hig.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 2748
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Borg, Kristian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Blåvitt begär: Postkoloniala läsningar av finskhet, klass och genus i svensk film2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens huvudsyfte är att studera finska representationer i svensk spelfilm ur ett postkolonialt perspektiv. Med en diskursanalytisk ansats och med stöd i psykoanalys, postkolonial och feministisk teori diskuteras hur finsk etnicitet konstrueras, omförhandlas och samverkar med kategorier som genus, sexualitet och klass i svensk spelfilm från 1980 till 2010. Författaren vill visa på vilka sätt representationerna kan kopplas till en postkolonial relation mellan Sverige och Finland. Ett annat syfte är att ge exempel på hur postkolonial teori kan tillämpas i en svensk-finsk kontext.

  Fyra filmer analyseras: Två killar och en tjej, Seppan, Populärmusik från Vittula och Kid Svensk. Varje filmanalys utgår från ett tema: 1) hur etnicitet kan kopplas till olika rum eller miljöer; 2) hur kategorier som sexualitet, klass, genus och etnicitet samverkar; 3) hur etnicitetsbegreppet kan töjas samt 4) hur olika motståndsstrategier kan se ut.

  En central slutsats är att representationerna av finnar i svensk film ingår i en kolonial diskurs. Filmiska representationer är en del i denna diskurs. När den etniska kategorin finskhet är närvarande i svensk film aktiveras olika maktordningar som vilar på historiska stereotyper och sociala och materiella förhållanden. Men även motståndsstrategier blir synliga. Finnar och finskhet framstår och konstrueras ofta som något exotiskt och skrämmande men samtidigt begärligt i en svensk kontext.

 • 202.
  Borgenback, Rickard
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Mötet mellan själavård och psykoterapi: ur ett själavårdsperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har behandlat skillnaderna mellan själavård och psykoterapi. Den har klargjort vad som kännetecknar de båda människostödjande insatserna, kristen själavård och profan psykoterapi. Den övergripande frågeställningen har varit om själavården kan utvecklas och berikas i mötet med psykoterapin samt om de båda professionerna ömsesidigt kan berika varandra? Är ett ökat samarbete mellan själavård och psykoterapi önskvärt? Vilka möjliga vägar syns i så fall för ett samarbete mellan dessa två? För att söka svar på min frågeställning har jag genomfört djupintervjuer enligt kvalitativ metod av fyra företrädare för själavården och fyra företrädare för psykoterapin. Svaren visade att det finns ett ömsesidigt intresse och öppenhet för varandras arbetsfält och kompetens. Trots att en del av svaren pekade på vissa risker med en ökad korsbefruktning mellan själavård och psykoterapi, så verkade fördelarna med ett ökat samarbete överväga. Min slutsats är att de intervjuade anser att psykoterapin har berikat och kommer att fortsätta berika själavården, bland annat genom vidareutveckling av olika former av pastoral psykoterapi. Det förefaller också finnas goda förutsättningar för att själavården ska kunna berika psykoterapin, främst då inom sorg, kris och katastrofarbete, arbete mot barn och ungdom samt arbete runt de existentiella frågorna i psykoterapin.

 • 203.
  Borgljung, Hanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Samtal pågår: en belysning av den kristna bönen2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att belysa den kristna bönen ur ett inifrånperspektiv, d.v.s. utifrån de troendes egen syn på bönen – dess innersta väsen och gestaltning. Genom studium av andlig litteratur samt genom kvalitativ analys av en enkätundersökning har jag funnit att synen på bönen, ytligt sett inte har förändrats mycket sedan bibelns tid, man talar om bönen i samma termer nu som då, men dess innebörd har fått en fokusförskjutning från gud till människan.

 • 204.
  Borseman, Petronella
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Stintzing, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik:  en komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Borseman, P & Stintzing, M. (2010).

  Dramapedagogik och Dynamisk pedagogik. En komparativ undersökning av två pedagogiska inriktningar. C-uppsats i dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.

  Abstract

  Studien belyser två olika pedagogiska inriktningar – Dramapedagogik med fokus i Upplevelsens pedagogik samt Dynamisk pedagogik. Syftet med undersökningen är att belysa och jämföra skillnader och likheter mellan Dynamisk pedagogik och Dramapedagogik. Studien är kartläggande och vill bidra till att tydliggöra de båda fälten och hur de eventuellt hör ihop. Metodvalet består av fokusgruppsintervjuer med lärarutbildare från Västerbergs Folkhögskola och Stockholms Universitet samt litteraturstudier. Valet att komplettera litteraturstudier med intervjuer beror på att delar av litteraturen på området härstammar från 1960- och 1970-talet, varför det är relevant att undersöka om teorierna fortfarande är aktuella. Resultaten från fokusgruppsintervjuerna är sorterade under åtta respektive fem underrubriker rörande likheter och skillnader. Undersökningen är inspirerad av en fenomenologisk-hermeneutisk ansats och belyser lärarutbildarnas uppfattningar av verksamheterna. Under fokusgruppsintervjuerna berörs teman som t.ex. hur man ser på ledarskap, Upplevelsens pedagogik och grupprocesser. Det empiriska materialet bearbetas med en fenomenologisk ansatsmodell inspirerad av Pirjo Birgerstam. Litteraturstudien visar att mycket av det som skrevs för nästan 50 år sedan stämmer väl överens med Dramapedagogiken och den Dynamiska pedagogiken så som den praktiseras idag på Västerbergs Folkhögskola och Stockholms Universitet. De båda inriktningarna uppvisar ett flertal likheter rörande t.ex. synen på människan, kunskap och ledarskap. De tydligaste skillnaderna mellan inriktningarna återfinns inom respektive användningsområden där Dramapedagogiken uppvisar en stor bredd medan den Dynamiska pedagogiken står för en personlig fördjupning för deltagaren.

 • 205.
  Bragby, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Att iscensätta lärande: dramapedagogik som undervisningskonst2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I inledningen ställs frågan om vilka beröringspunkter som finns mellan skådespelar- och undervisningskonst. Är beröringspunkterna desamma oavsett lärar- och undervisningsstil?Utifrån tidigare forskning belyses falska motsättningar likaväl som nyanserade och fördjupade kopplingar mellan skådespelar- och dramapedagogroll. Användning av olika teatrala och pedagogiska konventioner problematiseras och fördjupas teoretiskt. För att vidga synen på dramapedagogisk praktik fördjupas teoretiska perspektiv på relationen mellan konventioner, kompetenser och inre förhållningssätt.Studien syftar till att undersöka hur man kan analysera komplexiteten i den dramapedagogiska praktiken med estetiskt baserade referensramar ur ett lärarperspektiv. Frågor som ställs är: Med vilka kompetenser och förmågor hanterar och använder dramapedagogen komplexiteten i den interaktiva, teatralt gestaltande och meningsskapande formen av undervisning? Kan detta analyseras och synliggöras med hjälp av teatersemiotisk analys och de teoretiska perspektiven?Undersökningen är kvalitativ och har en hermeneutisk ansats, den vill också pröva teatersemiotik som en estetiskt baserad analysmetod. Datainsamlingen sker genom deltagande observation och ett löpande protokoll. Det som observerats är undervisningslektioner i processdrama för dramapedagogikstudenter. Två sekvenser, en med en instruerande lärarroll och en med "lärare- i-roll", analyseras och jämförs. Resultatet visar exempel på att teatersemiotisk analys kan utifrån sina styrkor och begränsningar vara en hjälpmetod för att synliggöra de konventioner, förmågor och kompetenser som både använder och hanterar komplexitet i den dramapedagogiska praktiken. De teatrala formerna används också i sig som pedagogiska arenor. Skådespelarteori tydliggör att det finns ett avgörande samband mellan kvalitén i det inre förhållningssättet, kompetensutveckling och användningen av yttre konventioner. Det är rimligt att konstatera att det finns anledning att belysa fler möjliga paralleller mellan skådespelar- och undervisningskonst, för att skapa en djupare förståelse för dramapedagogikens praktik.

 • 206.
  Bragby, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Dramapedagogik: en mångsidig utmaning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen inleds med att relatera dramapedagogiken till en skolkulturell problematik som handlar om hur det kognitiva angreppssättet fått en slagsida som bearbetar information på bekostnad av meningsskapande. I bakgrunden beskrivs och fördjupas teoretiska perspektiv på dramapedagogik, med hjälp av dess egen forskning men också belyst med korta estetiska, erfarenhetsbaserade, kognitiva, sociokulturella och pragmatiska perspektiv.Den centrala frågan i uppsatsen är vad som är det specifika för den dramapedagogiska undervisningsmetoden i en skolkontext. Tre informanter som både är lärar- och dramapedagogutbildade, intervjuas om sina upplevelser av dramapedagogisk undervisningsmetod, kontrasterad mot skolans generella lärkulturer.Hermeneutisk helhetsanalys sammanställer svaren tematiskt och analyserar med hjälp av den teoretiska bakgrunden specifika aspekter som informanterna berör. Resultatet pekar på att informanterna uppfattar sig använda en hög grad av komplexitet i arbetsmetoden, som följer med interagering, interaktivitet och estetiskt gestaltning, samt ett syfte att skapa mening och insikt på flera nivåer. Det ställer stora krav på pedagogens kompetens, bl a på integrering mellan teori och praktik. Men det ökar möjligheten till integrering och inkludering av fler mänskliga aspekter i lärprocessen, där den förkroppsligande affektiva kognitionen, intuitiv och mental reflektion är accentuerade. Gruppen och kollektivet används som resurs för individen och tvärtom, det öppnar för mångbottnade och mångfasetterade samspel i lärprocessen. Den fiktiva och kollektiva dimensionen spelar en stor transformativ roll. Även en effektiv användning av praktiserade demokratiska värderingar för hantering av pedagogiska utmaningar är märkbar.

 • 207.
  Bragby, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Exemplet Bridget - dramapedagogik, community teater och entreprenöriell verkstad: Beskrivning av ett multidisciplinärt experiment som vecklar ut en innovativ arbetsprocess för ett hållbart förändringsarbete2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De investeringar som gjorts inom ramarna för satsningen på kvinnors företagande liksom på företagande inom kulturella och kreativa näringar har resulterat i en kreativ experimentzon där innovativa metoder, hybridformer och multidisciplinära initiativ växer fram, testas och utvecklas. Projekt Bridget och den uppföljande lärprocessen som projekt KKN Gävleborg initierat i dess spår har hämtat sin näring ur den experimentzonen. Frågan den här rapporten fördjupar, är inte vad vi kan göra för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling, förändring och innovation, utan hur vi kan göra det. Det visar sig att konstnärliga, pedagogiska, och vetenskapliga tillvägagångssätt, som sätter de kulturella och kreativa näringarna i ett långsiktigt sammanhang, erbjuder en rad intressanta svar på den frågan. Kritisk reflektion, kreativ närvaro, gestaltande processer, transformativt lärande för om- och nyskapande är viktiga komponenter i ett dynamiskt och multidisciplinärt arbetssätt. En av de grundläggande slutsatserna från projektet, är att det är helt möjligt att med hjälp av ett konstnärligt förhållningssätt som genomsyrar och ramar in både de pedagogiska och entreprenöriella processerna skapa lär- och utvecklingsprocesser som ger möjlighet till en transformativ förändring av individuella och kollektiva mönster. Upplevelsebaserade processer som synliggör och ger perspektiv på både den egna inre och omvärldens yttre förståelse, beteende och sammanhang kan i sin tur leda till insikter och förändrade förhållningssätt på en meningsskapande nivå. En djupare nivå av delaktighet och förståelse ställer också större krav på att få påverka själva spelreglerna och övergripande syften med lär- och utvecklingsprocesser i sig.

 • 208.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 209.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [cs]

  Úvod Knížka, kterou držíte v rukou, je výsledkem projektu ECECC –

   

  Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Začleňování kultury podnikavosti a kreativity do učebních osnov).

   

  Nejde o příručku ve vlastním smyslu slova. Chtěli bychom, aby byla informativní a praktická a aby vedla k pochopení toho, jak lze tvořivost a podnikání zasadit do učebních osnov a do regionálního rozvoje, jakož i do mnoha forem vzdělávací a vývojové praxe z pohledu kultury.

  Jaké jsou rámce projektu a jak jsme shromáždili naše příklady? Projekt se zaměřuje na učení prostřednictvím sdílení postupů z praxe a tím na určení a prosazení myšlenky a kultury inovace, kreativity, podnikání a podnikavosti v učebních osnovách v Evropě. V průběhu projektu měli učitelé díky sdílení příkladů zajímavých postupů z praxe příležitost rozvinout své pedagogické dovednosti a didaktické kvality a přemýšlet o nich.Měli také možnost prohloubit své chápání kultury a prostředí učení, na jejichž vytváření se podílejí a které jsou součástí vyššího společenského a vzdělávacího kontextu, jenž tuto kulturu a prostředí také ovlivňuje. Učení v těchto případech z větší části neprobíhá v izolovaných třídách. Třída se rozšiřuje do vnějšího okolí, města a světa. Má různé formy, využívá bezpočtu materiálů, výrazů a procesů. Internet se stává naprostou paralelou virtuálního vesmíru, který zahrnuje.

  Má ještě jiné aktéry než pouze učitele, žáky a zaměstnance. Formální a neformální vzdělávací prostředí učení se scházejí a mění. Ve většině případů se jeho aktéři vzájemně ovlivňují a jsou ve vzájemném vztahu, chápou sami sebe v druhém a druhého v sobě samých jako tvůrčího účastníka světového života. Transparentnost kultury a prostředí učení se posiluje a prohlubuje. Každý se stává žákem a učitelem ve snaze učinit učení vědomým a určitým a jednat v rámci schopnosti tvořit, učit se a realizovat se. Tímto jsme se dostali k zásadnímu povědomí o pevně zakotvené a rozvrstvené, jakož i o organické a vlastní povaze učení a vzdělávání. Statický typ třídy se stává neurčitým. Tím se odhaluje skutečnost, že učení probíhá v organizačních, jakož i kulturních, konkrétních a abstraktních úrovních či vrstvách, jež se navzájem prolínají. Vrstevnatá a holistická komplexnost hýbe předscénou s klasicky oddělenými částmi, kterými jsou obsah, cíl, metoda, učitel a student, jako svými interdynamickými silami. Stejně činí nadšený, zvědavý a podnikavý „homo ludens“

  1 a lidský prvek ve hře kultury.

 • 210.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 211.
  Brammås, Birgitte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskolans arbete med barn med språkstörning2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn med förekommande språkstörning är väldigt vanligt förekommande i förskolan idag. Men dock är det inte förens barn/barnen är omkring fyra till fem års ålder som dessa tal – och språksvårigheter brukar upptäckas. Då det kan vara svårt att upptäcka om det rör sig om störning eller om barnet inte är färdigutvecklat. Därför är viktigt att förskollärare tänker på hur de stimulerar barn i verksamheten och så att språkutvecklingen för barnet skall kunna utveckla sitt tal- och språk. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolan, förskollärarna och talpedagogen arbetar med barn som har tal- och språksvårigheter inom förskolan från förskollärarens och talpedagogers perspektiv. Resultatet visar att förskolan ofta arbetar så som forskningen anser att man bör göra, men att det finns punkter som förskolorna kan förbättra för att barn med någon form av språkstörning ska få utveckla sitt språk. Här ska förskolan se till att allas rätt till att utvecklas i den takt som behövs till varje individ. Att ha rätten till sitt eget språk oavsett vem man är eller hur "normal" man är.

 • 212.
  Bravo Cladera, Nadezhda
  University of Gävle.
  Backchannels as a realization of interaction: Some uses of mm and mhm in Spanish2010In: Dialogue in Spanish: studies in functions and contexts / [ed] Koike, DA; Rodriguez Alfano, L, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010, p. 137-155Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of Mm and Mhm, as 'linguistic feedback items' (LFI), is explored in the interactions of Spanish-speaking Swedish bilingual adolescents. Results show that these LFI support the realization of the dialogue and function to continue the interaction and the acknowledgement of what is said by the interlocutor when pronounced with a flat or rising intonation, or to continue confirmation of questions or orders. The quantitative analysis shows that its use is more frequent with the bilingual youth than with the monolinguals in Spanish. This result could be interpreted as the transfer of the use of these items in Swedish to the Spanish interactions.

 • 213.
  Brehmer, Thorbjörn
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Det förlovade folkhemmet?: en studie av svensk civilreligion speglat i socialdemokraternas retorik 1928 - 20082008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to apply Robert N. Bellahs theory of civil religion, within a Swedish societal context. Bellahs theory was designed in, and influenced by American culture. Therefore, the “translation” of Bellahs theory does not come without problems. A methodological discussion concludes with methods focusing on national self-conceptions. Through this method, the Swedish social democratic notion of the “folkhem” can be related to the notions included by “the American way of life”. The “folkhem” as well as “the American way of life” includes ideas of the nation, made up by specific historical events, in both nations. Those ideas are vital parts of the national self conception in both nations. Historical premises are constantly reborn through the rhetorical reinterpretation, and through the eyes of Bellah, the notion of the folkhem creates a national embracive, ethical value system. The notion of the folkhem still is viable in the Swedish society. Contemporary use of the folkhem-notion is discerned by the threats of globalization and neoliberlismic tendencies. In the light of these threats, the folkhem-notion includes the preservation of Puritanism ideals.

   

 • 214.
  Breisch (numera Ney), Agneta
  Historiska inst. vid Uppsala universitet.
  Fredlöshet - rumslig och social förvisning på Island under medeltiden1992In: Opuscula Historica Upsaliensia, ISSN 0284-8783, no 8, p. 105-118Article in journal (Other academic)
 • 215.
  Breisch (numera Ney), Agneta
  Historiska inst. vid Uppsala universitet.
  Fredlöshetsbegreppet i saga och samhälle1988In: Scripta Islandica: Isländska Sällskapets Årsbok, ISSN 0582-3234, E-ISSN 2001-9416, no 3, p. 21-43Article in journal (Other academic)
 • 216.
  Breisch (numera Ney), Agneta
  Uppsala universitet.
  Från kvinnorov till kyrkvigsel: Recension av Georges Duby, Makten och kärleken: om äktenskapet i feodaltidens Frankrike1986In: Kvinnovetenskaplig tidskrift, ISSN 0348-8365, no 2Article, book review (Other academic)
 • 217.
  Breisch (numera Ney), Agneta
  Historiska inst. vid Uppsala universitet.
  Hervor - en kvinna på svärdssidan: Om genusidentitet och gränsöverskridande i äldre nordisk historia1997In: Historiska etyder: En vänbok till Stellan Dahlgren / [ed] Janne Backlund et al., Uppsala: Historiska institutionen, Univ. , 1997, p. 55-64Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Brink, Lars
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Intressant forskning om läsning2007In: Hudiksvalls Tidning, no 22 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 219.
  Brink, Lars
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Svenska barn läser sämre2007In: Hudiksvalls Tidning, no 29 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 220.
  Broberg, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Att tro på sitt eget personliga vis: en diskussion av några livsåskådningsundersökningar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med denna uppsats var att undersöka om inte flera studier, som velat ta reda på vad människor tror på, skapat en onödig polarisering mellan att kalla sig kristen och att tro på sitt eget personliga vis. Målet med uppsatsen var att ta reda på om det som ibland kallas privatreligiositet kanske bara är olika sätt att närma sig den kristna tron.

  Jag ville få svar på frågor som: Ger livsåskådningsundersökningarna en rättvisande bild av den andliga situationen? Vilka är bristerna med dessa undersökningar? Hur borde dessa istället ha utformats för att ge en mer rättvisande bild?

  Livsåskådningsundersökningarna verkar inte ge en rättvisande bild av den andliga situationen. Att människor svarat som de gjort betyder inte att de varit säkra på sina svar eftersom svarsalternativen visat sig vara otydliga och svårbegripliga i många fall.

  Frågorna som ställs är ofta för många och spänner över ett för stort intresseområde för att de intervjuade skall förväntas kunna orka svara genomtänkt på dem alla. Det bekräftas av flera undersökningar att det är problematiskt att hitta sätt att jämföra åsikter på både pga. hur ett urval plockas ut, hur resultaten tolkas och redovisas men inte minst eftersom det inte finns begrepp som står för samma sak för alla människor.

  Jag anser att det är av högsta vikt att först klargöra vad som är en kristen tro och vad som krävs för att kalla sig kristen innan man kan göra undersökningar som behandlar vad svenska folket säger sig tro på.

  Jag tror att det varit mer intressant att ställa frågorna på ett mer neutralt sätt och att se på människors tro som något individuellt istället för att försöka hitta en ny religion – privatreligiositeten.

 • 221.
  Broberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Synd eller nöje?: om synen på den mänskliga sexualiteten under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 222.
  Broberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Synen på homosexualitet i Bibeln: - En översikt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Vad står det egentligen i Bibeln gällande homosexualitet? Vilka texter behandlar ämnet, och hur såg man på samkönade relationer i det samhälle i vilket Bibeln uppkom?

  Denna uppsats har som uppgift att ge en överblick över just detta och introducera läsaren till de texter i Bibeln som på något sätt anses behandla ämnet homosexualitet.

   

   

   

 • 223.
  Broman, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  AB Bofors betydelse för skolväsendet i Karlskoga2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 224.
  Broman, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kråkflickan och Raskolnikov: En komparativ studie av Brott och straff och Victoria Bergman- trilogin2013Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar de fyra böckerna Brott och straff av Fjodor Dostojevskij, Kråkflickan, Hungerelden och Pythians anvisningar alla tre skrivna av Jerker Eriksson och Håkan Axlander- Sundquist. Jag utför en illustrativ komparativ analys av mördarnas psyke och böckernas struktur samt undersöker det didaktiska värdet av att göra denna studie.

  Genom att psykologiskt analysera böckernas mördare har jag kunnat göra en psykologisk profil till de fyra. Raskolnikov som är dubbelmördare i kriminalromanen Brott och straff har en narcissistisk, schizofren läggning som beror på att hans omedvetna strider med det medvetna om det moraliska i att mörda. Viggo Dürer, den onda mördaren av ett femtiotal barn, som figurerar i trilogin är klart psykopatisk med en könsidentitetskonflikt. Victoria Bergman, den trasiga föräldramördaren som är huvudperson i Kråkflickan, Hungerelden och Pythians anvisningar lider av dissociativ personlighetsstörning till följd av upprepade övergrepp i barndomen. Hon är hjälten och detektiven på samma gång. Hennes dotter Madeleine, bortadopterad från födseln, är den som utför ett tiotal mord i trilogin. Med en liknande uppväxt som sin mamma är hon närmast psykopatisk och mördar med motivet hämnd. Victoria Bergman- trilogin faller inom ramen för både en detektivroman och en pusseldeckare, då läsaren får följa offer, förövare och detektiv och samtidigt själv ikläda sig rollen som den undersökande brottsutredaren.

  Det didaktiska värdet i min studie anser jag vara högt, då den för mig öppnat dörrar att som pedagog lättare ska kunna introducera äldre litteratur som ingår i kanon. Äldre litteratur kan komparativt studeras med hjälp av nyare som ligger närmare elevernas världsbild och då är lättare att ta till sig. All litteratur i min studie kan användas som underlag till värdegrundsdiskussioner och därmed låter eleverna uppnå en större förståelse för sin omvärld och sig själva. 

 • 225.
  Broman, Elin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Den osäkra säkra kvinnan: En analys av den bitchiga karaktären i fyra tvåloperor mellan 1985-19962009Student thesis
  Abstract [sv]

  Elin Broman

  Filmvetenskap D – ”Den osäkra säkra kvinnan” - en uppsats om den onde karaktären i fem såpoperor mellan 1978 och 1996.

  Uppsatsventilering: 2009-08-24

   

  FRÅGESTÄLLNING: Den onde karaktären har alltid funnits med som ett givet inslag i såpoperans värld, men vilka egenskaper och karaktärsdrag är det egentligen som gör dem till onda och hur detta skiljer sig beroende på serie, tid eller kanske land? Finns det en stående mall för hur tvåloperaondska ska gestaltas, eller förändras de "onda" figurernas egenskaper och beteende i takt med samhället runt omkring? Vilka typer av retoriska verktyg använder serieskaparna sig av i skapandet av följetongen och dess karaktärer?

  TEORI: Mitt teoriavsnitt utgörs av tre olika vinklar som tillsammans står för utgångspunkterna för min undersökning. Eftersom jag gör en form av karaktärsstudie har jag inledningsvis undersökt hur tre olika filmforskare resonerar kring just karaktärer. Lajos Egri är mest inriktad på hur man som manusförfattare ska bära sig åt för att skapa en så stark och drivande karaktär som möjligt och genom att använda mig av bland annat hans karaktäriseringsschema har jag på ett översiktligt sätt kunnat undersöka och jämföra mina karaktärers utseenden och karaktärsdrag. James Naremore och Murray Smith fungerar som ett bra komplement till Egris mer manusinriktade resonemang och fokuserar i stället på skådespelaren bakom karaktären samt hur publiken uppfattar de karaktärer de ser.

  Retorik kanske inte är något som man normalt förknippar med spelfilm eller tvåloperor, men eftersom jag koncentrerar mig så mycket på vilka faktorer det är som gör en karaktär till ond samt hur en manusförfattare arbetar för att övertyga publiken om att en karaktär verkligen är just ond, blir en retorisk analys faktiskt mycket användbar.

  En tredje utgångspunkt för min uppsats är genusperspektivet. I och med att alla de svenska karaktärer jag ska undersöka är kvinnor, blir genusperspektivet naturligtvis intressant.

  METOD OCH MATERIAL: För att undersöka detta har jag i denna uppsats analyserat fem ”såpabitchar”, fyra svenska och en amerikansk: Clair Brandt (Lösa förbindelser, 1985), Margareta Öhman (Varuhuset, 1987), Renate Dahlén (Rederiet, 1992), Rebecka Bovallius (Skilda Världar, 1996) samt JR Ewing (Dallas, 1978). I min analys har jag utgått ifrån karaktärernas utseende, skådespelaren bakom karaktären, samt hur karaktären presenteras under de tre första avsnitten av sin respektive såpa. Genom att sedan ställa karaktärerna mot varandra har jag på ett tydligt sätt kunnat jämföra vilka egenskaper och karaktärsdrag som utmärker en ”ond” person i såpoperans värld och samtidigt också hur skaparna bakom serien har arbetat med retoriska strategier för att övertyga tittaren om att en viss karaktär är ond.

  RESULTAT: I min slutsats har jag bland annat kunnat konstatera att den onda karaktären ofta kommer från en rik familj, klär sig snyggt och dyrt och är väl medveten om sitt utseende. Han eller hon har en stark ambition att klättra inom karriären och att bli så rik och mäktig som möjligt. Pengar och makt är nämligen dessa karaktärers favoritintressen och för att uppnå detta är de beredda att ta till vilka knep som helst. Det spelar ingen roll hur många människor de sviker längs vägen, inte ens om hon eller han tillhör den egna familjen. Samtliga av de karaktärer jag har undersökt har svårt att visa någon kärlek, såvida den inte är fejkad och framtvingad i syfte att nå något attraktivt delmål. De är alla väldigt smarta och vet precis hur de ska bära sig åt för att få sin vilja igenom. De använder sig dock inte av ondska i form av knivar och pistoler, utan utövar sin ”ondska” och girighet i form av till synes oskyldiga handlingar kryddade med träffsäkra kommentarer och en överlägsen stil. Helt enkelt – såpaondska.

 • 226.
  Broman, Elin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  "Det måste vara smart och svårlöst": en analys av återkommande inslag i spänningsserier av Leif Krantz2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 1967 sändes tv-serien Kullamannen för första gången och spänningsserien om fyra ungdomarsminst sagt innehållsrika sommarlov i trakterna kring den mystiska Kullen i Skåne, blev en storsuccé hos den svenska tv-publiken. Serien kom att repriseras ett flertal gånger genom åren ochäven idag, drygt 40 år efter premiären, är den populär bland både barn och vuxna.I denna uppsats har jag undersökt vad det egentligen var/är som gjorde/gör serien så populäroch framför allt; så spännande! För att ta reda på detta har jag analyserat serien utifrån de femperspektiven; mise en scéne, cinematografi, klippning, ljud och narration. Jag har undersökt hurseriens skapare, Leif Krantz, har arbetat med att skapa spänning inom dessa områden och isamband med detta även ställt Kullamannen mot andra spänningsserier av Krantz (så somKråkguldet, Pojken med guldbyxorna, Ärliga blå ögon, Sinkadus, Bessingemordet samt Snoken.)Efter min jämförelse av dessa har jag dragit slutsatsen att det som är gemensamt för Krantzserier är just spänningen. En spänning som är väldigt påtagande och som skapas genom smådetaljer och genomtänkta sekvenser, och inte genom ett blodigt slagsmål eller en vapengalenterrorist.Jag har också kommit fram till att Krantz insats inom den svenska spänningsgenren kanskerent av kan göra honom till en ”bortglömd” auteur inom den samma. Hans filmiska stil ochteknik för att skapa spänning återkommer nämligen i hans serier och han uppfyller många av dekriterier som utgör auteurteorins grunder.Utöver de tv-serier jag har studerat har jag även använd mig av litteratur och tidigareforskning inom ämnen som auteurteorin och filmanalys. Som ett komplement till inriktningen ijust min uppsats har jag också träffat och intervjuat Leif Krantz. Vårt möte har lett fram tillintressant, spännande och viktig information till min uppsats, men jag vill samtidigt påpeka att deresonemang och slutsatser jag har kommit fram till är mina egna.

 • 227.
  Broomé, Agneta
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Sigvardsson, Råsie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Invandrarbarn eller svartskallar i Bollnäs kommun: en attitydundersökning1995Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Har vi svartskallar eller invandrarbarn i Bollnäs kommun?

  Vi kan se tendenser i vårt samhälle, att ytterlighetsgrupper för främlingsfientlighet ökar, samtidigt som Sveriges ekonomiska läge förändrats. Den lågkonjunktur som drabbat landet sedan ett flertal år, med ökad arbetslöshet som följd, har förvärrat situationen och i vissa fall lett till klart uttalad invandrarfientlighet. Även media har stor betydelse och genomslagskraft, genom att många gånger förstärka det främlingsfientliga budskapet.

  Skolans nya läroplan, Lpo 94, säger att skolans riktlinjer, bland annat skall vara, att arbetet i skolan aktivt skall motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. En uppgift som lärare är, att bekämpa destruktiva krafter och skapa ett positivt klimat för våra invandrarelever. Här bör skolan och lärarna aktivt medverka till att främlingsrädsla inte utvecklas till rasism.

  Vi har valt att göra en lokal undersökning om svenska Bollnäselevers attityder mot barn från andra länder. Vi har även tittat på om attityderna har förändrats under de tio år vi har haft invandrarbarn här i Bollnäs.

  Tidigare undersökningar visar ingen klar tendens om och hur attityderna har förändrats. Enligt Lange och Westins' ungdomsundersökning, 1993, kan man generellt säga att ungdomars attityder har blivit något lite mer positiva, men till svensk flyktingpolitik har ungdomarna blivit betydligt mer kritiska än tidigare.

  Attityder lärs in från föräldrar och närstående. Frågan är då om skolan kan påverka negativa attityder till invandrarbarnen? Jo, genom information och en personlig relation till invandrarna kan de negativa attityderna påverkas åt det positiva hållet.

  Vår slutsats är att invandrarbarnens situation i Bollnäs är bra och att klimatet har blivit bättre sedan 1985. Invandrareleverna är en del av skolans värld idag. De är med och leker på rasterna, okävdesorden har inte ökat under senare år, trots att det allmänna klimatet har hårdnat.

  Lärarna är medvetna om kulturskillnader mellan eleverna, men betonar likheter istället för olikheter.

  I vår undersökning säger Bollnäseleverna: ”Här har vi invandrarbarn!”

 • 228.
  Brown, Eric
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Learning / Teaching English as a Second Language in the Information Age: A Study on the Influences of New Media on Swedish Students in the English Classroom2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The tools that we have developed, namely the Internet, online games, and social networks, have drastically changed the world we live in. Furthermore, after years of studies, discussions and research, it has been concluded that English as a Second Language study is an important tool for the mediation and proliferation of information across the globe. The aim of this study is to combine the models of Sociocultural Theory, Interaction Hypothesis and Connectivism to provide insight about the use of ‘new media’ by English as a Second Language (ESL) students and the potential of its use in the ESL classroom in Sweden. However, its applications can also be used in countries with second language curriculums similar to Sweden.

 • 229.
  Brown, Eric
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Native and Non-native English Speaking ESL/EFL Teachers in Sweden: A Study on Students’ Attitudes and Perceptions towards the Teaching Behavior of Native and Non-native EnglishSpeaking Teachers2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate whether upper-secondary school students, studying English as a foreign language (EFL) in Sweden, prefer to learn from Native English speaking teachers (NEST) as opposed to Non-native English speaking teachers (NNEST). Furthermore, the present study seeks to identify, from the EFL learners’ perspective, why certain characteristics of both NNEST and NEST are felt to be more prestigious than others which in turn might affect the students’potential to acquire a desired identity.

 • 230.
  Brown, Eric
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Politics within Religious Studies in Sweden: What are we teaching our students?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate, from a Swedish perspective, at what degree, religious studies teachers are incorporating political factors into their classroom instruction and also attempts to measure their personal tendencies. At the same time, it evaluates the students’ opinions about this subject, and attempts to use their perspectives to verify their teachers’ instructional practices. Furthermore, the present study seeks to identify the sociological aspects which have influenced the religious studies curriculum in Sweden which can be applied to other countries around the world. As a result, it was established that a significant correlation between the teachers’ knowledge and interest in the subject matter had a meaningful impact on the inclusion if sociological aspects of the religious studies course during classroom instruction. This was confirmed through the analysis of group interviews and individually completed questionnaires by both teachers and students in a semi-controlled setting.

 • 231.
  Brozin, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  The intentions behind Barack Obama's strategic use of personal pronouns2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 232.
  Brundell, Ywonne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Synen på japanen som Den Andre: en studie av fyra svenska dagstidningars reaktioner på nyheten om atombombssprängningarna över Hiroshima och Nagasaki2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 233.
  Brundin, Jenniefer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hebert, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Attityder till engelska lånord: - awesome eller skräckinjagande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. Enligt en kvantitativ undersökning med ett urval informanter med svenska som modersmål har en klar majoritet av informanterna en positiv attityd till engelska lånord. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar dock att den äldre generationen har en tendens att vara mer negativa till mängden engelska lånord i det svenska språket, och att de direkta lånorden inte är lika godtagbara som andra typer av lånord vilket kan bero på den ortografiska kopplingen till det engelska språket. De positiva attityderna är däremot betydligt fler främst hos den yngre generationen, som anser att engelska lånord har en positiv effekt på det svenska språket.

 • 234.
  Brunner, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Rap Music: Differences in Derogatory Word Use Between Mainstream and LGBTQ Artists2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating differences in derogatory word use between heteronormative rap artists and rap artists identifying with LGBTQ norms. A list of six profane words to be content analysed was constructed. These words were divided into three subcategories: those generally related to men (dick and nigga), women (bitch and pussy), or language in general (fuck and shit). The study examines the frequency of these derogatory words in randomly selected rap music and investigates how these frequencies differ in mainstream and LGBTQ artists' song lyrics. A content analysis of four randomly selected songs each from ten randomly selected mainstream artists and ten randomly selected LGBTQ artists was conducted. Two hypotheses that were derived from the literature (Wilson, 2007; Monk-Turner & Sylvertooth, 2008) were tested. It was expected that (1) general profanity (the use of fuck and shit) would occur most frequently in the lyrics of both mainstream and LGBTQ artists and that (2) derogatory words directed at women would not be as frequent in the lyrics of LGBTQ artists as in mainstream rappers' lyrics. On the contrary, the data show that profanities aimed at women occur more frequently in LGBTQ artists' lyrics. The data also show that general profanity is most common in LGBTQ artists' lyrics but not in the lyrics of mainstream artists, where profanities aimed at men was most frequent. However, there were several factors which affected the validity of the study. The issue of whether profane words are always used in a derogatory way in the songs or not is a big methodological shortcoming of the study in terms of accuracy. Furthermore, the small sample size indicates that one should be cautious about stating generalisations based on tendencies seen in the data.

 • 235.
  Brunstedt, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hansson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Interaktionen mellan pedagoger och barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger interagerar och bemöter barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Samt om det skiljer sig åt mellan förskolorna beroende på huvudmannaskap, privat eller kommunalt. Designen som användes är en kvalitativ, semi-strukturerad observationsstudie. Observationerna genomfördes på två förskolor, en privat och en kommunal, med barn i åldrarna fyra till sex år. därefter analyserades resultaten utifrån tidigare forskning författarna tagit del av. Resultaten visade att på den privata förskolan förekom mer omedvetet könsskapande från pedagogerna i det att pojkarna tilläts ta mer plats i aktiviteterna. Resultaten från den kommunala förskolan var mer svårtolkade då inget tydligt bemötande utifrån könsstrukturerna förekom. Istället för pedagogernas bemötande av barnen valde författarna att också tolka barnens beteende utifrån tidigare forskning.

 • 236.
  Brynte, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Westland, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  En semiotisk, retorisk och kvalitativ undersökning av genusperspektivet i Sveriges största livsstilsmagasin för kvinnor - Amelia.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 237.
  Brynö, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Wilson, Malou
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ICA-Stig har makten?: ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of our survey was to study the gender perspective in ICA's commercials. We have specified whether the male or female gender appears more or less in the movies, if there has been any change in gender perspective from 2006 to 2016 and if the items featured in the movies are more or less directed to any of the sexes. We have limited ourselves to commercials that have been shown on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter.

   

  Question:

  • How are women and men produced in Ica's commercials?
  • Has there been any change from 2006 to 2016?
  • Are the items shown in the commercials intended for women, men or both?

   

  We have assumed theories that we consider relevant to our survey. We have divided the theories into three different areas:

  • Gender
  • Media and identity
  • Advertising and the media.

  In order to conduct the survey, we have made a quantitative content analysis of 15 different commercials. We have limited ourselves to commercials that have been shown on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter. We have then made a qualitative content analysis on five films that we consider attracting different stereotypes.

   

  The result we found in our survey was that the men dominate ICA's commercials, and we mean that among other things there are more male characters that are in and have a sort of leadership role. Our results differ slightly from the theory of the subject, namely that women often dominate the advertising industry.

 • 238.
  Brändström, Camilla
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  "Gender and Genre": A Feminist Exploration of the Bildungsroman in A Portrait of the Artist As a Young Man and Martha Quest2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The predominant focus on the male protagonist in the Bildungsroman genre has provoked feminist critics to offer a re-definition of the genre, claiming that the female protagonist's development differs in significant ways from the traditionally expected course of development (i.e. male). A feminist comparison between A Portrait of the Artist As a Young Man and Martha Quest found, unexpectedly, that the female protagonist follows the traditional Bildungsroman trajectory in several respects, whereas the male protagonist deviates from it. A Portrait emphasizes the themes of childhood, formal education and religion, while in Martha Quest the themes of family relations, informal education, sexuality and marriage are treated at length. Martha Quest as an example of a female Bildungsroman deals specifically with the issues of role models, gender roles and gender inequality, which neither the traditional Bildungsroman nor A Portrait does.

   

 • 239.
  Bräuner, Maja
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Alkemi och jungiansk psykologi2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This assignment is a venture into the use of the concept alchemy in the texts on analytical psychology written by Carl G. Jung. Originally the idea was to compare the blending of colours in art painting with the Jungian understanding of alchemy. In order to understand the many and it seems differentiated correlations to alchemy in the texts on analytical psychology written by C.G. Jung, I have found it necessary to investigate the history of alchemy in modern Europe and the Egyptian figure of Hermes Trismegistos. This helps shedding light on Jung’s manner of writing in his texts on analytical psychology.

  The assignment includes an understanding of colours as understood by Goethe as well as the aspect of alchemy in the Rosicrucian movement and the kabbalah. The Jungian aspects of world religions are in this context emphasized as well as the use of symbols and symbolic speech.

 • 240.
  Bucht, Karolina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Roos, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolans arbete kring modersmålsstöd: En studie om hur verksamma i förskolan kan påverka barns flerspråkiga utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie och undersökning är att studera hur verksamma inom förskolan arbetar och bemöter modersmålsstöd i förskolan. Vi vill även titta närmare på hur personalen i förskolan uppmärksammar barnens olika kulturer i verksamheten. Vi har arbetat fram tre frågeställningar: Hur ser verksamma inom förskolan på modersmålsstöd? hur arbetar förskolor med att alla barn ska få ta del av varandras språk och kulturer? och hur arbetar förskolor med dokumentation av språkutveckling? Vi har valt att genomföra en enkätstudie och lämnat ut enkäter till förskolechefer, förskollärare och barnskötare inom två olika kommuner. Vi har även genomfört en kvalitativ intervju tillsammans med en SVA lärare (svenska som andra språk). Av vår studie kan vi se att modersmålet har stor betydelse för barnets individuella utveckling och att förskollärarens förhållningssätt har stor betydelse för hur detta bemöts. Vi har också kunnat se att uppmärksamhet kring varandras kulturer och språk minskar känslan av att vara annorlunda, samt hur arbetet kring detta ser ut i de olika förskolorna vi undersökt. Vi har också sett hur viktigt det är att vi dokumenterar barns språkutveckling för att kunna erbjuda rätta metoder till barns språkutveckling och även hur det bemöts på förskolorna.

 • 241.
  Burman, Agnes
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Löjligt, sjukt, perverst": en modern begreppshistorisk analys av perversion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Perversion är ett negativt laddat begrepp som används för att beskriva personer eller företeelser som avviker från normen, oftast den sexuella. Jag undersöker vad, vem och vilka som kallas perversa i tidningen Expressen år 1966, 1986 och 2016, med syftet att synliggöra hur begreppets användningsområde har förändrats.

  Min metod har sina rötter i den begreppshistoriska teorin och är utvecklad av Reinhart Koselleck. Genom synkrona och diakrona analyser granskar man politisk-sociala begrepp och sammanhangen de brukas inom.

  Resultatet visar att bruket av begreppet som ett icke-sexuellt, värdeladdat ord har varit konstant. Det har också åsyftat ett varierande antal sexuella läggningar och uttryck, varav några finns närvarande under alla årtal. Min slutsats blir att det perversa inte nödvändigtvis förblir perverst: ibland brukas begreppet impulsivt, som en reaktion mot det vi inte är vana vid. Begreppets associationer med det förbjudna och tabubelagda förblir dock beständiga.

 • 242.
  Byström, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Civiliseringsprocessen i Torneå Lappmark: En studie om civiliseringsprocessen ur ett perifert perspektiv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 243.
  Byström, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "En kåranda, visst finns det!": En språksociologisk studie om tystnadskulturen i fängelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Very little or any of the research within social language about different cultures of silence has been devoted to the norms of silence which exists within the speaking community of prison and which is shared by both inmates and staff. The purpose with the essay has therefore been to, from earlier research, investigate what the norms of silence in prison are, how these affect inmates and staff in their attitude toward each other and the communication between them, and if there are similarities in the norms of silence between the two groups and how these are expressed, regulated and applied within the speaking community compared with other cultures of silence. The essay takes it point of departure within theory of social language and how one uses the sound of language, words and turns in a correct way according to the norms and attitudes that exist within a speaking community and focus foremost around the culture of silence and its norms for silence and secrecy that exist within the speaking community which is shared by both inmates and staff in prison. The empiric collection has been done through qualitative method in combination with introspection, participation observation and interviews plus questionnaires which later have been interpreted and compared with earlier research. Four respondents, all of them staffs who have been or are active within the Swedish correctional system and have possessed varying posts, were interviewed or had to answer questionnaires which aimed to make the respondents to think about and to confirm the existence of a culture of silence. The result of the essay showed that staff, like inmates, have norms for silence and that staff in meeting with inmates shows varying degrees of attitudes, dependent if there’s about a closed respective an open ward, so that the verbal communication is affected by an informal attitude towards the inmates which is more accepted in open than compared with closed wards within the group of staff because the level of security is higher. Through the investigation of which norms of silence there are within the group of staff, generally, and how these are expressed and regulated within the speaking community through highlighting experiences and attitudes to better understand and explain the meaning of silence in different circumstances, and to compare the results in the essay with earlier science in order to bring forward similarities and differences in silence among inmates and staff with other cultures of silence, the essay has showed that there’s a culture of silence with norms of silence not only within prison, i.e. among inmates and staff, but within all speaking communities, which affect the communication with other groups or cultures negative, and that the formation of attitudes, i.e. negative social representation of others, and appliance and maintenance of the culture of silence is dependent on informal leaders which has a high status within the group.

 • 244.
  Bäckström, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kulturvetenskap.
  Symbolvärlden: en studie i symbolernas värld2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag vill undersöka och ge några exempel på hur människor genom sin egen personliga symbolvärld kan komma i kontakt med den omedvetna kunskapen om sig själva och världen. Jag vill även belysa några sätt på vilket människan kan göra detta och hur hon i så fall kan praktiskt gå till väga.

  • Hur kan den personliga symbolvärlden bidra till att människor förstår sig själva, sin miljö och omgivning bättre?
  • Hur kan man komma i kontakt med denna värld?

  Jag kommer att titta närmare på några aspekter av dessa frågor, några olika perspektiv på hur symbolvärlden kan vara till nytta för människor. Jag kommer sedan att ha delfrågor som ytterligare tar upp några exempel på detta tema, alla leder de fram till de övergripande svaren.

  • Vad är symboler?
  • Hur kan symboler vara ett verktyg för utveckling?
  • Vad är drömmar?
  • Hur kan vi använda oss av drömmar?
  • Vilka andra metoder finns det för att utforska symbolvärlden?
 • 245.
  Bäckvall, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Tuovila, Katarina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Relevansen av religionskunskap i Sverige ur ett individ- och samhällsperspektiv: jag menar om jag skall steka oxfilé så gör jag det inte bättre om jag vet vem Moses var2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim for this essay is to investigate the importance of studying religion in an upper secondary school in Närke county, this is done by distribution of a questionnaire. The importance is studied both on the individual level and on the societal level. The result shows that although the students do not have a big interest in religious studies still the subject has an importance on both an individual and a society level.

 • 246.
  Bärj, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Tro via rus: Svenskars andliga sökande via psykedeliska substanser2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med studien är att undersöka om användningen av psykedeliska droger i syfte av att nå religiösa mål ökar i Sverige. Studien utgår ifrån ett religionssociologiskt perspektiv för att besvara varför alternativa livsåskådningar uppstår i samband med användandet av psykedeliska droger. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod och har genomförts med hjälp av intervjuer. Syftet har varit att undersöka om de intervjuade personerna fått en förändrad existentiell livsåskådning efter att de brukat psykedeliska preparat samt om de tror att dessa typer av sökande ökar i Sverige och vad det kan bero på. Informanterna i studien berättar om sina liv före och efter sitt religiösa uppvaknande via psykedeliska substanser. Studiens resultat påvisar varför personer väljer att använda sig av psykedeliska droger och om de tror att användningen av dessa ökar i Sverige idag. Den data som samlats in består av tidigare forskning samt empiri från de genomförda intervjuerna. Materialet har kategoriserats och diskuterats utifrån ett religionshistoriskt- och religionssociologiskt perspektiv.

 • 247.
  Bååth Bergstedt, Elin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Den glömda gudinnan: om Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i förhållande till Jahve2009Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka Asherahs roll i den forntida israelitiska religionen i förhållande till Jahve.

 • 248.
  Bååth Bergstedt, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gamla bilder, nya identiteter: En queerteoretisk analys av samtida tolkningar och användningar av bilder, berättelser och föreställningar om fornskandinavisk religion2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fornskandinavisk religion har historiskt sett i hög utsträckning tolkats inom en patriarkal diskurs. I min uppsats bereder jag plats för röster hos människor för vilka fornskandinavisk religion är personligt betydelsefull, men som tolkar och använder sig av den på ett subversivt sätt. Undersökningen bygger på organiserade samtal förda mellan mig och ett antal samtalsdeltagare. För att utljämna maktbalansen mellan forskare och studieobjekt har jag valt att rikta forskarblickan mot ett fält jag själv tillhör, och i studien betraktar jag därför mig själv inte bara som samtalsledare, utan även samtalsdeltagare, och gör mina egna erfarnheter till föremål för analys genom introspektiv metod.

       

   Mitt forskningsperspektiv är queerteoretiskt, och i fokus i studien står de sätt på vilka bilder, berättelser och föreställningar om fornskandinavisk religion används som en del i skapandet av normöverskridande genusidentiteter. I undersökningen framkommer det att samtalsdeltagarna tolkar den fornskandinaviska religionen som präglad av mångfald och jämlikhet, i kontrast till en monoteistisk, dualistisk världsbild. Det queera, gränsöverskridande och kaotiska uppfattas ha en betydelsefull plats i religionen, och man betraktar detta som en källa till kreativitet och kraft. Sejden förknippas särskilt med genusöverskridande, vilket kopplas till att gränsöverskridande av olika slag ses som en källa till kraft och kunskap inom shamanska kulturer världen över. Sejden framstår även som betydelsefull i skapandet av normöverskridande genusidentiteter genom att rollen som völva särskilt försätter kvinnligt kroppsmarkerade individer i en maktposition. Normen för hur en ”kvinna” ska vara utmanas ytterligare genom de bilder av självständiga, mäktiga och ambivalenta gudinnor som framträder i samtalsdeltagarnas tolkningar.

 • 249.
  Bååth, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gudinnan och kvinnligheten: En feministisk analys av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en undersökning av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet, samt en diskussion av förhållandet mellan detta språk och feministiska respektive patriarkala föreställningar och värderingar. Undersökningen bygger på samtal kring symbolen ”Gudinnan” med utövare av gudinnereligiositet. I min studie sätter jag in de analyser som växer fram i samtalen i en större gudinnereligiös och feministisk kontext, samt ställer dem i relation till en nyare, för ämnet relativt oprövad feministisk teori: Donna Haraways poststrukturalistiska, kroppsmaterialistiska feminism.      

  I studien framkommer det att det gudinnereligiösa språket i hög utsträckning handlar om att benämna sina egna upplevelser, snarare än att uttala sig generellt och objektivt, vilket leder till att en mångfald av perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet framträder parallellt. Samtidigt framkommer dock ett antal perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet som tenderar att bli normativa inom gudinnereligiositeten, vilket till stor del tycks bero på den normativa effekt som skrivet material från traditioner som wicca, new age, jungiansk teori, samt amerikansk feministisk wicca har. Dessa normativa perspektiv tycks innefatta både berättelser som kan betraktas som problematiska, och berättelser som kan betraktas som feministiskt kraftfulla, men utifrån Haraways teorier är det alltid att betrakta som problematiskt när vissa berättelser etablerar sig som normativa och entydiga. Sammantaget framstår det därför i denna studie som att gudinnereligiositetens kanske allra främsta feministiska utmaning är att producera en mångfald berättelser, bilder och förklaringsmodeller om gudinnor, kön, kropp och kvinnlighet, och att ge utrymme för motsägelser, motsättningar och dissensus. Snarare än att betrakta den feministiska religiositeten som ett religiöst alternativ med alternativa svar och lösningar, skulle man kunna se den som ett kritiskt perspektiv, vars uppgift är att ständigt problematisera de försök till svar och lösningar som presenteras, och göra uppror mot alla tendenser till normer och entydighet – vare sig de kommer utifrån från patriarkala idétraditioner, eller inifrån rörelsen själv.

 • 250.
  Böluktas, Büsra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Kvinnor och Medier: En studie om hur tidskriften Glamour konstruerar stereotypa kvinnobilder på sina omslag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
2345678 201 - 250 of 2748
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf