hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 51 - 100 av 171
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Hani, Sami
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Byggmetod, energianvändning, transport: vid jämförelse mellan Gävle Strands Etapp 2 och Maskinisten2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Energianvändning under produktion av nya byggnader är en aspekt på den angelägna miljöfrågan, men än saknas både regleringar och undersökningar. I denna studie görs en jämförelse av energianvändning och utsläpp vid byggnation och transport av byggmaterial för två nybyggda hus ägda av Gavlegårdarna AB på Sjåaregatan 19 och Maskinistgatan 19: Gävle. Strand Etapp 2 kallas projektet på Sjåaregatan 19 och Maskinisten kallas projektet på Maskinistgatan 19 i denna undersökning. Målet för studien har varit att fastställa vilket av dessa två projekt som har haft lägst energianvändning samt utsläpp av växthusgaser vid resningstillfället, dvs. under projektens produktionsskeden. Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 skiljer sig åt på främst två punkter: Gävle Strand Etapp 2 är prefabricerat och har trästomme och Maskinisten är platsbyggt och har betongstomme. Metoden har varit att utgå ifrån en funktionell enhet som gäller för bägge projekten för att kunna göra en bedömning av vilket av projekten som har haft lägst energianvändning respektive utsläpp. Den funktionella enheten har valts till en lägenhet för att få värden som är enkla att relatera till. Vid beräkningarna har energianvändningen delats upp i tre delar: energianvändningen på fabrik (endast för det prefabricerade projektet), vid transport av byggnadsmaterial och produkter samt energianvändning på byggarbetsplats. Utsläppen har beräknats endast utifrån transportsträckan och val av lastbil vid transport av material och moduler.

  För de två projekten syns vid jämförelse av energianvändning en tydlig skillnad. Det prefabricerade huset, Gävle Strand Etapp 2 kräver betydligt mer energi vid tillverkning, ca 160 %, jämfört med det platsbyggda Maskinisten. Även om energianvändningen vid transport, som är en stor del av den totala energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2, bortses ifrån vid jämförelsen har projektet fortfarande en energianvändning som är ca 25 % högre än värdet för Maskinisten. Utsläppen som sker vid transport av dieseldrivna lastbilar som använts vid projekten har beräknats för respektive lastbilstyper och sträcka. Gävle Strand Etapp 2 är även projektet med de högre utsläppen, och vid jämförelse med en tidigare studie tycks det som att mängden utsläpp främst beror av transportsträckan och inte på om det forslas som färdiga moduler eller som löst byggmaterial. För att vidare fastställa vilka för- och nackdelar de olika byggmetoderna har, har ett flertal intervjuer gjorts med bland annat projektledare från de olika projekten. Den främsta fördelen med prefabricerat anses vara den förkortade byggtiden och en effektivare arbetsprocess oberoende av årstid, medan den prefabricerade metoden å andra sidan är oflexibel i jämförelse med den platsbyggda. Sett enbart till energianvändning och utsläpp, som varit huvudfrågan i denna studie, är det dock tydligt att Maskinisten är projektet med minst miljöpåverkan, under produktionsskedet.

 • 52.
  Hasselgren, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Kontroll för ökad kvalitet - mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns stora problem med bristande kvalitet, dålig tidplanering och undermåligt arbetsmiljöklimat i den svenska byggbranschen. Detta problem är något som berörda parter lagt ner mycket tid på för att komma till rätta med.

  Som ett led i strävan mot kvalitetssäkring träder en ny Plan- och bygglag i kraft den 2 maj, som ökar kravet på innehåll i kontrollplaner, och därmed egenkontrollplaner. Arbetsmiljöfrågor har under senare år även de blivit mer aktuella med krav på byggarbetsmiljösamordnare och riskanalys.

  För samtliga projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan krävs en kontrollplan. Dessutom ska en egenkontrollplan samt en riskanalys finnas för samtliga projektörer i samtliga projekt. Riskanalyser ligger ofta till grund för val av lösningar eller omdirigeringar för att undvika personskador.

  I denna rapport redovisas en grundlig utredning av nyckelpersoners roll i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet, samt vad som egentligen ska kontrolleras och mot vad. Nyckelpersonerna identifieras efterhand i rapporten.

  Resultatet av utredningen är förslag på utformning av mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys.

 • 53. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Hayati, Abolfazl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Natural Ventilation and Air Infiltration in Large Single‑Zone Buildings: Measurements and Modelling with Reference to Historical Churches2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Naturlig ventilation är den dominerande ventilationsprocessen i äldre byggnader såsom kyrkor, och även i de flesta småhus i Sverige och övriga delar av världen. Luftinfiltration och vädring utgör viktiga komponenter i naturlig ventilation, där luftinfiltration är luftflöde genom oavsiktliga läckage i byggnadsskalet, medan vädring är avsiktligt luftutbyte genom stora öppningar såsom fönster och dörrar/portar. Vädring kan i sin tur ske ensidigt (genom en öppning) eller som tvärdrag (genom två eller flera öppningar belägna på olika ytterväggar). Det totala luftutbytet påverkar värmeförluster och inomhusluftens kvalité. I kyrkor orsakar avsättning av luftpartiklar en gradvis nedsmutsning av invändiga ytor, inklusive väggmålningar och andra konstföremål. Betydande mängder partiklar avges från besökare, tända ljus, rökelse, o.d. Tillfällig vädring kan minska detta problem, men även användas för att justera innetemperaturen. Föreliggande studie analyserar mekanismer och predikteringsmodeller gällande luftinfiltration och dörrvädring genom fältmätningar, vindtunnelförsök och datorsimuleringar.

  Luftinfiltration och vädring har samma drivkrafter, d.v.s. vind och termik (inne‑ute temperaturskillnader). Båda dessa drivkrafter är svåra att predicera, särskilt vindinducerade flöden och kombinationen av termik och vind. Två av de mest etablerade modellerna för luftinfiltrationsprediktering i byggnader har utvärderats via mätningar i tre kulturhistoriska stenkyrkor i Sverige. En korrigeringsfaktor av 0,8 föreslås för bättre prediktion av den ena modellen (som gav bäst resultat) gällande höga en-zonsbyggnader såsom kyrkor. En detaljerad numerisk modell är utvecklad för luftinfiltrationsprediktering, där indata baseras på fältundersökningar, inkl. IR-termografering och uppmätt av neutrala tryckplanet (NPL). Modellens funktionalitet har validerats via mätningar i en av fallstudierna och pekar på tämligen god prediktionsprestanda. Vidare utveckling av modellen föreslås, inkl. ett mer systematiskt kalibreringssystem, för olika typer av byggnader och väderförhållanden.

  Gällande vädring mättes både ensidigt flöde och tvärdrag genom portar i olika kyrkobyggnader med hjälp av spårgas samt direkta lufthastighetsmätningar i portöppning. Mätresultaten jämfördes med erhållna prediktioner från fyra tidigare utvecklade modeller för ensidig ventilation. De modeller som tog hänsyn till vindturbulens gav något bättre resultat. Enligt utförda mätningar medför en timmes ensidig portvädring i en kyrka cirka 50 % luftutbyte, vilket indikerar att detta är en tillämpbar ventilationsmetod, även för så pass stora byggnadsvolymer. Ett särskilt vädringsdiagram presenteras, som syftar till att underlätta uppskattning av erforderlig vädringsperiod.

  Vidare studerades predikteringsprestanda hos IDA Indoor Climate and Energy (IDA-ICE) simuleringsprogram avseende vädring, där simuleringsdata jämfördes med fältmätningar i en kyrka. Programmets prediktion av ensidigt luftflöde genom en öppen kyrkport var av samma storlekordning som det uppmäta; dock klarade programmet inte av att hantera inverkan av vindriktning så väl, vilket pekar på en utvecklingspotential.

  Avslutningsvis undersöktes vinddrivet flöde igenom portöppningar i en kyrkmodell i vindtunnel, där luftomsättningen mättes med hjälp av spårgasmetoden. Vid ensidig vädring observerades högre flöde vid högre vindturbulens och när öppningen var på vindsidan av byggnaden, i överensstämmelse med fältmätningarna. Dessutom var vädringsflödet vid tvärdrag i storleksordningen 15 högre än det vid ensidig vädring. Det verkar alltså som att man kan öka vädringstakten avsevärt om man kan åstadkomma tvärdrag. Kalibreringskonstanter presenteras också för en enkel ekvation för vinddrivet flöde genom portar. Vindtunnelstudien indikerar vidare att advektion genom turbulens är en viktigare vädringsmekanism än pumpning.

  Föreliggande arbete bidrar med kunskap speciellt kring luftinfiltration och vädring genom portar i höga en-zonsbyggnader. Resultaten kan även vara tillämpliga på andra typer av höga en-zonsbyggnader såsom industrihallar, atrier/ljusgårdar och idrottshallar.

 • 54.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Development of a Numerical Air Infiltration Model Based On Pressurization Test Applied On a Church2016Ingår i: ASHRAE and AIVC IAQ 2016 — Defining Indoor Air Quality: Policy, Standards and Best Practices, 2016, ASHRAE, 2016, s. 224-231, artikel-id C030Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pressurization (blower door) test is a well-established standardized method, performed in order to quantify the total leakage in a building envelope. However, blower door results are not adequate to use when air leakage through the building envelope during natural conditions (non-pressurized) is to be estimated. A common assumption made when estimating air leakage during natural conditions, is that air leakage paths are evenly distributed in the areas of the building envelope. This assumption gives quite poor calculation results since different leakage configurations are often situated unevenly in the envelope. In order to improve the correspondence between Blower door and air leakage model results, more information on the types and locations of the leakage paths are required as input to simulation models. 

  This paper investigates if additional information from visual inspection and IR-thermography observations at site can increase the precision when simulating air change rates due to air leakage in natural conditions.  A numerical model is developed in this study by allocating leakage in various parts of the building envelope. The leakage allocation is based on visual inspection and IR-thermography observations at the site during the blower door test.

  This procedure is tested in the case study of a large single zone church. Blower door, neutral pressure level measurement and leakage allocation results are used as input in the numerical model. Model results are compared with tracer gas measurements and result accuracy is compared with results from the Lawrence Berkeley Laboratory model (LBL) and the Alberta Air Infiltration Model (AIM-2) for the same church. 

 • 55.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Simulation of Ventilation Rates and Heat Losses during Airing in Large Single Zone Buildings in Cold Climates2019Ingår i: Cold Climate HVAC 2018: Sustainable Buildings in Cold Climates / [ed] Johansson, D., Bagge, H., Wahlström, Å., Springer, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Airing can be a solution to introduce extra ventilation in large single zone buildings, especially where there are large aggregations of people such as churches or atriums. In naturally ventilated domestic and ancient buildings, opening of a window or door can introduce extra fresh air and remove particles and other contaminants emitted from people and other sources such as lit candles in churches. However, the energy use might be an issue in cold climates, where airing might lead to waste of heated air, at the same time as indoor air temperatures can be uncomfortably low. In the present study, the energy loss and ventilation rate due to airing in a large single zone (church) building is investigated via IDA-ICE simulation on annual basis in cold weather conditions. The results can be used in order to prepare airing guidelines for large single zone buildings such as atriums, churches, industry halls and large sport halls. According to the results, one-hour of airing in the studied church building resulted in 40-50 % of exchanged room air and, if practiced once a week, an increase of around 1 % in heating energy.

 • 56.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  A Study on Airing Through the Porches of a Historical Church – Measurements and IDA-ICE Modelling2016Ingår i: ASHRAE and AIVC IAQ 2016 - Defining Indoor Air Quality: Policy, Standards and Best Practices, 2016, ASHRAE, 2016, s. 216-223, artikel-id C029Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In churches, intentional airing may be a measure to evacuate temporarily high levels of contaminants that are emitted during services and other occasions. Crucial contaminants include moisture and other emissions that may deteriorate and/or soil painted surfaces and other precious artefacts. Most old churches do not have any mechanical ventilation system or any purpose provided openings for natural ventilation, but the ventilation is governed by air infiltration. Enhanced airing may be achieved by opening external windows or doors. Thus, models provided in energy simulation programs should predict this kind of air flows correctly, also in order to get a proper estimation of the total energy use. IDA-ICE is examined here and the model for air flow through a large vertical opening used in the program is investigated. In the present study, field measurements were performed for airing rate in a historical church. In comparison with measured air flow rates, the simulated results were of the same magnitude, but the effect of wind direction was less considered by the simulation program.

 • 57.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  A wind tunnel study of wind-driven airing through open doors2019Ingår i: The International Journal of Ventilation, ISSN 1473-3315, E-ISSN 2044-4044, Vol. 18, nr 2, s. 113-135Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Temporarily enhanced natural ventilation of indoor environments can be achieved by opening windows and/or doors, i.e. airing. In this study, wind driven airing rate through doors was measured by tracer gas at a building model in a wind tunnel. Both single opening and cross flow airing was investigated, with doors placed in centrally on the long side of an elongated building model. It was found that cross flow airing yielded 4–20 times higher airing rate than single opening airing; lowest value occurring with opening surfaces perpendicular to wind direction. At single opening airing, windward positioned door yielded about 53% higher airing rate than leeward positioned. Inclusion of a draught lobby (extended entrance space) lowered airing rate by 27%, while higher wind turbulence increased it by 38%. Advection through turbulence appeared a more important airing mechanism than pumping. At cross flow, however, turbulence and draught lobby had practically no effect.

 • 58.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Evaluation of the LBL and AIM-2 air infiltration models on large single zones: three historical churches2014Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 81, s. 365-379Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Air infiltration in ancient churches and other historical and monumental buildings is of great importance considering moisture transfer, energy consumption, thermal comfort and air pollutants that induce surface soiling. Two of the most established models for predicting air infiltration rate in buildings are the Lawrence Berkeley Laboratory (LBL) model and the Alberta air Infiltration Model (AIM-2). Being originally developed mainly for dwellings, their applicability to large single zone buildings is evaluated in this study by comparing model predictions with field measurements in three historical stone churches that are naturally ventilated only through infiltration. The somewhat more developed AIM-2 model yielded slightly better predictions than the LBL model. However, an LBL version that allows inclusion of the Neutral Pressure Level (NPL) of the building envelope produced even better predictions and also proved less sensitive to assumptions on air leakage distribution at the building envelopes. All models yielded however significant overpredictions of the air infiltration rate. Since NPL may be difficult to attain in practice, the AIM-2 model was chosen for model modification to improve predictions. Tuning of this model by varying its original coefficients yielded however unrealistic model behaviors and the eventually suggested modification implied introducing a correction factor of 0.8. This reduced the median absolute prediction error from 25% to 11%. Thus, especially when the NPL is not at hand, this modification of the AIM-2 model may suit better for air infiltration assessment of churches and other buildings similar to the tested kind.

 • 59.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Single-sided ventilation through external doors: measurements and model evaluation in five historical churches2017Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 141, s. 114-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ventilation through open doors is a simple way to temporarily enhance ventilation of indoor spaces, with the purpose to evacuate indoor air pollutants or to adjust the indoor temperature. In churches and other historical buildings, which otherwise are ventilated only through air infiltration, temporarily enhanced ventilation through open doors or windows may be a prudent deed after e.g. services involving large congregations and burning of candles or incense. In the present study, the air exchange occurring at single-sided ventilation through the external doors of five historical churches is measured by tracer gas decay method. Further, air velocity measurements and smoke visualization in a doorway are performed. Measurement results are compared with predictions attained from four previously developed models for single‐sided ventilation. Models that include terms for wind turbulence yielded somewhat better predictions. According to the performed measurements, the magnitude of one hour single-sided open-door airing in a church is typically around 50% air exchange, indicating that this is a workable ventilation method, also for such large building volumes. A practical diagram to facilitate estimation of a suitable airing period is also presented. The study adds particularly knowledge to the issue of airing through doors, in large single zones.

 • 60.
  Hayati, Abolfazl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Linden, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, BMG Labbet.
  Evaluation of two air infiltration models on a church2013Ingår i: Conference proceedings: Cultural heritage preservation – 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation, 2013, s. 47-53Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Air infiltration in ancient churches and other historical and monumental buildings is of great importance considering moisture transfer, energy consumption, thermal comfort and indoor surface soiling. Two of the most established models for simulatingand predicting air infiltration in buildings are the Lawrence BerkeleyLaboratory (LBL) model and the Alberta air Infiltration Model (AIM-2). The applicability of these models in superimposing wind and buoyancy driven infiltration in large single zone buildings such as churches are evaluated in this study by comparing model predictions with field measurements in a 19thcentury stone church. Both tested air infiltration models yielded significant positive correlations between measured and predicted data, and it is concludedthat the AIM-2 model works better than the LBL model for the studied church. Both models tend however to over-predict the air infiltration rate significantly. The over‑predictions were larger in cases with high wind speed and it seems that the models are more fragile in wind dominating conditions. Inclusion of crawl space coefficients in the AIM-2 model improved however the predictions, especially at high wind speeds. It seems that models of the tested kind can be useful in predicting air infiltration in churches and similar buildings, but that some empirically attained model coefficients might need some adjustment to suit this kind of buildings better.

 • 61.
  Hed, Göran
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Service Life Estimations in the Design of a PCM Based Night Cooling System2005Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The use of Phase Change Material, PCM, to change the thermal inertia of lightweight buildings is investigated in the CRAFT project C-TIDE. It is a joint project with Italian and Swedish partners, representing both industry and research. PCMs are materials where the phase change enthalpy can be used for thermal storage. The Swedish application is a night ventilation system where cold night air is used to solidify the PCM. The PCM is melted in the day with warm indoor air and thereby the indoor air is cooled. The system is intended for light weight buildings with an overproduction of heat during daytime. In the thesis, the results of experiments and numerical simulations of the application are presented. The theoretical background in order design the heat exchanger and applying the installation in thermal simulation software is presented. An extensive program is set up, in order to develop test methods and carry tests to evaluate the performance over time of the PCM. Testing procedures are set up according to ISO standards concerning service life testing. The tests are focused on the change over time of the Thermal Storage Capacity (TSC) in different temperature spans. Measurements are carried out on large samples with a water bath calorimeter. The service life estimation of a material is based on the performance of one or more critical properties over time. When the performances of these properties are below the performance requirements, the material has reached its service life. The critical properties of the PCM are evaluated by simulation of the application. The performance requirements of the material are set up according to general requirements of PCM and requirements according to building legislation. The critical properties of a PCM are the transition temperature, the melting temperature range and the TSC in the operative temperature interval. The critical property of the application is its energy efficiency.

  The results of the study show that the night cooling system will lower the indoor air temperature during daytime. It also shows that the tested PCM does not have a clear phase change, but an increased specific heat in the operative temperature interval. Increasing the amount of material, used in the application, can compensate this. Finally, the tested PCM is thermally stable and the service life of the product is within the range of the design lives of the building services. It is essential to for all designers to know the performance over time of the properties of PCMs. Therefore it is desirable that standardized testing methods of PCM are established and standardized classification systems of PCMs are developed.

 • 62. Holmberg, Sture
  et al.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Nilsson, Håkan
  Holmér, Ingvar
  Indoor Air Quality and climate control parameters in office environment – CFD calculaions and measurements2000Ingår i: Roomvent 2000 Conference, 2000Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 63.
  Hosseini, Zohal
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap.
  Ändring i hemmet för utökad tillgänglighet för äldre och individer med funktionsnedsättningar2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Tillgänglighet är en väsentlig faktor att ta hänsyn till när det gäller nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av bostäder. Med tanke på att andelen äldre kommer att öka under de kommande åren, måste tillgänglighetsanpassning av bostäder uppmärksammas ännu mer. Enligt vissa studier består cirka 80% av gamla bostäder åtminstone av en riskfaktor som leder till fall. För att kunna avlägsna dessa riskfaktorer i hemmet måste byggande av tillgängliga bostäder ökas.

   

  Syftet med den här studien var att öka tillgängligheten i hemmet för äldre människor och personer med funktionsnedsättningar för att skapa en gynnsam och säker miljö för dessa individer. Studien omfattade både teoretiska samt praktiska delmoment. Den första delen som var i form av en kvalitativ forskning, hade till syfte att studera den mänskliga kroppen och dess förändringar vid åldrande. I denna del fokuserades mest på de kroppsliga funktionsnedsättningar som påverkades av otillgänglighet i bostäder, d.v.s. nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel. Informationen skulle sedan användas i andra delen i rapporten, för att anpassa bostadsutformningen efter äldres förutsättningar och behov på ett tillgängligt hemmiljö.  

   

  I studien redovisades även olika lagar och förordningar gällande bostadsutformning och bostadstillgänglighet bl.a. Svensk standard, Plan- och bygglag, Boverkets byggregler m.m. Dessa lagar och bestämmelser behandlade bl.a. hur bostadsmiljön skulle kunna utformas för att uppfylla kraven på tillgänglighet för äldre individer och individer med nedsatt funktionsförmåga.

   

  Den andra delen i studien fokuserade sig på byggteknik och byggnadsutformning i hemmet för utökad tillgänglighet. Denna del avgränsade sig i våtrummet, där syftet var att göra våtrummet tillgängligt för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Detta avsnitt baserades på två alternativ, där det skulle jämföras vilken av dessa alternativ som var mest lönsam ifall den skulle utföras i praktiken. Den första teorin rörde sig om nybyggnad av ett våtrum, där det skulle ersätta ett av sovrummen som var placerat i husets entréplan. Andra teorin syftade på att bygga om ett befintligt badrum som var placerat på andra våningsplanet i huset och för att underlätta användningen av det renoverade badrummet skulle en stolhiss monteras vid trappan, där individen med nedsatt rörelseförmåga kunde ta sig upp utan något hinder. Efter en intervju med Gävle kommun, där det gav de ungefärliga kostnader på nybyggnad av ett tillgängligt våtrum samt renovering av ett befintligt våtrum för utökad tillgänglighet, jämfördes dessa teorier utifrån kostnad, arbete, utrymme och användning. Med avseende på dessa punkter valdes den mest gynnsamma bostadsanpassningen.

 • 64.
  Hult, Marie
  et al.
  White Arkitekter.
  Malmqvist, Tove
  KTH.
  Miljövärdering av bebyggelse: innemiljövärdering EcoEffekt-metoden2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver värdering av byggnaders innemiljöer enligt EcoEffectmetoden. Innemiljövärderingen ingår som en del i EcoEffect-metoden som syftar till att utgöra en förhållandevis heltäckande metodik för värdering av fastigheters miljöpåverkan. De övriga värderingsområdena inom EcoEffectmetoden är energianvändning, materialanvändning, utemiljö och livscykelkostnader. Energi- och materialanvändning ger upphov till det vi kallar extern miljöpåverkan medan fastigheters inne- respektive utemiljöer kan ge upphov i intern miljöpåverkan. Med andra ord, påverkan på de människor som vistas på den fastighet som värderas. För att kunna genomföra värdering av sådan intern miljöpåverkan på fastigheten utnyttjas i EcoEffect-metodiken en kriteriebaserad metod. Metoden är uppbyggd på likartat sätt för värdering av inne- respektive utemiljöer. Denna rapport beskriver dock enbart EcoEffects värderingsmetodik för byggnaders innemiljöer vilken till stor del bygger på Marie Hults doktorsavhandling. En grundpelare i EcoEffect-metoden har varit att redovisa de miljöproblem som byggnader kan ge upphov till. Under projektets gång har fokus förskjutits till att redovisa dessa problem som problem för människor, det som i metodiken kallas för slutproblem. Vid värdering av innemiljöer utgörs dessa slutproblem av innemiljöproblem vilka alltså utgörs av byggnadsrelaterade problem för människor som kan orsakas av fysiska förhållanden i innemiljön. Innemiljöproblem kan vara komfortproblem, dvs. problemet upphör då exponering för bidragande fysiska förhållanden upphör, eller hälsoproblem som är av mer bestående karaktär. EcoEffect-metodiken behandlar för närvarande följande övergripande innemiljöproblem: komfortproblem relaterade till dålig sensorisk luftkvalitet, SBSsyndrom, allergi, lungcancer på grund av radon, legionärssjuka/luftfuktarfeber, termiska komfortproblem, förvärrade ledbesvär på grund av kyla/drag, komfortproblem relaterade till störande ljud, sömnsvårigheter/ koncentrationssvårigheter på grund av buller, komfortproblem relaterade till solljus/dagsljus/elbelysning, ögon/synproblem på grund av dålig belysning, elkänslighet, barnleukemi samt problem med statisk elektricitet. De problem som behandlas i metodiken har valts utifrån dagens kunskap om vilka byggnadsrelaterade problem i innemiljöer som bedöms vara de mest allvarliga och de mest förekommande. Dylika problem i innemiljön uppkommer till följd av onormala fysiska förhållanden i byggnader, innemiljöpåverkan. De enskilda förhållanden inomhus som påverkar människor kallas i metodiken för innemiljöfaktorer. De övergripande innemiljöfaktorer som behandlas i värderingsmetodiken är: luftkvalitet, termiskt klimat, ljudförhållanden, ljusförhållanden och elmiljö. Dessa kan sedan delas upp i mer specifika och detaljerade faktorer som kan ge upphov till innemiljöproblem. Vid redovisning av en värdering av en byggnads innemiljö med hjälp av Eco- Effect-metodiken erhålls ett omdöme på den mest aggregerade nivån i tre diaEcoEffect Innemiljövärdering 7 gram; Hus och hälsa (hälsoproblem), innemiljöfaktorer och övergripande komfortproblem. Diagrammet för hälsoproblem tar av olika skäl dock enbart upp ett begränsat antal hälsoproblem (SBS, allergi, ledbesvär och sömnsvårigheter). Övriga innemiljöproblem redovisas indirekt via diagrammet för innemiljöfaktorer. I EcoEffects datorprogram finns en transparens på så sätt att man sedan kan stega sig nedåt från staplarna i dessa diagram för att se vad som ligger bakom omdömet. Man kan där stega sig ned ända till de specifika indata som utgör grund för värderingen. Därigenom är det också enkelt att få förståelse för vilka faktorer och i vilken grad de bidrar till olika typer av innemiljöproblem. Metodiken är kriteriebaserad vilket innebär att kvantitativa data samlas om en byggnad och räknas sedan om till ett s.k. belastningsvärde utifrån en given skala. Belastningsvärdena representerar fyra kvalitetsnivåer; 0, 1, 2 eller 3. En 2:a motsvarar vad som är ”normalt”, exempelvis utifrån rådande normer och gränsvärden. Belastningsvärde 3 motsvarar ”sämre än normalt”, 1 ”bättre än normalt” och 0 ”mycket bättre än normalt. Olika givna indata är hierarkiskt grupperade i metodiken i sk. trädstrukturer, dvs. många indata räknas samman på olika nivåer för att slutligen ge ett aggregerat belastningsvärde mellan 0-3 för exempelvis ljudförhållanden i diagrammet för innemiljöfaktorer. Detta innebär att belastningsvärden från flera olika indata måste viktas ihop. De vikter som utnyttjas i detta förfarande i datorprogrammet har satts genom professionell bedömning av Marie Hult och bygger på hur vanliga olika problem är och, i den mån kunskap om orsakssamband finns, på den betydelse olika detaljerade faktorer har för ett visst problem. Under projektets gång har emellertid också en alternativ metod tagits fram för att sätta vikter som bygger på hur problemet upplevs och hur allvarligt det är för människan. EcoEffects innemiljövärdering kan göras av befintliga byggnader samt av planerade om- eller nybyggnader i program- respektive projekteringsskede. I synnerhet de olika komfortproblemen är i metodiken uppdelade på ett större antal mer detaljerade innemiljöproblem. Exempel är avloppslukt, ljud från ventilationen och drag från fönster. Dessa detaljerade innemiljöproblem har en central roll i metodikens struktur då de utgör en länk mellan innemiljöfaktorer vid värdering i förvaltningsskede och de ställda mål och prestandakrav som utnyttjas som indata vid värdering i program- respektive projekteringsskedet. Det innebär att EcoEffect-metoden kan vara ett verktyg både för att formulera miljömål i programskedet, diskutera vilka prestandakrav som bör ställas för att uppnå målen i projekteringsskedet och för att slutligen utvärdera målen i den färdiga byggnaden. Den väsentliga skillnaden mellan värdering i olika skeden är att den bygger på olika indata. I programskedet utgörs indata av mål eller krav som ställs genom mätbara parametrar för en mängd givna kriterier. Dessa kriterier finns samlade i en tabell (PM 1) som byggherren går igenom. Beroende på vilka värden på dessa parametrar man tror sig kunna ställa krav på erhåller varje kriterium ett belastningsvärde 0, 1, 2 eller 3 utifrån den skala som framgår av tabellen. Dessa belastningsvärden matas sedan in i EcoEffects datorprogram och profiler beräknas. Profilerna kan användas för att formulera målsättningar i den färdiga byggnaden och ger således feedback till byggherren med avseende på enskilda EcoEffect Innemiljövärdering 8 kriterier som måste vara uppfyllda för att mer övergripande mål skall ha en möjlighet att uppnås. I projekteringsskedet finns en motsvarande tabell (PM 2) som fylles i av projektören. I detta skede kan mer detaljerade krav börja ställas inför byggprocessen med avseende på byggvarors och byggdelars prestanda, på olika installationer, produktionsresultat och kvalitetskrav över lag. Indata i detta skede utgörs av kriterier i form av sådana prestandakrav som på samma sätt som i programskedet räknas om till belastningsvärden enligt den givna skalan som framgår av tabellen. Dessa värden matas sedan in i datorprogrammet och profiler beräknas. På samma sätt som tidigare kan projektören då få feedback på möjligheterna att uppnå ställda mål i programskedet utifrån de prestandakrav man ställt. Om målen inte verkar uppnås kan man lätt testa att ändra olika detaljerade krav och beräkna nya profiler. Värdering av befintliga byggnader kan sedan göras för att utvärdera hur väl den färdiga byggnaden lever upp till de miljömål man ställt i program- och projekteringsskedet. Men värdering i förvaltningsskedet kan också göras för att ta fram en innemiljödeklaration för en befintlig byggnad. En sådan deklaration kan användas av förvaltaren för att arbeta med förbättringar av byggnadsbeståndet men också gentemot hyresgäster, myndigheter eller i köp/säljsituationer. De indata som krävs för en innemiljövärdering enligt Eco- Effect av befintliga byggnader erhålls i synnerhet med hjälp av en särskild brukarenkät. I denna ombeds byggnadens brukare att svara på sin upplevelse av alla de potentiella detaljerade innemiljöproblem och innemiljöfaktorer som man kan uppleva med sina sinnen. En särskild enkät har utvecklats inom projektet för detta syfte vilken bygger på den sk. Stockholmsenkäten. Enkäten finns framtagen för bostäder, kontor och skolor. Då vissa innemiljöproblem inte går att uppleva med människans sinnen krävs också ett fåtal kompletterande mätningar; av radonhalt, varmvattentemperaturer och elektromagnetiska fält. Mätresultat och besvärsfrekvenser från enkäten matas direkt in i datorprogrammet som räknar om respektive indata till ett belastningsvärde 0, 1, 2 eller 3. Därefter beräknas profiler som kan användas som innemiljödeklarationer eller för att ställa miljömål i förvaltningsskedet. I datorprogrammet går det också att få fram de visuella profilerna i ”siffror”. Dessa belastningsvärden kan utnyttjas som innemiljöindikatorer för olika syften

 • 65.
  Iqbal, Ahsan
  et al.
  Danish Building Research Institute, Aalborg University, Copenhagen, Denmark .
  Afshari, Aliresa
  Danish Building Research Institute, Aalborg University, Copenhagen, Denmark .
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Heiselberg, Per
  Indoor Environmental Engineering, Aalborg University, Aalborg, Denmark .
  Discharge coefficient of centre-pivot roof windows2015Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 92, s. 635-643Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Use of centre-pivot roof windows is very common in single family houses in Nordic Europe. Unfortunately the wind-driven airflow characteristics of this kind of windows are missing in the scientific literature. In the present study, the airflow rate through the window was specified by using the discharge coefficient. Wind tunnel measurements using a modelled centre-pivot roof windowwas used in the present study. For smaller sash opening angles the value of discharge coefficientwas approaching unity and the discharge coefficient decreased with increase in the sash opening angle. The value of 0.6 was only obtained when the window was without sash. Hence, the inclusion of sash improved the airflow characteristics of the window due to increased value of the dischargecoefficient. The discharge coefficient also depended on turbulence in the flow. In the absence of external wind, the turbulence was described by the value of Re. Only for higher values of Re the still-air discharge coefficients became independent of the flow direction and the air velocity. Whereas for wind driven natural ventilation the ratio of average air speed within the opening and the reference wind speed (velocity ratio) was used to define the fully developed turbulent flow. Constant values of wind-driven discharge coefficients were obtained when the average air speed within the opening was equal to or greater than the reference wind speed i.e. the velocity ratio greater than unity. Moreover, when the velocity ratio was greater than unity, the still-air discharge coefficients became identical to the wind-driven discharge coefficients.

 • 66.
  Janbakhsh, Setareh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Experimental investigation of a ventilation system based on wall confluent jets2014Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 80, s. 18-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The flow behavior of isothermal and non-isothermal wall confluent jets (WCJ) ventilation system was investigated experimentally in a mock-up office environment. Two flow regions were identified: first, a primary region is developed below the supply device, with axis along the inlet wall, and a secondary wall-jet forms along the floor. The velocity and temperature fields were recorded by traversing a hot wire and thermistor anemometers for both primary and secondary regions. The results show self-similarity characteristic of the velocity and temperature profiles for both isothermal and non-isothermal WCJ. Maximum velocity decay and its spreading rate are linear and independent of the inlet airflow rate. Minimum temperature difference and its spread also show linear decay. The spreading rates for maximum velocity are similar in both the primary and secondary regions normal to the inlet wall and floor, respectively, which is consistent with previous studies on wall jets. The variation of draught rating is evaluated via mean velocity, turbulence intensity and temperature. Although the WCJ has slow velocity decay, which enables it to cover almost the entire floor of the test room, the draught is acceptable in the occupied zone according to ISO 7730. PMV (predicted mean vote) and PPD (predicted percentage dissatisfied) are presented for the occupied zone of the room. 

 • 67.
  Jannesson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Böjprovning av stålförstärkta limträbalkar2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks limträbalkars styrka och styvhet och hur dessa parametrar ändrar sig när balkarna förstärks med plåt. En litteraturstudie har genomförts för att ta reda på vad som gjorts tidigare vid diverse förstärkningsförsök av limträbalkar.

  Limträbalkar har högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke. Vid dimensionering i bruksgränstillståndet gäller en viss maximal nedböjning som beror av balkens spännvidd. En förstärkning med stål, som har högre hållfasthetsegenskaper, kan innebära att man kan klara av kraven med ett mindre tvärsnitt. Även balkens styvhet skulle kunna höjas, vilket i så fall leder till att balkens egenfrekvens höjs.

  I denna studie undersöks tre olika stålförstärkningar av limträbalkar. Plåtarna limmas fast på balkarna med hjälp av konstruktionslim. Dessa läggs sen på två upplag där en punktlast belastar mitt på balken och trycker tills brott uppstår.

  De olika förstärkningarna visar på en kraftökning mellan 23,9-30,7 % och en styvhetsökning mellan 13,2-37,6 %. Med en annan typ av stål, med högre hållfasthet, hade ökningarna antagligen kunnat vara ännu större.

 • 68.
  Jin, Ruiqiu
  et al.
  Department of Atmospheric Science, School of Environmental Science and Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China.
  Hang, Jian
  Department of Atmospheric Science, School of Environmental Science and Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China.
  Liu, Shanshan
  Department of Atmospheric Science, School of Environmental Science and Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China.
  Wei, Jianjian
  Department of Mechanical Engineering, The University of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong.
  Liu, Yang
  Department of Atmospheric Science, School of Environmental Science and Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China.
  Xie, Jielan
  Department of Atmospheric Science, School of Environmental Science and Engineering, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Numerical investigation of wind-driven natural ventilation performance in a multi-storey hospital by coupling indoor and outdoor airflow2016Ingår i: Indoor + Built Environment, ISSN 1420-326X, E-ISSN 1423-0070, Vol. 25, nr 8, s. 1226-1247Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study employed two ventilation indexes: local mean age of air and air change rate per hour, to investigate wind-induced natural ventilation of 260 wards of a multi-storey hospital building in suburb of Guangzhou using computational fluid dynamics simulations. Using the surface-grid extrusion technique, high-quality hexahedral grid cells were generated for the coupled outdoor and indoor airflow field. Turbulence was solved by the renormalisation group k-model validated against experimental data with grid independence studies. Homogeneous tracer gas emission was adopted to predict room age of air. The air change rate of cross ventilation and single-sided ventilation can reach 30-160 h-1 and 0.5-7 h-1, respectively. Due to different locations of room openings on the balconies, natural ventilation of a room can be greatly better than its neighbouring room. The wind-induced cross ventilation highly depends on the distance from the room opening to the stagnation point and on the resulting pressure distribution on the target building surface. Furthermore, it is significantly influenced by the upstream buildings, the bent shape of the target building, and the prevailing wind directions. The coupled computational fluid dynamics methodologies with integrated ventilation indexes are useful for assessing the natural ventilation performance in other complex built environments. 

 • 69.
  Johansson, Oskar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Olsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Sprickbildning i platta på mark orsakad av oliksidig uttorkning: En finit elementanalys2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och konstruktionen platta på mark en av de vanligaste grundläggningsmetoderna. Problem med sprickbildning i konstruktionen är vanligt förekommande och orsakas troligen av oliksidig uttorkning. Vid uttorkning krymper betong beroende på hur fuktig omgivningen är. I konstruktionen platta på mark är undersidan fuktigare än ovansidan, eftersom marken har 100% relativ fuktighet medan inneluften är betydligt torrare. Det innebär att plattans ovansida krymper mer än dess undersida. Denna oliksidiga uttorkning leder till en spänningsgradient genom plattans tvärsnitt och om dragspänningarna överstiger betongens draghållfasthet bildas sprickor. I denna studie har varianter av plattor på mark simulerats i FEM-Design i syfte att undersöka hur oliksidig uttorkning påverkar sprickbildningen i konstruktionen. Plattorna var kvadratiska med storlekar från 5x5 m2 till 80x80 m2 , 100 mm eller 200 mm tjocka, med eller utan fog, med fri kant eller fast lager och exponerade för olika sorters uttorkning och armeringsalternativ. Plattor av en storlek har simulerats med varierande bäddmodul, kantupplag och uttorkningsförhållanden för att undersöka bäddmodulens inverkan på sprickbildningen. Utöver detta har en betongplanka simulerats för att verifiera resultat från ett tidigare examensarbete vid Högskolan i Gävle. Totalt simulerades 1957 stycken plattor. Resultaten visar att oliksidig uttorkning av plattor på mark skapar moment i konstruktionen. Beroende på kantupplag och fog kan även axiala krafter uppstå. I många fall är de påverkande krafterna tillräckligt stora för att sprickbildning ska uppstå. Slutsatser från denna studie: Oliksidig uttorkning skapar moment och axiala krafter i plattor på mark. Införandet av fogar som låter delplattor röra sig är ett effektivt sätt att begränsa sprickbredder skapade av axialkraft. Storleken på moment, normalkraft och maximal sprickbredd är beroende av plattstorlek i plattor mindre än 30x30 m2 . Plattor på mark bör armeras i överkant med avseende på sprickor skapade av oliksidig uttorkning. Simuleringarna bekräftar slutsatsen från tidigare examensarbeten att uppböjning av kanterna i en platta sker på grund av oliksidig uttorkning.

 • 70.
  Johansson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Magnusson, Tobias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Enstudie om lågtempererat värmesystem i vägg: -Fokus på inomhusklimatet och energianvändning2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Energi är idag något människan ser som en självklarhet, men de resurser som används för energiutvinning klarar i nuläget inte efterfrågan. Av all energi som används i Sverige används cirka 40 % till byggnadsbeståndet, denna siffra kommer troligtvis öka om inte åtgärder görs på det befintliga byggnadsbeståndet. Dessutom byggs nya hus som ger ett påslag på den nuvarande energianvändningen.  Detta gör att energiförbättringar krävs på det befintliga beståndet för att uppnå de krav som ställs från myndigheter om framtida energianvändning. Samtidigt får inte den termiska komforten påverkas av ingreppen som krävs.

  Denna studie belyser om det är möjligt att förbättra den termiska komforten och sänka energianvändningen med ett värmesystem inbyggt i vägg istället för traditionella radiatorer. Studien berör bostäder som ingår i det så kallade miljonprogrammet som uppgår till 25 % av det totala svenska bostadsbeståndet och som dessutom är i stort behov av renovering.   

  En studie utfördes praktiskt i laboratorium samt med simulering i mjukvaran IDA Indoor Climate and Energy. I laboratoriet monterades två olika rumsvärmare på en vägg som angränsade till en kylkammare, och mätningar gjordes för att få fram den upplevda komforten samt effektbehov.  Tre olika effekter användes för varje rumsvärmare för att möjliggöra en graf för att kunna tyda en eventuell rät linje. I IDA-ICE gjordes simuleringar utifrån laboratorieförsöken.

  Resultatet gav som förväntat en rät linje för radiatorn, medan det för väggvärmesystemet inte skapades ett tydligt samband mellan de olika effekterna. Resultatet gav att effektbehovet var lägre för väggvärme än radiator då fler människor upplevde ett bättre klimat vid lägre effekter än 600-650 W som var den optimala effekten för radiatorn.

  Det krävs fler mätningar än vad som gjordes i detta arbete för att ge ett entydigt svar på vilket system som ger bäst komfort och minst energianvändning. Det går att utläsa en viss förbättring i de båda avseendena för väggvärmesystemet och förhoppningsvis väcker denna rapport ett intresse för fortsatt forskning inom området.         

 • 71.
  Johansson Vikström, Danielle
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  TILLFÄLLIGA EFFEKTTOPPAR I FJÄRRVÄRMEN: Kan man med hjälp av lagrad värme undvika att de uppstår i betonghus?2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Climate and environmental issues is now high on the agenda. We live in a generation that must try to solve some major environmental problems. Buildings and habitations account for approximately 40 % of Sweden's total energy today. To reduce this figure, as needed, more research in the field of energy efficiency is required.

  This thesis concerns the heating of buildings. The load on district heating is heavy during certain times of the day. This is partly because we are in need of a high power output of the heat in our homes in the winter. The power demand is also increased in response to the patterns in our daily lives.

  To avoid these heating peaks that occur, one could use the building's thermal inertia. This work examines the relationship between a building's energy consumption and the thermal inertia of a concrete building. Can the space heating be turned off at certain times of the day without having the residents being adversely affected as a result of poor thermal comfort?

  In order to draw conclusions, energy simulations of a multi-family building were implemented. Simulations were made in the program IDA Indoor, Climate and Energy 4.0. Crucial to the result, is the material and the layer thicknesses, the apartment's location in the house, etc.

  To assess whether it is feasible to turn off the heat for a few hours then examined the definition of thermal comfort based on the operating temperature drop that occurs during heating off.  The results of the three simulations showed that rapid temperature drops occurs during the first hour, and then a slower decline in temperature over time. The operative temperature drops to its lowest values ​​above requirement of the operating temperature of the Social Board.

  The results of the PPD- index by Fanger's comfort equation shows that the number of dissatisfied with the operative temperature ranges between 5- 8 %. After completing simulations it turned out that with the help of stored heat, temporary heating peaks can be avoid. The assessment of this is that it is possible to maintain a thermal comfort in view of the operative temperature, which occurs during the suspension of heating.

  This can contribute to sustainable development in terms of reduction of energy use in the buildings sector.

 • 72.
  Johansson, Ylva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Permanent boende i fritidshusområden2008Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 73.
  Jonsson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Karlsson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Nybyggnation eller ombyggnation, vilket alternativ genererar minst växthusgaser?: Fallstudie för ett mindre hyresradhus i Gävle2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Beslutom att riva en byggnad och resa en ny eller renovera befintlig byggnad tas oftautifrån aspekter som ekonomi, funktion, energiförbrukning, miljö ochbevarandekrav. Denna rapport fokuserar enbart på beslutet ur ett energiförbrukningsperspektivoch vad skillnaderna blir i utsläpp av växthusgaser för ett mindre hyresradhusi Gävle om den renoveras eller rivs och ersätts av en ny byggnad. Eventuellaekonomiska och tekniska konsekvenser behandlas inte i denna rapport. Detta görsgenom att ta beräknade utsläpp av koldioxid och andra växthusgasers värde ikoldioxidekvivalenter för tillverkade byggnadsmaterial, uppvärmning,fastighetsel och nödvändiga transporter. Beräkningarna görs för etttidsperspektiv på 50 år. Undersökningen visar att renoveringar eller nybyggnation som resulterar i en låg specifikenergianvändning är lämpligare när energikällor med höga utsläpp avväxthusgaser används för verksamhetsel och uppvärmning av byggnaden. Vidanvändande av energikällor som resulterar i låga utsläpp av växthusgaser fårpåverkan från material en högre relativ betydelse vilket resulterar i att alternativmed hög specifik energianvändning och liten förbrukning av nytt material klararsig bättre.

 • 74.
  Joudi, Ali
  et al.
  Energy and Environmental Technology, Dalarna University, Falun, Sweden .
  Cehlin, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energiteknik.
  Rönnelid, Mats
  Energy and Environmental Technology, Dalarna University, Falun, Sweden .
  Reflective coatings for interior and exterior of buildings and improving thermal performance2013Ingår i: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 103, s. 562-570Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance of reducing building energy usage and thriving for more energy efficient architectures, has nurtured creative solutions and smart choices of materials in the last few decades. Among those are optimizing surface optical properties for both interior and exterior claddings of the building. Development in the coil-coating steel industries has now made it possible to allocate correct optical properties for steel clad buildings with improved thermal performance. Although the importance of the exterior coating and solar gain are thoroughly studied in many literatures, the effect of interior cladding are less tackled, especially when considering a combination of both interior and exterior reflective coatings. This paper contemplates the thermal behavior of small cabins with reflective coatings on both interior and exterior cladding, under different conditions and climates with the aim to clarify and point out to the potential energy saving by smart choices of clad coatings.

 • 75.
  Kabanshi, Alan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Ljung, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Human perception of room temperature and intermittent air jet cooling in a classroom2017Ingår i: Indoor + Built Environment, ISSN 1420-326X, E-ISSN 1423-0070, Vol. 26, nr 4, s. 528-537Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Environments with high temperatures and under steady conditions are perceived poor. The introduction of airflow variations in such environments improves the perception. However the risk of draught is high and to avoid this, variations in high velocity supply is used. This method is far more energy efficient than cooling the entire space as only the occupants are cooled. This paper discusses two studies on occupant cooling conducted at the University of Gävle.  The experiments were performed in a full scale mockup classroom and a total of 85 students participated. In Study 1, students sat in a classroom for about 60 minutes in one of two heat conditions: 20 and 25 º C. In Study 2, the indoor parameters of 25 º C were maintained but airflow variation in the sitting zone was manipulated. In both studies, the participants performed various tasks and answered questionnaires on their perception of the indoor climate. As shown here, higher room temperature deteriorates human perception of the indoor climate in classrooms, and the use of intermittent air jet cooling improves the perception of indoor climate just like cooling by reducing the room air temperature. This study contributes to further knowledge of how convective cooling can be used as a method of cooling in school environments so as to improve on building energy use. 

 • 76.
  Karamehmedovic, Iris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö. Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Rätsep, Patricia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö. Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Lågenergihus i Ralph Erskines anda: Gästrike Hammarby2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med detta examensarbete är tre års studier vid Byggnadsingenjörprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljöanalys vid Högskolan i Gävle fullbordade. Tyngdpunkten under arbetet läggs på arkitekturutformningen samt energihushållningen och därmed presenteras examensarbetet i två huvudkapitel, Arkitektur och Energi.

  Uppdragsgivaren Mats Mattson, en eldsjäl i Gästrike Hammarby, har under lång tid haft funderingar på att uppföra ett lågenergihus i den gamla bruksorten Gästrike Hammarby. Mattsson tror på en levande landsbygd och förhoppningarna är att ett naturnära boende ska locka yngre generationer till att bosätta sig i Gästrike Hammarby. På uppdrag ska ett lågenergihus projekteras och genom detta skapas ett attraktivt boende i en vacker miljö, som bidrar till den framtida utvecklingen av denna bruksidyll.

  En av utmaningarna var att detta hus skulle passa in i den redan befintliga miljön. Den arkitektoniska omgivningen är till stor del skapad av den världsberömda arkitekten Ralph Erskine. Med detta som bakgrund var det av största vikt att projekthuset får en touch á la Erskine, utan att vara ett plagiat. Hans formspråk på de ritade husen i brukssamhället, men även de internationellt ritade byggnaderna analyseras för att lyfta fram vissa av hans arkitektoniska idéer som ska knytas an till projekthuset på bästa sätt.

  Den andra utmaningen var att ur energisynpunkt uppfylla de specifika kraven som finns samt uppdragsgivarens önskemål. Att huset skulle vara miljöanpassat är en självklarhet och genom sunda materialval uppfylla termen ett hållbart byggande. Flera överväganden gjordes vid valet av klimatskärmens konstruktion och installationer som värme- och ventilationssystem. Parallellt som konstruktionen utformades genom olika materialval granskades materialvalen i SundaHus databas, för bedömning av yttre miljöpåverkan.

  Resultat blev ett attraktivt och funktionellt boende där byggnaden uppfyller dagens normer och regler. Arbetet visar hur dagens moderna arkitektur kan knytas samman med Ralph Erskines formspråk. Med simuleringsprogrammet BV2 utfördes en beräkning av byggnadens specifika energianvändning som ligger till grund för fastställande av byggnadens köpta energibehov. Resultatet kom att bli 46 kWh/m2 år köpt energi, vilket hamnar även under uppdragsgivarens önskemål.

  Nyckelord: Arkitektur, Ralph Erskine, Lågenergihus, Gästrike Hammarby

 • 77.
  Karami, Peyman
  et al.
  KTH.
  Twumasi Afriyie, Ebenezer
  KTH.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik. KTH.
  Gudmundsson, Kjartan
  KTH.
  A study of the thermal conductivity of granular silica materials for VIPs at different levels of gaseous pressure and external loads2014Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 85, s. 199-211Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fast and reliable methods for the determination of thermal properties of core materials for vacuum insu-lation panels (VIPs) are needed. It is of great importance to know the thermal performance of a VIP core atdifferent levels of vacuum and external loads. In this study a new self-designed device, consisting of twocylindrical cavities connected to a Transient Plane Source instrument, is used to determine the thermalconductivity of low-density nanoporous silica powders, from atmospheric pressure down to 0.1 mbarwhile applying different levels of external pressure up to 4 bars. The study includes a brief theoreticaldiscussion of methods. The TPS is validated through comparison with available data for commercial silicaas well as through independent stationary measurements with a hot plate apparatus and with a TransientHot Bridge method. The different materials illustrate clear but different trends for the thermal conductiv-ity as a function of the level of vacuum and external pressure. The analysis of experimental results showsthat the transient methods are less suitable for measuring the thermal conductivity of low-density sil-ica powders, especially for the cases when the density is less than a limit at which the heat transfer byradiation becomes dominant compared to pure conduction.

 • 78.
  Karim, Bobby
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Karim, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Byggnadsprojektering och dess problem förvidare effektivisering.: En fallstudie för den interna projekteringen av Råbäckens förskola2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sett utifrån en årlig basis, har antalet nybyggda bostäder har mellan 2010-2015 ökatmed hela 44%. I samband med den ökade bebyggelsen så ökar pressen på att fåprojekten klara i tid och leverera enligt kundens önskemål. Uppsala kommun förväntarsig att antalet förskolebarn kommer öka markant under 2019-2020, detta medför att detfinns ett behov av att effektivisera projekteringen av förskolorna så kommunen hinnermed att bygga och har råd att tillgodose behovet. Projektering idag innefattar mångaolika konsulter i samma projekt, för att projektet ska kunna fortskrida gäller det attbland annat kommunikationen mellan medlemmarna fungerar.Denna rapport syftar till att identifiera vilka problem som finns idag vid projektering aven förskola.Undersökningen har utförts som en fallstudie, där tidigare litteratur har legat till grundför arbetet. Arbetet innefattar först en litteraturstudie där tidigare kända problem tas uppsedan utfördes en intervjustudie.Det finns många problem som kan uppstå, bland annat att konsulter skyller ifrån sig,misstag upprepas och bristande kommunikation mellan medlemmarna. Ett antal avdessa problem kan motverkas genom att använda sig utav som bland annaterfarenhetsåterföring, beskedsplan och en erfaren projektledning

 • 79.
  Karlsson, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Undersökning av isoleringsmaterial ur energi- och miljösynpunkt: - en jämförelse av olika isoleringsmaterial för ett bostadshus i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggnader står för cirka 36% av koldioxidutsläppen och 40% av energianvändningen. I Sverige står hushållen för cirka 23 % av den totala energianvändningen. Valet av isoleringsmaterial är en bidragande faktor för att kunna minska energianvändningen i hushållen samt att dämpa påverkan på miljön. Därför viktigt att välja ett isoleringsmaterial som bidrar till lägre koldioxidutsläpp, är gjort på förnyelsebara material och som går att återvinna/återanvända.

   

  Moderna Trähus är ett småhusföretag med visionen att bygga moderna trähus med så låg energianvändning och påverkan på miljön som möjligt. Den isolering som företaget använder just nu är stenull och de vill även kunna erbjuda ett miljövänligare alternativ till sina kunder.

   

  De material som jämförs med stenullen är cellulosafiber (både skivor och lösull), träfiber och linull. De aspekter som undersöks för respektive material är väggens U-värde (samma väggtjocklek), byggnadens specifika energianvändning, koldioxidutsläpp, andra miljödata samt isoleringens kostnad.

   

  Resultaten visar att alla material har samma U-värde och specifika energianvändning, medan träfiber och cellulosa har lägst koldioxidutsläpp. Kostnadsmässigt är stenullen och cellulosa – lösull billigast. Cellulosa – lösull är det bästa materialet  när miljö, energi och kostnad jämförs tillsammans.

 • 80.
  Khoogar, Saman
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Mot en standardiserad NCC Projektstudio2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att leverera kostandeffektiva och felfria produkter som lever upp till kundernas önskemål och behov under den bestämda tidsramen är projekteringsgruppens främsta mål. Då dagens projektering innefattar tiotal konsulter med olika expertis som tillför nya kunskaper i skiftande faser krävs allt bättre kommunikation och informationsöverföring mellan berörda aktörer. Således har NCC tagit fram projekteringsmetodiken NCC Projektstudio (PS) som har influenser av Lean Construction och Lean filosofin.

  Syftet med detta examensarbete är att identifiera vilka förbättringsmöjligheter leder till underlättning av konsulternas involvering i det tidiga skedet inför PS-projekt men också under hela projekteringsfasen.

  Arbetet omfattas av en bakgrundstudie som behandlar de viktiga grundprinciper bakom projekteringsmetodiken NCC Projektstudio samt en intervjustudie.

  En helhetsbedömning av bakgrundstudien och intervjustudien tyder på ett gemensamt önskemål från samtliga parter att det krävs större tydlighet, i så tidigt skede som möjligt. Detta ska leda till bättre förutsättningar för konsulternas involvering i det tidiga projekt skedet.

 • 81.
  Korkmaz, Ebubekir
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Lundstöm, Jerry
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Böjprovning av spikplåtsskarvad träbalk2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker bärförmåga, styvhet, moment- och tvärkrafts påverkan hos en kontinuerlig träbalk och hur parametrarna för balken ändras då balken skarvas med spikplåt. En litteraturstudie har genomförts för att undersöka vilka studier som utförts på området. Konstruktionsvirke är det vanligaste träelementet vid träkonstruktioner men har begränsningar i tillgängliga längder då maxlängden som tillverkas är 5400mm. Vid behov av större längder måste skarvning förekomma eller användning av andra material. I studien undersöks två serier, en 3-punktsserie (moment och tvärkraft) samt en 4-punktsserie (moment). Varje serie består av 3 försök för att se hur moment och tvärkraft påverkar hållfastheten. Studien visar även vilken typ av skarv som ger minst hållfasthet. Proverna testas i en drag-tryck-maskin liggandes på 2 upplag med 1 punktlast anbringad för 3-punktsmetoden och 2 punktlaster för 4-punktsmetoden. I försöken anbringas kraft på balkarna tills de går i brott. Studien undersöker labbvärdet, brottstadiet och bruksstadiet för balkarna som testas. Analysen av försöken visar att en skarvning kommer sänka balken bärförmåga med mellan 21–60% gentemot en ren träbalk för trepunktsmetoden och en minskning på mellan 40–66% gentemot en ren träbalk för fyrpunktsmetoden. Trots den sänkta bärförmågan för balken i testerna är alla försöken inom det karaktäristiska värdet och godkända att användas. En större dimension på spikplåten hade antagligen gett ett bättre värde.

 • 82.
  Kulander, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Nationalekonomi. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Fastigheter och byggande, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Do the elderly move at the right time?2013Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sverige har under många år haft en policy att hjälpa de äldre att kunna bo kvar i sitt nuvarande boende så länge som möjligt. Är detta en bra policy för de äldre och är detta en bra policy ur ett välfärdsperspektiv? Denna studie fokuserar på två aspekter vad gäller de äldres flyttmönster. Stannar de äldre i sitt nuvarande boende för att det är optimalt för hushållet eller beror det på någon form av transaktionskostnader? Är det optimala boendet även optimalt ur ett välfärdsperspektiv vad gäller flyttkedjor för alla ålderskategorier?

  Studien genomfördes i Gävle, en medelstor stad med ca 70 000 invånare ca 100 km norr om Stockholm. Bostadsmarknaden är generellt i jämvikt och priserna är ungefär genomsnittliga för den svenska bostadsmarknaden vilket gör att Gävle är ett bra exempel. Gävle har också en tradition av forskare som är aktiva inom fastighetssektorn. Som inledning till den huvudsakliga enkäten utfördes en pilotstudie under 2011 som fokuserade på avdelningschefer och boende på äldreboenden i Gävle. Frågorna fokuserade på transaktions-kostnader som kan uppkomma när man flyttar och är äldre. Fem avdelningschefer och 18 boende på olika äldreboenden intervjuades. Alternativet till att flytta till äldreboende är att ha hemtjänst. Detta betyder att det är viktigt att särskilja frågan

  "flyttar de äldre till ett mindre boende (downsizing) vid rätt tidpunkt?" och frågan "flyttar de äldre till ett äldreboende vid rätt tidpunkt?". Eftersom pilotstudien visade att beslutet att flytta till ett äldreboende till stor del styrs av de sociala myndigheterna flyttades fokus istället på de som funderar på att flytta till mindre boende. Totalt skickades 1000 enkäter ut till hushåll I åldersgruppen 65-85 år, boende inom den ordinarie bostadssektorn, varav 660 svarade.

  Studien täckte bara till en mindre del informationsaspekten, men om en person är nöjd med sin situation, vilket de allra flesta var, är det snarare brist på initiativ än brist på information som förhindrar flytt, förutom vad gäller de äldre ålderskategorierna. Vad gäller skattesystemet så kunde inga indikationer på att detta förhindrar äldres flyttmönster ses, men slutsatsen kan bero på prisnivån vilket gör att det inte går att generalisera. Även om skattesystemet inte är ett problem så oroar sig många över sina månatliga kostnader. De månatliga kostnaderna kan öka när man flyttar till ett mindre boende eftersom ett nyare boende kan innebära högre månadskostnader. Eftersom det sociala nätverket avtar med åldern och hälsan kan försämras är det möjligt att påverka speciellt en-persons-hushåll över 80 år, boende i 3-5-rumslägenheter. Här kan riktade åtgärder för att underlätta flytt till ett mindre boende eller hjälp att hitta bättre alternativ likt den hjälp som introducerats i Storbritannien ge effekter.

 • 83.
  Kus, Hulya
  et al.
  Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Marteinsson, Björn
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Temperature and moisture conditions in materials: effects on risk for degradation of rendered autoclaved aerated concrete2005Ingår i: Paper TT1-107, 2005, s. 60-67Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Temperature and moisture conditions are, in general, the two major factors influencing the long-term performance of external walls made of porous mineral building materials. Degradation of wall components is accelerated by temperature and moisture induced stresses which lead to cracks and in turn a surface more vulnerable to other degradation agents. The degradation rate depends on both the environmental conditions and the material-inherent and component design properties. Extreme and rapid temperature fluctuations as well as moderate diurnal and seasonal temperature cycles cause thermal stresses and strains in the material, resulting in expansion or contraction and eventual deformation such as cracking or fracture. Material properties such as thermal expansion, elasticity and tensile strength determine if cracking occurs either immeadiately when the surface temperature drops below the initial temperature after rapid cooling or after a period of time if alternating or repeated stresses result in creep and fatigue.

  In this paper an attempt is made to evaluate the temperature effects on the risk for degradation of external walls made of rendered autoclaved aerated concrete (AAC) based on temperature measurement data and the material properties. The measurement results are obtained from the continuous microenvironment monitoring carried out on a test cabin built on the roof of the Centre for Built Environment building in Gävle, Sweden. A finite element model (FEM) is used to simply calculate the temperature induced stresses in two different cases; with and without creep and relaxation in the material. According to the microenvironment measurement results the test panels attain maximum surface temperatures up to about 60 °C during summer and experience surface temperature fluctuations between day and night up to about 55 °C during winter. Rapid changes in surface temperatures frequently occur particularly throughout late spring and early summer. The preliminary calculated results indicate that the tensile forces built up during cold spells may be sufficient to crack the surface of AAC panels but the risk for fatigue damages due to combined moisture and temperature cycles induced by radiation from the sun seems to be small. Further studies are needed for better knowledge and reliable information on the degradation mechanisms related to temperature by complementary measurements of stress-strain, stress relaxation, creep and fatigue behaviour of AAC panels under different and cyclic temperature loading.

 • 84. Kus, Hulya
  et al.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Monitoring of moisture in rendered autoclaved aerated concrete wall by nail electrodes2001Ingår i: The international conference on building envelope systems and technologies (ICBEST) 2001, Vol 1, 2001, s. 237-242Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 85.
  Kus, Hulya
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Nygren, Kjell
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  In-use performance of rendered autoclaved aerated concrete walls by long-term moisture monitoring2004Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 39, nr 6, s. 677-687Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance of long-term performance and durability of building materials and components has received increasing consideration with regard to a sustainable built environment. Degradation due to exposure to environment conditions, particularly driving rain, play a significant role in the service life of porous materials used in external wall components. Microenvironment monitoring data are presented in this paper to show how different surface coatings can contribute to moisture performance of external walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). Renderings modifed with hydrophobic products on AAC substrate prove to have less wetting and better drying properties than unmodified renderings according to the performance assessment based on the amount and duration of moisture measured in the material.

 • 86.
  Kyngäs, Sebastian
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Minskning av värmeförluster i fönster med isolerande fönsterluckor2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur mycket det går att minska värmeförlusterna i träfönster genom användandet av en fönsterlucka innehållande ett isolerande material. Fönster är idag den del av byggnaden som står för de största värmeförlusterna med upp till 40% av en byggnads totala energianvändning. Behovet av effektiva och billiga lösningar för minskning av en byggnads energianvändning är nödvändig för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. En lösning kan vara att använda isolerande fönsterluckor under nattetid då människor generellt sett sover och utomhustemperaturen är som lägst, vilket ökar värmebehovet. För att kunna uppskatta den totala värmeförlusten genom ett fönster kan U-värdet tillsammans med dess area och luftens temperaturskillnad mellan inom- och utomhus användas. Ett problem är dock att alla fönster är unika i sin utformning vilket gör det svårt att beräkna U-värdet med stor exakthet. I det här arbetet utvärderades olika metoder för beräkning av ett fönsters U-värde och energibalans med en litteraturstudie. Efteråt skapades ett program i Microsoft Excel med hjälp av resultaten från litteraturstudien. Programmet använder sig av geometrin från befintliga fönster som indata för beräkning av U-värdet och eventuell energibesparing som kan göras med en fönsterlucka stängd nattetid under uppvärmningssäsongen i Gävle. Tre fönster med kända U-värden och mått, från olika företag, jämfördes med programmets uträknade U-värden för samma tre fönster. Resultatet visade att programmets noggrannhet varierade mellan 1-8% och att U-värdet för fönstret kunde sänkas med upp till 81% med användandet av en isolerande fönsterlucka. Slutsatsen som kunde dras av från detta arbete är att isolerande fönsterluckor kan minska värmeförlusterna i fönster och att dess effektivitet entydigt beror på luftpermeabiliteten hos luckan och tjockleken på fönsterluckans isolerande skikt.

 • 87.
  Källström, Martina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Skoog, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Orsaker till skillnad mellan projekterad och uppmätt specifik energianvändning: En jämförelsestudie för vård- och omsorgsboendet Furugården i Valbo2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  When an energy simulation is performed for buildings it generates in lower energy consumption than what is later measured. This can often be a problem because of the building regulations which have requirements on the specific energy consumption. What distinguishes the newly built care and nursing accommodation Furugården, the building that the study deals with, is that it is differs from the normal case by having a lower measured energy consumption than what was originally planned. This study aims to find out which parts of the building's technical systems and residents' behavior that contributes to the low energy demand by means of the building energy simulation program BV2, a survey and monitored energy consumption. It can be concluded that the users' behavior has a great impact on the building's low energy consumption. Their behaviors were determined by surveys. It is mainly the low hot tap water usage that contributes to the low energy.

 • 88.
  Larsson, Nils
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Jödahl, Caroline
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  TREDIMENSIONELL RELATIONSHANDLING FÖR BEFINTLIG BYGGNAD2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  En om- eller tillbyggnad av en byggnad kräver ofta att befintliga ritningar värderas med avseende på aktualitet och geometri. Ritningarna kan förekomma i form av 2D-ritningar eller som ett digitalt underlag. När ritningarna undersöks kan resultatet bli att dessa kräver en komplettering för att få ett relevant projekteringsunderlag eller en så kallad relationshandling. Befintliga ritningar kan ibland helt saknas och det krävs att nya relationshandlingar upprättas. I de fall där en osäkerhet finns om byggnadens geometri, genomförs en inmätning för att få en måttriktig relationshandling. Inmätningen kräver att mätdata efterbearbetas i CAD för att skapa en digital modell av byggnaden. Modellen utgör en relationshandling som kan användas av konsulter i projekteringsarbetet för den planerade ändringen av byggnaden. I allt fler projekteringsarbeten efterfrågas relationshandlingar där höjdinformation tillsammans med plankoordinater genererar så kallade 3D-relationshandlingar.

  Syftet med detta examensarbete på C-nivå (10 poäng) har varit att i någon omfattning genomföra samtliga delmoment i upprättandet av en 3D-relationshandling. Inmätningen genomfördes med tre olika instrument: handhållen avståndsmätare, totalstation och laserskanner.Resultatet av bearbetning i CAD visar att modellering av mätdata från totalstationen och laserskannern ger ritningar som stämmer bättre överens med de faktiska förhållandena än de ritningar som generas från mätning med den handhållna avståndsmätaren.

 • 89.
  Li, Jing
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Xue, Yu
  The coal powered electricity market in China2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  AbstractChina is rich in coal resources, possessing as much as 13 percent of world’s coal reserves.With a vital role in domestic economic development, coal contributes to 70 percent ofnational energy needs. China’s power industry mainly depends on thermal power plants,where the largest share of coal is consumed.At present in China, generating and transmitting of electricity are completely 2 separatedoperating systems, particular different in monopoly level. For better communication betweenthem and more effective and smooth working procedures, the State Grid Corporation of China(hereinafter referred to as SGCC) was established in 2002, under supervision of NationalDevelopment and Reform Commission, which is in charge of making major policiesconcerning development. SGCC has multiple functions, both as governmental authority andas an individual company.The electricity power market is experiencing a significant systematic reform which has beenongoing for over 10 years. Its main goal is to ''Break monopoly, and introduce competition''.In this reform, there are two big power grid companies and five major electricity generationgroups established in the scheme of organization reform. These power grid companies areresponsible for electricity transmission and the power generation groups are in charge ofelectricity production. One purpose of this thesis is to introduce deregulated market theory inChina’s electricity market. Only when generation, transmission and distribution are openedseparately, can it achieve to reduce electrical energy cost and, as a result, lower electricityprice. In the process of reform, several theory problems are discussed: Competition andmonopoly, bidding for sale, the electric power system's big cycle and minor cycle.Petroleum is regarded as a non-renewable resource and will be used up someday. Meanwhile,oil prices surge gradually, and with human society's full-scale development, new demand aswell as new energy technology are stepping onto the historical stage. These factors are majorreasons that the utilization efficiency for petroleum is lower than for any other energy. Inorder to ease the contradiction between energy supply and demand, we must minimize theshare of un-renewable resources such as fossil fuels, and increase the new and renewableenergy shares in the current energy structure. In one word, the long-term objective is toestablish a sustainable-developing energy system.New energy for electric power industry in China has two aspects: First, utilization of cleancoal technology for electricity generation, and second, the renewable energy resource forelectricity generation mainly consists of hydropower, wind power, biomass electricitygeneration, tidal power, and solar power generation and so on. The industry is still in itsinfancy and there’s still a long way to go. The Chinese government will progressivelyincrease the ratio of consumption of the high-quality, clean and renewable energy in the grossenergy consumption from 7 percent in 2005 to 13 percent in 2020.

 • 90.
  Lif, Eva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Miljöbedömning av byggnader: Kvarteret Nornan, Glumslöv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär halva miljöbelastningen i Sverige och 40 procent av energianvändningen. Att minska den skulle därför bidra mycket till att minska miljöbelastningen och nå ett mer hållbart samhälle.

  I skånska Glumslöv har AB Landskronahem byggt kvarteret Nornan, som består av 35 lägenheter i form utav 11 rad- och parhus med vision om en bra inomhusmiljö och hög komfort utan fast uppvärmningssystem. I den här studien har byggnaderna granskats och miljöbedömts, framför allt ur energi- och innemiljösynpunkt. De metoder som använts för analysen är Miljöklassningsmetoden och EcoEffect-metoden. Till grund för dessa ligger fältstudier i form av mätningar på plats, ritningsunderlag samt en enkätundersökning bland de boende.

  Resultatet av miljöbedömningen visar på en överlag god innemiljö i kvarteret. Miljöklassnings-metoden gav kvarteret högsta betyg för byggnaderna som helhet och även EcoEffect visade på hög miljöeffektivitet. De största bristerna som påträffades var problem med rumstemperatur och med allergier efter inflyttning.

 • 91.
  Lillesve, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Analysis of Energy Saving Proposals at St. Louis County Jail2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The goal of this project was to evaluate three main proposals, by the Property Management Department (PMD) of St. Louis County, which the department hoped would reduce energy consumption at their Duluth Jail facility. This particular facility was opened in 1995 and houses approximately 170 inmates. Despite its relatively new construction, the building produces some of the highest utility bills of all of the County’s buildings.

  The proposals put forth by the PMD were the following: to reduce natural gas consumption by using solar water heating for the domestic hot water; to reduce heating and cooling costs by enclosing a light well which is currently open to the sky with a transparent, insulated roof; and to utilize a white roof to reduce cooling demand during the summertime.

  The solar water heating proposal was evaluated by determining the energy the solar system could provide annually and comparing these energy- and monetary savings to the cost of the system. Two solar options were evaluated; one system with 20 collectors and another with 50. Both systems also included condensing boilers to provide supplementary heating during times of low solar output. The annual savings of the 20- and 50 collector systems were 128 and 173 MWh, respectively. This led to a payback period of approximately 17 years for the 20 collector system and 16 years for the 50 collector system.

  Enclosing the open light well, which is an open area inside the perimeter of the building which is designed to give rooms on the inside of the building natural daylight, was evaluated by performing an energy flow analysis comparing the existing condition with one in which a roof topped the well. This involved calculating the U-values of the walls before the skyroof and then using heating and cooling degree days to determine the heat flows through the walls. The enclosed light well was evaluated by performing an energy balance on the well to determine the temperature of the enclosed well. This temperature could then be used to calculate the heat flow through the enclosed light well’s walls. The difference in these heat flows between the two options was then converted to an economic cost to evaluate a payback period. Two grades of Kalwall-brand insulation were evaluated; the “Nanogel” grade and a mid-range grade. The Nanogel-enclosed light well reduced the heating demand by 16 MWh but increased the cooling load by 9 MWh, while the mid-grade enclosed well decreased the heating load by 11 MWh but increased the cooling load by 4 MWh. These added up to net annual savings of $650 for the Nanogel roof and $470 for the mid-grade skyroof. However, the investment costs were so high that the payback periods were between 450 and 550 years.

  Two white roofing options were considered and corresponded to a newly installed roof and one that had weathered for 3 years, thereby reducing its reflectivity. These options were evaluated by determining the mean monthly roof temperatures throughout a typical year and calculating the heat flows through the roofs based on these temperatures. The temperatures were determined by performing a heat balance on the roofs’ surfaces and considering the solar radiation incident on the roofs. The heat flows with the existing black colored roof and the proposed white roofs were thencompared and converted into heating and cooling costs. The white roofs led to summertime air-conditioning savings but created more wintertime heat losses and therefore caused net annual energy cost increases of $560 and $240 for the new and weathered roofs, respectively.

  The recommendations therefore were to implement the solar thermal system but not the other two proposals. Other areas which might benefit from additional investigations include lighting efficiency improvements, water use reductions, and replacement of the existing boilers with either more efficient natural gas units or wood-pellet/biomass boilers.

 • 92. Lim, Eunsu
  et al.
  Ito, Kazuhide
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Performance evaluation of contaminant removal and air quality control for local ventilation systems using the ventilation index Net Escape Velocity2014Ingår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 79, s. 78-89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A concept of ventilation efficiency, Net Escape Velocity (NEV), developed by authors presents the net and integrated velocity of contaminant transport by convection and diffusion effect at a point within the room. The NEV is the effective ventilation rate with a velocity scale determining the contaminant concentration at a target point and can be expressed by vector and scalar quantities. It is the most important characteristic of NEV concept. An expanded concept of NEV (NEV*), under an assumption that the inflow flux of a contaminant on the control volume is a contaminant generation, was proposed. We believe that the NEV and NEV* distributions can provide helpful information for ventilation design to control contaminants. The purpose of this study was to demonstrate the advantage and contribution of NEV* to current ventilation design procedure by using numerical analysis. Here, it was evaluated by the NEV* that the contaminant removal performances of local ventilation systems which are a kitchen exhaust hood in a kitchen environment, a push-pull hood in an industrial environment and an adsorptive building material in a test chamber. The distributions of the NEV* as vector quantities under the different flow and diffusion fields were analyzed to investigate contaminant leakage across the hypothetical boundaries of the control target domain of the local ventilation hood and to investigate the contaminant concentration reduction performance of the adsorptive building materials. 

 • 93.
  Lindahl, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Fossenstrand, Johanna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Miljöpåverkansstudie av Eco House: Tillämpning av Svanenmärkning och Miljöklassning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Byggsektorn står för en stor del av energi- och materialanvändandet i Sverige idag och för att verka mot en mer hållbar byggsektor startades Bygga-bo-dialogen. Ett av dialogens åtaganden har varit att ta fram ett klassningssystem för byggnader; Miljöklassning av byggnader. Andra sätt att åskådliggöra produkters miljöbelastning är miljömärkningar såsom Svanenmärkning. Denna rapport tillämpar båda dessa sätt på ett småhus som kallas för Eco House och ska peka på skillnader och likheter mellan systemen. Svanenmärkning och miljöklassning ska utföras på Eco House för att se hur ekologiskt det egentligen är och förbättringsåtgärder ur synpunkten att göra Eco House mer ekologiskt skall undersökas. Ekologiskt byggande är ett svårdefinierat begrepp som det finns flera tolkningar och synvinklar på. Den definition som passar bäst in på det sätt denna rapport förhåller sig till begreppet är att se till hela byggnadens livscykel där både extern och intern miljö bör beaktas.

  Examensarbete är utfört i samarbete med Willa Nordic AB som är ett småländskt småhusföretag, nischat mot arkitektritade hus som utformas efter kundens önskemål. Eco House är ett typhus, marknadsfört som ekologiskt, framtaget av Willa Nordic AB i samarbete med arkitekten Rahel Belatchew Lerdell.

  Svanenmärkning är en nordisk miljömärkning som bygger på att hjälpa konsumenter att hitta produkter med låg miljöbelastning och bra kvalitet. För att ett småhus ska få en Svanenmärkning ställs det krav på bland annat byggprocessen, ventilation och material. Eftersom alla entreprenörer för byggnationen av Eco House inte är upphandlade än kan inte alla krav för en Svanenmärkning uppfyllas. Dessutom återstår en del arbete för Willa Nordic AB att utföra.

  Miljöklassningssystemet är framtaget i hopp om att det ska knytas till incitament för diverse aktörer inom byggsektorn att bygga mer ekologiskt hållbart. Då Eco House klassas enligt miljöklassningssystemet betygssätts det i intervallet B till D beroende på olika utfall, vilket betyder att huset ligger någonstans mellan att vara något bättre än grundkravet till att vara sämre än grundkravet.

  Eco House är en byggnad som ser väldigt ekologisk ut, till och med namnet antyder detta, men ur byggekologiskt synsätt stämmer det inte helt. Vissa förändringar krävs för en svanenmärkning och ett bra miljöklassningsbetyg.

 • 94.
  Lindberg, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Täthet i timmerhus: orsaker till luftläckage genom väggar av liggtimmer och hur det påverkar ventilation och energianvändning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bygga hus med timmerstomme har en lång tradition i Sverige. Det byggs idag ca 500 timmerhus om året. Förr byggde man av timmer för att det var det var ett lätt sätt att få ett hus som klarade den tidens krav och som inte krävde maskinell bearbetning. I dag byggs timmerhus mer av estetiska och livsstilsskäl. Många vill därför att det ska synas att det är ett timmerhus, gärna både på ut- och insidan. Detta medför att timmerstommen ensamt står för både isolering, skydd mot vind och vatten och bärning. Stora krav ställs då på stommen inte minst på tätheten. De krav som ställs på byggnader i dag vad gäller energihushållning är svåra att klara med rena timmerväggar. Därför driver Föreningen Svenska Timmerhus, som är en branschförening för timmerhustillverkare, tillsammans med Högskolan Dalarna ett projekt för produktutveckling av timmerhus.

  Där ingår bland annat att undersöka tätheten genom provtryckning i tolv timmerhus och ta reda på orsaker till luftläckage för att kunna göra förbättringar i detta avseende.

  Den här rapporten analyserar täthetsproven och jämför med andra undersökningar och litteratur. För att få en uppfattning av vad luftläckaget har för betydelse görs beräkningar som visar ungefär vad luftomsättningen blir vid normala förhållanden. Resultaten från täthetsprotokollen och intervjuer av brukare och tillverkare i tre av husen sammanställs. Sedan undersöks orsaker till luftläckaget och vilka åtgärder som kan åstadkomma en minskning. Synen på täthet i timmerstommar både historiskt och i dag, och de regler och branschnormer som finns, utreds.

  Resultaten visar att det är svårt att uppnå dagens krav men att stor variation förekommer. De största orsakerna till läckage är sådant som finns beskrivet sedan lång tid och även finns med i branschnormerna.

  Slutsatsen är att vissa delar av stommens konstruktion kräver stor noggrannhet vid tillverkning. Virkets kvalitet och torkning kan ha betydelse men framför allt är kvalitetsnormerna viktiga att följa. Alla i byggprocessen behöver kunskap om dessa normer och vad som är speciellt med funktionen hos timmerstommar.

  Aspekter på ventilationen har även tagits upp då denna samverkar med luftläckaget. Brukarna anser, förutom i ett fall med mycket stort läckage, att inneklimatet och energihushållningen fungerar bra. Även luftkvaliteten upplevs som mycket bra trots att ventilationen troligen är låg om inte stora läckage finns.

 • 95.
  Lindberg Zetterberg, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Stålfiberarmerad betong för platta på mark: -En kostnads- och sprickbreddsanalys2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Today there is an opportunity to reinforce concrete with steel fiber reinforcement. In some cases, completely replace the conventional reinforcement. Replacing conventional mesh reinforcement with steel fiber reinforcement in slabs on ground has shown economic benefits, less crack width and less reinforcement amount.

  Today there are no Swedish standard for designing steel fiber reinforced concrete, what is there is different international recommendations.

  In this work, design methods for steel fiber concrete are used according to RILEM and Bekaer Swedish AB's software DRAPRO. For other design methods Eurokod 2 is followed.

  In this work, the design of slabs on ground that are not exposed by large tension strength been designed. Design of crack-reinforcement and restrictions of crack width have been conducted in three different slabs on ground.

  The calculations have been performed using only conventional reinforcement and only steel fiber reinforcement, and the results are then compared.

  The results of the theoretical analysis are summarized in tables that compare the amount of reinforcement, crack width and economic cost.

  This work showed that the slabs on the ground reinforced with steel fibers provide less crack width with a minor amount of reinforcement. The use of steel fiber concrete was also shown to reduce the reinforcement costs by about 70-75%.

  The absence of a Swedish standard may have caused some uncertainty among Swedish structural engineers using steel fiber reinforced concrete and there is a limited understanding of the material advantages. This may be a reason for the use of steel fiber concrete is relatively small in Sweden.

  Another reason why the use of steel fiber concrete is not expanding may be that the current mesh is so easy to reinforce with and is therefore used of traditional reasons.

  Hopefully, this work will make structural engineers to review the possibility of using steel fiber reinforcement instead of conventional mesh reinforcement in slabs on grade. Partly because of its economic advantage but also its ability to minimize crack width with a reminiscent reinforcement amount, which in turn can be beneficial from an environmental perspective.

 • 96.
  Liu, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Cehlin, Mathias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Comprehensive investigation on energy retrofits in eleven multi-family buildings in Sweden2014Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 84, s. 704-715Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rapidly growing energy use in the building sector is considered a serious problem by both the European Union (EU) and Sweden. Reducing energy demand in the building sector is important for Sweden in order to reach national energy goals for reduced energy use and CO 2 emissions in the future. This project aims to find energy efficiency potential in multifamily buildings in the Gävleborg region, which is a cold climate region in Sweden. Measurements and simulations have been made on eleven multifamily buildings from the whole region. The results include different energy efficiency measure packages, profitability analysis of individual measures and packages, and primary energy use analysis. The paper also includes CO 2 emissions reduction analysis based on different methods. The project shows that the multifamily buildings in the Gävleborg region have good potential to reduce their energy use by more than 50%, which in turn will contribute to 43% primary energy reduction and 48% CO 2 emissions reduction. 

 • 97.
  Liu, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Rohdin, Patrik
  Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Moshfegh, Bahram
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. Division of Energy Systems, Department of Management and Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Evaluating indoor environment of a retrofitted multi-family building with improved energy performance in Sweden2015Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 102, s. 32-44Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The building sector within both the EU and Sweden accounts for about 40% of total energy use. It is therefore important to introduce energy efficiency measures in this sector in order to meet the national implementation of the Building Performance Directive. Retrofits that result in improved energy performance are important in order to meet national energy targets, but the impact on the indoor environment has to be considered. Properly chosen energy efficiency measures may affect the indoor environment positively. One retrofitted multi-family building, located in the city of Linköping, Sweden, was chosen as the study object. The building represents a common type of construction in Sweden. This study presents an evaluation of both the indoor environment and energy use of the retrofitted building in comparison with a similar non-retrofitted building from the same area. The results show that the building has potential to reach a 39% reduction of space heating demand. The indoor environment has been improved compared to the non-retrofitted building. Adding external blinds from 15 May to 15 September between 10am-12pm on the east side and 12pm-3pm on the west side seems to be the best option for improving the indoor climate during summer. 

 • 98.
  Liu, Shichao
  et al.
  Center for the Built Environment, University of California, Berkeley, CA, USA.
  Schiavon, Stefano
  Center for the Built Environment, University of California, Berkeley, CA, USA.
  Kabanshi, Alan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Nazaroff, William W
  Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, CA, USA.
  Predicted Percentage Dissatisfied with Ankle Draft2017Ingår i: Indoor Air, ISSN 0905-6947, E-ISSN 1600-0668, Vol. 27, nr 4, s. 852-862Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Draft is unwanted local convective cooling. The draft risk model of Fanger et al. (Energy and Buildings 12, 21-39, 1988) estimates the percentage of people dissatisfied with air movement due to overcooling at the neck. There is no model for predicting draft at ankles, which is more relevant to stratified air distribution systems such as underfloor air distribution (UFAD) and displacement ventilation (DV). We developed a model for predicted percentage dissatisfied with ankle draft (PPDAD ) based on laboratory experiments with 110 college students. We assessed the effect on ankle draft of various combinations of air speed (nominal range: 0.1-0.6 m/s), temperature (nominal range: 16.5-22.5 °C), turbulence intensity (at ankles), sex, and clothing insulation (< 0.7 clo; lower legs uncovered and covered). The results show that whole body thermal sensation and air speed at ankles are the dominant parameters affecting draft. The seated subjects accepted a vertical temperature difference of up to 8 °C between ankles (0.1 m) and head (1.1 m) at neutral whole body thermal sensation, 5 °C more than the maximum difference recommended in existing standards. The developed ankle draft model can be implemented in thermal comfort and air diffuser testing standards.

 • 99.
  Malysheva, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Rutiner för insamling av indata för energisimuleringsmodeller av skolbyggnader i Norra Sverige (Gävle): En studie baserad på litteraturundersökning och analys av simuleringsmodellen av Stigslundsskolan i Gävle2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Energianvändning i befintlig byggnadsstock utgör en stor del av den totala energianvändningen i Sverige. I dagens läge är minskning av energianvändning av hög prioritet. Moderna simuleringsteknologier ger möjlighet till uppskattning av energianvändning i befintliga hus och utveckling av effektiviseringsåtgärder samt till beräkning av energiprestanda av byggnader i projekteringsfas. Korrekta indata och indatakällor avgör osäkerhetsnivå hos modellen. I detta sammanhang är det viktigt att utveckla rutiner för insamling av indata och specificera osäkerhetskällor. Arbetet fokuseras på utveckling av förslag till rutiner för insamling av indata för energisimuleringsmodeller av skolbyggnader i Norra Sverige, identifiering av termograferings roll vid renovering och ombyggnation samt känslighetsanalys vid byggnadssimulering och framställning av källhierarki. Projektet baserades på litteraturanalys och intervjuning av beträdande konstruktörer. Dessutom utreddes mätdata samlade i samband med renovering av Stigslundsskolan i Gävle och utarbetade simuleringsmodellen av den här skolan. Resultatet av denna studie beskriver rutiner för insamling av indata som omfattar byggnadens lokalisering och klimatdata; specifik konstruktionsdata för simulerad byggnad/del av byggnad; inomhustemperatur, luftflöde vid ventilation och infiltration samt interna värmekällor och data om innevånare och HVAC-system. Dessutom identifierades möjliga osäkerhetskällor och åtgärder för att höja noggrannhet hos modell. Källhierarki för indatakällor bestämdes vilket är angeläget vid modellkalibrering.  Termografin av Stiglundsskolan visade att det finns ett antal bristfälliga delar i klimatskallet som ger upphov till värmeförluster, framför allt fönstren, entrépartierna och sockeln. Fönstren och dörrarna behöver bytas och bristande delar av stommen isoleras. Slutsatserna som kan göras utifrån detta projekt är att det bör väljas indata från källor som står överst i källhierarki för att få fram en modell med låg osäkerhetsnivå. I verkigheten vid simulering av skolbyggnader är hög precision sällan ett krav. I regel prioriteras det tid och bekostnad så länge osäkerheten ligger inom bestämda gränser.

 • 100.
  Mattsson, John
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Fuktproblematik i platta på mark: En analys av uppkomsten till fuktproblem2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid uppförandet av en byggnad ska en rad faktorer samverka för att byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på den, en byggnad ska bland annat uppfylla krav som bärighet, energihushållning och ge en god levnadsmiljö genom bland annat att säkra byggnaden mot fukt.

  Fuktproblem i byggnader kan påverka hälsan negativt. Då vi i allt större utsträckning vistas i inomhusmiljöer ställs högre krav på en god inomhusmiljö.

  Arbetets utgångspunkt är att granska uppkomsten till fuktproblem i platta på mark, för att sedan koppla de olika ställda scenarier om uppkomsten till fuktproblem i platta på mark till en verklig byggnad. Byggnaden med fuktproblem ligger i Årby by i Borlänge och fuktskadan som uppdagades är i plattan vid en lägenhetsavskiljande vägg.

  Genom att granska litteratur skriven inom ramarna för fuktproblematik, göra handberäkningar och modellera i programmet Comsol Multiphysics har man fått en uppskattning av varför uppkomsten av fukt förekommit i byggnaden i Årby by.

  Generellt vid utförandet av platta på mark kan följande riktlinjer användas för att minska riskerna att fuktproblem ska uppstå:

  • Uttorkning av byggfukt innan golvläggning.
  • Använda käpillärbrytande skikt under plattan, för att förhindra kapillärsugning.
  • Använda isolering under plattan, dels ur komfortsynpunkt och för att upprätta en temperaturskillnad mellan mark och betongplatta.
  • Undvika direktkontakt mellan trä och betong, på grund av nedbrytning och påväxt som annars kan ske.
  • Vid behov använda extra ångspärr.

  Utöver ovanstående, finns olika metoder för att fuktsäkra och uppföljning genom fuktdimensionering eller genom metoden ByggaF som är anpassad för hela byggprocessens olika skeenden.

1234 51 - 100 av 171
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf