var skillnaden mellan fostran och lärande går. En helhetssyn på omsorg, fostran och lärande ska prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö98). Varje barns lärande ska dokumenteras och den nya läroplanens pedagogiska mål ska nås genom gott samspel mellan vuxen och barn men också betonas vikten av att barnen ges möjlighet att lära av varandra. 

  Hur har förskollärarens arbete påverkats av styrdokumentets utformning från rådgivande till styrande mål? Går det att göra sina inarbetade rutiner till medvetna handlingar för att uppnå en förändring i verksamheten för att möta de nya kraven på pedagogiskt arbetsätt i förskolan?

  Intervju användes som datainsamlingsmetod. Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal huvudfrågor som ger en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. Intervjun får formen som ett samtal. Intervjustudie genomfördes med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Sex förskollärare intervjuades enskilt.

  Resultatet visade att respondenterna upplever att fostran och lärande bildar en helhet. Fostran är ett lärande in i de sociala samspelsreglerna i den svenska kulturen. Lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Måltiden var det tillfälle som de flesta av respondenterna uppgav som ett sammanhang där fostran och lärande är tydligt. De vuxnas förmåga att medverka till att barnet vågar tro på sig själv är en viktig beståndsdel i basen till ett livslångt lärande menar respondenterna. Det kan stärka individen i att våga pröva nya saker, våga utrycka sin åsikt och sina önskningar. En önskan att utveckla ett arbetssätt och att kunna bemöta varje barn i förskolan utifrån dess förutsättningar framkom i resultatet. 

  Det sociokulturella synsättet på lärande, att se styrkan i hur barnet genom sampel, språk och kommunikation tillägnar sig kunskaper i sin kultur som nu är förankrat i läroplanen för förskolan blev synligt i resultatet.

   

  Nyckelord: Fostran, förskola, kommunikation, lärande, pedagogik, samspel och sammanhang.

   

 • 52.
  Axelsson, Benita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan idag. Förskolans styrdokument har gått från rekommendationer till klart uppsatta mål att följa. Med större fokus på lärande för de små barnen än tidigare i historien började förskollärare att diskutera var skillnaden mellan fostran och lärande går. En helhetssyn på omsorg, fostran och lärande ska prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö98). Varje barns lärande ska dokumenteras och den nya läroplanens pedagogiska mål ska nås genom gott samspel mellan vuxen och barn men också betonas vikten av att barnen ges möjlighet att lära av varandra. 

  Hur har förskollärarens arbete påverkats av styrdokumentets utformning från rådgivande till styrande mål? Går det att göra sina inarbetade rutiner till medvetna handlingar för att uppnå en förändring i verksamheten för att möta de nya kraven på pedagogiskt arbetsätt i förskolan?

  Intervju användes som datainsamlingsmetod. Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal huvudfrågor som ger en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. Intervjun får formen som ett samtal. Intervjustudie genomfördes med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Sex förskollärare intervjuades enskilt.

  Resultatet visade att respondenterna upplever att fostran och lärande bildar en helhet. Fostran är ett lärande in i de sociala samspelsreglerna i den svenska kulturen. Lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Måltiden var det tillfälle som de flesta av respondenterna uppgav som ett sammanhang där fostran och lärande är tydligt. De vuxnas förmåga att medverka till att barnet vågar tro på sig själv är en viktig beståndsdel i basen till ett livslångt lärande menar respondenterna. Det kan stärka individen i att våga pröva nya saker, våga utrycka sin åsikt och sina önskningar. En önskan att utveckla ett arbetssätt och att kunna bemöta varje barn i förskolan utifrån dess förutsättningar framkom i resultatet. 

  Det sociokulturella synsättet på lärande, att se styrkan i hur barnet genom sampel, språk och kommunikation tillägnar sig kunskaper i sin kultur som nu är förankrat i läroplanen för förskolan blev synligt i resultatet.

 • 53.
  Axelsson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Jesus på film: En studie i hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper har gestaltats på film2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Jesus beskrivs på film. Mer specifikt är syftet att beskriva hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper gestaltas i fyra olika filmer. Film är ett växande medium och det är också ett medium för att behandla livsåskådning, både explicit och implicit. Det kristologiska grundproblemet kring Jesus natur aktualiseras på film ibland utifrån en teologisk medvetenhet, men ibland också omedvetet. Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur Jesus gudomliga och mänskliga natur gestaltas på film. Genom att gestaltas på film, beskrivs och betonas alltid vissa egenskaper hos Jesus. Ibland framstår Jesus som nästan helt en människa och ibland som en helt gudomlig gestalt. Det förekommer ofta gestaltningar när Jesus är både mänsklig och gudomlig. Det är just detta som denna studie tar upp, hur Jesus gestaltas i de filmer som valts ut. Filmerna har valts utifrån kriterierna att filmen skall handla om Jesus explicit. Ett annat kriterium har varit att filmerna skall vara spridda i tid och genrer. Utifrån dessa kriterier har följande filmer valts ut: Matteusevangeliet (1964), Monty Pythons Life of Brian (1979), Kristi sista frestelse (1988) och The Passion of the Christ (2004). Med en hermeneutisk tolkningsansats och filmvetenskapliga teorier har filmerna analyserats utifrån frågeställningen kring hur Jesus mänskliga och gudomliga egenskaper gestaltats. I analyserna har främst David Bordwell och Tomas Axelsons filmvetenskapliga utgångspunkter använts.

 • 54.
  Aydin, Dikran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Den svenska mediediskursen kring islam och muslimer i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 55.
  Backeskog, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Lindberg, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  I väntan på Det goda livet: om några ungdomars och unga vuxnas föreställningar kring jaget, gruppen och samhällhet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka några ungdomars och unga vuxnas föreställningar kring vad som är ett gott liv utifrån ett delaktighets-, normalitets- och identitetsperspektiv. Trots att de flesta unga mår bra idag är det allt fler som uppvisar stressymtom (Ungdomsstyrelsen, 2007). Tänkbara förklaringar är att pressen i skolan tycks öka, samt att övergången mellan ungdomstid och vuxenliv sker allt senare i livet (ibid). Hälsa är ett brett begrepp Ewles & Simnett, 2005). Att etableras på arbetsmarknaden samt att känna delaktighet i samhället kan ses som viktiga hälsofaktorer för unga människor (Reine, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2010). Människans identitet och mående kan påverkas av hennes miljö, kultur och socioekonomiska status (Frisén & Hwang, 2006; Gillberg, 2010). För att få en förståelse om hur unga människor kan reflektera kring hur den närmsta omgivningen och samhällsstrukturer påverkar dem som individer - samt hur man kan se på Det goda livet - har tre halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer gjorts där sammanlagt 11 personer fått diskutera kring ett antal frågeställningar. Uppsatsen har inspirerats av en hermeneutisk ansats. Vi har försökt sätta samman delar och helhet - och vår förförståelse, referenslitteraturen samt intervjupersonernas utsagor ligger till grund för resultatanalysen. Deltagarna i studien visade en längtan efter Det goda (vuxen) livet, men bilden av vad ett gott liv innebär varierade och påverkades av vilken miljö deltagarna befann sig i. Delaktighet sågs först och främst som en subjektiv känsla, och intervjupersonerna anser att det är samhällets ansvar att arbeta för att alla medborgare ska känna sig delaktiga. Vad gäller delaktighet i grupp påpekades att man som gruppmedlem bör vara ärlig och öppen. Alla intervjupersoner menade att de påverkas av de normer som finns i samhället. Några accepterade dem som självklarheter, medan andra upplevde normer om ”hur det ska vara” som pressande. De flesta såg den närmsta omgivningen som ett bollplank i identitetsskapandet, och menade att familj och vänner var viktiga stöd i deras livsval. I uppsatsens resultatdiskussion reflekterar vi över teman som vi tyckte var uppseendeväckande i resultatanalysen. En del deltagare verkar inte vilja sträva efter personlig utveckling, vilket litteraturen menar är en central faktor i människors liv. Uttrycket prestationsbaserad deltaktighet uppkom då vi, bland några deltagare, såg ett tydligt fokus  på hur känslan av delaktighet kan påverka individuella prestationer. Avslutningsvis diskuteras identitetsskapande genom avståndstagande, då några deltagare menar att de bildar sin identitet och sina värderingar utifrån vad de tycker är fel i omgivningen och samhället.

 • 56.
  Backéus, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att landa på månen och i skolan: Drama som estetisk lärprocess2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats har som syfte att åskådliggöra och konkretisera begreppet estetiska lärprocesser, sett genom drama som metod i ämnesundervisning. Forskningsfrågorna är Hur kan estetiska lärprocesser förstås genom drama som metod i ämnesundervisningen? och Vad krävs av drama för att estetiska lärprocesser ska uppstå? Deltagande observationer samt två intervjuer har genomförts för att undersöka ett projekt där drama använts sommetod för tema Rymden i årskurs två. Mot en bakgrund av sociokulturell teori om lärande samt Lindströms modell för estetiskt lärande görs tolkningen att estetiska lärprocesser kan uppstå i drama som metod i ämnesundervisning när extra stor vikt läggs vid de tre delarna reception, produktion och reflektion samt när en fiktiv situation skapas tillsammans med deltagarna, genom t.ex. lek, berättande och känslor, så att en upplevelse av estetisk fördubbling blir möjlig.

 • 57.
  Bagge, Ann-Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Runstavar: Runstavar med finskt ursprung i de svenska finnmarkerna2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Bakir, Seylan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Identitetsskapande för ensamkommande barn2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 59.
  Barbro, Wallhäger
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Forslund, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Samlärande i en additiv språkmiljö: En studie där barn, vårdnadshavare och pedagoger i samverkan stärker barns identiteter och språkutveckling, utifrån individernas erfarenheter, miljöer och kulturer2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med föreliggande examensarbete var att undersöka hur barn med annat modersmål än svenska och deras vårdnadshavare, tillsammans med pedagoger och oss kan utveckla arbetssätt och metoder som stärker barns och vårdnadshavare identitet, samt utvecklar och stödjer språkutvecklingen. Syftet var också att utifrån dessa metoder och arbetssätt utarbeta ett metodhäfte. Detta examensarbete baseras på kvalitativ aktionsforskning ur ett interpretivistiskt perspektiv. Metoderna som använts är intervjuer, observationer, dokumentation och gruppstärkande övningar/lekar. Deltagarna har varit barn och vårdnadshavare från kurdiska, somaliska och arabisktalande språkgrupper samt pedagoger. Vårt examensarbete utgår från ett sociohistoriskt och -kulturellt perspektiv, vilket enligt Strandberg (2006) med utgångspunkt i Vygotskij (1978) innefattar detsociala (interaktionen med andra människor), det medierade (artefakter; verktyg och tecken), det situerade (i kulturella kontexter och speciella situationer) och detkreativa (baserat på barns fantasi och kreativitet). Vår studie är även baserad på didaktik och filosofier som Montessori och Reggio Emilia. Den tidigare forskning som ligger till grund för vår undersökning är forskning om identitet, flerspråkighet, vårdnadshavarens roll och betydelse samt språkutveckling hos yngre barn. Resultaten visar att barnets sociala samspel med vårdnadshavare, pedagoger och med andra barn har haft betydelse för barnets språkutveckling och stärkandet av identiteten. Resultaten visar även att samlärande i en stimulerande miljö med hjälp av skapandet av pedagogiska leksaker och spel utifrån barnets kontext, samt att barnen använt sin kreativitet har varit av vikt för studiens resultat. Slutligen har resultatet lett till skapande av ett metodhäfte som dels utgår från informanternas gemensamma aktiviteter, men även från det urval av metoder och perspektiv, som beskrivs i vår teoretiska bakgrund. Metodhäftet kan användas i hemmen, i förskolor och i kontakt mellan förskola och hemmen. 

 • 60.
  Beji, Nadia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Possession in the Modern Age: a Jungian analysis of possession within the Anglican faith2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay uses interviews to gather information regarding the experience and belief which exists in regards to possession within the Anglican faith. It also uses Jungian psychology to analyse these experiences and beliefs; this is interesting because even in the modern day of science, possession continues to be a phenomenon. It still occurs closer to home than we may think; a modern western country such as England, where Anglicanism is the state religion, have special ministries assigned to deal with this in every diocese. The information was gathered through interviews and literature, to give both a qualitative and a quantitative perspective. This essay presents a possible psychological explanation for the cases of possession as experienced within the Anglican faith, which provides an alternative to the distress these individuals are experiencing rather than assuming it necessarily is of a spiritual nature. It does not, however, seek to prove or disprove the possibility of a spiritual cause behind this phenomenon.

 • 61.
  Bendroth Karlsson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Art education.
  Pictures of Spring: Aesthetic Learning and Pedagogical Dilemmas in Visual Arts2011In: Educational Encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics / [ed] Niklas Pramling and Ingrid Pramling Samuelsson, Dordrecht Heidelberg London New York: Springer , 2011, p. 85-104Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Berg, Harry
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Forsberg, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hedman, Inger
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Helmerson, Anna
  Johansson, Inge
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nilheim, Britt
  Stöpfgeshoff, Helena
  Att gestalta och förstå demokratiska värderingar i fritidshemmets arbete: något om innehållet i och principer för pedagogiskt arbete i Gävles fritidshem2011Report (Other academic)
 • 63.
  Berg, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Ström, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Anmälningsplikten: En studie om fem förskollärares uppfattning om den gällande anmälningsplikten2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi undersökt hur mycket kunskap det finns om den rådande anmälningsplikten i två kommuner. Syftet med detta var att undersöka hur anmälningsplikten uppfattas av fem verksamma pedagoger. Vi har tagit del av deras berättelser och upplevelser genom att intervjua dem angående hur de uppfattar anmälningsplikten och det ansvar som det innebär. Av resultatet som framkom konstaterade vi att det behövs mer kunskap och fortbildning inom ämnet hos pedagogerna för att kunna säkerställa barnens välbefinnande.

  Barnomsorgen har gått från att ha varit en förvaringsplats för barn till förvärvsarbetande föräldrar till en verksamhet med pedagogiska mål och riktlinjer. Även synen på barn har drastiskt förändras från att barnen tidigare setts och behandlats som ”små” vuxna till att få lagar och rättigheter som är mer anpassade för barn.

 • 64.
  Berg, Vicki
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskollärares syn på naturvetenskap och teknik inom svensk och norsk förskola2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur några svenska och en norsk förskollärare förhåller sig till och arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan. Frågor som undersöks är; vilket förhållningssätt har de intervjuade förskollärarna själva till naturvetenskap och teknik, hur är de intervjuade förskollärarnas inställning till naturvetenskap och teknik i förskolan och hur arbetar man med detta i det dagliga arbete samt hur uttrycker sig de intervjuade förskollärarna om de läroplansmål som finns kring naturvetenskap och teknik. Studien har genomförts genom kvalitativ metod där tre förskollärare i Sverige och en förskollärare i Norge har i berättelseform besvarat ett antal intervjufrågor. Resultatet som framkom av studien är att förskollärare kan ha mycket olika förhållningssätt till naturvetenskapens och teknikens roll i förskolan. Ämnena ses också som områden som inte faller sig lika naturligt som andra områden som inbegrips i förskolans läroplan, och problematiken kring naturvetenskapens och teknikens roll i förskolan diskuteras. Den norska och svenska förskolans läroplan har behandlats, och det finns liknande mål inom dessa kring naturvetenskap och teknik. Flera förskollärare nämner dessa som bra, men även diffusa vilket leder till olika tolkningar av målen.

 • 65.
  Bergefur, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Åkesdotter, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sjunkande läsresultat - har eleverna blivit sämre läsare?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lästester genomförda av IEA, PIRLS och PISA, både inom Europa och i världen, har visat att eleverna i Sverige genom åren har uppnått allt sämre resultat på lästester. Att kunna läsa är något som är nödvändigt för att kunna fungera i vårt samhälle, både i skolan, senare i yrkeslivet och i privatlivet.

  Examensarbetets övergripande syfte är att undersöka vilka faktorer i skolan som kan ha del i den sjunkande läs- och skrivförmågan hos eleverna. Examensarbetet förtydligar begreppet literacy närmare och redogör för de faktorer som vi, genom en avgränsad sökning, funnit kan ha påverkan på elevernas studieresultat. Då läroplanen är det dokument som skolan ska förhålla sig till, finns det i examensarbetet en jämförelse om vad som skrivs om undervisning och ämnet svenska mellan Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.

  Metoden som används i denna uppsats är kvalitativ intervju. I studien deltog tre lärare som arbetat i ca 15 år inom läs- och skrivundervisning.  

  Resultaten i examensarbetet har visat att majoriteten av de intervjuade lärarna anser att elevernas läskunnighet blivit bättre, snarare än sämre, vilket är vad de internationella undersökningarna visat. Resultaten visar också att läs- och skrivundervisningen har förändrats till att mer fokus läggs på innehåll än form, jämfört med tidigare. Enligt de intervjuade lärarna är det viktigt att både lärare och föräldrar har en positiv attityd till läsning, för att även eleverna ska få en positiv attityd. 

 • 66.
  Berggren, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hultin, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Kön, material och förskolerum ur ett genusperspektiv: En intervjustudie av åtta förskolepedagoger2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 67.
  Berggren, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Mandeism i Sverige: En antik religion söker sin identitet i ett västerländskt samhälle.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From being an exotic small religion that has existed at a fading presence in southern Iraq and Iran mandeism has moved to the West and Sweden. As more and more Mandaeans encounter a new culture and a new society in Sweden it affects not only them as individuals but also their religion mandeism. In this essay, I have begun to examine how Mandaeans think about their identity and religion. I have taken my starting point in a broad theoretical discussion of identity, religion and secularisation. Mandeism is a gnostic religion that probably has its roots in today’s Israel / Palestine and sees John the Baptist as the last prophet. Baptism is the Mandaeans most important ritual and Mandaeans also have several sacred writings, in which the Ginza is considered the one that has most authority. The clergy is important for the performance of rituals and communication of religious knowledge, today there are only about thirty priests left in the global community and these are spread from Sweden to Australia.

  Among the Mandaeans who answered my questions, the most are relatively secular, only a few see themselves as religious. But they all feel that their Mandaean identity is important, baptism, ceremonies, family, and the Mandaean community is important as factors to keep their Mandaean identity alive. Several Mandaeans in Sweden are experiencing a difficulty to practice their religion in a traditional way due to the cold climate that makes it difficult to perform baptism, the lack of priests and mandi (temple there baptisms can be performed). These factors along with the meeting with a secular Western society and that it has gone from being a relatively geographically cohesive group to be scattered all over the world have led to increased secularisation. This has led to a debate within the Mandaean community how to meet the new situation, such as how to relate to the Mandaeans who marries non-Mandaeans, which previously had not been accepted and is very rare even today.

 • 68.
  Berggren, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Mandeism i Sverige: En antik religion söker sin identitet i ett västerländskt samhälle2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From being an exotic small religion that has existed at a fading presence in southern Iraq and Iran mandeism has moved to the West and Sweden. As more and more Mandaeans encounter a new culture and a new society in Sweden it affects not only them as individuals but also their religion mandeism. In this essay, I have begun to examine how Mandaeans think about their identity and religion. I have taken my starting point in a broad theoretical discussion of identity, religion and secularisation. Mandeism is a gnostic religion that probably has its roots in today’s Israel / Palestine and sees John the Baptist as the last prophet. Baptism is the Mandaeans most important ritual and Mandaeans also have several sacred writings, in which the Ginza is considered the one that has most authority. The clergy is important for the performance of rituals and communication of religious knowledge, today there are only about thirty priests left in the global community and these are spread from Sweden to Australia.

  Among the Mandaeans who answered my questions, the most are relatively secular, only a few see themselves as religious. But they all feel that their Mandaean identity is important, baptism, ceremonies, family, and the Mandaean community is important as factors to keep their Mandaean identity alive. Several Mandaeans in Sweden is experiencing a difficulty to practice their religion in a traditional way due to the cold climate that makes it difficult to perform baptism, the lack of priests and mandi (temple there baptisms can be performed). These factors along with the meeting with a secular Western society and that it has gone from being a relatively geographically cohesive group to be scattered all over the world have led to increased secularisation. This has led to a debate within the Mandaean community how to meet the new situation, such as how to relate to the Mandaeans who marries non Mandaeans, which previously had not been accepted and is very rare even today.

 • 69.
  Berglin, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Eriksson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Samlingens vad och varför: En studie om hur förskolepedagoger ser på samlingens syfte och innebörd2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 70.
  Berglund, Shashi-Rekha
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Enable Emergent Literacy by Including ICT in Preschool class: A socio cultural approach to ensure a positive learning atmosphere2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A comparative study between old school which is considered to be boring and out of context by (many student) to new school of teaching where divers IT and ICT gadgets are used and their implications in creating a positive teacher student relationship from the very start to promote emergent literacy within preschool class.

  This ethnographic study examines how two preschool class teachers incorporate both old and new methods to create interest for learning and meaningfulness among their students in accordance with the national goals for education and lifelong learning. How does IT and ICT promote teaching and learning in preschool class? In what ways do teachers incorporate into classroom experiences? What are the group dynamics between teacher- student, and student- and their peers during a classroom scenario with the conventional paper and pen and technological aid?  With these central questions the study was conducted as an participant observation which resulted in preschool class children find it lot easier to communicate not only with teachers but also with their classmates during classroom activities where IT and ICT is incorporated than when teachers take on the role what they call old school which tends to become one-sided. 

  The results show that creating meaningfulness among ones students is largely based upon the teachers own interest in the focus group. From a socio-cultural perspective, it is evident that terms such as interaction, meaningfulness, symbols and artifacts become central. Results from the study shows even though many in-service teachers and principals are very much for including IT and ICT as teaching resource. Ambiguity of national norms and goals when we talk of preschool classes in the nation could be one the many reasons why they fail to meet their students expectations and demands. This in turn could be one of the considerable reasons for the depression in high school students failing to meet the national educational standards.

 • 71.
  Bergman Krecs, Paul
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Munkar versus Imperium: Tibets väg från hierokratisk fredsstat till en modern demokratisk icke-våldsrörelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det gamla Tibet var inget Shangri-La - drömland innan Kinas invasion, år 1950. Det var ett land som styrdes av en feodal överklass, samt präster och munkar men den uppfyllde alla kriterier av en nationalstat. Kinas folksrättslig illegala maktövertagande och den hårda ockupationen som medförde stort lidande för det tibetanska folket måste därför fördömas. Tibet hade en rik och unik kultur, livaktikga buddhistiska traditioner och en fredsfilosofi som låg till grund för tibetanernas icke-våldspolitik. Invasionen och den följande exiltillvaron av Dalai Lamas regering utlöste stora förändringar i tibetanernas samhälle, både till det bättre och till det sämre. Medan situationen för folket i Tibet är allvarlig pga. Kinas ockupationspolitik har tibetanerna i exil lyckats bevara den tibetanska identiteten och samtidigt förvandla den hierokratisk passiva fredskulturen till en modern demokratisk icke-våldsrörelse. Det är denna demokratiprocess som undersöktes i uppsatsen.

 • 72.
  Bergman, Mårten
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Pettersson, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Skolgårdens utformning och barns aktiviteter under raster – utifrån ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi barns aktiviteter på skolgården under raster samt om skolgårdens utformning kan påverka barnens val av aktiviteter. Vi har valt att göra denna studie utifrån ett genusperspektiv. Tillvägagångssättet för insamlingen av empirin utgjordes av en fallstudie som innehöll en observation på en skolgård. Resultatet i denna studie visar hur/vad/var pojkar och flickor är aktiva på skolgården. Resultatet pekar på skillnader mellan yngre och äldre barn. I de yngre åldrarna tycks aktivitetsvalen mellan pojkar och flickor vara relativt liknande, samt att barnen utan problem kan interagera och leka tillsammans i könsblandade konstellationer. Samtidigt visar studien att mellanstadiebarnens val av aktiviteter skiljs åt mellan pojkar och flickor i större utsträckning än för barnen på lågstadiet. Resultatet visar att barnen i mellanstadieåldern sällan leker könsblandat. Studiens resultat är baserat ur ett grupperspektiv och inte på individnivå, vi vill påpeka att det fanns pojkar och flickor i både låg- och mellanstadiet som stod utanför resultatets slutsats. Resultatet bekräftar de tydliga könsmönstren som råder i dagens samhälle med få undantag. Dessa undantag pekar på enskilda individer som medvetet eller omedveten väljer att bryta klassiska könsmönster i aktiviteter och lekar. I diskussionen kommer vi fram till att det råder klassiska stereotypa könsmönster i lekar och aktiviteter på skolgården. Pojkar och flickor på X-skolan verkar hålla sig till den genusmall som råder i samhället, exempelvis verkar mellanstadieflickorna inte vara beredd att genom leken offra den ”bild” av vad femininitet är. Istället ägnar flickorna sig åt stillasittande aktiviteter som passar den feminina mallen bättre.

 • 73.
  Bergström, Anders
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lundberg, Martin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Högstadieelevers syn på religionsämnet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elever på högstadiet ser på religionsämnet i dagens sekulariserade samhälle. Vår undersökning är både en kvalitativ och kvantitativ studie. Som metod för att samla data har vi använd oss av enkät, och som tolkningsmetod för att tolka enkätens öppna frågor har vi använd oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Som bakgrund till vårt arbete har vi studerat litteratur som gett en historisk överblick hur kristendomen har minskat i Sverige samtidigt som samhället har blivit mer mångreligiöst, dessutom teorier om läroplanernas utveckling och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpf94) och Kursplan för religionskunskap.

  Trots att Sverige är ett av världens mest sekulariserade land visade vår undersökning att de flesta eleverna anser att religionsämnet är ett viktigt ämne som har ett värde i sig. De såg inte religionsämnet som något omodernt, men de önskade mer autentiska upplevelser som tillexempel studieresor och att få se på mer filmer i undervisningen.

 • 74.
  Bergström, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att göra en förändring: En intervjustudie om motivation och livsstilsförändringar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation is what drives humans to act and what makes us behave in different ways. To implement a change of lifestyle, motivation is required, but what is it that motivates humans to act? The purpose of the study is to examine which factors that motivated people to take the decision to make a necessary change and how motivation impacted the change process. The study also examines whether it is possible to discern a common motivating factor in various lifestyle changes. In this study, five informants who has underwent various lifestyle changes have been interviewed. The result shows that the informants have been motivated to make a change in a similar way and that an important factor has been the desire to get back in control of their situation. The informants were also influenced and motivated by their social network, peer pressure, social norms and their own values. For some informants the lack of social support and interaction justified the lifestyle change. For all informants, it was important to experience a group membership, and to see that they belonged to a community.

 • 75.
  Bergström, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Ateismens utrymme i läroboken: en studie av läromedel för gymnasiet från 1960-talet fram till idag2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en studie av läromedel från 1960-talet och fram till idag. Syftet med min uppsats är att undersöka hur ämnesområdet ateism tas upp samt i vilken omfattning man gör det i läroböcker från 1960-talet fram till idag.

  Det jag kommit fram till utifrån mina frågeställningar är följande:

  • Av alla de läroböcker som jag tagit upp i undersökningen är det bara de två böckerna från 1960-talet som låter ateismen få ha en egen rubrik.
  • I de böcker jag nämner från 70-talet och fram till 90-talet tycker jag att de kapitel som tar upp ateism har en viss negativ laddning i sitt uttryck. Religionslös, religionskritik och frågan: ”Finns Gud? Till skillnad från dessa böcker så har läroböckerna från 1990-talet och framåt kapitel, där man tar upp ateism, som har ett positivare uttryck. ”Livets mening”, ”Sökande efter en livskompass”, ”Livsåskådningar utan Gud” och ”Religioner och livsåskådningar”.
  • Ateismen får även en negativ innerbörd när den förknippas så intimt med marxismen och därmed också med de hemskheter som gjorts i marxismens namn. Det kan bli svårt för elever att skilja på att ateismen inte är likställt med marxismen.
  • Det är i princip bara i böckerna från 60- och 70-talen som det görs en åtskillnad mellan olika former av ateism.
  • Den starka kopplingen till marxismen gör även att begreppet ateism ofta beskrivs ur ett historiskt perspektiv. De senare böckerna beskriver hur det ser ut för den enskilda människan vad det gäller troende och ateism. Man uttrycker här ateismen som ett aktuellt och meningsfullt valalternativ.
  • Efter 1970-talets böcker blir det mindre viktigt att precisera olika former av ateism samt att ateismen får mindre utrymme, det skulle man kunna tolka som att ateismen blir mindre intressant som livsåskådning att lära ut.
  • Genom min undersökning tycker jag att det växer fram en bild av att ateismen får ett allt mindre utrymme i läromedlen för gymnasieskolan. Detta tycks ske i två steg. I ett första steg kan man se att i böckerna efter 1970-talet faller preciseringarna av olika former av ateism bort. I ett andra steg faller den historiska beskrivningen av ateism bort i böckerna från 1990-talet fram till idag.
 • 76.
  Bergström, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Har man gjort det själv så spelar man det: Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolansgrundläggande programmeringskurser2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elektroniska spel har gått från att vara en hobby för en handfull nördar i en källare till att bli en oerhört stor del av vår kultur. Mobilspel, datorspel och TV-spel spelas av allt fler.

  Om ungdomar nu är intresserade av spel, och intresse gör att man blir mer engagerad och lär sig mer, så borde det innebära att den pedagog som lyckas använda sig av elevernas spelintresse i sin undervisning får stor fördel av detta. I det här examensarbetet var mitt mål att undersöka programmeringslärare på gymnasienivås attityder till, användning av och resonemang kring att använda spelprogrammering som pedagogiskt verktyg. Syftet med detta var att skapa kunskap kring huruvida spelprogrammering skulle kunna spela en större roll än vad det gör idag.

 • 77.
  Bermudez Claesson, Rebeca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Arbete med genuspedagogik och jämställdhet iförskoleklass2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har blivit mer uppmärksammat att pojkar inte är lika duktiga i skolan som flickor. De har svårare att få höga betyg i teoretiska ämnen. En anledning kan bero på att skolan har riktat in sig på att lyfta fram flickor som inte har fått gått i skolan lika länge som pojkar. Det var vanligare att pojkar fick vidareutbilda sig för att flickor skulle giftas bort och bli kvinnor som är hemma och tar hand om hemmet och barnen. För ca 40 år sedan började man undersöka varför flickor inte var så framåt i skolan och man började arbeta för att stärka flickor i deras studier. Detta har givit resultat, flickor har hela tiden blivit bättre och bättre i skolan medan pojkar där emot har stannat kvar i sin utveckling. Den uppmärksamhet som många pojkar får i skolan är oftast negativ. De har inte blivit hjälpta på samma sätt för att kunna klara av sina studier. Pojkar har fallit under radarn, de har blivit ursäktade för att de är pojkar. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagoger som nyligen börjat arbeta med genuspedagogik anser att de vet vad det innebär. Om pedagogerna vet hur de ska arbeta för att ge eleverna samma förutsättningar i skolan, samt ta reda på om de anser att det är skillnad på genuspedagogik och jämställdhet. Studien är gjord på en centalt belägen skola i en liten svensk stad. Som metod för att få fram resultatet har pedagogerna intervjuats och observerats. Resultatet visar att pedagogerna vet vad genuspedagogik är och hur de vill arbeta med detta. De anser att jämställdhet är samma sak som genus och menar på att de går hand i hand. Pedagogerna anser att de behöver ändra på hur de bemöter flickor och pojkar. De vill se varje individ. Studien är gjord efter att pedagogerna precis har börjat arbeta med genuspedagogik, vilket gör att något resultat hos eleverna ej har kunnat registrerats ännu.

 • 78.
  Bernljung, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Frelin, Hannah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Upplevelser av arbetsmiljöfaktorer som påverkar den psykiska hälsan positivt: Enkätundersökning vid arbetsplatser inom vård och hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevs påverka den psykiska hälsan positivt hos anställda inom vård och hälsa samt jämföra om dessa faktorer är olika beroende på arbetsplats och arbetssätt. Metod: En empirisk studie gjordes med hjälp av enkätundersökning. Totalt 90 enkäter delades ut till personalen på tre arbetsplatser med en inriktning på vård och hälsa. De utvalda arbetsplatserna var en sjukhusmottagning, äldreboende samt friskvårdsanläggning. Den externa svarsfrekvensen bland respondenterna var 82,2 procent (N=74). Resultat: De arbetsmiljöfaktorer som visade sig påverka den psykiska hälsan positivt var bland annat stöd från kollegor, varierande och intressanta arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Undersökningen visade även på att anställda vid friskvårdsanläggningar har en mer positiv inställning till arbete och arbetsmiljön och kan därför hitta fler arbetsmiljöfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan positivt än resterande respondenter. Detta kan bero på att de arbetar hälsofrämjande och är mer medvetna om vad som kan påverka hälsan.

 • 79.
  Bjellman Borgan, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Englundh, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur upplever föräldrar som har barn med ADHD vardagen och bemötandet i förskolan/skolan?: Kan vi vända ett negativt bemötande till ett positivt genom rätt kommunikation?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 80.
  Bjerking Raeder, Mandella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Streetdance - en profan rit?: En värld för de som samhället inte förstår2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett resultat av ett forskningsarbete jag genomförde under hösten 2013. Jag undersökte Stockholms sociala streetdancekultur och tolkade denna utifrån ritteori. Jag granskade dess definitioner, ursprung och sociala knytpunkter för att vidare undersöka hur den upplevs av de som tar del av och bygger upp den. Materialet samlade jag in genom personliga intervjuer med människor som på olika sätt är med och skapar detta sociala närverk och som alla kunde berätta om dess olika beståndsdelar, aktiviteter och betydelsen av dessa. Att tolka detta utifrån en förståelse om att de aktiviteter som ingår i streetdancekulturen kan liknas vid rituella handlingar gav förståelse för hur verkningsfulla aktiviteterna är gällande social integration. Det synliggjorde vad streetdance har för betydelse för vissa människor i ett sekulärt och mångkulturellt samhälle.

 • 81.
  Björk, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Genus i Svenska kyrkan: En jämförelse av prästers erfarenheter och syn på genus i Svenska kyrkan i två städer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 82.
  Björklin, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Johansson, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Risk- och skyddsfaktorer, attityder och cannabisbruk: En enkätundersökning med gymnasieungdomar från en kommun i Mellansverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar lever inom en social kontext vilken direkt samt indirekt påverkar deras ställningstaganden gentemot cannabis. För att motverka att bruket ska öka i framtiden bör man se över vilka risk- samt skyddsfaktorer som påverkar deras attityder samt bruk av drogen. Idag råder en oro över att legaliseringsdebatten runt om i världen kan resultera i en negativ följd i form av allt mer liberala attityder bland den yngre generationen. Syftet med denna studie är därav att undersöka relationen mellan ungdomars attityder, eventuella bruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka finns i deras sociala omvärld. Resultatet från föreliggande studie visar att ungdomarna i den berörda kommunen har en restriktiv inställning gentemot cannabis dock visas en liberalare attityd bland de som testat substansen. Tillgången bör däremot ses som ett existerande problem då en stor del av respondenterna idag kan få tag på cannabis och problematiken kan ligga i den höga frekvensen av vänner som testat. Respondenternas alkohol- och tobaksbruk bör även ses som en betydande riskfaktor.  

 • 83.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar2010In: Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld / [ed] Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, Stockholm: Regionbibliotek Stockholm , 2010, 1, p. 51-74Chapter in book (Refereed)
 • 84.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn2012In: Forskning i pædagogisk praksis / [ed] Ulla Liberg og Kirsten Poulsgaard, Köpenhamn: Akademisk Forlag, 2012, p. 94-115Chapter in book (Other academic)
 • 85.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Risk and pleasure in health promotion2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the perpetual issues in health promotion is the issue of compliance. Researchers and practitioners work to understand and identify the mechanisms and find the magic formula for how to achieve that long-term compliance regarding healthy behavior. Since the poststructuralist ‘linguistic turn', language has come to be conceived as performative (rather than representational) and as such is also of great interest in education as a central aspect of learning: language has come to be perceived as central to our way of understanding our world, and how we understand our world may be perceived as central to how we come to act in this world. Hence, how health is talked about may be expected to have an impact on behavior, on compliance. When the notion of ‘health' is discussed, in research and by lay-people, it is often described by using binaries such as health/disease, healthy/unhealthy, risk/resource, etc. In a study on health promotion initiatives in the workplace (Björklund 2008), another binary emerged: risk/pleasure. By drawing on Derrida's notion of différance to interrogate the binary of risk/pleasure this paper seeks to deconstruct this notion of health. This deconstruction exposes expectations that are placed on the recipients of health promotion initiatives.  The analysis also illustrates the dialectical relationship between risk and pleasure and explores inclusive spaces for understanding other ways of thinking about health.

 • 86.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Teaching employees to “do” health and wellness: Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  General description of research questions, objectives and theoretical framework

  This paper takes issue with corporate concern for shaping and governing employees’ health and wellness. Corporations have long been concerned with employee health, but this concern has shifted from a focus on occupational health and safety to include individual health and wellbeing (Bjurvald 2004, Björklund 2008). This is much in line with neo-liberal developments in the public health field internationally in which the advance of a culture of risk has resulted in individuals needing to become self-regulating and self-forming (Turner 1997). This focus on individual health and wellbeing through self-regulation and self-formation has resulted in the development of various health promoting interventions, for instance in the workplace. Workplace health promotion interventions have been described as a two-edged sword (Lupton 1995, but see also for instance Allender, Colquhoun & Kelly 2006a, 2006b and  Maravelias 2009, 2012), meaning that interventions and programs concerned with employee health signal philanthropic motives on the part of the employers at the same time as they signal a control over employees’ bodies, exhorting them to engage in specific activities and not others in their spare time. Health promotion in the workplace thus serves to foster a culture of health consciousness and a desire to lead a healthy life, teaching employees what, how and why they should do in order to become happy and fulfilled with their lives and thus be more desirable employees.

  As part of a discursive trend, workplace health promotion is being organized and governed on a European level by for instance a European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). The network aims at promoting good practice in workplace health promotion in all European countries, defining workplace health promotion as “the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work” (ENWHP 1997/2007:2). Basic network consensus on goals, vision and mission are recorded in policy documents, or declarations. For example, in the Luxembourg Declaration (ENWHP 1997/2007), implementing policies and practices that enhance employee health by making the healthy choices the easy choices is encouraged. The Luxembourg Declaration also points to important actions for improving workplace health, one of which involves promoting active participation. In an ever more health focused and neo-liberal society, corporations have started to introduce wellness inspirers into the workplace. A wellness inspirer is a regular employee who receives a couple of days of training in order to, besides their regular work duties, also function as an inspirer to help develop healthier lifestyle habits among the staff. The introduction of wellness inspirers to help advance employees’ health and wellness can hence be regarded as an example of promoting active participation among employees, and in this manner, wellness inspirers function as a technology of workplace health promotion. The purpose of this paper is therefore to explore how this phenomenon of wellness inspirers and their role in the workplace and workplace health promotion are discursively construed and operate to govern employees’ health and wellness.

  Methods/methodology

  The study is based on empirical data in the form of student theses and organization reports and evaluations on workplace health promotion with a specific focus on wellness inspirers. Original student theses were searched in DiVA which is an open database and archive for research publications and student theses produced in Sweden. The search term “hälsoinspiratör” (“wellness inspirer”) was used. Searches were also performed using the same search term on Scholar Google to find reports and evaluations from organizations using wellness inspirers. Out of a total of 103 references, 29 publications were selected.

  The publications used were then analyzed using discourse theory, guided by Foucault’s (1978/2003) notion of governmentality. In Rose’s (1999:20) words, governmentality is to analyze “what authorities of various sorts wanted to happen, in relation to problems defined how, in pursuit of what objectives, through what strategies and techniques”. In this study, this relates to the discursive constructions of wellness inspirers, their responsibilities and organization which were analyzed in relation to the techniques for governing that the discourses produced in the name of health and wellness. What discourses were mobilized and what practices for governing of the self and others did those discourses produce?

  Expected outcomes/results

  The findings show a high degree of consistency between different organizations and different parts of the country regarding how the wellness inspirer was constituted. The wellness inspirer generally had a network of other wellness inspirers to turn to but was also expected to be self-sufficient in producing activities and inspiring co-workers, making it somewhat of a solitary endeavor. In the studied material, the wellness inspirer is also depicted as someone who offers inspiration, energy and good spirits. In this description of the wellness inspirer – or the expectations placed on the wellness inspirer – health and wellbeing is conceived as something that can be imparted upon and shared with people by the means of mere good cheer.

 • 87.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to contribute to current discussions about criticisms aimed at the analytical concept of governmentality. To do this, I draw on my thesis work, in which the purpose was to explore how “the healthy employee” was constituted in four different workplace health promotion interventions, and how technologies of power and of the self were employed to invite the participants to govern themselves and others. As such, the paper starts with a brief summary of the study, followed by a description of how the concept of governmentality was drawn on in the study. After that review, the paper goes on to address some of the strengths and weaknesses of how the concept was drawn on in this specific work.

 • 88.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Dept. of Education.
  Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion: a gender analysis2012In: AARE-APERA 2012, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper describes and discusses how gender is constituted in a Swedish workplace health promotion intervention which focused on diet and physical activity, through the resources of what we have called a ‘Stone Age’ discourse. The paper draws on material gathered for a larger study that examined how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in four different workplace health promotion interventions. The purpose of the interventions was to help employees change (improve) their lifestyle as concerns dietary and physical activity habits. Data was collected for the original study by ethnographic methods such as participation observation of the interaction between educators and participants. Foucault’s ideas about governmentality were utilized in analyzing the interactions in order to investigate how health discourses were drawn on and the technologies of power and of the self by which the participants were governed and invited to govern themselves in the name of health. From these analyses, various discourses were identified on which the participants and particularly the educators drew to constitute the healthy employee. One of these was a discourse, which in this paper is called a ‘Stone Age’ discourse, because of the ways in which the differences in men and women’s health were explained in its most overt form by reference to women as gatherers and men as hunters, with men as a result positioned as the physically, emotionally and mentally ideal and women as the problematic and lacking ‘Other’. While this discourse, in this form, may be unique to Scandinavian countries, this paper will nevertheless indicate how this notion corresponds to ideas from evolutionary theory and medicine in international research on health and wellness. This paper will also discuss the implications of such ideas about health and gender for interventions aimed at changing behavior and lifestyles. The paper will provide a discussion of the specific rationalities, truths and techniques that informed the 'Stone Age' discourse, as these contributed to shaping desires, actions and beliefs.

 • 89.
  Blackmore, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Slöjan och Demokratin: Hör Slöjan Hemma i en Demokratisk Stat?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hör slöjan hemma i en demokratisk stat? Det är inte helt lätt att avgöra eftersom slöjbruket beror på så många olika faktorer. I denna uppsats presenteras bakgrundsfakta om kvinnan i det muslimska samhället, jämställdheten, Islam och demokrati och slöjan i världen. Vad gäller slöjan så är det i grund och botten en sedvänja som inte direkt har med islam att göra.  Trots det så väljer många kvinnor att bära den som en symbol för sin religion. I vissa länder är slöjor av olika slag påbud. Många hävdar att slöjan endast är ett medel för att förtrycka kvinnan. Olika påståenden i media analyseras i denna uppsats i relation till demokratins grundpelare: jämlikhet och medborgerlig frihet. I en demokratisk stat torde det vara individens frihet att bära slöja eller inte. Men friheten i samhället kan inte garanteras eftersom man inte vet vilka påtryckningar och oskrivna regler som följer med traditioner och kulturer.  Så länge som man inte kan garantera att kvinnor bär slöja av egen fri vilja bör man istället uppmuntra till att alla kvinnor har rätt att synas i samhället. Slutsatsen är att en symbol som ändå står för så mycket negativt hör inte hemma i ett jämlikt samhälle och i en demokratisk stat.

 • 90.
  Bladin, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Danielzon Larsson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Estetik i förskolan: En jämförelse mellan två förskolor och deras estetiska verksamhet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 91.
  Bleiweiss, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hellsén, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Pedagogiska arbetssätt i hälsointerventioner: En deskriptiv och analytisk litteraturstudie om pedagogiska arbetssätt och betydelsen av andra faktorer i hälsointerventioner riktade mot barn med syfte att minska övervikt och fetma.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag är övervikt och fetma ett stort samhällsproblem som kan leda till utveckling av följdsjukdomar som exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma förekommer i allt större utsträckning hos barn och ungdomar vilket ger anledning till att effektivisera insatser som görs för att förebygga problemen i tidig ålder. Studien omfattade 10 vetenskapliga artiklar som beskrev genomförda hälsointerventioner i skolmiljö riktade mot barn i syfte att minska förekomsten av övervikt och fetma. Syftet med litteraturstudien var att studera vilka pedagogiska arbetssätt som har använts samt undersöka om det gick att urskilja gemensamma faktorer i de olika hälsointerventionerna. Resultatet visade att majoriteten av interventionerna baserades på teoretiska modeller samt att gemensamma kategorier som gick att urskilja i interventionerna var olika former av lärande, teoretisk modell som utgångspunkt, socioekonomisk och etnisk betydelse för hälsa, könets betydelse för hälsa samt föräldrarnas inverkan. En variation och kombination av olika pedagogiska arbetssätt samt ökat inflytande från föräldrarna är faktorer som kan vara betydande i hälsointerventioner.

 • 92.
  Bodlund Jardsell, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Har religionsfriheten blivit överflödig?: En undersökning av religionsfriheten som lag och rättighet utifrån dess problematiserande i den samtida debatten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats hade som syfte att undersöka religionsfriheten som lag och rättighet baserat på hur den framställts i artikeln ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”. Undersökningen utgick ifrån tre frågeställningar.

  Den första handlade om huruvida religionsfrihet medför att religiöst troende har större friheter än icketroende. Det visades på att religionsfriheten erbjuder samma frihet för alla och envar, individens frihet att ha den relation till religion som eftersträvas av densamme. Lagen om religionsfrihet visades syfta till att i möjligaste mån tillgodose denna frihet. Att det skulle medföra större friheter för religiöst troende visade sig vara en feltolkning av begreppets innebörd och struktur.

  Den andra frågeställningen behandlade huruvida lagen om religionsfrihet är logiskt inkonsekvent. Undersökningen visade att så inte är fallet, utan religionsfrihetens logiska konsekvens ansågs inte vara tillräckligt verklighetsförankrad för att kunna ge ett tydligt svar på hur frågan bör ses. Tre modeller för hur man kan förstå religionsfrihet i samspelet barn-föräldrar presenterades. En variant av livstolkningsmodellen underströks och argument för att huvudansvaret måste ligga hos föräldrarna lades fram.

  Den tredje och avslutande frågeställningen behandlade huruvida begreppet religionsfrihet bidrar med någon mänsklig rättighet som inte redan är skyddad av övriga rättigheter, i artikeln utgjorda av tanke-, mötes- och föreningsfriheten.

  Undersökningen visade att religionsfrihet inte kunde reduceras till summan av några av dess komponenter. Efter en genomgång av olika perspektiv på frågan konstaterades att även om religionsfrihetens tillämpning kan vara svår att precisera, så utgör den en form av helhetsbegrepp som inte är reducerbart till tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.  

 • 93.
  Bornedal, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Individers uppfattningar av motivation till en viktnedgång samt det sociala stödets inverkan: en fenomenografisk studie2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är hälften av alla män överviktiga, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn är överviktiga eller feta (Svenska livsmedelsverket, 2010). Med detta i åtanke väcktes tanken angående hur överviktiga individer motiveras i en process av viktnedgång. Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av motivation hos överviktiga individer som genomgår en viktminskningsprocess. Vidare var även syftet att undersöka hur dessa individer påverkas av att genomgå en viktminskningsprocess i grupp. Detta är en fenomenografisk studie där intervjuer har genomförts med tre individer som är i en pågående viktminskningsprocess hos ett viktminskningsföretag. Efter en bearbetning av det empiriska materialet kunde tre beskrivningskategorier utläsas, att komma igång, att nå framsteg samt att blicka framåt. Resultatet visade på många skillnader, men också likheter i individernas uppfattningar av motivation. Slutsatsen blev att respondenterna fann motivation i form av ett stort stöd hos gruppen på viktminskningsföretag, vilket var viktigt för dem i deras viktminskningsprocess, samt att en snabb start i början av processen ökar motivationen för den resterande resan

 • 94.
  Bragby, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Exemplet Bridget - dramapedagogik, community teater och entreprenöriell verkstad: Beskrivning av ett multidisciplinärt experiment som vecklar ut en innovativ arbetsprocess för ett hållbart förändringsarbete2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De investeringar som gjorts inom ramarna för satsningen på kvinnors företagande liksom på företagande inom kulturella och kreativa näringar har resulterat i en kreativ experimentzon där innovativa metoder, hybridformer och multidisciplinära initiativ växer fram, testas och utvecklas. Projekt Bridget och den uppföljande lärprocessen som projekt KKN Gävleborg initierat i dess spår har hämtat sin näring ur den experimentzonen. Frågan den här rapporten fördjupar, är inte vad vi kan göra för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling, förändring och innovation, utan hur vi kan göra det. Det visar sig att konstnärliga, pedagogiska, och vetenskapliga tillvägagångssätt, som sätter de kulturella och kreativa näringarna i ett långsiktigt sammanhang, erbjuder en rad intressanta svar på den frågan. Kritisk reflektion, kreativ närvaro, gestaltande processer, transformativt lärande för om- och nyskapande är viktiga komponenter i ett dynamiskt och multidisciplinärt arbetssätt. En av de grundläggande slutsatserna från projektet, är att det är helt möjligt att med hjälp av ett konstnärligt förhållningssätt som genomsyrar och ramar in både de pedagogiska och entreprenöriella processerna skapa lär- och utvecklingsprocesser som ger möjlighet till en transformativ förändring av individuella och kollektiva mönster. Upplevelsebaserade processer som synliggör och ger perspektiv på både den egna inre och omvärldens yttre förståelse, beteende och sammanhang kan i sin tur leda till insikter och förändrade förhållningssätt på en meningsskapande nivå. En djupare nivå av delaktighet och förståelse ställer också större krav på att få påverka själva spelreglerna och övergripande syften med lär- och utvecklingsprocesser i sig.

 • 95.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Inner Mindscape and Outer Landscape: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 96.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 97.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [cs]

  Úvod Knížka, kterou držíte v rukou, je výsledkem projektu ECECC –

   

  Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Začleňování kultury podnikavosti a kreativity do učebních osnov).

   

  Nejde o příručku ve vlastním smyslu slova. Chtěli bychom, aby byla informativní a praktická a aby vedla k pochopení toho, jak lze tvořivost a podnikání zasadit do učebních osnov a do regionálního rozvoje, jakož i do mnoha forem vzdělávací a vývojové praxe z pohledu kultury.

  Jaké jsou rámce projektu a jak jsme shromáždili naše příklady? Projekt se zaměřuje na učení prostřednictvím sdílení postupů z praxe a tím na určení a prosazení myšlenky a kultury inovace, kreativity, podnikání a podnikavosti v učebních osnovách v Evropě. V průběhu projektu měli učitelé díky sdílení příkladů zajímavých postupů z praxe příležitost rozvinout své pedagogické dovednosti a didaktické kvality a přemýšlet o nich.Měli také možnost prohloubit své chápání kultury a prostředí učení, na jejichž vytváření se podílejí a které jsou součástí vyššího společenského a vzdělávacího kontextu, jenž tuto kulturu a prostředí také ovlivňuje. Učení v těchto případech z větší části neprobíhá v izolovaných třídách. Třída se rozšiřuje do vnějšího okolí, města a světa. Má různé formy, využívá bezpočtu materiálů, výrazů a procesů. Internet se stává naprostou paralelou virtuálního vesmíru, který zahrnuje.

  Má ještě jiné aktéry než pouze učitele, žáky a zaměstnance. Formální a neformální vzdělávací prostředí učení se scházejí a mění. Ve většině případů se jeho aktéři vzájemně ovlivňují a jsou ve vzájemném vztahu, chápou sami sebe v druhém a druhého v sobě samých jako tvůrčího účastníka světového života. Transparentnost kultury a prostředí učení se posiluje a prohlubuje. Každý se stává žákem a učitelem ve snaze učinit učení vědomým a určitým a jednat v rámci schopnosti tvořit, učit se a realizovat se. Tímto jsme se dostali k zásadnímu povědomí o pevně zakotvené a rozvrstvené, jakož i o organické a vlastní povaze učení a vzdělávání. Statický typ třídy se stává neurčitým. Tím se odhaluje skutečnost, že učení probíhá v organizačních, jakož i kulturních, konkrétních a abstraktních úrovních či vrstvách, jež se navzájem prolínají. Vrstevnatá a holistická komplexnost hýbe předscénou s klasicky oddělenými částmi, kterými jsou obsah, cíl, metoda, učitel a student, jako svými interdynamickými silami. Stejně činí nadšený, zvědavý a podnikavý „homo ludens“

  1 a lidský prvek ve hře kultury.

 • 98.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99.
  Brammås, Birgitte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskolans arbete med barn med språkstörning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn med förekommande språkstörning är väldigt vanligt förekommande i förskolan idag. Men dock är det inte förens barn/barnen är omkring fyra till fem års ålder som dessa tal – och språksvårigheter brukar upptäckas. Då det kan vara svårt att upptäcka om det rör sig om störning eller om barnet inte är färdigutvecklat. Därför är viktigt att förskollärare tänker på hur de stimulerar barn i verksamheten och så att språkutvecklingen för barnet skall kunna utveckla sitt tal- och språk. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolan, förskollärarna och talpedagogen arbetar med barn som har tal- och språksvårigheter inom förskolan från förskollärarens och talpedagogers perspektiv. Resultatet visar att förskolan ofta arbetar så som forskningen anser att man bör göra, men att det finns punkter som förskolorna kan förbättra för att barn med någon form av språkstörning ska få utveckla sitt språk. Här ska förskolan se till att allas rätt till att utvecklas i den takt som behövs till varje individ. Att ha rätten till sitt eget språk oavsett vem man är eller hur "normal" man är.

 • 100.
  Broberg, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Toivonen, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Barn, sorg och döden: studie om pedagogers erfarenheter2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
1234567 51 - 100 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf