hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2758
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bergman, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Girl Possible?: En arketyp-och genus stidie av den kvinnliga hjälterollen i Kim Possible2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 152.
  Bergman, Andreas
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Hur formas undervisning 2.0?: en studie om vad som påverkar hur religionslärare på gymnasiet utformar sin undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på vilka påverkansfaktorer som är mest avgörande i utformningen av religionsundervisningen på gymnasiet. Undersökningen grundar sig på rapporten Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap som Björn Falkevall skrev 1995. Syftet med hans rapport var att kartlägga lärares sätt att tänka kring hur undervisning i religionskunskap utformades. Falkevall utgick ifrån sex olika påverkansfaktorer. Dessa var läroboken, kollegorna, läroplanen, samhället, lärarens egen personlighet och eleverna. Han kom fram till att de tre förra var perifera faktorer och de tre senare var centrala sådana.

  Jag har använt kvalitativa intervjuer som metod, jag intervjuade sex stycken religionslärare på tre olika kommunala gymnasieskolor i en kommun i Mellansverige. Intervjuerna grundades på samma påverkansfaktorer som Falkevall använde i sin studie. Mina frågeställningar har kretsat kring dessa påverkansfaktorer samt om det går att jämföra mitt resultat med Falkevalls. Jag har inte utfört intervjuerna på samma sätt som Falkevall gjorde eftersom jag anser att det finns brister i hans utförande. Till skillnad från Falkevall argumenterar jag för att det finns två påverkansfaktorer som är mer betydande än de övriga, dessa två faktorer är kursplanen och eleverna. Jag påstår dock att det inte finns någon perifer påverkansfaktor. Jag hävdar att de lärare jag intervjuat följer de riktlinjer för lärare som finns i Lpf 94. Jag anser att mitt resultat skiljer sig åt från Falkevalls på grund av att hans tillvägagångssätt inte överensstämmer med de kvalitetskriterier som kvalitativa forskare tar hänsyn till. En annan förklaring som jag kommit fram till är att Falkevalls resultat blir missvisande eftersom han delar in och definierar påverkansfaktorerna i centrala och perifera sådana. Med en sådan indelning skapade han enligt mig ett större avstånd mellan de sex påverkansfaktorerna.

 • 153.
  Bergman, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svårigheter inom SFI: Hur yttrar de sig och vilka metoder används för att motverka dom?2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att ta reda på hur de svårigheter som förekommer inom SFI yttrar sig, enligt tre lärare som arbetar i en kommun i Sverige och vilka metoder som används, för att motverka de svårigheter som förekommer.

  Metoden är att intervjua tre lärare och sedan göra en tematisk analys, där fem teman bildats, som står för de största svårigheterna. Dessa är resursproblematik, metod och anpassningsproblematik, kulturell/religiös problematik, psykisk problematik och bristande metakognitiv insikt. Metod och didaktik är ytterligare ett tema som bildats och som står för de metoder som används för att motverka de svårigheter som förekommer.

  Resultatet överensstämmer med tidigare forskning vad gäller de svårigheter som förekommer. Dock visar forskningen på fler metoder som visat sig effektiva för att motverka svårigheterna, än vad respondenterna nämner.

  Slutsatsen är att det råder brist på metoder som krävs för att kunna anpassa undervisningen efter varje individs behov, både vad det gäller språkinlärningen, men också metoder för att höja elevernas motivation.

 • 154.
  Bergman, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barn och tro: barns inre funderingar1993Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att försöka få fram hur barn tänker och regerar inför begreppet tro. Syftet är även att få reda på vad de tänker på och deras inre funderingar.

  De frågor som jag har ställt mig är följande:

  • Hur ställer sig barnen inför begreppet tro?
  • Har de några trosfunderingar?
  • Har barn några ”djupare” funderingar?
  • Hur ser dessa funderingar ut?
  • Vad ger lärarna eleverna för chans att få ventilera sina funderingar?
 • 155.
  Bergman Krecs, Paul
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Munkar versus Imperium: Tibets väg från hierokratisk fredsstat till en modern demokratisk icke-våldsrörelse2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det gamla Tibet var inget Shangri-La - drömland innan Kinas invasion, år 1950. Det var ett land som styrdes av en feodal överklass, samt präster och munkar men den uppfyllde alla kriterier av en nationalstat. Kinas folksrättslig illegala maktövertagande och den hårda ockupationen som medförde stort lidande för det tibetanska folket måste därför fördömas. Tibet hade en rik och unik kultur, livaktikga buddhistiska traditioner och en fredsfilosofi som låg till grund för tibetanernas icke-våldspolitik. Invasionen och den följande exiltillvaron av Dalai Lamas regering utlöste stora förändringar i tibetanernas samhälle, både till det bättre och till det sämre. Medan situationen för folket i Tibet är allvarlig pga. Kinas ockupationspolitik har tibetanerna i exil lyckats bevara den tibetanska identiteten och samtidigt förvandla den hierokratisk passiva fredskulturen till en modern demokratisk icke-våldsrörelse. Det är denna demokratiprocess som undersöktes i uppsatsen.

 • 156.
  Bergman, Nicklas
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Scientologikyrkan: en jämförelse mellan forskare och troende2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur Scientologikyrkan uttrycker sin egen tro och utövning samt vad som kan attrahera människor till samfundet och jämföra detta med vad religionspsykologer och religionssociologer anser. Min informationshämtande metod har enbart varit litteraturstudier och undersökningen är av hermeneutisk art och huvudmaterialet är från scientologernas egna böcker och skrifter. Huvudmaterialet består också av forskare inom religionssociologi och religionspsykologi. Resultatet visar att det finns ganska stor variation mellan hur forskare ser på scientologin och hur scientologerna själva ser på den och då speciellt hur religiös de anser rörelsen vara.

 • 157.
  Bergman, Oscar
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Industrial design.
  Hållbar formgivning för framtidens elvägar: Gestaltningsidéer och vidareutveckling av eHighway2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete omfattar en designprocess med målsättningen att ge ett nytt formförslag för framtidens elvägar för tung trafik. Dessa elvägar eller eHighway som det också benämns är ett nytt fenomen som är ett resultat av den strävan att minska användningen av fossila bränslen som finns idag finns i samhället. För att utveckla och testa tekniken har Trafikverket tillsammans med Region Gävleborg drivit ett projekt med företag från Sveriges näringsliv där man har gjort en två kilometer lång demonstrationssträcka på Europaväg 16. Komponenter till eHighway är i dagsläget utformade och anpassade för användning av höghastighetståg vilket har lett till att ett missnöje har uppstått kring dess visuella påverkan på vägrummet. Denna problematik blev grunden för denna rapport där syftet var att ta fram ett koncept på en ny utformning av eHighway som stämmer överens med dess hållbara intentioner samt gynnar framtida utveckling av tekniken för elväg med tung trafik. Designprocessen som användes har varit anpassad för att se till allmänhetens behov kring vägrummet där enkätundersökning, omröstningar och diskussioner har varit verktyg för att inkludera allmänhetens önskningar. Designarbetet som har gjorts har innefattat en hel del skissande och idégenerering som har utvärderats med hjälp utav olika metoder som har valts med omsorg för att uppnå bästa möjliga resultat. För en effektiv kommunikation av resultatet gjordes en modell i skala 1:18 samt presentationsbilder. Resultatet av detta examensarbete blev slutkonceptet ”Velum”  som betyder segel på latin. Velum är en stolpe till eHighway där intentionen under projektet har varit att ha ett holistiskt perspektiv med fokus på allmänhetens behov. Resultatet är inspirerat av naturens former och med hjälp av konstruktionens vajrar förs tankarna till lövens ådringar, dessa vajrar är även tänkt att kunna fungera som stöd åt lättskötta klätterväxter som skulle kunna planteras vid stolparna för ett mer bonat vägrum. Stolpen är också tänkt att kunna vara kompatibel med att kombineras med annan teknik som till exempel vägbelysning.

 • 158.
  Bergman, Tina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Etikundervisningen i grundskolan1993Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad är etik? Varför är det viktigt? Hur skall man gå till väga? Dessa didaktiska frågor är utgångspunkten i denna rapport.

  Det här med etiska frågor har jag alltid tyckt varit intressant och när jag sedan genomgick min grundskollärarutbildning upptäckte jag hur viktigt det måste vara för barn att få jobba med dessa frågor i skolan. Dessutom insåg jag hur lite jag själv hade fått av etikundervisning under min egen grundskoletid.

  Etik och moral är två ord som ibland är svåra att skilja åt. Etik behandlar den intellektuella eller förnuftiga reflektionen över rätt/orätt och gott/ont. Moral visar sig i de faktiska handlingar som vi utför. Etik är ett begrepp som täcker in många frågor inom alla möjliga ämnesområden. I Lgr 80 står det klart och tydligt att man inom religionsämnet ska behandla livsfrågor, tro och etik och vidare ges det konkreta exempel på frågor som kan tas upp. I det senaste förslaget till Lgr 92 kan man i målbeskrivningarna utläsa den vikt som läggs vid frågor av det här slaget. Där har man dessutom lagt in ett nytt ämne, samhällslära, där etikfrågor på ett naturligt sätt kan knytas ihop över ämnesgränserna.

  För att ta reda på hur eleverna ställer sig till etikfrågor har jag gjort en enkätundersökning. Resultatet av den visar att etik och moralfrågor spelar en stor roll i elevernas liv. För att finna ut lärarnas ställningstaganden i frågan har jag redovisat undersökningar som gjorts tidigare. Mina egna erfarenheter visar också att alltför många lärare är ovana vid att behandla etiska frågor och att de finner det mycket svårt att undervisa i detta ämne. Jag visar därför också på en del modeller för hur undervisningen kan gå till.

 • 159.
  Bergman, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Malmebo Kehr, Therése
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Projektet Sandvargen – när två plus två blir fem2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I examensarbetet undersöks och utvärderas Litteraturhuset Trampolins högläsningsprojekt Sandvargen, där 14 klasser från förskoleklass till årskurs tre deltagit. Projektets syfte var att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att lyfta fram högläsning och eget skapande som metod. Med utgångspunkt i ett lärarperspektiv beskrivs och diskuteras projektet i relation till läroplanen, teorier och tidigare forskning. Syftet var att undersöka om de intervjuade lärarna upplevt att eleverna utvecklat en ökad läslust och läsförståelse genom deltagandet i projektet. Ett annat syfte var att ge en bild av hur lärare kan arbeta med estetiska uttryckssätt i kombination med högläsning med stöd av läroplanen. För att undersöka vilka upplevelser de deltagande lärarna har av projektet genomfördes kvalitativa intervjuer med sex lärare. Undersökningen har använt kvalitativ metod med fenomenologisk och hermeneutisk ansats. Materialet har även bestått av kvalitativa analyser av projektets handledning samt kvantitativa och kvalitativa analyser av projektets utvärdering. Analyserna undersökte om Litteraturhuset Trampolins mål och pedagogiska intentioner med Projektet Sandvargen förverkligats. Resultaten indikerar att projektet skapat goda förutsättningar för ökad läsförståelse samt skapat positiva effekter på elevernas läslust. Vidare visar resultatet att projektet pedagogiska intentioner inte har uppfyllts eftersom lärarna använt högläsning som metod men inte kopplat högläsningen till eget skapande.

 • 160.
  Bergqvist, Anna Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Värdegrundsarbete kring etnicitet: som en del av litteraturundervisning på gymnasienivån2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate preconditions for working with basic morals and valueswith the help of fiction literature in Swedish school. The subject of Swedish language and literature studies is in focus. The project reflects on the choice of literature made by three largest community college libraries in Gavleborg. The analysis is narrowed to investigate the variety of the authors with different ethnic backgrounds, when it concerns fiction literature available in the choisen college libraries. Several teachers and their classes have also taken part in an additional survey in order to contribute to a deeper discussion and a wider personal perspective on the theoretical foundings. The results are discussed with the help of theories on development of cultural identity at school, history of educational development in Sweden and the existing directives from Swedish Educational Department Skolverket.

 • 161.
  Bergqvist, Hanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Från pilsnerhumor till dejtingakuten: Reklamgenreutveckling under 1900-talet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to find some of the main developing tendencies in the advertisement genre during the period of 1930-2000. The analysis is based on three examples of Gevalia cinema and TV-advertisement. Research findings are the result of using theories from different but relevant sciences, which are media, linguistics and rhetoric. Media studies help to explain the influence of the society and technology development on the advertising business. Linguistics and rhetoric give the main methods and terminology for the basic as well as comparing analyses of the three advertisements in question. Results show unexpectedly homogeneous and strong development tendencies in both the visual product representation and the persuasive ability of the advertisement during the analysed period.

 • 162.
  Bergqvist, Hanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Strategic Interaction in Radio Interview Discourse2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is focused on the interactional strategies used by interviewees in radio discourse, which are face-saving, relationship-securing and cooperative strategies. The interviewees’ speech is analysed according to their use of the selected discourse operators, which are the hedge you know, the personal pronoun you, personal address as well as greeting questions, information-seeking, reassuring and tag-questions. The results turned out to be almost similar to previous research. The face-saving strategy is shown to be male-dominant, while the relationship-securing and the cooperative strategies proved to have female dominance. The results are contrasted and reviewed by using two different kinds of normalization. The normalization is done both according to the percentage of the selected items and the percentage of the space used for every selected item and strategy.

 • 163.
  Bergqvist, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Matvanor och attityder hos högskolestudenter i förhållande till livsmedelsverkets kostråd2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study was a quantitative cross-sectional study which aimed at investigating college students’ eating habits in relation to the Swedish food agency dietary recommendations. The likely factors associated with eating habits and attitudes towards dietary recommendations were also investigated. Non probability sampling method was used giving rise to convinient study sample of 51 individuals (41 women and 11 men) ages 19 to 37. The participants were part of four different types of educations, Care and health, Economy, Engineering, computering and societal planning and Culture and media. About 82% were familiar with at least one of the Swedish food agency dietary recommendations. Although none of the respondents ate completely according to the dietary guidelines, most ate according to one or several of the guidelines. Factors such as age and gender were associated to eating habits although they did not reach statistic significance. About 23, 5% of those familiar with the recommendations have a negative attitude towards them compared to 55% with positive attitude. 12% of the participants claim to have tried eating healthier in the past but failed. The discussion deals with possible implications of these findings for future intervention, the strengths and weaknesses of the study are also discussed.

 • 164.
  Bergqvist, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Industrial design.
  Mot en grön framtid: Ett examensarbete där designprocessen använts för att öka barnfamiljers konsumtion av vegetarisk mat2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kan man genom design utveckla en produkt eller tjänst som skapar medvetenhet, nyfikenhet samt intresse hos barnfamiljer kring vegetarisk mat? Det var frågan jag ställdes inför i inledningsskedet av mitt examensarbete och som jag sedan undersökte. Bakgrunden till frågeställningen är en kombination av min egen livsstil som vegetarian tillsammans med det växande samhällshotet som den ökande köttkonsumtionen utgör. Jag har använt mig av olika metoder och verktyg som intervjuer, litteratur och workshops för att utforska mitt problemområde på djupet. Processen resulterade i en applikation som på ett enkelt och roligt sätt hjälper barnfamiljer att äta mer vegetarisk mat och samtidigt ökar barnens delaktighet i både inhandlingen och tillagningen av maten. I den här uppsatsen kommer jag grundligt berätta hur jag gått till väga för att nå mitt slutresultat.

 • 165.
  Bergström, Anders
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lundberg, Martin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Högstadieelevers syn på religionsämnet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att undersöka hur elever på högstadiet ser på religionsämnet i dagens sekulariserade samhälle. Vår undersökning är både en kvalitativ och kvantitativ studie. Som metod för att samla data har vi använd oss av enkät, och som tolkningsmetod för att tolka enkätens öppna frågor har vi använd oss av den hermeneutiska tolkningsmetoden. Som bakgrund till vårt arbete har vi studerat litteratur som gett en historisk överblick hur kristendomen har minskat i Sverige samtidigt som samhället har blivit mer mångreligiöst, dessutom teorier om läroplanernas utveckling och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpf94) och Kursplan för religionskunskap.

  Trots att Sverige är ett av världens mest sekulariserade land visade vår undersökning att de flesta eleverna anser att religionsämnet är ett viktigt ämne som har ett värde i sig. De såg inte religionsämnet som något omodernt, men de önskade mer autentiska upplevelser som tillexempel studieresor och att få se på mer filmer i undervisningen.

 • 166.
  Bergström, Anders
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Schröder, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Arbetsmotivation inom lågstatusyrken: En studie om skillnader i arbetsmotivation mellan två arbetsplatser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 167.
  Bergström, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Ateismens utrymme i läroboken: en studie av läromedel för gymnasiet från 1960-talet fram till idag2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en studie av läromedel från 1960-talet och fram till idag. Syftet med min uppsats är att undersöka hur ämnesområdet ateism tas upp samt i vilken omfattning man gör det i läroböcker från 1960-talet fram till idag.

  Det jag kommit fram till utifrån mina frågeställningar är följande:

  • Av alla de läroböcker som jag tagit upp i undersökningen är det bara de två böckerna från 1960-talet som låter ateismen få ha en egen rubrik.
  • I de böcker jag nämner från 70-talet och fram till 90-talet tycker jag att de kapitel som tar upp ateism har en viss negativ laddning i sitt uttryck. Religionslös, religionskritik och frågan: ”Finns Gud? Till skillnad från dessa böcker så har läroböckerna från 1990-talet och framåt kapitel, där man tar upp ateism, som har ett positivare uttryck. ”Livets mening”, ”Sökande efter en livskompass”, ”Livsåskådningar utan Gud” och ”Religioner och livsåskådningar”.
  • Ateismen får även en negativ innerbörd när den förknippas så intimt med marxismen och därmed också med de hemskheter som gjorts i marxismens namn. Det kan bli svårt för elever att skilja på att ateismen inte är likställt med marxismen.
  • Det är i princip bara i böckerna från 60- och 70-talen som det görs en åtskillnad mellan olika former av ateism.
  • Den starka kopplingen till marxismen gör även att begreppet ateism ofta beskrivs ur ett historiskt perspektiv. De senare böckerna beskriver hur det ser ut för den enskilda människan vad det gäller troende och ateism. Man uttrycker här ateismen som ett aktuellt och meningsfullt valalternativ.
  • Efter 1970-talets böcker blir det mindre viktigt att precisera olika former av ateism samt att ateismen får mindre utrymme, det skulle man kunna tolka som att ateismen blir mindre intressant som livsåskådning att lära ut.
  • Genom min undersökning tycker jag att det växer fram en bild av att ateismen får ett allt mindre utrymme i läromedlen för gymnasieskolan. Detta tycks ske i två steg. I ett första steg kan man se att i böckerna efter 1970-talet faller preciseringarna av olika former av ateism bort. I ett andra steg faller den historiska beskrivningen av ateism bort i böckerna från 1990-talet fram till idag.
 • 168.
  Bernhardson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tolander, Maja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det handlar om mord: berättarteknisk analys av svensk genrelitteratur utifrån ett genus- och maktperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en sociolingvistisk undersökning av svensk skönlitteratur inom genren kriminalfiktion. Undersökningen är indelad i tre olika analyser som belyser olika delar av det valda materialet, två böcker inom genren kriminalfiktion.

  Den första analysen är en berättarteknisk analys baserad på dramaturgiska begrepp och principer. Vi undersöker dels vilka berättartekniker som används i de valda böckerna, dels hur rollistan är uppbyggd i respektive bok.

  Den andra analysen är en genusteoretisk analys av genus i det valda materialet och personerna som förekommer i texten. I den första delen av genusanalysen diskuterar vi olika aspekter av kön och genus som förekommer i respektive bok. I den andra delen undersöker vi på vilket sätt personernas egenskaper är könskodade och hur de förhåller sig till stereotyper.

  Den tredje analysen är en kritisk diskursanalys som undersöker vilka diskurser som förekommer i böckernas teman. Temana är valda från böckernas undertexter och är därmed inte konkret utskrivna i texten. Den undersöker också vilka maktrelationer det finns mellan diskurserna inom ett tema och hur motsvarande diskurser fungerar i samhället samt vilken maktrelation som förekommer mellan läsaren och boken.

 • 169.
  Berntsson, Lindah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Murhagen, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur framställs föräldraskapet? -En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap

   

   

  Titel: Hur framställs föräldraskapet? En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama

   

  Författare: Lindah Berntsson och Therese Murhagen

   

  Termin och år: VT 2013

   

  Handledare: Mathias Sylwan

   

  Examinator: Anna Edin

   

  Nyckelord: Diskursanalys, föräldraskap, framställning, föräldraroll, pappa, mamma.

   

  Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur föräldraskapet framställdes genom magasinen PAPPA Magazine och mama. Genom att använda oss av diskursanalys som tillvägagångsätt och teori ville vi få fram på vilket sätt de båda magasinen framställer föräldraskapet. Vi ville även veta vad som, enligt magasinen, är ett gott moder -fader- och föräldraskap. Empirin består av tio nummer, fem vardera av de två magasinen.

  Det som framkommit efter analysen var att magasinen har likheter men skiljer sig åt på många håll. Båda magasinen framställer föräldraskapet utifrån de rådande normerna i samhället. Pappan framställs som individstark karriärsman, medan mamman framställs om en omvårdande mamma.

   

 • 170.
  Biemann, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Brankovic, Sasa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  En kunskapsöversikt över hur facklitteraturen konstruerar bilden av mäns partnervåld mot kvinnor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, research on male partner violence against women has primarily been focused on the battered women rather then the abusive men. The aim of this work is to investigate how the Swedish literature discusses men's partner violence against women. Our research question has been: What general constructions of male partner violence against women is evident in the literature with regard to the themes of power and control, a woman's self-image, the surrounding attitudes and norms and causal explanations for partner violence? The work consists of a review of seven primary documents that have been analysed with the help of social constructionist theory. The results show that there is a risk that the majority of the authors in our primary documents discuss women as a particularly vulnerable group of male violence. The authors construct an image of women as victims of male partner violence and the man as the abuser. Through these descriptions, the authors perpetuate a victim image of the woman who is likely to strengthen her already inferior and vulnerable position.

 • 171.
  Bigenius, Alexander
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Didricksson, Sven
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Döden är en kolja: Metaforanalys i modern svensk skräcklitteratur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera bildspråket i fyra skräcknoveller av John Ajvide Lindqvist och Anders Fager. De utvalda novellerna av Lindqvist är "By på höjden" (2006) och "Majken" (2006), samt "En punkt på Västerbron" (2011) och "Pigornas trappa" (2011) av Fager. Valet av material och författare har sin grund i att de båda är verksamma inom samma genre men skiljer sig avsevärt från varandra stilistiskt.  

  Syftet med vår undersökning är att granska till vilka metaforiska domäner och bildled författarna förflyttar begrepp för att skapa det ”otäcka.” Som grund för vår analys använder vi oss av George Lakoffs och Mark Johnsons teori om konceptuella metaforer samt Lennart Hellspongs modell för metaforanalys. I teoriavsnittet presenteras, förutom konceptuella metaforer, allmänna teorier om olika typer av bildspråk som liknelser och metonymier. Metodavsnittet beskriver Hellspongs modell och hur vi ämnar använda den samt en kort redogörelse för kvalitativ undersökning. Metodavsnittet innehåller även författarpresentationer och sammanfattningar av de utvalda verken.  

  Vår analys visar att båda författarna rör sig i vardagliga domäner och begrepp för att skapa det otäcka istället för det fantastiska eller sensationella. I diskussionen resonerar vi kring analysen och vilken inverkan metaforerna har på uppbyggandet av skräcken ur kulturellt och kontextuellt perspektiv. Vi uppmanar även till vidare forskning av denna, i Sverige, nya och växande genre.

 • 172.
  Binder, Ella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  World Englishes in Lower Secondary School Textbooks: A comparative study between a Polish and a Swedish Textbook2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to find out whether the authors of English textbooks in two EU countries, Poland and Sweden, view diversity and promote World Englishes in the same way or whether there are any differences. The attempt has been made to analyse reading texts in the two textbooks for teaching English as a foreign language, a Polish and a Swedish one, in order to see what different Englishes have been promoted there, and to which extent they are represented in both textbooks. For the purpose of this analysis, Marko Modiano´s descriptive model of World Englishes has been used. The study has shown that the Polish textbook focuses mostly on British and American English, and to a great degree on European countries where English is taught as a foreign language. On the other hand, the Swedish textbook promotes both British and American English, as well as major and local varieties of English, but does not mention European countries, except Great Britain obviously, almost at all. World Englishes are present both in the Polish and in the Swedish textbook but the textbook authors take slightly different approaches in promoting them. 

 • 173.
  Birgersson, Susanne
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hedman, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kvinnlig integration, med eller utan män?: En kvalitativ studie gällande invandrade kvinnors behov av en mötesplats utan män2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att komma som invandrare till Sverige kan säkert vara omvälvande på många olika sätt. De som kommer hit är alla egna individer och bär på sina alldeles egna historier. Integrationsprocessen i ett samhälle kan ske på många olika vis. I Karlskoga finns en egen modell som utgår enbart från kvinnor. Tanken är att på ett unikt sätt hjälpa dessa in i det nya samhället. Modellen består i ett så kallat Tehus som fungerar likt en mötesplats enbart för kvinnor. På Tehuset ges möjlighet till studier i det svenska språket och samhällsinformation. Platsen är även öppen för umgänge och andra aktiviteter. Planen med modellen är således att denna del av integration ska ske i en, för kvinnorna, trygg miljö. Vi har valt att undersöka just denna miljö.Med tanke på att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, var vår tanke att ta reda på om Tehusets form av integration är korrekt eller möjligen exkluderande. Vi har undersökt om det finns ett behov av en mötesplats enbart för invandrarkvinnor, och om de besökande kvinnorna upplever det positivt att det inte finns män på mötesplatsen. Samt i fall de skulle besöka Tehuset även om mötesplatsen var öppen för båda könen.

 • 174.
  Bjerking, Mandella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  I fotbollen får mannen slå tillbaka: En historisk studie av den sociala kulturens förändring inom fotbollen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en historisk litteraturstudie av en förändring i Sveriges mansideal under sekelskiftet. Författaren har uppmärksammat en destruktivitet i dagens sociala manskultur inom fotboll och annan lagsport, där en exkluderande och våldsfrämjande mansnorm råder. Hon söker svar på hur det gick till när kyrkans inflytande på manlig fostran minskade och hur detta har samband med att fotbollen etablerades i Sverige. 

   

  I arbetet studeras vad som hände med det kristna mansidealet när män på grund av den industriella och vetenskapliga revolutionen flyttades från kyrka och hushåll till fabriker, byggarbeten och akademier. Studien omfattar även hur fotbollen gjorde entré bland de unga männen när fäderna inte längre fanns närvarande i landets hushåll. Arbetet ger en grundläggande inblick i det socioekonomiska samhällets uppkomst och konsekvenser, en ny uppdelning mellan de binära könen samt vad som gick män förlorat när samhällsstrukturen förändrades under den industriella och vetenskapliga revolutionen. 

   

  Studien lutar sig mot begreppen sekularisering och hegemonisk maskulinitet. I arbetet framgår att män hamnade i utanförskap och minskat maktinflytande då de separerades från kyrka och hushåll. Framför allt män i arbetarklassen fick utstå ett förtryck där de dagligen förnedrades i sin samhällsposition. Fotbollen introducerades av medelklassen som ett sätt att fostra arbetarklassens unga män då dessa uppfattades som lösaktiga och ovårdade. Snart blev fotbollen en plats som ersatte utanförskapet och förtrycket med klassöverskridande manlig gemenskap och som stärkte mäns självförtroende genom att bekräfta en fysisk överlägsenhet.

 • 175.
  Bjerking Raeder, Mandella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Streetdance - en profan rit?: En värld för de som samhället inte förstår2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är ett resultat av ett forskningsarbete jag genomförde under hösten 2013. Jag undersökte Stockholms sociala streetdancekultur och tolkade denna utifrån ritteori. Jag granskade dess definitioner, ursprung och sociala knytpunkter för att vidare undersöka hur den upplevs av de som tar del av och bygger upp den. Materialet samlade jag in genom personliga intervjuer med människor som på olika sätt är med och skapar detta sociala närverk och som alla kunde berätta om dess olika beståndsdelar, aktiviteter och betydelsen av dessa. Att tolka detta utifrån en förståelse om att de aktiviteter som ingår i streetdancekulturen kan liknas vid rituella handlingar gav förståelse för hur verkningsfulla aktiviteterna är gällande social integration. Det synliggjorde vad streetdance har för betydelse för vissa människor i ett sekulärt och mångkulturellt samhälle.

 • 176.
  Bjernegård, Lova
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Savilahti, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barns inflytande i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv: En kvantitativ enkätstudie med 55 pedagoger i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att få kunskap om vilket inflytande barnen har över verksamheten i förskolan utifrån ett förskollärar- och barnskötarperspektiv. Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, menar att barnen har rätt till ett reellt inflytande i förskolan. Även skollagen beskriver att barnen ska ha rätt till inflytande i verksamheten.

  Vårt metodval är en enkätundersökning för att undersöka pedagogens perspektiv på begreppet inflytande. Studien undersöker även hur barns inflytande visar sig i praktiken på förskolan när det kommer till möjligheter och hinder ur ett pedagogperspektiv. Analysen sker ur ett postmodernistiskt perspektiv där fokus ligger på barnsyn och makt. Resultatet visar att pedagogerna har olika syn på vad begreppet inflytande innebär. Det visar även att det finns hinder för barns inflytande när det kommer till det organisatoriska, traditionella ramar och vuxenmakt. Resultatet visar att arbetssätten med barns inflytande på berörda förskolor till stor del handlar om att ha en öppen kommunikation med barnen och att ta tillvara på och anpassa verksamheten efter barnens intressen. Det visas dock att även fast pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande finns det en viss dold styrning och vuxenmakt från deras håll. I studien framkommer att pedagogernas uppfattning av begreppet inflytande skiljer sig från hur de uttrycker att de arbetar med inflytande i förskolan. Denna skillnad kan bero på komplexiteten i begreppet, och kan leda till att förskolornas arbete med inflytande skiljer sig åt beroende på pedagogernas tolkning av begreppet. I studien synliggörs att pedagogerna har en vilja att ge barnen inflytande över verksamheten, men i praktiken finns det faktorer i förskolan som hindrar detta.

 • 177.
  Bjuhr, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sjöberg-Kleemair, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Du måste göra dig anställningsbar: En kvalitativ studie om fem utomeuropeiskt födda kvinnors möjligheter och hinder på arbetsmarknaden i Gävleborgs län2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka utomeuropeiskt födda kvinnors upplevelser av att vara arbetslösa och hur det har påverkat deras integration. Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem kvinnor födda utanför Europa samt en intervju med två personer anställda på Arbetsförmedlingen. För att analysera det empiriska materialet tillämpades intersektionell teori som syftar till att belysa komplexiteten i maktstrukturer och ojämlikhet. Intersektionell teori innebär att synliggöra faktorer som påverkar människor såsom kön, klass och etnicitet. Genom att se hur de olika faktorerna samspelar kan en fullständig bild av problematiken framträda.  Resultatet från intervjuerna visade att kvinnorna har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden oavsett utbildningsbakgrund. Kvinnorna upplever begränsade möjligheterna till arbete i Gävleborgs län. Resultatet visar att kvinnornas integration har påverkats negativt av att ha varit arbetslösa då ett arbete främjar språkets utveckling och bidrar till ett större socialt kontaktnät. Vidare visar resultatet också att kontakten med myndigheter är bristande då kvinnorna upplever att de hade behövt mer stöd. Intervjun med arbetsförmedlarna pekar på att språk, utbildning, kultur och attityder hos arbetsgivare är faktorer som påverkar kvinnornas möjligheter till arbete.

 • 178.
  Bjuhr, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdande vård utifrån patientens perspektiv.: En kvalitativ intervjustudie med patienter inom psykosvården.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och öka förståelsen för vad patienter med

  psykosproblematik upplevde vad i vården som var befrämjande eller hindrande i

  deras återhämtningsprocess och för deras hälsa, hur det tog sig i uttryck och

  varför.

  Patienterna vårdades på ett för målgruppen specialiserat internatboende.

  Metod, studien hade en beskrivande och tolkande design med hermeneutisk

  fenomenologisk metod inspirerad av Van Manen. Datainsamlingen genomfördes

  med hjälp av semistrukturerade intervjuer, sju deltagare medverkade i studien.

  Analysen utfördes i flera steg, holistisk strategi, detaljerad strategi och selektiv

  strategi. Resultatet av analysen utmynnade i fem huvudteman med fjorton

  tillhörande subteman: Mellanmänsklig relation, Demokratisk atmosfär,

  Kommunikation, Att vara aktiv och

  Hopp. Hoppet framkom som en naturlig och underliggande aspekt som

  genomsyrade alla andra teman. Den övergripande tolkningen utmynnade i

  begreppet Medvaro, som var det gemensamma för alla teman. Medvaro beskrev

  också temanas beroende förhållande till varandra.Slutsatsen av den här studien var

  att patienternas upplevelse var att vården på internatboendet där de vistas var

  vårdande, vad som gjorde att den var vårdande framgick av de fem huvudtemana,

  hur det tog sig i uttryck beskrevs genom patienternas egna berättelser och varför

  fenomenet framträdde så som det gjorde tolkades utifrån begreppet Medvaro.

  Nyckelord: Patientens erfarenhet, psykos, återhämtning,

 • 179.
  Björk, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Genus i Svenska kyrkan: En jämförelse av prästers erfarenheter och syn på genus i Svenska kyrkan i två städer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 180.
  Björk, Eva
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Vad man ändå fått vara med om! Det är otroligt, egentligen!: körsång som en möjlig nyckel till en annan verklighet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Har kyrkan något att ge en människa som söker motvikter till den yttre pågående strävan? Ett svar på den frågan kanske en blick emot kyrkokörsången skulle kunna ge. Många människor går till sina respektive körrepetitioner varje vecka för att ge en del av sin tid åt sången, fortbildningen, förberedelserna inför framträdanden, gemenskapen och vilan från vardagen. Finns där också en upplevelse av en transcendent dimension som än mer motiverar sångaren att ge av sin tid till kyrkokören?

  Denna uppsats vill ge några aktiva kyrkokörsångares svar på denna fråga. Rubriken på denna uppsats; ”Vad man ändå fått vara med om…”, är ett citat från en av intervjuerna.

  Jag är intresserad av att veta om det finns körsångare som har fått en känsla av att erfara en annan dimension än det vi kallar verkligheten, under utövandet eller avlyssnandet av körsång.

  Termen man brukar använda för denna dimension, i religionsvetenskapliga sammanhang är ”das ganz Andere”. Många människor grubblar över existentiella frågor: om det finns ett liv efter döden, om Gud finns och om han eller hon i så fall kommunicerar med oss. Och om det finns människor som genom körsången tycker sig ha anat ”något mer”, hur påverkas dessa i så fall av denna upplevelse?

 • 181.
  Björkegren, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  De sociala medierna och rättssystemet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The main purpose is to investigate the main fea-tures of the discourse in the social medias about the legal view on cimes and criminals.

                                                  The special questions that are investigated are:

  1)    What specific features characterize the discourse in the social medias?

  2)    What are the legal restrictions for the freedom of speech on the Internet?

  3)    What attitudes can you find among lawyers towards the discourse in the social medias?

  4)    Are there grounds for presuming that the discourse in the social medias can effect the judgement in a special case?        

   

 • 182.
  Björklund, Janna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Liten och oskuldsfull men ändå så skräckinjagande: En komparativ studie av barnkaraktärer i John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in, Människohamn och Lilla stjärna.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I John Ajvide Lindqvists romaner blandas välkända skräckteman med realistiska, samtida miljöer där barn ofta har en framträdande roll inom berättelsen. Den här uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan barnkaraktärerna och det skräckfyllda samt hur läsaren uppfattar det. En grundläggande tes för uppsatsen är att barnen utgör ett hot mot de vuxna karaktärerna i Ajvide Lindqvists romaner

  Låt den rätte komma in (2004), Människohamn (2008) och Lilla stjärna (2010). Centrala frågor som ställs är vilken karaktär framkallar obehag och skräck? Mot vilken person riktas hotet? Om barnet är ett hot, varför blir hen det? För att svara på frågorna studeras berättarperspektivet i respektive roman med hjälp av Gérard Genettes fokalisationsbegrepp. Uppsatsen är uppbyggd kring tre analyser av respektive roman som samtidigt jämförs med varandra, med hjälp av en komparativ metod, för att kunna dra slutsatser om varje enskild roman samt om Ajvide Lindqvists författarskap. Det visar sig finnas många likheter mellan barnkaraktärerna i romanerna och några av de viktigaste slutsatserna består i att den interna fokalisationen är viktig för hur vi ser på karaktärerna och om vi som läsare upplever dem som hotfulla och skrämmande.

 • 183.
  Björklund, Johannes
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Salomonsson, Joel
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Yrkesidentitet och självupplevd anställningsbarhet för pilotstudenter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this quantitative study was to see if there's a correlation between work identity and self-perceived employability even though the external work market is low. For the study, aviation students were chosen as a group with probably higher work identity and was compared to regular students from different educations. A web survey was formed to collect the data that was needed, and were sent out to 30 aviation students and 30 ”general” students from different educations around the country. The survey contained 27 question about work identity, internal and external employability and ambition. Also seven background questions about why the chosen education field. To analyze the data a MANOVA and correlation analysies were carried out. The result showed that aviation students experienced a higher work identity than the general students. They also showed higher ratings in external employability and ambition. The “general” students showed higher results in internal employability. Work identity showed strong correlations between all the employability scale items for the aviation students but not for the “general” students.

 • 184.
  Björn, Fredde
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Antisemitism bland araber och muslimer i Sverige: en diskursanalys av debatten efter rapporten ”Det förnekade hatet”2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mattias Gardell hävdade att Tossavainens rapport Det förnekade hatet var byggd på ovetenskapliga grunder och därför inte skulle klara en källkritisk granskning. Bland annat menade han att rapporten tappade i trovärdighet eftersom den saknade förstahandskällor och istället bara innehöll intervjuer med lärare och föreläsare som arbetar på invandrartäta skolor i några svenska storstadsförorter.

  Mikael Tossavainen och flera med honom menade att det i dagens Sverige är svårt, för att inte säga omöjligt, att prata öppet om judefientlighet. Speciellt gäller detta den nya form av antisemitism som Tossavainen menar växer fram bland grupper av arabiska och muslimska invandrare i Sverige. Samtidigt som Gardell pekade på rapportens brister, det vill säga avsaknaden av förstahandskällor, verkade han under inga som helst omständigheter vilja inse att antisemitism kan existera i de utpekade grupperna. Meningsskiljaktigheterna mellan Mattias Gardell och Mikael Tossavainen gav upphov till en tämligen oreflekterad diskurs.

  Syftet med denna uppsats är att skildra den diskurs som följde Mikael Tossavainens rapport och att försöka reda ut huruvida antisemitism existerar bland araber och muslimer i dagens Sverige.

 • 185.
  Björnberg, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Muslimska friskolor i Sverige: en väg till integration eller segregation?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka och skildra de argument som finns för, respektive mot, att muslimska friskolor skulle integrera respektive segregera eleverna från samhället, samt undersöka vilka övriga argument som finns för, respektive mot, muslimska friskolor. För att uppnå detta syfte har jag använt mig av en jämförande litteraturstudie där jag har studerat forskare och andra sakkunnigas argumentering kring dessa frågor. Väldigt få empiriska studier har gjorts på området, varav ingen specifikt har berört de frågeställningar jag ville få svar på.  I min argumentöversikt sammanställde jag de olika argumenten och upptäckte att många argument fanns både på ”för” och ”mot” sidan. Exempelvis påstods att den trygghet som eleverna utvecklade genom att umgås med andra elever med liknande religiös och kulturell bakgrund både kunna leda till att de hade lättare att integreras i samhället men även till att de blev mer isolerade. I min diskussion använder jag mig av Hans-Ingvar Roths terminologi om positiv/negativ närhet och distans för att på så vis kunna diskutera problematiken ur ett nytt perspektiv . Jag kom framförallt fram till att det behövs större empiriska undersökningar som sträcker sig över flera år och som involverar flera skolor samt att den kommunala skolan är bristfällig i sitt arbete med att integrera muslimska elever.

 • 186.
  Björnsdotter, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Industrial design.
  Har du mens eller?: Mensskyddsförpackningar och genus2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The problem I chose to base my project on is the fact that a big portion of the products we use daily are marketed against either men or women. The result of that is an exclusion of the people who do not fit inside the norm, which states that there are only two genders. My purpose during the project was to investigate this problem and in the end also criticize it in a suitable way.

  Later on, my focus was shifted towards a specific category of products - menstrual hygiene products. More specifically their packaging. They are marketed only towards women and exclude all who are not cis-women. The subject of menstruation is also a loaded one and at the moment frequently discussed within certain circles. Most people seem to have a lot of feelings and opinions regarding the subject, which will hopefully get my project into the public eye.

  My process started in collecting a broad range of facts and theories surrounding the subject, which the remaining parts of my project is based on. The information about norms, stereotypes, gender, packaging, transpersons, menstruation and menstrual hygiene products was something I could always go back to whenever I needed help in decision making during the project. The contact I had with the consumers through the surveys were an important part in building my understanding of what creates attention and feelings, which has been valuable in working towards critical design.

  The packaging is created as a contrast against the packaging for menstrual hygiene products existing today. The period is allowed to take up space in the form of illustrations of the menstrual product as well as the color red, which symbolizes menstrual blood. This is also combined with clear plastic on two sides which show the containing products. The font used on the majority

  of the packaging is a combination of hard shapes, often considered masculine, and thin round shapes, often considered feminine. Together they create a gender neutral appearance. The name of the company ”har du mens eller?” is chosen after a phrase commonly used by men to disparage women’s feelings and opinions. In this case, it is written in a typically feminine font which is very common in this category of products. With the different parts of the packaging, my hope is to rise attention and bring awareness to how the products surrounding us are marketed and how this affect us.

 • 187.
  Blackmore, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Corny or Cool. Swedish Teenagers' Attitudes towards Australian and British English Accents.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigated Swedish teenagers' attitudes towards Australian and British English accents. The respondents were exposed to four different accents as part of a modified version of the Matched Guise Technique. They were then asked to fill out a questionnaire assessing the accents in terms of psychological qualities, social evaluation, job suitability and likability. The results show that previous research on attitudes to accents in other countries is applicable on Swedish teenagers' and that stereotyping is an influence as well.

 • 188.
  Blackmore, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Slöjan och Demokratin: Hör Slöjan Hemma i en Demokratisk Stat?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hör slöjan hemma i en demokratisk stat? Det är inte helt lätt att avgöra eftersom slöjbruket beror på så många olika faktorer. I denna uppsats presenteras bakgrundsfakta om kvinnan i det muslimska samhället, jämställdheten, Islam och demokrati och slöjan i världen. Vad gäller slöjan så är det i grund och botten en sedvänja som inte direkt har med islam att göra.  Trots det så väljer många kvinnor att bära den som en symbol för sin religion. I vissa länder är slöjor av olika slag påbud. Många hävdar att slöjan endast är ett medel för att förtrycka kvinnan. Olika påståenden i media analyseras i denna uppsats i relation till demokratins grundpelare: jämlikhet och medborgerlig frihet. I en demokratisk stat torde det vara individens frihet att bära slöja eller inte. Men friheten i samhället kan inte garanteras eftersom man inte vet vilka påtryckningar och oskrivna regler som följer med traditioner och kulturer.  Så länge som man inte kan garantera att kvinnor bär slöja av egen fri vilja bör man istället uppmuntra till att alla kvinnor har rätt att synas i samhället. Slutsatsen är att en symbol som ändå står för så mycket negativt hör inte hemma i ett jämlikt samhälle och i en demokratisk stat.

 • 189.
  Blom, Emilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Källdin, Helen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Undervisningsmetodernas inverkan på elevernas läs- och skrivinlärning: En jämförande studie av metoderna Att skriva sig till läsning och traditionell undervisningsform i ämnet svenska, årskurs 1–32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhällets utveckling och teknikens framfart ställer allt högre krav på skolan. Det innebär att skolans undervisning måste anpassas efter samhällets efterfrågan. Idag är det lika viktigt för eleverna att behärska digital teknik, såväl som att läsa och skriva. Det ställer stora krav på lärarnas kompetens och skolans huvudmän bör inse vikten av att prioritera digitala verktyg.

  Vi har gjort en jämförande studie där vi har undersökt två metoder i läs- och skrivinlärning.  De metoder vi har undersökt är Att skriva sig till läsning som grundar sig på digital undervisning och traditionell undervisning som är den vanligast förekommande metoden i den svenska skolan. Syftet med vår studie var att undersöka hur elevernas läs- och skrivfärdigheter utvecklats med hjälp av metoden Att skriva sig till läsning i årskurs 2.

  Studien baseras på en kvalitativ undersökning med lärarintervjuer och analyser av elevers uppgifter. Resultatet av studien visar att eleverna som undervisats med metoden Att skriva sig till läsning hade bättre studieresultat än de som undervisats med traditionell undervisningsform. Eleverna som undervisats med Att skriva sig till läsning skrev mer utvecklade och beskrivande texter. I vår studie kan vi utläsa att eleverna inte har gått miste om sina kunskaper i läsförståelse på bekostnad av sin goda skrivutveckling. Det talar för att digitala verktyg är ett gynnsamt hjälpmedel i läs- och skrivundervisningen.

 • 190.
  Blom, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vallin, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Läsförståelse är nyckeln till allt": En intervjustudie om åtta lärares arbete med läsförståelse i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. För att ta reda på detta har åtta lärare på fem skolor i tre olika kommuner intervjuats och på så sätt har lärarnas tankar och erfarenheter av begreppet läsförståelse samlats in. Vidare har vi även undersökt hur dessa lärare arbetar för att följa upp elevernas utveckling i läsförståelse. Undersökningen innefattar en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har sedan analyserats i olika kategorier och resultaten diskuteras mot bakgrund av vald forskning, litteratur och ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie framkommer det att lärarna är väl förtrogna med begreppet läsförståelse och lärarna har därmed tillräckliga kunskaper i hur de ska arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse. Vidare visar studien att läraren bör eftersträva ett varierat arbetssätt i undervisningen och att undervisning bör bedrivas i läsförståelsestrategier eftersom detta är något som eleverna inte enbart kan lära sig på egen hand. För att följa upp elevernas utveckling använder sig lärarna av formativ bedömning, vilket är något som lärarna arbetar med kontinuerligt i undervisningen.

 • 191.
  Blom, Nina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  New Age i Östra Mellansverige: en studie av den oorganiserade nyandligheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I uppsatsen undersöks New Age roll i Östra Mellansverige. Studien har genomförts med hjälp av djupintervjuer. Undersökningen koncentreras på den oorganiserade delen av New Age, som organiserade rörelser inom New Age räknas exempelvis Wicca och Asatrosamfundet, vilka exkluderas i undersökningen. Som oorganiserade räknas de medlemmar som tar en aktivare roll i rörelsen än att bara läsa sitt horoskop i veckotidningar och följa utbudet av TV-serier inspirerade av New Age men som inte deltar i någon speciell grupp. New Age är en rörelse med stort fäste i västvärlden och Sverige idag. I Olav Hammers undersökning kan vi se hur 25 % av den svenska befolkningen beräknas ha åsikter och tro som överensstämmer med tankar inom New Age. Det är dock väldigt få av dessa som anser sig vara religiösa. Varför New Age lockar så många människor finns det olika teorier om, det kan vara ett stressigt samhälle utan mål för individen och för mycket fokus på karriär och för lite på känslor. Det kan också vara en reaktion på avsaknaden av religion i samhället i dyningarna efter kristendomens förlorade roll. Det stora intresset kan också ses som en reaktion på det paradigmskifte Sverige befinner sig i, med ett mångkulturellt samhälle. Liknande reaktioner kan spåras i historien, bland annat till framväxten av Alexandria.

  Resultaten i undersökningen jämförs med tidigare forskningsunderlag, framförallt förekommer Hammer och Liselotte Frisks tidigare studier på området.

  Följande frågeställningar besvaras i studien:

  1. Varför finns så stort intresse för nyandlighet i Östra Mellansverige, idag?

  Att intresset är stort för nyandligheten i Östra Mellansverige idag beror på samhällets struktur, med många kulturer som blandas, våra allt hårdare arbetsliv och krav på en lyckad karriär och en avsaknad av något att tro på, en mening med livet.

  2. På vilket sätt sprids New Age bland personerna i undersökningsområdet?

  Nyandliga tankar sprids i Östra Mellansverige via vänner och anhöriga, men även via media, som TV och tidningar. Vanligt är att New Age tankar finns sedan ungdomsåren då far- och morföräldrar berättar ”spökhistorier” för barnen.

  3. Varför väljer så många människor en oorganiserad form av nyandlighet och inte att engagera sig i någon speciell grupp?

  Att engagera sig i någon New Age gruppering lockar inte eftersom människorna vill styra sina liv på egen hand i så stor utsträckning som möjligt. Ofta ser man grupper som en fara mot den personliga integriteten. Det finns ingen andledning att ansluta sig till någon speciell gruppering.

  4. Är det någon speciell händelse i livet som utlöser intresset för nyandlighet?

  I Östra Mellansverige och bland de intervjuade personerna verkar det vara ett faktum att svåra händelser och sjukdomar öppnar upp för det nyandliga intresset. Även om intresse funnits vilande sedan tidigare så tas det upp av personen i och med ett trauma eller en kris.

  5. Vad anser de nyandligt intresserade om begreppet New Age?

  Vad de nyandligt intresserade anser om begreppet New Age och nyandlighet är tydligt. Det är inte något de relaterar till. De anser att andlighet inte kan betecknas som något nytt. Även om undersökningen tydligt visar att de ägnar sig åt de andliga delar som ingår i New Age. Själva anser de att begreppet känns flummigt och förknippar det med sekter och oseriösa rörelser.

 • 192.
  Blomquist, Sonia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Miljökritiken i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-19922015In: / [ed] Eva Ekstrand, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Environmental Criticism in Anderz Harning's causeries in Dagens Nyheter (The Daily News) from 1982 to 1992

  A causerie is a short entertaining text published in a newspaper or magazine. The texts are often humorous and ironic and treat actual and everyday events from the perspective of the authors’ personal experiences.

  This paper examines environmental criticism from a collection of causeries by Anderz Harning which were published in the Swedish newspaper Dagens Nyheter between 1982 and 1992. Harning was a controversial writer whose work clearly highlights environmental problems nationally and internationally. He brought attention to the effects of the Chernobyl catastrophe and the general environmental situation in Sweden during the 1980’s and 90’s.

  The aim of this paper is to investigate how the criticism of the environment is portrayed and which stylistic tools the author used. The material that is the basis for this investigation consists of the collection of causeries from Harnings bästa droppar (1993), and scientific handbooks and dissertations in ideological criticism, style and rhetoric. In this work I have conducted a critical ideological analysis together with aspects of argumentation analysis. I have also closely studied the causeries to enable thematic categorisation.

  The results of my investigation show how causeries allow and emphasise environmental criticism by the use of irony and sarcasm. It also shows that Harning uses the classical rhetorical tools logos, ethos and pathos to influence the reader's intellect and emotions, and to present him as credible, honest and wise.

 • 193.
  Blomqvist, Annica
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Sekt eller inte?: var går gränsen?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen började som något helt annat. En studie över vad egentligen sekter är. Ju längre undersökningarna fortskred desto mer likhetstecken började jag se med ett något helt annat. Jag har varit försäljare i Tupperware i 5 år och det var i detta företag jag hittade likheterna med sekterna jag läste om. Kan det verkligen vara så att Tupperware är en sekt? Det är det vi ska ta reda på med hjälp av olika forskare och deras teorier.

 • 194.
  Blomqvist, Ingrid
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Frihetens tecken: en uppsats om konflikten mellan två föreställningsvärldar ur ett religionsvetenskapligt perspektiv2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Temat för kursen är religion och förändring. Syftet är att undersöka hur religions- och samhällsförändringar påverkar varandra. Denna relation kan även vara ömsesidig. Denna uppsats är ett försök att belysa det komplexa fenomenet graffiti. Jag ska med denna litteraturstudie undersöka graffitimålarens belägenhet i samhället och religionens roll.

  Uppsatsens syfte är att göra en deskriptiv beskrivning av två olika föreställningsvärldar samt att förklara och tolka det konfliktladdade mötet mellan dessa. Jag ämnar använda två olika teorier för att belysa samhällets struktur och människans existens. Med detta förfaringssätt vill jag uppnå en förståelse av orsaken till konflikten mellan samhällets- och ungdomarnas föreställningsvärld.

  Hegels teori används som analysinstrument 1 för att belysa samhällets struktur och förklara varför samhället jagar ungdomar som utövar graffiti. I ljuset av analysinstrument 2 som utgörs av Karl Jaspers teori vill jag förklara varför ungdomar ritar graffiti trots motståndet från samhället. Jag ska även undersöka religionens roll i dessa två föreställningsvärldar.

 • 195.
  Blomqvist, Ingrid
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Ångest i TV-soffan: en uppsats om människans existens2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av den fenomenologiska metoden visade det sig att fenomenet TV innehåller ångest. Programformen såpa serverar sina tittare en existentiell ångest. I sport bjuds tittaren på patologisk ångest. I ljuset av P. Tillichs existentiella ontologi (1977) framkom det att ångest beror på att samhället har fråntagit oss ödet och döden.

 • 196.
  Blomwood, Lena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Talundzic, Selma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barns samlärande i språk på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen?

  Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle ska vi beröra betydelsen av språkinlärning. Begreppen språkinlärning och samlärande beskrivs utifrån Piagets och Vygotskijs teorier och är vårt tolkningsverktyg.

  Vi har utfört undersökningen med hjälp av videoobservationer, inspelningen tog sammanlagt 90 minuter. Därefter gjorde vi en kvalitativ analys av empirin där olika kategorier belyser språk och samlärande. Observationer utfördes på tre olika förskolor där vi observerade barns samlärande. Sammanlagt har vi observerat barnen från tre olika kulturer. Resultat som framkommit ur vårt arbete är att både språk och kultur har en avgörande roll för barns samspel och samlärande, samt att språkutveckling påverkas starkt av kulturen.

 • 197.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Sweden.
  Christensson, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting2018In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 48, p. 85-95Article in journal (Refereed)
 • 198.
  Blückert, Ann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Juridikstudenters språkliga inskolning2015In: Retten i sproget: Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis / [ed] Kjær, Anne Lise; Adrian, Lin; Brito Cederstrøm, Cecilie; Engberg, Jan; Gabrielsen, Jonas; Rosenmeier, Morten; Schaumburg-Müller, Sten, Köpenhamn: DJØF forlag, 2015, 1, p. 249-262Chapter in book (Refereed)
 • 199.
  Bodlund Jardsell, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Har religionsfriheten blivit överflödig?: En undersökning av religionsfriheten som lag och rättighet utifrån dess problematiserande i den samtida debatten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats hade som syfte att undersöka religionsfriheten som lag och rättighet baserat på hur den framställts i artikeln ”Avskaffa lagen om religionsfrihet”. Undersökningen utgick ifrån tre frågeställningar.

  Den första handlade om huruvida religionsfrihet medför att religiöst troende har större friheter än icketroende. Det visades på att religionsfriheten erbjuder samma frihet för alla och envar, individens frihet att ha den relation till religion som eftersträvas av densamme. Lagen om religionsfrihet visades syfta till att i möjligaste mån tillgodose denna frihet. Att det skulle medföra större friheter för religiöst troende visade sig vara en feltolkning av begreppets innebörd och struktur.

  Den andra frågeställningen behandlade huruvida lagen om religionsfrihet är logiskt inkonsekvent. Undersökningen visade att så inte är fallet, utan religionsfrihetens logiska konsekvens ansågs inte vara tillräckligt verklighetsförankrad för att kunna ge ett tydligt svar på hur frågan bör ses. Tre modeller för hur man kan förstå religionsfrihet i samspelet barn-föräldrar presenterades. En variant av livstolkningsmodellen underströks och argument för att huvudansvaret måste ligga hos föräldrarna lades fram.

  Den tredje och avslutande frågeställningen behandlade huruvida begreppet religionsfrihet bidrar med någon mänsklig rättighet som inte redan är skyddad av övriga rättigheter, i artikeln utgjorda av tanke-, mötes- och föreningsfriheten.

  Undersökningen visade att religionsfrihet inte kunde reduceras till summan av några av dess komponenter. Efter en genomgång av olika perspektiv på frågan konstaterades att även om religionsfrihetens tillämpning kan vara svår att precisera, så utgör den en form av helhetsbegrepp som inte är reducerbart till tankefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.  

 • 200.
  Bora, Gabor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Postscript to a future2007In: Documenta Magazines Online JournalArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 151 - 200 of 2758
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf