hig.sePublications
Change search
Refine search result
1213141516 701 - 750 of 773
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 701.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Uppfattningar om tillhörighet: de dopsyner och kyrkosyner som ligger bakom olika uppfattningar om tillhörighet till Svenska kyrkan - tabeller och kommentarer1988In: Vägen till kyrkan: om dopet och kyrkotillhörigheten: ett diskussionsbetänkande nr 2 från en arbetsgrupp inom Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum , 1988, 1, p. 229-254Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 702.
  Tilander, Åke
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Why did C. G. Jung Write his Autobiography?1991In: Journal of Analytical Psychology, ISSN 0021-8774, E-ISSN 1468-5922, Vol. 36, p. 111-124Article in journal (Refereed)
 • 703.
  Tilander, Åke
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Westerlund, David
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Religionsvetenskap i Gävle: en kort historik2005In: Religionsmöten och religiös mångfald: religionsvetenskapliga essäer från Högskolan i Gävle, Uppsala: Swedish Science Press , 2005, 1, p. 88-90Chapter in book (Other academic)
 • 704.
  Tingstad, Görild
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Didaktiska urval i ett samhälle präglat av pluralism: en studie av grundskolans undervisning och lärande i religionskunskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var att undersöka vilka didaktiska frågor och urval lärare inom ämnet religionskunskap anser vara centrala i undervisning och lärande i ett pluralistiskt samhälle, präglat av en mångfald livsåskådningar, religioner och kulturer. Som bakgrund till min empiriska undersökning har jag studerat litteratur som gett en historisk översikt över hur den ökande pluralismen har inverkat på skola och samhälle. Jag har också granskat Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och kursplanen för religionskunskap, för att undersöka vilka mål som de nationella styrdokumenten lyfter fram. Jag valde att använda en kvalitativ forskningsmetod, som inneburit att jag intervjuat lärare inom ämnet religionskunskap. Resultatet av undersökningen visade att lärarna ansåg att det i ett samhälle präglat av pluralism, blir än mer centralt att betona allsidighet och saklighet. Dessutom med tanke på mångfalden språk bland elever med utländsk bakgrund låta undervisningen få det nödvändiga utrymmet i tid som krävs, och att lärarna bör betona området tro och tradition. Lärarna framhåller också att elevmedverkan i undervisningen och ett bra samarbete med föräldrarna är metoder som främst tar tillvara mångfalden bland eleverna. Det som jag kan säga saknas i lärarnas arbete med elever med utländsk bakgrund är ett mera medvetet arbete med att främja elevernas dubbla identitet.

 • 705.
  Torberntsson, Jan
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Lärares attityder till, och hantering av religionsämnet i årskurs 4-6 (f.d. mellanstadiet): en studie baserad på 9 djupintervjuer1995Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag fick genom uppsatsen bekräftat det som jag redan innan anat, nämligen att religionsämnet i mångt och mycket faktiskt upplevs som ett ämne som är svårt att undervisa i, av olika skäl som jag närmare redogör för i själva uppsatsen, och att ämnet tenderar att bli ett ämne man tar tag i, då det dåliga samvetet över att man inte ger det det utrymme det enligt läro- och timplan skall ha, plågar läraren allt för mycket, eller att man helt enkelt lämnar över det till någon annan lärare, som antas ha större kunnande och/eller motivation.

  Dessutom upptäckte jag att många lärare fortfarande uppfattar religionsämnet som huvudsakligen ”kristendomskunskap”, och att man alltså i ganska liten utsträckning följer de nyare läroplanernas intentioner beträffande ämnet.

 • 706.
  Trosell, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  ETT + ETT + ETT = ETT: en förundersökning om gudsbilden bland vuxenstuderande vid Mjölby Komvux2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om den kristna gudsbilden. Kristendomen har en monoteistisk gudsbild men sammanfogar den till den treeniga bilden Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Anden.

  Rapporten vill visa att nutidens människor brottas med samma problem som urkyrkans medlemmar. Nämligen frågan om att de tre delarna är en sammanhängande bild av en enda helhet, som är Gud.

  Till att börja med innehåller rapporten en genomomgång av urkyrkans, högmedeltidens och reformationens olika problem med gudsbilden. Dagens gudsbild presenteras utifrån biskop Lennart Koskinens personliga vinkel.

  Därefter följer ett kapitel om livsåskådningsundersökningar som har genomförts både i Europa och i Sverige under slutet av 1900-talet. I dessa har jag främst tagit del av det som handlar om nutidsmänniskans gudsbild i ett samhälle som blir allt mera sekulariserat.

  Slutligen har jag genomfört en enkätundersökning bland vuxenstuderande vid Mjölby komvux. Där har jag studerat förståelsen av treenighetsbegreppet, samt försökt utröna om gudsbilden är stadd i förändring mot en gudsbild som mera är en kraft eller en energi och om den är mera opersonligt andlig än tidigare generationers gudsbild.

  I mångt och mycket visar min undersökning på liknande resultat som de stora livsåskådningsundersökningarna från sent 1900-tal. Jag anser dock, att gudsbilden blivit än mer kosmisk och opersonlig under den tid som gått sedan dessa undersökningar gjordes. Detta medför på sikt att Kristusbilden kanske är i avtagande, eftersom dess roll som brobyggare inte behövs utan var och en av oss kan forma sin egen gudsrelation. Är det så eller inte? Ta del av min rapport om gudsbilden och bilda dig en egen uppfattning.

 • 707.
  Trostek, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hon går dit vinden för henne: en religionsvetenskaplig analys av filmen Pocahontas2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilka religiösa symboler, idéer och element kommer till uttryck i filmen Pocahontas? Så lyder problemformuleringen i denna uppsats.

  Med hjälp av fenomenografi som forskningsmetod, som resulterat i ett strukturerat kategorisystem har jag svarat på denna problemformulering.

  Filmen innehåller många olika religiösa symboler, idéer och element. Många som man inte ens tänker på om man inte studerar filmen från en religionsvetenskaplig utgångspunkt. Dessa har jag valt att lyfta fram genom denna filmanalys.

  Nyckelord: Filmanalys, film, religionsvetenskap, mytologi, symboler och tecken.

 • 708.
  Turdell Wikström, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Traditionens betydelse och plats i den ortodoxa kyrkan2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Innebörden av begreppet tradition varierar mellan de stora kyrkorna. Denna uppsats beskriver traditionens betydelse och plats i den ortodoxa kyrkan. Traditionen har beskrivits både utifrån sin yttre och inre form. I traditionen står theosis, människans gudomliggörelse, i centrum både liturgiskt, i lära och i praxis. Fakta från litteraturen har främst hämtats från verk av de ortodoxa 1900-tals teologerna Kallistos Ware och John Meyendorff. Förutom litteraturstudier har en enkätundersökning med öppna svarsalternativ skickats ut till ortodoxa församlingsmedlemmar. Den fenomenografiska forskningsmetoden har tillämpats på enkätsvaren. Resultatet av dessa visar hur ortodoxa invandrare och svenska konvertiter uppfattar den ortodoxa kyrkan respektive den protestantiska. Utifrån svaren uppställdes olika kategorier som visar på likheter och variationer mellan gruppernas uppfattning om den ortodoxa traditionen. Slutsatsen av undersökningen blev att det finns en tydlig samstämmighet i uppfattningen om både den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan oberoende av personernas uppväxt, utbildning och kulturella arv. Den enskildes uppfattning och kunskap inom detta område har troligen främst sin utgångspunkt i personliga erfarenheter.

 • 709.
  Tuvér, Alexandra
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Hedersmordet på Fadime: hur det påverkade debatten om hedersrelaterat våld i Sverige2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken bakom mordet. Syftet med min uppsats är att visa hur debatten blev och vad som har hänt efter den. Mina frågeställningar syftar till att svara på vad debatten om Fadimes död kom att handla om, och varför pressen blev intresserad av just denna händelse och vad hennes död har gjort för framtiden. Denna kvalitativa litteraturstudie har sina utgångspunkter i Holme & Solvangs beskrivning av hur man genomför en studie som denna. Resultatet av denna undersökning visar att debatten kom att handla om kulturella skillnader och patriarkala strukturer, och att Sverige har förändrats gentemot hedersrelaterat våld. Efter resultatredovisningen följer en diskussion som bland annat tar upp mina ståndpunkter gällande resultatet samt de slutsatser jag kunnat dra av min studie.

 • 710.
  Unger, Samuel
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Elevers värderingar i skolan: i konkreta fall och enligt Lpo-941997Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag genom en enkätundersökning försökt att finna elever som kan säga att de har en egen värdering. Jag ville genom att intervjua dessa elever, se hur de upplever att skolan arbetar med värderingar, och hur de upplever sin situation i skolan. Resultatet visar att det är väldigt få elever som överhuvudtaget kan säga att de har en egen värdering. De som säger sig ha en egen värdering, upplever att det inte är något som man jobbar med i skolan, utan det sker hemma. Jag har också jämfört med tidigare forskning om detta, och sett att resultatet är liknande nu som då, trots nya direktiv i nuvarande läroplan.

 • 711.
  Ungh, Malin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Analys av den muslimska familjen i läroböcker för religionskunskap A på gymnasiet: en religionsdidaktisk studie2003Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet är ett didaktiskt examensarbete, i vilket det söks svar på frågorna Hur framställs den muslimska familjen i kapitlet islam i läroböcker för religionskunskap A i gymnasiet? Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer? För detta har en komparativ metod använts med utgångspunkt i läroböcker, ställda mot Lpf, kursplaner, mina huvudfrågor och underliggande frågor.

  De resultat som framkommer häri är att läroböckerna inte skriver om den muslimska familjen som en enhet, utan om man och kvinna och utelämnar barnen. Där fokus ligger på kvinnan. Den här delen, familjen, i de läroböcker som använts, uppfyller de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer.

  Islam är en religion som är världsomspännande och utgör en stor del av det religiösa livet i Sverige. I svenska skolor går många muslimska barn, därför behövs en förståelse för den muslimska familjen både hos lärare och hos andra elever. För att detta skall kunna utvecklas bör lärare vara vakna och medvetna om vad lärobokstexterna har att säga om den muslimska familjen för att om det behövs utveckla denna information. Ett didaktiskt förhållningsätt är ett måste i samband med läroböcker och dess texter.

  En önskan är att fler ägnar sig åt att analysera lärobokstexter, då inte endast inom området islam utan också inom de andra religionerna. Vad skrivs till exempel om kristendomen. Inte endast analysera texter i religionsläroböcker utan också inom andra ämnen, så att detta väcker ens eget medvetande och förhoppningsvis deras som läser det alster som produceras.

 • 712.
  Ungh, Malin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  En droppe av musik: under 1920-talet i Svenska kyrkan2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar de psalmer som användes i Svenska kyrkan under 1920-talet. Utgångspunkten tas i 1921 års psalmbokstillägg. Psalmtexterna analyseras utifrån den sammhälleliga kontexten. Framförallt 4 kategorier diskuteras: gemenskap, protest, mål och mening och till sist frihet.

  Musik har haft betydelse för människor på många olika sätt och har det fortfarande. En viktig uppgift har kompositörerna till musiken och författarena till texterna. Vad musiken och texten sedan betyder är upp till var och en att bedöma, dock kan man alltid undersöka och analysera texternas betydelse och innehåll från olika angreppssätt och ett av dem är så som jag gått till väga och hoppas att det med tiden kommer att utvecklas.

  En önskan är att fler människor intresserar sig för detta område och försöker se det ur olika vinklar och angriper det från olika håll. En annan önskan är att någon tar vid där detta arbete slutar och går vidare, fördjupar och utvecklar det jag påbörjat. Jag hoppas att man kan ägnar mer tid och forskning åt det här området, ty jag är övertygad om att det kommer att ha betydelse i framtiden på så sätt att det skulle kunna förklara Svenska kyrkans inflytande på människor genom musik och text.

 • 713.
  Ungh, Malin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Offer och offrande i samernas religion2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvuddel handlar om offer och offrandet inom de svenska samernas förkristna tro, där björnriten lyfts fram som en egen del. Innan man kommer till detta får man kort ta del av samernas gudavärld, vilken bestod i många olika gudomar eftersom samerna trodde att allt var besjälat. Därefter kan man läsa om nåiden, den man som kunde försätta sig i trans för att resa i andevärlden då man behövde hjälp vid exempelvis någon sjukdom. Sist i denna del har trumman fått en egen plats, vilken bland annat nåiden ibland använde som hjälpmedel för att försätta sig i trans. I den sista delen innan diskussionsdelen kan man läsa om de möjliga förändringsfaktorerna för offrande, där nybyggare och den kristna missionen lyfts fram som två exempel.

  Syftet med denna uppsats var att visa att offrandet och offrandets betydelse förändrades genom kontakt med nybyggare och andra kulturmöten, vilken troligtvis var en av orsakerna till förändring av offrandets betydelse. Det andra syftet var att försöka visa att offrandet var mer påtagligt där det "svenska" inflytande var mindre, vilket tyvärr inte kunnat göras. Arbetet har tagit form med hjälp av deskriptiv metod. Arbete är begränsat så till vida att endast ett antal böcker använts, där möjligheten att få tag på många fler fanns, och där offrandet har huvudrollen. De källor som tagits upp sträcker sig från Pehr Högström (1747) till Lennart Lundmark (1998), med koncentration av 1900-talet eftersom de är lättast att få tag på.

  Slutsatser som drogs var bland annat att, genom att den samiska ungdomen på 1700- och 1800-talen sökte sig till den kultur och religion som kom med nybyggare och kristen mission så slutade man identifiera sig som samer. Detta var troligtvis en av de bidragande orsakerna till att offrandet och dess betydelse förändrades och tillslut försvann ur samernas tro och leverne. Denna uppsats är inte heltäckande för offer och offrande inom samernas religion, utan kan snarare ses som en liten del i en helhet.

 • 714.
  Vahterinmäki, Kristian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Förhållandet mellan religion och vetenskap: En historisk och didaktisk introduktion till en komplicerad relation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 715.
  Van Der Kaay, David
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Isaksson, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Djävulens nya kläder: Finns den personifierade djävulen idag?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra Djävulens funktion i dagens mest lättillgängliga och populära mediagenrer. I studien redogörs hur bilden av Djävulen uppstått med nedslag i Gamla testamentet fram till upplysningen. Mot denna bakgrund tolkas och analyseras hur och om denna gestalt återfinns i dagens mediasamhälle, med inriktning på filmerna Terror på Elm Street och 2012, tv-serien Lost och romanen Frankenstein av Mary Shelley. Huvudresultatet visar på att en kamp mellan det goda och det onda troligtvis all­tid kommer att förekomma och medan djävulsgestalten i och med upplysningen tappar infly­tande i kristendomen återfinns denne i diverse film, böcker och serier.

 • 716.
  Vanhatalo, Toni
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Andersson, Greger
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Missionärerna och Afrikas svarta barn: ett komparativt arbete om missionärers syn på afrikaner under tidigt 1900-tal2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete syftar vi till att beskriva hur svenska missionärer bemötte afrikanerna och deras kultur i början på 1900-talet. Vår övergripande ambition är att identifiera vilka etiska och ideologiska strukturer som låg till grund för missionärernas bedömning av afrikanerna och deras samhällen. Studien är komparativ på så sätt att vi syftar till att jämföra missionärer från två olika missionsfält och missionsorganisationers syn på dessa frågor. Denna uppläggning möjliggör sedan en jämförelse mellan organisationerna, där vi kan identifiera både likheter och skillnader vad gäller dessa frågor.

  Slutligen kommer vi även att ta oss friheten att ge några mer personliga och hypotetiska förklaringar till missionärernas enhetliga alternativt disparata åsikter kring dessa aspekter. Vår huvudfrågeställningen är om man kan se likheter och skillnader mellan tidiga 1900-tals missionärer i deras inställning till afrikaner från olika kulturella och religiösa traditioner? Centralt är om vi kan spåra om och i så fall hur samtidens ideologiska idéer användes av missionärerna i deras försök att begripliggöra kulturmötet mellan afrikaner och européer. För att angripa följande problemområde har vi valt att använda en hermaneuetisk metod med inslag av fenomenografi. Konkret innebär det att vi har gått igenom missionärsbrev som presenteras i 1911 års upplaga av tidningen ”Missionsförbundet” och 1904-1906 års upplagor av EFS tidningsorgan ”Missionstidningen”. Vår studie visar att missionärerna från de skilda missionsorganisationerna i stort sett hade samstämmiga värderingar av afrikanerna.

  I huvudsak kan vi se att missionärerna använde fyra olika typer av ideologier för att, dels förklara behovet av mission bland afrikanerna, dels förklara afrikanernas mentalitet och samhällssystem. Missionärernas värderingssystem bestod av en sammanblandning av patrialkala, liberala (idealistiska), socialdarwinistiska, kulturimperialistiska, samt i EFS fall imperialistiska idéströmningar. Studien har emellertid inte påvisat att missionärerna skulle inta en tydligt rasistisk hållning gentemot afrikanerna, dock tycks missionärerna ha ett behov av att distansera sig från afrikanerna och på så sätt bygga upp vissa rasbarriärer mellan folkgrupperna. Dock menade man inte att afrikanerna var mindre värda för att de skulle representera en lägre ras, utan de nedvärderande kommentarerna till afrikanerna och deras samhällen hänvisas istället till deras religion. Det var nämligen den som var upphovet till afrikanernas låga utvecklingsnivå.

 • 717.
  Vanler Pedersen, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Att bära hijab i en svensk kulturell kontext: En intervjustudie av åtta svenska muslimska kvinnor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of Muslims living in Sweden has, through the last few decades’ immigration, increased greatly. This has also led to Islam becoming more visible as part of the religious public room in Sweden, a country where the majority population is Christian. Islam's increased presence and visibility in Swedish society has inevitably led to a number of discussions and tensions. One of the most current and medially guarded discussions in this regard is the question of the veil, or scarf, worn by many Muslim women. An alarming increase in Islamophobia in the Western world since the September 11th attacks in New York, which in many respects seems to be due to a lack of knowledge both in terms of religion and culture, gives extra relevance to studies that seek to increase knowledge in this area. In particular, there is a lack of studies that give special attention to women within the Muslim minority in the western world.

  Events in recent years, such as the hijab ban in French schools, raises a lot of questions around this so clearly symbolically loaded garment worn by many Muslim women and how this relates to the supposed increased vulnerability of Muslims living in countries with a Christian majority population. By starting out in existing literature on the subject and using qualitative interviews this study seeks to highlight the religious practice of young Muslim women living in Sweden to wear the veil. The study intends to examine the context in which it is worn, what meaning it has for young women, and what possible consequences it has in their lives. Through a qualitative research strategy based on interviews with eight young Swedish Muslim women, the study has generated results that show that the wearing of the veil in a Swedish cultural context is associated with a variety of difficulties, but that these difficulties can also act as strong identity-builders.

  The study shows that the wearing of the veil in a Western cultural context is often a struggle in many different respects. This battle seems to affect both women’s feelings and views of one's own identity as a religious exercise. To practice the traditional custom of wearing the veil is seen by many as particularly important in a secular cultural context, as a way of both externally for and for oneself clarifying the religious part of one's identity.

 • 718.
  Veladzic, Fatima
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  HALAL ELLER HARAM: En undersökning av slöjanvändning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Titel: Halal eller haram

  Författare: Fatima Veladzic

  Handledare: Åke Tilander

  Utbildning: Religionsdidaktik C, 30 hp

  Antal sidor: 25

  Sökord: Koran, haditherna, slöja, hijab, kultur identitet, kultur och kulturmöten

  Bakgrund: Koranen och haditherna samt förklaring av olika hijab hjälpte mig att hitta de religiösa skällen till slöjanvändning.

  Syfte: Syfte med denna studie är att genom kvalitativa fenomenografiska intervjuer undersöka en grupp bosniska muslimska kvinnors erfarenheter kring hijab. Det är intressant att se om det är religionen, identitet, traditionen eller kultur som avgör bärande av slöjan.

  Metod: Kvalitativ fenomenografisk metod användes i studierna. Det var en halvstrukturerad intervjuguide med två övergripande frågor. Sju informanter intervjuades i olika åldrar men med bosnisk bakgrund. Insamlingen av data har skett både med telefon och med mötes intervjuer på plats där jag har utgått från två frågor: Varför bär/ inte bär du slöja?

  Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är identitet, tradition, kultur och kulturmöten. Det har varit till hjälp för att kunna analysera och tolka mina resultat som ledde till att jag kunde besvara min frågeställning

  Resultat: Min undersökning visade att det är upp till var och en kvinna att avgöra om hon vill använda slöja eller inte för att i Koranen står det inte preciserat men att ibland avgör tid och rum om kvinnan ta på sig slöjan eller inte.

   

 • 719. Order onlineBuy this publication >>
  Vesterlund, Per
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Bogart och Betel: texter om film och religion2008Collection (editor) (Other academic)
 • 720.
  Vesterlund, Per
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Taoismen och den analytiska psykologin2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study the connection between Taoism and analytical psychology. This is done by descriptive text analysis of post-jungian literature. Often mentioned when searching for the inspirations and influences on analytical psychology we find references to alchemy, Buddhism, Gnosticism, Hinduism and the hermetic tradition. More seldom do we meet any references to Taoism. My aim is to investigate what gravity do the post-jungians attach to the taoism influence on C.G. Jung´s analytical psychology. This paper will also argue that Taoism is an underestimated influence in the development of the analytical psychology.

  Keywords: Analytical psychology, Jungian psychology, Taoism, Tao, Richard Wilhelm, synchronicity, C.G. Jung, analytisk psykologi, jungiansk psykologi

 • 721.
  Vesterström, Therese
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Elever med annan tro: bemötas eller bedömas?2000Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetets huvudfrågeställning är: Hur upplever Jehovas vittnen sin egen samt sina barns skolsituation?

  Mitt eget antagande var att min egen undersökning kring denna frågeställning skulle ge mig ett svar, med andra ord vilka generella regler gäller när jag får en elev som har en annan trosuppfattning.

  Jag ställde olika delfrågor som utgår i det stora hela från min huvudfråga. Vissa av delfrågorna presenteras här nedan:

  • När och hur berättade ni i skolan om er tro? Hur blev ni då bemötta? Med denna fråga ville jag få reda på om ett gemensamt förfaringssätt från föräldrarnas sida fanns, samt om de hade en förväntan på bemötandet från läraren.
  • Har det varit/är det några problem som ni kan relatera till er tro?
  • Fanns det problem som direkt skulle kunna ha förebyggts, redan innan de uppstått?
  • Hur var er egen skolgång? Är det enklare att vara ett Jehovas vittne idag mot tidigare?
  • Finns det några mönster som går igen föräldrar-barn?
  • Skulle ni kunna tänka er att komma till klassen och berätta om er tro samt besvara frågor som kan dyka upp?
  • Är det en öppen dialog mellan föräldrar – barn, hemmet – skolan eller är det här något man inte vill prata om?

  Under rubrik 4 har jag gjort en jämförelse mellan Jehovas vittnens egen broschyr om skola och utbildning och vårt styrdokument Lpo 94. Där är syftet att se om de överensstämmer med varandra eller inte och i så fall var skiljer de sig åt.

  Det här arbetet har inte som syfte att ta ställning för eller mot Jehovas vittnen som grupp utan syftar till att skapa en förståelse för hur det kan vara och hur skolan uppfattar elever och föräldrar som har en annan tro än deras egen.

   

 • 722.
  Vestlund, Ulrica
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Vanliga väsen i vår folktro1997Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet handlar om väsen i den gamla folktron. För att begränsa mig i ämnet om gammal folktro och sägner, så håller jag mig till det gamla bondesamhället på 1800-talet. Jag var nyfiken på vilka väsen som man kunde hitta i våra trakter, och vilka egenskaper de hade. Efter att ha samtalat med Ann Nilsén som är etnolog på länsmuseet i Gävle, så fick jag en klarare bild av vilka väsen man kunde hitta häromkring.

  Jag inriktade mig så på dessa, rået, vittran, trollen, tomten och vättarna. Det uppenbarade sig att de flesta av dessa väsen visade sig ha nästan identiska egenskaper. De förväxlades ofta med varandra, mycket beroende på om sägnen berättades i norra eller södra Sverige. Om man t.ex. hade en hustomte på en gård i Norrland, så kunde det vara en vätte med samma egenskaper, utseende och funktion på en gård i södra Sverige. Tomten och vättarna omnämndes många gånger i samma sägen, antigen var det tomten eller vättarna som förekom.

  Det finns mycket moral och pekpinnar för hur folk i allmänhet borde vara mot varandra. Detta tillskrev man istället ”småfolket”. Ofta var det säkert lättare att respektera deras åsikter än den närmaste grannens, eftersom det gick illa om man misshagade något väsen.

  Det finns många olika samlingsnamn för de här väsena. Jag har själv valt att kalla dessa varelser för ”småfolket”. De underjordiska eller de osynliga, är också populära benämningar. Vad man än väljer att kalla dem, så beskrivs de ha samma egenskaper i hela landet.

  Det finns vissa teorier om hur dessa väsen uppstått. Man trodde i en medeltida sägen, att Lucifers änglar regnade ner i tre dagar på jorden. En del föll ner i skogen och blev skogsrån. De som föll ner i bergen blev bergstroll. Andra regnade ner på hus och tak och blev tomtegubbar.

 • 723.
  Vestman, Erik
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Afrikabilden i läromedel2000Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur bra skolböcker i samhällsorienterande ämnen lyckas förmedla en dynamisk och rättvis bild av Afrika. Mina frågeställningar är: Vilken bild av den afrikanska kontinenten och afrikanerna förmedlas av läroböckerna för högstadieelever? Hur dynamisk och mångfacetterad är egentligen den bilden? Ger läroböckerna en god möjlighet till en positiv identifikation med människor i Afrika? Hur skiljer sig denna bild från den som ges av den socialrealistiska afrikanska filmen Borom Sarret?

  Läroboken är fortfarande ett viktigt strukturerande verktyg för läraren. Den styr till stor del fortfarande undervisningen på ett övergripande sätt. Trots detta är det inte många som verkar intressera sig för läroböckerna och deras utformning.

  Lpo-94 nämner vikten av att förstå både det egna kulturarvet och delaktigheten i det gemensamma, om vikten av en stark identitet och en kulturell mångfald. Det bör rimligtvis innebära att man inte får försumma en hel kontinents kulturarv genom att enbart ta upp Afrikas historia när den varit viktig för Europas historiska utveckling. Detta är vad som sker i de allra flesta skolböcker.

  Skolböckerna utgår alldeles för ofta från att vår kultur och vår utveckling är ett facit för hur andra länder bör se ut. De ger grovt generaliserande och stereotypa bilder av Afrika som ett enda stort u-land befolkat av anonyma afrikaner. Vi behöver en mer dynamisk och mindre generaliserande bild av Afrika och dess befolkning.

 • 724. Vikdahl, Linda
  A lot is at stake: on the possibilities for religion-related dialog in a school, in Sweden2019In: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports the experiences of religion-related dialog among 24 Swedish students and their teacher in religion education. All students had immigrant backgrounds from the Middle East and all of them had strong religious convictions. By using qualitative analysis to reveal their experiences with dialog in school, the concept of “safe space” is critically discussed. The students’ educational environment was not a “safe space” when it came to religion-related dialog, in part because historical and political conflicts in the Middle East have an impact on students’ willingness to open up. The case study provides an example of the effects of the wider political and societal context on the micro-structure of classroom-interaction.

 • 725.
  Viklund, Sara
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Isaksson, Hanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Tills döden skiljer oss åt: en studie om unga människors syn på döden2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att studera synen på döden hos unga kristna, muslimer och icke-troende. Vad beror eventuella likheter och skillnader på och vilka konsekvenser får dessa för alla undersökta individer? Undersökningen gjordes med hjälp av femton kvalitativa intervjuer, där vi ställde frågor om döden till ungdomar på en gymnasieskola under våren 2009. Undersökningsgruppen bestod av fem muslimer, fem kristna och fem icketroende. 

  Den slutsats vi kunde dra utifrån vår undersökning var att unga människors syn på döden formas inte bara utifrån den religiösa tillhörighet de säger sig ha, utan minst lika mycket av det omgivande samhället. De informanter som var uppvuxna i en svensk kontext hade formats utifrån det samhälle de lever i. Inte minst genom att deras familjer också har påverkats av sin omgivning. De informanter som är uppvuxna i en annan kultur är mer formade utifrån denna och har ännu inte hunnit bli formade av det sekulariserade svenska samhället.  

 • 726.
  Visuri, Ingela
  Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Aspergers, andar och böner till Gud: En fallstudie om Aspergers syndrom, religion och andlighet2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This case study examined what impact the neurological disorder Asperger’s syndrome has on the line of reasoning about religion and spirituality. Also, the question of whether the four informants showed any tendency to use the cognitive tools called theory of mind (ToM), existential theory of mind (EToM) and hypersensitive agency detection device (HADD) or not was put forth. From the interviews five themes were extracted: a stereoscopical view upon the world, thoughts on physical causality, prayer used as one-way communication, spiritual agency and intentionality, as well as existential and social questions. These themes were subsequently matched with theories on ToM, EToM and HADD. The result of the case study showed that the informants’ line of reasoning only corresponded to two out of six possible and expected approaches to religion and spirituality. For example, the informants rejected literal readings of religious narratives and there were no signs of rigidity or specific interest in religious rituals. However, their arguments were often based on physical causality and they were creative in discerning logical connections between physical and spiritual concepts. Regarding the use of cognitive tools, the informants showed signs of using ToM, but only in relation to spirits, guardian angels and aliens. There was no perceived two-way interaction, and the informants seemed to separate between an impersonal, deistic image of God and other metaphysical and personal agents. Also, the informants appeared to use their HADD in reasoning on agency and intentionality, at least parts of it, while there were no signs of EToM in terms of meaning making arguments. In conclusion, it seems as if curiosity is a key element in the results, both in the informants’ line of reasoning about religion and spirituality and possibly in terms of activating some of the cognitive tools examined in this essay.

 • 727.
  Visuri, Ingela
  Religionsvetenskap, Södertörns högskola, Stockholm, Sweden.
  Could Everyone Talk to God?: A Case Study on Asperger's Syndrome, Religion, and Spirituality2012In: Journal of Religion, Disability & Health, ISSN 1522-8967, E-ISSN 1522-9122, Vol. 16, no 4, p. 352-378Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Four young adults diagnosed with Asperger's syndrome were interviewed to learn more about what impact this neurological disorder might have on the reasoning on religion and spirituality, particularly regarding their theory of mind and interaction with metaphysical agents. The result contradicts several predictions about Asperger's syndrome and religion, and when analyzing to what extent the theory of mind was used when reasoning on intentionality, it seems as if the informants separate between different kinds of metaphysical agents. The question remains whether their reasoning on religion and spirituality is more influenced by having a specific cognitive style or by their cultural context.

 • 728.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Dis:order: Cognition explored through a different lens2019In: Evolution, Cognition and the History of Religion: a New Synthesis: Festschrift in Honour of Armin W. Geertz / [ed] A. K. Pedersen, I. Sælid Gilhus, L. H. Martin, J. Sinding Jensen, J. Sørensen, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019, p. 397-412Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter I discuss challenges that we are faced with when studying atypical populations, departing from my own research on religiosity in autistic individuals. The central argument is that the study of atypical cognition requires new approaches to terminology and methodology, and difficulties arise when we fail to do so. I will also turn a critical eye to the postulation that mentalizing difficulties are directly linked to atheism by departing from the understanding of cognition as embrained, embodied, encultured, extended and distributed.

 • 729.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Empatiträning på schemat2015In: Från Alfons till Dostojevskij 2: Röster om Barnkonventionen / [ed] Petra Alfe Åslund, Stockholm: Fondi förlag , 2015, p. 64-69Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel diskuteras möjligheten att utgå ifrån berättande och rolltagande inom undervisning om de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Syftet är att både bidra till elevernas förståelse av de olika traditionerna, samt utveckla deras empatiska förmågor. 

 • 730.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Rethinking Autism, Theism, and Atheism: Bodiless Agents and Imaginary Realities2018In: Archive for the Psychology of Religion/ Archiv für Religionspsychologie, ISSN 0084-6724, E-ISSN 1573-6121, Vol. 40, no 1, p. 1-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This anthropologically informed study explores descriptions of communication with invisible, superhuman agents in high functioning young adults on the autism spectrum. Based on material from interviews, two hypotheses are formulated. First, autistic individuals may experience communication with bodiless agents (e.g., gods, angels, and spirits) as less complex than interaction with peers, since it is unrestricted by multisensory input, such as body language, facial expressions, and intonation. Second, descriptions of how participants absorb into “imaginary realities” suggest that such mental states are desirable due to qualities that facilitate social cognition: While the empirical world comes through as fragmented and incoherent, imaginary worlds offer predictability, emotional coherence, and benevolent minds. These results do not conform to popular expectations that autistic minds are less adapted to experience supernatural agents, and it is instead argued that imaginative, autistic individuals may embrace religious and fictive agents in search for socially and emotionally comprehensible interaction.

 • 731.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Sensory supernatural experiences in autism2019In: Religion, Brain & Behavior, ISSN 2153-599X, E-ISSN 2153-5981Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines attribution of supernatural agency in 17 Swedish, high-functioning young adults on the autism spectrum, who describe sensing presence, feeling touch, and seeing visions without input of somatosensory stimuli. These participants report many more such incidents than the matched, non-autistic group participants, and current research suggests that unusual somatosensory experiences are prevalent in the autistic population. Attribution of invisible agency is understood as a sense-making coping strategy, and it is argued that esoteric content in fantasy literature, movies and computer games explain why these young adults prefer to attribute agency to ghosts, spirits and demons, rather than god(s). The study thereby extends and challenges the study of autism and religiosity by exploring the intersection between autistic embodiment and encultured cognition.

 • 732.
  Visuri, Ingela
  Religious education, Cybergymnasiet, Stockholm, Sweden.
  The teacher's dilemma: Exploring the border between culture relativism and prejudice when discussing gender issues in islam2009In: Your heritage and mine: Teaching in a multi-religious classroom / [ed] Roos, Lena and Berglund, Jenny, Uppsala: Religionshistoriska avdelningen, Uppsala universitet , 2009, 1, p. 170-180Chapter in book (Other academic)
 • 733.
  Visuri, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies. Södertörns högskola, Religionsvetenskap.
  Varieties of Supernatural Experience: the Case of High-Functioning Autism2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  It is argued in the cognitive science of religion (CSR) that the empathic ability to ‘mindread’ others underpins  the experience of supernatural communication with gods, ghosts, and spirits. As autism is characterized by mentalizing difficulties, CSR scholars have expected autistic individuals would find supernatural agency incomprehensible. This thesis however turns the question around: why do autistic individuals engage intimately in supernatural relations, despite the social difficulties they face in everyday life?

  The thesis aims to provide new insights on autistic and religious cognition through examination of supernatural descriptions provided by 17 young, high-functioning autistic adults (16–21 years of age) who label themselves as ‘religious’ or ‘spiritual’. The research questions explore: (1) cognitive aspects of experienced interaction with invisible agents, compared with human interaction, (2) the prevalence of unusual embodied experiences (e.g. feeling touch and seeing visions without external input) and its role in attributions of supernatural agency, and (3) the psychological function of parasocial (fiction-based) interaction in imaginary realms.

  This interdisciplinary project draws on work undertaken in the cognitive science of religion, cognitive and critical autism research, and psychological anthropology. Mixed qualitative and quantitative methods are employed to enable a kaleidoscopic outlook on the topics explored, and to promote a dialogue between idiographically and nomothetically oriented scholars. The study provides first-person perspectives on religious and autistic cognition, which is understood as dynamic interaction between embrained, embodied, encultured and situated input.

  It is argued in Publication I that  ‘bodiless’ interaction facilitates mentalizing, also in relation to invisible agents, as no cross-modal synchronization of mimicry, body language and intonation is required. Publication II examines the prevalence of unusual, embodied experiences in autism, and it is proposed that supernatural attributions offer enchantment and sense-making of potentially frightening experiences. Results from Publication III suggest that  imaginary worlds and parasocial relations function as ‘simulators’ that autistic individuals use to rehearse social interaction. Publication IV offers a theoretical and methodological discussion regarding the study of atypical cognition. Importantly, this thesis illustrates that these imaginative autistic participants are not drawn to  supernatural frame- works in spite of, but because of the supernatural and parasocial characters these provide.

 • 734.
  von Zweigbergk, Inger
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Myten: det sekulariserade samhället ur ett mytiskt perspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens sekulariserade Sverige har de religiösa ledarnas auktoritära ställning kommit att ersättas av de politiska ledarnas makt som grundläggande samhällsfaktor. Hur framträder den underliggande ideologin i denna kontext? Vilka bilder av värderande karaktär spelar dagens ledare upp för oss? Utifrån synsättet där myten står som symbol för företeelser i verkligheten, ställer jag mig undrande över:

  Vad lyfts fram och vad hålls undan i det politiska talet?

 • 735.
  Vändel Liminga, Ulla
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Individuationsprocessen från ett kvinnligt perspektiv: myterna om Sofia och Inanna, sagan om Tusenskinn betraktade ur jungiansk synvinkel2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  C. G. Jungs teori om individuationen, och huvuddelen av de beskrivningar som finns av den, t.ex. via myter och sagor, utgår från ett manligt perspektiv. Vissa har dock diskuterat den utifrån ett kvinnligt perspektiv, och pekar på att kvinnans och mannens processer skiljer sig åt. Inom denna uppsats har jag utforskat kvinnans individuationsprocess, genom att diskutera myterna om Sofia och Inanna, samt sagan om Tusenskinn, med hjälp av jungianska metoder och en modell av kvinnans individuationsprocess föreslagen av Pia Skogemann. Jag har utforskat huvuddragen i den kvinnliga individuationsprocessen, hur de exemplifieras i dessa berättelser, vilka arketyper som är viktiga(st) i denna process och tittat på likheter och skillnader mellan kvinnlig och manlig individuationsprocess. Huvuddragen i kvinnans individuationsprocess innehåller en igångsättande fas, då Personan ifrågasätts av Jaget, och det omedvetna börjar bryta fram. Därefter följer faser då jaget möter både det manliga i olika skepnader, både av positiv och negativ karaktär, d.v.s. olika Animusuttryck, och det kvinnliga, som kan motsvara arketyperna Personan, Jaget, den Stora Modern, Skuggan och även Självet. Den innefattar också ett tydligt nedstigande, där Jaget måste våga överlämna sig, eller dra sig tillbaka till mer primitiva stadier. Slutligen sker ett återvändande, där alla delar förenas, för att uppnå helhet och då Självet träder fram. Dessa faser återfinns i alla tre berättelser. Myten om Inanna har den mest fullständiga beskrivningen av individuationsprocessen. I kvinnans individuationsprocess verkar Animus ha en central betydelse, medan Skuggan verkar spela en mindre roll, jämfört med i den manliga individuationsprocessen. Det är också troligt att kvinnans Skugga har andra karaktäristiska är mannens, t.ex. skam, skuld, svartsjuka. Den verkar också hanteras annorlunda av kvinnan än av mannen, där det för kvinnan handlar om kärlek, integration och acceptans, istället för att ta strid och besegra den.

 • 736.
  Wahlström, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  En religionspsykologisk studie av poeten och mystikern Gunnar Ekelöf: Om poeten som mystiker och poesi som mystikens språk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With this essay, I mean to investigate if the poetry of the Swedish poet, writer and cultural elitist Gunnar Ekelöf shows signs and meanings of a mystical character. First, I research and compare the theories of Nathan Söderblom, Hjalmar Sundén and Antoon Geels about mysticism and use these in my interpretation of Ekelöfs poetry.

  It soon becomes clear that Ekelöf is a person with an inner religious reality and in context with the definition of mysticism this essay presents and uses, it goes to show that his poetry can be seen as mystical and furthermore that Ekelöf himself can be considered a mystic. This essay, leads to a discussion about a wider interpretation of mysticism and that mysticism can be seen in poetry.

 • 737.
  Wahlström, Emil
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Gunnar Ekelöf och den upphöjda modern: En religionspsykologisk studie av barndomens betydelse för skapandet av en gudsbild2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper sets out to investigate if there are any common factors between the childhood and religious perception with the Swedish poet Gunnar Ekelöf and if so, which are they and how can they be explained? To help in this understanding and explanation, theoretical pieces from psychoanalysis, egopsychology and the personality model are used as tools of interpretation. Psychoanalysis comes foremost from Freud, egopsychology from his successors and the personality model (swe. personlighetsmodellen) from the Swedish scientist in psychology of religion Antoon Geels.

  While looking at the biographical background, archives and poetry of Gunnar Ekelöf, these common factors becomes clear and with the aid of theory they are explained and understood. The results are discussed and put in context to prior research. 

 • 738.
  Wahlström, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Frodo skulle inte ha kommit långt utan Sam: Att identifiera arketyper i Sagan om Konungens Återkomst2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats berör hur C. G. Jungs arketypteori används i tolkandet av filmen Sagan om Konungens Återkomst. Valda scener analyseras där arketyper identifieras och deras roller förklaras. Även annan symbolik som kan delge åskådaren av filmen en större mening med både berättelsen och arketypernas funktioner presenteras. Mytens betydelse för oss människor vävs samman med exempel från det verkliga livet för att delge en större förståelse för vad uppsatsen vill säga läsaren. Klassiska hjältar som ställs mot osannolika hjältar. Filosoferande om individuell eskatologi och diskussion om härarföraretalens mening är några exempel på vad J.R.R. Tolkiens klassiska berättelse, här i Hollywoods tappning, egentligen har att säga oss.

 • 739.
  Wahlström, Mattias
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barns moraliska utveckling: en teorigrund med anknytande undersökning för vidare praktisk handling 1997Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett arbete som visar en del av de teorier som finns inom moralutvecklingen idag. Tyngdpunkten har lagts på Lawrence Kohlberg och hans stadieutveckling. Därtill kommer kritiker till dessa teorier att tas upp. Nancy Eisenberg och Carol Gilligans ”bry sig om”-perspektiv på moralutveckling kommer att ställas mot Kohlbergs mer rättviseinriktade teoristadier. De forskare som även kommer att tas upp är bortsett från ovannämnda, Earl Barnes, Margaret Schallenberger, vilka var de första som forskade i om barn hade en moralisk utveckling. Jean Piaget, vilkens teorier ligger till grund för Kohlbergs stadier och John C. Gibbs, som har delat upp Kohlbergs stadier i ett mer existentiellt utvecklingsschema kommer även att diskuteras. Dessa kommer att presenteras i kronologisk ordning.

  En undersökning gjord i England bland femåringar tas även upp vilken ska granska giltigheten i teorierna, samtidigt som resultatet ska tolkas och ses ur två perspektiv. Eisenbergs ”bry sig om”-perspektiv, vilken undersökningen är baserad på, ställs i jämförelse med Kohlbergs rättviseanpassade utvecklingsteori. Resultatet av undersökningen visar att teorierna stämmer överrens med verkligheten, men med kritikernas tankar i beaktande. Det visade även en skillnad i utveckling mellan pojkar och flickor.

  Denna uppsats är en teorigrund för vidare studier och handling inom detta område.

 • 740.
  Wallenbert, Tomas
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kungamaktens motiv för att införa kristendom i forntida Norden2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ge läsaren en bild av problematiken som uppstår när en ny religion eller rörelse gör sitt intåg i ett land eller område samt vem eller vilka som har någon vinst med en förändring. Syftet är också att ge en bild av de olika metoder som användes till att övertyga människorna om varför de skulle konvertera till religionen eller rörelsen. Den fråga som jag ställer framför allt är hur kristendomen kunde överleva och hur samhällena var styrda på 800- till 1100-talets Sverige.

  Det centrala i min framställning om de kungliga motiven är att i samtliga motiv ligger en önskan att stärka en svag kungamakt. Kungamakten använde kristendomen till att stärka sin maktposition. Denna stärkta kungamakt ligger i tiden för övergången från ättesamhälle till stats- och klassamhälle. Kristendomen, i den form den kom till Sverige, kunde ej fungera i ett släktsamhälle, utan var avpassad till det statssamhälle som fanns ute i Europa. Resultatet blev att kristendomen gav ett klass- och statssamhälle med en stärkt kungamakt.

  Det är lika välbekant som beklagligt att de texter som står till buds för den som vill studera Sveriges kristnande är få, ojämna och ofta mycket sena. Också vid användningen av detta material krävs en gruppering av stoffet med hänsyn till de olika dokumentens litterära art och en kritisk prövning av deras tendens och beroende av intressenterna i den process som de olika texterna informerar om.

 • 741.
  Wallin, Axel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Antisemitism i Sverige: Hur kommer antisemitismen till uttryck inom alternativhögern i nutida Sverige?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Antisemitism is a word connected with the rise of the Third Reich during the 30s and 40s in Europe. But it is still very relevant today with alt-right movements growing and becoming stronger. This essay aims to show how the growing alt-right movements in Sweden expresses their antisemitic ideologies. Studies has shown that antisemitism has become stronger and more spread across Europe and Sweden. This essay will explain different scenarios from the past two years, which are connected to antisemitism in Sweden. These scenarios will later be analysed through different methods. Examples from alt-right websites and twitter accounts will also be presented to contribute to a thorough analysis. Later a parallel will be drawn between the scenarios and the ideologies of the Third Reich.

 • 742.
  Wallner, Johan
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  "The spirit of ayahuasca": de kognitiva grunderna i erfarenheten av substansen ayahuasca: en fältstudie genomförd i Pisac, Peru2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims at understanding the experience of the use of ayahuasca, and similarities and differences between interview protocols and socio-cultural identities. The work is based on field studies conducted in the Peruvian Andes, in the village of Pisac September to November 2009. What has emerged is that the experience does not seem to be dependent on cultural manifestations as much as it is dependent on general human cognition. Theories have been applied on an empirical phenomenological descriptive study. Various brain activities, along with mental mechanisms contribute to a deeper understanding of the findings in the descriptive analysis.

  It seems that the cultural differences, which I have classed as typological in the phenomenological study, mostly are expressions of meaning for the informants. Furthermore, I have argued that the typical mystical experience, or if you like religious experience, is an essentially biological phenomenon related to episodic memory dealing with experiences. The typological characteristics are products of the semantic memory and these characteristics are primarily linguistic and cultural phenomena. The socio-cultural identities express the basic experience of Ayahuasca and altered states of consciousness in fundamentally similar ways, because both groups share the same human cognition. Regarding these cognitive mechanisms, I have also argued that there are mechanisms such as ”Theory of mind” and ”Active detection device” which have been active in the experiences of ayahuasca.

 • 743.
  Wedin, Ingegerd
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Gymnasieelevernas uppfattning om ämnet Religion: en undersökning av hur eleverna på Björkhagsskolan upplever religionsämnet2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur eleverna på Björkhagsskolan uppfattar ämnet religion. Tycker eleverna att det är viktigt att ha religionsundervisning och ska den ligga kvar som en obligatorisk kurs eller bör den vara en tillvalskurs? Jag vill också titta på om eleverna kan hitta något som de tycker är viktigt i undervisningen. Kan man efter införandet av Lpf 94 se någon skillnad i elevernas syn på religionsämnet när det gäller de som går teoriinriktade eller yrkesinriktade linjer. Jag vill även se om det finns någon skillnad på hur pojkar och flickor ser på ämnet religion.

  För att få svar på mina frågor genomfördes en enkätundersökning på Björkhagsskolan under våren 2002. De elever som ingick i undersökningen var de som hade läst Religion A under höstterminen 2001 och under vårterminen 2002. Den litteratur som jag i huvudsak har använt mig av är Lpf 94 samt en bok skriven av Ulf Sjödin, ”En skola - flera världar” som tar upp elevernas syn på religion. Sjödins undersökning gjordes innan eleverna hade påbörjat sina religionsstudier enligt den nya läroplanen. Litteraturen har jag i första hand använt som ett stöd i utformningen av enkäten.

  Undersökningen visar att eleverna anser att ämnet är viktigt och bör finnas kvar som en obligatorisk kurs inom samtliga gymnasieprogram. Det stoffurval som eleverna anser är viktigt att ha med är i första hand livsåskådningsfrågor. Dessa frågor är också något som betonas i Lpf 94, att läraren i sin undervisning ska ta sin utgångspunkt i elevens förförståelse och ta upp det existentiella. Eleverna ansåg också att det var viktigt att ta upp etik och moral, behovet av normer och regler verkar vara större för ungdomar idag än det var för ca 15 år sedan. Undersökningen visar att det inte är någon större skillnad på hur elever på de olika programmen ser på ämnet, det är inte heller någon skillnad mellan pojkars och flickors syn på ämnet.

 • 744.
  Werner, Lisa
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Vem förväntas älska vem?: en studie i hur homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religion på gymnasiet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skollagen framgår tydligt att ingen i skolan får diskrimineras på grund av sexuell läggning. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur, och om, homosexualitet behandlas i kurslitteratur i religionskunskap för gymnasiet. Anledningen till att jag valde religionskunskapsämnet är att det är inom detta ämne etiken i skolan har sin främsta plats och att det är i kursbeskrivningen för detta ämne områden som behandlar, eller bör behandla, homosexualitet kommer upp. Jag har utgått från Fanny Ambjörnssons bok Vad är Queer, där hon beskriver queerteori och heteronormativitet.

  Då heteronormativiteten är en dold struktur har det inte varit helt lätt att kunna urskilja hur denna faktiskt kommer till uttryck och hur homosexualitet behandlas i litteraturen utifrån detta perspektiv. Enligt styrdokumenten får ingen i skolan diskrimineras på grund av sexuell läggning. Heteronormativitet i sig är dock inte ett medvetet diskriminerande förhållningssätt, men det kan för många människor upplevas så.

  Min undersökning visar att flera böcker i studien har ett heteronormativt förhållningssätt, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna ta ställning i olika frågor som rör homosexualitet. Även om läroböckerna inte direkt bryter mot skollagen eller brister i sitt uppdrag enligt styrdokumenten bidrar detta upprätthållande av fasta strukturer kring sexualitet att undervisningen fastnar i diskussioner för eller emot homosexualitet, eller att eleverna inte tillåts skapa egna normer och värderingar. Det fanns dock ett undantag, och denna lärobok utgick inte från någon förutfattad mening kring vad som är normalt eller inte.

 • 745.
  Wesslén, Per Erik
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Martinus andliga vetenskap2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats vill jag undersöka Martinus andliga vetenskap, försöka klargöra på vilket sätt den egentligen är vetenskap – om den överhuvudtaget kan sägas vara det. Är det en kvalitativ eller en kvantitativ vetenskapsmodell Martinus presenterar? Efter att ha analyserat Martinus texter kan jag konstatera att det finns vissa problem och paradoxer i denna andliga vetenskap.

  Martinus menade att dagens materialistiska vetenskap är totalt bristfällig. Martinus var själv oskolad, och stoltserade närmast med att vara obeläst. Han använder således inte termerna kvalitativ eller kvantitativ vetenskap. Martinus avfärdar den akademiska vetenskapen som sådan, så som han uppfattar den. Men i själva verket finns det ju inte bara en sorts vetenskap. Olika ämnesområden följer olika vetenskapsmodeller, men även ett och samma ämnesområde kan studeras utifrån olika vetenskapsteorier och metoder.

  Jag kommer i min uppsats att diskutera Martinus vetenskapskritik, och den vetenskapstro han menar att de etablerade moderna vetenskapsmännen ägnar sig åt. Samtidigt vill jag diskutera Martinus troskritik, och dessutom kritiskt granska den vetenskapstro som finns hos Martinus själv – hans ”tro” på sin egen vetenskap.

  Martinus ägnar sig, paradoxalt nog, rätt mycket åt just ”tro”, i sin vilja att besegra densamma. Dock verkar Martinus vara delvis omedveten om problemet själv, och dessutom har tidigare forskning i ämnet helt missat, negligerat, eller helt enkelt inte insett det stora problem som finns här.

 • 746.
  Wesslén, Per Erik
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Positiv kristen djursyn2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen har varit att uppmärksamma uppvärderande omnämnanden av djur i kristen texttradition, företrädesvis i evangelierna, men också i apokryfisk litteratur och i Uppenbarelseboken. Fokus har legat på Jesustexterna, eftersom Jesus är kristendomens förgrundsgestalt och kärna. Därför har djuren kring Jesus blivit mitt huvudstudium, men en återblick görs också till Gamla Testamentet, för att visa att en positiv djursyn finns redan i Moseböckerna och i skapelseberättelsen.

  Kristen teologi och tradition har negligerat dessa uppvärderande djurbilder, för att istället fokusera på nedvärderande omnämnanden av djur. Den negativa djursynen har varit fullständigt dominerande, och därför är det nödvändigt, menar jag, att arbeta på det sätt som jag föreslår, för att skapa en motvikt och balans. Min arbetshypotes har varit att det existerar uppvärderande omtalanden och beskrivningar av djur, i viktiga sammanhang, och min undersökning har sedan handlat om att identifiera sådana texter, vilket jag också lyckats med. Detta redovisas i analyser av texter och traditioner om djurens närvarande vid Jesus födsel och dop, texter om Jesus harmoniska tillvaro tillsammans med vilda djur, om åsnans viktiga roll i samband med intåget i Jerusalem, och Jesus som Guds lamm. I Uppenbarelseboken triumferar Lammet och lovsjungs på samma sätt som Gud.

  Min teori om orsaken till att kristen teologi och tradition har valt att företräda en nedvärderande djursyn är att det är en fråga om makt. Det handlar om maktförhållandet mellan djur och människa, om människans ovilja att erkänna djurens värde, eftersom människans överordning är en följd av djurens underordning. Därför har djuren, liksom kvinnan, marginaliserats och osynliggjorts i bibeltexterna och i kristen historia, eller glorifierats och fått stå symbol för mänskliga eller gudomliga fenomen och ideal. Jag diskuterar problematiken med djursymboliken, där djur visserligen framhålls, men inte som djur, inte för vad de själva är, utan som en bild för mänskliga ideal. Att läsa djuromnämnanden i Bibeln som företrädesvis symboliska är en läsning som delvis bidrar till nedvärderingen och negligerandet av djuren. Djuren måste äntligen få ses som djur, inte bara som poetiska bilder för någonting annat.

  Eftersom samhället i övrigt har aktualiserat djurfrågor, frågor om djurens värde och rättigheter, är det angeläget att också kristendomen öppnar sig för dem. Därför anser jag att slutsatserna av min undersökning, resultaten, det vill säga alla de många konkreta exempel på uppvärderande djuromnämnanden som finns, inte minst i berättelserna om Jesus, kan lyftas fram och tas på allvar av kristenheten. Kristendomen behöver inte revideras för att komma i kapp det sekulära samhällets engagemang i djurrättsfrågor. I min uppsats har jag hävdat att man – om man gör sig fri från den diskriminerande läsning, som utgår ifrån Augustinus och Aquino, och försöker se texterna på nytt – kan finna en mycket djurvänlig kristendom, som visar att denna religion inte alls behöver ses som negativt inställd till djuren, att kristendomen tvärtom kan utgöra en god grund för en etisk, kärleksfull syn på, och behandling av, djur.

 • 747.
  Wessman, Ingela
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige: en undersökning i tre utvalda församlingar hösten 20042005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnligt ledarskap på lekmannanivå ser ut i Katolska kyrkan i Sverige idag. För att få reda på detta ställer jag följande frågor:

  • Vilka verksamheter finns i församlingarna som lekmän i olika former av ledarskap är engagerade i?
  • Finns det likheter/skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilken verksamhet man engagerar sig i?
  • Finns det likheter/skillnader i lekmannaengagemanget och i kvinnligt ledarskap mellan de olika församlingarna och vad kan dessa bero på?
  • Hur uppfattar och vad berättar de aktiva kvinnorna själva om sitt ledarskap?
 • 748.
  Westberg, Ann-Louise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Religion som copingstrategi: En kvalitativ studie om gudsrepresentationen hos ensamkommande flyktingbarn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Unaccompanied minors are an increasing group of people, especially this year in Sweden and other European countries, because of different wars. The purpose of this assignment is to study the religious experience of these young people, to see the way they cope with religion in traumatic events. For example leaving their home country and families to build a new life in foreign country. I have interviewed three young unaccompanied minors from three different countries outside of Europe. I asked questions about their religiosity and how they used it to cope with problems during the escape from their home countries, and how they use it for the stay in Sweden. The result from the interviews has been compared to and analyzed with in relation to previous research on religious coping. I have also connected it to Rizzuto’s god representations theory to understand their personal relationship with god.

   

  The final result showed that all the minors used god as a coping method, but in different ways. Most common was praying or just being in a religious building. It did change for one boy, who completely dropped the whole active religious life from living a daily religious life to be less active. I also discovered that religious coping was connected to the image of god through the personal experience of god. 

 • 749.
  Westergren, Yanina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Trossamfund som intresseorganisationer med politiska mål: En studie av svenska statsbidrag till trossamfund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to analyze the relationship between the state and religious communities in Sweden, using historical and contemporary background and Resource mobilization theory.  Results and conclusions show that Sweden is by law a Christian state. The Swedish state's definition of religion is narrow, and is reflected in legal texts. Furthermore, state subsidies to religious communities are distributed, administered and controlled by the communities themselves through political posts. The state and some religious organizations have, according to Resource mobilization theory, an unequal exchange relationship in which the religious communities get credibility and contributions in exchange for social work and confessional alternatives in public service. The religious organization´s most important resources in terms of money, legitimacy and political affairs come from the state. In this way, the state gives selected religious organizations the opportunity for political influence, while excluding others, according to Resource mobilization theory.

 • 750.
  Westergren, Yanina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Vad är religion?: Religionsvetenskapliga och statliga perspektiv på ett begrepp i förändring2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a literature- and document analysis of what new Swedish students in Religious studies learns about perspectives on religion, and perspectives on religion expressed by Swedish law. Course literature from Swedish universities together with Swedish law texts is the material for analysis. Mary Douglas classification theory is used to explain how we categorize our world as individuals and groups. The result of the study shows that the perspectives on religion expressed in the selected course literature differs very much from the perspectives expressed by Swedish law. Via legislation, the Swedish state conserves the Christian Church-perspective that the Swedish universities for Religious studies seem to have moved on from; a perspective that gets a lot of critique in large parts of selected literature. In the analyzed course literature, the cultural studies-approach is dominating, together with elements from phenomenology.

1213141516 701 - 750 of 773
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf