hig.sePublications
Change search
Refine search result
11121314151617 651 - 700 of 18761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 651.
  Andersson, Lise-Lotte
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Möller Heikkilä, Pia
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är ofta den första kontakten som nyanlända barn får med det svenska samhället. Därför har förskolan en viktig uppgift att fylla i mottagandet av nyanlända barn och deras familjer. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) betonar vikten av att ge barn med utländsk bakgrund stöd i utvecklandet av en dubbel kulturtillhörighet. Syftet med detta examensarbete är att klargöra hur förskollärare belyser alla barns kulturtillhörighet. Eftersom förskolan spelar en viktig roll för nyanlända barns första tid i ett nytt samhälle, vill vi med examensarbetet visa hur betydelsefull förskollärares synsätt och bemötande är. Förskollärare bör vara medvetna om hur viktigt det är att belysa varje barns kulturtillhörighet i vardagen för att barnen ska kunna behålla sin identitet.

   

  Litteraturgenomgången visar att förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka barns förmåga att förstå kulturell mångfald och förbereda dem för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. I examensarbetets teoretiska del behandlas också det svenska samhällets förhållningssätt till mångkultur, mångfald och skillnader mellan olika kulturer. Här tar vi upp problematiken runt traumatiserade barn, liksom förskollärares förhållningssätt samt betydelsen av utbildning. Språk och kommunikations betydelse utgör slutet av den teoretiska delen i examensarbetet. Enligt tidigare forskning kan förskolan spela en viktig roll för att underlätta nyanlända barns integration och förhindra segregation i samhället. Förskolan har också en viktig och betydande roll för att utländska barn ska kunna utveckla en dubbel kulturtillhörighet. Olika undersökningar visar att förskollärare kan känna osäkerhet inför mötet med nyanlända barn. Vi har i vår undersökning lagt vikt vid att skapa en förståelse för vad denna osäkerhet kan bero på.  

   

  Det empiriska underlaget i examensarbetet är grundat på en kvalitativ metod uppbyggd av semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer med förskollärare på fyra förskolor i två olika kommuner. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats utifrån förskollärarnas svar och resonemang för att finna gemensamma nämnare samt sådant som skiljer sig. Vi har tematiserat redovisningen av svaren så att de överensstämmer med intervjufrågorna och den teoretiska delen av vår undersökning.

   

  Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna på förhållandevis likartade sätt finner att fokus bör läggas på nyanlända barns språkutveckling samt på att utveckla ett bra samarbete och en fungerande kommunikation med barnens föräldrar. Resultatet visar också att samtliga intervjuade förskollärare upplever arbetet med integration av nyanlända barn i förskolan som ett mycket positivt och givande arbete. De menar dock att arbetet kräver ett något annorlunda och mer krävande arbetssätt än arbetet med barn som inte har utländskt ursprung. Likaså poängterade de intervjuade förskollärarna vikten av en väl fungerande föräldrakontakt. Att arbeta i en kulturell mångfald ger oftast positiva erfarenheter, men att arbeta som förskollärare mitt i en mångfald av språk och olika kulturer kan samtidigt vara en utmaning.

   

 • 652.
  Andersson, Lorraine
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Pedagogisk verksamhet i botanisk trädgård- mer än växtkunskap2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag då allt fler människor bor i städer blir konsekvensen att kontakten med naturmiljöer minskar. Botaniska trädgårdar är då en betydelsefull plats för rekreation och välbefinnande i urban miljö. Allt sedan de första moderna botaniska trädgårdarna i mitten av 1500-talet anlades har undervisning varit en viktig del av trädgårdarnas verksamhet.

  Syftet med studien har varit att undersöka några botaniska trädgårdars pedagogiska verksamhet. Fokus har lagts på att ta reda på hur trädgårdarna arbetar med pedagogiska/sociala projekt. En central utgångspunkt i botaniska trädgårdarnas pedagogiska och sociala verksamhet är människans beroende av växter. För att inse växterna/naturens betydelse för människors vardagliga liv har det visat sig att tillämpad botanik är den metod som allmänheten har haft lättast att ta till sig.

  Tre svenska och tre utländska botaniska trädgårdar valdes ut för att ingå i studien. Metoden jag använt mig av är litteraturstudier kombinerat med kvalitativa intervjuer. Framgångsfaktorer avseende den pedagogiska verksamheten, som sker i de botaniska trädgårdarna, är bland annat samarbete med andra organisationer samt möjligheten till delaktighet i närområdets aktiviteter. Odlings- och trädgårdsprojekten genererar positiva effekter både för individen och lokalsamhället. Under studiens gång har mer och mer framkommit, att botaniska trädgårdar är en viktig resurs vad gäller att driva och utveckla en pedagogisk/social verksamhet.

   

 • 653.
  Andersson, Louise
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Sjöström, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama i förskolan: En intervjustudie om hur förskollärare uppfattar begreppet drama2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Drama är ett brett begrepp vilket gör att det kan tolkas olika och därmed få olika innebörder beroende på vem som tillfrågas. Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet drama som en metod för att stimulera barns lärande. Intresset var också att undersöka om det fanns skillnader mellan förskollärares definitioner av begreppet drama som kunde bero på när de tog sin förskollärarexamen. En tänkbar hypotes när studien påbörjades var att mängden utbildning av drama som förskollärare fick med sig från sin förskollärarutbildning skulle variera. Det skulle påverka hur de definierade begreppet drama. För att få information användes intervjuer som metod och det teoretiska ramverket för studien är det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av drama i sina verksamheter för olika syften samt att begreppet drama och lek står nära varandra. Studiens slutsats visar att förskollärarna har teoretiska kunskaper om hur de kan använda drama. De eftersträvar mer utbildning kring hur drama kan användas praktiskt för att på ett lekfullt och lustfullt sätt stimulera barns lärande. Samtliga förskollärare har under sin förskollärarutbildning likvärdigt med utbildning om drama. Det som skilde sig mellan deras definitioner av begreppet drama var hur de betonade lärandebegreppet i samband med att använda drama.

 • 654.
  Andersson, Magdalena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Förskolan som hälsofrämjande arena: En studie om pedagogens betydelse för goda kostvanor hos barn på förskola2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma beror främst på dåliga kost- och motionsvanor, vanor som grundläggs i tidig ålder. Eftersom cirka 80 procent av svenska barn går i förskolan och spenderar mycket av sin tid där, äter de även många av dagens måltider i förskolan. Detta innebär att förskolan har en betydelsefull roll när det gäller att skapa goda matvanor hos barnen.

  Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt ett antal förskolor i en kommun i mellersta Sverige ar-betade för just detta. Syftet var även att se hur pedagogerna såg på sin egen roll för att främja goda kostvanor hos barnen. Den metod som användes var kvantitativ genom enkäter som delades ut till trettiofyra pedagoger på fyra olika förskolor i kommunens innerstad. Enkäten var strukturerad och innehöll både öppna och slutna frågor. Det resultat som framkom var att de flesta pedagoger ansåg att de hade en betydelsefull roll när det gällde barns lärande om mat och matvanor, och de ansåg att maten är en viktig del i förskolan. Trots detta behöver en del arbete göras för att förskolan ska vara en främjande arena för att skapa goda matvanor hos barnen, framförallt då barnens matvanor skilde sig mycket åt förskolorna emellan. Slutsatsen blir då att trots att pedagogerna själva anser sig ha stor betydelse för att ge barnen ett positivt förhållningssätt till mat, skulle kommunens förskolor kunna arbete för att förbättra måltiderna och måltidssituationen i förskolan.

 • 655.
  Andersson, Magnus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Bergviksäpplet och dess fruktsättning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Trees of Bergvik apple (Bergviksäpple) planted between 2001 and 2007 have shown varying harvest. This study investigates why some trees gets low or no harvest while others get significantly higher harvest. The aim is to identify some reasons why fruiting differs between the trees and if possible suggest and/or enlighten the tree owners what can be done to improve fruiting. The study includes 25 trees, mostly located in Hälsingland, Sweden. The tree owners have answered two questionnaires, first in the spring with questions regarding flowering and the second in the autumn, regarding harvest. The answers to these questionnaires form the foundation for this work.

  The result of the study reveals differences in harvest. Older trees and/or trees with good vegetative growth have larger harvest while trees with poor growth in some cases didn’t even get flowers. Younger trees with good growth gave good harvest. This concludes that the single most important factor to get good harvest is good vegetative growth.

 • 656.
  Andersson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av psykiskt påfrestande situationer, hantering och stöd samt förslag på förbättring av stöd från arbetsplatsen: en intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Intensive care nurses are exposed daily to psychologically demanding situations that can be difficult to process without adequate support from the workplace. Previous research indicates that intensive care nurses lack support in these mentally challenging situations. However, there is also a lack in current research on how support can be improved.

  Purpose: The purposewas to describe the intensive care nurse's experiences of distressingsituations, how they handle these situations,how they experience the support and suggestions for improvements in the workplace.

  Method: This study has used a descriptive design along with a qualitative approach. Semi-structured interviews were held with 8 intensive care nurses and a content analysis was made.

  Result: The intensive care nurses experiences of mentally demanding situations were subjective. There could be difficult situations with patients, but also difficulties regarding personnel-related circumstances. The majority of intensive care nurses used problem-focused coping, were they actively sought out support from people they trusted. There were shared opinions regarding the support from colleagues, management and the workplace. Additionally, the intensive care nurses gave suggestions on how this support could be improved. The suggestions included that both the colleagues and the management could be more attentive and responsive to each others needs.

  Conclusion: Situations that are experienced as mentally demanding showed to vary from each individual. The support at the workplace and the support from management are experienced both as well and less well. The support can be improved by being responsive towards colleagues needs. The collegiate support was experienced as well. However, the support can be improved further by showing more compassion for one and another.

 • 657.
  Andersson, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Matvanor och sömn hos vårdpersonal vid nattarbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 658.
  Andersson, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Norénius Marander, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskollärarens hälsa i relation till stora barngrupper2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 659.
  Andersson, Malin
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Skorge, Jenny
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Pedagogik i medarbetarsamtal- en intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medarbetarsamtal är en form av samtal på individnivå. Samtal kan vara en viktig arbetsform även för hälsopedagoger som arbetar med människor på individnivå. Att veta hur pedagogiken kan användas i samtal för att påverka individer blir därmed en stor tillgång.

  Undersökningen syftar till att ta reda på om och i sådana fall hur pedagogiska ledare använder sig av pedagogik i medarbetarsamtal.

  Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats och den metod som har använts är intervju. Fyra intervjuer har genomförts med en urvalsgrupp bestående av personer med pedagogisk högskoleutbildning och som arbetar som ledare på en pedagogisk arena.

  Resultatet visade att medarbetarsamtalen till stor del är baserade på utveckling och utvecklingsinriktat lärande. Reflektion ses som det viktigaste verktyget man som pedagog har i samtal som syftar till utveckling hos en annan individ. Reflektionen kan leda till förståelse och därmed utveckling som kan leda till ytterligare reflektion och vidare utveckling. De tre begreppen reflektion, förståelse och utveckling utgör tillsammans en form av helhet.

 • 660.
  Andersson, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Programmering i skolan: Vad är det enligt lärarna?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är främst att undersöka hur lärare definierar begreppet programmering och hur definitionen inverkar på undervisningen. Undersökningen har genomförts med hjälp av metoderna enkätundersökning och intervjuer. Olika uppfattningar förekom, inte minst bland respondenterna i enkätundersökningen, men de intervjuade lärarna definierade programmering främst som att styra någonting. Deras beskrivning av den genomförda undervisningen antyder att denna uppfattning inverkar på utformningen av undervisningen. Det relativt begränsade underlaget i undersökningen gör att resultaten är svåra att generalisera.

 • 661.
  Andersson, Marcus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Gulbrandsen, Cathrine
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Personer med endometrios erfarenheter i mötet med sjukvårdspersonal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som främst drabbar kvinnor i fertil ålder och tar ofta lång tid innan den diagnostiseras. Besvären från endometrios kan leda till ett långvarigt lidande med grav smärta, påverka den drabbades arbetsförmåga, sociala tillvaro och möjligheten att bli gravid. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personer med endometrios erfarenheter i mötet med sjukvårdspersonal, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. Metod: Beskrivande litteraturstudie. Resultat: Denna litteraturstudie visade att personer med endometrios erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonal ofta präglas av att de endometriosdrabbade kände sig nonchalerade, inte blev tagna på allvar och att de, efter fastställd endometriosdiagnos, upplevde att sjukvårdspersonalen ställde orimliga krav på dem. Att mötas av empatisk och kunnig sjukvårdspersonal sågs som positivt. Slutsats: Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver utökas både hos sjukvårdspersonalen och allmänheten för att garantera tidigare diagnos. Då sjuksköterskan är en av de professioner som de vårdsökande oftast kommer i kontakt med är god kunskap hos sjuksköterskan en förutsättning för god omvårdnad och ett led i att förbättra bemötandet gentemot de endometriosdrabbade.

 • 662.
  Andersson, Maria
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barnatro: en studie av barns sätt att tro i olika åldrar2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte rör personliga intressen till viss del. Intresse av barn och ungdom tillsammans med viljan att se hur tron påverkas av åldersskillnader. Genom en intervju med åtta informanter kom resultatet att bli omfattande, med tydliga spår av skillnader och likheter i sätt att tro beroende på informantens ålder. Syftet kom därigenom att uppfyllas. Vidare berättar bakgrundsfakta om hur just barn och ungdomar i vissa åldrar tänker beroende på utveckling av hjärnan, utan att ta omfattande hänsyn till kön eller social bakgrund. Diskussionen talar då sitt tydliga språk då den upptar mina egna reflektioner och värderingar av sagda undersökning.

  Att en stor skillnad mellan de olika åldersgrupperna råder kan jag nu påstå. Största skillnaden tycks vara Gudstron. De små barnen ansåg att Gud var den de trodde på. Liksom att den man bad till var Gud, samt att det är honom man kom till efter sin död. Ungdomarna menade att det inte var viktigt att tro på en speciell man utan det viktiga var tron på något, att känna en sorts trygghet. På något sätt finns det en ”makt” som ger människan trygghet och lugn. Detta sätt att se på Gud och på tro kan då enligt mina egna reflektioner bero på deras utvecklingsstadium. Ungdomarna har en mer vetenskaplig syn och även en mer egocentrerad bild av världen. Barnen har sin tro på det magiska och lever i en sagovärld där en Gud är självklar.

 • 663.
  Andersson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Bland mossa och småkryp -att stimulera barns intresse förnaturen med hjälp av uppdragskort2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 664.
  Andersson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ett fritidshem för alla: En kvalitativ studie om inkludering i fritidshemmets sociala miljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare uppfattar och tolkar fritidshemmets uppdrag, att arbeta för en socialt inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever samt hur de hanterar de etiska dilemman som kan uppstå. Studien utgår från kvalitativ intervju av fem lärare i fritidshem, vid tre olika skolor. Resultatet visar att fritidslärarna anser att det är viktigt att arbeta med inkludering men att det inte finns någon entydig tolkning av hur inkluderingsarbetet ska implementeras i det praktiska arbetet samt att förutsättningarna i de olika fritidshemmen ser mycket olika ut. Resultatet visar vidare att fritidslärarna upplever att stora barngrupper leder till att de inte räcker till för alla elever i den utsträckning de skulle vilja. Sådana situationer leder i sin tur till dilemman då de tvingades välja mellan olika elevers behov, både på individ- och gruppnivå och att prioritera vad eller vilka behov som väger tyngst för stunden.

 • 665.
  Andersson, Maria
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Ett gestaltningsförslag på en trädgård anpassad till äldre vårdtagare och personer med demenssjukdom i särskilt boende2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 666.
  Andersson, Maria
  et al.
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden .
  Eriksson, Ola
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Environmental engineering.
  von Borgstede, Chris
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden .
  The Effects of Environmental Management Systems on Source Separation in the Work and Home Settings2012In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 4, no 6, p. 1292-1308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Measures that challenge the generation of waste are needed to address the global problem of the increasing volumes of waste that are generated in both private homes and workplaces. Source separation at the workplace is commonly implemented by environmental management systems (EMS). In the present study, the relationship between source separation at work and at home was investigated. A questionnaire that maps psychological and behavioural predictors of source separation was distributed to employees at different workplaces. The results show that respondents with awareness of EMS report higher levels of source separation at work, stronger environmental concern, personal and social norms, and perceive source separation to be less difficult. Furthermore, the results support the notion that after the adoption of EMS at the workplace, source separation at work spills over into source separation in the household. The potential implications for environmental management systems are discussed.

 • 667.
  Andersson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Göthe, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Att verka mot ett gemensamt mål: En kvalitativ studie om samverkan i Barnahus Gävleborg2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is based on a qualitative study, and is first and foremost about cooperation. The purpose of the study was to examine the cooperation which takes place within Barnahus, in the county of Gävleborg. This study was conducted in order to understand how the cooperation manifests itself. The empiric data was collected by ways of qualitative half-structured interviews with seven active personnel in Barnahus. The results show that cooperation does exist and manifests itself in different levels depending on profession and suboperation. The essay’s conclusions showed that cooperation is a complex phenomenon, but there is an ongoing development process within the function. Some problematic areas from earlier research remain, and should be developed. A positive attitude towards intercommunion/cooperation has permeated the interviewees’ statements.

 • 668.
  Andersson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Harrysson, Annelie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Mentorskap mellan två lärare i skolan: upplevelser och erfarenheter av en adept och en mentor2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att få ta del av en nyexaminerad lärare och en mentors erfarenheter och upplevelser av mentorskap. Metoden var att intervjua en adept och en mentor, som tillsammans hade haft en mentorskapsrelation. Intervjuerna gjordes av två personer med öppna och ostrukturerade frågor, vilket ledde till följdfrågor. Resultatet visade att de båda enbart hade positiva erfarenheter och upplevelser av mentorskap. Det visade sig att det viktigaste med ett väl fungerande mentorskap var erfarenhet inom yrket hos mentorn och en vilja och ett engagemang hos alla inblandade parter.

 • 669.
  Andersson, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hägg, Ebba
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Frivillig miljöredovisning inom miljökänsliga branscher: En undersökning av miljöredovisningen hos företag i transport- och anläggningsbranschen, dess innehåll samt olika faktorers funktion i dess utformning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte – Huvudsyftet med denna studie är att granska olika företags miljöredovisning, dess innehåll och omfattning, vilka deras huvudsakliga intressenter är samt hur de utformas.

  Metod – Studien är av kvalitativ natur och inleds med en undersökning av såväl äldre som aktuell forskning rörande Corporate Social Responsibility (CSR) och miljöredovisning. Detta följs av en granskning av 30 företags årsredovisningar samt, då det finns, CSR- och miljöredovisningar. Det har också utförts semistrukturerade intervjuer med tio personer ansvariga för miljöredovisningen i sina respektive företag.

  Företagen är indelade efter branscher; anläggning och transport, samt efter storlek; små, mellan och stora företag beroende på deras årliga omsättning.

  Resultat – Ett något förvånande resultat som framkommit är det stora kundfokus som finns i miljöredovisningen hos små och medelstora (SME) företag något som förklarats i intervjuer med att detta ofta är business to business (B2B) företag och som sådana har de som regel endast ett fåtal men stora kunder som de lägger sitt fokus på och samarbetar med i framställningen av redovisningen.

  De stora företagen är mer inriktade på stordriftsfördelarna då de har för många kunder och andra intressenter för att kunna presentera personliga redovisningar till alla. De är istället inriktade på att distribuera en tjänst till allmänheten och ser CSR- och miljöredovisningen som ett medel att motivera både existerande och potentiella anställda.

  Det har dock visat sig att en form av decoupling föreligger där företagen säger en sak utan att agera eller visa på tydliga konsekvenser då en underleverantör inte uppfyller de miljöåtaganden de åtagit sig, detta är något som kan orsaka ett legitimitetsgap. Den här bristen på uppföljning kan också fungera demoraliserande för företagen men om detta krävs ytterligare forskning.

  Överlag redovisar de större företagen betydligt mer än de små och fokus i redovisningen ligger på områden som implementering av ISO 14001 samt vision och strategianspråk.

  Begränsningar – Arbetet begränsas av den tidsram och de begränsade resurser som förelegat.

 • 670.
  Andersson, Marianne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När hjältar faller: En jämförande studie av Aftonbladets och Expressens skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: När hjältar faller - En jämförande studie av Aftonbladets och Expressens skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.

  Författare: Marianne Andersson

  Publikationstyp: Uppsats

  Nivå: C

  Poäng: 15 hp

  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Kursnamn: MKV 61-90 hp

  Programnamn: Informatörsprogrammet

  Antal sidor: 39

  Handledare: Mats Hyvönen

  Ämne: Hur Aftonbladet och Expressen berättar om idrottshjältar som faller karriärmässigt.

  Frågeställning: Hur berättar de svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen för sina läsare när/att en idrottshjälte faller karriärmässigt?

  Teoretiska perspektiv: Tidningsartiklarna har analyserats från Michael Foucaults teorier med utgångspunkt från hans bok ”Diskursens ordning” samt utifrån begreppen representation och identifikation i medier.

  Tillvägagångssätt: Utifrån en dokumentanalys har de publicerade artiklarna studerats för att ta reda på hur tidningarna valt att berätta om de olika fallen. Med hjälp av en kvalitativ analysmetod studeras om medierna använder sig av någon slags dramaturgi när de skildrar händelserna samt om det finns ett mönster med vilka som får komma till tals.

  Slutsats: Analysen visar att sättet som tidningarna rapporterar på om de fyra händelserna följer en bestämd dramaturgisk och kronologisk ordning. I samtliga fall kommer samma typer av människor till tals och de bilder som publicerar skildrar liknade motiv oavsett idrott eller fall.

 • 671.
  Andersson, Marianne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Patanjalis Yogasutra och C. G Jungs individuationsprocess: En jämförande undersökning av två teorier kring människans självförverkligande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 672.
  Andersson, Marie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustavsson, Minna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rekrytering av kundorienterad personal2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose of Study: The aim of this study is to create an understanding of how organizations work with recruitment of customer-oriented employees regarding the individual's social skills, competencies and motivation for a customer-oriented behavior.

   

  Method: The study is based on achieving an understanding and therefore applies a qualitative approach. The empirical data were collected through semi-structured interviews with ten employees from various real estate companies in Sweden. The material was then analyzed based on the analysis method well-grounded theory.

   

  Results & conclusion: Our results demonstrate that social skills, competence and drivers are important factors in assessing the customer-oriented features in recruitment, but that firms place a different emphasis on these factors. The results show that drivers of motivation, commitment, values and attitudes are of great importance for organizations at the time of recruitment. A further conclusion of this study is that an individual's social skills are important for businesses in recruitment, but that the view of the characteristics of social skills differ between respondents. One of the pillars of social skills according to the companies is that it is important that the individual can create relationships with customers and building relationships is important for the long-term nature of the customer. In terms of skills, our results show that there is a clear difference between the firms, some consider skills as very important while others put more emphasis on the individual has the right attitude and personality and that skills is something that you can learn once you become employed.

   

  Suggestions for further research: In future studies, it would be interesting to examine other factors that may affect a customer-oriented behavior than those investigated in this study, which can then make a further deepening of the subject.

   

  Contribution of the thesis: Our study will provide greater understanding of how real estate companies work with recruitment of customer-oriented personnel, how social skills, competencies and motivation affect the individual´s customer-oriented behavior and how these factors are caught by the recruiters.

   

  Keywords: Customer orientation, customer-oriented behavior, recruitment, real estate companies

 • 673.
  Andersson, Marika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ensamkommande barns upplevelse av integrationsprocessen: En intervjustudie med fem ensamkommande barn2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 674.
  Andersson, Maritza
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Konsekvenser av våldtäkt: Kuratorers arbetssätt och erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to, based on counselors experience, study how women are affected after a rape, as well as to study counselors professional meeting and working methods. The study conducted six qualitative interviews with counselors. The result of the study was analyzed based on theories and models such as stigma, client-centered therapy and cognitive theory. The results of the study showed that the most common consequences are posttraumatic stress disorder with symptoms like flashbacks, anxiety, nightmares and sleep disorders. Feelings of shame and guilt are also common consequences and it is common for the victims to blame themselves for what has happened. The counselors describe that an empathetic approach and respect for the individual in the meeting is important for women to dare to tell their story. When it comes to methods, it was found that they don’t use any special methods in the work. They work with the client´s memory of the rape in different ways depending on where the client is.

 • 675.
  Andersson, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Berge, Nils
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Energi- och miljökonsekvenser vid energieffektivisering av belysning och installation av solceller på Nacka Forum i Stockholm2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of energy is increasing worldwide and due to the threat of global warming more and more discussions are made about how the consumption could be reduced and at the same time more sustainable solutions is requested.Buildings consume 40 % of the total global energy where most of it comes from fossil fuels. To reduce the impact of the environment the EU (European Union) has set several goals for that where one is reducing its CO2-emission with 20 % compared to 2008 by the year 2020. One way to do so is from using more efficient technology. This work was made to reduce Nacka Forums electricity bills and that after it had been requested of their owner Unibail-Rodamco. The authors have only looked for solution in areas which the property owners are responsible for like services areas and public spaces. Ideas for reducing their energy use were obtained through studying literature. That study also showed that shopping malls use a lot of energy, especially electricity which mostly is consumed by the building’s lighting. Something that is becoming increasingly more common on buildings is solar cells. Solar cells do not only cut the electricity costs but also decreases the demand on fossil fuels. The shopping mall seemed to have good conditions for such an installation so an investigation was made to see if that could be useful. A plant with a power of 100 kWp was calculated to need 920 m2 roof surface and would yearly produce 93 534 kWh which the authors conclude that it would be a good investment and also highlights that an even bigger plant should be considered. After observing the lights two new solutions were proposed where LED-lamps was considered to be the best source for replacement. Just changing all the light sources would cut the electricity costs a lot but since the existing luminaires was considered to be at the end of their technical lifetime the best solution would therefore be to change both luminaires and light sources. Such solution would decrease the energy use with 544,4 MWh/year and has a payback period of 3,3 years. That energy saving would decrease the CO2-emission with 218 ton/year.This work shows that regardless of which solution that is chosen both of them would decrease the energy use and CO2-emission with 50 %.One of the stores in the shopping mall was using a lot of light which caused problem with the thermal comfort. Despite that, the store does not exceed the limit of 50 W/m2 that is set from the property owner. Such low requirements might hinder any efforts to reduce the energy use and also contribute to unnecessary heat.

 • 676.
  Andersson, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Jonsson, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Nyström, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building Engineering, Energy Systems and Sustainability Science, Energy Systems and Building Technology.
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Wood is a renewable material, unlike many other building materials. The amount of wood used in the construction industry can be increased by using wooden dowels as a substitute for screws and nails. Screws and nails are made of metals, which are non-renewable materials. The manufacturing process of metal-based materials is more energy consuming than it is for wooden materials and therefore it has a greater impact on our global environment.The purpose of this study was to investigate the adhesion capacity of wooden dowel-joints, non-glued and glued made out of beech and pine. The attachment of the non-glued wooden dowels was achieved by swelling of the wood. Swelling was achieved by first drying the wooden dowels in an oven and then letting them acclimatize with the surrounding materials and the relative air humidity. The adhesion capacity of the wooden dowels should be able to compete with the withdrawal strength of nails to be practically useful.Tensile strength tests have been carried out in the laboratory in house 45 at the University of Gavle to determine the adhesion capacity of wooden dowel-joints. The tensile strength tests were performed with a Shimadzu AG-X machine. The results of the tests have been compared with the theoretical withdrawal strength for nails. Characteristic strength values have also been calculated from the tensile strength test results for the wooden dowels.The results of the study shows that only the glued wooden dowels can compete with the withdrawal strength of nails. Glued wooden dowels can therefore be a substitute for screws and nails. The calculated characteristic values for glued beech-dowels and glued pine-dowels are 5,2 kN respectively 4,3 kN.

 • 677.
  Andersson, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Meriä, Markus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Ruttoptimering i en georefererad mikrospatial miljö: ett GIS visualiserat i 3D2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  City models in 3D are a growing factor in GIS and it has been demonstrated that rescue times will be reduced for emergency services with the use of 3D GIS. The work presented in this thesis deals with network analysis in 2D and 3D and has been carried out on behalf of Gävle municipality. The task has been carried out with two main objectives. The first objective was to compare processing times for Dijkstra's search algorithm for networks (one smaller network based on the house of administration (förvaltningshuset) in Gävle and one overdimensioned network) in 3D and the corresponding ones in 2D in order to determine the difference. The second objective was to develop an application which allows 3D guidance for visitors from the reception to the required personnel; the resulting route is then obtained and visualized in a 3D model. The work has mainly been conducted with ESRI ArcGIS Desktop 10 and ArcGIS Engine Developer Kit 10. The programming has been carried out with C# in Visual Studio 2010. The application works by dynamically retrieving employee information from a table by using SQL-queries and individual routes are generated for each search. The analysis results for the process times show that there are no significant differences between the 2D and 3D networks. The conclusion to be drawn is that the process time is not a reason to opt out of a 3D environment for network analysis. In the future there is great potential for network analysis in 3D, especially in conjunction with 2D networks.

 • 678.
  Andersson, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Olofsson, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Methods for Freezing Time with Computer Graphics Imagery2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The most effective method to create an illusion of frozen time in film media was explored for this research. Starting with a description and evaluation of different methods of achieving the effect, this document describes the implementation of a specific technique for a particular project to test freezing time. It was also established to aid students in their understanding of the process in both pre- and post-production. After testing and researching, the method of filming still-posing actors with a high speed camera was chosen. However, the testing and pre-production phase demanded a large amount of time, therefore for the remainder of the project only one scene was established. For budget and time consuming purposes the two recommended techniques are; camera projection and filming still-posing actors with a high speed camera. The choice between these two methods mainly depends on the amount of camera movement.

 • 679.
  Andersson, Martin
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sosa, Mario
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Sören
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Mechanical Engineering.
  Olofsson, Ulf
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Effect of Assembly Errors in Back-to-Back Gear Efficiency Testing2015In: Power Transmission Engineeing, Vol. December, p. 72-77Article in journal (Other academic)
 • 680.
  Andersson, Martina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Barns inflytande i förskolan: är det någon skillnad mellan en Reggio Emilia inspirerad förskola och en icke profilerad förskola?  en intervjustudie om fyra förskollärares synsätt på barns inflytande.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete om fyra förskollärares syn på barns inflytande och syftet är att jämföra, en så kallad komparativ studie, Reggio Emilia inspirerade förskolors syn med icke profilerade förskolors. Studien genomfördes i form av intervjuer med fyra förskollärare på två olika icke profilerade förskolor och på två olika Reggio Emilia inspirerade förskolor. Samtliga är kommunala . 

  Enligt litteratur och forskning som ingår i studien så är barns inflytande och känsla av delaktighet en förutsättning för lärande. Det är också en förutsättning för att barn ska förstå innebörden i begreppet demokrati att de på förskolan introduceras till vad begreppet innebär. Förskolan ska lägga grunden till de demokratiska medborgare som samhället efterfrågar och detta är också utförligt beskrivet i Lpfö 98 som de icke profilerade och Reggio Emilia inspirerade förskolorna följer. Däremot är inte alla förskolor skyldiga att följa gällande läroplan. De enskilt drivna förskolorna har möjlighet att välja om de vill följa läroplanen men de kan också välja att inte använda den. Då gäller istället riktlinjer som kommunen tagit fram.

  Resultatet av denna studie blev att det inte var så stora skillnader mellan de icke profilerade kontra de Reggio Emilia inspirerade. Det visade sig istället att det fanns mer likheter än skillnader på synsättet på barns inflytande i de fyra förskolorna som deltog i studien. Likheter som trädde fram i resultat var att de var ense om att för att kunna anta barnperspektiv måste man lära känna barnet som individ och lyssna, detta vare sig de jobbade på en profilerad förskola eller inte. Samtliga tyckte att verksamheten bygger på barnen och deras intressen speciellt vid temaarbeten. Att barnen har inflytande är viktigt och att de har möjlighet att välja aktiviteter på förskolan. Olikheterna handlar om hur de två pedagoger som arbetade på de två icke profilerade förskolor som deltog i studien ansåg sig ha bristande resurser när det gäller personal för att kunna arbeta på det sätt de önskade. En av de pedagoger som arbetade på en Reggio Emilia inspirerad förskola ansåg sig däremot ha tillräckliga resurser i form av personal för att kunna arbeta så som de önskade med bland annat mindre grupper och valmöjligheter för barnen ifråga om både utevistelse och innevistelse. De kunde också arbeta med stationer där barnen själva fick välja aktivitet.

 • 681.
  Andersson, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Upplevelser av Sverigestafetten – ett hälsofrämjande projekt för att öka fysisk aktivitet: En kvalitativ intervjustudie om motivation och hälsopromotion på arbetsplatsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stillasittande arbeten med inaktiva medarbetare är ett stort problem i dagens samhälle. Låg grad av fysisk inaktivitet kan orsaka många av de allvarliga sjukdomar som också kallas vällevnadssjukdomar, vilka leder till sämre livskvalitet och i många fall förtidig död. Då arbetsplatsen är en arena som bidrar till mycket stillasittande, är det samtidigt en viktig arena för att främja den fysiska aktiviteten. Syftet med studien är att undersöka medarbetarnas upplevelser av Sverigestafetten och belysa dess motivationsfaktorer till fysisk aktivitet, samt att problematisera medarbetarnas generella upplevelser av hälsopromotion på Atea. Tre informanter som arbetar på Atea har intervjuats genom kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer, där resultatet visar att alla informanter har blivit mer fysiskt aktiva och påverkats av både lika och olika motivationsfaktorer. Slutsatsen är att den inre motivationen är den mest väsentliga för att åstadkomma ökad fysisk aktivitet, likaså visade studien att delaktighet och möjlighet till självförverkligande i hälsopromotionsarbete är av stor vikt för motivationen

 • 682.
  Andersson, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Bodell, Monica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Barnfattigdom: en kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning och deras förebyggande arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study´s purpose was to find out Social workers view on child poverty and how it affects children and prevention. For this, a qualitative methodology was used and six social workers were interviewed and a hermeneutic methodology was used in the interpretation. The results showed that social workers definition of child poverty was in line with Save the children and that children living with parents receiving income support or low income living in child poverty. According to the informants children ends up in exclusion because they do not have opportunities to get fashionable material things. They also mean that leisure activities are important not to fall outside the social arena. Prevention is more directed at the parents than the children and thereby they work indirectly with the children. The informants also believe that it is important that parents begin any employment to strength themselves, reinforcing the children´s self-esteem. A stressful work environment turns out and this can lead to that the child´s perspective easily falls in to the background when management of financial assistance.

 • 683.
  Andersson, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Saunamäki, Nina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 684.
  Andersson, Mattias
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Stenberg, Catarina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Effektivisering av interna transportsystem: Utformning av IT-stöd för fallföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. För att underlätta arbetet och planeringen för den interna logistiken krävs att rätt teknik och förhållningssätt finns.

  Detta arbete tar fram en metodik som undersöker vilka faktorer som finns för att effektivisera den interna logistiken, samt hur ett IT-stöd för effektivisering kan utformas. Fallstudien avgränsas till interna transportsystem för de produktionsfabriker där sidlastare och grensletruckar utför transporter.

  Genom fallstudien på företaget visade det sig att de bristfälliga områdena var integrering och samarbete, kommunikation samt standardiserat arbetssätt. Detta försvårar arbetet med den interna logistiken och gör att företagsfunktionerna inte är synkroniserade i arbetet. Den bristfälliga informationsdelningen om framtida beläggningar och prognoser gör att planeringen av interna transporter mot produktionsenheterna inte fungerar önskvärt.

  I den teoretiska referensramen framgår att faktorer som påverkar effektiviteten av internlogistik är IT-stöd, arbetssätt och rutiner, planering och kommunikation samt resursutnyttjande. IT-stöd är något som kan hjälpa företag inom de bristfälliga områdena och vara en start till att integrera ett företags processer för att förbättra kommunikationen och informationsdelningen, som i sin tur ger bättre förutsättningar för att planera bistående företagsfunktioner till ett bättre resursutnyttjande.

  Genom metodiken för att effektivisera den interna logistiken påbörjas ett första steg av ett IT-stöd genom att en EXCEL-modell skapas som ett underlag för planeringsprocessen av interna transporter på fallföretaget. EXCEL-modellen skapas genom sammanförandet av historiska data från transportavdelningen och produktionsfabrikerna. Metodiken kan vidare användas för framtida undersökningar för effektivisering av den interna logistiken på företag.

 • 685.
  Andersson, Mikael
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Benchmarking inom turismbranschen: En jämförande Casestudie mot fem olika företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 686.
  Andersson, Mikael
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment. Industriell ekonomi.
  Discrete Event Operational Simulation in the Manufacturing System1999Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 687.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Javidi, Hamid
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose with our thesis is to understand if the auditors think that it occurs a self-audit threat about the issue of capital contribution, and which service can an auditor perform without not disturb and threat the auditor’s independence.

  Methodology: We have used a qualitative method in our thesis. We carried out four interviews with auditors from two different auditing firms.

  Theory: Our thesis theory part is based especially on facts from Krister Moberg and the newspaper Balans, because these facts have been relevant to our study.

  Empirical foundation: This part exists of four interviews with four chartered accountants, who have experience capital contribution. Our four auditors were from two different auditor firms in two different towns.

  Conclusions: Our study shows different pictures about capital contribution that can lead to a self-audit threat. But every one of the auditors is agree that a self-audit threat can occur if the auditor himself appraises the property. The reason is that the auditor is going to review his own appraises in the final account. Another reason is that the auditors not have the competence to do appraise like this. It is important that appraise performs by a reliable, independent and competent appraiser.

 • 688.
  Andersson, Mimmi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lindberg, Kristin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Ekonomiskt bistånd: En studie om handläggarnas upplevelse av införandet av robothandläggning i socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social welfare - A study on the introduction of robotic techniques in social services

  We have studied how administrators in social services experience the new work method with robotic techniques. Based on a focus group interview and two deep interviews, the finding shows that it is important to provide information and time when making a reorganization. The new work method has caused concern among the administrators about the future of social work. They are critical of how the implementation process has been addressed. The results we gained show that the administrators look forward to the future regarding robotic techniques, even though their attitudes have been negative. Based on our findings we have concluded that the decision of implementing robotic techniques has been made at higher level and that the administrators lacked influence in the decision-making process. We have also made observations of what have been published in the media to see how the attitudes of the administrators were influenced by what is written. 

   

  Keywords: Social welfare, robotic techniques, attitudes, mass media, social services

 • 689.
  Andersson, Monica Kristin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Bilderna och sagan: -om en bilderboks bilder och deras relation till en text2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 690.
  Andersson, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  I frysboxen: Hur bevakningen av dam- och herridrott skiljer sig åt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur kvinnliga respektive manliga idrottare presenteras i tre olika medieformer under en vecka i april 2016, datumen 18–24 april för att vara exakt. De tre olika medierna jag använt mig av är SVT:s Sportnytt, tidningen Expressens sportbilaga i pappersform samt webbupplagan av tidningen Gefle Dagblads sportsidor, www.gd.se/sport.   Jag har använt mig av kvantitativ metod för att procentuellt se skillnaderna mellan könens representation och kvalitativ metod för att se om texter och bilder har tendenser till könsstereotypa framställningar av idrottarna. Resultatet blev att en överhängande majoritet av inslag, artiklar och krönikor skrivs av manliga journalister och tillägnas manliga idrottare samt att kvinnor och män beskrivs på olika sätt i texter och rubriker.   När det gäller det visuella finns en tydlig tendens att i artiklar med kvinnliga idrottare är bilderna ofta porträttbilder eller miljöbilder, med manliga idrottare är bilderna situationsbilder där de typiska manliga attributen muskelmassa, styrka och snabbhet framhävs. I en värld där männen har dominerat sportens värld i tusentals år har vi fortfarande en lång väg att gå för att nå jämlikhet mellan könen.  

 • 691.
  Andersson, Nelly
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  From, Siri
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1: En deskriptiv litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen innebär total insulinbrist och behandling sker främst genom egenvård i form av blodsockerkontroller och administrering av insulin. Sjuksköterskan spelar en stor roll i diabetesvården och genom motivation, kost- och motionsrådgivning samt undervisning ges bättre förutsättningar för egenvården. 

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 samt att beskriva hur vald litteratur presenterar undersökningsgrupperna i studierna.

  Metod:En deskriptiv litteraturstudie. Tolv artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har analyserats och delats upp i teman och subteman.  

  Huvudresultat: Många tonåringar beskrev en svårighet i att acceptera sin diabetes. De upplevde en känsla av att vara annorlunda som innebar att de undvek att sköta sin diabetes offentligt. Känslan att vara annorlunda försvann när tonåringarna umgicks med personer som också hade diabetes. Många tonåringar upplevde även en känsla av oro, främst för hypoglykemi. Gällande egenvården upplevde många tonåringar en önskan om självständighet som togs över av osäkerhet och okunskap i egenvård. Tonåringarna hade också en önskan om en personlig kontakt med sitt diabetesteam inom vuxenvården. 

  Slutsats: Tonåringar uttrycker ett behov av en personlig relation i vården samt en förståelse för sjukdomen i vardagen. Genom en ökad förståelse kan sjuksköterskan möta tonåringarnas behov och genom detta få en bättre vårdrelation. En god vårdrelation kan innebära att tonåringar med trygghet kan uttrycka sina behov på ett bättre sätt. Tryggheten kan också innebära att tonåringen har en större acceptans för sjukdomen samt vågar vara mer öppen med sin sjukdom. 

 • 692.
  Andersson, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Energieffektivisering av byggnad med enkla medel: en fallstudie på Hofors mödravårdscentral2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the central parts of Hofors a healthcenter is located which is included in Hoforshus AB's building stock, the building itself is divided into a main building and a smaller one in which the child health center and maternity care is located. The buildings are connected by a corridor substantially glazed. Now they are interested in maping the building's energyusage as this is relatively high, in addition, the users of the building had been dissatisfied with the indoor climate in both summer and winter. Because of the healtcare activities the owners were most interested in finding solutions that would not interfere with it.

  The study conducted has had a primary focus on the building envelope and above all on the glazed corridor’s impact on the rest of the building. One can assume that the high proportion of glass in this part of the building affects the indoor climate negatively keeping in mind the low U-value of the glass and the solar heat load, this gives during the summer when heat gain is not desired. A literature study to investigate how people perceive the climate as well as how to make a reliable simulation model of a building has been completed. The study resulted in an understanding of how the indoor climate is perceived and quantified, and also in an understanding of what is important in the collection of data for the simulation model.

  Keeping in mind how data should be collected according to the literature reviwe- have as much data as possible measured through surveys and own observations, blueprints have been studied and their validity has been investigated by measuring the building, blower door has been performed and temperature- and relative humidityloggning. Instantaneous values of the FTX system was made to calculate its efficiency. Linear thermal bridges have been investigated by finite element method in the program COMSOL Multiphysics 3.5. For validation of the simulated model the results of it were compared with the acutal measured energyconsumption of the building. The simulations were performed in BV2.

  The results of the study show, as expected, the glazed corridor’s negative impact on the building's indoor climate. Temperature was logged between 160412-160509 highest temperature was 30 ° C and minimum 15 ° C, which is more widespread than in other areas where the temperature was logged. The simulations that were performed on the glazed corridor shows that it consumes between 5000-5500 kWh on the area of 13.5 m2. Finally the study resulted in recommendations for the building that includes additional insulation of the attic, replacement of a smaller wall section, lowering the temperature by 1 ° C, as well as some maintenance measures to improve the indoor climate. The measures are believed to be possible to implement without significant interference with the health care acitivities. In addition the proposed measures seem profitable according to the pay of method.

 • 693.
  Andersson, Niklas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Mechanical Engineering.
  Modelling of metal removal rate in titanium alloy milling2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Titanium is one of fourth most abundant structural metal in earths soil. It is in a composition with other elements, forming titanium alloys. These alloys are used in many different areas, such as medical, energy and sports, but is most commonly used in aerospace applications. Titanium alloys have different solid phases, α, α+β and β depending on temperature and the amount of α and β-stabilizers.When machining titanium alloys, one of the most important factors to control is the temperature in the cutting zone. The built-up heat in the cutting edge of the tool, are connected to titanium alloys low thermal conductivity and high heat capacity, which means that the alloy has low heat conduction from the cutting zone. The temperature is strongly depending on the cutting speed, which is the relative speed difference between the cutting tool and the workpiece. Many studies and research work have been conducted surrounding this fact, focusing on the physical and chemical quantities, to model tool wear progression and how this affects the tool life and the metal removal. These models are often implemented and analyzed in finite element software providing detailed but time-consuming solutions.The focus for this work have been on developing a suitable tool life expectancy model, using design of experiments in combination with metamodeling to establish a model connecting cutting parameters and measured responses in terms of tool life, from a conducted milling experiment. This models where supposed to provide a platform for customer recommendation and cutting data optimization to secure reliable machining operations. The study was limited to focus on the common α+β titanium alloy 6Al-4V. The outcome and conclusion for this study, is that the tool life is strongly connected to the choice of cutting speed and the radial width of cut and that these parameters can be predicted by the two models that have been develop in this project. The models ensure the highest possible metal removal rate, to selected parameters.

 • 694.
  Andersson, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Asatro förr och nu: En studie av asatro i gymnasieskolans läromedel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var att undersöka hur asatro framställs i läroböcker skrivna för gymnasieskolan i ämnet Religionskunskap. De fyra syftesfrågorna som jag har besvarat är; hur mycket utrymme får asatro eller andra föreställningar som kan kopplas till asatro i läroböckerna? Berörs asatro som en fördjupning av grundskolans kunskaper och/eller i form av nya religiösa rörelser i någon/några av läroböckerna? Hur väl stämmer läroböckernas innehåll med ämnesplanernas syfte? Hur kan undervisning i asatro relateras till aktuella samhällsproblem? Den metod som jag har använt mig av är ett litteraturstudium. Resultatet i uppsatsen visar att de läroböcker som jag analyserat inte stämmer särskilt bra med gymnasieskolans Ämnesplan för Religionskunskap, dess syfte och centrala innehåll. Men oavsett att läromedlen inte inspirerar till undervisning i asatro, kan jag dra slutsatsen att asatrons återkomst i dagens samhälle ger möjlighet för religionskunskapen som ämne att vara en del i ett ämnesövergripande samarbete, med både historia och samhällskunskap.

 • 695.
  Andersson, Olga
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Lena, Norlin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Patienters egenvårdstrategier vid Irritabel Bowel Syndrome.: En litteraturstudie.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 696.
  Andersson, Oskar
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förhållandet till naturen och dess påverkansfaktorer: en kvalitativ studie beträffande tre generationers förhållande till natur och dess påverkansfaktorer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andersson, O. (2012) Förhållandet till naturen och dess påverkansfaktorer. En kvalitativ studie beträffande tre generationers förhållande till natur och dess påverkansfaktorer. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi.

  Människans förhållande till naturen har präglat hela den mänskliga historien och den är nödvändig för vår överlevnad. I det moderna samhället har dock en distansering mellan människan och naturen skett och på många arenor arbetas det idag för att upplysa värdet i naturen och vilka positiva effekter den kan ha på oss människor.

  Denna studie syftar till att genom tolkning av livsberättelser undersöka vilket förhållande tre personer ur olika generationer har till naturen. Vilka påverkansfaktorer har bidragit till skapandet av detta förhållande och vad har de haft för inverkan på dessa tre personer? Faktorer som mentalitet, uppväxt och samhällutveckling är belysta i denna studie för att försöka skapa en djupare förståelse för hur vårt förhållande till naturen skapas.

 • 697.
  Andersson, Patrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Nilsson Hansen, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Användningen av hållbarhetsindikatorer i SME: De utmaningar och möjligheter små och medelstora företag står inför2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion och Syfte: Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, ofta med företag i fokus. Vi fann att ett verktyg för hur företag kan påverka ekonomi och hållbarhet var hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative, men att det saknades forskning kring hållbarhetsindikatorers möjligheter och utmaningar och hur de påverkar verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. Det för oss vidare till studiens syfte. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag.

   

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med abduktiv forskningsansats, vilket gett oss möjligheten att växla mellan teori och empiri under studiens gång. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer hos små och medelstora företag i Gävle. För att analysera det insamlade materialet, har vi använt oss av narrativ analys, då vi har utgått från respondentens perspektiv och sammanställt teman kring respondenternas svar.

   

  Slutsats och bidrag: Slutsatsen för denna studie, är att de hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative medför möjligheter, men även utmaningar, som gör att små och medelstora företag inte ser ett tillräckligt behov till användningen av hållbarhetsindikatorer. Därmed har det visat sig vara ett generellt sett negativt tema kring hållbarhetsindikatorer i praktiken, alltså hos små och medelstora företag. Vi har även sett att det finns motsägande tendenser mellan teori och empiri. Exempelvis framgår det i den teoretiska referensramen att små och medelstora företag kan med hjälp av hållbarhetsindikatorer erhålla ekonomiska fördelar. Det empiriska materialet menar dock att det finns en del utmaningar små och medelstora företag måste lösa innan hållbarhetsindikatorer kan bli nödvändiga. Det bidrag vi främst vill rikta till praktiker, är att avvakta med att fullt använda hållbarhetsindikatorer tills det finns bättre kunskaper och konkreta lösningar kring utmaningarna. I dagsläget anser vi att de möjligheter som medföljer hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen inte klarar att väga upp till utmaningarna som medföljer.

   

 • 698.
  Andersson, Per
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utvärdering av tomtmark med multikriterieanalys och en vägnätsanalys för trafikförsörjning: en GIS-studie åt Motala kommun2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) finna ett område i närheten av Borensberg tätort som är lämplig för utökning av tomter för friliggande enfamiljshus. Inom det valda området ska sedan ett vägnät tas fram för trafikförsörjning. Vägnätet ska dras där lutningen är som lägst, binda samman det befintliga vägnätet och ge ett bra relationstal baserat på antal meter ny väg per antal nya tomter.

  Borensberg är en boendeort med ett ökande antal invånare. Därför har Motala kommun i en översiktsplan fastställt att det minst ska finnas tio byggnadsklara tomter för fristående villor i beredskap för försäljning varje år och även tomter för flerbostadshus med ett genomsnitt av fem lägenheter per år.

  Data som har använts för att genomföra analysen består av ortofoton, digital höjdmodell, ArcGIS data i vektorformat och egenhändigt tagna digitala fotografier. För att hitta ett lämpligt område användes sex restriktionskriterier och två ickerestriktionskriterier. För att konstruera ett vägnät med en så låg lutning som möjligt användes funktioner i spatial analysis tool i ArcMap.

  Resultatet visar att det, utifrån de angivna kriterierna, finns områden lämpliga för en utökning av samhället. Det ger även två alternativ för nytt vägnät för det utvalda området, planeringsområdet. Vad som dock kan sägas är att det är svårt att hålla vägnätet under de givna lutningskriterierna med de förhållanden som landskapet erbjuder. Kriteriet där tomtmark inte får överstiga 25 grader utgör inte några hinder. Hela området kan anläggas med tomter.

 • 699.
  Andersson, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att vara eller inte vara en läsare: En bild av pojkars och flickors sagotillfällen i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om det skilde på barnens läsning utifrån ett genusperspektiv. Undersökningen genomfördes på en förskola i en grupp av 12 barn i åldrarna 3-4 år. Den metod som användes var observationer med fältanteckningar och med hjälp av en filmkamera. I studien har flera variabler som kön, bokval och tid används.

  Resultatet visar skillnad i pojkars och flickors sagoläsande. Bland annat hade pojkarna en högre läsfrekvens på morgonen och eftermiddagen medan flickorna läste mer mitt på dagen när alla barn var närvarande. De valde att läsa olika sagoböcker och några föredrog att läsa en leksakskatalog.

 • 700.
  Andersson, Rabé
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Electronics.
  Exploring Baxter Robot and Development of Python algorithms to Execute Holding, Lifting and Positioning Tasks2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The greatest feature of using a Baxter robot among other industrial robots is the ability to train this robot conveniently. The training of the robot could be done within a few minutes and it does not need so much knowledge of programming. However, this type of training feature is limited in functionality and needs frequent updating of the software and the license from the manufactural company. As the manufacturer of Baxter Robot no longer exists due to a merger, the thesis has twofold aims, (1) Exploring different functional, installation, calibration, troubleshooting and hardware features of the Baxter robot and (2) demonstrate the functionality of Baxter to perform general tasks of holding, lifting and moving of test objects from one desired position to another position using custom-made programs in Python. Owing to this, details about different software and hardware aspects of Baxter robot is presented in this thesis. Additionally, systematic laboratory tutorials are also presented in appendices for students who want to learn and operate the robot from simple to complicated tasks. In order to keep the Baxter operational for students and researchers in future, when there is no more help available from its manufacturer, this thesis endeavour to cover all these aspects. Thus, the thesis presents a brief understanding of how to use the Baxter Robot in a simple and efficient way to perform a basic industrial task. The kinematics part will show the concepts of forward and inverse kinematics and the DH (the Denavit–Hartenberg) parameters that are important to understand the end-effector position according to the world frame that will give the knowledge of those who are interested in the kinematics part of Baxter robot. The work of the thesis will make it easier to understand how to program a Baxter robot by using Python language and using the simplest way to move the arm to certain positions. The ROS principles, kinematics and Python language programs will provide a good platform to understand the usability of Baxter robot. Furthermore, easy to use laboratory tutorials are devised and are presented in the appendices. These laboratory tutorials will improve the understanding of the readers and provide a step-by-step guide of operating Baxter robot according to the principles of Robotics. In addition to all these points above, the thesis shows useful functions that are built in ROS (Robot Operating System) that make it easier to program the robot in an untraditional way which is one of a contribution of this thesis itself. The usual way to program the robots, in general, is to study the robot kinematics and calculate the position of the end-effector or the tool according to some frame or the world coordinate frame. This calculation can be done by the forward kinematics or the inverse kinematics. The set of programming Baxter robot in this thesis is not the complex calculation of the forward or the inverse kinematics. The tf (transform)tool in ROS has made it easier to reach the joint angles and program Baxter robot using Python.

11121314151617 651 - 700 of 18761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf