hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 962
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Ollas, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  "Det är fröknarna som bestämer mest. Vi bestämmer inte allt, vi bestämmer nästan inget": En kvalitativ studie om hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns inflytande i förskolan utifrån samhällets demokratiska ambitioner om att göra barn delaktiga. Undersökningsfrågan för studien är: Hur uppfattar barn sitt inflytande i förskolan? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade par-intervjuer med 16 förskolebarn i åldrarna 4–5 år, vid två olika förskolor. Utifrån barns perspektiv som teoretisk ansats analyserades empirin och fyra kategorier bildades som beskriver hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan. Resultatet visar att barnen uppfattar att vuxnas närvaro och regler är något som hindrar deras initiativ till inflytande. Barnen upplever däremot att inflytandet ökar när vuxna inte är närvarande och när de själva får styra leken. Resultatet visar också att barnen uppfattar sitt inflytande på skilda sätt där majoriteten av barnen inte vet varför de ska bestämma i förskolan. Slutsatsen visar att utifrån barns perspektiv uppfattar barnen att det finns både begränsningar och möjligheter i deras utövande av inflytande.

 • 52.
  Axelsson, Mikaela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Wallin, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Trygghetens betydelse i förskolan: Innebörden av begreppet trygghet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytningssystemet har visat sig vara en viktig del i barns trygghet och är kanskenyckeln till barns utveckling och lärande. Tidigare forskning visar att en trygg anknytning ger utlopp åt lusten att upptäcka och pröva nya erfarenheter av både aktiviteter och relationer till andra människor, en otrygg anknytning hämmar barnet och leder till ängslan och osäkerhet (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009).

  Syfte med studien är att undersöka hur förskollärare ser på begreppet trygghet, hur de skapar en trygg miljö samt vilka samband de ser mellan barns trygghet och barns utveckling och lärande i förskolan. För att besvara våra frågeställningar så användes intervjuer som metod. Åtta förskollärare har intervjuats på tre olika förskolor.

  Våra resultat utifrån litteraturgenomgången visar att pedagoger som är engagerade och intresserade av varje enskilt barn tillför en god möjlighet för en trygg anknytning. En trygg anknytning visar att barn vågar ta för sig i verksamheten, otrygga barn behöver en vuxen nära till hands för att få mer framgång i sitt lärande. Det framgick även i litteraturgenomgången att struktur och fasta rutiner bidrar till att barnen känner trygghet på förskolan. Att vara en närvarande pedagog vid otrygga barns lek, ger en större möjlighet för barnet att våga utforska förskolans miljö. När barn är ledsna och behöver tröstas är det viktigt att barn känner att de alltid finns en vuxen som finns där för dem. I undersökningen framgår det att barn som är trygga vågar komma till en vuxen och be om hjälp, men även att de är med i verksamheten och vågar ta för sig. Otrygga barn enligt förskollärarna vi har intervjuat, är avvaktande och vill oftast delta i aktiviter på förskolan. Ett stöd från den vuxne vid ett otryggt barns lek kunde bidra till att barnet vågade vara med i leken eller aktiviteten. Trygghetens betydelse kan vara avgörande för många barn, känner de en trygghet inom sig så kan det vara lättare at skapa sig nära relationer än vad det är för otrygga barn.

 • 53.
  Axner, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Att vara kvinna på en mansdominerad arena: Strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Idrotten ses som Sveriges största folkrörelse och har gått från att bara vara tillgänglig för män till att genom de senaste årtionden även vara tillgänglig för kvinnor. Golfsporten ska vara attraktiv för alla och vara lika inkluderande bland alla samhällsgrupper. Med detta avses kön, etnicitet och samhällsgrupp. Inom golfklubben där denna studie är gjord ser fördelningen ut 31 procent kvinnor och 69 procent män. Bakgrund Det finns olika yrken och idrotter som i samhället är mans- och kvinnodominerande. I de mansdominerade yrkena exkluderas ofta kvinnorna och inom idrotten lär man sig från tidig ålder att flickor och pojkar och kvinnor och män ska vara och är på ett visst sätt. Syftet med denna studie är att belysa hur golfspelande kvinnor uppfattar och påverkas av kulturen på en mansdominerad arena. Metod För att kunna svara på syftet användes strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor. Resultatet visar att kvinnor ofta upplever att kvinnor vill tillhöra en grupp och detta bidrar till en känsla av tillhörighet. Det är även en skillnad på kvinnor och mäns jargong och hur de kommunicerar med varandra. Kvinnorna upplever att män använder sig av en ”grabbig” och ”gubbig” jargong samt att de använder sig av ett vulgärare och tuffare språk. Männen berör mer sexuella saker medan kvinnornas jargong handlar mer om sociala saker som mode, barn och familj. Resultatet visar även att kvinnor exkluderar kvinnor. Slutsats Kvinnorna uppfattar att ett trevligt och inbjudande bemötande, en känsla av tillhörighet, positiv attityd samt att man blir bemött utifrån ett individperspektiv och inte sitt kön är de viktigaste faktorerna för kvinnorna på golfbanan. Respondenterna uppfattar även att kulturen på den mansdominerade arenan speglar samhället till stor del. Jag kan från resultatet utlysa att kvinnorna påverkas av arenans kultur på olika sätt, det finns både en direkt och en indirekt påverkan. 

 • 54.
  Azimi, Rahima
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Olofsson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Fysiska aktiviteter i förskola: En intervjustudie med 5 förskollärare och 2 förskolechefer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskolepersonalen ser på strukturerade och ostrukturerade fysiska aktiviteter i förskolan samt vad de har för uppfattning och erfarenheter av rörelseaktiviteter. Metoden som vi använde i studien var kvalitativa intervjuer med förskolepersonal från fem olika förskolor. I tidigare forskning kan det utläsas att barns övervikt ökar men fysiska rörelseaktiviteter hjälper barnen att motverka övervikt. Fysiska aktiviteter ger barnen grunden till bättre hälsa, både den psykiska och fysiska. Resultatet visar att både förskollärarna och förskolecheferna hade positiva åsikter angående fysiska aktiviteter, fast det kändes att det är en utmaning för förskollärare att utföra de planerade aktiviteterna som andra aktiviteter. Undersökningen visar att rörelse kommer spontant och ibland behövs det inte planering, eftersom det bara kommer, men ändå visar resultatet att planering bör finnas för att inte lärandet ska försvinna i aktiviteterna. Det som framkom är att närmiljön har en stor betydande roll för barns fysiska aktiviteter, för att den inbjuder barnen till mer lek och rörelse.

   

  Nyckelord: rörelse, fysiska aktiviteter, hälsa, lärande och förskola.

   

  Keywords: movement, physical activity, health, learning and preschool.       

 • 55.
  Back, Stéphanie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Dahlqvist, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Material som verktyg i barns språkutveckling: En intervjustudie avseende några förskollärares språkutvecklande arbete2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn behöver stöd för att utveckla sin språkutveckling. Syftet med denna studie är att erhålla kunskap om hur några förskollärare arbetar med språkutveckling, vilket material de använder och hur de använder det. I studien undersöks även hur de stödjer språkutvecklingen för barn med annat modersmål. Genom att intervjua sju förskollärare från fem förskolor om detta erhålls kunskap om hur de arbetar och vilket material de anser stödja barns språkliga lärande. TAKK, babblarna och böcker är några material som nämnts i intervjuerna.

 • 56.
  Backeby, Elina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Thor, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Aktiva pojkar och passiva flickor - genusnormer i berättelser: En textanalys av tre läseböcker ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har ett viktigt uppdrag att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tre av skolans läseböcker från tre olika decennier framställer kvinnor och flickor samt män och pojkar. De tre utvalda läseböckerna är Pojken och Tigern: en Sverige-saga (1986), Djurspanarna B (2001) och Nyckeln till skatten 3B (2013). Vi har även granskat om läseböckerna svarar mot de aktuella läroplanernas krav för demokrati och jämställdhet. För att kunna analysera empirin utgick vi från Hirdmans genusteori som handlar om isärhållning av könen och hierarkin där mannen framställs som normen. Studien genomfördes med en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag.

   

  Resultatet visar att endast en av de tre utvalda läseböckerna svarar mot den nutida läroplanens krav att motverka traditionella könsmönster. De andra två läseböckerna främjar snarare än motverkar traditionella könsmönster då män, pojkar, kvinnor och flickor tillskrivs egenskaper och handlingar som traditionellt förväntas utifrån deras könstillhörighet. 

 • 57.
  Backman Linda- Marie, Nilsson Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Psykosocial arbetsmiljö på äldreboenden: En intervjustudie med verksamhetschefer och undersköterskor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi informeras mer eller mindre dagligen om hur dåligt ställt det är bland äldre som bor på äldreboenden i Sverige. Däremot talas det inte ofta om hur personalen mår och trivs på sin arbetsplats. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av psykosocial arbetsmiljö bland verksamhetschefer och undersköterskor som arbetar på äldreboenden. Urvalet bestod av tre verksamhetschefer och fyra undersköterskor som arbetade på två äldreboenden i en kommun i mellersta Sverige. Metoden som användes i denna studie var intervjuer som genomfördes med en intervjuguide. Resultatet visade att både verksamhetscheferna och undersköterskorna upplevde krav i sitt arbete, dock på olika sätt. Gällande upplevelsen av stöd och hjälp från kollegor, visade det sig att majoriteten av respondenterna upplevde sig ha det, dock med undantag från en verksamhetschef som arbetade mycket ensam. Att arbeta på ett äldreboende, upplevdes som stressigt och ibland psykiskt påfrestande bland samtliga respondenter.

 • 58.
  Baer, Susanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Kjerrulf, Catharina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Traditionsfirande i förskolan: En didaktisk studie om kulturell mångfald2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärarstudenters uppfattning om och tidigare erfarenheter av att arbeta med olika kulturella och religiösa traditioner i förskolan. Examensarbetet utgår från ett interkulturellt perspektiv och behandlar vilka traditioner som synliggörs i förskolan, hur firandet går till och informanternas uppfattning om tradition som fenomen och resurs för kulturellt lärande. I förhållande till den senast reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) åskådliggörs förskolans uppdrag angående kultur och mångfald. För att informanterna skulle ges möjlighet till ett fritt berättande användes (sju) semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Analysen av de nedtecknade intervjuerna utgick från syftet och de centrala begreppen interkulturell sensibilitet, kultur och mångfald. Resultatet visar att informanterna har erfarenheter av ett traditionsfirande som anpassas till de kulturer som finns representerade i den aktuella barngruppen. Traditionsfirandet kännetecknas av frivillighet, formbarhet och nytänkande. Vilka traditioner som firas och hur detta sker i praktiken varierar, och styrs av pedagogernas erfarenheter, intresse och kunskap. Det religiösa och icke-religiösa traditionsfirandet bidrar till interkulturella möten och firandet kan följaktligen ha en sammanlänkande funktion mellan barn med olika kulturer. Det framkommer även att okunskap kring ämnen som religion och historia är en orsak till att pedagogerna undviker att samtala om bakgrunden till de traditioner som firas. Informanternas uppfattning om genomförandet av religiösa traditioner överensstämmer med hur begreppet interkulturell sensibilitet definieras i tidigare forskning, som tolerans mot andras och insikt om den egna kulturens plats bland alla övriga i en kulturell mångfald.  

  Studiens slutsats är att det saknas kunskap inom områden som berör kultur, traditioner och religion. Okunskapen kan vara en anledning till att pedagoger undviker att samtala om dessa ämnen med barn och föräldrar, eftersom området berör högst personliga frågor, vilka kan uppfattas som integritetskränkande. Det visar sig att pedagogernas kontakt med föräldrarna är oumbärlig för hur de ska kunna förverkliga sitt uppdrag angående synliggörandet av och lärandet om olika kulturer och traditioner i förskolan.  

 • 59.
  Baum, Saskia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskolan: En jämförelse av det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskola2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språkutvecklingen hos barn har fångat en nyfikenhet hos mig under min studietid och hur det vardagliga arbetet kan utveckla barnens språkutveckling. Ett intresse för olika pedagogiska inriktningar har vuxit fram och vilka strategier som används inom dessa för att stimuleras den verbala språkutvecklingen. Syftet med studien är därför att jämföra två pedagogiska arbetssätt, ett grundat i Montessoripedagogik systemet och ett grundat i Waldorfpedagogik systemet. Studiens frågeställning är vilka strategier som förskollärarna använder sig av och vilka likheter och skillnader som finns inbördes och mellan de två olika pedagogiska inriktningarna.

  Genom semistrukturerade intervjuer med fyra olika förskollärare, två inom respektive pedagogisk inriktning, där deltagarna svarar på frågor om vilka arbetssätt som respektive förskola använder sig av för att stimulera språkutvecklingen hos barn. Detta medför att resultatet nödvändigtvis inte behöver bero på respektive pedagogisk ideologi. Utan det kan även förekomma strategier utan specifik pedagogisk inriktning.

  Studien visar att barnens första språkutveckling är något som är en del av den vardagliga verksamheten på förskolan. Strategierna som används skiljer sig däremot emellan de pedagogiska inriktningarna. I Montessoriförskolan nyttjas pedagogiskt material för att lära barnen de mer specifika delarna av språkutvecklingen. Inom Waldorfförskolan nyttjas den fria leken och ett mer generellt lärande, där lärandet anpassas efter barnets egna förmågor.

 • 60.
  Bendroth Karlsson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Art education and Educational drama.
  Konst för och med barn2014In: Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv / [ed] Marie Bendroth Karlsson, Tarja Karlsson Häikiö, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 49-68Chapter in book (Other academic)
 • 61.
  Bendroth Karlsson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Art education and Educational drama.
  Om barn och bilder: en historisk tillbakablick2014In: Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella perspektiv och pedagogiska redskap / [ed] Marie Bendroth Karlsson, Tarja Karlsson Häikiö, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 11-21Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Bendroth Karlsson, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Art education and Educational drama.
  Karlsson Häikiö, TarjaGöteborgs universitet.
  Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens.

  Med denna antologi vill vi erbjuda kulturella redskap och pedagogiska perspektiv för att arbeta med bild och konst i förskolan, men också på fritidshem och i skolans tidiga år. Det pedagogiska arbetet med bild, konst och medier har olika aspekter – sociala, kunskapsmässiga, kommu­nikativa och konstnärliga. Vi menar att samtliga är betydelse­fulla och att det är viktigt att ingen av dessa aspekter hamnar i skuggan. De senare årens fokus på visualitet, visuell kultur, estetiska lärprocesser och lärande om, i, genom och med konst behöver diskuteras ytterligare i relation till yngre barn. Med exempel från olika projekt och aktiviteter diskuterar vi hur arbetet med bild i vid mening kan vara både lekfullt, meningsskapande, lärande och problematiskt.

 • 63.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Fröjd Nornholm, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Vilka behov har barn med adhd?: En websurvey med 66 föräldrars uppfattningar om deras barns behov i hemmet, skolan och fritidshemmet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out parents' perception of the needs of their children related to the diagnosis of adhd and how they, the school and the leisure center meet the needs. Through a websurvey where 66 participants participated, we have raised questions about their perceptions linked to the purpose. The result shows that parents of adhd children perceive that their children's needs are directly linked to their impaired ability to control their executive functions. Parents meet the needs by lowering their expectations and keeping routines. Support from the environment is also an important factor in meeting the needs of children. Regarding the school and the leisure center's satisfying children's needs, the views differ from the respondents. Some believe that the school and the leisure center adjust the activities based on the needs of the children, but others say that the staff lack knowledge in their treatment, which leads to the perception that the school and the leisure center do nothing at all. Our conclusion is that knowledge about the diagnosis adhd is a must to be able to work as a teacher and leisure teacher today, because at least one person in each class has adhd.

 • 64.
  Bengtsson, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Persson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”Då skriver jag väl själv då!”: Förskollärare berättar om hur de arbetar med barns litteracitetsutveckling i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate what Swedish preschool teachers say about their ways of supporting the children's development of literacy and what they say about their ways of noticing the children's interests. A sociocultural perspective has been used as a theoretical interpretation tool throughout the study. Seven preschool teachers from six different preschools in a Swedish city have been interviewed and the results show that the different preschool teachers focus on literacy on different levels, but that all of them work with supporting the children's literacy development in some way. Most of them work with a specific reading project, designed to increase the number of hours the children listen to adults reading aloud, and also the number of hours the children read books themselves in the longer run, throughout their school years. The preschool teachers could also give examples of their methods of noticing the children's interests, and also, in some cases, how they planned pedagogical activities based on this. The results of the study were then divided into different thematic areas and discussed, which led to conclusions. The most important conclusion of the study was that the preschool teachers seemed to respect the interests of the children in more ways than they were aware of themselves.

 • 65.
  Bengtz, Erica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Wall, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”Att få vara viktig för någon annan betyder allt”: En intervjustudie om förskollärares uppdragsuppfattning och förhållningsätt till barns relationsskapande2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett förskollärarperspektiv bidra med kunskaper om hur de uppfattar att deras arbete kan bidra till barns sociala utveckling. För att undersöka frågan har vi tagit del av 10 förskollärares resonemang kring deras relationsfrämjande arbete på förskolan samt hur de beskriver de relationer som kan gynna hela barnets utveckling.

  I studiens resultat framgår det att förskollärarna vill främja relationer som bygger på ömsesidigt samspel, empati och som kan möjliggöra att barnen vidareutvecklas både socialt och kognitivt. Relationer som är maktbaserade och som inte bygger på ömsesidigt samspel är relationer som förskollärarna vill arbeta för att de ska utvecklas till positiva relationer som gynnar barnens sociala utveckling. Förskollärarna beskriver att deras förhållningssätt gentemot barns sociala förmågor är viktigt för hur relationerna formas på förskolan. Förskollärarna menar att hur de bemöter barnens sociala yttranden inom de vardagliga situationerna är en del av deras förhållningssätt. Inom olika projekt, aktiviteter och lek menar förskollärarna att de arbetar för att utveckla barnens sociala förmågor gällande att skapa kamratrelationer.

 • 66.
  Berg, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Svedberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Lekande lätt att lära matematik: en handledning i matematik för förskolans personal2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar på att allt fler förskollärare anser att det är svårt att lära ut matematik till yngre barn. För att bidra till ökad matematikundervisning samt förståelse framställdes en produkt, i form av en handledning. Handledningen riktar sig till förskolepersonal som arbetar med barns lärande av matematik. Detta gjordes främst för att all förskolepersonal ska kunna vara delaktig i undervisningen.

  Handledningen innefattade fyra olika matematiska avsnitt med varierande aktiviteter som kallades talraden, geometri, mönster samt mätning. De utvalda aktiviteterna stöds i handledningen främst av Bishops matematiska aktiviteter och mål från förskolans läroplan samt vetenskaplig grund i form av forskning. Handledningen provades av intresserad förskolepersonal från tre olika förskolor. De 14 personerna som provade materialet svarade sedan på en utvärderingsenkät som handledningen reviderades utifrån. Under arbetets gång gavs tillfälle att presentera handledningen för en grupp förskolechefer. De lämnade sina åsikter som sedan jämfördes med förskolepersonalens svar. Resultatet visade att handledningen fyller en funktion i matematikundervisningen i förskolan samt att den fungerar både i teori och praktik. Slutsatsen som dras är att handledningen bidrar till att underlätta matematikundervisningen.

 • 67.
  Bergh, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Örebro, Sweden.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Education.
  Skott, Pia
  Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Kunskapsmätningar2015In: Utbildning, makt och politik / [ed] Sverker Lindblad & Lisbeth Lundahl, Lund: Studentlitteratur, 2015, 1, p. 163-180Chapter in book (Other academic)
 • 68.
  Berglund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Mattsson, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Barn gör rätt om de kan, inte om de vill: En kvalitativ studie om yrkesverksamma lärares erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Arbetet med konflikthantering förekommer dagligen i skolans verksamhet och kan se olika ut. Syftet med vår studie var att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare som undervisar barn i åldern sex till tio år, har av metoden lågaffektivt bemötande i samband med konflikthantering. I vår studie redogör vi för hur metoden kan användas vid problematiska situationer där barn är inblandade. Lågaffektivt bemötande bygger på att barn gör rätt om de får de rätta förutsättningarna.

  Studien har genomförts med kvalitativ metod som vi valde för att uppnå ett bredare och ett mer djupgående resultat. Sju personer på tre skolor intervjuades om sin kunskap och erfarenhet av metoden lågaffektivt bemötande vid konflikthantering. Det visade sig att lärarnas erfarenheter av metoden lågaffektivt bemötande är varierande. Undersökningen visar också att det saknas utbildning och till viss del kunskap om lågaffektivt bemötande. För att det lågaffektiva bemötandet ska vara effektivt och behjälpligt i konfliktsituationer, så krävs en samsyn inom arbetslaget och en väl genomarbetad plan för metoden. Studiens slutsats blev att det råder stor brist på utbildning inom konflikthantering bland de deltagande lärarna.

 • 69.
  Berglund, Madeleine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Hansson, Helen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Tack för TAKK: En kombination mellan tecken och högläsning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod som blir allt mer vanlig att använda i förskolan tillsammans med barn som har svårigheter i språket men även för de barn som inte har det. Metoden riktar sig mot hörande personer och innebär att det verbala språket förstärks med hjälp ut av tecken. Högläsning är en aktivitet i förskolan där arbetet med tecken ofta glöms bort, samt att de material som idag finns kring metoden i samband med högläsning är svårarbetat i verksamheten. Arbetets syfte var att skapa ett material i form av en flanosaga som kunde underlätta användningen av TAKK i samband med högläsning i förskolan. Utifrån arbetets syfte har en frågeställning formulerats kring hur materialet upplevdes i verksamheten av deltagarna. För att ta reda på frågeställningen skickades materialet ut till verksamma lärare som fick testa materialet med sin barngrupp.

   

  Metoden som användes för att undersöka hur deltagarna uppfattade materialet var en enkät som utformades med hjälp av en hemsida vid namn Surveymonkey, enkäten innefattade både ”slutna” och ”öppna” frågor. Resultatet av de ”öppna” frågorna visade att deltagarna upplevde att materialet bidrog till ett intresse hos lärarna kring att vilja fortsätta arbeta med TAKK i sin undervisning i förskolan samt blev en ögonöppnare för de personer som inte var bekanta med att använda metoden. Det framgick även i enkätundersökningen att många upplevde materialet som ett lätt verktyg att arbeta med i samband med läsning och att de upplevde att barnen uppskattade kombinationen av att lyssna på en saga samtidigt som tecken användes. Enligt lärarna visade barnen ett tydligt intresse för att själva delta i utformningen av de tecken som sagan innehöll genom att själva utföra tecken och visade också en vilja att lära sig dem utantill.

 • 70.
  Bergsten, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Motivation till träning: En kvantitativ studie om ungdomars motivation till träning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns vetenskapligt stöd som visar på att regelbunden fysisk aktivitet är bra både fysiskt och psykiskt men ett av de största problemen inom detta område är att få kunskap om hur människor på bästa sätt kan motiveras, speciellt ungdomar. Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar ungdomar till träning. En kvantitativ metod användes med enkäter som delades ut till ungdomar på olika gym. Resultatet visade att ungdomarna motiverades av både inre och yttre motivationsfaktorer. Den mest förekommande motivationsfaktorn var målinriktad träning där målen kunde vara både fysiska, gå ner i vikt, och psykiska, bättre självförtroende. Den slutsats som kan dras är att det finns olika faktorer som påverkar ungdomarna till träning men yttre motivationsfaktorer är det mest förekommande faktorerna.

 • 71.
  Bergström, Anna-Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Persson, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hur upplever pedagoger användandet av webbverktyg som dokumentationsform i förskolan?2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här intervjustudien inriktar sig på hur pedagoger upplever användandet av digitala webbverktyg för att dokumentera på förskolor. Eftersom det är ett relativt nytt fenomen att dokumentera digitalt så saknas det omfattande forskning på området. Studiens syfte är att få en inblick i hur pedagoger använder sig av ett digitalt webbverktyg för dokumentation som en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolan. För att kunna förstå användandet av ett digitalt webbverktyg har vi utgått från Vygotskijs sociokulturella teori där vi ser dessa webbverktyg som kulturella artefakter. I studien har det genomförts åtta intervjuer med pedagoger som har olika arbetsroller på den förskola som de arbetar. Respondenternas svar har bearbetats för att därefter kunna identifiera centrala teman som pedagogerna betonar i intervjuerna. Resultatet av studien visar att pedagoger upplever användandet av digitala webbverktyg som positivt för att deras administrativa arbete underlättas av att kunna göra dokumentationer i barngrupp. De upplever också att vårdnadshavare får en större inblick i verksamheterna vilket märks när vårdnadshavarna ger pedagogerna snabb respons på vad deras barn får uppleva i verksamheten. Dock finns det vissa nackdelar med att ha en textbaserad dokumentationsform, till exempel för pedagoger och vårdnadshavare som har språkliga svårigheter men också för att barnen får svårare att vara delaktiga i sin egen dokumentation till skillnad från när det endast fanns väggdokumentation på förskolorna eller när barnen hade egna dokumentationspärmar. Slutsatsen utgår från hur pedagogerna upplever att användandet av detta dokumentationsverktyg påverkar förskolans arbete, både administrativt men också i arbetet med barnen.

   

 • 72.
  Bergström, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Zeijlon, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  "Lärplattan är framtiden": Förskollärares resonemang om lärplattan vid matematiska aktiviteter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In recent years, the number of children using Internet and touch-screen tablets has been growing steadily. At the same time the need of more research in multimodal tools like the tablet in preschool environment grows. The preschool curriculum highlights that all children should acquire the ability to communicate and search for new knowledge. This is essential in todays society with a rapid pace of change. Finding the right conditions for children to follow and adapt to this change require more research. Partly to create a greater understanding in the tablet as a general educational tool and partly to create an interest and a feeling of security for preschool teachers to use it.

  This study aims to investigate how the tablet is used within the preschool environment and how preschool teachers think about the tablet as an educational artifact, with a focus on mathematical activities. The preschool curriculum highlights that preschool teachers has the overall educational responsibility in the preschool activity. Because of that, this bachelor thesis will proceed from their reasoning. An ethnographic approach with the utility semi-structured interviews was used and five preschool teachers from four preschools in the municipality of Gävle was interviewed.

  The result of the study shows that teachers mainly use tablets to store information about the operation of the nurseries. The tablets also function as temporary sources of entertainment for the children, when teachers need time to tend to other tasks. However, the interviewed teachers emphasized the importance of using the tablets primarily as tools of learning - and not solely for playing. They admitted that they do not often use tablets when teaching mathematics, but that the tools are available if needed. Applications that provide problem solving, puzzles and maths quizzes are still used regularly. The result also showed that many preschools teachers think they lack sufficient knowledge about tablets.

  The conclusion of our study is that a lot of preschool teachers are not confident in using tablets which may be an issue considering the increasing popularity of the tablets and how quickly they are being introduced to preschools of the region. There is evidently need for more education surrounding tablets and how they can be used in teaching.

 • 73.
  Bergström, Jeanette
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Forsström, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Att vara eller inte vara i skolans värld – men vilken roll har fritidslärarna?: Ett examensarbete om fritidslärarnas syn på rollen i samverkan med lärarna.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att det finns återkommande oklarheter kring vilken roll fritidslärarna har inom skolan. I vår undersökning har vi utifrån bakgrunden om fritidshemmets historia och uppdrag fokuserat den förändrade roll som fritidslärare får i och med kravet på legitimation. Från juli 2019 krävs legitimation för att få undervisa och ansvara för fritidsverksamhet. Enligt läroplanen ska skolans lärare samverka med fritidslärare och utbyta kunskaper och information. Deras samverkan i detta arbete uttrycks som en parallell företeelse till hur fritidslärare uppfattar sin roll i interaktion med lärare. Vår teoretiska ansats kopplas därför till Erving Goffmans dramaturgiska teori och begrepp när vi sökt svar på frågan hur fritidslärare uppfattar sin roll i samverkan med lärare. Vi har avgränsat vår undersökning till att beskriva samverkan i form av uppfattningar. Vi har valt bort att observera interaktion mellan fritidslärare och lärare. Datainsamlingen genomfördes därav i form av en webbaserad enkät ställd till fritidslärare på en enskild skola och till en Facebook-grupp. Resultatet av vår undersökning indikerar att fritidslärare anser att det råder en otydlighet i deras roll och uppdrag. De fritidslärare som har arbetat länge framträder i sin roll och har en trygghet i sin identitet, där deras trovärdighet skapar en övertygande äkthet som leder till förståelse vid samplanering av verksamhet. Fritidslärare antar en viss roll för att teamet ska fungera och vill framträda som trovärdiga. Svaren i vår studie visar på att det råder en oklarhet kring om lärarlegitimation gör någon skillnad för fritidslärarens roll. Vår egen slutsats är att fritidslärarens roll behöver tydliggöras för att samverkan mellan skola och fritidshemmet ska kunna fungera sett utifrån styrdokumenten.

 • 74.
  Bergström, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolechefers erfarenheter av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn: En intervjustudie med fem förskolechefer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den svenska förskolan finns idag många barn som använder sig av fler språk än svenska för att kommunicera. I förskolans uppdrag ingår att stödja flerspråkiga barns utveckling i både modersmål och i svenska. Undersökningens syfte är att öka kunskaperna om vilka erfarenheter förskolechefer har av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Frågeställningarna innefattar vilka riktlinjer förskolecheferna har att förhålla sig till, vilket stöd de kan ge sin personal och hur de ser på sin egen förskoleverksamhet i detta avseende. Undersökningen är en kvalitativ studie som baserar sig på fem intervjuer med förskolechefer från en kommun i Mellansverige. Resultatet av studien visar att allt som kan tänkas förstärka det talade språket, exempelvis bilder, tecken och gester, främjar flerspråkiga barns språkinlärning. Även leken lyftes fram som en arbetsmetod som förskolecheferna menar gynnar språkinlärning hos barn. Ytterligare en aspekt som respondenterna menar är betydelsefull för flerspråkiga barns utveckling är ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna. Undersökningen visade att förskolecheferna såg utvecklingen av flerspråkiga barns modersmål som ett förbättringsområde i deras verksamheter.

 • 75.
  Bergström, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ulmstedt, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Larsson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Högläsning för barn i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan ska sträva mot att lägga en god grund för barns språkliga utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger ute i verksamheten arbetar med barns språkliga utveckling och lärande via högläsning och böcker.

   

  I denna studie ges en insyn i bakgrund och tidigare forskning om barns språkliga utveckling och lärande som sedan följs av metod. Därefter följer delstudier från oss som skrivit arbetet. Vi har intervjuat 10 pedagoger som representerar 9 olika förskolor. Delstudierna har först analyserats enskilt och därefter gemensamt.

   

  Resultatet visar hur de aktuella förskolorna arbetar aktivt med barns språkliga utveckling och lärande. Förskolorna arbetar med detta genom olika metoder som rim och ramsor, ljudlekar och sagoberättande. Pedagogerna läser även böcker för barn. Det gemensamma målet för barns lärande och utveckling är detsamma på alla de deltagande förskolorna. Hur förskolorna använde sig av böcker och högläsning såg lite olika ut, vissa enbart i passiva situationer när barnen var tysta mottagare och vissa i både passiva och aktiva situationer då barnen fick arbeta aktivt utifrån bokens innehåll. Även hur förskolorna använde sig av bibliotekets tjänster såg lite olika ut enligt pedagogerna. Resultatet av vår studie gäller endast de utvalda förskolorna som deltagit och bör inte ses som ett generaliserande resultat då det kan se olika ut mellan förskolor, inriktningar och kommuner.

 • 76.
  Bergström, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Med ramar och kramar: En studie om hur skolpersonal upplever arbetet mot mobbning inom skolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag ses skolan som en högriskmiljö när man talar om mobbning. Trots att stora satsningar genomförs både kring det förebyggande och åtgärdande arbetet visar inte statisktiken på någon märkbar skillnad vad gäller mobbningsfrekvensen. Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) arbetar aktivt för att hjälpa kommunens skolor med att minska mobbningsfrekvensen. BIG har skapat en modell, Gävlemodellen, med syftet att genom personalutbildning samt ett aktivt arbete mot mobbning lyckas minska eller bibehålla en låg mobbningsfrekvens inom skolan. I den här studien har fyra intervjuer genomförts med informanter som alla arbetar på skolor med låg mobbningsfrekvens. Detta har gjorts då studiens syfte är att försöka finna några gemensamma framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. Studien syftar även till att undersöka hur personalen upplever Gävlemodellen och dess funktion. Resultatet visar bland annat att personalen upplever att de tar arbetet mot mobbning på största allvar. Det framkommer att det upplevs vara gynnsamt om eleverna får vara delaktiga i arbetet mot mobbning samt att arbetet bör genomsyra hela skolverksamheten. Informanterna talar även mycket om ”vi” vilket tyder på att de arbetar efter en så kallad ”hela-skolan-ansats”. Resultatet visar även att informanterna har en positiv inställning till Gävlemodellen och dess funktion och de upplever att modellen har varit till stor hjälp, framförallt när det kommer till att strukturera upp arbetet inom skolan. 

 • 77.
  Bergström, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences. 8506047508.
  Vik, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Styrda aktiviteter på förskolegården: Barns möjligheter till lärande och utveckling i en utomhusmiljö2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 78.
  Bergvall, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Skeppstedt, Mirjam
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hälsa i fritidshem: En kvalitativ intervjustudie om fritidspedagogers hälsofrämjande arbete2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur det hälsofrämjande arbetet kunde se ut på fritidshemmet. Detta har gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer som genom kvalitativ innehållsanalys tolkats och kategoriserats upp i teman. Resultatet pekade på att barns valmöjlighet, delaktighet, trygghet och rörelse, kan vara hälsofrämjande faktorer. Samtidigt ställer Skolverket (2016d) krav på att rekreation och vila ska erbjudas barnen. Rekreation innebar enligt respondenterna sådant som barnen själva väljer att göra. Fritidspedagogernas hälsofrämjande arbete kan därmed vara att erbjuda barnen valmöjligheter. Det som erbjuds kan bland annat vara styrda aktiviteter där pedagogen planerar och utför leken. Slutsatsen som framkommit är att det hälsofrämjande arbetet i fritidshemmet pågår ständigt och anpassas utifrån barnens behov, verksamhetens förutsättningar samt personal och lokal tillgång.

  Nyckelord: Fritidshem, hälsa, rekreation, vila, fysisk aktivitet, fysisk miljö.

 • 79.
  Berlin, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Att arbeta med grovmotorik i förskoleklass2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger arbetar med grovmotorik i förskoleklass. Tidigare analyser tyder på att det inte finns någon tydlig läroplan för förskoleklass pedagoger om hur de ska arbeta med grovmotorik.

  Hur känner pedagoger i förskoleklass att grovmotoriken prioriteras och hur arbetar dem med grovmotorik? 

  Tidigare forskning diskuteras och centrala begrepp tydliggörs i arbetet, för att få en tydligare förståelse för grovmotorik. Det finns även forskning som visar att genom att arbeta med grovmotorik kan öka koncentrationen hos många barn och detta kan i sin tur leda till bättre resultat i skolan. Man kan även arbeta med grovmotorik genom att kartlägga elever i just grovmotorik för att se hur elever utvecklas inom motoriken, detta kallas för sensomotorisk träning och detta kan leda till att man hjälper elever som har svårigheter med motoriken, vilket enligt forskningen är sammankopplat med koncentrationssvårigheter. 

  För att ta reda på syftet gjordes enkätundersökningar och två intervjuer med utbildade pedagoger som metod, för att få relevanta svar. 

  Resultatet visar att flera av pedagogerna anser att det arbetar med grovmotorik på ett omedvetet sätt och förlitar sig på skog och lekplatser. Några av pedagogerna anser också att det fokuserar och arbetar med grovmotoriken medvetet och har tänktet i huvudet, vilket leder till att de arbetar med grovmotoriken på många olika plan i verksamheten utan att de tänker på det.  

  Slutsatsen av arbetet är att flera pedagogerna nämner att de vill arbeta med sensomotorisk träning och känner att det bör finnas en tydligare plan för att arbeta med grovmotoriken i förskoleklass. 

 • 80.
  Berlin, Fanny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Karlsson, Olivia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Inkludering i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av inkludering2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur verksamma förskollärare beskriver sinaupplevelser av att genomföra undervisning i det praktiska arbetet på förskolan utifrån ettinkluderingsperspektiv byggt på förskolans teoretiska ramar. För att kunna undersökadetta syfte kommer studien utgå ifrån dessa frågeställningar: Vilka aspekter lyfterförskollärarna fram som väsentliga i undervisning av enskilda barn och barn i grupputifrån inkluderingsuppdraget? Hur ser och upplever förskollärareinkluderingsuppdraget i praktiken? Denna kvalitativa studie bygger på sex intervjuer avyrkesverksamma förskollärare från två olika förskolor. Resultatet visar att deninkluderande praktiken som förskolans styrdokument förespråkar inte är den praktiksom tar form i den dagliga verksamheten. Det finns flera olika aspekter som påverkardet inkluderande arbetet så som barnantal i relation till personaltäthet, de ökadekunskapskraven, de ekonomiska förutsättningarna samt personalens kompetens ochutbildningsnivå. Faktorerna resulterar i att förskollärare ständigt ställs inför olikavalsituationer i arbetet där de måste välja mellan enskilda individers behov ellergruppen som helhet. Det skapas dilemman som verkar negativt åt något håll därförskolläraren står i mitten med valen.

 • 81.
  Biamba, Cresantus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Globalization, Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in Teacher Education2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore the effects of globalization on education in developing countries and how the teachers at some higher education institutions in the Southwest region of Cameroon understand education for sustainable development and what challenges they face with the implementation of education for sustainable development in the teacher education curriculum.

  Design/methodology/approach

  The methods employed included documentary analysis, interviews and observation.

  Using a multi case study design, data from semi-structure interviews and observations with teachers in the classroom and a sample of school leaders were collected and analyzed. The study adopted a qualitative content analysis to analyze data from interviews and observations.

  Findings

  The study shows that with the impact of globalization there is no systematic and focused preparation of secondary school teachers for education for sustainable development in the teacher training programmes. The findings also indicate that teachers were positive toward the inclusion of education for sustainable development into the teacher training curriculum. Some challenges for mainstreaming, implementation and broadening of ESD across the curriculum were identified. It also emphasized the need to integrate education for sustainable development across the curriculum and professional development for teachers in the implementation of ESD.  

  Research limitations/implications

  The research is limited by its focus on the programme-based implementation of education for sustainable development in teacher training institutions, which did not include any course-based implementation by individual teachers.

  Practical implications

  Given the effects of globalization, challenges and obstacles for implementing ESD and in order to address the issues, the study argue for joint leadership across the relevant institutional levels (government, university/teacher training colleges and other stake holders), and for the integration of sustainable development throughout the curriculum, rather than being taught as a separate subject.

  Originality/value

  The study provides empirical evidence for some of the major challenges teacher trainers face for implementing education for sustainable development in teacher training institutions in Cameroon.

 • 82.
  Biamba, Cresantus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Implementing Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in teacher training programme2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  ESD has a transformational role since it aims at encouraging the transformation of education and reorientation of societies in order to reach sustainable development (UNESCO, 2014). Teaching and learning for ESD are encouraged to promote critical thinking, to imagine the future and make decisions in order to empower learners to take action towards building a sustainable society. Pedagogy makes the connection between teaching and learning and is therefore crucial for education’s contribution to sustainable development. This paper examines pedagogical approaches that promote sustainability and how teachers might be empowered to improve pedagogic practice for diverse learners and in challenging context. It explores pedagogical contents of ESD, and the pedagogical challenges educators face when the ESD paradigm is put into practice particularly across different disciplines in the context of teacher education in a developing country. The methods employed included documentary analysis, interviews and observation. The findings are based on interviews with student teachers after their teaching practice placement, as well documentary evidence.  The paper also suggests ways in which educators can address difficulties when trying to infuse the ESD paradigm into teacher education programmes.

 • 83.
  Biamba, Cresantus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Inclusion and Classroom Practices in a Swedish school : A case study of a school in Stockholm2016In: Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735, E-ISSN 2222-288X, Vol. 7, no 3, p. 119-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The inclusion of young children with special needs with their typically developing peers has been the subject of discussion for more than three decades. There are several compelling reasons to create high-quality inclusive programs for young children with special needs in schools. Most countries supports inclusion and research has shown teachers’ ability and success in modifying activities and contexts in such a way that they facilitate the development of young children with special needs. The purpose of this paper is to discuss findings of a small scale study looking at the links between inclusion and classroom practices vis-a-vis the elementary school system in Sweden. The study indicates that local administrators and the school play a pivotal role in making inclusion work. In addition to complying with government requirements, schools and administrators and teachers in early childhood environments set the tone and philosophy of a program. The paper has attempted to look at some questions about effective inclusive education, it is important to gain insight into how inclusive education works.

 • 84.
  Biamba, Cresantus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Integration and education of immigrant children at Swedish schools: A case study of two schools2017In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The integration of immigrant children has emerged as a pressing yet controversial issue in public debates around the world over the past two decades. Education of immigrant children is one of the numerous pedagogical phenomena that continue to arouse questions concerning the efficiency of dealing with them. This study examines the education of immigrant school children in Sweden, focusing on Swedish instruction, cultural awareness, parent participation, and teacher preparation for working with immigrant students. Data collection involved interviews with teachers at two schools and with immigrant children. A qualitative study based on content analysis of semi-structured interviews with immigrant students explain the different challenges posed by the integration process of immigrant children in schools. Based on the findings the study offer recommendations in order to improve the academic and social integration of immigrant children.

 • 85.
  Biamba, Cresantus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Towards Reaching Education Millennium Development and EFA Goals in Cameroon and Nigeria2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  At the World Education Forum (Dakar, 2000) the international community reaffirmed its vision of Education for All (EFA) through the Dakar Framework for Action which set six major EFA goals: (i) early childhood care and education, (ii) free and compulsory primary education for all, (iii) appropriate learning and life skills for young people and adults (iv) adult literacy (v) gender parity and equality and (vi) quality of education. Four quantifiable goals were set for 2015: increasing adult literacy by 50%, ensuring universal primary education, gender parity and equality, and quality of education, measured by the survival rate to grade 5.

  While some tangible progress has been made since 2000 towards the EFA goals, many countries still lag behind. In particular, the majority of the countries which were furthest away from UPE in 2000 have made insufficient progress towards achieving free and compulsory primary education by 2015. The most significant limitations are the lack of sufficient space, resources and teachers to address the learning needs of the most disadvantaged children. National capacity to collect and process data and information for informed policymaking and implementation to hire sufficient numbers of qualified teachers is often weak. As the demand for quality teachers increases, disparities in teacher qualifications only worsens; schools and areas with better working conditions and higher salaries bid away the better qualified teachers from already difficult-to-staff schools.

  The international agenda also tends to overlook the national or local contexts; traditional, indigenous and cultural views of an education of quality, as well as of the role and status of the educator or teacher. This can lead to conceptual and empirical flaws in international research made in a non-participatory manner.

  The purpose of this paper is to review and analyze existing policies and practices that have been undertaken by the governments of Cameroon and Nigeria to address the teacher gap in basic education, indicating their commitment to the goals of Education for All.

 • 86.
  Biamba, Cresantus N.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Education for Sustainable Development in higher education : A study examining the challenges and opportunities for a teacher training programme2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Many years have passed since sustainable development (ESD) became world famous in the Brundtland Commission publication, “Our Common Future”; however, still many universities are unaware of it or confuse it with environmental sustainability. The ESD concept contrasts with existing teaching methods, mainly focused into resource depletion. This paper explores the perceptions of teachers and students towards including Education for Sustainable Development (ESD) into the teacher training programme in the Faculty of Education at the University of Buea, Cameroon. The main purpose of the paper  is to identify current ESD related teaching and learning in a teacher training programme and the opportunities for, and barriers to, further extensions of ESD. The results indicate that there is general support for the inclusion of ESD in the curriculum, but there is considerable uncertainty expressed by lecturers and students concerning how this can best be done. There is a general concern that additional embedding into the teacher training programme might lead to reductions in the amount of core subject matter being taught. The programme and ESD agendas are to an extent seen by lecturers and students as conflicting. ESD is viewed mainly in terms of curriculum content as opposed to the pedagogy employed.

 • 87.
  Birgersson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Kallin, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Barn med autism i skolans verksamheter: En kvalitativ undersökning om skolpersonalens strategier gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolans verksamheter finns det idag elever med autism. Skolpersonalens uppgift är att anpassa undervisningen och bemöta elevernas behov efter allas förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att intervjua sju personer som arbetar inom grundskolan. Resultatet visar att det finns olika metoder och strategier gällande bemötandet av elever med autism. Det framkom även brister i skolans verksamheter och brist på kunskap och utbildning inom området.

 • 88.
  Bjelke, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences. Högskolan i Gävle.
  Har det gått bra idag?: Förskolan ur vårdnadshavares perspektiv. En enkät- och intervjustudie2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa vårdnadshavares syn på förskoleverksamheten. Min förhoppning är att genom detta bidra till en ökad förståelse för förskolebarnens vårdnadshavare och därmed främja en god samverkan mellan förskola och hem.  För att nå syftet och få svar på studiens frågeställningar användes inslag av både kvantitativa och kvalitativa metoder i form av webbenkät och intervjuer. I webbenkäten som främst rörde vårdnadshavares attityder till förskolans läroplan deltog 71 vårdnadshavare och i de semistrukturerade intervjuer som främst fokuserade på samverkan, erfarenheter och läroplan intervjuades två vårdnadshavare. Svaren från webbenkät och intervjuer analyserades och det relevanta för syftet sammanfattades sedan i resultatet. Resultatet visar på att det rådde skiftande attityder till läroplanen och dess mål, där läroplanskategorier som normer och värden samt barns inflytande mötte fler positiva attityder än barns utveckling och lärande. Även de förväntningar som vårdnadshavare hade på förskoleverksamheten var varierande, en tanke om att ”barn ska få vara barn” och att det är viktigt att de får ”bara leka också” förekom dock hos flera av respondenterna. Angående samverkan med förskolan är respondenterna i undersökningen relativt nöjda med den samverkan som finns och den information de får via olika sorters kommunikation, hos en respondent finns det dock en vilja av att vilja veta mer om förskoleverksamheten, något som förskolan inte vet om. 

 • 89.
  Bjernegård, Lova
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Savilahti, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barns inflytande i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv: En kvantitativ enkätstudie med 55 pedagoger i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i förskolan utifrån ett förskollärar- och barnskötarperspektiv. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, menar att barnen har rätt till ett reellt inflytande i förskolan. Även skollagen beskriver att barnen ska ha rätt till inflytande i verksamheten.

  Vårt metodval är en enkätundersökning för att undersöka pedagogens perspektiv på begreppet inflytande. Studien undersöker även hur barns inflytande visar sig i praktiken på förskolan när det kommer till möjligheter och hinder ur ett pedagogperspektiv. Analysen sker ur ett postmodernistiskt perspektiv där fokus ligger på barnsyn och makt. Resultatet visar att pedagogerna har olika syn på vad begreppet inflytande innebär. Det visar även att det finns hinder för barns inflytande när det kommer till det organisatoriska, traditionella ramar och vuxenmakt. Resultatet visar att arbetssätten med barns inflytande på berörda förskolor till stor del handlar om att ha en öppen kommunikation med barnen och att ta tillvara på och anpassa verksamheten efter barnens intressen. Det visas dock att även fast pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande finns det en viss dold styrning och vuxenmakt från deras håll. I studien framkommer att pedagogernas uppfattning av begreppet inflytande skiljer sig från hur de uttrycker att de arbetar med inflytande i förskolan. Denna skillnad kan bero på komplexiteten i begreppet, och kan leda till att förskolornas arbete med inflytande skiljer sig åt beroende på pedagogernas tolkning av begreppet. I studien synliggörs att pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande över verksamheten, men i praktiken finns det faktorer i förskolan som hindrar detta.

 • 90.
  Bjerre, Britt-Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pedagogiska perspektiv på hästunderstödd terapi som tilläggsterapi till dialektisk beteendeterapi: en kvalitativ enkätstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Natur och djur påverkar människans välbefinnande positivt. Vilket ibland används för att göra en behandling mer effektiv och förkorta behandlingstiden. Studiens syfte är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur hästunderstödd terapi som tilläggsterapi kan medverka i lärandeprocesser vid dialektisk beteendeterapi. För att undersöka detta användes kvalitativ metod och datainsamling av enkäter med öppna frågor som besvarades av 13 coacher och terapeuter. Enkätsvaren bearbetades med hjälp av en tematisk analys. I studien används sociokulturellt perspektiv på inlärning, upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande och faktorer som påverkar lärande. Resultatet visar att deltagarna i hästunderstödd terapi upplevde positiva känslor och välbefinnande i samvaro med hästarna. En gynnsam miljö och praktiska övningar med hästar främjade lärande och utvecklig. Coacher och terapeuter ansåg att hästunderstödd terapi var betydelsefull i lärande, träning och generalisering av färdigheter. Slutsatser: Studien bekräftar att hästunderstödd terapi kan medverka i lärandeprocesser för personer som går i dialektisk beteendeterapi. Studiens resultat anknyter till den teori och forskning som finns.

 • 91.
  Björk, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Eriksson, Lotta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolans utformning av den fysiska inomhusmiljön ur ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattning om och utformande av den fysiska inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studien utgår från det postmoderna perspektivet som i denna studie innebär att det ställs höga krav på den pedagogiska processen. Det vill säga att utforma en lärandemiljö som intresserar och utmanar barnen till att konstruera samt arbeta kreativt utan att begränsas av könsstereotypa normer. Detta innebär att miljöns utformning samt förskollärarens förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till interaktion, lek och utforskande. I lärandeprocessen skapar barnen inte bara kunskap utan också identitet. Identitet är något som konstrueras och rekonstrueras hela tiden i de specifika sammanhang barnen befinner sig i.

  Studien undersöker förskollärarnas uppfattning om könsroller och genus i den fysiska lärandemiljön inomhus på förskolan samt hur de utformar denna med hänsyn till genus och jämställdhet mellan könen. Detta har gjorts genom intervjuer av tre förskollärare samt observationer av tre förskoleavdelningars inomhusmiljöer. 

  I intervjuerna med förskollärarna framkommer att massmedia, samhället och olika hemförhållanden påverkar barns synsätt och könsnormer. Resultatet visar att förskollärarna är eniga om att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. Genusarbetet ses som en lång process som börjar med granskning av förskollärarens eget förhållningssätt och egna värderingar. Förskollärarna anser att genus handlar om individen, att se varje barn som barn, inte som flicka respektive pojke. Barnen ska inte begränsas av könsnormer i den fysiska inomhusmiljöns utformning utan alla ska få lika möjligheter oavsett kön. För att alla barn ska få möjlighet att leka könsneutralt är det viktigt att materialet i lärandemiljöerna är tilltalande för båda könen. Det handlar om att lägga till samt blanda material för att göra miljön intressant samt inbjudande för både pojkar och flickor, att till exempel i bygg- och konstruktionsrum lägga till tyger, mjuka djur och figurer. 

  Lärandemiljön har enligt de intervjuade förskollärarna förändrats och blivit mer könsneutral vilket kan förankras i studiens observationer. Det framkommer i observationerna att förskolornas lärandemiljöer har uppblandat material som inbjuder till könsneutrala lekar.

  Lärandemiljön på förskolan har enligt litteratur och forskning förändrats från en hemlik samt kvinnligt präglad inredning till att bli mer skapande och verkstadslik med konstruktionsrum samt ateljéer. Observationerna och intervjuerna i denna studie bekräftar detta. 

 • 92.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Narrativer som skapare av identitet och mening2016In: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, p. 189-214Chapter in book (Other academic)
 • 93.
  Björklund, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Gustafsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Barns lärare - villkor och perspektiv på professionsutveckling2016In: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, p. 234-248Chapter in book (Other academic)
 • 94.
  Björklund, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Gustafsson, ChristinaUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande2016Collection (editor) (Other academic)
 • 95.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research indicates that contemporary work environment training in Swedish vocational education and training (VET) is insufficient in terms of students’ learning. In 2011, the Swedish government implemented the current curriculum and syllabi, replacing the older one from 1994. One of the changes made was the restructuring of work environment training (WET) in VET. The reform was played out by breaking apart the former cohesive course of WET into different subjects and courses. An apparent risk with this new ‘integration’ of WET into different subjects and courses is that WET within a program may become fragmented and disorganized, not only in the policy documents but also in the daily education practice. Based on these notions, the paper will firstly develop an understanding of the thinking behind the current syllabus for WET, secondly exemplify the distribution of WET within various subjects and courses, and thirdly illustrate how the current syllabus may be played out in daily education practice. Based on these initial observations, the study will explore how notions of a ‘good work environment’ is framed and constructed within the newly re-organized context of WET. Accordingly, the study aims to explore how WET is made intelligible within the new curriculum and syllabi for VET in upper secondary school and how notions and expectations attached to a ‘good working environment’ is part of this discourse. The empirical material is the 2011 curriculum and syllabi for the upper secondary school Electricity and energy program. By systematically reviewing and analyzing the various course syllabi, the study will contribute with a comprehensive view of the current syllabus for WET and knowledge about what a ‘good work environment’ is conceived to be within these policy documents. This will provide a better understanding regarding what kind of knowledge of work environment that young people are expected to be equipped with before entering the labor market. Finally, consequences for students’ ability to learn effectively by distributing a specific content into different subjects will be discussed and elaborated on. Even though the specific example here is WET, the results have a potential to be universal.

 • 96.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Gustavsson, Maria
  Linköpings universitet.
  Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-20142016In: Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we examine how health work is manifested in Swedish educational PhD-theses. We define ‘health work’ here broadly, encompassing for instance the work of all kinds of health professionals (such as health educators/promoters, public health workers, nurses, chiropractors, personal trainers, etc), health work through health related reporting in various media (e.g. magazines, web-sites, blogs, etc), and also the health work individuals perform on and for themselves (e.g. lifestyle-oriented activities). Intrinsic to these types of health work are both immanent and more direct processes of education, whereby it becomes a field of interest to educational researchers, and education research into this field of health work in turn becomes of use to health workers/practitioners.

  Therefore it is interesting to examine how this field of ‘health work’ is perceived and framed in the perspective of Swedish education research and what questions education research have been asking in this field. The aim of this paper is to explore how health work figures in Swedish education research. What aspects of health work are education researchers in Sweden interested in? What questions are being asked? And hence, how can education research in the field of health work support health workers/practitioners in their work?

  In order to answer these questions, we have looked at all of the Swedish doctoral theses in education published during the years of 2005-2014. During this period, there were 666 theses published, of which 108 were selected in the first selection, and of these, 74 were selected in the third selection. With a broad operationalization of ‘health’ and ‘health work’, the 74 theses were then further analyzed to determine how health figured in the theses and to answer the rest of the research questions. Here, a distinction was made between theses that had an explicit focus on health work in their research questions and those that did not. The analysis further consisted of categorizing the theses depending on how central or marginal issues of health work were in the studies and on whether health work was an implicit or explicit aspect of the study. The analysis was also concerned with finding common themes or issues or arenas etc.

  The preliminary results show that very few theses in education directly relate to health work. The most common areas studied are the school subject of Physical health and education (Idrott och hälsa-ämnet), student health (elevhälsa), health care (hälso- och sjukvård), and sports (idrott). Quite a few studies are concerned with issues of professionalization and many want to understand learning processes related to various illnesses or chronic conditions that people live with, while very few studies have research questions that directly relate to practices of health promotion, i.e. issues of influencing health practices from a salutogenic (“positive health”) perspective.

 • 97.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Gustavsson, Maria
  Linköpings University, Linköping, Sweden.
  Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-20142016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  According to Kickbusch (2007), lately health has grown in societal significance to such a degree that we can talk about a shift to a “health society”. From a pedagogical perspective, this shift can be understood as a shift in mentality (Ödman, 1995), meaning a shift in how we think about and understand society and ourselves. In this “health society”, and perhaps with increased impact since the introduction of the notion of health promotion in the 1980s (Nutbeam 2008), health has become both a commodity and a trade (fitness market, health foods, alternative therapies, health tourism, cosmetic surgery, etc, see Kickbusch 2007). With its increased reach, and considering the importance of education to health work, one question is how health figures in education research. Therefore, the aim of this paper is to explore this, with Swedish Ph.D. theses as an example. It asks: What aspects of health and health society are educational researchers in Sweden interested in? How is health perceived and framed in the perspective of educational research? What questions are being asked? And hence, how can educational research within the territory of health support health workers/practitioners in their work? The empirical material is based on Swedish doctoral theses in education published during the years of 2005-2014 (n = 666). Through two selection stages, guided by a broad conceptualization of health, 74 theses were identified as health related and selected for analysis to determine how health figures in the theses with regard to the research questions. The preliminary results show that few theses in education directly relate to health. The most common areas studied are the school subject of physical health and education, student health, health care, and sports. Quite a few studies are concerned with issues of professionalization and many want to understand learning processes related to various illnesses or chronic conditions that people live with, while few studies have research questions that relate to practices of (salutogenic) health promotion or the profession of health promotion. In conclusion, health figures in educational research primarily in terms of various health related arenas as objects of study, and to a more limited extent as an object of knowledge.

 • 98.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Djupsjöbacka, Mats
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Discourses about electricians in vocational education2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Students in vocational education to become electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) once in the workforce compared to most other blue collar professions (Toomingas et al., 2014). This increased risk comes from having to work in awkward body positions, with heavy and sometimes poorly adapted tools and with time constraints. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides the significant and damaging consequences for the individual concerned, losing electricians from the workforce is a significant loss for the building industry in which electricians these days are scarce, and for society that not only loses tax-incomes but also possibly need to pay sickness pension for these people during quite a few years. It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomics in the building industry in general and among electricians specifically. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault (1988, 1990, 2003) and developed by Rose (1999; Rabinow and Rose, 2006), discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk (Hall, 2001) but as governing the production, regulation and representation of both bodies and subjects through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities (Foucault, 1988; Rose, 1999). Thus, discourses drawn on in school about electricians and the profession govern how it is possible to think and act about oneself and others in relation to both ergonomics and MSD and, by extension, have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomics one needs to consider how electricians and the profession are conceived and thought about in school, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these are expressed in discussions about MSDs in the vocational education and school context. Methods used are four focus group interviews: two with students, one with teachers and one with school management at one senior high school program for electricians. In the focus group interviews the participants were asked to discuss ideas about causes and reasons to why electricians develop MSDs, consequences and effects of MSDs and ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were then transcribed and discursively analyzed with questions in mind about how each group conceived of electricians and the profession.

 • 99.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Djupsjöbacka, Mats
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) compared to most other blue collar professions. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides negative consequences for the individuals concerned, MSDs also have a detrimental impact on the workforce (reduced number of professionals) and on society (financial costs). It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomic behavior. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. In the course of this time the students have periods of internship during which they interact with professionals within the field. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault and developed further by Rose, discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk but as producing and regulating subjects through their acquisition of specific dispositions, tastes and abilities. Thus, discourses drawn on about electricians and the profession during the students’ internship will govern how it is possible for the students to think and act about themselves and others in relation to both ergonomic behavior and MSDs and, by extension, will have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomic behavior one needs to consider how electricians are thought of within the field, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these were expressed in discussions about MSDs among professionals in the field.  Two semi-structured focus group interviews and one individual interview with professionals in the field were conducted. The participants were asked to discuss ideas about i) causes as to why electricians develop MSDs, ii) consequences and effects of MSDs, and iii) ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were transcribed and the material is currently being discursively analyzed with questions in mind about how the participants conceived of electricians and the profession. Results will be presented at the conference, but preliminary analyses suggests that predominant discourses are concerned with the masculinity of electricians as well as with their time pressured work situation, both contributing to casualness towards ergonomic behavior.

 • 100.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Wollongong, Australia.
  Disciplined by pleasure: Pleasure as a mode of governing in health promotion2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on the notion of pleasure in health promotion (HP) is rare but increasing. It has to some extent been explored for instance in relation to drugs and alcohol (Hold and Treloar 2008, Peele and Grant 1999) and to sexual health (Race 2008), and to a more limited extent in relation to physical activity and dietary habits (Björklund 2008, Vogel and Mol 2014). Coveney and Bunton (2003) provide a more philosophical discussion about what pleasure in HP might entail. Greco (2009) and Race (2008) propose that a focus on pleasure in HP and a problematization of the absence of pleasure in health policy discourse would offer a well-needed shift in interpretations of HP that would contribute to the development of alternative approaches (see also Björklund 2008, Coveney and Bunton 2003, Fullagar 2002, Phoenix and Orr 2014, Segar and Richardson 2014).

  Drawing on Foucault’s (1991) power analysis, in which power is perceived as relational and productive, and Foucault’s (1988, 1990, 2003) and Rose’s (1999, see also Rabinow and Rose 2006) ideas about bio-power and governmentality, we will be interrogating pleasure as a technology for shaping, managing and disciplining both bodies and minds, through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities related to health and health practices. The purpose is to analyze the production, regulation and representation of bodies and subjects through both the presence and absence of pleasure in HP practice in four Swedish workplace interventions.

  The paper draws on empirical material (field notes from observations and conversations, transcripts from interviews and documents such as course books) gathered for an ethnographic study that examined how discourses of health were contextualized in educational practice, including the interactions between lecturers and participants in the four interventions. The data were read in the context of our theoretically informed questions about the pleasure discourse and what subjectivities it constituted. Our questions were concerned with what values and modes of life, what subjectivities are promoted through the notions of wellness and pleasure in health promotion? That is, what is the subjectivity proper to a notion of a healthy citizen, as produced through a discourse of pleasure?

  The analysis shows that the ideal subject produced by the notion of pleasure was a self-responsible and self-governing individual who was able and willing to recognize the boundary between “good”, meaning disciplined, pleasures and “bad” pleasures, as well as able to manage to stay on the “right” side of this boundary.

1234567 51 - 100 of 962
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf