hig.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Granesäter, Simon
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Utvecklingen av synen på homosexuella och mörkhyade i highschool/collegefilm.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Granhall, Malena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Förlåt för att jag våldtog dig: En diskursanalys av Thordis Elvas biografi På andra sidan förlåtelsen – En sann historia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att identifiera vilka diskurser som är aktuella kring våldtäkt samt att undersöka om Thordis Elva genom sin biografi På andra sidan förlåtelsen En sann historia synliggör tendenser till en förändrad diskurs och vad den i så fall skulle kunna innebära. Arbetet med studien har utgått från boken som kom ut under våren 2017 och genom ett diskursanalytiskt angreppssätt har frågor ställts till materialet för att hitta lämpliga teorier och metoder för analysen.

  Ur ett språkvetenskapligt, performativt och genusteoretiskt tvärvetenskapligt perspektiv har en kvalitativ analys utförts i tre nivåer enligt den modell Fairclough tagit fram inom den kritiska diskursanalysen. På mellannivån har den diskursiva praktiken analyserats genom begreppssamling där flytande signifikanter identifierats med hjälp av konstruktion av möjliga och omöjliga ekvivalenskedjor.

  På textnivå har två systemisk-funktionella analyser utförts. I den första av dessa har processtyper och deltagare analyserats ur den del av texten där författaren talar med sin våldtäktsman om det han gjorde mot henne sexton år tidigare. Den andra textuella analysen räknar hennes respektive hans repliker och ord i direkta anföringar i samma del av texten.

  Den tredje nivån – sociala praktiker – har undersökts genom sammankoppling av diskursiv praktik och bakomliggande teori med tidigare forskning.

  Resultatet visar en svag tendens till förändring av den diskursiva praktiken kring våldtäkt. Genom biografin dekonstrueras hegemoniska begrepp som offer–förövare-dikotomin, skam och skuld samt ansvar. Här erbjuds nya sätt att tala kring våldtäkt och personer som utsatts eller som utsatt. Problematisering, dekonstruktion och adderande av perspektiv synliggör och ifrågasätter en bakomliggande social diskurs med hög interdiskursivitet till patriarkala strukturer som hegemoniskt genomsyrar juridiska diskurser, mediadiskurser och andra diskurser kring våldtäkt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Granholm, Kristoffer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Att tänka sig själv lycklig: Attraktionslagens hemlighet, placeboeffekten och människors upplevda känsla av sammanhang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Går det att tänka sig själv lycklig? Rhonda Byrne menar att genom hennes bok The Secret och att lära sig attraktionslagen så kan du få allt du önskar dig i livet, både när det gäller relationer, materiella ting, önskningar och att nå dina mål. Genom intervjuer fick några personer berätta om hur dom upplevde sitt mående innan de läst boken. Samma personer fick under studien göra ett KASAM-test som ett sätt att konstatera deras välbefinnande idag. Med hjälp av den medicinske sociologen Aaron Antonovskys KASAM-teori och den medicinske antropologen Lisbeth Sachs användning av begreppen tillit och placeboeffekten, analyserades det insamlade materialet. En jämförelse mellan The Secret, religiös tro och bön görs också. Slutsatsen är att attraktionslagen knappast är den enda nyckeln till lycka men att det samtidigt sannolikt är möjligt att tänka sig själv lyckligare och må bättre.

  Download full text (pdf)
  kgatsjl2017
 • 304.
  Grannäs, Jan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Curriculum studies.
  Ljungquist, Sarah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Berättelsen som forum för kontroversiella frågor2015In: Kontroversiella frågor: Om kunskap och politik i samhällsundervisningen / [ed] Ljunggren, Carsten; Unemar-Öst, Ingrid & Englund, Thomas, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
 • 305.
  Granqvist, Anneli
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Karlsson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur som pedagogiskt redskap: En kvalitativ studie om hur fem lärare bearbetar skönlitteratur och lässtrategier i årskurs 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie berör skönlitteraturens plats i undervisningen och hur man genom den skönlitterära läsningen kan stimulera elevers läsförståelse. Studiens syfte är att undersöka hur några lärare går tillväga när de väljer skönlitterära texter till undervisningen, samt vilka lässtrategier de använder sig av för att utveckla elevers läsförståelse. Studien berör även de stigande resultaten i internationella mätningar och hur lärare kan arbeta med läsförståelse för att behålla dessa resultat. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem verksamma lärare i årskurs 3 samt observationer av lektioner i deras klasser. Förutom att lägga fram resultat från de medverkande lärarnas bearbetning av skönlitteraturen, kommer även lärarnas uppfattning om hur de använda lässtrategierna påverkar elevers läsförståelse presenteras. Studien visar att det är viktigt att arbeta med olika metoder och strategier för att utveckla en god läsförståelse. I studiens resultat framkommer även vikten av att en vuxen behöver stötta elever i deras val av skönlitterär bok, då det visat sig att de annars har lätt att välja en bok som inte ligger på rätt nivå utifrån deras läsförmåga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Grant, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  An Analysis of English Essays Written by Swedish Students2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse essays written in English by Swedish pupils and to map the most common errors made in written communication. The grammatical features selected for the analysis are prepositions, articles, verb forms, subject-verb agreement and word order. Furthermore, the errors will be grouped and ranked according to the Obligatory Occasion Analysis not only to assess the pupils’ development but also to help the teachers to prepare for their lesson planning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Gren, Hannah
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Baron Samedi: Modern avatar av Osiris och levande transcendenssymbol: En jämförande studie mellan afrikanska dödsgudar ur ett religionspsykologiskt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan även livet självt och möjligheten till uppståndelse. Långt senare kom en ny gestaltning och inkarnation av “Döden och livet” att träda fram, en Loa av voodoo; Baron-Samedi. Två till synes helt olika gudomar från skilda religioner, kulturer och tidsepoker; men båda kopplade till den Afrikanska kontinenten. 

  Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse av dessa två gudars liknande symboliska funktioner; hur skillnader yttrar sig samt hur likheterna sammanfaller. Detta är gjort genom först en litteraturstudie där olika förklaringar och åderberättelser av de båda gestalterna behandlas, sedan analyseras det funna materialet utifrån ett religionsfenomenologiskt och ett religionspsykologiskt perspektiv. Genom det valda teoretiska ramverket är målet att den undermedvetna symboliska funktionen av de båda gudarna ska kunna belysas och jämföras. 

  Resultaten av undersökningen visade att bilden och förståelsen av gudarna varierar beroende på vilken litterär källa man vänder sig till. Olika variationer av Osiris-myten återges och olika symbolisk tolkning presenteras. Baron-Samedi är relativt konstant i sin presentation men hur detaljerad denna är beror på källa. Det material som samlades in är tillräcklig för att utifrån den kunna göra en analys och se att de båda två kan tolkas som en religionsfenomenologisk arketyp och som en Jungiansk transcendens symbol och medel för en individuationsprocess. Trots sina yttre skillnader och skilda kontexter, så fyller de båda dödsgudarna samma funktion i form av att förkroppsliga behovet av frigörelse, personlig utveckling och upplysning. Hur denna funktion yttrar sig och hur denna kontakt med gudarna formas skiljer sig dock åt dock mellan de båda gestalterna.

  Nyckelord: Jämförandestudie; Osiris, Baron-Samedi; Religionsfenomenologi; Mircea Eliade; Jungiansk Psykologi; Carl G. Jung; Transcendens

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Grip, Calle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Och efter det besöket tittade vi på varandra och sa: Nu kör vi": En studie om rastens syfte och påverkan på elever och lärare i fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Undersökningsfrågorna belyser rastens påverkan på elever och lärare samt rastens syfte. Idag finns det inga riktlinjer i läroplanen hur rasten ska organiseras, vilket problematiserar ett gemensamt arbetssätt med rasten. För att kunna besvara undersökningsfrågorna och syftet med detta arbete används så kallad flermetod med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Intervjufrågorna är utformade för lärarna i fritidshemmet och enkätundersökningen är utformad till eleverna i årskurs F-3. Resultatet visar att rasten finns till för eleverna ska få ett avbrott/paus från skoldagen. Hur eleverna tar paus skiljer sig åt. Lek, fysisk aktivitet och vila dominerar skolgården. Det finns ett nystartat projekt på en skola där rastverksamheten drivs i syfte att skapa en mer inkluderande miljö och uppmärksamma de elever som står utanför någon slags tillhörighet. Rastverksamhet i detta projekt kan påverka eleverna och lärarna genom skapande av färre konflikter och ökad trygghet på skolgården under rasten. Slutsatsen är att arbetet med rastverksamhet tar hänsyn till det mänskliga lärandet som sker i samspel med varandra, något som elever och lärare gör under rasten på skolgården.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Grundén Öhberg, Marianne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Om identitet och självbild hos andraspråkselever i gymnasiesärskolan2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Särskolan är en skolform för elever med utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan tillhör särskolans frivilliga skolform och erbjuder en fyraåring utbildning för ungdomar i åldern 16-20 år. Den har samma läroplan som gymnasieskolan. Under de senaste åren har det skett en ökning av antalet elever som skrivs in i särskola. Den största procentuella ökningen har andraspråkselever stått för. Diskussionen kring särskolan är en politisk högaktuell fråga. Diskussionen handlar bland annat om hur särskolan ska utformas och vilka kriterier som ska gälla för att en elev ska bli inskriven. Genom min studie vill jag få bild av hur andraspråkselevers identitet och självbild påverkas av att vara inskrivna i särskolan.Då jag vill ta reda på andraspråkselevers upplevelser och erfarenheter av gymnasiesärskolan valde jag en kvalitativ metod byggd på intervjuer.

  Studien visar att ungdomarna upplevt sin tidiga skolgång positivt men vid övergången till högstadiet har problemen ökat och ungdomarna har haft svårigheter att nå målen för grundskola. De förklaringar ungdomarna själva lyfter fram som orsak till att de misslyckats med måluppfyllelsen är att det ställdes högre krav på deras språkliga förmåga under högstadietiden. Två av tre ungdomar ger uttryck för att de har känt sig tvingade att börja på gymnasiesärskola.De ger en bild av att ha blivit vilseledda och inte fått rätt information om vad som menas medsärskola. De upplever inte att de passar in på gymnasiesärskolan och de känner att särskoletillhörigheten är utpekande. Ungdomarna framhåller att de inte får tillräckliga utmaningar i gymnasiesärskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Grönborg, Ann-Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Renberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Norm eller obestämd form?: En analys av norm och avvikelse gällande genus, etnicitet och sexualitet i barnlitteratur2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur familjekonstellationer med avseende på genus, etnicitet och sexualitet framställs i nyutgiven skönlitteratur för barn i åldrarna 10–12 år, och hur gestaltningarna korrelerar med värdegrunden i läroplanen Lgr 11. De teorier som använts till analysen är dekonstruktion, feministisk litteraturteori, postkolonialism och queerteori, där dekonstruktion även fungerat som metod. Till analysen har fem skönlitterära böcker valts ut. Med avseende på genus visar analysen att kärnfamiljsmammor och kärnfamiljspappor är den vanligaste representationen av föräldrar. De beskrivs oftast normativt med stereotypa drag samtidigt som många avvikande egenskaper även gestaltas. Flickor beskrivs vanligtvis som modiga och framåt, även om de på stereotypt sätt framställs som intresserade av utseende och kärlek. Få återgivningar av pojkar ges och inga specifika drag kan ses som mer framträdande. Gällande etnicitet nämner endast en bok explicit karaktärer med avvikande etnicitet. Angående sexualitet är heteronormativitet den enda representation som återfinns i materialet, med ett undantag. De vuxnas sexualitet ges i princip inget utrymme i skönlitteraturen medan barnens sexualitet och lust får ta något större plats. Analysen av skönlitteraturen visar att böckerna ur vissa aspekter korrelerar med läroplanen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Grönlund, Micheline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Eastern Nigeria at the Crossroads of Culture: Cultural Hybridity in Achebe's Things Fall Apart2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper analyzes the four initial stages in the process of cultural hybridization as put forward by Chan Kwok-bun in his book Cultural Hybridity: essentializing, alternating, converting and hybridizing. These stages are examined in Chinua Achebe’s Things Fall Apart through a mapping to show how a cultural hybrid is formed. This analysis is done by using the three phases of colonialism as a framework: pre-colonialism, colonialism itself and post-colonialism. Using theories of postcolonialism, we break down the concept of hybridization: from domination to alienation and all the shades in between. The study attempts to shed light on aspects of colonialism by giving it a wider scope showing the process of cultural hybridization through a series of stages.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Guander, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Bergquist, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Läslust eller lästvång – metoder för att inspirera till läsning: En studie av vilka metoder lärare använder för att främja elevers läslust2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder lärare uttrycker att de använder i klassrummet för att främja elevers intresse för att läsa skönlitteratur och vilka faktorer som påverkar elevers läslust. Ramen för vår studie utgår från våra frågeställningar där vi har undersökt hur lärare ser på begreppet läslust. För att uppnå studiens syfte har vi genomfört en enkät och intervjuer. Materialet som analyserades består av 99 enkätsvar, en intervju med tre bibliotekarier samt en intervju med en lärare i årskurs 4–6. Resultatet visar att lärare främst använder högläsning som arbetssätt för att stimulera elevers läslust, med efterföljande boksamtal som metod där alla elever kan känna sig inkluderade. I vår enkät framkom även bokvalet som en viktig faktor för elevers läslust. Många respondenter vittnar om lärarens och skolbibliotekets roll för att elever ska finna läslust. Det visar sig tydligt att skolbibliotekets vara eller icke vara ser väldigt olika ut på skolorna. Denna brist på likvärdighet mellan skolor och kommuner är oroväckande och kan vara en orsak till elevers bristande läslust. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Guldvinge, Patricia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lövsveden, Isabella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Du har glömt ett kommatecken där det står är vi jag har en fil i fickan": En studie av hur arbetet med STL upplevs och hur modellen kan vara en del i arbetet i skrivprocesser2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka hur modellen Skriva sig till lärande (STL) kan vara en del i arbetet i yngre skolelevers skrivprocesser och hur arbetet upplevs av en lärare och hens elever. Studien är en fallstudie i en årskurs 3. Materialinsamling har skett genom triangulering då kvalitativa intervjuer, kvalitativa observationer och insamling av elevers återkoppling har bidragit till studiens data. Den analysmetod som använts är tematisk analys. Resultatet visar att elevers och lärarens uppfattning om arbetet med modellen skiljer sig till viss del. Deras upplevelser är dock generellt positiva. Resultatet visar även att läraren och eleverna inte följer modellens exakta steg, utan fokuserar på kärnkomponenterna: digital teknik, digital plattform, samarbete och kamratbedömning. Något som begränsar skrivprocessen är den digitala plattformen, tillgång till digital teknik samt elevernas bristande bearbetning av sina texter. Vidare diskuteras och synliggörs utvecklingsmöjligheter för arbetet med STL i klassen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Gullbrand, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Jämställdhet och etnicitet i svensk nationalsocialism: En textstudie av Paulina Forslunds krönikor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Gustafsson Ahl, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Det är som att livet stoda stilla här": Gävletidningarna och influensan 19181989Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar tendenser hos två tidningar i deras rapportering och opinion om spanska sjukan under hösten 1918. Syftet är att undersöka likheter och skillnader i tendenser i tidningarnas rapportering och kritik av myndigheter samt huruvida de primärt kan förklaras ideologiskt eller genom ett centrum/periferiperspektiv, samt ifall tidningarna ägnade sig åt objektiv rapportering, lugnande självcensur eller överdrifter. Med avstamp i induktiva slutsatser hos Margareta Åman, Stein Rokkans modell för integrering av nationalstater samt idéanalys konstrueras ett teoretiskt ramverk för en hypotetisk-deduktiv undersökning. De undersökta tidningarna är Norrlandsposten samt Arbetarbladet och tidsramen från juni till december 1918. Analysen visar att rapproteringen karaktäriserades av ett visst manande till lugn. Vidare iakttas en konflikt mellan politisk ideologi och en motvilja att kritisera politiska allierade hos Arbetarbladet, låg nivå av kritik hos Norrlandsposten, samt en tendens mer karaktäristisk av en perifer tidning hos Norrlandsposten. Slutsatsen som dras är att Norrlandsposten troligen medvetet fokuserade mer på Norrland och att Arbetarbladet agerade som många arbetartidningar under tidsperioden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Gustafsson Ahl, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Historiesynens källor: En kvantitativ analys av orsakerna till variation i historiesynen hos gymnasieelever2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar gymnasieelevers historiesyn och historieintresse. Fokus har legat på dessa variablers koppling till elevernas bakgrund, gymnasieprogram, historieundervisning och huruvida historiesyn och historieintresse tenderar att reproduceras socialt. Med avstamp i tidigare forskning och teori formulerades en hypotetisk testbar modell av dessa samband varpå ett antal testbara hypoteser ställdes upp. Därefter formulerades en enkät för att testa hypoteserna. Enkäten fylldes i av 78 respondenter vid kommunala gymnasieskolor i Gävle.Enkätsvaren utsattes för en multipel regressionsanalys för att testa hypoteserna. De första resultaten tydde på ett samband mellan historieintresse och konsumtion av historia på fritiden, mellan historieundervisning och historieintresse, samt mellan funktionalistisk historiesyn och historieintresse. Efter kritisk granskning av stickprovets representativitet, tolkning av resultaten, samt jämförelse med tidigare forskning var de viktigaste slutsatserna:Vid gymnasiets början var eleverna historiesyn övervägande intentionalistisk. Historieintresserade elever, särskilt de som konsumerade historia via Internet på sin fritid, tenderade att få en mer funktionalistisk historiesyn under skolgången. För elever med ett svagt historieintresse gällde det motsatta. Detta oavsett elevens bakgrund och antalet historiekurser i gymnasiet vilket däremot påverkades av historieintresset. Slutligen tenderar historieintresserade elever att konsumera mer historia på sin fritid.

  Download full text (pdf)
  historiesynenskallor
 • 317.
  Gustafsson, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Billy Fagerström & 20-åringen: En tidnings gestaltning av två mördare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In less than six months three people are murdered in the county of Hudiksvall, Sweden. The homicides were described as brutal and received a lot of media attention. A 20-year-old man was later convicted for the murder of Vanja Nilsson and Kjell List and a 22-year-old man are later convicted for the murder of Tova Moberg. The ambition with this paper has been to examine how Hudiksvalls newspaper, with the help of framing and dramaturgy creates a media image of a person. In this case, an image of two men, from the moment they were arrested, until penalty was given by the district court. Another ambition was to investigate how the same newspaper handled the media coverage in relation with the [Swedish] press ethical framework, both in its reporting about the perpetrators and its victims.Theoretical framework relevant to this essay has been framing theory and dramaturgy. These show how and with which means you make and portray events and individuals in the media. Media and crime were also a big theoretical asset since its main focus is on the relation between media and crimes. The [Swedish] press ethical framework was necessary as a theoretical approach since one of the essays main issues were to see how Hudiksvalls newspaper handled the media coverage in relation to the press ethical guidelines. The essay is mainly qualitative but has been strengthened by quantitative method.The analysis showed that Hudiksvalls newspaper portrayed the perpetrators based on abnormalities in their personality and backgrounds. The image of the 20-year-old man was shaded by the his psychological problems, while the image of the 22-year-old was influenced by his background with drugs and crimes. The analysis also showed that the newspaper revealed the identity of one of the perpetrators’, while the other offender remained anonymous.In the analysis focusing on the perpetrators' victims, the result showed that names and images were published off all three victims. In the case of Tova Moberg, I found that to some extent there was a public interest since she initially was reported as a missing person. However, in the case of Vanja Nilsson and Kjell List I found no obvious public interest in revealing their identity, all though the fact that Hudiksvalls newspaper is a local newspaper, proved to be of importance in the matter.

  Download full text (pdf)
  Billy Fagerström & 20-åringen
 • 318.
  Gustafsson, Tina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vem är jag? Vem blir jag?: Identitetsskapande hos elever med svenska som andraspråk2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Gustavsson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Tro och psykisk ohälsa: Om religiositet och andlighet hos personer med psykiska problem relaterat till IPS/Borderline och beteendeproblematik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The relationship between religion and mental healthcare are somewhat complicated with the psychiatric need for control and religions attempt to accept what we cannot control. Swedish mental healthcare is undergoing a change towards a more individualistic and patient ruled care. Throughout the world clinicians are more and more convinced with the positive effects religion and spirituality can have on the recovery process for the mentally ill. This paper will show a variety of different studies made on the effect of combining religious coping with mental illness as well as showing result from interview made especially for the context of this paper. The result of these combined studies shows an overall positive effect of religious coping for the mentally ill. Focus within the primary study is behaviourproblematics with extra attention on IPS, emotionally instable personalitydisorder formerly known as borderline personalitydisorder and posttraumatic stresssymptom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  De goda värdenas repression2012In: Den högre utbildningen: Ett fält av marknad och politik / [ed] Daniel Ankarloo & Torbjörn Friberg, Gidlunds förlag, 2012Chapter in book (Refereed)
 • 321.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Högskolan AB2010In: Bakteriekultur, no 2, p. 26-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 322.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Methodomania2013In: Transformations in research, higher education and the academic market: The breakdown of scientific thought / [ed] Sharon Rider, Ylva Hasselberg & Alexandra Waluszewski, Dordrecht: Springer, 2013, 1, p. 157-170Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The first essay in this section studies the academization of vocational and professional trainings. It has long been thought that bringing preciously nonacademic occupational training programmes into the academy would increase both the quality and status of that training. Nursing’s and teaching’s trainings were among the first such programmes to be integrated into the university and construed as “sciences” in their own right. The academization process has since then expanded exponentially, today including accredited tertiary-education courses and programmes in golf coaching and pet-store management. Concurrent with the trend of academization of occupational training, we can see a de-academization of traditional subjects, as these are required to take into consideration the market requirements and consumer demands. The result is that tendencies merge in a homogenized form of academic organization and academic practice. The mass university requires flexible and manageable solutions. These usually take the form of standardized routines with regard to methods and forms of presentation, which are taught through the use of standardized manuals and handbooks. The author describes how the focus on method, design and disposition in the composition of essays and reports alters what the student is taught about scientific method and therefore how he conceives of it.

 • 323.
  Gustavsson, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Nilsson, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika: En studie om interaktionen av sinnespreferenser i bokstavsinlärningen för elever i årskurs 12017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka undervisningsformer verksamma lärare i årskurs 1 använder i bokstavsinlärningen samt om dessa stämmer överens med elevernas framträdande sinnespreferenser. De sinnespreferenser studien utgår från är: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. Kunskapsinhämtningen kan påverkas av samtliga fyra sinnen som beskriver att lärande sker med hjälp av syn, hörsel, kropp och känsel. För att studera detta har vi valt att genomföra intervjuer med fyra lärare i årskurs 1. Intervjuerna avser att ta reda på om, hur och varför lärarna arbetar med sinnespreferenser i bokstavsinlärningen samt om de individanpassar undervisningen utifrån elevernas olika sätt att lära. Vidare innehåller studien en enkätundersökning med de intervjuade lärarnas elever för att ta reda på vilka sinnespreferenser som är mest framträdande. Vi har noggrant undersökt och sammanställt resultatet i vilket samtliga lärare uttrycker att eleverna har olika förutsättningar och behov i relation till inlärning. Undervisningsformerna varierar, dock utgår de till störst del från en visuell och en auditiv lärstil. Lärarna legitimerar framförallt sina val genom auktorisering och moralisk värdering, det är också vanligt förekommande att de intervjuade lärarna rationaliserar sina handlingar. Enkätundersökningen visade att det var en kombination mellan flera olika sinnespreferenser som var vanligast förekommande, därefter kom kroppsligt arbete, det vill säga kinestetiskt som 22 % av eleverna föredrog. Endast en lärare nämner att anpassningar i undervisningen sker utifrån ett individperspektiv. För att eleverna ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan är det av relevans att inkludera samtliga fyra sinnespreferenser i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika
 • 324.
  Gustin, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Själavård med överlevare till sexualbrott: Berättelsens betydelse – en kvalitativ undersökning med fokus på bibelberättelser och narrativ2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att förstå och analysera, om och hur, narrativ och bibelberättelser kan verka läkande i det enskilda själavårdssamtalet med överlevare av sexuella övergrepp. Undersökningen utförs genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med själavårdare inom Svenska Kyrkan. Själavårdens essens och avgränsning mot andra vårdformer berörs och förklaras med hjälp av Okkenhaug och Wikström. För att förstå övergreppets problematik och vad själavården kan tillföra för läkande resurser används primärt Kirsten J. Leslies When Violence is no stranger, Sårade hjältar själavård för män som utnyttjats sexuellt som pojkar av Agneta Sandberg samt Fra skam til Verdighet av Anstorp et al samt artiklar av R. Ruard Ganzevoort. Bibelberättelserna kan utifrån vad som framkommit under intervjuundersökningen fungera läkande genom att bland annat ge identifikation med andra som lidit och upprättats, erbjuda struktur och påvisa en villkorslös kärlek. Vidare kan berättelserna ge möjlighet att sätta ord på trauman som annars inte lyfts fram genom att avpersonifiera med hjälp av berättelser. I denna undersökning är evangelietexterna mest representerade. Avgörande för valet är konfidentens behov och själavårdarens kunnande. En slutsats är att själavårdare som arbetar med denna problematik kan behöva särskild kännedom om bibeltexter som kan vara relevanta för målgruppen. Att få verbalisera sin livshistoria och övergreppserfarenheterna i själavårdssamtalet ger möjlighet till att infoga traumat i ett befintligt narrativ. Genom att utmana skadliga beteenden och roller kan själavårdaren bidra till att konfidenten kan erfara meningsfullhet trots det inträffade traumat. Den trygghet som själavården erbjuder, i samverkan med berättelserna, ger överlevaren förutsättningar att bygga upp sin egen identitet och motverkar stagnation i en offerroll.

  Download full text (pdf)
  Linda Gustin
 • 325.
  Gustrén, Cia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Getting out of Strange Spaces: A Reconstructive Reading of Paul Auster’s Oracle Night2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the title of this essay suggests, Paul Auster’s 2003 novel Oracle Night is studied with regard to what is here considered to be a search for a way out of estrangement. This search, as narrated from the point of view of the protagonist, is followed by a certain recognition of the limits of human existence – which may be essentially meaningless but is nevertheless portrayed as an intentional state of being, not least through the act of writing as a means of subjectification. Thus, the novel is read with a special focus on the thematic representation of writing and human subjectivity. These overarching themes may be approached with reference to two different philosophies or theoretical positions – postmodernism and existentialism. The purpose of the essay is to study the extent to which Oracle Night may be understood in terms of an existentialist (reconstructive) critique of, or challenge to, a postmodernist (deconstructive) perspective. In order to follow this line of inquiry, the analytic method rests on narrative thematics. This kind of narratological study answers the question what Auster’s novel is about and in what ways the theoretical perspectives in question are expressed in the novel. Thematic motifs are examined within the frame of a six-step model of narrative units. These units are based on Carsten Springer’s (2001) elaboration on the theme of identity crisis in Auster’s fiction and made it possible to put different motifs into a context and convey the point of view of the text in a systematic way.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Göthe, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Holmér, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ”Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv”: En kritisk diskursanalys om kommunikationen om självmord på Flashback2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to examine the communication around the subject of suicide on the Swedish online message board Flashback Forum. By doing a case study and a critical discourse analysis, we wanted to get answers about how the conversation between individuals who are suicidal and members on Flashback appeared, and if there were any distinct discourses to be seen in the conversation. Three threads started by individuals with suicidal thoughts were chosen to be analysed, which all in all were 474 answers. The result of the analysis showed three distinct discourses in the posts written by members on Flashback: preventive, critical and pro suicide.

  Download full text (pdf)
  ”Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv”
 • 327.
  Göthe-Lorenz, Helene
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Hugg, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  #Metoo har förändrat Sverige: En analys av #metoo-uppropet i de Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsens övergripande fråga handlar om hur de två Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad har konstruerat #metoo-uppropet samt kvinnor och män? Artiklarna som analyserats var publicerade under perioden oktober 2017 till och med mars 2018. Det empiriska materialet bestod av sexton utvalda artiklar. I ett första steg analyserades det empiriska materialet utifrån vad i #metoo-uppropet som uppmärksammats av tidningarna. I nästa steg detaljstuderades artiklarna utifrån mönster som delats in i teman. De teoretiska utgångspunkterna var doxa och journalistik. Efter genomförd analys visades att #metoo-uppropet framkom med teman och aspekter om sexuella trakasserier, makt och jämställdhet. I majoriteten av de analyserade artiklarna kan vi konstatera att uppropet #metoo främst handlar om aspekter om makt och minst om aspekter om sexuella trakasserier. Aspekter om jämställdhet lyftes i fyra av sexton artiklar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Hadin, Joacim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Learning by Gaming: Investigating the Influence of Playing Video Games on Vocabulary Level among Swedish ESL Learners2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The video game industry is one of the fastest growing markets in the world today. The fact that playing video games has become such a popular recreational activity among youths and adolescents has created a need for research investigating the effects of video game playing. Because of the role of the English language as a global lingua franca, most video games are released in English. Since most video games are released in English, many believe that the utilization of video games can help learners of English to improve their knowledge of how to utilize the English language. The aim of this study is to investigate whether video game playing does positively influence the English receptive vocabulary level of ESL learners. In addition, the present study also investigated the influence of other factors, such as the utilization of online communication tools, the average time spent playing video games, and the type of video games played, on English receptive vocabulary level. The study was conducted using quantitative research methods. Since the aim of the study was to investigate the relation between two separate aspects, the study had to utilize two separate elicitation methods for the data collection: one questionnaire (that was supposed to determine each informant’s video game habits) and one vocabulary test (that was supposed to get an approximation of each informant’s receptive vocabulary level). When the data had been collected, the tests were corrected, and the participants were categorized according to the previously mentioned variables. The mean scores of the categories were later examined and compared to each other. Differences between groups that were of high importance were further examined, with a t-test, to determine whether the difference was statistically significant or not. The results of the study show that the vocabulary level difference between ESL learners that do play video games and ESL learner that do not play video game is insignificant. The results further show that the utilization of online communication tools while playing video games positively influences vocabulary level, as the mean score difference on the vocabulary test between OCT users and OCT non-users was revealed to be significant by the t-test. The analysed data thus show that the influence of the utilization of online communication tools on English receptive vocabulary level are more significant that the influence of playing video games.

  Download full text (pdf)
  J. Hadin - Learning by Gaming
 • 329.
  Hafstad-Eriksson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Andligt ledarskap i Svensk kyrklig kontext: Hur beskriver åtta kyrkoherdar i ett norrländskt stift sitt andliga ledarskap i Svenska kyrkan2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study of spiritual leadership to examine the spiritual leadership in the Swedish church. I have interview eight priests about their work as a spiritual leader. Some of them worked in the north of Sweden in small communities. Others work I community nearby a bigger city in north of Sweden. They are all leaders of the staff in their church and I find that they had too much administrative work to do and some felt that they didn`t have enough time for the spiritual leadership. They all say that Jesus Christ was their ground and the new testimony. They all thought that a spiritual leader should inspirit and support people, some of them thought about their own church and the people around were like their ships and they will help and look after everybody. Some of them though to be a spiritual leader is a work and when they didn`t work their own family was the most important. Spiritual leadership can be to inspire and support other people.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Hafstad-Eriksson, Marie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När flyktingarna kom och berikade byn: En undersökning om hur integration kan bli hjälpt av två kristna församlingar i ett litet samhälle i mellersta Norrland2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study of two Christian churches in the north of Sweden in a small village called Stöde. In Stöde there are about 3000 people and the village has been a refugee center since the year 2010. At first the new people had some difficulties to get closed to the people from Stöde. The two Christian churches started up some Swedish education and became a meeting point for the immigrants.

   

  In my study I look fore if the two Christian churches can be a good way to integration. I also look if the two Christian churches will get some things out of the work with the immigrants. I have study the time from 2010 to 2015. In the study I interviewed one priest from the Swedish church and one pastor from the church of Euqumenia, Bethel. Both churches exist in Stöde. The immigrants come from different places and many are Muslims but it`s no problem because everyone is welcomed to both of the Christian churches. Perhaps is it so that the immigrants make the small village of Stöde alive again. And the both churches in Stöde has made a good work and tried to make the immigrants integrated in Sweden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Hagman, Rebecca
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Wikström, Elina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  I allmänhetens ljus: Svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: I allmänhetens ljus - svenska dagspressens rapportering om avlägsna krig 

  Författare: Elina Wikström och Rebecca Hagman

  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats

  Denna studie syftade till att undersöka hur den svenska dagspressens rapportering om kriget i Syrien har sett ut under perioden 2014-03-01 - 2015-03-01. Studien ämnade till att med stöd från teorier om nyhetsvärdering och dagordningsteorin, ge svar på vilka aspekter av ett avlägset, utdraget krig som får högst nyhetsvärde i rapporteringen och på vilket sätt kriget framställs genom det. Den empiriska studien genomfördes via en kvantitativ innehållsanalys där artiklar och notiser studerades i två av Sveriges största dagstidningar - Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

   

  Studiens resultat visade att de nyheter som det rapporterades absolut mest om speglade terrorism och terroristgrupper anknutna till kriget. Nyheter som hade en koppling till Sverige och nyheter som gestaltade humanitärt lidande fick även ett relativt stort fokus i rapporteringen. Det visade sig att kriget i Syrien övervägande förmedlades på ett negativt sätt, bland annat genom starkt värdeladdade ord och en nästintill ständigt negativ valens.

   

  Utifrån studiens teorier har det konstaterats att terrorrelaterade nyheter har ett mycket högt nyhetsvärde och prioriteras på mediernas dagordning, jämfört med många andra delar av kriget. På grund av detta blir den bild som allmänheten får av kriget mycket ensidig. Nyheter om terror och terroristgrupper är det som främst når ut till allmänheten, vilket gör att andra viktiga aspekter av kriget hamnar i skuggan och glöms bort. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Hakkarainen, Mirja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur tolkningar av begreppet jämställdhet kan ge upphov till olika former av jämställdhetsintegrering: Intervjuer med tre kommunanställda2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att visa hur olika uppfattningar om jämställdhet hos några kommunalt anställda öppnar upp möjligheter till tre olika former av jämställdhetsintegrering som Judith Squires har identifierat. Genom intervjuer besvaras frågan om vilka idéer som finns representerade hos de kommunanställda. Intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys där koder har hämtats från Squires teori om hur argument för jämställdhet också öppnar upp för en viss typ av jämställdhetsintegrering. Syftet är även att undersöka om det uttrycks argument för jämställdhet som öppnar upp för en så kallad transformativ jämställdhetsintegrering, vilket är den enda formen som, enligt Squires, möjliggör en djupare förändring av samhället. Något som den svenska jämställdhetspolitiken faktiskt har som mål. Resultatet visar att det förvisso finns personer som talar om jämställdhet utifrån ett sätt som skulle kunna generera en transformerande jämställdhetsintegrering, men även att den allmänt vedertagna bilden i kommunen snarare inte verkar tala för detta.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Hall, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Jag är föräldraledig för att jag kan": En diskursanalys av maskulinitetskonstruktionerna i fotografiutställningen Swedish Dads2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines Swedish Dads, a photographic exhibition comprising of 45 photographs with adjoining texts, in which Swedish photographer Johan Bävman portrays dads who have been on paternal leave for a minimum of six months. The purpose of the essay is to examine how masculinity is constructed in relation to parenthood in the exhibition Swedish Dads. This analysis focuses on the intersection of masculinity and other categories. The purpose of this essay is also to analyze the way in which masculinity is constructed by using the theory of the “child oriented masculinity”. My method of choice is discourse analysis. The result of the discourse analysis of the exhibition is that there are three discourses of fatherhood present within the said exhibition: “the relationship oriented dad”, “the Swedish dad” and “the working dad”. I found that the most dominant discourse is “the relationship oriented dad”, which in turn resembles “the child oriented masculinity”, but the masculinities found in the exhibition are more concerned with gender equality than “the child oriented masculinity” is. 

 • 334.
  Hallin, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Modersmålslärares och ämneslärares samarbete: - speglar detta måluppfyllelsen för eleverna?2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Ämneslärare och modersmålslärares samarbete
 • 335.
  Hallqvist, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The Big Picture: En kvalitativ undersökning angående första intrycket av datorspel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författare: Linda Hallqvist

  Handledare: Gabor Bora

  Projekt: C-uppsats

  Title: The Big Picture: En kvalitativ undersökning angående första intrycket av datorspel

  Innehåll: Undersökningens syfte är att se föräldrarnas första intryck av ett datorspel, dess omslag. De metoder som används i undersökningen är en bildanalys med en semiotisk inriktning samt gruppintervjuer med fokusgruppen föräldrar. Materialet som förekommer är tre stycken slumpmässigt utvalda omslag till spel för barn i åldrarna 3-6 år (PEGI 3). En enskild bildanalys har gjorts av författaren samt en analys av föräldrarnas åsikter av de det ser på omslaget. Detta resulterar i att föräldrarna förknippar det de redan känner till som någonting positiv då de känner trygghet av det tack vare sina erfarenheter medan i andra fall kan det de redan känner till leda till någonting negativt.

  Nyckelord: Datorspel, föräldrars syn på datorspel, bildanalys, semiotik, omslag.

  Download full text (pdf)
  The Big Picture: En kvalitativ undersökning angående första intrycket av datorspel
 • 336.
  Hallström, Linnea
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Representations of motherhood in Erdrich’s Love Medicine and Morisson’s Beloved2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a comparative analysis of the African American author Toni Morrison’s novel Beloved and the Native American writer Louise Erdrich’s novel Love Medicine. The focus of this essay will be the theme motherhood. A feminist theoretical and critical approach are used throughout the thesis and focus is laid upon the third wave of feminism which: “borrows from post-structural and contemporary gender and race theories (…) to expand on marginalized populations’ experiences.” (Purdue OWL). In the novel Love Medicine the characters Marie and Lulu are examined. Both characters are strong independent women and through them the author challenges the Western-European image of motherhood, family and female characteristics. In the novel Beloved, the characters Sethe and Baby Suggs are studied with two focus points. The first is the impact that motherhood can have on the development of the self and how Morrison shows this through the character Sethe. The second focus point is the effects that come from slavery and mainly the effects that can come from the denial of motherhood. These novels manage to challenge the western norm of motherhood through different aspects and in different ways.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Halonen, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Design för lärande och multimodala texter i svenskämnet: En produktorienterad studie av två läromedel i svenska2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper presents a study of educational materials used in Swedish language education. The aim of the study is to understand in which way multimodal resources can be used in texts, to benefit in the process of meaning making among pupils in the nine-year compulsory school. The theoretical framework used as a basis for understanding and analysing these educational materials is the social semiotic multimodal perspective and the design theoretical multimodal perspective. The study is a multimodal text analysis but it also involves analyses of the syllabi connected to the subject of Swedish language education. The extended concept of text was introduced in the year of 2000 in the syllabus and today multimodal texts are supposed to be part of the Swedish language education. In course of this study the researcher found that multimodal resources can be used in different ways to benefit in the process of meaning making. The study shows that the use of resources is connected to the different aims among texts and to the affordances of meaning making resources.  The aim of texts differs among and in-between the educational materials connected to the different syllabi.  The researcher also found that the texts supposed to be included in Swedish language education has increased since the extended concept of text was introduced and according to the process of time. Pupils however, aren´t introduced to strategies for dealing with these new kinds of texts, in the same extent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Halvarsson, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Moberg, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Stigenberg, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  ”Det är som att någonting fastnar i meningen.”: - En kvalitativ studie om tio invandrade kvinnors upplevelser av språkets och religionens betydelse vid migration: transferfas och etablering i Sverige.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative thesis is from semi-structured interviews illustrate and analyze the stories of ten women’s experiences regarding the importance of language during migration and adaption in Sweden. Further the thesis seeks to illustrate how the women experience their participation in the education of sfi, Swedish for immigrants and learning the swedish language. At last the thesis seeks to examine the importance of religion to cope with the feelings over the demands of language and society. The theory of social spaces (rooms) has been used to analyze the experiences. The theory explains how the women experience their socially constructed reality, as standardized picture of immigrant women. The most important tool for legitimation to the social spaces is adequate language skills. All the women describe religion as important in life but the reason for that varies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Hammar, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Political science.
  Geometría y contingencia de lo político2011In: Vida pública, Vol. 1, no 1, p. 9-Article in journal (Other academic)
 • 340.
  Hammar, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Political science.
  La figuración retórica de los espacios políticos2010In: Política y cultura. La tensión de dos lenguajes. / [ed] Cairo, Heriberto och Javier Franzé, Madrid: Biblioteca Nueva , 2010, p. 109-125Chapter in book (Other academic)
 • 341.
  Hammar, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Political science.
  Poder soberano, fueros internos e inventio política2012In: Retórica y democracia: Perspectivas críticas sobre el estado de la investigación / [ed] Arenas-Dolz, Francisco, Valencia: Institució Alfons el Magnànim , 2012, p. 241-262Chapter in book (Other academic)
 • 342.
  Hammar, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Political science.
  Representación y fundación política2011Conference paper (Refereed)
 • 343.
  Hammar, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Political science.
  Thomas Hobbes y las metonimias del Estado moderno2010In: Pasajes. Revista de pensamiento contemporáneo, ISSN 1575-2259, no 32, p. 45-52Article in journal (Refereed)
 • 344.
  Hammar, Björn
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Political science.
  Todd Butler, Imagination and Politics in Seventeenth-Century England2010In: Foro Interno : Anuario de Teoría Política, ISSN 1578-4576, E-ISSN 1988-2920, Vol. 10, p. 201-203Article, book review (Other academic)
 • 345.
  Hammarström, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Textrespons mellan nya väggar: från campus till distans på högskolan2012In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 137-160Chapter in book (Other academic)
 • 346.
  Hamrin, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Mötet med det svenska språket - flyktingar berättar om sina upplevelser2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Uppsats B Karin Hamrin
 • 347.
  Hanisch, Daniela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språket i skolan: Lärobokstexter och konkretiseringar av ämnesinnehåll inom ämnet historia2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare hanterar elevers svårigheter med skolspråket inom ämnet historia, och på vilket sätt lärarna konkretiserar ämnesinnehållet för elever med svårigheter att hantera skolspråket. Vilka metoder använder lärarna för att konkretisera sitt ämne för elever som har svårt att ta till sig skolspråket?

  Uppsatsen är en kvalitativ studie i form av intervjuer, samt en inledande textanalys av några textstycken ur en lärobok i historia.

  Download full text (pdf)
  Språket i skolan Daniela Hanisch
 • 348.
  Hansen, Charlie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En läroboks modelläsare: En jämförande studie av läroböcker i Svenska 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet analyseras två läroböcker från förlaget Sanoma: Svenska impulser för yrkesprogrammen och Svenska Impulser 1. Bägge böckerna är skrivna för gymnasieämnet Svenska 1 och analyseras utifrån vilken författarnas tilltänkta läsare är för respektive bok. Analysen utgår från Umberto Ecos och Katrin Lilja Waltås teorier om modelläsare och Monica Reichenbergs kriterier för analys av läroböcker, och har genomförts utifrån både kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Resultatet visar att författarna till respektive bok har olika förväntningar på sina modelläsare. Boken Svenska impulser för yrkesprogrammen är skriven för en modelläsare som har begränsade förkunskaper och ett mål att snabbt komma ut i arbetslivet medan Svenska Impulser 1 är skriven för en modelläsare som förväntas ha mer förkunskaper och ett generellt större driv med högre studier som mål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Hansen, Charlie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Fadern, Sonen och Den Helige Ande: Treenigheten i kristna samfund och i skolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Treenighetsläran – tron på Fadern, Sonen och Den Helige Ande - är en doktrin som är gemensam för de flesta av dagens kristna samfund. Läran växte fram som ett resultat av flera hundra års kontroverser och stridigheter vilka avslutades med en omröstning om vem Gud egentligen är. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur treenighetsläran presenteras på nutida kristna samfunds webbplatser (Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och Pingströrelsen) och i högstadiets religionsläroböcker, samt att jämföra webbplatserna med läroböckerna. Uppsatsen bygger på en textanalys där webbplatsernas presentation av treenigheten jämförs med hur läran presenteras i läroböckerna. Resultatet visar att treenighetsläran presenteras på snarlika sätt på samfundens webbplatser vilket tyder på konsensus kring läran. Vid en jämförelse ser man att läran presenteras betydligt grundare i läroböckerna än på webbplatserna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Hansson, Josefine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lind, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ”De får helt andra kunskaper när man djuplodar såhär”: En kvalitativ studie om hur lågstadielärare tillämpar metodiken Reading to Learns strategier i undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie som undersöker den genrebaserade metodiken Reading to Learn.

  I studien undersöker vi vilka av metodikens strategier lågstadielärare använder samt hur

  strategierna tillämpas i undervisningen. Vi har även undersökt vilka möjligheter och

  begränsningar det finns med metodiken. Underlaget för studiens empiriska material är

  lärarintervjuer och klassrumsobservationer där Reading to Learn har tillämpats i

  undervisningen. Intervjuerna och observationerna har bearbetats genom tematisk analys.

  Fortsättningsvis framgår det genom resultatet att lärarnas val av strategier beror på elevernas

  förutsättningar och behov. I studien framkom det även att tillämpningen av Reading to Learn

  sker på olika sätt i lärarnas klassrum. Enligt vår studie är möjligheterna med metodiken att

  alla elevgrupper kan delta i en helklassundervisning. Dessutom kan eleverna tillägna sig

  svårare texter eftersom Reading to Learn sker i ett socialt samspel. Andra möjligheter är att

  Reading to Learn är ett ämnesövergripande arbetssätt och kan kopplas samman med den

  svenska läroplanen, Lgr11. Begränsningarna som framkom i vår studie var att förberedelserna

  inför arbetet med metodiken är tidskrävande. En annan begränsning är att elevernas skrivande

  hämmas eftersom elevernas kreativitet inte får tillräckligt med utrymme när de utgår från

  strukturen i en modelltext. Utifrån studiens resultat är vår slutsats att alla elevgrupper kan vara

  delaktiga i undervisningen eftersom strategierna kan anpassas efter elevernas förutsättningar

  och behov. Sammanfattningsvis är Reading to Learn inget färdigt recept och det innebär att

  metodiken är ett verktyg för att vägleda läraren och eleverna i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  Reading to Learn - R2L
45678910 301 - 350 of 1112
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf