hig.sePublications
Change search
Refine search result
111213141516 651 - 700 of 773
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 651.
  Svedvall, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Är alla lika inför Gud?: En diskursanalytisk undersökning av den kristna kvinnans roll under 1800-talet med utgångspunkt i skapelseberättelsen och Luthers hustavla2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur diskurser i den kristna skapelseberättelsen i Bibeln kan komma att reflekteras i ojämlika maktförhållanden främst gällande genus i en senare tidsperiod. Metoden för undersökningen har varit en kritisk diskursanalys av skapelseberättelsen och den senare nedtecknade hustavlan av Martin Luther för att finna samband mellan diskurser i texterna. I uppsatsen visas ett samband mellan de två texterna som undersökts och senare patriarkal makthierarki i Sverige under 1800-talet. Slutsatsen blir att synen på kvinnan och hennes egenskaper verkar ha förts vidare från den kristna skapelseberättelsen, till senare texter såsom hustavlan och slutligen även influerat svensk lagtext. Det synliggörs hur traditioner och berättelser inom den kristna traditionen har kommit att bidra till att upprätthålla ett patriarkalt styre i Sverige.

 • 652.
  Svensson, Mikaela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Skolan, eleven – bilden av islam: Vad är medvetet och vad är omedvetet?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att genom enkätundersökning kombinerat med litteraturstudium kontrollera om elevers uppfattning om islam även bidrog till deras inställning om läromedel, religionsundervisning och samhällsbild. Undersökningen försökte också se de medvetna och omedvetna faktorerna som kunde ligga till grund för elevernas tyckande.

  Undersökningen gjordes på gymnasieelever från tre olika program där samtliga läste religionskunskap kurs 1 samt avslutat momentet islam.

 • 653.
  Svensson, Per
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Religionskunskap i förändring: En komparativ studie av nuvarande och framtida kursplan i religionskunskap2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka likheter och skillnader mellan den nuvarande kursplanen i religionskunskap för grundskolan och den framtida kursplanen för religionskunskap i LGR 11. Kursplanerna har jämförts utifrån tre frågeställningar. Uppsatsen undersöker hur de både kursplanerna motiverar ämnets existens och vilka likheter och skillnader som finns mellan kursplanerna. Uppsatsen behandlar också hur beskrivningen av det centrala kunskapsinnehållet har förändrats. Den sista frågeställningen behandlar huruvida den uttryckta kunskapsfilosofin har förändrats eller ej och i så fall på vilket sätt.

  Undersökningen är en komparativ textanalys utifrån Gadamers teorier om förförståelsens betydelse vid tolkning av texter.

  Uppsatsens viktigaste resultat vad gäller komparationen av kursplanernas motiveringar till ämnets existens är att det skett en förskjutning ifrån att ämnet ska skapa förutsättningar och redskap för elevens existentiella utveckling till att ämnet istället motiveras genom att eleven exempelvis ska förstå sammanhang omkring sig.

  Kursplanens centrala kunskapsinnehåll har förändrats inom en del områden. De orienterande kunskaperna som ska behandlas i kursen beskrivs mer detaljerat i den nya kursplanen jämfört med den nuvarande. Skrivningarna om lärandet i livsfrågor har likaså förändrats på djupet i den nya kursplanen. I den nuvarande kursplanen bygger lärandet i dessa frågor på att eleven är objekt och det som är föremål för en utveckling. I den nya kursplanen appliceras istället livsfrågorna på andra objekt i samhället. Den personliga reflexionen försvinner rent allmänt till stor del ur kursplanen då det tidigare var inskrivet i både strävans- och uppnåendemål medan det nu endast finns beskrivet i andra mindre explicita sammanhang. Den sista stora förändringen vad gäller kunskapsinnehåll är att de estetiska uttrycken dans, musik och konst inte längre nämns i LGR 11:s motsvarighet till strävans- och uppnåendemålen vilket de gör i den nuvarande kursplanen.

  Uppsatsen konstaterar slutligen att den nya kursplanens uttryckta kunskapsfilosofi skiljer sig från den nuvarande kursplanens filosofi. Utifrån Englunds kunskapsfilosofier har kursplanen i religionskunskap förändrats till att uttrycka en mer essentialistisk kunskapsfilosofi med ett mer ämnesbaserat kunskapsinnehåll och en större betoning på förmedling av kunskaper.

 • 654.
  Svärdh, Victoria
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hur kan man vara kristen?: en analys av exklusivism, inklusivism och pluralism i den kristna tron2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom att bedriva ett litteraturstudium, dels av böcker skrivna av framförallt nutida svenska teologer och dels av artiklar, få en uppfattning om hur vi idag tolkar Kristus' roll och betydelse samt hur vi ser på frälsningens innebörd och räckvidd. I uppsatsen har innebörden av begreppen exklusivism, inklusivism och pluralism förklarats, samt vad dessa begrepp innebär för tolkningen av Kristus' roll och betydelse i förkunnelsen, samt i förlängningen ett försök att uttyda vad synen på Kristus kan innebära för kyrkans framtid.

  De i syftet ställda frågorna som jag har sökt svar på är:

  1. Vilka skillnader finns med avseende på Kristus betydelse i den kristna tron?
  2. Vilken plats och betydelse har Kristus bland dem som företräder ställningstagandet exklusivism, inklusivism respektive pluralism?
  3. Hur ser framtidens kyrka ut, sett i exklusivismens, inklusivismens respektive pluralismens perspektiv?

  Resultatet av undersökningen visar att det inte finns någon homogen tolkning av Kristus bland den svenska kristenhetens förkunnare, trots att dessa instämmer i samma trosbekännelse, samt att det finns både ett stort missnöje över kyrkan idag och en stor oro inför kyrkans framtid.

 • 655.
  Svärdsudd, Eva
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kenttä, Mattias
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Anslutning till Hare Krishna-rörelsen och Scientologikyrkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats var att studera varför människor väljer att ansluta sig till två olika nya religiösa rörelser, Hare Krishna-rörelsen respektive Scientologikyrkan. Dessa två rörelser skiljer sig åt på flera olika sätt. Det mest tydliga är att Hare Krishna-rörelsen har en gudsbild (monistisk) till skillnad från Scientologikyrkan som istället tror på ett högre väsen, en personlig gud.

  Vår utgångspunkt är antagandet att den nya tidens samhälle har skapat en större strävan efter individualitet och att samhällets medborgare söker efter tydlighet och enkelhet både vad gäller ledarskap och tro. Vi antar dessutom att samhällets sekularisering och den förändring som skett med tanke på skolans undervisning inom ämnet religion leder till en större nyfikenhet och till ett större intresse för nya religiösa rörelser.

  Uppsatsen grundar sig på åtta djupintervjuer, med fyra medlemmar från Hare Krishna-rörelsen och fyra från Scientologikyrkan. Vi har även använt oss av litteraturstudier för att skapa en grund för vår undersökning. Resultatet visar att behovsuppfyllande var en återkommande orsak till anslutning och vidare att intervjuobjektens behov var skiftande.

 • 656.
  Szenaszki, Gabriel G.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Tao´s gyllene blomma2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att ge en generell presentation av Den gyllene blommans hemlighets innehåll och funktion samt introducera två olika kommentarer och synliggöra deras specifika synsätt. De generella frågorna jag har ställt mig är följande: Vad är textens innehåll? På vilka filosofiska grunder vilar metoden? Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan Jungs och Clearys kommentarer?

  Wilhelm var den person som hittade texten och som först översatte den till ett västerländskt språk år 1928. Han har både översatt och kommenterat bl. a. I Ching, Den gyllene blommans hemlighet, Tao te king mm. och därmed var han insatt i att göra Kinas själsliga skatter åtkomliga för Europa. Då var Europa fortfarande nybörjare i förståelsen av Österlandets visdom och de kristna formerna och aspekterna påverkade hans uppfattning om den. Dogma och känsla stred med varandra i honom “vilken i hans fall tog sig uttryck som en konflikt mellan väst och öst“, konstaterade Jung. Detta tvivel påverkade också Jung själv som beundrade Österlandets stora filosofer – som han benämnde dem – men han hade en oförsynt syn på deras metafysik. Jung har studerat alkemiska verk tidigare men han har själv påstått att “först genom texten i Den gyllene blomman har alkemins väsen kommit närmare“ .

  Denna text - som heter T'ai I Chin Hua Tsung Chih (Den gyllene blommans hemlighet) tillsammans med Hui Ming Ching (Medvetandets och livets bok) - är en samling av ett slags aforismer och innehåller förklaringar - med suggestiva, esoteriska terminologier - av praktisk betydelse som behandlar de alkemistiska (ev. fysiologiska) processerna. Dessa framförda tekniker antyder varken hjälp ifrån eller närvaro av en gudom eller gudomlig kraft, istället är det insiktens ljus som ger en direkt upplysning till utövaren. Med i texten finns även en ganska detaljerad beskrivning av faror och villovägar som väntar på den ouppmärksamme praktikanten.

  Det blev klart för Jung “att alkemin i symbolisk och allegorisk form i själva verket beskriver människans andliga mognad“ och att denna mognadsprocess förbinder människan med livets andliga dimensioner och hjälper henne att finna Självet, det gudomliga inom henne. Denna inre erfarenhet av “förening med det gudomliga“ var enligt Jung det mest värdefulla och viktigaste målet i livet. Därför försökte Jung i sin moderna psykoterapi ge en högre religiös bakgrund vid avlägsnandet av konfliktorsaken. Enligt Jungs tolkning omskapar och genererar den gyllene blommans metod kroppens energi för att, å ena sidan, människan ska kunna komma ur olika själsliga tillstånd som hon blivit fångad i (Projektion, Skuggan, Personan, Animus-Anima), och å andra sidan för att kunna nå fram till något hon var avskuren ifrån (det gudomliga Självet).

 • 657.
  Szenaszki, Gabriel G.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Transpersonell filosofi och ett nytt vetenskapligt paradigm2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka (1) varför och (2) hur den transpersonella filosofin/psykologin har uppkommit, (3) redogöra för den transpersonella filosofidisciplinens centralproblem som sammanfaller med religionspsykologins studieområde och har betydelse för det nya paradigmbyggandet, och därvid även (4) redogöra för det bakomliggande (transpersonella) perspektiv som karakteriserar behandlingen av dessa. Därtill behandlas även (5) kritiken på detta perspektiv.

 • 658.
  Sågström, Fredrik
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Svensk mission i Eritrea: med fokus på inter-religiösa relationer2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att få en bild av hur relationerna mellan olika religiösa samfund såg ut under en tid då EFS byggde upp och etablerade sin verksamhet i Eritrea. För att få ett lokalt signum på uppsatsen kommer den till stor del att handla om en lokal missionär, Olle Hagner från Ovansjö socken, som kom att tillbringa närmare 40 år som missionär i östra Afrika – många av dessa med sin fru som följeslagare.

  Följande frågeställningar har fungerat som utgångspunkt:

  * Varför missionerade EFS i just Eritrea?

  * Vad åstadkom Olle Hagner?

  * Är det möjligt att se en förändring över tid på hur missionärerna såg på den inhemska religionen på plats?

  * Hur gestaltade sig de inter- och intrareligiösa relationerna mellan EFS-missionärer (särskilt Hagner), muslimer, kopter, katoliker och anhängare av den inhemska religionen?

  * Vilka tänkbara orsaker ligger bakom eventuella förändringar i attityder och relationer?

  Kritiken från Hagner och EFS mot andra samfund var bitvis hård, och då framförallt mot den katolska kyrkan. Detta är inte förvånande då den katolska kyrkan gjorde allt för att tränga ut EFS’ missionärer ur Eritrea och lyckades också med detta under en period.

  Olle Hagner anlände till Eritrea första gången 1923 efter att ha lovat att ta vid efter sin broder Johans tidigare missionsgärning i Eritrea som han tvingats avbryta på grund av sjukdom. Hagner kom att arbeta som missionär i Eritrea i närmare 40 år och hans tid som missionär kom att innebära många konflikter, framförallt med den katolska kyrkan och den italienska staten vilka han inte värderade högt. Hagner samarbetade under sin tid i Eritrea med flertalet av andra religiösa samfund. Hagner utövade sin mission i tre olika språkområden i Eritrea. I ett av dom, Kunama, har Hagner utfört översättningsarbeten av bland annat Nya testamentet.

 • 659.
  Söberg, Annika
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Har befrielseteologin någon förankring i den latinamerikanska kulturen?: Brasilien som exempel2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den latinamerikanska befrielseteologin har nått ut över världen. I alla fall till en del grupper. De radikala katolska befrielseteologerna och deras medkämpar har med hjälp av Bibeln kombinerad med samhällsvetenskaplig analys ökat medvetenheten om de sociala och ekonomiska orättvisorna men de har inte lyckats lösa problemen. Konservativa krafter har motarbetat befrielseteologerna i alla år. Samtidigt som befrielseteologerna hyllas över världen för sitt arbete till förmån för de fattiga och förtryckta har de blivit hårt kritiserade. Bland annat har de kritiserats för sitt samarbete med marxister och för att de blandar politik och religion. Befrielseteologerna har också kritiserats för att de inte har tänkt tillräckligt på kvinnofrågor och ursprungsbefolkningar.

  I denna uppsats söker författaren via litteraturstudier svaret på om befrielseteologin har någon förankring i den latinamerikanska kulturen. Latinamerika är stort. Därför har arbetet avgränsats till att handla om den brasilianska kulturen. Brasilien är ett motsägelsefullt land. Kontrasterna är stora mellan kulturerna, mellan fattiga och rika samt mellan utveckling och underutveckling. Miljöproblemen och de sociala problemen är komplicerade. Befrielseteologerna är många. Författaren har valt att titta närmare på peruanen Gustavo Gutiérrez som brukar anses som befrielseteologins grundare, brasilianaren Leonardo Boff som nyligen fick alternativa nobelpriset för fredsbevarande arbete och brasilianaren Helder Camara som levde ett långt liv i befrielseteologins tjänst.

 • 660.
  Söberg, Annika
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Sagans betydelse för barnets andliga utveckling2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En dag frågade jag mig vad sagan kan betyda för barnets andliga utveckling. Andlighet är för mig förmåga att känna kärlek, att kunna ge utan egen vinning samt att se något utöver det synliga. Andlig utveckling och personlighetsutveckling hör ihop. Därför såg jag mig omkring i min hemstad Nyköping för att ta reda på vilka sagor barn i åldern tre till sex år kan ha glädje av för sin personlighetsutveckling. Barn har mindre kunskaper och erfarenheter än vuxna. De kan inte alltid uttrycka vad de känner. När orden inte räcker till för att uttrycka känslorna kan symboler vara till hjälp. De symbolerna kommer barnen i kontakt med via sagorna. Sagornas symboler kan också vara en förenande länk mellan länder och olika kulturer. Gamla folksagor har ett djupt och meningsfullt innehåll som förmedlat livsvisdom över de geografiska gränserna i generationer. Med hjälp av sagan kan barnet förstå och hantera sina känslor. Nyare sagor är anpassade till den tid barnet växer upp i. Både gamla och nya sagor kan ge barnet trygghet, framtidstro och glädje.

  Sagan kan ge svar på barns funderingar över livsfrågor. Barn behöver få känna att de kan själva och att de kan påverka sitt eget liv. Det är viktigt att inte skynda på barnets utveckling. Man ska svara på frågorna vartefter barnet självt ställer dem. En bra saga ska vara lite spännande, gärna rolig. Barnet ska kunna identifiera sig med handlingen. Det onda och det goda ska mötas och det goda ska segra. Sagan ska ge barnet upplevelser. Sagor får inte vara så otäcka att de ger mardrömmar. Barnet måste kunna förstå rädslan och bearbeta den.

  Varje sagofigur är väldigt endimensionell för att barnet ska förstå figurens handlingar och reaktioner och därmed sig självt. Barn måste få bekräftelse på att deras känslor är respekterade för att kunna förstå andras känslor. Denna bekräftelse får barnet delvis genom sagorna som också visar barnet hur en större klarhet över verkligheten kan växa fram ur fantasin. Barn gillar magi på grund av att de har ett animistiskt tänkande. De upplever världsordningen utifrån föräldrarna och vad som sker i hemmet. Sagor kan minska rädsla och fördomar. Fantasin gör att barnet har lätt för att leva sig in i andra människors känslor. Det barn som tror på sagans sanning vågar också tro på att en ny kamrat som barnet är osäkert på och därför lite skrämt av med tiden kan förvandlas till en god vän.

  Det bästa med sagor är att de kan användas för att uttrycka sig på olika sätt. Barn gillar sagor med lyckliga slut som de kan identifiera sig med och som innehåller vardagliga händelser, humor, spänning och magi. Genom att lyssna, samtala, måla, dramatisera och musicera sagan får barnet tillgång till hela sin personlighet och genom upplevelserna sagan ger sker också en andlig utveckling.

 • 661.
  Söderback, Anne Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Döden - en del av livet1998Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om döden, främst ur baras synvinkel. Jag redogör för vad olika författare kommit fram till, vidare för en intervju med några barn och slutligen för vad jag själv upplevt. Döden är en av de naturligaste delarna i ”livet”, fast den är för många något väldigt tabubelagt. Vi kommer alla ändå på något sätt att beröras av den. Som vuxen kanske man ofta lämnar barnen utanför, därför att man själv har svårt att hantera döden.

  Jag har läst litteratur inom detta område och försökt påvisa hur viktigt det är att skolan tar upp ämnet död med eleverna. En slutsats är att lärarna bör vara väl förberedda när de tar upp ämnet död. Så att lärarna bl a genom litteraturstudier ”fått mer kött på benen” och lärt sig hur barn tänker, känner och funderar över döden. Det viktigaste är att man vågar prata med varandra om döden, inte ta upp det när ”det händer”. Det är alltid lättare att hantera det man möter i livet om man är förberedd.

 • 662.
  Söderberg, Katarina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Religion – ett ämne under förändring?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbildningsdepartementet la år 2000 fram ett förslag om ett nytt kärnämne i den svenska gymnasieskolan. I detta ämne ska religion, samhälle och delvis historia ingå. Skulle detta förslag gå igenom så skulle det påverka både elever och lärare. Hur skulle det påverka ämnet religion? I dagens kursplan för religion belyser man vikten av etik och moral, förståelse och respekt för andra människor. Hur ser man på ämnet religion och dess undervisning? Får man med allt från kursplanen? Hur skulle det nya ämnet påverka ämnet religion? Vad anser elever och lärare på en gymnasieskola i Mellansverige? Stämmer deras åsikter överens med vad artiklarna säger som tar upp förslaget? Majoriteten är emot förslaget. De är nöjda med dagens undervisning i religion och den etik som undervisningen tillför. Det finns andra sätt att uppnå de mål som kommittén lagt fram.

 • 663.
  Söderberg, Per-Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Integration bortom det sekulära: En teoretisk undersökning av integrationsbegreppet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore a postsecular alternative to the concept of integration, through a critical examination of current research on integration. This is achieved through an explorative conceptual study as the primary method, a general literature study as the subordinate method, and an intersectional perspective as a complementary theoretical approach. The postsecular theoretical framework of this thesis consists of Zygmunt Bauman’s theory of liquid modernity, Charles Taylor’s theory of the dialogical function, and Seyla Benhabib’s theory of deliberative democracy. The study presents five central features of the postsecular concept of integration as being; (i) more than just religion, (ii) change in power relations and conditions, (iii) intersectionality, (iv) contemporary activism, and lastly (v) ideals and visions. The first feature aims to scrutinize the scientific postsecular debate, and point out its one-sided emphasis on religion and religiosity in relation to secular societies. The second feature aims to examine power relations and conditions, constituted by historical, economic, social and global factors. A third feature illuminates the complexity and transformation of identity, with regards to power relations and categories of belonging. The fourth feature which appeared in the study emphasized concepts like deliberative democracy, renegotiation, reconciliation and solidarity. The focal point being social commitment and grassroots- levels of initiatives as forms of activism. The fifth and concluding feature refers to the significance of ideals and visions and how these appear in contemporary secular context. Based on this study, it is possible to claim how traditional understandings of the concept of integration appear inadequate and counterproductive in the endeavor of an equal and inclusive integration. 

 • 664.
  Söderberg, Per-Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Muslimsk identitet och assimilation i det sekulära Sverige: En kvalitativ intervjustudie av det religiösa självförverkligandet utifrån jungiansk teori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att utifrån jungiansk teori bilda en förståelse för hur assimilation påverkar muslimsk identitet och självförverkligande i en sekulär kontext. Detta genom en fenomenografisk analys av det empiriska materialet, vilket består av kvalitativa intervjuer med troende muslimer. Utöver detta problematiseras Jungs analytiska psykologi i och med hur väl applicerbara dessa teorier är på muslimskt identitetsskapande idag. Undersökningen visar att det svenska sekulära samhället skapar ett assimilationstryck som upplevs av respondenterna i olika grader. Dessa påtryckningar innebär dock inga märkbara negativa tendenser i religionsutövandet bland de medverkande i den utsträckningen att den muslimska identiteten drabbas. Däremot tvingas respondenterna hantera utsatthet baserat på okunskap, rädsla och hat som på intet sätt bör försummas. Slutligen visar sig jungiansk psykologi fungera relativt oproblematiskt i en analys av den här typen. Jungs teorier är dock i behov av viss modernisering för att bättre passa samtida religionsvetenskap.

 • 665.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  När slumpen rådar - eller när man läser utan att koma till dörren: Bok i dag1991In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 22 aprilArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 666.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Tack, Uggla, för den biografin:  2010In: Gefle Dagblad, Vol. 21 december, p. 27-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 667.
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Översätta bibeln - en omöjlig konst1999In: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 19 septemberArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Betraktelse över arbetet med nyöversättning av Bibeln vid Bok & Bibliotek, ett arbetet som pågått i 27 år

 • 668.
  Söderhäll, Mari
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Modern Gnosticism - oförnuftig fantasi eller ett ljus i mörkret?: fyra rörelsers tolkningar av myterna om materian, människan och ondskan i världen2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om modern gnosticism, tolkat utifrån fyra nygnostiska rörelser jag fann på Internet. Efter att ha läst dessa valda rörelsers texter slog det mig att en fundamental förändring hade skett, med tanke på texter om antik gnosticism. Framför allt hade den mörka synen på materian förändrats, och därmed synen på de feminina och maskulina aspekterna samt ondskan också. Om man går på linjen att de var materia- och kvinnofientliga samt ville undfly reinkarnation. De här aspekterna, materian, människan och ondska, reflekteras dock fortfarande i ljuset av de antika gnostiska myterna. Myter som bär upp denna andliga filosofis ramverk kring människans existentiella villkor. Grundtemat är på så sätt detsamma, men tolkningarna om universum, livet och människans livsvillkor är modifierad från äldre skrifters beskrivning av och om gnostikernas världsbild.

  Syftet med uppsatsen var att undersöka några nygnostiska rörelser i det sekulära väst, och hitta likheter och skillnader speglat mot den antika gnosticismen. Sättet att finna dem gick via Internet och synliggörandet av dem, och deras mytiska världsbild, gick via deras myter om materian, människan och ondska.

 • 669.
  Söderhäll, Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Nygnosticism i Matrixtrilogin: en studie av vårt gnostiska arv i dagens mediala berättande2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen består framför allt av en jämförelse mellan de nygnostiska inslagen i filmerna Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions samt Animatrix och den antika versionen av gnosticism. Jag har speciellt använt mig av Valentinus kosmogoni hämtad ur H. Jonas bok ”The Gnosic Religion”, för denna jämförelse. Hela arbetet sträcker sig dock över flera områden och ämnen som historia, genus, sociala och politiska förändringar, våra media och existentiella spörsmål i västvärlden idag mm.

  Eftersom gnosticismen delvis uppstod och formades i nära förhållande till kristendomen, samt levde vidare under ytan av det etablerade fram till nyligen, finns det flera paralleller mellan dåtid och nutid. Idag är ett tydligt tecken på detta New Age, det samlingsbegrepp som rymmer så mycket men som likt gnosticismen delar på många föreställningar. T.ex. människans vilja till förmåga bortanför och utöver materien/kroppen, hennes eget inre gudomliggörande och behovet av en transcendent messias mm. Profana likheter kan vara pessimism, nihilism, känslan av en konstgjord och overklig verklighet, verklighetsflykt mm.

  På ett annat plan handlar uppsatsen om människans mytologiserade/andliga psykologi, dels om Jungs arketypiska psykologi och dels om nyandlig mystik. Hur de kliver in och tar över tomrummet i den traditionellt vetenskapliga och rationella värld vi ”mytlösa” lever i. Den religiösa mystiken var en allmän realitet förr i tiden, men blev s.a.s. bortrationaliserad i upplysningens och senare protestantismens era. Människans belägenhet i den tekniskt avancerade världen har förändrat mycket, också hennes psyke. Bröderna Wachowskis filmverk visar också tydligt på den gnostiska versionen av uppdelningen mellan omedvetna, medvetna och upplysta. Att ”felet” med människan är hennes okunskap om den yttre verkligheten, och att räddningen ligger i ett introvert sökande efter sanningen. Uppsatsens helhet rör sig alltså både i det yttre och det inre, likt Matrixtrilogin och ny/gnosticismen, över tid och rum samt mellan olika tekniska mediala medel.

 • 670.
  Söderlind, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Dialog eller envägskommunikation?: En studie av Ulf Ekmans och KG Hammars syn på Gudsrelationen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen består av en jämförande studie av Ulf Ekman, grundaren till församlingen Livets Ord och KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan, sett ur ett perspektiv med gudsrelationen i centrum. Syftet var att finna hur gudsrelationen gör sig påmind i deras liv såväl i teori som i praktik och undersöka skillnaderna. För att nå uppsatsens syfte har jag använt mig av litteraturstudier. Undersökningen visade att Ekman och Hammar skiljer sig betydligt i sina sätt att resonera kring Gud. Hammar framför vikten av den egna erfarenhetens insikter, medan Ekman istället står i stark relation till vad bibelns ord och texter säger. När Hammar förespråkar dialog mellan människor tar istället Ekman avstånd från dialogen och menar att människor istället behöver omvända sig till Gud och se vad Jesus gjort för människan. Resultatet visar tydligt att deras gudsrelation i hög grad skiljer sig från varandra. Ekman menar att om alla följde ett och samma sätt skulle det underlätta för människan i samtliga situationer. Hammar anser att ett sådant resonemang inte leder till ett utrymme för tolerans, respekt, och människors förståelse för varandra kan därmed inte öka.

 • 671.
  Söderlind, Ulrica
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Haoma: en religiös rusdryck2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om Haoma som religiös rusdryck. Inom den rådande forskningen, både nationellt och internationellt har riter och rus påverkan ägnats mycket uppmärksamhet, detta gäller även för Haomadrycken. Syftet med denna text är att ge en övergripande bild över vilken huvudingrediensen i Haomadrycken kan ha varit, baserat på tidigare forskning inom ämnet. Med detta inte sagt att jag försöker ge en heltäckande bild av forskningsfältet eftersom det är stort. I detta ligger även min avgränsning, jag har valt de forskningsverk och arbeten som är aktuella för att ringa in de olika forskningsgrenarna vad gäller just vilken huvudingrediensen kan ha varit i den ursprungliga Haomadrycken. Texten kommer även att behandla dagens Haomaritual och hur den utövas idag och dess föregångare. I valet att studera just Haomadrycken ligger även en avgränsning i att inte ge en heltäckande bild av forskningen runt personen Zoroaster. Även om så är fallet är det nödvändigt att ge en kortare överblick över personen och dennes betydelse. För detta ändamål har jag gjort ett urval och valt att använda några forskares arbeten om Zoroaster och den miljö han kom ifrån som en ingång till själva bruket av drycken Haoma.

 • 672.
  Tankovic, Alma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Jehovas vittne: En religionssociologisk studie om dragningskraften till och ur Jehovas vittnen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 673.
  Tapper, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Eriksson, Sandra
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Biblisk symbolism: en undersökning om den bibliska symbolismen i Bröderna Lejonhjärta2001Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna examensuppsats var att fördjupa oss i de bibliska symbolerna och försöka återfinna dem i barnlitteratur. Vi bestämde oss för att utgå ifrån barnboken Bröderna Lejonhjärta, av Astrid Lindgren. Det vi ville undersöka i texten var, förutom de bibliska symbolerna, om vi kunde finna tecken på en viss struktur och vissa skrivramar. Om så var fallet, härstammade de från Bibeln? Vi har arbetat med textanalys som metod för att få fram det vi sökte, men även tagit hjälp av tidigare forskning. Genom diskussioner och analyser kom vi bland annat fram till följande:

  • Biblisk symbolism förekom
  • Skrivramarna var tydliga
  • Berättelsens struktur vilar på en trygg grund

  I diskussionen har vi tagit upp betydelsen av trygghetsgestalter i barnlitteratur och hur viktiga vi tror att dessa gestalter är. Vi har också diskuterat andra former av strukturskrivande och på vilket sätt detta kan framställas i en text.

 • 674.
  Tarabeih, Basmah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Islam i Sverige: självbild bland nyanlända och svenskarnas syn på islam2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur nyimmigrerade muslimer upplever att de har blivit bemötta i Sverige samt hur svenskar tänker kring den muslimska ökningen som skett under de senare åren i Sverige. För att skapa en förståelse för hur de upplever varandra har det genomförts intervjuer för att på så sätt betrakta om det förekommer fördomar eller rädsla bland svenska medborgare och nyimmigrerade muslimer gentemot varandra.

  Min metod är kvalitativ i form av personliga intervjuer där resultaten tolkas utifrån attributionsteorin samt Arne Trankells teori om de annorlunda och därefter jämförs detta med tidigare forskning. Resultatet av min undersökning visade en bredare kunskap hos svenskarna om islam tillskillnad från hur det har varit tidigare. Detta kunde man även se genom de muslimska nyimmigrerade informanternas svar, deras intryck av hur de blivit bemötta av de svenska folket visade att de var nöjda och tacksamma.

 • 675.
  Taskila, Susanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att utmana med feminism: En intervjustudie av kristna och muslimska kvinnors inställning till feministisk teologi och strategi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen hade som övergripande syfte att utifrån kvalitativa intervjustudier undersöka om muslimska och kristna kvinnor var feminister och använde sig av feministiska strategier. Uppsatsen sammanfattade i stora drag under rubriken tidigare forskning vad feministiska strategier är och hur de kunde tillämpas inom islam och kristendom, men ger också bakgrund och förståelse för ämnet ur ett religionshistoriskt perspektiv. Studien visade att de religiösa kvinnorna inte medvetet kallade sig feminister, men hade jämlikhet som en självklar grundsyn. Feministiska perspektiv på teologi och religion behövdes då den traditionella religiösa historiesynen och religiösa erfarenheten, kulturen, är manligt beskriven och behöver utmanas inom kristendom och islam. Detta kunde göras genom att medvetet tillämpa feministiska strategier och tolkningsmetoder. Feministiska strategier användes av vissa av de intervjuade kvinnorna, dock behövde de bli medvetna om att det var just feministiska strategier och tolkningsmetoder som de använde.     

 • 676.
  Taskila, Susanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Jesus och genus i religionslärobokens ljus: en granskning av läroböcker på högstadiet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att genom en text- och bildanalys se hur Jesus framställs i lärobokstexter samt att söka efter tecken på manlig dominans och kvinnlig underordning i läroboksmaterialet. I undersökningen granskades fyra olika läroböcker som används på två högstadieskolor. Förutom undersökningen har jag också gjort en mindre studie av referenslitteraturen och ger en bakgrund av problemläget inom läroboksgranskning, genus och Jesusforskningen för att läsaren ska begripa hur omfattande och svårt detta problemområde är. Resultaten har sedan diskuterats mot styrdokumentens direktiv samt delar av referenslitteraturen. De viktigaste resultaten som framkommit av denna undersökning är att läroboksförfattarnas material vinklar Jesus främst som kärleksfull lärare. Kvinnor får litet utrymme i bild- och textmaterialet och ofta utelämnar man kvinnor helt eller låter bli att vidareutveckla den ofta torftiga informationen. Män och manlig praxis utgör mer än hälften av allt bild- och textmaterial som presenteras i läroböckernas kristendomsavsnitt.

 • 677.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap (upphört 080911).
  Ateismens fall: den moderna religionskritikens kris2007Book (Other academic)
 • 678.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Att mäta människors religiositet: filosofiska perspektiv på kvantitativ religionsforskning2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 679.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kosmetisk teologi?: Synpunkter på Svenska kyrkans förslag till ett nytt språk2003In: Makt och religion i könsskilda världar: religionsfilosofiska perspektiv / [ed] Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina Stenqvist, Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap , 2003, p. 81-97Chapter in book (Other academic)
 • 680.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Mot en fördjupad filosofisk religionsdebatt2011In: Motståndets möjligheter: Filosofiska repliker till Eberhard Herrmann / [ed] Lena Edlund, Olof Franck, Karin Johannesson, Mikael Stenmark, Skellefteå: Artos , 2011, p. 165-190Chapter in book (Refereed)
 • 681.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Predikofortbildning 20 p vid Umeå universitet2005In: Tro och liv: Tidskrift för kristen tro och förkunnelse, ISSN 0346-2803, no 3-4, p. 55-57Article in journal (Other academic)
 • 682.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Relativismen biter endast på ismernas värld2003In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 5 maj, p. 7-7Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 683.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Religionsdidaktik i en senmodern situation2006In: Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring / [ed] Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén, Uppsala: Swedish Science Press , 2006, p. 104-116Chapter in book (Other academic)
 • 684.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap (upphört 080911).
  Religionsfilosofin lämnar inget som det är: om teologikritikens problem2008In: Tankar: tillägnade Sören Stenlund, Uppsala: Filosofiska institutionen , 2008, p. 169-182Chapter in book (Other academic)
 • 685.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Religionskritik inom språkets gränser2010In: Religionsfilosofisk introduktion: existens och samhälle / [ed] Catharina Stenqvist, Eberhard Herrmann, Stockholm: Verbum , 2010, p. 193-208Chapter in book (Refereed)
 • 686.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Religionsämnets förändring i ett pluralistiskt samhälle2005In: Religionsmöten och religiös mångfald: religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle / [ed] David Westerlund, Uppsala: Swedish Science Press , 2005, p. 20-33Chapter in book (Other academic)
 • 687.
  Thalén, Peder
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Uppbrottet från traditionell ateism2017In: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, p. 340-362Chapter in book (Refereed)
 • 688.
  Thalén, Peder
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Carlsson, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Inledning2015In: Det postsekulära klassrummet: Mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] David Carlsson & Peder Thalén, Gävle: Högskolan i Gävle , 2015, p. 7-16Chapter in book (Other academic)
 • 689.
  Thorsell, Lars
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Kokka Shinto: Japans statsreligion 1868-19452007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att använda folktro och religion skapade den Japanska regimen under två eror, Meji och Showa, ett instrument för att tygla folket och ge obehindrad makt till toppskiktet i samhället. Man underströk kejsarfamiljens gudomliga arv som släkting till dem mäktigaste kamin i gudavärlden solgudinnan Amaterasu. Som släkting till henne var han att betrakta som gud och fick aldrig ifrågasättas. Det Japanska folket var inte heller vilket folk som helst utan ett härskarfolk som även det hade gudomlig härkomst. När folket sedan genom mängder av propaganda från skolväsendet upp igenom hela samhället indoktrinerats om sin och kejsarens överhöghet var det dags att visa resten av världen sin gudomlighet. Genom att besegra sina fiender i krig blev övertygelsen än större på hemmafronten och Kokka Shinto tycktes mer och mer sitta inne med sanningen. Japan var riktigt nära att slå ut den amerikanska flottan under andra världskriget, men en serie förluster satte stopp för framgångarna och Japan besegrades. Den amerikanska ockupationsmakten identifierade Kokka Shinto som skyldig till aggressionerna på samma sätt som nazismen var för Tyskland.

  Kokka Shinto hjälpte till att göra Japan till en fascistisk stat precis som syftet var med den. Från början av Mejirestorationen till slutet av Andra Världskriget var Kokka Shinto en framgångssaga för ultranationalisterna men de allierades seger krossades Statsshinto. Det finns dock kvarlämningar av Statsshinto i Japan och när en Japansk premiärminister kan besöka Yasukuni-templet utan att tvingas avgå visar landet att man ännu har en bit att vandra innan man helt har kastat av sig sitt nationalistiska och fascistiska ok.

  Slutsatsen blir därför att jag inte anser att Kokka Shinto är en religion utan snarare mäktiga mäns sluga utnyttjande av folktro och vidskeplighet i syfte att ta över ett land. Kokka Shinto är en veritabel våldtäkt på en legitim religion men genom att använda samma mytologi och historia köper man sig legitimitet. Man måste som utomstående vara mycket distinkt i att skilja på Shinto och Kokka Shinto ungefär på samma sätt som man skiljer på Socialism från Nationalsocialism. Fram till 1868 var Shinto en mycket tolerant religion och efter 1945 är det så återigen, det finns dock ett nationellt tema i Shinto som onda krafter kan utnyttja.

 • 690.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  A Theme in C. G. Jung's Psychohistory: an Analysis of the Origin and Development of a Complex1990Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 691.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Alternatives to Dechonchy's `Constants'1991In: The international journal for the psychology of religion, ISSN 1050-8619, E-ISSN 1532-7582, Vol. 1, no 1, p. 23-26Article in journal (Refereed)
 • 692.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Arketyper och troll: om C G Jungs arketypteori1991In: Häften för Kritiska Studier, ISSN 0345-4789, Vol. 24, no 4, p. 35-50Article in journal (Refereed)
 • 693.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  C. G. Jung's Autobiography: an Evaluation of C.G. Jung's Autobiography as a Source of Information of his Psychohistory1990In: Journal of Personality and Clinical Studies: a Publication of the Association of Clinical Psychologists, ISSN 0970-1206, Vol. 6, no 1, p. 25-34Article in journal (Refereed)
 • 694.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  C. G. Jung's Inability to Believe in Jesus and his Paterofobia1991In: Program Proceedings 5th Symposium for Psychology of Religion, Leuven, 1991 august 26-29, 1991Conference paper (Refereed)
 • 695.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  C. G. Jung's Inability to believe in Jesus and his Paterofobia1991In: Klinisk religionspsykologi: forskningsrapport från Andra nordiska religionspsykologiska symposiet på Modum Bads Nervesanatorium, Vikersund 8-10 januari 1990, Uppsala: Religionsbeteendevetenskapliga förlaget , 1991, 1, p. 143-154Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 696.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Carl Gustav Jungs vision i Ravenna: en metodstudie1988In: "I drömmen, i en syn om natten": ett religionspsykologiskt symposium om drömmar, Delsbo: Åsak , 1988, 1, p. 149-175Chapter in book (Other academic)
 • 697.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap (upphört 080911).
  Distansutbildning analyserad med hjälp av symbolisk interaktionism och rollteori2000In: FLOW3: flexible learning on world wide web : IT och distansutbildning : heldagskonferens, 21 november 2000, Högskolan i Gävle, Gävle: Högskolan i Gävle , 2000, 1, p. 41-49Chapter in book (Other academic)
 • 698.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Dop Kyrka Tillhörighet: vad anser kyrkans kärntrupper om medlemskap i Svenska kyrkan?1989Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 699.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Jungiansk psykologi och film2008In: Bogart och Betel: texter om film och religion, Uppsala: Swedish Science Press , 2008, 1, p. 93-103Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 700.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Thoughts and Theses on Causality1990In: Methodology and science: international journal for the empirical study of the foundations of science and their methodology, ISSN 0543-6095, Vol. 23, no 1, p. 28-48Article in journal (Refereed)
111213141516 651 - 700 of 773
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf